DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym dla spółek, w których inwestowanie moŝe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: NOBLE Securities S.A. Doradca Finansowy: Art Capital Sp. z o.o. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 26 kwietnia 2011 r.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. Dane o Emitencie Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 29, Warszawa. Dane o Autoryzowanym Doradcy Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3/215, Kraków. Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest: (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii A Spółki, (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji na okaziciela serii B Spółki o jednostkowej wartości nominalnej równej 0,10 (zero 10/100) złotych. Strona 2 z 143

3 Spis treści 1 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą świata i Polski oraz popytem na dobra luksusowe i dzieła sztuki Ryzyko związane z panującymi trendami na rynku sztuki Ryzyko walutowe Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania w przyszłości Ryzyko zmienności prawa Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta oraz opublikowanymi prognozami finansowymi Ryzyko nietrafionych inwestycji oraz przeszacowania wartości posiadanych dzieł sztuki Ryzyko jednostkowych duŝych strat Ryzyko zmienności wyników operacyjnych Emitenta przesunięcie wydatków i wpływów Ryzyko utraty ekspertów świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Ryzyko braku efektywnej współpracy artystów z Emitentem Ryzyko pojawienia się nowej silnej konkurencji o podobnym modelu biznesowym Ryzyko nabycia bądź sprzedaŝy falsyfikatów, dzieł sztuki do których występują roszczenia spadkobierców bądź posiadają inne wady prawne Ryzyko nieubezpieczenia dzieł sztuki Ryzyko związane z obsługą klientów zagranicznych Ryzyko związane ze składem Rady Nadzorczej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Ryzyko zawieszenia obrotu Ryzyko wykluczenia z obrotu Ryzyko dotyczące moŝliwości nałoŝenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko związane z nowymi emisjami akcji Emitenta Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Doradca Finansowy Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych; Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie; Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji; Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości; Strona 3 z 143

4 3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaŝy papierów wartościowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dane o Emitencie Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi; identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeŝeli jest oznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upowaŝnienie zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego moŝe być podwyŝszony kapitał zakładowy, jak równieŝ liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie waŝności Dokumentu Informacyjnego moŝe być jeszcze podwyŝszony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat struktury kapitałowej, organów, powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do kaŝdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Struktura kapitałowa Emitenta akcjonariusze posiadający powyŝej 5% kapitału oraz ogólnej liczby głosów Organy Emitenta Powiązania Emitenta Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeŝeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaŝy ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowy przedmiot działalności Emitenta Strategia działania Cele Emitenta Plan rozwoju Emitenta Konkurencja Światowy rynek dzieł sztuki Rynek sztuki w Polsce Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Strona 4 z 143

5 4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym, jeŝeli wynik tych postępowań ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane osoby zarządzające i nadzorujące W przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Emitenta na okres zakończony 31 grudnia 2010r Opinia podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Raport uzupełniający opinię podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Załączniki Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd Definicje i objaśnienia skrótów Strona 5 z 143

6 1 Czynniki ryzyka 1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą świata i Polski oraz popytem na dobra luksusowe i dzieła sztuki Światowa gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje w atmosferze duŝej niepewności odnośnie przyszłej koniunktury. Niedawny kryzys na rynkach finansowych oraz obecne problemy z potencjalną niewypłacalnością poszczególnych państw, sprawiają Ŝe trudno jest jednoznacznie określić trend w światowej gospodarce w najbliŝszej przyszłości. Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz nastrojów i sytuacji finansowej konsumentów moŝe przełoŝyć się na spadek popytu na dobra luksusowe oraz dzieła sztuki. Potrzeby konsumentów związane z dobrami luksusowymi moŝna zaliczyć do potrzeb wyŝszego rzędu, z których w większym stopniu klienci mogą rezygnować w przypadku pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Niemniej jednak naleŝy zaznaczyć, Ŝe w celu ochrony swoich aktywów, w sytuacji podwyŝszonej niepewności, część inwestorów moŝe chętniej nabywać sztukę przenosząc swoje środki chociaŝby z rynku kapitałowego. Przykład zasadności tego typu strategii stanowi niedawna aukcja dzieł z kolekcji banku Lehman Brothers, która w drugą rocznice upadku tegoŝ banku została zlicytowana w londyńskim domu aukcyjnym Christie s. Wystawił on kolekcje sztuki Garrego Hume a i Luciana Freud a naleŝącą do europejskich struktur upadłego banku na aukcję o wartości 2 milionów funtów szterlingów. Podobna aukcja będzie równieŝ miała miejsce w Sotheby s w Nowym Jorku, gdzie kolekcja ma osiągnąć sprzedaŝ wartą nawet 10 milionów dolarów i zawierać dzieła takich artystów jak Damien Hirst czy Gerhard Richter. W związku z tym, Ŝe Emitent obecnie koncentruje się na prowadzeniu działalności w Polsce, sytuacja gospodarcza Polski ma decydujące znaczenie dla aktywności i wyników generowanych przez Emitenta. Na sytuację gospodarczą Polski mają wpływ m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, stopy procentowe, polityka fiskalna państwa, poziom deficytu budŝetowego i długu publicznego, a takŝe inne działania podejmowane przez Rząd, Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki PienięŜnej. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z panującymi trendami na rynku sztuki Aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na nabywaniu i oferowaniu obrazów polskich artystów tworzących sztukę współczesną. Obecnie polscy artyści i ich prace cieszą się dobrą opinią na rynku polskim jak i światowym. Nie moŝna jednak wykluczyć, Ŝe popyt na tego rodzaju sztukę zmieni się poprzez zmianę indywidualnych preferencji odbiorów. Sytuacja tego typu jest trudna do przewidzenia i moŝe mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Głównym załoŝeniem strategicznym Spółki jest dobór artystów posiadających merytoryczną wiedzę oraz umiejętności (poświadczoną dyplomem wyŝszych uczelni artystycznych), minimum kilkuletni track rekord (wystawy indywidualne i zbiorowe, wyróŝnienia, nagrody) oraz pozytywną opinię rady ekspertów. Poza wyszukiwaniem młodych artystów Emitent posiada oraz dodaje do swojego portfolio uznanych polskich współczesnych artystów takich jak np. Stanisław MłodoŜeniec (ur. 1953). Wymienione działania oraz posiadanie portfela kilkudziesięciu artystów eliminuje w znacznym stopniu ryzyko związane z panującymi trendami. Jednym z głównym załoŝeń strategii Emitenta jest prowadzenie systematycznych działań promocyjnych w stosunku do artystów z którymi współpracuje, co powinno pozytywnie wpłynąć na popularyzację promowanej sztuki. Innym czynnikiem redukującym ryzyko związane z zachowaniem rynku, jest zakup w grudniu 2010 r. przez Emitenta 60% udziałów w najbardziej opiniotwórczym miesięczniku o sztuce na rynku polskim Art&Business. Gazeta ta jest organizatorem m.in. Warszawskich Targów Sztuki, w przeszłości organizowała konkurs Obraz Roku nazywana odpowiednikiem literackiej nagrody NIKE przez dziennikarza Jacka śakowskiego. Strona 6 z 143

7 Opisane powyŝej okoliczności w znaczny sposób redukują ewentualny negatywny wpływ tego czynnika na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko walutowe Emitent obecnie koncertuje się na działalności na rynku krajowym, niemniej jednak w przyszłości nie wyklucza zwiększenia sprzedaŝy dzieł sztuki na rynkach zagranicznych, a tym samych uzyskiwania przychodów w walucie obcej. W związku w tym ewentualne znaczne umocnienie złotego wobec głównych walut światowych spowoduje, Ŝe polska sztuka stanie się mniej konkurencyjna niŝ obecnie, co moŝe w konsekwencji zmusić Emitenta do zaakceptowania niŝszej marŝy. Z drugiej strony trwałe systematyczne umacnianie się złotego moŝe pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przez inwestorów zagranicznych inwestycji w polskie walory, w tym w polską sztukę. Tym niemniej opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania w przyszłości Emitent znajdując się w początkowym stadium zamierza systematycznie zwiększać skalę swojej działalności. W przyszłości moŝe zaistnieć więc konieczność ponownego pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych i spadku zainteresowania inwestorów inwestycjami o zwiększonym ryzyku (np. akcji), Emitent moŝe mieć trudności z pozyskaniem dodatkowych środków z rynku kapitałowego. Jednocześnie sektor bankowy, w określonej sytuacji rynkowej, moŝe nie być zainteresowany finansowaniem zaplanowanym przez Emitenta przedsięwzięcie. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko zmienności prawa W Polsce występują częste zmiany przepisów prawa i ich interpretacji, w szczególności regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej, zagadnienia księgowe i sprawy pracownicze. Istnieje więc ryzyko przyjęcia błędnych interpretacji obecnych przepisów przez Emitenta, co moŝe narazić go na sankcje skarbowe. Poza tym istnieje ryzyko zmian obowiązujących przepisów oraz ich interpretacji w taki sposób, Ŝe nowe regulacje okaŝą się mniej korzystne dla Emitenta, jego współpracowników lub klientów, co moŝe mieć wpływ na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Z punktu widzenia Emitenta, największy wpływ na działalność Emitenta mogą mieć zmiany regulacji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, prawa handlowego, prywatnego prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa papierów wartościowych. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Emitenta oraz opublikowanymi prognozami finansowymi Działalność Emitenta prowadzona jest od kwietnia 2010 r. W związku z jej krótką historią Emitent jest dopiero w takcie budowania marki na rynku sztuki, stąd w pierwszym okresie jego pozycja rynkowa moŝe być słabsza w stosunku do juŝ istniejących podmiotów zajmujących się tym rynkiem. Przekładać się to moŝe na mniejsze zainteresowanie klientów ofertą Emitenta aniŝeli jego konkurencji. Krótki okres działania Emitenta moŝe się równieŝ wiązać z niedoszacowaniem wysokości ponoszonych kosztów w przyszłości oraz przeszacowaniem przyszłych przychodów ze sprzedaŝy. Mimo dołoŝenia najwyŝszej staranności przy opracowywaniu strategii, planów i celów nie moŝna wykluczyć, Ŝe poprzez złe rozpoznanie rynku, strategia Emitenta nie zostanie w pełni zrealizowana a cele nieosiągnięte. W związku z czym zagroŝone mogą być poczynione załoŝenia co do przyszłych przychodów, wyników finansowych i rentowności Emitenta. Strona 7 z 143

8 Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko nietrafionych inwestycji oraz przeszacowania wartości posiadanych dzieł sztuki Model biznesowy Emitenta opiera się na nabywaniu dzieł sztuki na własny rachunek. MoŜe się zdarzyć, Ŝe Emitent nie jest w stanie sprzedać danego dzieła w pierwotnie załoŝonym horyzoncie czasowym, co w konsekwencji moŝe wymusić sprzedaŝ dzieła poniŝej kosztu zakupu lub ostatniej wyceny. Wynika to z faktu, iŝ wartość dzieła sztuki jest wysoce subiektywna i często podlega zmianom. Składa się na to specyfika rynku i aktualnie panujące trendy. Dodatkowo rynek sztuki cechuje się stosunkowo niską płynnością, w efekcie czego mogą wystąpić przejściowe trudności ze zbyciem dzieł lub sprzedaŝ taka nastąpi po cenie znacznie zaniŝonej od wcześniejszych szacunków. Emitent w celu ograniczenia powyŝszego ryzyka koncentruje się na nabywaniu dzieł po atrakcyjnych cenach prac bezpośrednio od artystów, z którymi ma podpisane umowy na wyłączność. W wyniku czego ryzyko poniesienia straty na tego typu pracach wydaje się być ograniczone. Niemniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko jednostkowych dużych strat Polityka zakupowa Emitenta polega na systematycznym nabywaniu dzieł młodych, zdolnych artystów po atrakcyjnych cenach. Tym nie mniej w przypadku pojawiania się odpowiednich okazji Emitent nie wyklucza nabywania dzieł o jednostkowej wartości nabycia istotnej z punktu widzenia posiadanych zasobów finansowych. W takim wypadku, jeśli decyzja okazałoby się nietrafiona, Emitent moŝe ponieść istotne straty finansowe. Ryzyko to będzie ograniczane poprzez dogłębną analizę atrakcyjności dzieła i jego artysty a decyzja będzie podejmowana przede wszystkim w oparciu o rekomendacje ekspertów. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko zmienności wyników operacyjnych Emitenta przesunięcie wydatków i wpływów W związku z przyjętym modelem biznesowym naleŝy załoŝyć, Ŝe w działalności Emitenta będą występować znaczne róŝnice czasowe między momentem ponoszenia wydatków na zakup dzieł sztuki a momentem osiągania wpływów z ich sprzedaŝy. Wynika to z faktu, Ŝe istotna część dostaw prac od artystów będzie magazynowana w celu odsprzedaŝy w późniejszym terminie po znacznie wyŝszej cenie. Jednocześnie istnieje ryzyko, Ŝe nie wszystkie dzieła przeznaczone do natychmiastowej odsprzedaŝy znajdą szybko nabywców po satysfakcjonującej Emitenta cenie. WyŜej opisane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na płynność finansową Emitenta i mogą spowodować zwiększone zapotrzebowanie na jego kapitał obrotowy, a w konsekwencji mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko utraty ekspertów świadczących usługi doradztwa dla Emitenta NajwaŜniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji co do wyboru artystów, z którymi Emitent powinien podpisać umowę na wyłączność oraz co do wyboru pozostałych dzieł sztuki zakupywanych na własny rachunek, jest rekomendacja ekspertów współpracujących z Emitentem. W związku z tym, utrata tego typu współpracowników moŝe wpłynąć niekorzystnie na działalność Emitenta, co moŝe się przełoŝyć na błędne decyzje inwestycyjne. Strona 8 z 143

9 Emitent stara się zabezpieczyć przed tego typu sytuacją poprzez współpracę w co najmniej trzema wybitnymi ekspertami specjalizujących się w rynku sztuki, niemniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników świadczących usługi doradztwa dla Emitenta Czynnikiem decydującym o powodzeniu działalności Emitenta są specyficzne umiejętności oraz unikalna wiedza kadry menadŝerskiej oraz pracowników. Zdolność pracowników do rozwijania i utrzymywania relacji ze sprzedawcami oraz nabywcami dzieł sztuki jest jednym z elementów prowadzących do sukcesu przedsięwzięcia. W wyniku utraty kluczowych pracowników moŝe nastąpić zahamowanie rozwoju Emitenta. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Emitent obecnie dokłada i w przyszłości dołoŝy wszelkich starań do zapewnienia stabilnej polityki kadrowej i odpowiedniego zatrudnienia w celu minimalizacji powyŝszego ryzyka. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć jednak istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko braku efektywnej współpracy artystów z Emitentem Główny model biznesowy Emitenta opera się na comiesięcznym otrzymywaniu prac od artystów, z którymi Emitent podpisał umowy na wyłączność. Umowy zawierane są na czas określony (zazwyczaj 5 lat), na podstawie których Emitent jest jedynym odbiorcą prac artysty przez okres trwania umowy. MoŜe jednak zaistnieć sytuacja, w której umowa nie zostanie w całości wykonana przez artystę, co w konsekwencji narazi Emitenta na straty finansowe wynikające z braku wyłączności lub w ogóle moŝliwości pozyskiwania dzieł od tego artysty. Poza tym Emitent zamierza ponosić znaczne nakłady finansowe na promocję współpracujących z nim artystów, co wymagać będzie współpracy obu stron. W razie braku takiej współpracy Emitentem będzie naraŝony na dodatkowe straty finansowe z tego tytułu. Emitent zamierza ograniczyć powyŝsze ryzyko poprzez zawarcie umów z wieloma artystami, a takŝe przez odpowiednio przygotowane działania promocyjne, które zostaną wysoko ocenione przez współpracujących z nim artystów. Nie mniej jednak opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko pojawienia się nowej silnej konkurencji o podobnym modelu biznesowym Emitent nie moŝe wykluczyć ryzyka pojawienia się konkurencyjnego podmiotu w stosunku do Emitenta na rynku obrotu dziełami sztuki, co moŝe powodować odpływ obecnych i utratę potencjalnych klientów. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe mimo funkcjonowania na rynku wielu galerii czy domów aukcyjnych, Ŝaden z nich nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla Emitenta ze względu na unikatowy model biznesowy jaki wybrał Emitent. Nie oznacza to jednak, Ŝe w przyszłości nie pojawi się silny kapitałowo konkurent próbujący skopiować model biznesowy Emitenta. PowyŜsze ryzyko Emitent będzie starł się zniwelować poprzez wypracowanie przewagi konkurencyjnej z tytułu pierwszeństwa na rynku, posiadania doświadczonych pracowników oraz ekspertów, duŝej bazy artystów z jakimi podpisano umowy na wyłączność, a takŝe unikatowych relacji z klientami. Opisane powyŝej okoliczności mogą jednak mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Strona 9 z 143

10 1.2.9 Ryzyko nabycia bądź sprzedaży falsyfikatów, dzieł sztuki do których występują roszczenia spadkobierców bądź posiadają inne wady prawne NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ze względu na model biznesowy Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł bezpośrednio od twórców, dlatego ryzyko w tym przypadku nabycia falsyfikatu jest znacząco eliminowane. Emitent kaŝdorazowo wystawia certyfikat potwierdzającym autentyczność pochodzenia dzieła. Ponadto Emitent dokłada wszelkich starań alby podczas nabywania dzieł od osób trzecich, dokonać wszelkich niezbędnych ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciąŝonych prawami osób trzecich. Emitent nie wyklucza ubezpieczania transakcji, co do których mogą zachodzić przesłanki wad prawnych. Pewien odsetek dzieł na rynku sztuki stanowią falsyfikaty, dotyczy to głównie dzieł starszych. Dlatego teŝ nie moŝna wykluczyć ryzyka nabycia przez Emitenta dzieła sfalsyfikowanego. W przypadku nabycia a następnie odsprzedaŝy takiego dzieła mogą pojawić się roszczenia w stosunku do Emitenta ze strony osób, które nabyły nieoryginalne dzieło, a co za tym idzie poniesienia przez niego istotnej straty. Dodatkowo taka sytuacja moŝe istotnie nadszarpnąć reputację Emitenta i mieć wpływ na przyszłą jego sprzedaŝ. Emitent w swoim modelu stawia na promowanie artystów współczesnych, związanych umowami z Emitentem a nabywanie dzieł sztuki dawnej stanowi margines jej działalności. Cena jednostkowa dzieła dawnego moŝe jednak stanowić istotną cześć aktywów Emitenta, stąd ryzyko falsyfikatów moŝe wpłynąć istotnie na działalność Spółki. W trakcie prowadzenie działalności przez Emitenta moŝe się równieŝ okazać, Ŝe wobec nabytego dzieła występują roszczenia spadkobierców. Nie moŝna równieŝ wykluczyć pojawienia się innych rodzajów wad prawnych, szczególnie w zakresie praw majątkowych lub autorskich. Zaistnienie powyŝszych sytuacji moŝe powodować ryzyko pojawienia się straty finansowej na inwestycji. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ze względu na model biznesowy Emitent koncentruje się na nabywaniu dzieł bezpośrednio od twórców dlatego ryzyko nabycia falsyfikatu jest marginalne. Ponadto Emitent dokłada wszelkich starań aby podczas nabywania dzieł od osób trzecich, dokonać wszelkich niezbędnych ekspertyz w celu minimalizacji ryzyka nabycia dzieł obciąŝonych prawami osób trzecich. Emitent nie wyklucza ubezpieczania transakcji co do, których mogą zachodzić przesłanki wad prawnych. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko nieubezpieczenia dzieł sztuki Co do zasady Emitent dokłada wszelkich starań co do ochrony posiadanych dzieł sztuki i zamierza ubezpieczać wszystkie swoje dzieła od ich utraty bądź zniszczenia. Niemniej jednak w pewnych wyjątkowych sytuacjach, moŝe się zdarzyć, Ŝe ze względu na ograniczoną zdolność rynku ubezpieczeń lub błąd Emitenta, nie nastąpi odpowiednie ubezpieczenia dzieła sztuki. W wyniku zaistnienia takiej sytuacji Emitent moŝe ponieść stratę finansową i w konsekwencji istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane z obsługą klientów zagranicznych Główny model biznesowy Emitenta opiera się na obrocie dziełami sztuki młodych artystów. Nie mniej jednak Emitent moŝe nabywać na własny rachunek równieŝ starsze dzieła, w tym zabytkowe, których wywóz moŝe podlegać ograniczeniom. Szczegółowe warunki dotyczące kategorii dzieł sztuki wobec, których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wywóz za granicę zamieszczone są w art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z późn zm.). Zakres dzieł sztuki wyłączonych z wymogu uzyskania pozwolenie reguluje art. 59 ww. ustawy. Jednocześnie zgodnie z treścią załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku Strona 10 z 143

11 o opłacie skarbowej (Dz. U z późn zm.) pozwolenie na wywóz stały zabytku podlega opłacie skarbowej w wysokości 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłych. Ze względu na koncentrowanie się Emitenta na rynku dzieł młodych artystów współczesnych powyŝsze ryzyko nie jest wysokie, aczkolwiek w sporadycznych przypadkach moŝe wystąpić. Opisane powyŝej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta Ryzyko związane ze składem Rady Nadzorczej Zgodnie z art ksh Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 a w spółkach publicznych co najmniej z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi 4 osoby, co odpowiada wymogom ksh, jednakŝe z chwilą uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej (co nastąpi z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Emitenta) Emitent będzie zobowiązany do powiększenia składu Rady Nadzorczej do 5 osób. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 5 osób nastąpi na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu, które zostanie zwołane niezwłocznie po uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej, tak aby skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi prawne nie później niŝ do 3 miesięcy od dnia, w której Emitent stanie się spółką publiczną. Pomimo zaplanowania podjęcia w/w działań, nie moŝna jednak wykluczyć ryzyka związanego z niewypełnieniem przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawnych odnoszących się do spółek publicznych (tj. art ksh), które to naruszenie moŝe być podstawą podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czynności opisanych w pkt niniejszego Dokumentu Informacyjnego, lub teŝ naraŝa Zarząd Emitenta na odpowiedzialność o której mowa w art ksh (to ostatnie nie rodzi jednak ryzyka dla akcjonariuszy Emitenta). 1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Ryzyko związane z inwestycją w akcje jest zdecydowanie wyŝsze niŝ ma to miejsce w przypadku w inwestycji w obligacje, papiery skarbowe czy nawet jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zaleŝności od kształtowania się podaŝy i popytu cena Akcji Emitenta, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect moŝe podlegać znacznym wahaniom zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu. Na skutek wielu czynników między innymi takich jak sytuacja finansowa Emitenta, liczba oraz płynność notowanych akcji, czy aktualne trendy na krajowych i zagranicznych rynkach kapitałowych bieŝący kurs rynkowy akcji moŝe spaść poniŝej ceny ich nabycia. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia strat wynikających ze sprzedaŝy akcji po cenie niŝszej niŝ ta, za jaką zostały zakupione Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na rynku regulowanym, ani w ASO. Płynność i kurs akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zaleŝy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaŝy składanych przez Inwestorów. Na zachowanie Inwestorów mają wpływ róŝne czynniki, takŝe takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy teŝ światowych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyŝszym istnieje ryzyko, Ŝe Akcje Wprowadzane mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, iŝ Inwestor posiadający akcje Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaŝ duŝej ilości akcji w krótkim okresie moŝe spowodować znaczne obniŝenie cen akcji, a czasem brak moŝliwości ich sprzedaŝy. Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Strona 11 z 143

12 Spółki notowane w ASO mają status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności z KNF moŝe nałoŝyć na Emitenta kary administracyjne Ryzyko zawieszenia obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŝliwość zagroŝenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z 11 regulaminu ASO: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące, z zastrzeŝeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2: 1) na wniosek emitenta, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie Ryzyko wykluczenia z obrotu W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraŝa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z 12 regulaminu alternatywnego systemu obrotu: 1. Organizator Alternatywnego Systemu moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 2. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1. Strona 12 z 143

13 1.3.5 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego moŝe nałoŝyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pienięŝne, za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienaleŝycie obowiązki, wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałoŝyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŝną do wysokości zł albo zastosować obie sankcje łącznie. Taka sytuacja moŝe spowodować utratę zaufania inwestorów do Emitenta. Emitent zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się wywiązywać z wszystkich obowiązków wynikających z w/w ustaw. Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadkach, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej ustawy, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja Nadzoru Finansowego moŝe wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z ASO albo nałoŝyć karę pienięŝną w wysokości do zł albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas kreślony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu w ASO nakładając jednocześnie karę pienięŝną Ryzyko związane z nowymi emisjami akcji Emitenta Dalszy rozwój Emitenta, a tym samym realizacja przez Emitenta strategicznych celów wiąŝe się z kapitałochłonnymi inwestycjami. Środki niezbędne do ich sfinansowania Emitent moŝe pozyskać w drodze kolejnych emisji, które spowodują rozwodnienie kapitału. Strona 13 z 143

14 2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1 Emitent Strona 14 z 143

15 2.2 Autoryzowany Doradca Strona 15 z 143

16 2.3 Doradca Finansowy Strona 16 z 143

17 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych; Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek NewConnect, prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest: (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) kaŝda, (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) kaŝda. Akcje Serii A zostały objęte w ramach zawiązania Emitenta w dniu 26 kwietnia 2010 r. Akcje Serii B zostały objęte w drodze złoŝenia oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (oferta prywatna). Przedmiotem oferty prywatnej było (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 (zero 10/100) złotego kaŝda i łącznej wartości nominalnej zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalna liczba Akcji Serii B objętych deklaracją zainteresowania składaną przez potencjalnego inwestora wyniosła (osiem tysięcy) sztuk. Maksymalna liczba Akcji Serii B objętych deklaracją zainteresowania była równa liczbie wszystkich oferowanych Akcji Serii B. Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii B były przyjmowane w ramach przedziału cenowego wynoszącego od 3,60 (trzy 60/100) złotych do 4,60 (cztery 60/100) złotych. Cena Emisyjna Akcji Serii B została ustalona na poziomie 3,60 zł (trzy złote 60/100). Akcje Serii B były obejmowane po 3,60 zł (trzy złote 60/100) kaŝda. Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii B przyjmowane były w dniach 1 9 grudnia 2010 r. Podpisanie umów objęcia Akcji Serii B oraz zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 10 grudnia 2010 r. W wyniku oferty prywatnej zostało objętych łącznie (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii B przez 9 podmiotów. W dniu 28 lutego 2011 r. zarejestrowane zostało podwyŝszenie kapitału zakładowego Emitenta związane z emisją akcji serii B. Całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty prywatnej wyniosły ,91 zł. Całkowite koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu wyniosły ,91 zł. Strona 17 z 143

18 Łączna wartość nominalna Akcji Serii A oraz Akcji serii B wynosi ,70 zł ( jeden milion piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 70/100). Akcje Wprowadzane nie są uprzywilejowane. Z Akcjami Wprowadzanymi nie są związane Ŝadne zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki W Statucie Spółki nie występują Ŝadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Wprowadzanych. Ograniczenia wynikające z umów Nie występują Ŝadne ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z Akcji Wprowadzanych. Obowiązki i ograniczenia związane z nabywaniem akcji przewidziane w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Zgodnie z art. 13 Ustawy o OKiK na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość EUR, ( euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałoŝony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŝących do grup kapitałowych, do których naleŝą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o OKiK obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŝeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o OKiK): 1) jeŝeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaŝy, jeŝeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŝ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŝy całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŝy, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo naleŝy do grupy kapitałowej, do której naleŝą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o OKiK, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o OKiK, Strona 18 z 143

19 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o OKiK, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o OKiK. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zaleŝnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o OKiK postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niŝ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o OKiK). Stosownie do art Ustawy o OKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o OKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeŝeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości nie większej niŝ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŝenia kary, jeŝeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe równieŝ nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO, między innymi, jeŝeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o OKiK, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe równieŝ nałoŝyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŝną w wysokości stanowiącej równowartość do EURO za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o OKiK lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, nałoŝyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŝną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŝeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie moŝe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŝe ponadto wystąpić do sądu o uniewaŝnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Strona 19 z 143

20 Przy ustalaniu wysokości kar pienięŝnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są równieŝ do przestrzegania obowiązków wynikających takŝe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 1) zawarciu odpowiedniej umowy, 2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 3) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŝe mieć równieŝ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niŝ 5 mld EUR, 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŝ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ mln EUR, 2) w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, 3) w kaŝdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŝdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŝ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŝde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŝ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje m. in. w przypadku gdy: 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŝ firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŝy, pod warunkiem, Ŝe nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaŝy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, Ŝe taka sprzedaŝ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; 2) kontrole przejmuje osoba upowaŝniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań. Strona 20 z 143

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PBG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 kwietnia 2012 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r. spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ---------------------------------------- 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007 Raport bieŝący nr 13/2007 (środa, 13 czerwca 2007 r.) Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Projekty uchwał na WZA Zarząd AB S.A. przedstawia projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie Załącznik nr 1 do Planu Podziału Uchwała nr... Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie integracji Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank Pekao S.A. )

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO. 1 Definicje

REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO. 1 Definicje Załącznik Nr 1 do uchwały nr 18/RN/2011 z dnia 22.04.2011 roku Rady Nadzorczej COMPLEX Spółka Akcyjna REGULAMIN OFEROWANIA AKCJI WŁASNYCH W RAMACH PROGRAMU PRACOWNICZEGO 1 Definicje Akcje Akcje własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Na podstawie art. 430 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY ` DOKUMENT INFORMACYJNY VIRTUAL VISION S.A. z siedzibą w Warszawie www.virtualvision.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 30.179.082 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 (jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: , udział w głosach na NWZ: 3,94%. Liczba głosów obecnych na NWZ: przygotował: Marcin Petelski

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: , udział w głosach na NWZ: 3,94%. Liczba głosów obecnych na NWZ: przygotował: Marcin Petelski Warszawa, 13 grudnia 2013 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alior Bank SA, które odyło się 28 listopada 2013 roku w hotelu Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Projekty uchwał Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku Uchwała nr _ Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia PROJEKT UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera się pana Piotra Paszczyka na funkcję Przewodniczącego. Uchwała nr 2 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. 2. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niŝej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 3 1. Emitent... 3 1. Zarząd... 3 2. Rada Nadzorcza... 3 3. Struktura Akcjonariatu...

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 października 2011

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r.

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 20.11.2009 roku Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY BUDOSTAL-5 S.A. z siedzibą w Krakowie. www.budostal-5.com.pl

DOKUMENT INFORMACYJNY BUDOSTAL-5 S.A. z siedzibą w Krakowie. www.budostal-5.com.pl DOKUMENT INFORMACYJNY BUDOSTAL-5 S.A. z siedzibą w Krakowie www.budostal-5.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 4.400.000 Akcji Serii C i 1.551.000 Akcji Serii D oraz 1.551.000 Praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo