i ścieki budowlane czystości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i ścieki budowlane czystości"

Transkrypt

1 1

2

3 i ścieki budowlane czystości 1

4 2 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

5 Grupa Saur towarzyszy samorzådom lokalnym i podmiotom prywatnym od blisko 80 lat wsp lnie realizujåc projekty zwiåzane z gospodarkå wodnå, budownictwem, energiå, projektowaniem, robotami budowlanymi oraz rekreacjå. Zar wno we Francji jak i na ßwiecie tworzymy lokalne sp llki, by by jak najbli ej naszych klient w. Dzielimy si wiedzå i innowacyjnymi rozwiåzaniami, llåczåc wyobra ni projektanta z doßwiadczeniem sp llki operatorskiej. Niezawodnoß i wiarygodnoß usllug gwarantujå nasi akcjonariusze do kt rych nale å: prywatna sp llka Séché Environnement oraz partnerzy finansowi: Strategiczny Fundusz Inwestycyjny (Fonds Stratégique d Investissement), Axa Private Equity i Fundusz Cube Infrastructure (Natexis). W 2009 roku Grupa SAUR zdecydowalla si wzmocni swojå pozycj na rynku polskim otwierajåc sp llk w Warszawie pod nazwå Saur Polska. Podstawowym celem jej dziallalnoßci jest zarzådzanie projektami polegajåcymi na wsp llpracy z gminami oraz miastami na terenie Polski i oferowanie im usllug z szeroko poj tego sektora komunalnego. Kolejna sp llka utworzona w Polsce w roku 2010 Saur Horyzont S.A. uczestniczy w rozwoju handlowym Saur w Polsce, wnoszåc swojå wiedz mi dzy innymi w zakresie technologii oraz w dziedzinie gospodarki odpadowej i wodno ßciekowej oraz rob t budowlanych. 3

6 4 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

7 Dzie dobry! W krajach Europy Centralnej, a w Polsce szczeg lnie, firma Saur inwestuje w przyszlloß tworzåc trwalle partnerstwo z gminami. Gwarantem dynamicznego rozwoju takiej wsp llpracy jest nasze mi dzynarodowe doßwiadczenie. Wpisana w polski krajobraz od 1992 roku, sp llka Saur podj lla wyzwanie stworzenia pierwszego Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) z miastem Gda sk, ßwiadczåc usllugi na terenie Gda ska oraz Sopotu. Saur Neptun Gda sk (SNG) pellniåc usllugi w dziedzinie gospodarki wodno ßciekowej, zostalla doceniona przez wiele podmiot w publicznych. Otwarcie w Warszawie Saur Polska, sp llki nale åcej do Saur oraz biura projektowego Saur Horyzont potwierdzajå nasze zaanga owanie we wsp llprac z gminami i podmiotami prywatnymi. Oferta Saur opiera si na optymalnym zarzådzaniu usllugami komunalnymi. Nie tylko tworzymy koncepcj i realizujemy obiekty infrastruktury. Zajmujemy si tak e przetwarzaniem odpad w, produkcjå zielonej energii na bazie biomasy oraz zarzådzaniem terenami rekreacyjnymi, takimi jak pola golfowe i aqua parki naszych pracownik w ka dego dnia z zaanga owaniem podejmuje wyzwania stawiane przez naszych Klient w. Prezes Zarzådu Saur Polska Sp. z o.o. i Saur Horyzont S.A. Dyrekcja Dzialla Mi dzynarodowych Saur Michel Fourré 5

8 Nasze KNOW-HOW w usllugach dla SAMORZ D W i PODMIOT W PRYWATNYCH WODA & ŚCIEKI Produkcja, uzdatnianie, dystrybucja wody pitnej Odprowadzanie i oczyszczanie ciek w oraz zagospodarowanie osad w ciekowych Oczyszczanie w d technologicznych Zarz dzanie k pieliskami ROBOTY BUDOWLANE Wykonawstwo, modernizacja infrastruktury wodno ciekowej Kontrola odbioru nowych sieci i diagnostyka sieci istniej cych 6 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

9 KLUCZOWE LICZBY: GOSPODARKA ODPADAMI Zbi rka, sortowanie, recykling i kompostowanie Utrzymanie czysto ci w miastach Sklladowanie odpad w 7 milion w klientów WIELOBRANŻOWOŚĆ Utrzymanie i modernizacja budynk w publicznych i prywatnych Zarz dzanie obszarami zielonymi REKREACJA obsługiwanych samorządów Zarz dzanie polami golfowymi Zarz dzanie kempingami, centrami rekreacyjnymi, Aquaparkami, pla ami 600 milion w m 2 wody pitnej produkowanej każdego roku INŻYNIERIA km zarządzanych sieci Projektowanie i budowa oczyszczalni ciek w oraz stacji uzdatniania wody Eksploatacja, zarz dzanie projektami 7

10 Rozw j MI DZYNARODOWY UK - SZKOCJA mieszka c w ßcieki HISZPANIA mieszka c w Woda, ßcieki przemysllowe, ßcieki, gospodarka odpadami 12 m ALGIERIA ALGÉRIE mieszka c w habitants ßcieki Assainissement GWADELUPA mieszka c w Woda i ßcieki, in ynieria, wielobran owoß MARTYNIKA mieszka c w Woda i ßcieki HISZPANIA mieszka c w Woda, odsalanie SENEGAL 1 mln mieszka c w Woda, ßcieki i in ynieria 8 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

11 POLSKA mieszka c w Woda i ßcieki, in ynieria i prace budowlane FRANCJA ion w mieszka c w POLSKA Woda i ßcieki, in ynieria i prace budowlane ARMENIA mieszka c w CYPR mieszka c w ßcieki SERBIA mieszka c w Gospodarka odpadami Woda i ßcieki ARABIA L mieszka c w Woda, ßcieki, chllodzenie przemysllowe ARABIA SAUDYJSKA Mi dzy 2 a 5 mln mieszka c w, Woda i ßcieki WIETNAM VIETNAM, mieszka c w, habitantse Woda i in ynieria MAJOTTA mieszka c w Energia REUNION mieszka c w Woda, ßcieki, prace budowlane i gospodarka odpadami Woda Odpady In ynieria Roboty budowlane Wielobran owoß Rekreacja 9

12 WODA I ßCIEKI 10 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

13 Naszym priorytetem jest znalezienie r wnowagi mi dzy potrzebami klienta a ochronå ekosystem w. Dlatego szczeg lnå wag przywiåzujemy do kontroli osad w ßciekowych, odor w, stosowania technologii biologicznych w miejsce chemicznych, uwra liwiania na eko-obywatelstwo i rozsådne zarzådzanie surowcami naturalnymi. Laboratoria Grupy Saur proponujå samorzådom i podmiotom prywatnym, globalne rozwiåzanie w dziedzinie nadzoru jakoßci w d. Codziennie badamy setki parametr w fizyczno-chemicznych i biologicznych, przeprowadzamy kontrol jakoßci w d w kåpieliskach oraz ßciek w odprowadzanych do w d lub ziemi. Nasze laboratoria posiadajå akredytacj COFRAC (Francuski Komitet Akredytacji- Comité français d accréditation) oraz zgod Ministerstwa ßrodowiska. Nasze kompetencje potwierdzajå przeprowadzane ka dego roku zewn trzne audyty. Jakoß ka dej wody jest inna, dlatego Saur wdro yll rozwiåzania odpowiadajåce potrzebom poszczeg lnych samorzåd w. Procesy Carboflux oraz CarboPlusTM-P zostally przystosowane do produkcji wody pitnej z w d powierzchniowych. Wyeliminowane zostaje szerokie spektrum mikro-zanieczyszcze organicznych, a tak e produkt w fitosanitarnych. CarboPlusTM G doskonale nadaje si do w d podziemnych. W zakresie sieci kanalizacyjnej, procesy membranowe Aqua-RM i Compact- RM odpowiadajå wymogom ßrodowisk wra liwych i stref przybrze nych. Dla gmin wiejskich, hydrobotaniczne oczyszczalnie ßciek w så cz sto optymalnym kompromisem mi dzy zaawansowanymi procesami technicznymi a wzgl dami ekonomicznymi. 11

14 POLSKA: GDA SK, przyklladem PPP w Europie ßrodkowej Wsp llpracujåc z Gminå Gda sk i Saur Neptun Gda sk (poprzez dostarczanie usllug wodno kanalizacyjnych w miastach Gda sk i Sopot) w 1992 roku Saur zainaugurowall pierwsze Partnerstwo Publiczno- -Prywatne w Europie ßrodkowej. POLSKA Gda sk ßwiadczåc usllugi publiczne stworzylißmy m.in.: biuro obsllugi klienta, centrum szkoleniowe, biuro projektowe i certyfikowane laboratorium. KLUCZOWE LICZBY: Akcjonariat: Saur 51%, Gmina Gdańsk (49%) obsługiwanych mieszkańców klient w zaopatrywanych w wodę pitną na rzecz, których świadczona jest też usługa odprowadzania i oczyszczania ścieków km obsługiwanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 12 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

15 ARABIA SAUDYJSKA: Skutecznoß na miar kontraktu Kontrakt menad erski podpisany na 5 lat ze ßwi tym miastem Mekka i Taif obejmuje ßwiadczenie usllug zwiåzanych z produkcjå, dystrybucjå wody pitnej i oczyszczaniem ßciek w. Jest on kontynuacjå szeregu przeprowadzonych przez Saur audyt w technicznych, wdro enia strategii «quick wins» oraz wsparcia technicznego wykonywanych w Dammam, Al Kobar, D udda i Mecce od 2005 roku. Bioråc pod uwag silny deficyt wody w tym regionie geograficznym oraz poszanowanie i ochron surowc w szczeg lnie wa na stalla si redukcja strat wody spowodowanych zllym stanem infrastruktury. ARABIA SAUDYJSKA Mekka i Taif KLUCZOWE LICZBY: MEKKA TAIF od 1,4 od do 5 milion w m 2 /dob km mieszkańców podczas świąt religijnych mieszkańców wody pitnej produkowanej każdego roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 13

16 KLUCZOWE LICZBY: WODA PITNA: zakup wody i zarządzanie m 2 /dobę (odsalanie), 885 km sieci KANALIZACJA: 1 oczyszczalnia ścieków o przepustowości m³/d dla ścieków komunalnych, 1 oczyszczalnia ścieków m³/d dla ścieków przemysłowych, 621 km sieci CHŁODZENIE PRZEMYSŁOWE WODĄ MORSKĄ: woda jest dostarczana przedsiębiorcom przemysłowym do chłodzenia ich instalacji: 28 pomp o globalnej przepustowości nominalnej m3/h, 14 km otwartych kanałów W roku 2011, sp llka Saur w porozumieniu z Marafiq, pierwszå, prywatnå sp llkå operatorskå usllug wodno-ßciekowych i energetycznych w Arabii Saudyjskiej, zdecydowalla si na stworzenie przedsi biorstwa z udziallem kapitallu zagranicznego. Zajmowa si ono b dzie eksploatacjå, ßwiadczeniem usllug wodno- -kanalizacyjnych oraz chllodzeniem przemysllowym nowego miasta Al D ubajl. To pradawna osada rybacka usytuowana na wschodzie Arabii Saudyjskiej rozciåga si na powierzchni 75 km 2 i liczy dzisiaj mieszka c w oraz 450 przedsi biorstw przemysllowych. Miasto jest zasilane w wod gll wnie przez unikalnå stacj odsalania o przepustowoßci m 3 / dob. ARABIA SAUDYJSKA Al D ubajl 6 miliardów m³/rok jest pompowane i pozwala wyprodukować m³/h wody przeznaczonej do działalności przemysłowej (ekwiwalent 4 basenów olimpijskich na minutę). Po zużyciu tej wody przez przedsiębiorstwa, wraca ona poprzez kanał do morza. 14 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

17 ARMENIA: Kontrakt menad erski ARMENIA W 2004 roku rzåd Armenii powierzyll Saur przeksztallcenie sp llki pa stwowej AWSC zarzådzajåcej dystrybucjå wody i odprowadzaniem ßciek w. Saur Sevan Services znaczåco wpllynåll na popraw jakoßci usllug i r wnowag finansowå. Dziallalnoß sp llki obejmuje cally kraj, z wyjåtkiem stolicy i kilku ßrednich miast. KLUCZOWE LICZBY: 37 miast milion w m 3 o liczbie mieszkańców i 282 miasteczka obsługiwanych mieszkańców klientów produkowanej rocznie wody 15

18 PROJEKTOWANIE: oferujemy kompetencje GRUPY SAUR 16 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

19 Sp llka Stereau zajmujåca si projektowaniem i wykonawstwem oczyszczalni ßciek w i stacji uzdatniania wody w Grupie Saur, llåczy wiedz technologicznå oraz zdolnoß zarzådzania projektami dla podmiot w prywatnych i samorzåd w lokalnych. Stereau towarzyszy zainteresowanym stronom na wszystkich etapach funkcjonowania budowanej infrastruktury oferujåc swoje usllugi jako: in ynier kontraktu, projektant, wykonawca - prowadzåc nadz r in ynierski rob t budowlanych jak i eksploatujåc obiekt. 50 lat działalności ponad zbudowanych pod klucz oczyszczalni ścieków 17

20 CYPR: przykllad wykorzystania technik MEMBRANOWYCH W ramach przetargu na budow, eksploatacj i utrzymanie przez 10 lat wraz z Service d Assainissement de Nicosie Sllu by Oczyszczania ßciek w Nikozji (SBN), Stereau wybudowallo i eksploatuje oczyszczalni ßciek w Vathia-Gonia na wyspie Cypr. Instalacja ta jest najwa niejszym osiågni ciem techniki membranowej oczyszczania ßciek w w Europie oraz basenie Morza ßr dziemnego. CYPR RLM przepustowość RLM, w przyszłości RLM 10 lat eksploatacja przez 10 lat 18 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

21 SAINT-ETIENNE: kwiat ochrony ßRODOWISKA W czerwcu 2009 roku, sp llka Saur rozpocz lla eksploatacj nowej oczyszczalni ßciek w miasta Saint-Etienne (Francja) zaprojektowanej i zbudowanej przez Stereau. Ta oczyszczalnia o innowacyjnej technologii jest jednå z najwa niejszych instalacji ochrony ßrodowiska. W rezultacie rzeka Furan uzyskalla wzorowå jakoß wody, co korzystnie wpllyn llo na jej ekosystem. FRANCJA Saint-Etienne RLM przepustowość 19

22 BRIVE: nowatorska technologia w celu redukcji obj toßci OSAD W ßCIEKOWYCH Zbudowana przez Saur oczyszczalnia ßciek w aglomeracji Brive-la-Gaillarde (Francja), posiadajåca certyfikat BBB+ w zakresie zr wnowa onego rozwoju, oczyszcza ßcieki z obszaru pi tnastu gmin. Przetwarzanie osad w ßciekowych opiera si na biologicznym, opatentowanym przez Saur procesie Mycet, pozwalajåcym zredukowa obj toß osad w od 30 do 40% dzi ki dziallaniu mieszanki grzyb w. FRANCJA Brive RLM przepustowość 20 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

23 ROBOTY budowlane Sp llka Saur Horyzont i Cise TP nale åce do Grupy Saur projektujå, wykonujå i modernizujå wszystkie typy sieci wodociågowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej. W 2009 roku, Cise TP, rozwin lla technik wapnowania gruzu budowlanego. Ziemia wydobyta z wykop w jest llåczona z wapnem. Otrzymana mieszanka jest ponownie wykorzystywana do wypellnienia wykop w stosowanych w klasycznych metodach prowadzenia prac budowlanych. Podw jny zysk: mniej odpad w i mniej gaz w cieplarnianych. Cise Maintenance proponuje usllugi utrzymania budynk w szkolnych i modernizacji oraz remontu budynk w biurowych placów budowy rocznie 700 km budowanych sieci rocznie m 2 utrzymanych budynków Przykład robót w Starych Babicach koło Warszawy. 21

24 UTRZYMANIE CZYSTOßCI 22 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

25 Coved, filia Grupy Saur zajmujåca si utrzymaniem czystoßci, oferuje usllugi zwiåzane ze zbi rkå selektywnå, czyszczeniem powierzchni publicznych, sortowaniem, przetwarzaniem, sklladowaniem i unieszkodliwianiem odpad w. Jej oferta jest skierowana do samorzåd w i podmiot w prywatnych w formie spersonalizowanych rozwiåza. Podczas sklladowania odpad w wytwarza si biogaz, mieszanka gazowa bogata w metan. Przeciwdziallajåc globalnemu ociepleniu, Coved dzialla w ramach gospodarki niskow glowej, zwi kszajåc wsp llczynnik przechwytywania biogazu w instalacjach sklladowania odpad w nie niebezpiecznych (ISDND). Przechodzåc od wsp llczynnika 48% w 2008 roku do 54% w 2009 roku, Coved redukuje emisje metanu od ton CO2, co odpowiada rocznej emisji Francuz w na ogrzanie gospodarstw domowych. Innå korzyßciå z przechwytywania biogazu jest produkcja energii odnawialnej, elektrycznej lub cieplnej. Wraz z uruchomieniem w 2009 roku trzeciej jednostki kogeneracyjnej, Coved zwi kszyll swojå moc spalania biogazu do 5MW, co wraz z zaklladem Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire), sytuuje go na kolejnym miejscu po ISDND Montauty (Tarn) i Roussas (Drôme). 5 milion w obsługiwanych mieszkańców 2,4 miliona ton zbieranych i przetwarzanych odpadów rocznie ton/rok papieru i plastiku poddanych recyklingowi 23

26 ROUSSAS: produkcja energii zielonej Sp llka Coved eksploatuje sklladowisko w Roussas (Francja), kt re jest przyklladem zr wnowa onego rozwoju usllug sklladowania odpad w (certyfikat ßrodowiskowy ISO 14001). Wymieni mo na tu: waloryzacj biogazu, sortowanie odpad w, wykorzystywanie odciek w w celu przyspieszenia proces w degradacji materii organicznej (technologa Chrysalide ), odtworzenie u ytk w zielonych poprzez tworzenie p l lawendy oraz stworzenie parku botanicznego i obserwatorium fauny. Coved u ywa systemu 30 ISDND. Saur przyståpill do systemu certyfikacji energetycznej wprowadzajåc do swoich kontrakt w z samorzådami, instalacj regulator w pr dkoßci na pompach. Dzi ki temu oszcz dzono ponad MWh. To tyle, ile rocznie zu ywa w swoich mieszkaniach 700 mieszka c w Ile-de- France. Coved wraz z firmå Adivalo rozwinåll usllug gospodarowania pustymi opakowaniami po produktach fitofarmaceutycznych. Ka dego miesiåca od kwietnia 2009 roku, Coved zbiera, transportuje, rozdrabnia i przeksztallca na paliwo ponad 100 ton pustych opakowa. Istotnym elementem dziallalnoßci så te inwestycje w nowe technologie stosowane w sortowniach odpad w. Pozyskane dzi ki nim produkty (papier, karton, plastik, metal) stanowiå surowce wt rne, kt re zast pujå surowce naturalne. Dla przyklladu sortownia odpad w w Tours (Indre-et-Loire), kt ra przetwarza ton odpad w rocznie zostalla wyposa ona w 2009 roku w dwa separatory optyczne: jeden rozr nia papier gazetowy od kartonu, a drugi segreguje wg materiallu i koloru opakowania, butelki plastikowe i inne. Wsp llczynnik odpad w poddanych recyklingowi powinien w ten spos b wzrosnå o 5%. FRANCJA Roussas Przepustowość roczna przetwarzania od ton odpadów klasy 2, lub 2 miliony m³ Redukcja gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie do ton zrzutu dwutlenku węgla (CO2). 7,3 milion w kwh Produkcja 7,3 milionów kwh prądu. 24 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

27 MIN de RUNGIS Targ M.I.N. w Rungis jest najwi kszym targowiskiem sprzeda- y ßwie ych produkt w na ßwiecie. To centralny bazar Pary a, kt ry zaopatruje klient w z callego regionu. Ka dego dnia, firma Coved zbiera setki ton opakowa, transportuje je do sortowni odpad w a nast pnie unieszkodliwia. FRANCJA Pary 600 ton/rok odpadów poddanych recyklingowi, z czego ton papieru, ton drewna i plastiku, ton materiałów organicznych 11 przenośników 2 eksploatowane sortownie odpadów 25 pojazdów do zbiórki odpadów Targ M.I.N. w Rungis (Valde-Marne) - na tym targu o międzynarodowej sławie zainicjowaliśmy prawdziwy renesans zbiórki selektywnej w halach sprzedaży. Na ton odpadów produkowanych każdego roku, ponad ton palet, kartonów, folii plastikowych zbieranych jest na miejscu w celu przejścia recyklingu i ponownego wykorzystania w papiernictwie, przemyśle tworzyw sztucznych, drewna energetycznego. Uzyskiwanych jest też ton zwaloryzowanych materiałów organicznych, szczególnie w formie kompostu. Partnerstwo zawarte z bankiem żywności służy poprawie życia rodzin w ciężkiej sytuacji. 25

28 26 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT REKREACJA

29 Dziallajåc blisko samorzåd w lokalnych, Grupa Saur ßwiadczy r wnie usllugi w zakresie zarzådzania infrastrukturå rekreacyjnå: kempingami, aqua parkami, pla ami, centrami rekreacyjnymi. 27

30 Kempingi: Alternatywny spos b sp dzania wolnego czasu Firma Flower Campings zarzådza miejskim kempingiem Bel Air w La Flotte-en-Ré (Francja). Kontrakt zawarty na 18 lat przewiduje stworzenie basenu, miejsca usllugowego, co w rezultacie podniesie standard obiektu do 4 gwiazdek. Kemping b dzie dysponowall domkami. Utworzona w 2005 roku, firma Flower Campings skupia kempingi, kt re zostally stworzone w oparciu o wartoßci Saur: bliskoß i przyjacielskoß, indywidualne podejßcie, pi kno krajobrazu naturalnego. FRANCJA La Flotte-en-Ré 60 kempingów 8500 Około miejsc wynajmowanych na cały rok 28 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

31 Golf: Blue GREEN FRANCJA Pary Blue Green, filia Saur, eksploatuje Paris International Golf Club usytuowany 27 km od Pary a. Pole golfowe zaprojektowane przez Jacka Niklausa jest jednym z najbardziej presti owych w Europie. Fontanny przelewowe, rododendrony, kaskady, stuletnie drzewa, ziele Gracze maj mo liwo przebywania w wyj tkowym rodowisku, po r d chronionej fauny i flory. Pole to jest jednym z 46 p l golfowych zarz dzanych przez firm Saur, na kt rym ograniczono stosowanie nawoz w chemicznych, wprowadzono pojazdy hybrydowe i zredukowano karczowanie. 46 pól golfowych kursów dla początkujących w 2010 roku opłat za grę członków klubów 29

32 Nasze usllugi ßwiadczymy w oparciu o r norodne typy um w, mi dzy innymi na podstawie um w koncesji, um w w formie partnerstwa prywatnopublicznego, um w menad erskich, um w dzier awy, jak i um w BOT. Targi POLEKO SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

33 Dni KONSTANCINA 2011 Dni KONSTANCINA 2011 Mecz LECHIA RUGBY CLUB

34 32 SAUR POLSKA SAUR HORYZONT

35 Saur Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa tel.: , fax: NIP: KRS: XII Wydziall Krajowego Rejestru Sådowego Wysokoß Kapitallu Zaklladowego: zll Saur Horyzont S.A. ul. Domaniewska 39a, Warszawa tel.: , fax: NIP: KRS: , XIII Wydziall Krajowego Rejestru Sådowego Wysokoß Kapitallu Zaklladowego: zll Redakcja: Dyrekcja ds. Dzialla Mi dzynarodowych Saur Célyne Andureau, Saur Polska Sp. z o.o. Tomasz Strzelecki, Magdalena Dostatnia Zdj cia: archiwum Saur Polska, Saur Horyzont, SNG, Saur, Techna Studio, Fotolia Kreacja i realizacja: Techna Studio, Warszawa

36

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ KONSULTACJE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce Klara Ramm III FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, marzec 2017 Kompleksowe rozwiązania Veolii energia, woda, odpady ENERGIA WODA ODPADY Produkcja i dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami

Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami Partnerstwo Publiczno Prywatne realizacja projektów w gospodarce odpadami PPP Francja ParyŜ Informacje o projekcie 1,6 miliona mieszkańców ParyŜa i dzielnic podmiejskich objętych obsługą, 240 tys. Mg odpadów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Woda jest naszym kluczowym elementem

Woda jest naszym kluczowym elementem Woda jest naszym kluczowym elementem 1 FIRMA WABAG Nasza siła Dobrze wykształceni i zaangażowani pracownicy ~ 75 % inżynierowie Bogaty Know-how i kompetencja ponad 80 lat doświadczenia Międzynarodowa obecność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016

ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Warszawa, 24 marca 2016 ZRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH Warszawa, 24 marca 2016 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Produkcja biogazu z odpadów model szwedzki. Magdalena Rogulska Barbara Smerkowska

Produkcja biogazu z odpadów model szwedzki. Magdalena Rogulska Barbara Smerkowska Produkcja biogazu z odpadów model szwedzki Magdalena Rogulska Barbara Smerkowska Biogaz w Szwecji Produkcja biogazu w Szwecji rozwija się systematycznie i ma wsparcie polityczne Głównym źródłem biogazu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Utylizacja odpadów organicznych w Szwecji. Jadwiga Buras Eko-Eurokonsult Sverige AB Zakopane, 22-25 maj 2007

Utylizacja odpadów organicznych w Szwecji. Jadwiga Buras Eko-Eurokonsult Sverige AB Zakopane, 22-25 maj 2007 Utylizacja odpadów organicznych w Szwecji Jadwiga Buras Eko-Eurokonsult Sverige AB Zakopane, 22-25 maj 2007 Współpraca Zachodniej Szwecji na rzecz wzrostu eksportu techniki dla środowiska Business Region

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

w Węgrowie i gminie Liw www.pwikwegrow.pl

w Węgrowie i gminie Liw www.pwikwegrow.pl Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. K. Szamoty 42 B 07-100 Węgrów Tel. 25 792 30 24 Tel. (JRP) 25 792 00 50 jrp@pwikwegrow.pl Projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW Zakład Technologii Wody i Ścieków dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, pok. 256 analiza i ocena jakości wody, pełny zakres badań technologicznych wody do celów pitnych i

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2014 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych.

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. dr in.. Piotr Manczarski Wydzia In ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim. Warszawa, r r.

Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim. Warszawa, r r. Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim Mieczysław BąkB Warszawa, 29.06.0212 r. 11.07.2012 r. Praca wysokiej jakości Pracownicy potrzebują pracy dającej perspektywy rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Innowacje chroniące środowisko. Woda. Surowce. Energia.

Innowacje chroniące środowisko. Woda. Surowce. Energia. Innowacje chroniące środowisko. Woda. Surowce. Energia. W styczniu 2015 roku spółka ENERIS przejęła 100% udziałów spółki Veolia Usługi dla Środowiska S. A. budując polską wielobranżową grupę ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2013

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2013 WODOCIĄGI KANALIZACJA 2013 SPIS TREŚCI nr 2(108) 10 Na rynku 12 Znaleźć klucz 14 Rocznicowo, wspominkowo 16 Odpad czy produkt? 18 Dmuchając na zimne 20 [Nie]jednym głosem 22 Paragrafy pod lupą 24 Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Inżynier środowiska stale potrzebny

Inżynier środowiska stale potrzebny Inżynier środowiska stale potrzebny Dynamiczny rozwój cywilizacyjny i związany z nim m.in. proces industrializacji i rozrastania się miast wiąże się z nowymi zagrożeniami i ciągłym obciążeniem środowiska

Bardziej szczegółowo

Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej

Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej Kongres Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym, 22-23 lutego 2017 r. Warszawa Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw.pw Zakład Zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa biogazowni, uszlachetnianie biogazu. Leszek Zadura, Senior Marketing Advisor WARSZAWA 2011-11-09

Projektowanie i budowa biogazowni, uszlachetnianie biogazu. Leszek Zadura, Senior Marketing Advisor WARSZAWA 2011-11-09 Projektowanie i budowa biogazowni, uszlachetnianie biogazu Leszek Zadura, Senior Marketing Advisor WARSZAWA 2011-11-09 Läckeby Water Group Obrót: 60 millionów Euro Liczba zatrudnionych: 185 Rok założenia:

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/64/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra

UCHWAŁA NR III/64/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra UCHWAŁA NR III/64/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Skąd bierze się woda w kranie?

Skąd bierze się woda w kranie? Skąd bierze się woda w kranie? Stacje uzdatniania wody pobierają wodę z rzek, aby następnie dostarczyć do naszych domów. Woda wcześniej trafia do stawów infiltracyjnych z których przesiąka do studni. W

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku od 2008 roku. Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary: - Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych - Wykonawstwo obiektów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy

Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Projekt: Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy Piotr Cielec - Wójt Gminy Ostrów Ostrów, marzec 2008r. Mielec Kolbuszowa Lokalizacja inwestycji Teren składowiska w Kozodrzy (w rozbudowie) Teren podstrefy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie Mikael Backman Magdalena Rogulska Główne obszary działania Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki * 2 Rodzaje działań Szwedzko-Polskiej Platformy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRĘBÓW ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRĘBÓW ZA 2014 ROK Gmina Grębów 39-410 Grębów, Grębów 394 tel. 15 811 27 15, fax 15 811 28 05, e-mail: ug@grebow.com.pl www.grebow.com.pl ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRĘBÓW ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Ponad ,00 TON rocznie!!! Ponad 10 000 000,00 TON rocznie!!! Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. Circular Economy Recykling

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo