ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Zamawiający: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 nr KRS: Kobierzyce, ul. Witosa 15 tel STOWARZYSZENIE "ŚLĘŻANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA" nr KRS: Sobótka ul. Kościuszki 7/9 tel STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GROMNIK nr KRS: Strzelin, ul. Ząbkowicka 11 tel W.117 I. Przedmiot zapytania: Zaprojektowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań, opartych o technologie informatyczne, promujących ofertę i szlaki turystyczne regionu, w związku z realizacją projektu współpracy p.t.: Lokalne Grupy Działania Lider A4,, - obszar atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie. II. Zastrzeżenie: Projekt w ramach, którego realizowane jest niniejsze zamówienie realizowany będzie na podstawie umowy przyznania pomocy na wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 LADER PROW Postępowanie może być unieważnione w przypadku nie podpisania umowy pomocy lub w przypadku innych obiektywnych okoliczności uniemożliwiających udzielenie niniejszego zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksową realizację produktów promujących ofertę i szlaki turystyczne regionu w związku z realizacją projektu współpracy p.t.: Lokalne Grupy Działania Lider A4,, - obszar atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie. Obszar obejmuje terytorium 16 gmin: LGD : Strzelin, Borów, Wiązów, Przeworno, Kondratowice LGD : Sobótka, Mietków, Marcinowice, Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Jordanów Śląski Stowarzyszenie LIDER A4: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice Poszczególne produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia: 1. Portal www Responsywny Portal oparty o mapę i mechanizm geolokalizacji na mapie tras, miejsc (POI) i wydarzeń. zgodny z poniższymi założeniami: a) zaprojektowany ma być według najnowszych trendów dotyczących projektowania

2 graficznego oraz funkcjonalnego, w tym layout w formie RWD (responsywny) dostosowujący się automatycznie do różnych wielkości ekranów (jedna strona zarówno dedykowana do ekranów komputerowych jak i urządzeń mobilnych). b) portal ma z jednej strony w sposób atrakcyjny prezentować treści z drugiej, mimo nowoczesności, nawiązywać do lokalności i oddawać specyfikę danego terenu. c) strona główna w sposób przejrzysty powinna prezentować każdy typ danych za pomocą modułów; moduły strony stanowić mają odzwierciedlenie organizacji treści w całym portalu d) podkład mapowy ogólnodostępny i nie wymagający dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego teraz lub przyszłości (np OpenStreetMap) Portal powinien zawierać następujące moduły / działy: o regionie: linkowanie do podstrony z artykułami, miejsca: linkowanie do podstrony prezentującej kategorie oraz poszczególne listy kategorii miejsc takich posegregowanych ze względu na tematykę lub rodzaj np. przyroda, zabytki/zwiedzanie, kultura, produkt lokalny etc. Z listy miejsc można przejść do wizytówki miejsca, które składać się ma z elementów takich jak: nazwa, kategoria, zdjęcie i galeria, opis, dane teleadresowe, parametrów opisowych ogólnych (np. godziny otwarcia) charakterystycznych dla danej kategorii (np. dla hoteli może to być ilość gwiazdek) trasy: prowadzi do listy tras podzielonej na kategorie (np. piesze, rowerowe, nordic walking etc.); z listy możemy przejść do wizytówki trasy, która różni się od wizytówki miejsca tym, że posiada ślad GPX z przebiegiem trasy osadzonym na mapie oraz listę punktów (POI, waypointy) osadzonych w kontekście trasy; wydarzenia podobnie jak wyżej lista wydarzeń-> wizytówka wydarzenia; dla wydarzeń parametrami podstawowymi jest czas (data) oraz miejsce; aplikacja: strona informacyjna dotycząca aplikacji i możliwości jej pobrania o projekcie: strona informacyjna zawierająca informacje o samym produkcie oraz oznaczenia dotyczące jego finansowania. (Jedna platforma dla całego obszaru koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty) 2. Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna o funkcjonalnościach przewodnikowych (geolokalizacja własnej pozycji i obiektów oraz szlaków na mapie) z modułami: o regionie: zaciąganie i prezentacja artykułów, miejsca: obiekty, miejsca w formie POI, tj. punktów rozmieszczonych na mapie oraz w listach, z opisem, zdjęciami i pozycją GP; trasy: przebieg szlaków i tras oznaczonych na mapie w postaci śladów GPX wraz z punktami POI widocznymi na ich przebieg; wydarzenia: moduł prezentujący bieżące wydarzenia zaciągane z serwera w trybie online; planer: moduł umożliwiający dodawanie miejsc i wydarzeń do schowka-planera i prezentowanie ich na mapie oraz w formie listy; w ten sposób użytkownik może tworzyć sobie swój własny plan wycieczki w regionie;, czytnik QR kodów: czytnik umożliwiający skanowanie QR kodów, dzięki czemu użytkownik może przejść do zlinkowanej strony www lub ekranu w aplikacji. Systemy operacyjne mobilne: Android, IOS, Windows Phone. Dodatkowe funkcje:

3 a) funkcja podstawowa Augmented Reality tj. rozmieszczenie POI w przestrzeni: można zobaczyć ich ikonki patrząc przez aparat telefonu dostępne na 2 platformach (ios i Android) b) system głosowego nawigowania po szlakach c) system dźwiękowego ostrzegania o odejściu od szlaku koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, 3. CMS - system zarządzania treścią (3 poziomy dostępu) licencja gwarantująca zachowanie 5 letniej trwałości projektu - Koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, prawa autorskie i ewentualne licencje przeniesione na 3 podmioty 4. Treści do zaimplementowania w serwisie Specyfikacja ilościowa dla każdej z LGD*: zdjęcia: 200 szt. POI gps zebrane w terenie: 200 szt. trasy GPS: 15 szt. (3 samochodowe po ok. 100 km, 9 rowerowych po ok km i 3 konne (opcjonalnie piesze) po kilkanaście km) ilość tekstu: 55 stron znormalizowanych (1800 znaków/strona) *szacowana liczba zdjęć, poi i tras do określenia dla każdej z LGD partnerów projektu, proszę przy wycenie uwzględnić zatem, iż w sumie wartości te będą potrojone, w trakcie realizacji zakłada się że część z tras będzie się tematycznie łączyć na całym obszarze realizacji. Koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, prawa autorskie i ewentualne licencje przeniesione proporcjonalnie na 3 podmioty 5. Mapa Mapa z pełnym przeniesieniem praw autorskich i możliwością wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Format B2. Wydruk mapy druk dwustronny, pełen kolor, format, B2 nakład 3000 szt Koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, prawa autorskie przeniesione na 3 podmioty 6. Tłumaczenia: tłumaczenie treści na język angielski Koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, prawa autorskie i ewentualne licencje przeniesione proporcjonalnie na 3 podmioty 7. Film instruktażowy dot. korzystania z serwisu i narzędzi (max 1 minuta, z wykorzystaniem animacji ze screenów z portalu i aplikacji oraz narracją w formie audio) Koszt podzielony proporcjonalnie na 3 podmioty, prawa autorskie i ewentualne licencje przeniesione na 3 podmioty Planowany termin wdrożenia projektu czerwiec listopad 2014r.

4 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem ogłoszenia, czyli wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: a) dwie usługi polegające na wykonaniu na zlecenie podmiotów trzecich systemów informacyjnych bazujących na wspólnej bazie danych i CMSie (z minimum 3 poziomami dostępu) i skorelowanych: - z turystyczną stroną o layoucie responsywnym (tj. dostosowującym się do różnych wielkości ekranów, w tym ekranów urządzeń mobilnych), opartą o mapę z lokalizacją POI. - aplikacją mobilną na min. 1 platformę mobilną o funkcjonalnościach przewodnikowych (geolokalizacja własnej pozycji i obiektów oraz szlaków na mapie). W chwili złożenia oferty system informacyjny powinien działać tj. strona powinna być obecna w internecie, a aplikacja obecna na sklepie z aplikacjami. b) dwie usługi polegające na wykonaniu na zlecenie podmiotów trzecich aplikacji mobilnej o funkcjonalnościach przewodnikowych (geolokalizacja własnej pozycji i obiektów oraz szlaków na mapie) i posiadających funkcje audio, z których każda wykonana jest na 3 platformy mobilne: Android, IOS i Windows Phone, a przynajmniej 1 z nich posiada system głosowego nawigowania po szlakach. Aplikacje powinny być w chwili złożenia oferty obecne na sklepach aplikacji: Google Play, App Store, Windows Store. c) jedną usługę polegającą na wykonaniu na zlecenie podmiotów trzecich aplikacji mobilnej na dowolną platformę mobilną z wykorzystaniem funkcji Augmented Reality (rozmieszczenie POI w przestrzeni: można zobaczyć ich ikonki patrząc przez aparat telefonu). Aplikacja powinna być w chwili złożenia oferty obecna na sklepach aplikacji. d) jedną usługę polegającą na wykonaniu na zlecenie podmiotów trzecich zebrania materiałów GPS w terenie (śladów i POI) lub opracowania tekstów turystycznych lub wykonania na zlecenie zdjęć lub tłumaczenia tekstów na język angielski. e) dwie usługi polegającą na zlecenie podmiotów trzecich na opracowaniu i wykonaniu drukiem mapy turystycznej, z podkładem topograficznym i naniesieniem szlaków, obiektów etc. f) jedną usługę wykonania na zlecenie podmiotów trzecich filmu instruktażowego lub promocyjnego związanego z prezentacją narzędzi internetowo-mobilnych. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy załączyć do oferty wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru), a także wykaz linków do stron www i aplikacji mobilnych. Weryfikacja spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę w/w dokumenty.

5 2. posiadają odpowiedni potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia sporządzonego przez Wykonawcę. 3. posiadają potencjał kadrowy do wykonania usługi Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania usługi. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia sporządzonego przez Wykonawcę. 4. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawca musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczenia sporządzonego przez Wykonawcę. V. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia, 2) wykonawca nie spełni co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu (Rozdział IV niniejszego ogłoszenia). 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, 2) zostaną złożone w sposób, miejscu i terminie określonym w Rozdziale VII 3. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 1) cena wykonania usługi: 0-50 pkt, 2) wartość merytoryczna oferty: 0-50 pkt 4. Sposób oceny oferty: 1) Cena wykonania usługi: Najniższa cena brutto spośród badanych ofert C = x 50 pkt Cena brutto badanej oferty (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) 2) Wartość merytoryczna oferty: Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 50 punktów. Wartość merytoryczna oferty będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Koncepcji projektu funkcjonalnego strony www, projektu funkcjonalnego aplikacji mobilnej oraz opis sposobu funkcjonowania i struktury CMSa i bazy danych, oraz Wstępnego projektu graficznego strony www lub aplikacji,

6 w tym w części dotyczącej: a) projektu funkcjonalnego strony www (strona główna i moduł rozmieszczenia miejsc) 0-10 pkt (ocenie będzie podlegała przejrzystość, intuicyjność, funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz możliwości dalszej rozbudowy) b) projektu funkcjonalnego aplikacji (strona główna i moduł rozmieszczenia miejsc) 0-10 pkt (ocenie będzie podlegała przejrzystość, intuicyjność, funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz możliwości dalszej rozbudowy) c) opisu sposobu funkcjonowania i struktury CMSa i bazy danych 0-10 pkt (ocenie będzie podlegała przejrzystość, intuicyjność, funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz możliwości dalszej rozbudowy) d) wstępnego projektu graficznego strony www lub aplikacji (3 stron lub ekranów) 0-20 pkt (ocenie będzie podlegała estetyka, przejrzystość projektu, dobór układ elementów oraz kolorystyki) 5. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego postępowanie w ciągu 14 dni od upływu terminu do składania ofert. 8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 4 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VI. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy: 1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyrażonej w złotych polskich. 2. Wykaz zrealizowanych usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zgodnie z wymogami przedstawionymi wyżej, w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do oferty, wraz z wykazem linków do stron www i aplikacji mobilnych. 3. Oświadczenia o posiadaniu potencjału technicznego, kadrowego i o posiadaniu odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Wstępny projekt graficzny strony internetowej (strona główna i 2 podstrony) oraz aplikacji mobilnej (ekran główny i 2 inne), który będzie przedmiotem oceny zgodnie z opisem kryteriów i sposobie oceny oferty ujętym w niniejszej dokumentacji. VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi

7 w ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim. 3. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny. 4. Podana w formularzu ofertowym cena musi uwzględniać wszystkie koszty brutto związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie. 5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: OFERTA PROJEKT WSPÓŁPRACY VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lider A4, Kobierzyce, ul. Witosa Termin składania ofert: do dnia r. do godz Forma oferty: pisemna pod rygorem nieważności 4. W przypadku składania ofert drogą pocztową za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Załącznik nr 1

8 WZÓR OFERTY Miejscowość, data Dane oferenta: Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel./fax: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia przedstawiam ofertę cenową na:. Zaprojektowania i wdrożenia kompleksowych rozwiązań, opartych o technologie informatyczne, promujących ofertę i szlaki turystyczne regionu, w związku z realizacją projektu współpracy p.t.: Lokalne Grupy Działania Lider A4,, - obszar atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie. Oferta cenowa: 1. Cena Ogółem brutto. Słownie ELEMENT SKŁADOWY CENA OGÓŁEM BRUTTO W vat tym Cena w podziale na partnerów 1. Portal www Lider A4 2. Aplikacja mobilna Lider A4 3. CMS Lider A4 4. Treści Lider A4

9 5. Mapa Lider A4 6. Tłumaczenia: Lider A4 7. Film instruktażowy Lider A4 Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta Oświadczenia: Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania ww. czynności. Oświadczam, że aktualne dane firmy znajdują się w rejestrze.. /centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczam, że oferta przygotowana został rzetelnie i odpowiada wymaganiom zamówienia. Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta *uzupełnić i/lub niepotrzebne skreślić Załącznik nr 2

10 Przedkładamy Wykaz usług w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, których opis umieszczono w Rozdziale IV dokumentacji. Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane Przedmiot zamówienia wartość wykonanej usługi Data wykonania data rozpoczęcia data zakończenia Wykaz linków dotyczących stron www i aplikacji mobilnych: Zgodnie z opisem w Rozdział IV 1 a)... Zgodnie z opisem w Rozdział IV 1 b)... Zgodnie z opisem w Rozdział IV 1 c)... UWAGA: 1) Załączamy dowody dotyczące głównych spośród wykazanych usług określające czy usługi te zostały wykonane należycie, 2) W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

11 Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art kk. Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo