30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 tys. związkowców na ulicach Warszawy"

Transkrypt

1 SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem "Godna praca i godna emerytura to godne Ŝycie". Był to wyraz niezadowolenie Solidarności z polityki rządu Donalda Tuska. Szczególnie silnie reprezentowanymi były branŝe, których pracownicy mają utracić uprawnienia do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Protest rozpoczął się od złoŝenia kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i KrzyŜem Papieskim. Następnie w wystąpieniach szefowie krajowych i branŝowych struktur Solidarności krytykowali rząd za tworzenie złego prawa pracy a pracodawców za łamanie praw pracowniczych. Domagano się od rządu tworzenia rozwiązań legislacyjnych spełniających standardy europejskie. W manifestacji uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych federacji oraz central związkowych. - Nie godzimy się, aby wzrost gospodarczy konsumowany był kosztem pracowników pod hasłami ekonomicznej konieczności - mówił do zebranych przewodniczący Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych DGB Okręgu Saksonia Hanjo Lucassen. Panicker Kamalam z Międzynarodowej Konfederacji Związków przekazała wyrazy solidarności od 168 milionów członków jej organizacji z całego świata. - Ruch związkowy domaga się ochrony socjalnej obejmującej wszystkich pracowników, w tym pracowników gospodarki nieformalnej i pracowników migrujących oraz zagwarantowania zabezpieczeń społecznych, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, ochrony macierzyństwa i dobrej ochrony zdrowia" - mówiła. W imieniu Solidarności przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do zahamowania rosnącego rozwarstwienia płac. - Ponad 2/3 Polaków otrzymuje wynagrodzenie poniŝej średniej krajowej. Zaledwie co dziesiąta osoba osiąga poziom płacy minimalnej. Obecny system nie gwarantuje zabezpieczenia przyszłości pracowników. Dochody przedsiębiorstw systematycznie rosną, a koszty pracy paradoksalnie maleją. mówił Śniadek. Wynagrodzenia członków Zarządów duŝych prywatnych firm w Polsce są na poziomie najlepiej zarabiających managerów w Europie. Dochodzą nawet do kilkuset tysięcy złoty miesięcznie. Więcej str lat temu narodziła się Solidarność Huty Katowice Mija 28 lat od sierpniowej rewolucji w 1980 roku. Po protestach na WybrzeŜu, fala protestów przeniosła się na Śląsk i do zakładów Zagłębia. 21 sierpnia zastrajkował tarnogórski Fazos. W tydzień w dniach sierpnia do protestów dołączyła Huta Katowice i jastrzębska kopalnia Manifest Lipcowy. Dzięki zachowanej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji po byłym Wydziale III A Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, moŝemy z duŝą dokładnością odtworzyć chronologię tamtych często dramatycznych wydarzeń. Do zadań Wydziału III A naleŝała m. in. inwigilacja zakładów pracy. W tych największych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, SB na stałe była umocowana na etatach w administracji, wśród kadry inŝynierskiej, kadr, komórek wojskowych i produkcji. O operatywności SB świadczy fakt, Ŝe juŝ początku października 1980 r. dysponowała charakterystykami 44 komitetów strajkowych w największych zakładach oraz najaktywniejszych jej działaczy. Huta Katowice naleŝała do tych zakładów, w której dokumentację operacyjną sporządzano dzień po dniu. Najwcześniejsze informacje o nastrojach społecznych w hucie o pochodzą z 16 lipca 1980 roku. W miarę rozwoju wydarzeń w kraju, i pojawiających się na jej terenie wrogich napisów i ulotek - raportów zaczęło przybywać. Obiektem szczególnego zainteresowania agentury była niezaleŝna prasa, którą przywozili pracownicy powracający z wakacji. Więcej str. 5 W 28 ROCZNICĘ POROZUMIEŃ Regionalne uroczystości w Jastrzębiu W czwartek 3 września w Jastrzębiu odbyły się uroczystości związane z podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego sierpnia 1980 r. - w nocy górnicy kopalni Manifest Lipcowy przystąpili do strajku. Następnego dnia na rozmowy z Komitetem Strajkowym przybyła delegacja rządowa. Związkowcy zaŝądali m.in. zniesienia 4-brygadowego systemu pracy, wprowadzenia wolnych sobót i niedziel, oraz wolnych związków zawodowych. 3 września 1980 roku strony podpisały dokument gwarantujący spełnienie przez rząd 29 górniczych postulatów. Porozumienie Jastrzębskie było trzecim - po gdańskim i szczecińskim - dokumentem podpisanym tamtego roku między władzą, a strajkującymi. Tegoroczne obchody zapoczątkowała msza święta w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Po jej zakończeniu delegacje złoŝyły kwiaty pod pomnikiem solidarnościowego czynu. Wzięli w niej udział związkowcy, przedstawiciele rządu, przedstawiciele komisji zakładowych Solidarności, delegacje kopalń i mieszkańcy. W imieniu Solidarności Huty Katowice kwiaty złoŝyli - przewodniczący Jerzy Goiński i wiceprzewodniczący Stanisław Szrek. W uroczystości uczestniczył nasz Poczet Sztandarowy.

2 Do powaŝnego wypadku doszło w czwartek 3 września w rumuńskiej spółce ArcelorMittal Galati. Podczas wykonywania prac remontowych na wydziale stalowni, ogromna rura o długości 30 metrów i wadze 1 tony spadła na dwóch pracowników. Obu poszkodowanych przetransportowano do szpitala. Jak powiedział rzecznik szpitala Mihai Bucatanschi stan ich zdrowia jest powaŝny. 38-letni pracownik odniósł powaŝne obraŝenia głowy, drugi ma powaŝny uraz kręgosłupa. Specjalna komisja bada okoliczności wypadku. Jest to juŝ 14 powaŝny wypadek do jakiego doszło w hucie w tym roku. 100 samochodów Toyota Hilux DXD4 ofiarował ArcelorMittal liberyjskim ministerstwom, parlamentarzystom i władzom regionalnym. Z apelem o pomoc w rozwoju gospodarki rolnej zwróciła się do partnerów i inwestorów w tym kraju - Prezydent Ellen Johnson-Sirleaf. Pojazdy mają słuŝyć władzom do kontaktu z ludnością. Liberia przeŝywa powaŝne problemy. Po wojnie domowej przemysł i gospodarka rolna znajdują się w katastrofalnym stanie. Powszechna jest bieda, głód szerzą się choroby. Samochody mają ułatwić dotarcie do wymagających pomocy. ArcelorMittal mocno zaangaŝował się w Liberii. W grudniu 2006 r. koncern przejął w dzierŝawę złoŝa rudy Ŝelaza. W umowie zobowiązał się do zainwestowania w tym kraju ponad 1 mld. USD, w rozwój kopalń, linii kolejowej, dróg i portu. W zamian, przez okres 25 lat moŝe wydobyć 1 mld ton rudy Ŝelaza. ArcelorMittal konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród producentów stali, dąŝąc do zabezpieczenia swoich spółek w surowce z własnych źródeł zaopatrzenia. 3 września zawarł umowę z firmą Kalahari Resources and South African na eksploatację rudy manganu. Projekty będą realizowane w dwóch kompleksach wydobywczych: Hotazel w Północnym Cape Province oraz w Coega we Wschodnim Cape Province. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na milionów dol. Przeprowadzone odwierty w rejonach przyszłej eksploatacji potwierdziły występowanie wysokiej jakości rudy manganu. Wielkość złóŝ szacowana jest na 20 lat eksploatacji. Pierwsze tony rudy trafią do hut koncernu w 2010 roku. W regionie Kanagandi znajduje się 80 proc. znanych na świecie złóŝ manganu. Nowa inwestycja wpisuje się w strategię ArcelorMittal, która zakłada ustanowienie kontynentu afrykańskiego jednym z waŝnym przyczółków surowcowych. JuŜ teraz koncern kontroluje większość wydobywanej rudy Ŝelaza w zachodniej Afryce. W najbliŝszych planach jest stworzenie własnego centrum wydobywczego surowców, które obejmie kopalnie m.in. w Mauretanii, Senegalu i Liberii. Wolny Związkowiec str. 2 Informacje z ArcelorMittal Nie ma strajku - jest porozumienie z ArcelorMittal Amerykański.Ni związek zawodowy United Steelworkers (USWA) District 7, zrzeszający pracowników branŝy hutniczej parafował wstępne porozumienie z Zarządem ArcelorMittal USA. Trwające od kwietnia br. rozmowy długo nie przynosiły rezultatów. Stary układ przestawał obowiązywać z dniem 31 sierpnia. Po konsultacjach ze swoimi członkami w 14 jednostkach Arcelor- Mittal powziął decyzję o przeprowadzeniu akcji strajkowej. W trakcie przygotowań kierownictwo ArcelorMittal przystało na warunki USWA. Jak powiedział szef Steelworkers Leo Gerard po podpisaniu porozumienia kaŝdy z 14 tys. zatrudnionych w spółkach w stanach: Indiana, Ohio, Pensylwanii, Nowym Jorku, Południowej Karolinie, Zachodniej Wirginii i Minnesocie otrzyma jednorazową kwotę dol. oraz podwyŝkę w wysokości 1 dol. na godzinę do stawki podstawowej w pierwszym roku i 4 proc. w kolejnych 3 latach, tzn. ok. 1.33% co rok. Zapis ten ma objąć wyłącznie związkowców naleŝących do USWA. Z uzgodnień mają skorzystać takŝe emeryci. Dla nich wynegocjowano o 30 proc. niŝsze opłaty za leczenie oraz poszerzono zakres świadczeń medycznych. ArcelorMittal zobowiązany został 3 mld dol. inwestycji kapitałowych w amerykańskich spółkach. Nie jest pewne czy do ostatecznego uzgodnienia dojdzie. Jak powiedział Andy Miklos reprezentujący 1400 członków USWA z huty w Pittsburgu podczas spotkania wszystkich szefów związku dziesięciu sprzeciwiło się zawartemu uzgodnieniu z Zarządem ArcelorMittal a 13 było ZA. Porozumienie, które będzie obowiązywało przez 4 następne lata wymaga uzyskania większości głosów. Związek wysłał juŝ pocztą do swoich członków treść porozumienia do konsultacji. W 30 dni od daty jego parafowania zapadnie ostateczna decyzja. 55 mln. dol. odszkodowania za wypadek Rekordowego 55 milionów dolarów odszkodowania za cierpienia i utracone zdrowie domaga się od Arcelor Mittal adwokat 31-letniego Jeremiasza Schoon a - pracownika amerykańskiej huty Burns Harbour. 28 sierpnia 2007 r. podczas spustu 300 ton płynnej stali doszło do detonacji. Schoon wraz z sześcioma innymi pracownikami znaleźli się w strefie ognia. Mimo ochronnej odzieŝy doznał on 60 proc. poparzeń ciała (II i III stopnia) oraz górnych dróg oddechowych. - śycie naszej rodziny zmieniło się diametralnie mówi jego Ŝona Weronika. Stan zdrowia Jeremiasza wymaga sterylnych warunków pomieszczeń w których przebywa oraz znacznych kosztów związanych z rehabilitacją. Zrosty i przykurcza skóry oraz mięśni, które są następstwem rozległych oparzeń i przeszczepów wymagają specjalistycznych kąpieli i ćwiczeń rozciągających. Adwokat poszkodowanego Kenneth J. Allen uwaŝa, Ŝe firma nie zagwarantowała jego klientowi dostatecznych warunków bezpieczeństwa i Ŝąda od ArcelorMittal 55 mln dol. odszkodowania. Vanisha Mittal wśród najbogatszych kobiet świata W rankingu Tygodnika Forbes - najbogatszych kobiet, na podstawie wyliczenia wartości netto majątku rodziców, na szczycie listy znajduje się córka Lakshmi Mittala Vanisha. Przy małej rodzinie (ma tylko jednego brata), ma duŝą szansę odziedziczenia pokaźnej części fortuny ojca, którą szacuje się na 51 mld. dolarów. Sam Mittal nie szczędzi obdarzania córki bogatymi prezentami. Organizacja zaręczyn i wystawny ślub Vanishy z Amit em Bhatią w 2004 roku, kosztowały Lakshmi Mittala 60 mln dolarów. Ceremonia w pałacu Wersalskim i ogrodzie Tuileries przyćmiła przepychem wszystkie dotychczasowe spektakularne wesela. Prasa donosiła, Ŝe koszt imprezy to równowartość samolotu pasaŝerskiego - airbus A320. Lakshmi Mittal dba o pomnaŝanie majątku młodych. Na początku roku załatwił zięciowi, który jest bankowcem, fotel członka zarządu klubu piłkarskiego Queens Park Rangers. Udziałowcami druŝyny są trzej miliarderzy: Mittal, szef Formuły 1 Berni Ecclestone i główny menedŝer teamu Reanult z F1- Flavio Briatore. Vanisha podobnie jak jej brat Aditya aktywnie uczestniczy w tworzeniu imperium przemysłowego swojego ojca zasiadając w zarządzie ArcelorMittal. Niedawno media donosiły o zamiarze sprezentowania córce i zięciowi przez Lakshmi Mittala jednej z najdroŝszych posiadłości w Londynie leŝącej niedaleko rodzinnej rezydencji przy tzw. Bulwarze Miliarderów.

3 Pracownicy Kolpremu mają Pracowniczy Program Emerytalny Spółka Kolprem jest drugą po ArcelorMittal Poland jednostką w której wchodzi w Ŝycie Pracowniczy Program Emerytalny. 26 czerwca br., Komisja Nadzoru Finansowego dokonała rejestru Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla tej spółki. Wcześniej, w wyniku negocjacji, Zarząd Kolpremu postanowił przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na przyszłe emerytury swoich pracowników. Obecnie co miesiąc do Pracowniczego Programu Emerytalnego obsługiwanego przez TFI PZU SA popłyną pieniądze, które zostaną zaksięgowane na indywidualnych kontach tych pracowników spółki, którzy przystąpią do tej inicjatywy. Co warto wiedzieć o PPE? Pracowniczy Program Emerytalny w formie wnoszenia składek do funduszy inwestycyjnych TFI PZU to zorganizowana forma zbiorowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne, zapewnia równieŝ wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych, jak np. śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.). Uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym wiąŝe się z szeregiem korzyści dla Pracowników, którzy przystępując do Programu, stają się beneficjentami dodatkowych, wolnych od podatku świadczeń emerytalnych, których źródłem będzie składka podstawowa, finansowana przez Pracodawcę. Przystąpienie do PPE jest opłacalne dla kaŝdego Pracownika, nawet dla takiego, któremu pozostał niewielki okres do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wynika to z faktu, Ŝe składka podstawowa w Programie fundowana jest przez pracodawcę. Pracownik, który nie przystąpi do PPE, rezygnuje zatem ze swoistej formy podwyŝki wynagrodzenia, jaką oferuje mu pracodawca. Korzyści pracownika z uczestniczenia w PPE : uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na emeryturze, moŝliwość zabezpieczenia finansowego rodziny w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, Pracowniczy Program Emerytalny zaliczany jest do III filara systemu emerytalnego i uczestnictwo w nim nie ma Ŝadnego wpływu na uprawnienia emerytalne przysługujące w I lub II filarze. Oznacza to, Ŝe przystąpienie do PPE nie spowoduje utraty prawa do emerytury pomostowej. W najbliŝszych dniach w spółce rozpocznie się szeroka akcja informacyjna. KaŜdy pracownik otrzyma ulotkę wyjaśniająca zasady przynaleŝności do PPE i korzyści z tej formy oszczędzania. Sądząc po duŝym zainteresowaniu akcesją do PPE pracowników Arcelor- Mittal Poland moŝna przyjąć, Ŝe równieŝ w spółce Kolprem pracujący skorzystają z tej szansy. Aktualnie na rejestrację PPE czeka wniosek złoŝony przez spółkę Arcelor- Mittal Eastern Europe Shared Service Center. W następnej kolejności do rejestracji przygotowuje się spółka Partner, a niebawem rozmowy nad uruchomieniem Pracowniczego Programu Emerytalnego rozpoczną się w IPS Grupa Serwisowa i innych jednostkach. Wakacyjne spotkania dzieci pod patronatem Solidarności Po raz pierwszy Solidarność Mittal Steel Poland S.A. z Dąbrowy Górniczej objęła patronatem wakacyjne spotkania dzieci spędzających wakacje w Sławkowie. W sierpniowe wtorki i czwartki dzieci aktywnie spędzały wolne wakacyjne popołudnia. Gościny udzieliło dzieciom Towarzystwo Miłośników Sławkowa, w którego lokalu odbywały się zabawy towarzyskie, ćwiczenia gimnastyczne, dyskoteki, a takŝe warsztaty rysunkowe. Najmłodsi uczestnicy (5-latkowie) po raz pierwszy mieli w ręku pędzel i farby plakatowe. KaŜde dziecko znalazło dziedzinę, w której było najlepsze. Zajęcia z dziećmi zorganizowała i prowadziła nasza koleŝanka Jadwiga Szewczyk Przewodnicząca komisji wydziałowej S HKJ we współpracy z instruktorem Panią Barbarą Lewandowską, Mistrzem Polski w karate Kyokushin (czarny pas) oraz członkami Towarzystwa Miłośników Sławkowa. 5 sierpnia na uroczystym otwarciu wakacyjnych spotkań w imieniu Solidarności Katarzyna Kulik i Stanisław Szrek przekazali w prezencie pamiątkowe czapeczki związkowe, słodycze, zabawki i wyposaŝyli dzieci w akcesoria do malowania, a takŝe zapewnili o zabezpieczeniu części biesiadnej, którą kończyły się wszystkie spotkania. Były kanapki, kiełbaski z grilla, hamburgery, pieczonki, nie zabrakło takŝe ulubionych przez dzieci chrupek i napojów. 28 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie wakacyjnych spotkań Wszyscy podziwiali rysunki dzieci zdobiące ściany sali głównej TMS oraz wystawy zdjęć. Dzieci zaprezentowały swoje moŝliwości wokalne i ruchowe. W spotkaniach uczestniczyło ogółem 42 dzieci. KaŜde dziecko uhonorowane zostało pamiątkowym dyplomem za zajęcie I miejsca. Uśmiechy na twarzach dzieci były dla nas najlepszym podziękowaniem. Organizatorowi wakacyjnych spotkań z dziećmi Jadwidze Szewczyk gratulujemy pomysłu i talentu organizacyjnego oraz gorąco zachęcamy do kontynuowania tego typu imprez w latach następnych. Katarzyna Kulik Sukces w biegu maratońskim w międzynarodowej obsadzie Kolejnym sukcesem moŝe pochwalić się Krzysztof Smędzik ze spółki IPS Grupa Serwisowa. W maratonie Hornindalsvatnet w Norwegii wokół najgłębszego jeziora Hornindal w Europie zajął I miejsce w swojej grupie wiekowej lat i 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponad 42 kilometrową trasę z licznymi wzniesieniami fiordów i przy duŝym upale pokonał w dobrym czasie 3:19:40. W ten sposób Krzysztof po raz kolejny potwierdził swoją dominację wśród biegających rówieśników na tym dystansie. W ubiegłym roku debiutując w norweskim maratonie równieŝ stanął na najwyŝszym podium Aktualnie Krzysztof Smędzik przewodzi w klasyfikacji Grand Prix o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF. W środę 3 września w biegu przełajowym Grand Prix Zagłębia w wokół Pogorii III na dystansie 5 km, zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej i II miejsce w klasyfikacji generalnej. My, Ŝyczymy Krzysztofowi dalszych sukcesów i samych miejsc medalowych - na pudle. Wolny Związkowiec str. 3

4 Coraz dalej od europejskich standardów Pracodawców nie stać na ludzki Układ Zarząd Związku Pracodawców wypowiedział z dniem 24 czerwca 2008 r. dotychczasowy Ponadzakładowy Układ Zborowy Pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin ten upływa 30 września 2008 roku. Jaka jest szansa na zawarcie nowego pytam Jerzego Goińskiego - przewodniczącego Solidarności dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland JG Pracodawcy chcą medialnie pokazać dobrą wolę do zawarcia takiego porozumienia, lecz warunki jakie przedstawiają w swoim projekcie są dla nas nie przyjęcia. Spotykaliśmy się ostatnio w dniu 27 sierpnia i stwierdzam, Ŝe nie posunęliśmy się w tym względzie nic do przodu. Podczas rozmów zaproponowaliśmy, Ŝe w razie wypowiedzenia Układu, będzie obowiązywał jeszcze przez rok do 30 września 2009r. W odpowiedzi Pracodawcy przedłoŝyli następujące oświadczenie - jeśli stopień zaawansowania negocjacji w grudniu 2008 roku wskazywał będzie, iŝ negocjacje zakończą się w I kwartale 2009 roku, strona Związku Pracodawców zobowiązuje się do podjęcia działań w celu wydłuŝenia terminu obowiązywania dotychczasowego Układu o dodatkowy czas ponad termin 31 grudnia 2008 roku. Wobec tak znaczących róŝnic stanowisk, zaproponowaliśmy wyznaczenie nowego spotkania w dniu 16 września br. Tematem rozmów Zespołów Roboczych, będzie dokonanie wstępnej analizy zaproponowanego przez ZPPH projektu Układu. WZ - Czym róŝni się nowy projekt od dotychczasowego? JG -. Pracodawcy proponuje wersję bardzo okrojoną. Naszym zdaniem chcą pozbawić pracowników szeregu dotychczasowych korzystnych dla nich zapisów. Dotyczy to m. in. takich składników jak nagroda jubileuszowa, czy karta hutnika, które po zmianach mają być fakultatywne, a nie jak dotychczas gwarantowane. Nie znaleźliśmy teŝ bardzo korzystnego zapisu o obowiązkach Pracodawcy w okresie restrukturyzacji zatrudnienia. Bez tego Pracodawcy mają moŝliwość pozbawienia pracowników szeregu dotychczasowych uprawnień. KaŜdy kto obserwuje sytuację na rynku stali wie, ze jest ona bardzo dobra i w perspektywie najbliŝszych 2-3 lat nic nam raczej nie zagraŝa. W sytuacji ewidentnie bardzo dobrych wyników produkcyjnych i finansowych jakie osiągają pracodawcy przemysłu hutniczego, proponowanie pracownikom gorszych rozwiązań jest niegodziwością. UwaŜam, Ŝe przynaleŝąc do państw Unii Europejskiej mamy prawo oczekiwać, by jeśli nie od razu, to etapami będziemy wspólnie wdraŝać i niwelować róŝnice jakie nas dzielę. To co proponują Pracodawcy, niestety cofa nas w kierunku Państw Trzeciego Świata. WZ Data 30 września oznacza, Ŝe jeśli do tego czasu strony nie dojdą do porozumienia dotychczasowy Układ przestaje funkcjonować. Co w takim przypadku? JG Wypowiadałem się na temat w ubiegłym wydaniu. Pracodawcy będą musieli wypowiedzieć pracownikom dotychczasowe warunki pracy i płacy objętym Układem Ponadzakładowym, w tym m. in. naszych hut i spółek. Stwierdzam, Ŝe pracodawcy muszą brać pod uwagę, konsekwencje jakie mogą z tego tytułu wystąpić. Liczę, Ŝe kolejne spotkanie przyniesie jakiś postęp w rozmowach. WZ Dziękuję za rozmowę Jacek Zommer SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ tys. związkowców na ulicach... Cd ze str. 1 Prowadzi to do znacznego rozwarstwienia płacowego i niskich zarobków reszty kadr. Niskie wynagrodzenia oznaczają w przyszłości niskie emerytury. Solidarność domaga się wzrostu płac wszystkich pracowników, rekompensującego wzrost kosztów utrzymania powiedział Janusz Śniadek. Przemarsz przez centrum Warszawy do kancelarii premiera wyglądał imponująco. W tłumie najbardziej widoczną była reprezentacja związkowców z naszego regionu niosących flagi w kształcie husarskich skrzydeł. W tej grupie szczególnie była widoczna 200 osobowa Solidarności Huty Katowice w pomarańczowych czapkach i kamizelkach. Demonstracja była głośna i donośna. Protestujący mieli ze sobą gwizdki, trąbki, petardy. Obrzucili petardami i świecami dymnymi ministerstwo gospodarki oraz kancelarię premiera. W Kancelarii Premiera demonstranci złoŝyli petycję adresowaną do Donalda Tuska. - Apelujemy do Rządu RP o respektowanie znaczenia bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy dla trwałego wzrostu gospodarczego kraju oraz bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin. Tylko godna praca i emerytura umoŝliwią pracownikom i emerytom godne Ŝycie, a Polsce długotrwały rozwój gospodarczy oparty na stabilnych podstawach" - podkreślili związkowcy w petycji. Związek wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do zahamowania rosnącego rozwarstwienia płac. Oczekuje takŝe zapewnienia systematycznego wzrostu płac wszystkich pracowników, rekompensującego wzrost kosztów utrzymania. Solidarność domaga się teŝ zachowania uprawnień do obniŝonego wieku emerytalnego dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do zrzeszania się oraz zapewnienia rzeczywistego dialogu społecznego. Podziękowanie Składam serdeczne podziękowania członkom Solidarności dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli z nami w Ogólnopolskim proteście w obronie praw pracowniczych. Szczególnie dziękuję za zdyscyplinowanie oraz dobrą atmosferę w czasie manifestacji. Jerzy Goiński Zawiódł rozsądek - czy chodzi o grę interesów? Większość radnych za prywatyzacją laboratoriów Nie udało się przekonać radnych Dąbrowy Górniczej do głosowania przeciwko prywatyzacji laboratoriów Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza. W środę 27 sierpnia podczas Sesji Rady Miasta, stosunkiem głosów 13:8 radni zdecydowali o przekazaniu ich prywatnej firmie. - JuŜ na etapie podejmowania uchwały przez prezydenta Dąbrowy, doszło do naruszenia prawa dotyczy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi ElŜbieta śuchowicz przewodnicząca szpitalnej Solidarności. Związek wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą, domagając się uniewaŝnienia konkursu na przejęcie usług laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego przez firmę zewnętrzną i pakietów gwarancji pracowniczych na czas trwania kontraktu. Wystosowaliśmy w tej sprawie wniosek wstępny do wojewody śląskiego wnosząc o uniewaŝnienie uchwały i wstrzymanie biegu jej realizacji. Naszym zdaniem, wniosek prezydenta do wojewody o wyłączeniu laboratoriów ze szpitalnych struktur zmierza do dzikiej prywatyzacji placówki. Przekazanie laboratoriów prywatnej firmie w opinii Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, w znacznym stopniu utrudni mieszkańcom dostęp do badań, doprowadzi do wprowadzenia opłat za usługi (do tej pory bezpłatne) oraz do zwolnienia ponad 20 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nasze laboratoria dobrze prosperują, są dochodowe, dlatego nie rozumiem dlaczego zamierza się je oddać prywatnemu właścicielowi. Nie do przyjęcia jest postawa radnych dla których najwyŝszym prawem powinno być dobro pacjenta, mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Podczas kiedy Solidarność dąbrowskich zakładów pracy dwukrotnie protestowała w gmachu Rady Miasta przeciwko tej prywatyzacji Radna Mariola Trzewiczek z Bloku Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz Zbigniew Wróblewski ze Stowarzyszenia Inicjatywy Samorządowej stanęli po stronie Prezydenta i radnych lewicy - zagłosowali za prywatyzacją. Wierzymy, ze ich wyborcy zapamiętają ten fakt, a pracownicy i związkowcy będą im o tym przypominać do końca ich kadencji powiedziała ElŜbieta śuchowicz. Wolny Związkowiec str. 4

5 28 lat temu narodziła się Solidarność Huty Katowice Cd ze str. 1 Najwcześniejszym udokumentowanym dowodem nieposłuszeństwa pracowników jest przechwycona przez SB lista 19 postulatów z 25 sierpnia 1980 roku, sporządzona przez pracowników Wydziału Przewozów Wewnętrznych w Zakładzie Transportu Kolejowego Huty Katowice. - Pierwsze, choć sporadyczne i mało zorganizowane przestoje miały miejsce juŝ 26 sierpnia 1980 r. mówi Zbigniew Kupisiewicz. Nie było w Hucie co prawda zorganizowanej działalności opozycyjnej, jak na WybrzeŜu, ale dość szybko przyswajaliśmy tamten klimat wolnościowy i tuŝ po ogłoszeniu postulatów w Stoczni Gdańskiej wiedzieliśmy, Ŝe myślimy podobnie i mamy wspólny cel. 27 sierpnia w zakładzie wrzało juŝ na dobre. Dyrekcja, komitet zakładowy i oddziałowe struktury partii, nie chcąc dopuścić do wybuchu strajku, zaczęły organizować zebrania na poszczególnych wydziałach, gdzie próbowano opanować nastroje i pozwolić wygadać się pracownikom obiecując załatwienie wnoszonych uwag i postulatów. Rankiem 28 sierpnia o godzinie 6:00 na przełomie zmian na wydziale transportu kolejowego dyrekcja zorganizowała zebranie. Miało ono dotyczyć ubrań ochronnych i spraw socjalnych, ale przemieniło się w oŝywioną polemikę dotyczącą sytuacji w kraju. - Dosyć często zabierał glos Andrzej Rozpłochowski. Ja równieŝ udowadniałem, Ŝe problemy socjalne, pracowników wynikają z wadliwej polityki władz PRL-u, ze słuŝalczych wobec partii poczynań oficjalnych związków zawodowych i mieszania się w sprawy produkcji sekretarzy PZPR mówi Jacek Jagiełka. Powiedziałem, Ŝe koniecznym jest zmiana struktury społecznej, muszą powstać niezaleŝne związki zawodowe i musi być wolny dostęp do środków masowego przekazu. Zacytowałem teŝ część postulatów z Gdańska, które znałem z audycji Wolnej Europy. Po spotkaniu sala wybrała pięciu delegatów w tym Rozpłochowskiego oraz mnie i przystąpiliśmy do spisywania postulatów, które pokrywały się z tymi z Gdańska. Wyraziliśmy w nich nasze zdecydowane poparcie dla wszystkich strajkujących w kraju i zaŝądaliśmy zniesienia blokady informacyjnej. Tak spisane zadania jako wybrani przez załogę zanieśliśmy do dyrekcji naszego wydziału. 28 sierpnia rano grupa około 20 pracowników Walcowni DuŜej odmówiła podjęcia pracy domagając się spotkania z kierownictwem. Ok. 14-tej na spotkanie załogowe przybyli przedstawiciele dyrekcji huty, kierownicy walcowni, sekretarze PZPR. - W zamyśle kierownictwa i aparatu partyjnego miało to być małe zebranie o charakterze lokalnym mówi Zbigniew Kupisiewicz. Niemniej, za naszą sprawą przerodziło się w wielki wiec, na którym, co moŝe być trudne do uwierzenia, zgłosiliśmy pisemnie postulatów. Były to zarówno proste wnioski, często nawet groteskowe. Były takŝe postulaty konkretne i powaŝne. Jako własne przyjęliśmy 21 postulatów ze stoczni gdańskiej. Odczytałem je na wiecu. Spotkanie miało wielki wydźwięk i jak sądzę było przełomowe. Ok. godz. 18-tej udzielono mi głosu. Powiedziałem: Nie chcemy strajkować, ale chcemy, Ŝeby na WybrzeŜu dowiedzieli się, Ŝe popieramy ich postulaty i uznajemy je za swoje oraz uwaŝamy, Ŝe winę za przedłuŝające się negocjacje ponosi strona rządowa, a nie strajkujący. Zgłosiłem postulat, aby poprzez prasę poinformować kraj o naszym stanowisku. ChociaŜ moje słowa wywołały owację, sekretarz partii bronił się przed przyjęciem tego Ŝądania, stwierdzając, Ŝe partia nie ma wpływu na środki masowego przekazu. Wywołało to ogólny śmiech. Był juŝ wieczór więc ustalono, Ŝe sekretarz, przez telefon, poda treść komunikatu dyŝurnemu sekretarzowi KW PZPR. Tamten Kowalskiego zbywał, co było widać po wyrazie jego twarzy, aŝ w końcu jeden z nas wyrwał mu słuchawkę i powiedział: Ty ch..., wiedz, Ŝe tu jest sytuacja naprawdę ostra? Jak tego nie wydrukujecie to tu wam jutro wszystko stanie, a moŝe jeszcze nawet dzisiaj. Obiecano nam spełnienie Ŝądania. Wbrew obietnicom Dyrekcji, 29 sierpnia rano okazało się, Ŝe w gazetach nie było śladu o sytuacji w hucie. To podgrzało emocje. - Chcieliśmy tylko, Ŝeby o naszym poparciu dla strajkujących usłyszano w kraju mówi Zbigniew Kupisiewicz. W czasie dziennej i popołudniowej zmiany wzburzenie pracowników zaczęło narastać. Na wydziałach dochodzi do kolejnych zebrań. O godz pracę przerywa 500 pracowników Walcowni Średniej a o 21:15 dołącza do nich 600 pracowników z Walcowni Zgniataczy i Kęsów. W ślad za nimi odchodzi od stanowisk 100 pracowników wydz. konstrukcyjno - mechanicznego. W późnych godzinach popołudniowych staje juŝ cała Huta. O godz. 22 zawiązany zostaje Komitet Strajkowy. Na czele wybrany zostaje Markek Fabry. Prowadzone w godz rozmowy dyr. Kombinatu Zbigniewa Szałajdy z KS nie przyniosły rezultatów. Rano Wydział Mechaniczny, udostępnia Komitetowi swoje pomieszczenia. W piśmie, z upowaŝnienia Komitetu Strajkowego Fabry informował: W dniu r. o godz. 10 załoga Huty Katowice rozpoczyna strajk okupacyjny, Ŝądając bezzwłocznego zakończenia rozmów Komisji rządowych z komitetami strajkowymi w naszym kraju. - Całą odpowiedzialność za przedłuŝające się strajki ponoszą wyłącznie centralne instancje. Kierując się dobrze pojętym interesem naszej socjalistycznej ojczyzny Ŝądamy kategorycznie natychmiastowego przyjęcia postulatów załóg strajkujących na czele z postulatem utworzenia wolnych związków zawodowych. 30 sierpnia po powrocie z V Plenum KC PZPR, na którym przywódcy partii zgodzili się na powstanie niezaleŝnych związków zawodowych dochodzi do kolejnych rozmów z dyrektorem Szałajdą. - Na drugie spotkanie z Szałajdą, Fabry wyznaczył niewielką grupę osób. Znalazłem się w niej, natomiast nie było Andrzeja Rozpłochowskiego mówi Jacek Jagiełka. Bez Ŝadnego uzgodnienia z nami Fabry zaczął stawiać Szałajdzie Ŝądania m.in. przyznania jeszcze jednego lokalu juŝ bezpośrednio przy dyrekcji. Pomieszczenie to miało być miejscem pracy ścisłego, kilkuosobowego kierownictwa strajku, a w przyszłości siedzibą niezaleŝnych związków zawodowych. Te kilka osób miało reprezentować interesy pracowników HK, a strajk miał zostać zawieszony powiedział. Szałajda obiecał to załatwić. Byłem zdziwiony taką postawą Fabrego, tym bardziej, Ŝe z nikim z zarządu strajkowego nie ustalał tych warunków. Wstałem i przeprosiłem Szałajdę, Ŝe postanowienia tutaj podejmowane nie mogą być obowiązujące poniewaŝ stanowisko przewodniczącego Fabrego nie było uzgodnione ani z załoga HK ani z komitetem strajkowym. 31 sierpnia, nad ranem szef MKS-u Marek Fabry odczytał przez radiowęzeł komunikat. Powołując się na ustalenia władz centralnych partii przekazał zapowiedź o wyemitowaniu w głównym wydaniu dziennika TVP, informacji o strajku w Hucie Katowice. Po powrocie do bazy głównego dyspozytora Fabry zasiadł do telefonu, a ja przedstawiłem zarządowi i przedstawicielom wydziałów HK i innych zakładów, którzy przyłączyli się do naszego strajku, (było nas ok. 200 osób), wynik rozmów z dyrekcją. Zaapelowałem o uzgodnienie wspólnego stanowiska strajkujących wobec dyrekcji i najwyŝszych władz w państwie, prosząc jednocześnie Fabrego, by przejął nad tym inicjatywę. On jednak nie zrezygnował i doszło do ostrej polemiki nad celami naszego strajku. Było kilkunastu, dosyć zdecydowanych, zwolenników Fabrego, którzy uwaŝali, Ŝe gdy istnieje komitet strajkowy, uznany przez dyrekcję i władze państwowe to moŝna strajk zawiesić, bo nasze interesy będą właściwie reprezentowane, Później, ktoś z 17 osobowego składu MKS przekazał informację o nieoficjalnym spotkaniu Fabrego z dyrekcją huty, by doprowadził do szybkiego zakończenia strajku. O godz. 11 MKS ogłosił komunikat o odwołaniu Marka Fabrego z funkcji przewodniczącego i powołaniu nowego składu. Na czele MKS stanął 30- letni Andrzej Rozpłochowski, a do prezydium weszli: Jacek Jagiełka - I wiceprzewodniczący, Bogdan Borkowski - II wiceprzewodniczący, Zbigniew Kupisiewicz, Aleksander Karpierz, Ryszard Wojtusik oraz Wiesław Tatko. Po transmisji telewizyjnej z podpisania historycznych Porozumień Gdańskich - w nocy 31 sierpnia o godz. 24 dochodzi w hucie do podpisania porozumienia o zawieszeniu, lecz nie zakończeniu strajku pomiędzy Dyrekcją Huty a pracownikami reprezentowanymi przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 1 września, MKS przekazuje dyrekcji władzę nad zakładem. Huta wznawia produkcję. Równocześnie do strajku przystępują zakłady lezące w bezpośrednim sąsiedztwie huty i pracujące na jej terenie. Według akt SB: w okresie od 21 sierpnia do 1 września, odnotowano strajki w 64 przedsiębiorstwach, w tym w 16 działających na terenie Huty Katowice. (jz) Wolny Związkowiec str. 5

6 Projekty, nowelizacje... PROJEKT USTAWY O EMERYTURACH Zmiany w zasadach wypłat emerytur Nie będzie emerytur małŝeńskich będzie trzyletnia gwarancja wypłaty świadczenia. MPiPS zrezygnowało z zapowiadanych wcześniej emerytur małŝeńskich na rzecz gwarancji wypłaty emerytury przez trzy lata od przejścia na to świadczenie. Ma to zapewnić ochronę kapitału emerytalnego przed tzw. szokiem przejścia. Rządowy projekt ustawy o emeryturach kapitałowych zaklada, Ŝe kobiety przechodzące na emeryturę w wieku 60 lat i uprawnieni do emerytur pomostowych będą pobierali emeryturę okresową do czasu ukończenia 65 roku Ŝycia. Dopiero po osiągnięciu tego wieku ZUS przyzna im emeryturę doŝywotnią. Ma to zapewnić ochronę kapitału emerytalnego przed tzw. szokiem przejścia. Ze statystyk wynika bowiem, Ŝe po przejściu na emeryturę wiele osób umiera w ciągu kilku miesięcy. Zakład emerytalny wypłaci wtedy małŝonkowi (a jeśli go nie ma innym członkom rodziny) emeryta jednorazową kwotę odpowiadającą wysokości emerytury, jaką pobierałby on do końca trzyletniego okresu od przejścia na to świadczenie. Projekt, przewiduje zasady obliczania i wypłaty emerytur dla osób urodzonych po 1949r., które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych. Ułatwieniem dla przechodzących po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie to, Ŝe wszelkie formalności związane z przekazaniem środków z OFE przejmie ZUS. Początkowo nowe emerytury będą wypłacane na nowych zasadach tylko w części (2009 r. 20 proc., 2010 r. 30 proc.). Z kaŝdym rokiem część liczona na nowych zasadach będzie rosła, aŝ do 2014 r., kiedy wszystkie świadczenia będą uzaleŝnione tylko od wartości składek na kontach emerytalnych. Nowe przepisy budzą spore kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o to, Ŝe kobiety nie będą juŝ mogły korzystać tak jak teraz z wcześniejszych emerytur w wieku 55 lat, mając 30 lat staŝu pracy. Ponadto nowa ustawa przewiduje finansowanie emerytur wypłacanych kobietom między 60. a 65. rokiem Ŝycia ze środków zgromadzonych na ich kontach w OFE. MoŜe to spowodować, Ŝe w pierwszym okresie to świadczenie będzie wyŝsze od tego, które kobieta otrzyma po ukończeniu 65 lat dopiero wtedy ZUS przyzna jej emeryturę doŝywotnią, obliczaną na podstawie wszystkich środków pozostałych na koncie emerytalnym w OFE i ZUS oraz kapitału początkowego. KIERUNEK PRZYSZŁYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY Co nam szykuje Ministerstwo Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad szeregiem zmian w prawie pracy, które mają dostosować kodeks pracy do współczesnego rynku pracy. W załoŝeniu rozwiązania zmierzają do dalszego uelastycznienia stosunków pracy, łatwiejszych procedur związanych z rozliczaniem czasu, nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów oraz róŝnych form zatrudnienia. Jednym z pomysłów jest zasądzanie wyŝszych niŝ obecnie odszkodowań dla zwalnianych pracowników bez obowiązku przywracania ich do poprzedniej pracy. Według resortu - instytucja przywrócenia do pracy osoby, która została wcześniej zwolniona z naruszeniem prawa pracy, nie sprawdza się. Oczekiwanie na decyzję sądu powoduje stan niepewności zarówno pracodawcy, jak i zwolnionego, a takŝe róŝne komplikacje. Poza tym wyrok sądu o przywróceniu nie usuwa najczęściej powodów, z których daną osobę zwolniono. Stąd plany zmian nad rozwiązaniem, które pozwoli zasądzać wyŝsze niŝ obecnie odszkodowanie zamiast przywracania. Dziś to najwyŝej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Autorzy projektu rozwaŝają wydłuŝenie do 6 miesięcy i nie więcej, by nie było to zbyt uciąŝliwe dla małych firm. Resort rozwaŝa teŝ zmiany w przepisie o obowiązku pracodawcy poinformowania organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia osoby chronionej przez związek i zasięgnięcia jego opinii w tej sprawie. Po zmianie pracodawca będzie musiał wprawdzie uzyskiwać opinię związku w sprawie zwalnianego pracownika, ale nie przed wręczeniem mu wypowiedzenia, a juŝ po tym fakcie. Innym pomysłem jest propozycja wprowadzenia do kodeksu pracy zapisu dot. przerywanego czasu pracy. Obecnie przepisy nie przewidują dzielenia dniówki na kilka części, tak by dostosować ją do wykonywanych obowiązków. Ministerstwo zamierza stworzyć pracodawcom prawne moŝliwości takiego rozliczania czasu pracy, co (jak tłumaczy) ma uchronić przedsiębiorców przed naraŝeniem na kary inspektorów pracy. Projekty tych i innych zmian, Rząd zamierza przedstawić związkom zawodowym i pracodawcom na forum Komisji Trójstronnej. JuŜ teraz strona związkowa zapowiada, Ŝe nie poprze rozwiązań, które zmierzają do ułatwienia pracodawcom zwalniania pracowników. PROJEKT KODEKSU RODZINNEGO Pełnoletni nie powinien obciąŝać rodziny JeŜeli dorosłe dziecko nie dołoŝy starań, by uzyskać samodzielność finansową, rodzice, a w praktyce ojciec, nie będą płacili na nie alimentów. Teraz zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka tak długo, jak długo nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie (w praktyce do osiągnięcia 26 lat). W Sejmie zakończono jednak prace nad nowelizacją kodeksu rodzinnego, która ma wprowadzić zasadę, Ŝe rodzice będą się mogli uchylić od płacenia alimentów dziecku pełnoletniemu, jeŝeli oznacza to dla nich nadmierny uszczerbek lub dziecko nie dokłada starań, by uzyskać moŝność samodzielnego utrzymania się. Zdaniem autorów projektu - rodzice nie mają wpływu na postawę Ŝyciową dziecka dorosłego, nie powinni być więc obciąŝeni zbyt długo obowiązkiem alimentacyjnym. Ponadto moŝność Ŝądania alimentów bez własnych starań o usamodzielnienie się tworzy złe wzorce zachowania i jest etycznie nieusprawiedliwiona. Takie rozwiązania obowiązują w USA i niektórych państwach UE. Wolny Związkowiec str. 6 PROJEKT PRAWA BUDOWLANEGO Prawna legalizacja samowoli budowlanej Wiele jest przypadków inwestycji budowlanych lub rozbudowy nieruchomości, często na działkach rekreacyjnych bez wymaganych prawem pozwoleń. Prawo uznaje takie przedsięwzięcia za nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego - nawet mała przebudowa domu rekreacyjnego, wymaga ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli inwestor nie uzyska decyzji o zezwoleniu na budowę lub przebudowę obiektu, mamy do czynienie z tzw. samowolą budowlaną. W takich przypadkach właściwy organ zobowiązany moŝe wydać decyzję administracyjną nakazującą rozbiórkę części obiektu budowlanego, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. 2 września rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego, zmierzającej do zalegalizowania samowoli budowlanej na terenie pozbawionym miejscowego planu. Nowe przepisy pozwalają zalegalizować obiekt budowlany wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę. Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r., w którym sędziowie zakwestionowali część przepisu prawa budowlanego, który nakładał obowiązek dostarczenia ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy. ZUS zmienia naliczanie zasiłku chorobowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposób naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, uwzględniając m.in. premie i nagrody, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe. ZUS poinformował, Ŝe zmiana sposobu naliczania świadczeń ma związek z czerwcowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, TK uznał, Ŝe nie uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku tych składników wynagrodzenia, od których została odprowadzona składka jest niezgodne z konstytucją. ZUS podaje, Ŝe ubezpieczeni, którym przed wejściem w Ŝycie wyroku Trybunału Konstytucyjnego obliczono podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia np. premii mają prawo do wystąpienia o ponowne ustalenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem tej premii. W sprawach zakończonych decyzją termin na wniesienie skargi wynosił miesiąc od wejścia w Ŝycie postanowienia TK, czyli minął 7 sierpnia. W przypadku spraw zakończonych decyzją sądu - termin mija w ciągu trzech miesięcy od wejścia w Ŝycie wyroku TK, czyli 7 października br. Emeryci dorobią nieco mniej Od września zmalały limity dorabiania do emerytur i rent. Jeśli miesięcznie dana osoba zarobi dodatkowo mniej niŝ 2066 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ok. 20 zł mniej niŝ w ostatnich trzech miesiącach), to naleŝy się jej całe świadczenie z ZUS. Jeśli dodatkowy przychód mieści się pomiędzy 2066 zł a 3836,80 zł, to otrzyma świadczenie w zmniejszonej wysokości. Zarabiającym dodatkowo powyŝej 3836,80 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ok. 40 zł mniej niŝ ostatnio) ZUS zawiesza świadczenie. Limity dorabiania nie dotyczą tych, którzy mają ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat kobiety i 65 lat męŝczyźni, chyba Ŝe kontynuują zatrudnienie podjęte przed przejściem na emeryturę. Maleje teŝ zasiłek pogrzebowy wypłacany od 1 września do 30 listopada jego wielkość 5902,72 zł (ostatnio 5967,96 zł)..

7 BliŜej prawa Orzecznictwo Odszkodowanie za utratę zdrowia po latach Pracownik, który zaczyna odczuwać konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach, dopiero po przejściu na emeryturę moŝe się upomnieć u byłego pracodawcy o zadośćuczynienie za utratę zdrowia. Sąd NajwyŜszy rozpoznawał odwołanie powoda, u którego po latach od odejścia z pracy nastąpiło znaczne uszkodzenie słuchu. Dowodził on, Ŝe przyczyną jest wieloletnia praca w warunkach naraŝenia na hałas. Sąd okręgowy, który zajął się sprawą, stwierdził, Ŝe nie ma podstaw do takiego roszczenia. Z badań przeprowadzonych tuŝ po tym, gdy powód zakończył pracę, wynikało bowiem, Ŝe utrata słuchu jest minimalna, a juŝ w 2003 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdził, Ŝe pogłębiającej się utraty słuchu nie moŝna uznać za chorobę zawodową. Na tej podstawie Sąd Okręgowy uznał, Ŝe co prawda warunki pracy powoda były jedną z przyczyn utraty słuchu, jednak nastąpiła ona dopiero po zakończeniu pracy w kopalni i nie moŝe zostać potraktowana jako następstwo tego zatrudnienia. Sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Dopiero Sąd NajwyŜszy, do którego trafiła ta sprawa, w wyroku z 19 marca 2008 r. (sygn. I PK 256/07) stwierdził, Ŝe wieloletnia praca w warunkach naraŝenia organizmu powoda na oddziaływanie nadmiernego hałasu co najmniej uprawdopodobnia związek stwierdzonego u pracownika niedosłuchu z pracą. SN wskazał przy tym, Ŝe dochodzenie zadośćuczynienia od pracodawcy jest moŝliwe takŝe wtedy, gdy przyczyny wypłaty tych świadczeń nie moŝna zakwalifikować jako wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Występując z roszczeniem, pracownik nie moŝe w postępowaniu sądowym powołać się jedynie na to, Ŝe pogorszyło się jego zdrowie. Musi takŝe udowodnić wszystkie przesłanki odpowiedzialności, czyli winę pracodawcy, swój uszczerbek na zdrowiu oraz związek przyczynowy pomiędzy nimi. W tym przypadku, zdaniem SN, zakład ponosi odpowiedzialność za rozstrój zdrowia pracowników, zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnego, na zasadzie ryzyka. Wynika z tego, Ŝe moŝe uniknąć wypłaty zadośćuczynienia (bądź odszkodowania), jedynie gdy udowodni, Ŝe do utraty zdrowia pracownika doszło w wyniku działania siły wyŝszej albo teŝ wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zakład nie ponosi odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę, Ŝe utrata słuchu powoda nie budzi najmniejszych wątpliwości, pozostała do udowodnienia jedynie trzecia przesłanka odpowiedzialności zakładu, czyli związek przyczynowy między warunkami, w jakich pracował, a jego stanem zdrowia. Zdaniem SN skutki naraŝenia na oddziaływanie szkodliwych czynników, np. kontakt z azbestem, promieniowanie jonizujące, długotrwałe oddziaływanie ekstremalnych warunków pogodowych lub klimatycznych, mogą się ujawnić dopiero po latach. Dlatego sądy obu instancji powinny wziąć pod uwagę aktualny stan zdrowia powoda, a nie z dnia zakończenia przez niego pracy. PoniewaŜ minęło wiele czasu, powstały wątpliwości, czy warunki pracy w jakich powód pracował moŝna uznać za bezpośredni i jedyny powód utraty słuchu. Zdaniem SN nie zdejmuje to jednak odpowiedzialności z pracodawcy. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z r. (sygn. I PKN 2/97), nawet gdyby warunki pracy były tylko jedną z przyczyn rozstroju zdrowia, to i tak RZĄD: ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE Emerytury pomostowe Wielomiesięczne negocjacje z rządem związków zawodowych o emerytury pomostowe zdaniem minister pracy Jolanty Fedak dobiegają końca. Ostateczna wersja ustawy trafi do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Prace nad ustawą mają zakończyć się 10 września. Tego dnia podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej rząd ma przedstawić związkom zawodowym i pracodawcom ostateczną wersję projektu. Nowa ustawa o emeryturach pomostowych, która ma wejść w Ŝycie od przyszłego roku, drastycznie tnie przywileje emerytalne. Z dotychczasowych 1,3 mln osób grupa ta ma skurczyć się do tys. Uprawnionymi do skorzystania z wcześniejszego świadczenia będą jedynie osoby, które przed 1 stycznia 1999r. rozpoczęły prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Związki zawodowe liczą, Ŝe uda im się przekonać rząd do rozszerzenia listy uprawnionych osób. Emerytury pomostowe będą wypłacane tym osobom, które pracują w trudnych warunkach lub teŝ odpowiadają za bezpieczeństwo innych, a ich praca wymaga duŝej sprawności psychofizycznej. Będą one dodatkowym świadczeniem nabywanym pomiędzy zakończeniem kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego i wynosić będą 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat. Na emeryturę pomostową będzie moŝna przejść na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat kobiety, 60 lat męŝczyźni). Dodatkowo naleŝy spełnić takŝe warunek odpowiedniego staŝu ubezpieczeniowego (20 lat kobiety, 25 lat męŝczyźni), staŝ pracy wykonywany w warunkach szczególnych musi wynosić co najmniej 15 lat. Z wcześniejszych emerytur wciąŝ będą mogły korzystać osoby, które do końca 2008 r. nabędą prawo do niej; osoby, które do końca 1998 r. spełniły wszystkie warunki związane ze staŝem pracy pozwalającym na przejście na wcześniejszą emeryturę. Prawo na co dzień Pyt. - W listopadzie br. kończę 60 lat Ŝycia i 39 lat pracy, spełniam warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z przepisami, które weszły w Ŝycie 8 maja br. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny. Chciałbym jeszcze przez jakiś czas popracować, dlatego proszę o wyjaśnienie - czy po 1 stycznia 2009 roku, np. w 2011 r. emeryturę będę miał wyliczoną według nowych - mniej korzystnych zasad czy obecnych - starych? Odp. - Zmiany w systemie emerytalnym, jakie mają wejść w Ŝycie od początku przyszłego roku, nie dotyczą męŝczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1948 r.. a więc pańskiego przypadku. MęŜczyźni urodzeni przed 31 grudnia 1948 r., którzy do końca tego roku spełnią warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury: mają ukończone 60 lat oraz 35-letni staŝ emerytalny (okresy składkowe i nieskładkowe) i pozostały w stosunku pracy na sześć miesięcy przed złoŝeniem wniosku - nie muszą się spieszyć ze składaniem wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma pan zagwarantowaną emeryturę liczoną według starych zasad takŝe w kolejnych latach. MoŜe pan to zrobić później, w dowolnym momencie, jednak waŝne, by wniosek złoŝyć jeszcze przed ukończeniem 65. roku Ŝycia. RównieŜ kobiety, które do końca tego roku spełnią warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury: osiągną staŝ ubezpieczeniowy wynoszący 30 lat, mają co najmniej 55 lat, spełnią określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych warunek umoŝliwiający przejście na wcześniejszą emeryturę - zachowują prawo do jej obliczenia na dotychczasowych zasadach, waŝne by z wnioskiem o przyznanie emerytury, wystąpiły nie później niŝ przed dniem ukończenia 60 lat Ŝycia. Pyt. - Myślę o przejściu na emeryturę. Mam 42 lata pracy i 4 lata na ½ etatu. Czy, okres ten zalicza się jako rok czy pól roku pracy? Odp. - Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie skraca staŝu, co znaczy, Ŝe np. rok przepracowany na część etatu liczy się jako rok do staŝu emerytalnego. Pyt. - Czy przy ustalaniu wcześniejszej emerytury czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, trwający 3 miesiące będzie traktowany jako okres składkowy czy nieskładkowy? Odp. - Czas przebywania na zwolnieniu lekarskim traktowany jest jako okres nieskładkowy. Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpeczeń Społecznych, okresami nieskładkowymi są następujące okresy (m.in.): - pobierania: n. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy - zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego. jego utrata powinna zostać zrekompensowana. Wolny Związkowiec str. 7

8 PROPOZYCJE WYJAZDÓW PIELGRZYMKOWYCH DO RZYMU: Pielgrzymka lotnicza do Rzymu (5 dni, października cena 2395 zł. Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem AsyŜu (6 dni, października, cena od 995 do 1045 zł. Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem Manopello i San Giovanni Rotondo oraz pobytem na Capri (9 dni, października, cena od 1445 do 1495 zł. Pielgrzymka autokarowa do Rzymu z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, Loreto i Lanciano, z San Giovanni Rotondo i Monte San Angelo oraz pobytem na Capri i w Pompejach (11 dni, października, cena od 1795 do 1845 zł. UWAGA: Karty zgłoszenia ze szczegółowymi programami, datami wyjazdu i cenami moŝna odebrać w Regionalnym Sekretariacie Emerytów i Rencistów Śląsko- Dąbrowskiej Solidarności. Katowice ul. Floriana 7 pok. nr 238, tel wew Informacji w godz. 8:00-13:00 udziela Irena Kania Informacje moŝna znaleźć takŝe w sekretariacie pielgrzymki oraz na stronie: Telefon kontaktowy: , lub Wycieczki przy współpracy z ZU-H PARTNER września Komisja NSZZ Solidarność spółki Zakład Automatyzacji zaprasza na wycieczkę: Bieszczady - Lwów Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW i KL, nocleg w Pensjonacie Rancho w Wołkowyji w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (3 noclegi, wyŝywienie (4 śniadania, 3 obiadokolacje) ognisko i dyskotekę. W programie: wycieczka do Komańczy Cisnej, Przełęcz śebrak, Tarnica, wyjazd do Lwowa i zwiedzanie miasta. Wyjazd 24 września o godz. 22:00 z parkingu ZOZ. Powrót 28 września godz. 22:00 Cena wycieczki dla członków S 260 zł, dla niezrzeszonych 290 zł. Przedpłata 100 zł nie podlega zwrotowi. Zapisy: Ewa Łukasińska tel , października Komisje NSZZ Solidarność ZWP, ZEN oraz IPS Grupa Serwisowa zapraszają: na grzybobranie - w lasy okolice Sławy Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, zakwaterowanie w 4 osobowych domkach typu Brda, wyŝywienie - śniadania i obiadokolacje, ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczonki. Wyjazd 1 października o godz. 22:00 z parkingu ZOZ Powrót 4 października ok. godz. 22:00 parking ZOZ. Cena zł od osoby. Zapisy: A. Chrzanowski tel , W. Cieślik , A. Lorek tel , I. Płocha tel. IPS października Komisja Wydziałowa S HKJ zaprasza: do Tuszyna W programie: 5:30 podstawienie autokaru parking ZOZ godz. 5:45 wyjazd z huty od godz. 8:00 czas wolny zwiedzanie targowiska zakupy godz. 12:00 wyjazd z Tuszyna ok. 14:15 powrót do huty. Wpisowe - 7 zł od uczestnika wycieczki. Zapisy Jadwiga Szewczyk tel , środa. OGŁOSZENIE DAMY PRACĘ SPAWACZY metoda spawania 311 lub lub 141 zatrudni solidna spółka UMOWA O PRACĘ [lub inne] DĄBROWA GÓRNICZA ATRAKCYJNE PŁACE Tel. 032/ MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland O/ w Dąbrowie Górniczej Redakcja: Jacek Zommer tel. fax , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górn. Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia Nakład 4000 egz. Egzemplarz bezpłatny NSZZ Solidarność zaprasza: na XXVI OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ LUDZI PRACY na JASNĄ GÓRĘ Wyjazd 21 września z parkingu ZOZ o godz. 7:00 Godz Ze Szczytu Jasnogórskiego program artystyczny z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 Godz Uroczysta suma - Przewodniczy i homilię wygłosi Abp Józef śyciński, Metropolita Lubelski; koncelebrują Abp Tadeusz Gocłowski, Bp Kazimierz Ryczan oraz Duszpasterze Ludzi Pracy. Powrót po Mszy św. odprawionej o godz. 11:00 Zapisy oraz szczegółowe informacje tel lub w sekretariacie związku bud. DAMM 4 pok nr października W 24 rocznicę śmierci Pielgrzymka do grobu ks. Jerzego Popiełuszki W programie: 5:30 podstawienie autokaru parking ZOZ godz. 5:45 wyjazd z huty od godz. 10:00 zwiedzanie stolicy z przewodnikiem godz. 15:00 obiad zwiedzanie Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki - udział w uroczystej Mszy św. ok. 20:00 wyjazd z Warszawy powrót do huty ok. 24:00. Wpisowe 22 zł od członków S. Dla pozostałych 27 zł. Zapisy Jadwiga Szewczyk tel , środa. oraz w sekretariacie związku bud. DAMM 4 pok. 7 tel Wycieczka poza Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. NSZZ Solidarność zapewnia bezpłatny transport. Nauka jazdy konnej Zapraszamy na naukę jazdy konnej do Ośrodka Leczniczo- Rekreacyjnego Złota Podkowa w Chruszczobrodzie (ul. Dworcowa 34, Ośrodek Leczniczo-Rekreacyjny Złota Podkowa Fundacji Medicleare w Chruszczobrodzie, połoŝony jest w jednej z najbardziej malowniczych w Polsce krain - Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ośrodek usytuowany jest w ustronnym, cichym otoczeniu opodal lasu, z dala od miejskiego zgiełku z doskonałym połączeniem drogowym i kolejowym - 15 km od Dąbrowy Górniczej. Nieodłącznym elementem krajobrazu są groty, ruiny zamków, warownie i straŝnice zwane Orlimi Gniazdami. Działalność ośrodka opiera się z jednej strony na ochronie zdrowia (hipoterapia dla dzieci), a z drugiej strony na szeroko rozumianej rekreacji konnej (jazda maneŝowa, przejaŝdŝki bryczką i saniami w okresie zimowym). Nauka jazdy konnej jest prowadzona pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Ośrodek organizuje imprezy okolicznościowe, integracyjne, bankiety, sympozja, imprezy plenerowe z grillem i ogniskiem, a wysoki poziom usług gwarantuje doświadczona kadrę. Baza ośrodka to hotel z 22 miejscami, sauna, wypoŝyczalnia rowerów, bar letni i pięknie usytuowany staw. Organizatorzy serdecznie zapraszają do korzystania z usług Karnety do nabycia w Sekretariacie naszego związku (pok. nr 7, budynek DAMM-4) w cenie: 70 zł. dla członków związku, 100 zł. dla pozostałych. Karnet obejmuje: 4 jazdy konne po 1 godzinie w przypadku osób zaawansowanych lub 8 jazd konnych po pół godzinie w przypadku osób początkujących. Terminy jazdy ustalane są indywidualnie z instruktorem.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k Warszawa, dnia grudzień 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. III PK 17/10 Pracownik, który przechodzi na rentę, będąc zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców i korzystając u jednego z nich z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r.

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. ZARZĄDZENIE NR 0152/21/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 25.10.2007r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Bojszowy. Na podstawie art. 77 2. 1. Kodeksu Pracy /Dz.U. z 1998 Nr 21

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) z dnia 23 maja 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami moŝe dotyczyć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 11.01.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz Ubezpieczenie emerytalne dr Ariel Przybyłowicz Ryzyko emerytalne Ochrona sytuacji ochrony zarobków z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej w związku z biologicznym (naturalnym)

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE

Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE Jak sprawdzać i reklamować stan konta emerytalnego w OFE Autor: GP Emerytury, Bartosz Marczuk, 2009-01-06 Zmieniony 23.05.2009. OFE &pomoc multiofe http://pomoc.multiofe.pl Od stanu konta emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 424/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński w

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 lipca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 lipca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 64/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach PROJEKT Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2015-2016 zawarte w Katowicach w dniu. listopada 2015 roku, pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy Obszar ten regulowany jest ustawą: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter stosunków administracyjnoprawnych, powstających w drodze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95

Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95 Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95 Pracownicy jednostek wydzielonych z PKP, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej]

Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej] Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej] 1. Kto ma uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. 2. Zasiłek pogrzebowy. Omów podstawowe kwestie.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVII Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions

STANOWISKO nr 1 XXVII Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions STANOWISKO nr 1 dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions Globalny Koncern General Electric podjął decyzję o wystawieniu na sprzedaż części swojego biznesu grupy Industrial Solutions.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02 Oprócz podwyżki stawek od listopada, porozumienie płacowe gwarantuje pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku. - Kwota "jednorazówki" będzie

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku.

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku. Program GROSIK Program "GROSIK" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie, do którego przystąpiliśmy Uchwałą naszej Międzyzakładowej Komisji. Ideą tego programu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 413/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 1. Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwianych

Bardziej szczegółowo

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat?

1. Czy dyrektor szkoły może mi przydzielić nadliczbowe godziny z przedmiotu, do którego mam kwalifikacje, ponieważ te godziny stanowią wakat? VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Godziny ponadwymiarowe nauczyciela zwolnionego częściowo z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w związku zawodowym. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel,

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel, Wyrok z dnia 8 lipca 1994 r. II URN 22/94 Niedopuszczalne jest ustalenie zasad obliczania podstaw wymiaru zasiłku chorobowego w czasie jego pobierania przez zmianę regulaminu premiowania decyzją kierownika

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Pracownicy jednostek wydzielonych z PKP, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia, nabywają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 229/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 229/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 229/05 Prawo do wcześniejszej emerytury pracownicy urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., spełniającej warunki określone w art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III UK 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Uzyskanie przez pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a) wymagania kwalifikacyjne pracowników, b) szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo