DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym dla spółek, w których inwestowanie moŝe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: NOBLE Securities S.A. Doradca Finansowy: Art Capital Sp. z o.o. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 26 kwietnia 2011 r.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. Dane o Emitencie Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 29, Warszawa. Dane o Autoryzowanym Doradcy Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3/215, Kraków. Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest: (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii A Spółki, (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii B Spółki o jednostkowej wartości nominalnej równej 0,10 (zero 10/100) złotych. Strona 2 z 143

3 Spis treści 1 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą świata i Polski oraz popytem na dobra luksusowe i dzieła sztuki Ryzyko związane z panującymi trendami na rynku sztuki Ryzyko walutowe Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania w przyszłości Ryzyko zmienności prawa Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta oraz opublikowanymi prognozami finansowymi Ryzyko nietrafionych inwestycji oraz przeszacowania wartości posiadanych dzieł sztuki Ryzyko jednostkowych duŝych strat Ryzyko zmienności wyników operacyjnych Emitenta przesunięcie wydatków i wpływów Ryzyko utraty ekspertów świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Ryzyko braku efektywnej współpracy artystów z Emitentem Ryzyko pojawienia się nowej silnej konkurencji o podobnym modelu biznesowym Ryzyko nabycia bądź sprzedaŝy falsyfikatów, dzieł sztuki do których występują roszczenia spadkobierców bądź posiadają inne wady prawne Ryzyko nieubezpieczenia dzieł sztuki Ryzyko związane z obsługą klientów zagranicznych Ryzyko związane ze składem Rady Nadzorczej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Ryzyko zawieszenia obrotu Ryzyko wykluczenia z obrotu Ryzyko dotyczące moŝliwości nałoŝenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko związane z nowymi emisjami akcji Emitenta Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Doradca Finansowy Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych; Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie; Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji; Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości; Strona 3 z 143

4 3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaŝy papierów wartościowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dane o Emitencie Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi; identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeŝeli jest oznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upowaŝnienie zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego moŝe być podwyŝszony kapitał zakładowy, jak równieŝ liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie waŝności Dokumentu Informacyjnego moŝe być jeszcze podwyŝszony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat struktury kapitałowej, organów, powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do kaŝdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Struktura kapitałowa Emitenta akcjonariusze posiadający powyŝej 5% kapitału oraz ogólnej liczby głosów Organy Emitenta Powiązania Emitenta Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeŝeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaŝy ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowy przedmiot działalności Emitenta Strategia działania Cele Emitenta Plan rozwoju Emitenta Konkurencja Światowy rynek dzieł sztuki Rynek sztuki w Polsce Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Strona 4 z 143

5 4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym, jeŝeli wynik tych postępowań ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane osoby zarządzające i nadzorujące W przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Emitenta na okres zakończony 31 grudnia 2010r Opinia podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Załączniki Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd Definicje i objaśnienia skrótów Strona 5 z 143

6 1 Czynniki ryzyka 1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą świata i Polski oraz popytem na dobra luksusowe i dzieła sztuki Światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje w atmosferze duŝej niepewności odnośnie przyszłej koniunktury. Niedawny kryzys na rynkach finansowych oraz obecne problemy z potencjalną niewypłacalnością poszczególnych państw, sprawiają Ŝe trudno jest jednoznacznie określić trend w światowej gospodarce w najbliŝszej przyszłości. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz nastrojów i sytuacji finansowej konsumentów moŝe przełoŝyć się na spadek popytu na dobra luksusowe oraz dzieła sztuki. Potrzeby konsumentów związane z dobrami luksusowymi moŝna zaliczyć do potrzeb wyŝszego rzędu, z których w większym stopniu klienci mogą rezygnować w przypadku pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Niemniej jednak naleŝy zaznaczyć, Ŝe w celu ochrony swoich aktywów, w sytuacji podwyŝszonej niepewności, część inwestorów moŝe chętniej nabywać sztukę przenosząc swoje środki chociaŝby z rynku kapitałowego. Przykład zasadności tego typu strategii stanowi niedawna aukcja dzieł z kolekcji banku Lehman Brothers, która w drugą rocznice upadku tegoŝ banku została zlicytowana w londyńskim domu aukcyjnym Christie s. Wystawił on kolekcje sztuki Garrego Hume a i Luciana Freud a naleŝącą do europejskich struktur upadłego banku na aukcję o wartości 2 milionów funtów szterlingów. Podobna aukcja będzie równieŝ miała miejsce w Sotheby s w Nowym Jorku, gdzie kolekcja ma osiągnąć sprzedaŝ wartą nawet 10 milionów dolarów i zawierać dzieła takich artystów jak Damien Hirst czy Gerhard Richter. W związku z tym, Ŝe Emitent obecnie koncentruje się na prowadzeniu działalności w Polsce, sytuacja gospodarcza Polski ma decydujące znaczenie dla aktywności i wyników generowanych przez Emitenta. Na sytuację gospodarczą Polski mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, stopy procentowe, polityka fiskalna państwa, poziom deficytu budŝetowego i długu publicznego, a takŝe inne działania podejmowane przez Rząd, Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki PienięŜnej. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z panującymi trendami na rynku sztuki Aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na nabywaniu i oferowaniu obrazów polskich artystów tworzących sztukę współczesną. Obecnie polscy artyści i ich prace cieszą się dobrą opinią na rynku polskim jak i światowym. Nie moŝna jednak wykluczyć, Ŝe popyt na tego rodzaju sztukę zmieni się poprzez zmianę indywidualnych preferencji odbiorów. Sytuacja tego typu jest trudna do przewidzenia i moŝe mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Głównym załoŝeniem strategicznym Spółki jest dobór artystów posiadających merytoryczną wiedzę oraz umiejętności (poświadczoną dyplomem wyŝszych uczelni artystycznych), minimum kilkuletni track rekord (wystawy indywidualne i zbiorowe, wyróŝnienia, nagrody) oraz pozytywną opinię rady ekspertów. Poza wyszukiwaniem młodych artystów Emitent posiada oraz dodaje do swojego portfolio uznanych polskich współczesnych artystów takich jak np. Stanisław MłodoŜeniec (ur. 1953). Wymienione działania oraz posiadanie portfela kilkudziesięciu artystów eliminuje w znacznym stopniu ryzyko związane z panującymi trendami. Jednym z głównym załoŝeń strategii Emitenta jest prowadzenie systematycznych działań promocyjnych w stosunku do artystów z którymi współpracuje, co powinno pozytywnie wpłynąć na popularyzację promowanej sztuki. Innym czynnikiem redukującym ryzyko związane z zachowaniem rynku, jest zakup w grudniu 2010 r. przez Emitenta 60% udziałów w najbardziej opiniotwórczym miesięczniku o sztuce na rynku polskim Art&Business. Gazeta ta jest organizatorem m.in. Warszawskich Targów Sztuki, w przeszłości organizowała konkurs Obraz Roku nazywana odpowiednikiem literackiej nagrody NIKE przez dziennikarza Jacka śakowskiego. Strona 6 z 143

7 Opisane powyŝej okoliczności w znaczny sposób redukują ewentualny negatywny wpływ tego czynnika na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko walutowe Emitent obecnie koncertuje się na działalności na rynku krajowym, niemniej jednak w przyszłości nie wyklucza zwiększenia sprzedaŝy dzieł sztuki na rynkach zagranicznych, a tym samych uzyskiwania przychodów w walucie obcej. W związku w tym ewentualne znaczne umocnienie złotego wobec głównych walut światowych spowoduje, Ŝe polska sztuka stanie się mniej konkurencyjna niŝ obecnie, co moŝe w konsekwencji zmusić Emitenta do zaakceptowania niŝszej marŝy. Z drugiej strony trwałe systematyczne umacnianie się złotego moŝe pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przez inwestorów zagranicznych inwestycji w polskie walory, w tym w polską sztukę. Tym niemniej opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania w przyszłości Emitent znajdując się w początkowym stadium zamierza systematycznie zwiększać skalę swojej działalności. W przyszłości moŝe zaistnieć więc konieczność ponownego pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych i spadku zainteresowania inwestorów inwestycjami o zwiększonym ryzyku (np. akcji), Emitent moŝe mieć trudności z pozyskaniem dodatkowych środków z rynku kapitałowego. Jednocześnie sektor bankowy, w określonej sytuacji rynkowej, moŝe nie być zainteresowany finansowaniem zaplanowanym przez Emitenta przedsięwzięcie. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko zmienności prawa W Polsce występują częste zmiany przepisów prawa i ich interpretacji, w szczególności regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej, zagadnienia księgowe i sprawy pracownicze. Istnieje więc ryzyko przyjęcia błędnych interpretacji obecnych przepisów przez Emitenta, co moŝe narazić go na sankcje skarbowe. Poza tym istnieje ryzyko zmian obowiązujących przepisów oraz ich interpretacji w taki sposób, Ŝe nowe regulacje okaŝą się mniej korzystne dla Emitenta, jego współpracowników lub klientów, co moŝe mieć wpływ na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Z punktu widzenia Emitenta, największy wpływ na działalność Emitenta mogą mieć zmiany regulacji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, prawa handlowego, prywatnego prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa papierów wartościowych. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta oraz opublikowanymi prognozami finansowymi Działalność Emitenta prowadzona jest od kwietnia 2010 r. W związku z jej krótką historią Emitent jest dopiero w takcie budowania marki na rynku sztuki, stąd w pierwszym okresie jego pozycja rynkowa moŝe być słabsza w stosunku do juŝ istniejących podmiotów zajmujących się tym rynkiem. Przekładać się to moŝe na mniejsze zainteresowanie klientów ofertą Emitenta aniŝeli jego konkurencji. Krótki okres działania Emitenta moŝe się równieŝ wiązać z niedoszacowaniem wysokości ponoszonych kosztów w przyszłości oraz przeszacowaniem przyszłych przychodów ze sprzedaŝy. Mimo dołoŝenia najwyŝszej staranności przy opracowywaniu strategii, planów i celów nie moŝna wykluczyć, Ŝe poprzez złe rozpoznanie rynku, strategia Emitenta nie zostanie w pełni zrealizowana a cele nieosiągnięte. W związku z czym zagroŝone mogą być poczynione załoŝenia co do przyszłych przychodów, wyników finansowych i rentowności Emitenta. Strona 7 z 143

8 Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko nietrafionych inwestycji oraz przeszacowania wartości posiadanych dzieł sztuki Model biznesowy Emitenta opiera się na nabywaniu dzieł sztuki na własny rachunek. MoŜe się zdarzyć, Ŝe Emitent nie jest w stanie sprzedać danego dzieła w pierwotnie załoŝonym horyzoncie czasowym, co w konsekwencji moŝe wymusić sprzedaŝ dzieła poniŝej kosztu zakupu lub ostatniej wyceny. Wynika to z faktu, iŝ wartość dzieła sztuki jest wysoce subiektywna i często podlega zmianom. Składa się na to specyfika rynku i aktualnie panujące trendy. Dodatkowo rynek sztuki cechuje się stosunkowo niską płynnością, w efekcie czego mogą wystąpić przejściowe trudności ze zbyciem dzieł lub sprzedaŝ taka nastąpi po cenie znacznie zaniŝonej od wcześniejszych szacunków. Emitent w celu ograniczenia powyŝszego ryzyka koncentruje się na nabywaniu dzieł po atrakcyjnych cenach prac bezpośrednio od artystów, z którymi ma podpisane umowy na wyłączność. W wyniku czego ryzyko poniesienia straty na tego typu pracach wydaje się być ograniczone. Niemniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko jednostkowych dużych strat Polityka zakupowa Emitenta polega na systematycznym nabywaniu dzieł młodych, zdolnych artystów po atrakcyjnych cenach. Tym nie mniej w przypadku pojawiania się odpowiednich okazji Emitent nie wyklucza nabywania dzieł o jednostkowej wartości nabycia istotnej z punktu widzenia posiadanych zasobów finansowych. W takim wypadku, jeśli decyzja okazałoby się nietrafiona, Emitent moŝe ponieść istotne straty finansowe. Ryzyko to będzie ograniczane poprzez dogłębną analizę atrakcyjności dzieła i jego artysty a decyzja będzie podejmowana przede wszystkim w oparciu o rekomendacje ekspertów. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko zmienności wyników operacyjnych Emitenta przesunięcie wydatków i wpływów W związku z przyjętym modelem biznesowym naleŝy załoŝyć, Ŝe w działalności Emitenta będą występować znaczne róŝnice czasowe między momentem ponoszenia wydatków na zakup dzieł sztuki a momentem osiągania wpływów z ich sprzedaŝy. Wynika to z faktu, Ŝe istotna część dostaw prac od artystów będzie magazynowana w celu odsprzedaŝy w późniejszym terminie po znacznie wyŝszej cenie. Jednocześnie istnieje ryzyko, Ŝe nie wszystkie dzieła przeznaczone do natychmiastowej odsprzedaŝy znajdą szybko nabywców po satysfakcjonującej Emitenta cenie. WyŜej opisane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na płynność finansową Emitenta i mogą spowodować zwiększone zapotrzebowanie na jego kapitał obrotowy, a w konsekwencji mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko utraty ekspertów świadczących usługi doradztwa dla Emitenta NajwaŜniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji co do wyboru artystów, z którymi Emitent powinien podpisać umowę na wyłączność oraz co do wyboru pozostałych dzieł sztuki zakupywanych na własny rachunek, jest rekomendacja ekspertów współpracujących z Emitentem. W związku z tym, utrata tego typu współpracowników moŝe wpłynąć niekorzystnie na działalność Emitenta, co moŝe się przełoŝyć na błędne decyzje inwestycyjne. Strona 8 z 143

9 Emitent stara się zabezpieczyć przed tego typu sytuacją poprzez współpracę w co najmniej trzema wybitnymi ekspertami specjalizujących się w rynku sztuki, niemniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Czynnikiem decydującym o powodzeniu działalności Emitenta są specyficzne umiejętności oraz unikalna wiedza kadry menadŝerskiej oraz pracowników. Zdolność pracowników do rozwijania i utrzymywania relacji ze sprzedawcami oraz nabywcami dzieł sztuki jest jednym z elementów prowadzących do sukcesu przedsięwzięcia. W wyniku utraty kluczowych pracowników moŝe nastąpić zahamowanie rozwoju Emitenta. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Emitent obecnie dokłada i w przyszłości dołoŝy wszelkich starań do zapewnienia stabilnej polityki kadrowej i odpowiedniego zatrudnienia w celu minimalizacji powyŝszego ryzyka. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć jednak istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko braku efektywnej współpracy artystów z Emitentem Główny model biznesowy Emitenta opera się na comiesięcznym otrzymywaniu prac od artystów, z którymi Emitent podpisał umowy na wyłączność. Umowy zawierane są na czas określony (zazwyczaj 5 lat), na podstawie których Emitent jest jedynym odbiorcą prac artysty przez okres trwania umowy. MoŜe jednak zaistnieć sytuacja, w której umowa nie zostanie w całości wykonana przez artystę, co w konsekwencji narazi Emitenta na straty finansowe wynikające z braku wyłączności lub w ogóle moŝliwości pozyskiwania dzieł od tego artysty. Poza tym Emitent zamierza ponosić znaczne nakłady finansowe na promocję współpracujących z nim artystów, co wymagać będzie współpracy obu stron. W razie braku takiej współpracy Emitentem będzie naraŝony na dodatkowe straty finansowe z tego tytułu. Emitent zamierza ograniczyć powyŝsze ryzyko poprzez zawarcie umów z wieloma artystami, a takŝe przez odpowiednio przygotowane działania promocyjne, które zostaną wysoko ocenione przez współpracujących z nim artystów. Nie mniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko pojawienia się nowej silnej konkurencji o podobnym modelu biznesowym Emitent nie moŝe wykluczyć ryzyka pojawienia się konkurencyjnego podmiotu w stosunku do Emitenta na rynku obrotu dziełami sztuki, co moŝe powodować odpływ obecnych i utratę potencjalnych klientów. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe mimo funkcjonowania na rynku wielu galerii czy domów aukcyjnych, Ŝaden z nich nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla Emitenta ze względu na unikatowy model biznesowy jaki wybrał Emitent. Nie oznacza to jednak, Ŝe w przyszłości nie pojawi się silny kapitałowo konkurent próbujący skopiować model biznesowy Emitenta. PowyŜsze ryzyko Emitent będzie starł się zniwelować poprzez wypracowanie przewagi konkurencyjnej z tytułu pierwszeństwa na rynku, posiadania doświadczonych pracowników oraz ekspertów, duŝej bazy artystów z jakimi podpisano umowy na wyłączność, a takŝe unikatowych relacji z klientami. Opisane powyŝej okoliczności mogą jednak mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Strona 9 z 143

10 1.2.9 Ryzyko nabycia bądź sprzedaży falsyfikatów, dzieł sztuki do których występują roszczenia spadkobierców bądź posiadają inne wady prawne NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ze względu na model biznesowy Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł bezpośrednio od twórców, dlatego ryzyko w tym przypadku nabycia falsyfikatu jest znacząco eliminowane. Emitent kaŝdorazowo wystawia certyfikat potwierdzającym autentyczność pochodzenia dzieła. Ponadto Emitent dokłada wszelkich starań alby podczas nabywania dzieł od osób trzecich, dokonać wszelkich niezbędnych ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciąŝonych prawami osób trzecich. Emitent nie wyklucza ubezpieczania transakcji, co do których mogą zachodzić przesłanki wad prawnych. Pewien odsetek dzieł na rynku sztuki stanowią falsyfikaty, dotyczy to głównie dzieł starszych. Dlatego teŝ nie moŝna wykluczyć ryzyka nabycia przez Emitenta dzieła sfalsyfikowanego. W przypadku nabycia a następnie odsprzedaŝy takiego dzieła mogą pojawić się roszczenia w stosunku do Emitenta ze strony osób, które nabyły nieoryginalne dzieło, a co za tym idzie poniesienia przez niego istotnej straty. Dodatkowo taka sytuacja moŝe istotnie nadszarpnąć reputację Emitenta i mieć wpływ na przyszłą jego sprzedaŝ. Emitent w swoim modelu stawia na promowanie artystów współczesnych, związanych umowami z Emitentem a nabywanie dzieł sztuki dawnej stanowi margines jej działalności. Cena jednostkowa dzieła dawnego moŝe jednak stanowić istotną cześć aktywów Emitenta, stąd ryzyko falsyfikatów moŝe wpłynąć istotnie na działalność Spółki. W trakcie prowadzenie działalności przez Emitenta moŝe się równieŝ okazać, Ŝe wobec nabytego dzieła występują roszczenia spadkobierców. Nie moŝna równieŝ wykluczyć pojawienia się innych rodzajów wad prawnych, szczególnie w zakresie praw majątkowych lub autorskich. Zaistnienie powyŝszych sytuacji moŝe powodować ryzyko pojawienia się straty finansowej na inwestycji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ze względu na model biznesowy Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł bezpośrednio od twórców dlatego ryzyko nabycia falsyfikatu jest marginalne. Ponadto Emitent dokłada wszelkich starań aby podczas nabywania dzieł od osób trzecich, dokonać wszelkich niezbędnych ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciąŝonych prawami osób trzecich. Emitent nie wyklucza ubezpieczania transakcji co do, których mogą zachodzić przesłanki wad prawnych. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko nieubezpieczenia dzieł sztuki Co do zasady Emitent dokłada wszelkich starań co do ochrony posiadanych dzieł sztuki i zamierza ubezpieczać wszystkie swoje dzieła od ich utraty bądź zniszczenia. Niemniej jednak w pewnych wyjątkowych sytuacjach, moŝe się zdarzyć, Ŝe ze względu na ograniczoną zdolność rynku ubezpieczeń lub błąd Emitenta, nie nastąpi odpowiednie ubezpieczenia dzieła sztuki. W wyniku zaistnienia takiej sytuacji Emitent moŝe ponieść stratę finansową i w konsekwencji istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z obsługą klientów zagranicznych Główny model biznesowy Emitenta opiera się na obrocie dziełami sztuki młodych artystów. Nie mniej jednak Emitent moŝe nabywać na własny rachunek równieŝ starsze dzieła, w tym zabytkowe, których wywóz moŝe podlegać ograniczeniom. Szczegółowe warunki dotyczące kategorii dzieł sztuki wobec, których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wywóz za granicę zamieszczone są w art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z późn zm.). Zakres dzieł sztuki wyłączonych z wymogu uzyskania pozwolenie reguluje art. 59 ww. ustawy. Jednocześnie zgodnie z treścią załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku Strona 10 z 143

11 o opłacie skarbowej (Dz. U z późn zm.) pozwolenie na wywóz stały zabytku podlega opłacie skarbowej w wysokości 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłych. Ze względu na koncentrowanie się Emitenta na rynku dzieł młodych artystów współczesnych powyŝsze ryzyko nie jest wysokie, aczkolwiek w sporadycznych przypadkach moŝe wystąpić. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane ze składem Rady Nadzorczej Zgodnie z art ksh Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 a w spółkach publicznych co najmniej z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi 4 osoby, co odpowiada wymogom ksh, jednakŝe z chwilą uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej (co nastąpi z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Emitenta) Emitent będzie zobowiązany do powiększenia składu Rady Nadzorczej do 5 osób. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 5 osób nastąpi na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu, które zostanie zwołane niezwłocznie po uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej, tak aby skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi prawne nie później niŝ do 3 miesięcy od dnia, w której Emitent stanie się spółką publiczną. Pomimo zaplanowania podjęcia w/w działań, nie moŝna jednak wykluczyć ryzyka związanego z niewypełnieniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawnych odnoszących się do spółek publicznych (tj. art ksh), które to naruszenie moŝe być podstawą podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czynności opisanych w pkt niniejszego Dokumentu Informacyjnego, lub teŝ naraŝa Zarząd Emitenta na odpowiedzialność o której mowa w art ksh (to ostatnie nie rodzi jednak ryzyka dla akcjonariuszy Emitenta). 1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Ryzyko związane z inwestycją w akcje jest zdecydowanie wyŝsze niŝ ma to miejsce w przypadku w inwestycji w obligacje, papiery skarbowe czy nawet jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zaleŝności od kształtowania się podaŝy i popytu cena Akcji Emitenta, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect moŝe podlegać znacznym wahaniom zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu. Na skutek wielu czynników między innymi takich jak sytuacja finansowa Emitenta, liczba oraz płynność notowanych akcji, czy aktualne trendy na krajowych i zagranicznych rynkach kapitałowych bieŝący kurs rynkowy akcji moŝe spaść poniŝej ceny ich nabycia. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia strat wynikających ze sprzedaŝy akcji po cenie niŝszej niŝ ta, za jaką zostały zakupione Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na rynku regulowanym, ani w ASO. Płynność i kurs akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zaleŝy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaŝy składanych przez Inwestorów. Na zachowanie Inwestorów mają wpływ róŝne czynniki, takŝe takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy teŝ światowych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyŝszym istnieje ryzyko, Ŝe Akcje Wprowadzane mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, iŝ Inwestor posiadający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaŝ duŝej ilości akcji w krótkim okresie moŝe spowodować znaczne obniŝenie cen akcji, a czasem brak moŝliwości ich sprzedaŝy. Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Strona 11 z 143

12 Spółki notowane w ASO mają status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności z KNF moŝe nałoŝyć na Emitenta kary administracyjne Ryzyko zawieszenia obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z 11 regulaminu ASO: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące, z zastrzeŝeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2: 1) na wniosek emitenta, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie Ryzyko wykluczenia z obrotu W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z 12 regulaminu alternatywnego systemu obrotu: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 2. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1. Strona 12 z 143

13 1.3.5 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego moŝe nałoŝyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pienięŝne, za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienaleŝycie obowiązki, wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałoŝyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŝną do wysokości zł albo zastosować obie sankcje łącznie. Taka sytuacja moŝe spowodować utratę zaufania inwestorów do Emitenta. Emitent zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się wywiązywać z wszystkich obowiązków wynikających z w/w ustaw. Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadkach, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej ustawy, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z ASO albo nałoŝyć karę pienięŝną w wysokości do zł albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas kreślony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu w ASO nakładając jednocześnie karę pienięŝną Ryzyko związane z nowymi emisjami akcji Emitenta Dalszy rozwój Emitenta, a tym samym realizacja przez Emitenta strategicznych celów wiąŝe się z kapitałochłonnymi inwestycjami. Środki niezbędne do ich sfinansowania Emitent moŝe pozyskać w drodze kolejnych emisji, które spowodują rozwodnienie kapitału. Strona 13 z 143

14 2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1 Emitent Strona 14 z 143

15 2.2 Autoryzowany Doradca Strona 15 z 143

16 2.3 Doradca Finansowy Strona 16 z 143

17 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych; Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek NewConnect, prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest: (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) kaŝda, (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) kaŝda. Akcje Serii A zostały objęte w ramach zawiązania Emitenta w dniu 26 kwietnia 2010 r. Akcje Serii B zostały objęte w drodze złoŝenia oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (oferta prywatna). Przedmiotem oferty prywatnej było (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 (zero 10/100) złotego kaŝda i łącznej wartości nominalnej zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalna liczba Akcji Serii B objętych deklaracją zainteresowania składaną przez potencjalnego inwestora wyniosła (osiem tysięcy) sztuk. Maksymalna liczba Akcji Serii B objętych deklaracją zainteresowania była równa liczbie wszystkich oferowanych Akcji Serii B. Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii B były przyjmowane w ramach przedziału cenowego wynoszącego od 3,60 (trzy 60/100) złotych do 4,60 (cztery 60/100) złotych. Cena Emisyjna Akcji Serii B została ustalona na poziomie 3,60 zł (trzy złote 60/100). Akcje Serii B były obejmowane po 3,60 zł (trzy złote 60/100) kaŝda. Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii B przyjmowane były w dniach 1 9 grudnia 2010 r. Podpisanie umów objęcia Akcji Serii B oraz zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 10 grudnia 2010 r. W wyniku oferty prywatnej zostało objętych łącznie (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii B przez 9 podmiotów. W dniu 28 lutego 2011 r. zarejestrowane zostało podwyŝszenie kapitału zakładowego Emitenta związane z emisją akcji serii B. Całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty prywatnej wyniosły ,91 zł. Całkowite koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu wyniosły ,91 zł. Strona 17 z 143

18 Łączna wartość nominalna Akcji Serii A oraz Akcji serii B wynosi ,70 zł ( jeden milion piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 70/100). Akcje Wprowadzane nie są uprzywilejowane. Z Akcjami Wprowadzanymi nie są związane Ŝadne zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki W Statucie Spółki nie występują Ŝadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Wprowadzanych. Ograniczenia wynikające z umów Nie występują Ŝadne ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z Akcji Wprowadzanych. Obowiązki i ograniczenia związane z nabywaniem akcji przewidziane w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Zgodnie z art. 13 Ustawy o OKiK na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość EUR, ( euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałoŝony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŝących do grup kapitałowych, do których naleŝą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o OKiK obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŝeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o OKiK): 1) jeŝeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaŝy, jeŝeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŝ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŝy całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŝy, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo naleŝy do grupy kapitałowej, do której naleŝą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o OKiK, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o OKiK, Strona 18 z 143

19 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o OKiK, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o OKiK. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zaleŝnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o OKiK postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niŝ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o OKiK). Stosownie do art Ustawy o OKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o OKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeŝeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości nie większej niŝ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŝenia kary, jeŝeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe równieŝ nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO, między innymi, jeŝeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o OKiK, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe równieŝ nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o OKiK lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, nałoŝyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŝną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŝeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie moŝe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe ponadto wystąpić do sądu o uniewaŝnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Strona 19 z 143

20 Przy ustalaniu wysokości kar pienięŝnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są równieŝ do przestrzegania obowiązków wynikających takŝe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 1) zawarciu odpowiedniej umowy, 2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 3) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŝe mieć równieŝ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niŝ 5 mld EUR, 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŝ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ mln EUR, 2) w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, 3) w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje m. in. w przypadku gdy: 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŝ firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŝy, pod warunkiem, Ŝe nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaŝy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, Ŝe taka sprzedaŝ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; 2) kontrole przejmuje osoba upowaŝniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań. Strona 20 z 143

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo