SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym"

Transkrypt

1 Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Pełnomocnicy Zamawiającego: Renata Król wspólnik spółki cywilnej Beata Graff wspólnik spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67 lok Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Nr sprawy: 4/U/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na Stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Pełnomocnicy Zamawiającego: Renata Król wspólnik spółki cywilnej Beata Graff wspólnik spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67 lok Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kody i nazwy CPV: Przedmiot główny: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Przedmiot dodatkowy: Usługi w zakresie oprogramowania Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej: A. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie oraz udzielenie gwarancji na aplikację mobilną przeznaczoną do zwiedzania wnętrz pałacu, ogrodów i parku stanowiących części Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z powiązanym systemem beaconów oraz systemem zarządzania treścią (CMS), zbiorczo określanych dalej jako system. 2. System ma pełnić funkcję multimedialnego przewodnika dostarczającego treści na temat określonych punktów zwiedzania w przestrzeni parku, ogrodów i pałacu z wykorzystaniem technologii beacon, GPS oraz QR do lokalizowania użytkowników. 3. Aplikacja mobilna ma być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami słuchu oraz wzroku (niedowidzących i niewidomych), w tym zapewniać stosowne zmiany kontrastu wyświetlania, głośności oraz wielkości fontów. Użytkownik ma mieć możliwość włączenia i wyłączenia trybu zwiedzania przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. 4. Aplikacja mobilna ma działać na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) pracujących pod systemami operacyjnymi Android (w wersji 4.X.X i wzwyż), ios (w wersji 7.X.X i wzwyż) Aplikacja mobilna powinna wyświetlać się prawidłowo na wszystkich modelach smartfonów i tabletów działających w oparciu o ww. systemy operacyjne. 5. Aplikacja mobilna ma dostarczać treści w 9 wersjach językowych (polski, polska audiodyskrypcja, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, chiński, rosyjski) oraz w języku migowym w formie plików wideo w wersji Polski Język Migowy (PJM). 6. Interfejs graficzny aplikacji mobilnej ma umożliwiać jednoznaczną identyfikację (znaki firmowe oraz napisy) źródła finansowania przedsięwzięcia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 7. Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia powinny charakteryzować się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak: 1.1. struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, 3

4 1.2. zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 1.3. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 1.4. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. B. Zasady współpracy z wykonawcą 1. Wykonawca ustanowi osobę odpowiedzialną ze swojej strony za całościową realizację projektu (Kierownika projektu). 2. Realizacja zamówienia powinna odbywać się w trybie cyklicznych iteracji (pojedyncza iteracja nie dłuższa niż dwa tygodnie), zgodnie z ogólnymi założeniami zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, w efekcie przewidziane jest odbywanie regularnych konsultacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na każdym etapie trwania projektu, mających na celu między innymi przedstawianie i ocenę prototypów, uzgadnianie modyfikacji, wykonywanie odbiorów częściowych, aktualizację i koordynowanie realizacji harmonogramu projektu, przekazywaniu informacji dotyczących postępów w wykonaniu systemu (wykonane, planowane) oraz zidentyfikowanych ryzykach i planie postępowania z ryzykiem. 3. Odbiór cząstkowy będzie odbywał się na podstawie pisemnego protokołu zgodnie z następującym schematem działania: Zamawiający zobowiązuje się przyjąć poszczególne funkcjonalności w terminie do 3 dni roboczych (rozumianych jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8 do 16) od przedstawienia funkcjonalności lub zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Zastrzeżenia i uwagi powinny być przekazane do Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego. 4

5 C. Przedmiot zamówienia 1. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej, użytkowej i technicznej, które powinny określać warunki użytkowe, technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz plan jego realizacji, w tym szczegółowy harmonogram z wyszczególnieniem zakresu i terminu odbiorów częściowych oraz etapów pracy. 2. Wykonanie systemu na podstawie specyfikacji, o których mowa w C.1, przy czym: 2.1. System beaconów, o którym mowa w A1-2 (nie więcej niż 100 sztuk) zostanie zakupiony, zaprogramowany oraz zainstalowany we wnętrzach muzeum przez Wykonawcę, 2.2. Przestrzeń serwerowa wraz z niezbędnymi aplikacjami potrzebna do utrzymania systemu zostanie zapewniona przez Wykonawcę Modyfikacje i poprawki mogą być wprowadzane w trybie cyklicznych iteracji, o których mowa w B Aplikacja mobilna ma umożliwiać równoczesną niezakłóconą pracę w systemie do 100 użytkowników W ramach opracowania interfejsu graficznego dla systemu wykonawca przygotuje makiety funkcjonalne oraz warianty graficzne dla interfejsu aplikacji mobilnej (nie mniej niż 3), z których Zamawiający wybierze jeden. Interfejsy zaprojektowane dla aplikacji mobilnej powinny być zgodne z wytycznymi projektowania dla systemów operacyjnych określonych w A4, przewidywać orientację poziomą i pionową urządzenia oraz być dedykowane osobno do tabletów, osobno do smartfonów Wykonawca zagwarantuje wykonanie i uruchomienie zadeklarowanej liczby aktualizacji aplikacji mobilnej oraz systemu CMS do kolejnych wersji systemów operacyjnych działających na urządzeniach mobilnych, jeżeli w okresie gwarancji powstaną i zostaną upublicznione nowe wersje wspomnianych systemów operacyjnych. 3. Wdrożenie systemu do użytkowania przez Zamawiającego, w tym umieszczenie aplikacji na platformach dystrybucji oprogramowania mobilnego (Google Play, AppStore). 4. Przeprowadzenie kompleksowych testów działania systemu (teksty funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe). 5. Opracowanie i przekazanie dokumentacji systemu zawierającej: 5

6 5.1. dokumentację administratora, w tym między innymi procedury wykonywania kopii zapasowej, odtwarzanie z kopii zapasowej, odtwarzania po całkowitej awarii serwera, pełnej konfiguracji zainstalowanego oprogramowania, zakładania, edycji i kasowania kont użytkowników, nadawania oraz odbierania uprawnień użytkownikom, 5.2. dokumentację użytkownika, zawierającą opis wszystkich funkcjonalności oraz sposobu ich wykorzystania (instrukcje), 5.3. analizę funkcjonalną systemu, która powinna opisywać wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz opis działania systemu, 5.4. architekturę logiczną rozwiązania, 5.5. architekturę implementacyjną rozwiązania, 5.6. środowisko i wymagania sprzętowe; 5.7. Dokumentacja, o której mowa powyżej, będzie podlegała akceptacji Zamawiającego, a także, będzie dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie Word oraz PDF (niezabezpieczonym) na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku danych. Dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF (wraz z przeglądarką obsługującą wykorzystane formaty oraz wersje źródłowe diagramów). 6. Przekazanie majątkowych praw autorskich do systemu: projektów graficznych i wszystkich elementów graficznych wyprodukowanych na potrzeby systemu, zaktualizowanego oprogramowania systemu oraz wszystkich rodzajów dokumentacji, a także przekazanie kodu źródłowego systemu oraz kodu źródłowego powstałego w wyniku aktualizacji lub prowadzonych prac gwarancyjnych wraz z instrukcją ich przechowywania. 7. Udzielenie gwarancji na stabilne i zgodne z wymaganiami i dokumentacją działanie systemu na okres co najmniej 2 lat od momentu odebrania przedmiotu zamówienia, w tym gwarancji na działanie oprogramowania standardowego. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni niezbędną przestrzeń (nie mniej niż 15 GB) serwerową (hosting) potrzebną do działania systemu. W ramach gwarancji wykonawca będzie świadczył usługi o zakresie: 7.1. konsultacje techniczne w przypadku problemów w bieżącym działaniu systemu, 7.2. usuwanie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania standardowego i systemu - gdzie czas reakcji, rozumianej jako przystąpienie do usuwania nieprawidłowości, wynosi 48 godziny od zgłoszenia nieprawidłowości, 6

7 7.3. Zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu będą przesyłane faksem lub drogą elektroniczną według wyboru Zamawiającego. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wysłania faksu lub a, przy czym zgłoszenie otrzymane po godzinie 16:15 lub poza dniem roboczym będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane następnego dnia roboczego o godz. 8:15. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu, faksem lub e- mailem, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji, 7.4. W przypadku nie przystąpienia do usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu, w terminie określonym powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, 7.5. Czas usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie przekroczy 3 (trzech) dni liczonego od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, 7.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych Utrzymanie systemu w okresie udzielonej gwarancji jakości. D. Funkcjonalności systemu D1. Aplikacja mobilna 1. Aplikacja mobilna zapewnia funkcjonalność zgodnie z A1-5 w oparciu o zdefiniowane ścieżki: 1.1. Ścieżka kobieca składająca się z 15 punktów zwiedzania, eksponująca rolę kobiet w historii pałacu w Wilanowie, 1.2. Ścieżka dla dzieci składająca się z 10 punktów zwiedzania, przeznaczona do użycia przez dzieci znajdujące się w pałacu pod opieką dorosłych, 1.3. Ścieżka konserwatorska składająca się z 10 punktów zwiedzania, eksponująca najważniejsze elementy wnętrz pałacu związane z metodami konserwacji i zrealizowanymi w tym zakresie przedsięwzięciami, 7

8 1.4. Ścieżka podstawowa składająca się z 40 punktów zwiedzania, eksponująca najważniejsze z historycznego lub artystycznego punktu widzenia obiekty lub wnętrza znajdujące się na standardowej trasie zwiedzania wnętrz pałacu. 2. Aplikacja mobilna powinna umożliwiać zmianę języka wyświetlania treści w dowolnym punkcie zwiedzania, a w sytuacji kiedy na urządzeniu mobilnym nie zostanie wykryta treść w danym języku użytkownik otrzyma możliwość ściągnięcia treści za pośrednictwem sieci wi-fi (o ile będzie dostępna) lub za pośrednictwem komórkowej transmisji danych wraz z podanie szacunkowej wagi wybranego pakiet językowego; 3. Aplikacja mobilna powinna być wyposażona w system lokalizacji użytkowników na mapie (na zewnątrz) oraz we wnętrzach, zapewniać płynne przejście pomiędzy wnętrzami pałacu i zewnętrzem (ogrodami i parkiem) oraz zapewniać równoległe i nie mające negatywnego wpływu na pracę aplikacji mobilnej korzystanie z różnych trybów dostępu do treści aplikacji mobilnej, np. zmiana skanowania kodów QR na lokalizację beaconów we wnętrzach, przy czym: 3.1. na zewnątrz aplikacja mobilna będzie wykorzystywać system lokalizacji GPS pozwalający na jednoznaczne umiejscowienie użytkownika na mapie w przestrzeni parku i ogrodów wilanowskich z dokładnością do 3 metrów, 3.2. we wnętrzach pałacu (w ramach całej ekspozycji) aplikacja mobilna musi wykorzystywać system beaconów (nie więcej niż 100 urządzeń), zakupiony, zaprogramowany i wdrożony przez Wykonawcę, który umożliwiać będzie dostęp do treści związanych z określonym punktem zwiedzania, w zależności od wyboru przez użytkownika. Na podstawie informacji z beaconów znajdujących się w zasięgu użytkownik będzie informowany o dostępnych w danym pomieszczeniu innych ścieżkach zwiedzania. Położenie beaconów i ich rozkład musi eliminować ewentualną interferencję i musi być jednoznacznie interpretowany przez aplikację mobilną, 3.3. na zewnątrz aplikacja mobilna będzie umożliwiać skanowanie kodów QR prowadzących do treści znajdujących się na istniejących stronach mobilinych. Opracowanie treści punktów zwiedzania jest w gestii Zamawiającego. 4. Aplikacja mobilna powinna umożliwiać głosowe przekazywanie wskazówek o odległości do najbliższych punktów na zewnątrz i wewnątrz. 5. Wykonawca zredaguje (w języku polskim i angielskim), zaprojektuje i wykona stosowne opisy do przycisków funkcyjnych w aplikacji mobilnej pozwalających na jej obsługę przez osoby niedowidzące lub słabowidzące. 8

9 D2. System Zarządzania Treścią (CMS) 1. CMS będzie dostępny przez przeglądarkę internetową oraz zabezpieczony hasłem dla każdego użytkownika. 2. CMS powinien umożliwiać: 2.1. dodawanie, usuwanie i modyfikowanie punktów geolokalizacji lub lokalizacji opartej o system beaconów wewnątrz pomieszczeń, 2.2. modyfikację, dodawanie lub usuwanie elementów istniejących oraz nowych treści, w tym tekstów, zdjęć, nagrań audio i wideo, elementów interaktywnych, 2.3. dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników w rolach operatorów i administratorów systemu. 3. Szablon punktu zwiedzania dostępny przez CMS będzie zachowywał funkcjonalność oraz poprawnie wspierał działanie aplikacji mobilnych także gdy punkty zwiedzania wypełnione treścią tylko częściowo, np. przy braku zdjęć lub nagrań wideo. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 7.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2015 r. 9

10 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne muszą spełniać niżej opisane warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dokonuje się w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadać wiedzę i doświadczenie: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu aplikacji mobilnej, która była wykonana z wykorzystaniem technologii QR-kodów lub Beacon; - co najmniej 1 (jednej) usługi dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającej na wykonaniu oprogramowania na urządzenia mobilne lub stacjonarne; - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu aplikacji mobilnej kompatybilnej jednocześnie z systemami operacyjnymi Android i ios, które zostały opublikowane i są dostępne w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych (sklepy Google Play lub AppStore); - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu oprogramowania na urządzenia mobilne lub aplikacji internetowej wykorzystującej technologię geolokalizacji w oparciu o system GPS; 10

11 Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę. Przez pojęcie podmioty prowadzące działalność kulturalną należy rozumieć w szczególności teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu mającą doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu aplikacji mobilnej. Zakłada się, że podany wyżej skład osobowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z umowy i winien być traktowany jako minimalne warunki żądane w ramach niniejszego warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie dokonuje się w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. VII. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 11

12 Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą: a) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie jedynie usługi wystarczające dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt VI ust. 2.2) SIWZ oraz załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: 1) udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub załączonego pełnomocnictwa) - ze złożonego dokumentu winien wynikać: zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, sposób udostępnienia zasobów, podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione, charakter stosunku łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim, okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby, a w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca; 12

13 2) w przypadku gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w poniższym ust. 2 lit. a)-b); 3) postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione w terminie, o którym mowa odpowiednio w pkt a). 4.Inne wymagane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty: a. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ. b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. c. Kopia dowodu wniesienia wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. 13

14 d. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). e. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę lub informację, o których mowa powyżej, składa każdy z nich, chyba, że należą do tej samej grupy kapitałowej. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu nastąpi wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Złożenie oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (zaleca się, aby pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców występujących wspólnie). 2. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 14

15 b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze Wykonawców lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej; stosowne odpisy z rejestru lub innych dokumentów właściwych dla danej formy organizacyjnej muszą zostać dołączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty wymienione w pkt VII pkt 2 litera a) b) niniejszej Specyfikacji muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika. 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić stosowną umowę regulującą ich współpracę. 7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1.Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres siedziby Pełnomocnika Zamawiającego: ul. Filtrowa 67/27, Warszawa, - faksem: nr faksu , - drogą elektroniczną: Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: Nr sprawy: 4/U/2015. Wykonawcy winni w przesyłanej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zamówienia powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Jeżeli Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 15

16 4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ oraz przekazane faxem lub drogą elektroniczną. 5.Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego (Pełnomocnika Zamawiającego) postępowania wyjaśniającego na podst. art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem w ramach tego postępowania. 6. Wycofanie i zmiany oferty może nastąpić jedynie w formie pisemnej przed upływem terminu do składania ofert. Złożenie oświadczenia w tym przedmiocie w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. 7. Korespondencję należy kierować na adres: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/27; Warszawa 8. Do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są: w sprawach merytorycznych Adam Grabiński, tel.: , w sprawach proceduralnych Beata Graff, tel.: , Zamawiający zastrzega, iż nie udziela żadnych ustnych bądź telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego. 4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych 16

17 e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego: z dopiskiem: Wadium -numer postępowania 4/U/2015 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być dołączony do oferty. 8.Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/ Warszawa nie później niż do dnia r. do godziny 11:00 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego. 2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/ Warszawa w dniu r. o godzinie 11:15 3. W przypadku złożenia oferty po tym terminie Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) niezwłocznie zwraca ofertę. 17

18 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji. 7. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego (Pełnomocnika Zamawiającego) może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem wykluczenia z postępowania, winna być wyrażona w formie pisemnej. 5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 6.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa 18

19 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie muszą być parafowane przez Wykonawcę. 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ. 13. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej Nie otwierać przed dniem r., godz. 11:15 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stanowiącymi jej integralną część. Wykonawca ponosi ryzyko wykluczenia z postępowania, a w konsekwencji odrzucenia oferty z powodu nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, bądź przedłożenia oferty nie spełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem zastosowania uprzednio przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 19

20 XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty brutto określona w Formularzu oferty w pkt 1 jest ostateczną ceną ryczałtową i obejmuje WSZYSTKIE koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przez niego wszystkich czynności i obowiązków wynikających z niniejszej SIWZ oraz załączników do SIWZ stanowiących jej integralną część, w tym wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniona w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto w Formularzu oferty w pkt 1, ceny netto oraz kwoty podatku VAT. 4. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W polskich złotych (PLN) będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres usługi i cel jej wykonania uwzględni w cenie oferty wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu zamówienia. 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. 7. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Waga Maksymalna ilość punktów 1. Cena 70% 70 punktów 2. Gwarancja jakości 30% 30 punktów Opis sposobu oceny ofert w kryterium Cena: Oferty zostaną ocenione wg wzoru: cena brutto oferty najniższa C = x 70 pkt cena brutto badanej oferty C ilość punktów przyznanych kryterium cena. 20

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo