Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej FunBox. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej FunBox. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej FunBox 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. (dalej: LabPi ) Regulamin dostępny jest na stronie Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej FunBox należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin, określający ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z aplikacji FunBox. Korzystając z aplikacji FunBox Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2 Definicje FunBox aplikacja mobilna umożliwiająca Użytkownikowi zagłosowanie na utwór muzyczny z Koszyka Utworów oraz odtworzenie wybranego utworu muzycznego w Lokalu, w którym znajduje się Użytkownik, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Aplikacja dostępna jest pod adresem Koszyk Utworów zbiór utworów muzycznych możliwych do odtworzenia w danym Lokalu, dostępnych na stronie aplikacji. Kolejka Utworów lista utworów oczekujących na odtworzenie, na które zagłosował przynajmniej jeden Użytkownik, których kolejność wyznacza liczba oddanych głosów. LabPi Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o., ul. Warciańska 38, Wrocław. Urządzenie urządzenie mobilne (smartfon) z wbudowanym systemem Android Użytkownik każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji posiadająca prywatny profil na portalu Facebook oraz urządzenie mobilne z systemem Android. Facebook portal skocznościowy znajdujący się pod adresem http//:www.facebook.com, w którym funkcjonuje aplikacja FunBox KickUp element aplikacji FunBox umożliwiający Użytkownikowi oddanie głosu i odtworzenie wybranego przez niego utworu muzycznego. Lokal jeden z następujących lokali gastronomicznych we Wrocławiu: Pizza Hut Rynek, Pizza Hut Galeria Dominikańska i Pizza Hut Berg, ul. Marii Skłodowskiej Curie. Aplikacje Osób Trzecich aplikacje osób trzecich, stron internetowych oraz usług dostępne na platformie aplikacji FunBox oraz portalu Facebook. 3 Właściciel Właścicielem aplikacji FunBox jest LabPi. Aplikacja FunBox jest bezpłatna. LabPi zastrzega możliwość zmiany niniejszych postanowień.

2 4 Zasady korzystania z aplikacji Dla korzystania z aplikacji FunBox niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika: urządzenia mobilnego z wbudowanym systemem Android, ios, Windows 8, lub komputera osobistego z przeglądarką internetową, połączenia urządzenia z Internetem (m.in. posiadanie pakietu Internetu w urządzeniu mobilnym bądź korzystanie z dostępnej sieci WiFi), profilu na stronie Aby korzystać z aplikacji FunBox należy pobrać ją z oficjalnych portali internetowych dostawców systemów operacyjnych do urządzeń mobilnych lub stron internetowych wskazanych przez LabPi lub zalogować się za pomocą konta na portalu Facebook. Logując się do aplikacji FunBox lub ściągając ją z ww. portali Użytkownik zgadza się na automatyczne umieszczanie postów na jego profilu na portalu Facebook. Funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach aplikacji FunBox. Zalogowanie się przez Użytkownika do aplikacji FunBox w danym Lokalu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. Zalogowanie się przez Użytkownika do aplikacji FunBox jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez LabPi newslettera, treści o charakterze informacyjnym, marketingowym i reklamowym. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. LabPi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Wykorzystywanie aplikacji FunBox do celów innych, niż określone w niniejszym Regulaminie, jest niedopuszczalne. Oznaczenia umieszczane w aplikacji FunBox podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U Nr 49 poz. 508) oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. LabPi może w każdej chwili zawiesić dostęp do aplikacji FunBox z przyczyn technicznych, także w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieautoryzowanego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem korzystania z aplikacji FunBox, jak również usunąć aplikację FunBox ze sklepu. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług LabPi (rozwiązać umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji FunBox ze swojego urządzenia mobilnego. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powinien on również niezwłocznie usunąć aplikację FunBox ze swojego urządzenia mobilnego. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: 5 Zasady oddawania głosów i kolejności odtwarzania utworów muzycznych Po zalogowaniu się do aplikacji za pośrednictwem portalu Facebook FunBox w danym Lokalu Użytkownik uzyskuje 3 KickUpy, z których każdy uprawnia Użytkownika do oddania jednego głosu na utwór muzyczny dostępny w Koszyku Utworów. Zagłosowanie przez Użytkownika na utwór muzyczny z Koszyka Utworów powoduje umieszczenie utworu muzycznego w Kolejce Utworów. Użytkownik ma prawo cofnięcia oddanego przez siebie głosu na utwór muzyczny z Koszyka Utworów w ciągu 3 sekund od zagłosowania. Nowy KickUp dostępny jest dla Użytkownika po upływie 15 minut od oddania przez Użytkownika głosu na utwór muzyczny Z Koszyka Utworów, przy czym dla rozpoczęcia biegu 15 minut dla kolejnego KickUpa konieczne jest odnowienie się poprzedniego KickUpa. Maksymalna liczba odnawialnych czasowo KickUpów, dostępnych dla jednego Użytkownika, wynosi 3. Użytkownik może zwiększyć posiadaną liczbę KickUpów, ponad maksymalną liczbę KickUpów określoną w ust. 4,

3 wysyłając zaproszenie do skorzystania z aplikacji FunBox innemu użytkownikowi portalu Facebook, przy czym dla zdobycia jednego KickUpa wymagane jest wysłanie jednocześnie zaproszenia do skorzystania z aplikacji FunBox do 3 innych użytkowników portalu Facebook, będących znajomymi Użytkownika na Facebooku. Zdobyte w ten sposób KickUpy nie odnawiają się na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Jako pierwszy z utworów muzycznych znajdujących się w Kolejce Utworów podlega odtworzeniu w Lokalu ten z utworów, który posiada największą liczbę oddanych przez Użytkowników głosów. W przypadku, gdy utwory muzyczne znajdujące się w Kolejce Utworów posiadają jednakową ilość głosów, jako pierwszy podlega odtworzeniu ten utwór, na którego głos oddany został najpóźniej. 6 Zasady korzystania z płatnych usług aplikacji FunBox Użytkownik ma prawo do nabycia KickUpów kartą kredytową, e-przelewem lub poprzez wysłanie SMS/MMS, za cenę określoną w Cenniku zamieszczonym na oficjalnej stronie aplikacji FunBox. Każdy z KickUpów nabytych w sposób opisany w punkcie poprzedzającym uprawnia do wyboru utworu, który zostanie odtworzony w wybranym lokalu, w wybranym przez Użytkownika przedziale czasowym z pierwszeństwem przed odtworzeniem utworów w sposób określony w 5 powyżej. Okres trwania możliwego do wyboru przedziału czasowego zostanie przedstawiony Użytkownikowi i zależny będzie od możliwości technicznych aplikacji. Użytkownik ma prawo cofnięcia wyboru danego utworu w ciągu 3 sekund od wyboru. KickUpy nabyte w sposób określony w ust. 1 powyżej nie odnawiają się. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem oraz poprzez wysłanie SMS/MMS Regulaminu usług dostępnego pod adresem: "http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/". Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od transakcji kupna KickUpów w terminie 10 dni, chyba że zostały one przez Użytkownika wykorzystane. Oświadczenie o odstąpieniu wraz ze wskazaniem rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot należy złożyć na adres mailowy wskazany na oficjalnej stronie aplikacji FunBox. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie LabPi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Użytkownika na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania LabPi numeru rachunku bankowego Użytkownika, Użytkownik nie prześle LabPi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. LabPi nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Użytkownika błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 7 Odpowiedzialność i gwarancje LabPi nie gwarantuje, że aplikacja FunBox: spełni wymagania Użytkownika, będzie dostępna bez przerw, na czas, z zabezpieczeniami lub bez błędów, będzie funkcjonować w sposób poprawny na każdym Urządzeniu, w każdym lokalu i na każdym systemie operacyjnym. LabPi nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu denial-of-service, wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi technicznie, które mogą zainfekować Urządzenie w wyniku korzystania z Internetu przy jego pomocy, jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, następcze, przypadkowe; a także szkodę na osobie, uszkodzenia mienia, utratę prywatności, za niedbalstwo, w przypadkach wynikających z korzystania z aplikacji FunBox przez Użytkownika. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia Urządzenia lub utratę danych bądź zawartości, spowodowaną przez pobieranie jakichkolwiek materiałów.

4 8 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez LabPi danych zawartych na profilu Użytkownika na portalu Facebook, w tym zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych, o których mowa w ustawie 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). LabPi udostępniając aplikację FunBox w wersji na urządzenia mobilne przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 101 poz. 926). 9 Aplikacje Osób Trzecich Aplikacja FunBox zapewnia platformę dla aplikacji osób trzecich, stron internetowych oraz usług, aby udostępnić Użytkownikowi ich produkty i usługi ( Aplikacje Osób Trzecich ), przy czym korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Osób Trzecich jest przedmiotem ich warunków korzystania. LabPi nie ponosi odpowiedzialności za Aplikacje Osób Trzecich czy cechy lub zawartość którejkolwiek z Aplikacji Osób Trzecich, Treści Użytkownika, a także jakiekolwiek inne produkty bądź reklamowane usługi oferowane przez strony trzecie w Internecie lub poprzez aplikację FunBox, a także przez linkowane strony internetowe, bannery reklamowe lub innego rodzaju reklamy. LabPi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje pomiędzy Użytkownikiem a stronami trzecimi dostarczającymi Aplikacje Osób Trzecich, a także produkty lub usługi reklamowane w aplikacji FunBox. LabPi nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach aplikacji FunBox. 10 Zmiany Regulaminu LabPi zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w 4 ust. 9 Regulaminu. Akceptując i kontynuując używanie aplikacji FunBox po wprowadzeniu takich zmian, Użytkownik wyraża i potwierdza swoją zgodę na zmiany. W przeciwnym przypadku, może zaprzestać używania aplikacji FunBox i/lub rozwiązać umowę w sposób wskazany w 4 ust. 9 Regulaminu. 11 Ograniczenia technologiczne i modyfikacje LabPi dołoży należytych starań, aby aplikacja FunBox działała prawidłowo. Jakkolwiek, pewne trudności techniczne lub naprawy mogą od czasu do czasu skutkować tymczasowymi przerwami. LabPi zastrzega sobie prawo do okresowego, a także możliwego w każdym czasie, modyfikowania lub wstrzymania, czasowo lub na stałe, funkcji i elementów aplikacji FunBox, za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika za przerwy, modyfikacje lub wstrzymanie działania aplikacji FunBox, lub jakiejkolwiek jej funkcji, lub elementu.

5 12 Postanowienia końcowe Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ipla II. DEFINICJE

REGULAMIN ipla II. DEFINICJE REGULAMIN ipla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. REDEFINE - Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-028) Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo