SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym"

Transkrypt

1 Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Pełnomocnicy Zamawiającego: Renata Król wspólnik spółki cywilnej Beata Graff wspólnik spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67 lok Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Nr sprawy: 4/U/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na Stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej euro 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/ Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: Pełnomocnicy Zamawiającego: Renata Król wspólnik spółki cywilnej Beata Graff wspólnik spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67 lok Warszawa tel.: (22) fax.: (22) adres strony internetowej: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kody i nazwy CPV: Przedmiot główny: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Przedmiot dodatkowy: Usługi w zakresie oprogramowania Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej: A. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie oraz udzielenie gwarancji na aplikację mobilną przeznaczoną do zwiedzania wnętrz pałacu, ogrodów i parku stanowiących części Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z powiązanym systemem beaconów oraz systemem zarządzania treścią (CMS), zbiorczo określanych dalej jako system. 2. System ma pełnić funkcję multimedialnego przewodnika dostarczającego treści na temat określonych punktów zwiedzania w przestrzeni parku, ogrodów i pałacu z wykorzystaniem technologii beacon, GPS oraz QR do lokalizowania użytkowników. 3. Aplikacja mobilna ma być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami słuchu oraz wzroku (niedowidzących i niewidomych), w tym zapewniać stosowne zmiany kontrastu wyświetlania, głośności oraz wielkości fontów. Użytkownik ma mieć możliwość włączenia i wyłączenia trybu zwiedzania przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. 4. Aplikacja mobilna ma działać na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) pracujących pod systemami operacyjnymi Android (w wersji 4.X.X i wzwyż), ios (w wersji 7.X.X i wzwyż) Aplikacja mobilna powinna wyświetlać się prawidłowo na wszystkich modelach smartfonów i tabletów działających w oparciu o ww. systemy operacyjne. 5. Aplikacja mobilna ma dostarczać treści w 9 wersjach językowych (polski, polska audiodyskrypcja, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, chiński, rosyjski) oraz w języku migowym w formie plików wideo w wersji Polski Język Migowy (PJM). 6. Interfejs graficzny aplikacji mobilnej ma umożliwiać jednoznaczną identyfikację (znaki firmowe oraz napisy) źródła finansowania przedsięwzięcia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 7. Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia powinny charakteryzować się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak: 1.1. struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, 3

4 1.2. zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 1.3. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 1.4. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. B. Zasady współpracy z wykonawcą 1. Wykonawca ustanowi osobę odpowiedzialną ze swojej strony za całościową realizację projektu (Kierownika projektu). 2. Realizacja zamówienia powinna odbywać się w trybie cyklicznych iteracji (pojedyncza iteracja nie dłuższa niż dwa tygodnie), zgodnie z ogólnymi założeniami zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, w efekcie przewidziane jest odbywanie regularnych konsultacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na każdym etapie trwania projektu, mających na celu między innymi przedstawianie i ocenę prototypów, uzgadnianie modyfikacji, wykonywanie odbiorów częściowych, aktualizację i koordynowanie realizacji harmonogramu projektu, przekazywaniu informacji dotyczących postępów w wykonaniu systemu (wykonane, planowane) oraz zidentyfikowanych ryzykach i planie postępowania z ryzykiem. 3. Odbiór cząstkowy będzie odbywał się na podstawie pisemnego protokołu zgodnie z następującym schematem działania: Zamawiający zobowiązuje się przyjąć poszczególne funkcjonalności w terminie do 3 dni roboczych (rozumianych jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8 do 16) od przedstawienia funkcjonalności lub zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Zastrzeżenia i uwagi powinny być przekazane do Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego. 4

5 C. Przedmiot zamówienia 1. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej, użytkowej i technicznej, które powinny określać warunki użytkowe, technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz plan jego realizacji, w tym szczegółowy harmonogram z wyszczególnieniem zakresu i terminu odbiorów częściowych oraz etapów pracy. 2. Wykonanie systemu na podstawie specyfikacji, o których mowa w C.1, przy czym: 2.1. System beaconów, o którym mowa w A1-2 (nie więcej niż 100 sztuk) zostanie zakupiony, zaprogramowany oraz zainstalowany we wnętrzach muzeum przez Wykonawcę, 2.2. Przestrzeń serwerowa wraz z niezbędnymi aplikacjami potrzebna do utrzymania systemu zostanie zapewniona przez Wykonawcę Modyfikacje i poprawki mogą być wprowadzane w trybie cyklicznych iteracji, o których mowa w B Aplikacja mobilna ma umożliwiać równoczesną niezakłóconą pracę w systemie do 100 użytkowników W ramach opracowania interfejsu graficznego dla systemu wykonawca przygotuje makiety funkcjonalne oraz warianty graficzne dla interfejsu aplikacji mobilnej (nie mniej niż 3), z których Zamawiający wybierze jeden. Interfejsy zaprojektowane dla aplikacji mobilnej powinny być zgodne z wytycznymi projektowania dla systemów operacyjnych określonych w A4, przewidywać orientację poziomą i pionową urządzenia oraz być dedykowane osobno do tabletów, osobno do smartfonów Wykonawca zagwarantuje wykonanie i uruchomienie zadeklarowanej liczby aktualizacji aplikacji mobilnej oraz systemu CMS do kolejnych wersji systemów operacyjnych działających na urządzeniach mobilnych, jeżeli w okresie gwarancji powstaną i zostaną upublicznione nowe wersje wspomnianych systemów operacyjnych. 3. Wdrożenie systemu do użytkowania przez Zamawiającego, w tym umieszczenie aplikacji na platformach dystrybucji oprogramowania mobilnego (Google Play, AppStore). 4. Przeprowadzenie kompleksowych testów działania systemu (teksty funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe). 5. Opracowanie i przekazanie dokumentacji systemu zawierającej: 5

6 5.1. dokumentację administratora, w tym między innymi procedury wykonywania kopii zapasowej, odtwarzanie z kopii zapasowej, odtwarzania po całkowitej awarii serwera, pełnej konfiguracji zainstalowanego oprogramowania, zakładania, edycji i kasowania kont użytkowników, nadawania oraz odbierania uprawnień użytkownikom, 5.2. dokumentację użytkownika, zawierającą opis wszystkich funkcjonalności oraz sposobu ich wykorzystania (instrukcje), 5.3. analizę funkcjonalną systemu, która powinna opisywać wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz opis działania systemu, 5.4. architekturę logiczną rozwiązania, 5.5. architekturę implementacyjną rozwiązania, 5.6. środowisko i wymagania sprzętowe; 5.7. Dokumentacja, o której mowa powyżej, będzie podlegała akceptacji Zamawiającego, a także, będzie dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie Word oraz PDF (niezabezpieczonym) na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku danych. Dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF (wraz z przeglądarką obsługującą wykorzystane formaty oraz wersje źródłowe diagramów). 6. Przekazanie majątkowych praw autorskich do systemu: projektów graficznych i wszystkich elementów graficznych wyprodukowanych na potrzeby systemu, zaktualizowanego oprogramowania systemu oraz wszystkich rodzajów dokumentacji, a także przekazanie kodu źródłowego systemu oraz kodu źródłowego powstałego w wyniku aktualizacji lub prowadzonych prac gwarancyjnych wraz z instrukcją ich przechowywania. 7. Udzielenie gwarancji na stabilne i zgodne z wymaganiami i dokumentacją działanie systemu na okres co najmniej 2 lat od momentu odebrania przedmiotu zamówienia, w tym gwarancji na działanie oprogramowania standardowego. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni niezbędną przestrzeń (nie mniej niż 15 GB) serwerową (hosting) potrzebną do działania systemu. W ramach gwarancji wykonawca będzie świadczył usługi o zakresie: 7.1. konsultacje techniczne w przypadku problemów w bieżącym działaniu systemu, 7.2. usuwanie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania standardowego i systemu - gdzie czas reakcji, rozumianej jako przystąpienie do usuwania nieprawidłowości, wynosi 48 godziny od zgłoszenia nieprawidłowości, 6

7 7.3. Zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu będą przesyłane faksem lub drogą elektroniczną według wyboru Zamawiającego. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wysłania faksu lub a, przy czym zgłoszenie otrzymane po godzinie 16:15 lub poza dniem roboczym będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane następnego dnia roboczego o godz. 8:15. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu, faksem lub e- mailem, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji, 7.4. W przypadku nie przystąpienia do usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu, w terminie określonym powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, 7.5. Czas usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie przekroczy 3 (trzech) dni liczonego od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, 7.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych Utrzymanie systemu w okresie udzielonej gwarancji jakości. D. Funkcjonalności systemu D1. Aplikacja mobilna 1. Aplikacja mobilna zapewnia funkcjonalność zgodnie z A1-5 w oparciu o zdefiniowane ścieżki: 1.1. Ścieżka kobieca składająca się z 15 punktów zwiedzania, eksponująca rolę kobiet w historii pałacu w Wilanowie, 1.2. Ścieżka dla dzieci składająca się z 10 punktów zwiedzania, przeznaczona do użycia przez dzieci znajdujące się w pałacu pod opieką dorosłych, 1.3. Ścieżka konserwatorska składająca się z 10 punktów zwiedzania, eksponująca najważniejsze elementy wnętrz pałacu związane z metodami konserwacji i zrealizowanymi w tym zakresie przedsięwzięciami, 7

8 1.4. Ścieżka podstawowa składająca się z 40 punktów zwiedzania, eksponująca najważniejsze z historycznego lub artystycznego punktu widzenia obiekty lub wnętrza znajdujące się na standardowej trasie zwiedzania wnętrz pałacu. 2. Aplikacja mobilna powinna umożliwiać zmianę języka wyświetlania treści w dowolnym punkcie zwiedzania, a w sytuacji kiedy na urządzeniu mobilnym nie zostanie wykryta treść w danym języku użytkownik otrzyma możliwość ściągnięcia treści za pośrednictwem sieci wi-fi (o ile będzie dostępna) lub za pośrednictwem komórkowej transmisji danych wraz z podanie szacunkowej wagi wybranego pakiet językowego; 3. Aplikacja mobilna powinna być wyposażona w system lokalizacji użytkowników na mapie (na zewnątrz) oraz we wnętrzach, zapewniać płynne przejście pomiędzy wnętrzami pałacu i zewnętrzem (ogrodami i parkiem) oraz zapewniać równoległe i nie mające negatywnego wpływu na pracę aplikacji mobilnej korzystanie z różnych trybów dostępu do treści aplikacji mobilnej, np. zmiana skanowania kodów QR na lokalizację beaconów we wnętrzach, przy czym: 3.1. na zewnątrz aplikacja mobilna będzie wykorzystywać system lokalizacji GPS pozwalający na jednoznaczne umiejscowienie użytkownika na mapie w przestrzeni parku i ogrodów wilanowskich z dokładnością do 3 metrów, 3.2. we wnętrzach pałacu (w ramach całej ekspozycji) aplikacja mobilna musi wykorzystywać system beaconów (nie więcej niż 100 urządzeń), zakupiony, zaprogramowany i wdrożony przez Wykonawcę, który umożliwiać będzie dostęp do treści związanych z określonym punktem zwiedzania, w zależności od wyboru przez użytkownika. Na podstawie informacji z beaconów znajdujących się w zasięgu użytkownik będzie informowany o dostępnych w danym pomieszczeniu innych ścieżkach zwiedzania. Położenie beaconów i ich rozkład musi eliminować ewentualną interferencję i musi być jednoznacznie interpretowany przez aplikację mobilną, 3.3. na zewnątrz aplikacja mobilna będzie umożliwiać skanowanie kodów QR prowadzących do treści znajdujących się na istniejących stronach mobilinych. Opracowanie treści punktów zwiedzania jest w gestii Zamawiającego. 4. Aplikacja mobilna powinna umożliwiać głosowe przekazywanie wskazówek o odległości do najbliższych punktów na zewnątrz i wewnątrz. 5. Wykonawca zredaguje (w języku polskim i angielskim), zaprojektuje i wykona stosowne opisy do przycisków funkcyjnych w aplikacji mobilnej pozwalających na jej obsługę przez osoby niedowidzące lub słabowidzące. 8

9 D2. System Zarządzania Treścią (CMS) 1. CMS będzie dostępny przez przeglądarkę internetową oraz zabezpieczony hasłem dla każdego użytkownika. 2. CMS powinien umożliwiać: 2.1. dodawanie, usuwanie i modyfikowanie punktów geolokalizacji lub lokalizacji opartej o system beaconów wewnątrz pomieszczeń, 2.2. modyfikację, dodawanie lub usuwanie elementów istniejących oraz nowych treści, w tym tekstów, zdjęć, nagrań audio i wideo, elementów interaktywnych, 2.3. dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników w rolach operatorów i administratorów systemu. 3. Szablon punktu zwiedzania dostępny przez CMS będzie zachowywał funkcjonalność oraz poprawnie wspierał działanie aplikacji mobilnych także gdy punkty zwiedzania wypełnione treścią tylko częściowo, np. przy braku zdjęć lub nagrań wideo. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. IV. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 7.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2015 r. 9

10 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne muszą spełniać niżej opisane warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dokonuje się w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadać wiedzę i doświadczenie: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu aplikacji mobilnej, która była wykonana z wykorzystaniem technologii QR-kodów lub Beacon; - co najmniej 1 (jednej) usługi dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającej na wykonaniu oprogramowania na urządzenia mobilne lub stacjonarne; - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu aplikacji mobilnej kompatybilnej jednocześnie z systemami operacyjnymi Android i ios, które zostały opublikowane i są dostępne w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych (sklepy Google Play lub AppStore); - co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na wykonaniu oprogramowania na urządzenia mobilne lub aplikacji internetowej wykorzystującej technologię geolokalizacji w oparciu o system GPS; 10

11 Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę. Przez pojęcie podmioty prowadzące działalność kulturalną należy rozumieć w szczególności teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu mającą doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu aplikacji mobilnej. Zakłada się, że podany wyżej skład osobowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z umowy i winien być traktowany jako minimalne warunki żądane w ramach niniejszego warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie dokonuje się w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VII SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. VII. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 11

12 Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą: a) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie jedynie usługi wystarczające dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt VI ust. 2.2) SIWZ oraz załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: 1) udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub załączonego pełnomocnictwa) - ze złożonego dokumentu winien wynikać: zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, sposób udostępnienia zasobów, podmiot, któremu zasoby zostaną udostępnione, charakter stosunku łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim, okres na, który podmiot trzeci udostępnia zasoby, a w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca; 12

13 2) w przypadku gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w poniższym ust. 2 lit. a)-b); 3) postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione w terminie, o którym mowa odpowiednio w pkt a). 4.Inne wymagane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty: a. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ. b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. c. Kopia dowodu wniesienia wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. 13

14 d. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). e. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę lub informację, o których mowa powyżej, składa każdy z nich, chyba, że należą do tej samej grupy kapitałowej. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu nastąpi wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Złożenie oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (zaleca się, aby pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców występujących wspólnie). 2. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 14

15 b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze Wykonawców lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej; stosowne odpisy z rejestru lub innych dokumentów właściwych dla danej formy organizacyjnej muszą zostać dołączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty wymienione w pkt VII pkt 2 litera a) b) niniejszej Specyfikacji muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika. 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić stosowną umowę regulującą ich współpracę. 7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1.Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres siedziby Pełnomocnika Zamawiającego: ul. Filtrowa 67/27, Warszawa, - faksem: nr faksu , - drogą elektroniczną: Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: Nr sprawy: 4/U/2015. Wykonawcy winni w przesyłanej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zamówienia powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Jeżeli Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 15

16 4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ oraz przekazane faxem lub drogą elektroniczną. 5.Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego (Pełnomocnika Zamawiającego) postępowania wyjaśniającego na podst. art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem w ramach tego postępowania. 6. Wycofanie i zmiany oferty może nastąpić jedynie w formie pisemnej przed upływem terminu do składania ofert. Złożenie oświadczenia w tym przedmiocie w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. 7. Korespondencję należy kierować na adres: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/27; Warszawa 8. Do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są: w sprawach merytorycznych Adam Grabiński, tel.: , w sprawach proceduralnych Beata Graff, tel.: , Zamawiający zastrzega, iż nie udziela żadnych ustnych bądź telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego. 4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych 16

17 e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego: z dopiskiem: Wadium -numer postępowania 4/U/2015 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być dołączony do oferty. 8.Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/ Warszawa nie później niż do dnia r. do godziny 11:00 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Pełnomocnika Zamawiającego. 2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. ul. Filtrowa 67/ Warszawa w dniu r. o godzinie 11:15 3. W przypadku złożenia oferty po tym terminie Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) niezwłocznie zwraca ofertę. 17

18 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji. 7. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego (Pełnomocnika Zamawiającego) może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający (Pełnomocnik Zamawiającego) może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem wykluczenia z postępowania, winna być wyrażona w formie pisemnej. 5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 6.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa 18

19 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie muszą być parafowane przez Wykonawcę. 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ. 13. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie systemu zwiedzania pałacu wilanowskiego i ogrodów w formie aplikacji mobilnej Nie otwierać przed dniem r., godz. 11:15 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stanowiącymi jej integralną część. Wykonawca ponosi ryzyko wykluczenia z postępowania, a w konsekwencji odrzucenia oferty z powodu nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, bądź przedłożenia oferty nie spełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem zastosowania uprzednio przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 19

20 XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty brutto określona w Formularzu oferty w pkt 1 jest ostateczną ceną ryczałtową i obejmuje WSZYSTKIE koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przez niego wszystkich czynności i obowiązków wynikających z niniejszej SIWZ oraz załączników do SIWZ stanowiących jej integralną część, w tym wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniona w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto w Formularzu oferty w pkt 1, ceny netto oraz kwoty podatku VAT. 4. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W polskich złotych (PLN) będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres usługi i cel jej wykonania uwzględni w cenie oferty wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu zamówienia. 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. 7. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: Lp. Nazwa kryterium Waga Maksymalna ilość punktów 1. Cena 70% 70 punktów 2. Gwarancja jakości 30% 30 punktów Opis sposobu oceny ofert w kryterium Cena: Oferty zostaną ocenione wg wzoru: cena brutto oferty najniższa C = x 70 pkt cena brutto badanej oferty C ilość punktów przyznanych kryterium cena. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-17 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta przeglądów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-18 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.torun.pl Toruń: Dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do drukarek,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-08 14:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdwgdansk.pl Gdańsk: Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego

Bardziej szczegółowo