i ścieki budowlane czystości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i ścieki budowlane czystości"

Transkrypt

1 1

2

3 i ścieki budowlane czystości 1

4 2 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

5 Grupa Saur towarzyszy samorzådom lokalnym i podmiotom prywatnym od blisko 80 lat wsp lnie realizujåc projekty zwiåzane z gospodarkå wodnå, budownictwem, energiå, projektowaniem, robotami budowlanymi oraz rekreacjå. Zar wno we Francji jak i na ßwiecie tworzymy lokalne sp llki, by by jak najbli ej naszych klient w. Dzielimy si wiedzå i innowacyjnymi rozwiåzaniami, llåczåc wyobra ni projektanta z doßwiadczeniem sp llki operatorskiej. Niezawodnoß i wiarygodnoß usllug gwarantujå nasi akcjonariusze do kt rych nale å: prywatna sp llka Séché Environnement oraz partnerzy finansowi: Strategiczny Fundusz Inwestycyjny (Fonds Stratégique d Investissement), Axa Private Equity i Fundusz Cube Infrastructure (Natexis). W 2009 roku Grupa SAUR zdecydowalla si wzmocni swojå pozycj na rynku polskim otwierajåc sp llk w Warszawie pod nazwå Saur Polska. Podstawowym celem jej dziallalnoßci jest zarzådzanie projektami polegajåcymi na wsp llpracy z gminami oraz miastami na terenie Polski i oferowanie im usllug z szeroko poj tego sektora komunalnego. Kolejna sp llka utworzona w Polsce w roku 2010 Saur Horyzont S.A. uczestniczy w rozwoju handlowym Saur w Polsce, wnoszåc swojå wiedz mi dzy innymi w zakresie technologii oraz w dziedzinie gospodarki odpadowej i wodno ßciekowej oraz rob t budowlanych. 3

6 4 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

7 Dzie dobry! W krajach Europy Centralnej, a w Polsce szczeg lnie, firma Saur inwestuje w przyszlloß tworzåc trwalle partnerstwo z gminami. Gwarantem dynamicznego rozwoju takiej wsp llpracy jest nasze mi dzynarodowe doßwiadczenie. Wpisana w polski krajobraz od 1992 roku, sp llka Saur podj lla wyzwanie stworzenia pierwszego Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) z miastem Gda sk, ßwiadczåc usllugi na terenie Gda ska oraz Sopotu. Saur Neptun Gda sk (SNG) pellniåc usllugi w dziedzinie gospodarki wodno ßciekowej, zostalla doceniona przez wiele podmiot w publicznych. Otwarcie w Warszawie Saur Polska, sp llki nale åcej do Saur oraz biura projektowego Saur Horyzont potwierdzajå nasze zaanga owanie we wsp llprac z gminami i podmiotami prywatnymi. Oferta Saur opiera si na optymalnym zarzådzaniu usllugami komunalnymi. Nie tylko tworzymy koncepcj i realizujemy obiekty infrastruktury. Zajmujemy si tak e przetwarzaniem odpad w, produkcjå zielonej energii na bazie biomasy oraz zarzådzaniem terenami rekreacyjnymi, takimi jak pola golfowe i aqua parki naszych pracownik w ka dego dnia z zaanga owaniem podejmuje wyzwania stawiane przez naszych Klient w. Prezes Zarzådu Saur Polska Sp. z o.o. i Saur Horyzont S.A. Dyrekcja Dzialla Mi dzynarodowych Saur Michel Fourré 5

8 Nasze KNOW-HOW w usllugach dla SAMORZ D W i PODMIOT W PRYWATNYCH WODA & ŚCIEKI Produkcja, uzdatnianie, dystrybucja wody pitnej Odprowadzanie i oczyszczanie ciek w oraz zagospodarowanie osad w ciekowych Oczyszczanie w d technologicznych Zarz dzanie k pieliskami ROBOTY BUDOWLANE Wykonawstwo, modernizacja infrastruktury wodno ciekowej Kontrola odbioru nowych sieci i diagnostyka sieci istniej cych 6 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

9 KLUCZOWE LICZBY: GOSPODARKA ODPADAMI Zbi rka, sortowanie, recykling i kompostowanie Utrzymanie czysto ci w miastach Sklladowanie odpad w 7 milion w klientów WIELOBRANŻOWOŚĆ Utrzymanie i modernizacja budynk w publicznych i prywatnych Zarz dzanie obszarami zielonymi REKREACJA obsługiwanych samorządów Zarz dzanie polami golfowymi Zarz dzanie kempingami, centrami rekreacyjnymi, Aquaparkami, pla ami 600 milion w m 2 wody pitnej produkowanej każdego roku INŻYNIERIA km zarządzanych sieci Projektowanie i budowa oczyszczalni ciek w oraz stacji uzdatniania wody Eksploatacja, zarz dzanie projektami 7

10 Rozw j MI DZYNARODOWY UK - SZKOCJA mieszka c w ßcieki HISZPANIA mieszka c w Woda, ßcieki przemysllowe, ßcieki, gospodarka odpadami 12 m ALGIERIA ALGÉRIE mieszka c w habitants ßcieki Assainissement GWADELUPA mieszka c w Woda i ßcieki, in ynieria, wielobran owoß MARTYNIKA mieszka c w Woda i ßcieki HISZPANIA mieszka c w Woda, odsalanie SENEGAL 1 mln mieszka c w Woda, ßcieki i in ynieria 8 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

11 POLSKA mieszka c w Woda i ßcieki, in ynieria i prace budowlane FRANCJA ion w mieszka c w POLSKA Woda i ßcieki, in ynieria i prace budowlane ARMENIA mieszka c w CYPR mieszka c w ßcieki SERBIA mieszka c w Gospodarka odpadami Woda i ßcieki ARABIA L mieszka c w Woda, ßcieki, chllodzenie przemysllowe ARABIA SAUDYJSKA Mi dzy 2 a 5 mln mieszka c w, Woda i ßcieki WIETNAM VIETNAM, mieszka c w, habitantse Woda i in ynieria MAJOTTA mieszka c w Energia REUNION mieszka c w Woda, ßcieki, prace budowlane i gospodarka odpadami Woda Odpady In ynieria Roboty budowlane Wielobran owoß Rekreacja 9

12 WODA I ßCIEKI 10 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

13 Naszym priorytetem jest znalezienie r wnowagi mi dzy potrzebami klienta a ochronå ekosystem w. Dlatego szczeg lnå wag przywiåzujemy do kontroli osad w ßciekowych, odor w, stosowania technologii biologicznych w miejsce chemicznych, uwra liwiania na eko-obywatelstwo i rozsådne zarzådzanie surowcami naturalnymi. Laboratoria Grupy Saur proponujå samorzådom i podmiotom prywatnym, globalne rozwiåzanie w dziedzinie nadzoru jakoßci w d. Codziennie badamy setki parametr w fizyczno-chemicznych i biologicznych, przeprowadzamy kontrol jakoßci w d w kåpieliskach oraz ßciek w odprowadzanych do w d lub ziemi. Nasze laboratoria posiadajå akredytacj COFRAC (Francuski Komitet Akredytacji- Comité français d accréditation) oraz zgod Ministerstwa ßrodowiska. Nasze kompetencje potwierdzajå przeprowadzane ka dego roku zewn trzne audyty. Jakoß ka dej wody jest inna, dlatego Saur wdro yll rozwiåzania odpowiadajåce potrzebom poszczeg lnych samorzåd w. Procesy Carboflux oraz CarboPlusTM-P zostally przystosowane do produkcji wody pitnej z w d powierzchniowych. Wyeliminowane zostaje szerokie spektrum mikro-zanieczyszcze organicznych, a tak e produkt w fitosanitarnych. CarboPlusTM G doskonale nadaje si do w d podziemnych. W zakresie sieci kanalizacyjnej, procesy membranowe Aqua-RM i Compact- RM odpowiadajå wymogom ßrodowisk wra liwych i stref przybrze nych. Dla gmin wiejskich, hydrobotaniczne oczyszczalnie ßciek w så cz sto optymalnym kompromisem mi dzy zaawansowanymi procesami technicznymi a wzgl dami ekonomicznymi. 11

14 POLSKA: GDA SK, przyklladem PPP w Europie ßrodkowej Wsp llpracujåc z Gminå Gda sk i Saur Neptun Gda sk (poprzez dostarczanie usllug wodno kanalizacyjnych w miastach Gda sk i Sopot) w 1992 roku Saur zainaugurowall pierwsze Partnerstwo Publiczno- -Prywatne w Europie ßrodkowej. POLSKA Gda sk ßwiadczåc usllugi publiczne stworzylißmy m.in.: biuro obsllugi klienta, centrum szkoleniowe, biuro projektowe i certyfikowane laboratorium. KLUCZOWE LICZBY: Akcjonariat: Saur 51%, Gmina Gdańsk (49%) obsługiwanych mieszkańców klient w zaopatrywanych w wodę pitną na rzecz, których świadczona jest też usługa odprowadzania i oczyszczania ścieków km obsługiwanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 12 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

15 ARABIA SAUDYJSKA: Skutecznoß na miar kontraktu Kontrakt menad erski podpisany na 5 lat ze ßwi tym miastem Mekka i Taif obejmuje ßwiadczenie usllug zwiåzanych z produkcjå, dystrybucjå wody pitnej i oczyszczaniem ßciek w. Jest on kontynuacjå szeregu przeprowadzonych przez Saur audyt w technicznych, wdro enia strategii «quick wins» oraz wsparcia technicznego wykonywanych w Dammam, Al Kobar, D udda i Mecce od 2005 roku. Bioråc pod uwag silny deficyt wody w tym regionie geograficznym oraz poszanowanie i ochron surowc w szczeg lnie wa na stalla si redukcja strat wody spowodowanych zllym stanem infrastruktury. ARABIA SAUDYJSKA Mekka i Taif KLUCZOWE LICZBY: MEKKA TAIF od 1,4 od do 5 milion w m 2 /dob km mieszkańców podczas świąt religijnych mieszkańców wody pitnej produkowanej każdego roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 13

16 KLUCZOWE LICZBY: WODA PITNA: zakup wody i zarządzanie m 2 /dobę (odsalanie), 885 km sieci KANALIZACJA: 1 oczyszczalnia ścieków o przepustowości m³/d dla ścieków komunalnych, 1 oczyszczalnia ścieków m³/d dla ścieków przemysłowych, 621 km sieci CHŁODZENIE PRZEMYSŁOWE WODĄ MORSKĄ: woda jest dostarczana przedsiębiorcom przemysłowym do chłodzenia ich instalacji: 28 pomp o globalnej przepustowości nominalnej m3/h, 14 km otwartych kanałów W roku 2011, sp llka Saur w porozumieniu z Marafiq, pierwszå, prywatnå sp llkå operatorskå usllug wodno-ßciekowych i energetycznych w Arabii Saudyjskiej, zdecydowalla si na stworzenie przedsi biorstwa z udziallem kapitallu zagranicznego. Zajmowa si ono b dzie eksploatacjå, ßwiadczeniem usllug wodno- -kanalizacyjnych oraz chllodzeniem przemysllowym nowego miasta Al D ubajl. To pradawna osada rybacka usytuowana na wschodzie Arabii Saudyjskiej rozciåga si na powierzchni 75 km 2 i liczy dzisiaj mieszka c w oraz 450 przedsi biorstw przemysllowych. Miasto jest zasilane w wod gll wnie przez unikalnå stacj odsalania o przepustowoßci m 3 / dob. ARABIA SAUDYJSKA Al D ubajl 6 miliardów m³/rok jest pompowane i pozwala wyprodukować m³/h wody przeznaczonej do działalności przemysłowej (ekwiwalent 4 basenów olimpijskich na minutę). Po zużyciu tej wody przez przedsiębiorstwa, wraca ona poprzez kanał do morza. 14 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

17 ARMENIA: Kontrakt menad erski ARMENIA W 2004 roku rzåd Armenii powierzyll Saur przeksztallcenie sp llki pa stwowej AWSC zarzådzajåcej dystrybucjå wody i odprowadzaniem ßciek w. Saur Sevan Services znaczåco wpllynåll na popraw jakoßci usllug i r wnowag finansowå. Dziallalnoß sp llki obejmuje cally kraj, z wyjåtkiem stolicy i kilku ßrednich miast. KLUCZOWE LICZBY: 37 miast milion w m 3 o liczbie mieszkańców i 282 miasteczka obsługiwanych mieszkańców klientów produkowanej rocznie wody 15

18 PROJEKTOWANIE: oferujemy kompetencje GRUPY SAUR 16 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

19 Sp llka Stereau zajmujåca si projektowaniem i wykonawstwem oczyszczalni ßciek w i stacji uzdatniania wody w Grupie Saur, llåczy wiedz technologicznå oraz zdolnoß zarzådzania projektami dla podmiot w prywatnych i samorzåd w lokalnych. Stereau towarzyszy zainteresowanym stronom na wszystkich etapach funkcjonowania budowanej infrastruktury oferujåc swoje usllugi jako: in ynier kontraktu, projektant, wykonawca - prowadzåc nadz r in ynierski rob t budowlanych jak i eksploatujåc obiekt. 50 lat działalności ponad zbudowanych pod klucz oczyszczalni ścieków 17

20 CYPR: przykllad wykorzystania technik MEMBRANOWYCH W ramach przetargu na budow, eksploatacj i utrzymanie przez 10 lat wraz z Service d Assainissement de Nicosie Sllu by Oczyszczania ßciek w Nikozji (SBN), Stereau wybudowallo i eksploatuje oczyszczalni ßciek w Vathia-Gonia na wyspie Cypr. Instalacja ta jest najwa niejszym osiågni ciem techniki membranowej oczyszczania ßciek w w Europie oraz basenie Morza ßr dziemnego. CYPR RLM przepustowość RLM, w przyszłości RLM 10 lat eksploatacja przez 10 lat 18 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

21 SAINT-ETIENNE: kwiat ochrony ßRODOWISKA W czerwcu 2009 roku, sp llka Saur rozpocz lla eksploatacj nowej oczyszczalni ßciek w miasta Saint-Etienne (Francja) zaprojektowanej i zbudowanej przez Stereau. Ta oczyszczalnia o innowacyjnej technologii jest jednå z najwa niejszych instalacji ochrony ßrodowiska. W rezultacie rzeka Furan uzyskalla wzorowå jakoß wody, co korzystnie wpllyn llo na jej ekosystem. FRANCJA Saint-Etienne RLM przepustowość 19

22 BRIVE: nowatorska technologia w celu redukcji obj toßci OSAD W ßCIEKOWYCH Zbudowana przez Saur oczyszczalnia ßciek w aglomeracji Brive-la-Gaillarde (Francja), posiadajåca certyfikat BBB+ w zakresie zr wnowa onego rozwoju, oczyszcza ßcieki z obszaru pi tnastu gmin. Przetwarzanie osad w ßciekowych opiera si na biologicznym, opatentowanym przez Saur procesie Mycet, pozwalajåcym zredukowa obj toß osad w od 30 do 40% dzi ki dziallaniu mieszanki grzyb w. FRANCJA Brive RLM przepustowość 20 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

23 ROBOTY budowlane Sp llka Saur Horyzont i Cise TP nale åce do Grupy Saur projektujå, wykonujå i modernizujå wszystkie typy sieci wodociågowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej. W 2009 roku, Cise TP, rozwin lla technik wapnowania gruzu budowlanego. Ziemia wydobyta z wykop w jest llåczona z wapnem. Otrzymana mieszanka jest ponownie wykorzystywana do wypellnienia wykop w stosowanych w klasycznych metodach prowadzenia prac budowlanych. Podw jny zysk: mniej odpad w i mniej gaz w cieplarnianych. Cise Maintenance proponuje usllugi utrzymania budynk w szkolnych i modernizacji oraz remontu budynk w biurowych placów budowy rocznie 700 km budowanych sieci rocznie m 2 utrzymanych budynków Przykład robót w Starych Babicach koło Warszawy. 21

24 UTRZYMANIE CZYSTOßCI 22 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

25 Coved, filia Grupy Saur zajmujåca si utrzymaniem czystoßci, oferuje usllugi zwiåzane ze zbi rkå selektywnå, czyszczeniem powierzchni publicznych, sortowaniem, przetwarzaniem, sklladowaniem i unieszkodliwianiem odpad w. Jej oferta jest skierowana do samorzåd w i podmiot w prywatnych w formie spersonalizowanych rozwiåza. Podczas sklladowania odpad w wytwarza si biogaz, mieszanka gazowa bogata w metan. Przeciwdziallajåc globalnemu ociepleniu, Coved dzialla w ramach gospodarki niskow glowej, zwi kszajåc wsp llczynnik przechwytywania biogazu w instalacjach sklladowania odpad w nie niebezpiecznych (ISDND). Przechodzåc od wsp llczynnika 48% w 2008 roku do 54% w 2009 roku, Coved redukuje emisje metanu od ton CO2, co odpowiada rocznej emisji Francuz w na ogrzanie gospodarstw domowych. Innå korzyßciå z przechwytywania biogazu jest produkcja energii odnawialnej, elektrycznej lub cieplnej. Wraz z uruchomieniem w 2009 roku trzeciej jednostki kogeneracyjnej, Coved zwi kszyll swojå moc spalania biogazu do 5MW, co wraz z zaklladem Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire), sytuuje go na kolejnym miejscu po ISDND Montauty (Tarn) i Roussas (Drôme). 5 milion w obsługiwanych mieszkańców 2,4 miliona ton zbieranych i przetwarzanych odpadów rocznie ton/rok papieru i plastiku poddanych recyklingowi 23

26 ROUSSAS: produkcja energii zielonej Sp llka Coved eksploatuje sklladowisko w Roussas (Francja), kt re jest przyklladem zr wnowa onego rozwoju usllug sklladowania odpad w (certyfikat ßrodowiskowy ISO 14001). Wymieni mo na tu: waloryzacj biogazu, sortowanie odpad w, wykorzystywanie odciek w w celu przyspieszenia proces w degradacji materii organicznej (technologa Chrysalide ), odtworzenie u ytk w zielonych poprzez tworzenie p l lawendy oraz stworzenie parku botanicznego i obserwatorium fauny. Coved u ywa systemu 30 ISDND. Saur przyståpill do systemu certyfikacji energetycznej wprowadzajåc do swoich kontrakt w z samorzådami, instalacj regulator w pr dkoßci na pompach. Dzi ki temu oszcz dzono ponad MWh. To tyle, ile rocznie zu ywa w swoich mieszkaniach 700 mieszka c w Ile-de- France. Coved wraz z firmå Adivalo rozwinåll usllug gospodarowania pustymi opakowaniami po produktach fitofarmaceutycznych. Ka dego miesiåca od kwietnia 2009 roku, Coved zbiera, transportuje, rozdrabnia i przeksztallca na paliwo ponad 100 ton pustych opakowa. Istotnym elementem dziallalnoßci så te inwestycje w nowe technologie stosowane w sortowniach odpad w. Pozyskane dzi ki nim produkty (papier, karton, plastik, metal) stanowiå surowce wt rne, kt re zast pujå surowce naturalne. Dla przyklladu sortownia odpad w w Tours (Indre-et-Loire), kt ra przetwarza ton odpad w rocznie zostalla wyposa ona w 2009 roku w dwa separatory optyczne: jeden rozr nia papier gazetowy od kartonu, a drugi segreguje wg materiallu i koloru opakowania, butelki plastikowe i inne. Wsp llczynnik odpad w poddanych recyklingowi powinien w ten spos b wzrosnå o 5%. FRANCJA Roussas Przepustowość roczna przetwarzania od ton odpadów klasy 2, lub 2 miliony m³ Redukcja gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie do ton zrzutu dwutlenku węgla (CO2). 7,3 milion w kwh Produkcja 7,3 milionów kwh prądu. 24 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

27 MIN de RUNGIS Targ M.I.N. w Rungis jest najwi kszym targowiskiem sprzeda- y ßwie ych produkt w na ßwiecie. To centralny bazar Pary a, kt ry zaopatruje klient w z callego regionu. Ka dego dnia, firma Coved zbiera setki ton opakowa, transportuje je do sortowni odpad w a nast pnie unieszkodliwia. FRANCJA Pary 600 ton/rok odpadów poddanych recyklingowi, z czego ton papieru, ton drewna i plastiku, ton materiałów organicznych 11 przenośników 2 eksploatowane sortownie odpadów 25 pojazdów do zbiórki odpadów Targ M.I.N. w Rungis (Valde-Marne) - na tym targu o międzynarodowej sławie zainicjowaliśmy prawdziwy renesans zbiórki selektywnej w halach sprzedaży. Na ton odpadów produkowanych każdego roku, ponad ton palet, kartonów, folii plastikowych zbieranych jest na miejscu w celu przejścia recyklingu i ponownego wykorzystania w papiernictwie, przemyśle tworzyw sztucznych, drewna energetycznego. Uzyskiwanych jest też ton zwaloryzowanych materiałów organicznych, szczególnie w formie kompostu. Partnerstwo zawarte z bankiem żywności służy poprawie życia rodzin w ciężkiej sytuacji. 25

28 26 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT REKREACJA

29 Dziallajåc blisko samorzåd w lokalnych, Grupa Saur ßwiadczy r wnie usllugi w zakresie zarzådzania infrastrukturå rekreacyjnå: kempingami, aqua parkami, pla ami, centrami rekreacyjnymi. 27

30 Kempingi: Alternatywny spos b sp dzania wolnego czasu Firma Flower Campings zarzådza miejskim kempingiem Bel Air w La Flotte-en-Ré (Francja). Kontrakt zawarty na 18 lat przewiduje stworzenie basenu, miejsca usllugowego, co w rezultacie podniesie standard obiektu do 4 gwiazdek. Kemping b dzie dysponowall domkami. Utworzona w 2005 roku, firma Flower Campings skupia kempingi, kt re zostally stworzone w oparciu o wartoßci Saur: bliskoß i przyjacielskoß, indywidualne podejßcie, pi kno krajobrazu naturalnego. FRANCJA La Flotte-en-Ré 60 kempingów 8500 Około miejsc wynajmowanych na cały rok 28 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

31 Golf: Blue GREEN FRANCJA Pary Blue Green, filia Saur, eksploatuje Paris International Golf Club usytuowany 27 km od Pary a. Pole golfowe zaprojektowane przez Jacka Niklausa jest jednym z najbardziej presti owych w Europie. Fontanny przelewowe, rododendrony, kaskady, stuletnie drzewa, ziele Gracze maj mo liwo przebywania w wyj tkowym rodowisku, po r d chronionej fauny i flory. Pole to jest jednym z 46 p l golfowych zarz dzanych przez firm Saur, na kt rym ograniczono stosowanie nawoz w chemicznych, wprowadzono pojazdy hybrydowe i zredukowano karczowanie. 46 pól golfowych kursów dla początkujących w 2010 roku opłat za grę członków klubów 29

32 Nasze usllugi ßwiadczymy w oparciu o r norodne typy um w, mi dzy innymi na podstawie um w koncesji, um w w formie partnerstwa prywatnopublicznego, um w menad erskich, um w dzier awy, jak i um w BOT. Targi POLEKO SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

33 Dni KONSTANCINA 2011 Dni KONSTANCINA 2011 Mecz LECHIA RUGBY CLUB

34 32 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

35 Saur Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa tel.: , fax: NIP: KRS: XII Wydziall Krajowego Rejestru Sådowego Wysokoß Kapitallu Zaklladowego: zll Saur Horyzont S.A. ul. Domaniewska 39a, Warszawa tel.: , fax: NIP: KRS: , XIII Wydziall Krajowego Rejestru Sådowego Wysokoß Kapitallu Zaklladowego: zll Redakcja: Dyrekcja ds. Dzialla Mi dzynarodowych Saur Célyne Andureau, Saur Polska Sp. z o.o. Tomasz Strzelecki, Magdalena Dostatnia Zdj cia: archiwum Saur Polska, Saur Horyzont, SNG, Saur, Techna Studio, Fotolia Kreacja i realizacja: Techna Studio, Warszawa

36

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo