Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy"

Transkrypt

1 Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach mobilnych typu smartfon oraz tablet. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 1.1 dokona analizy potrzeb użytkownika, w tym przeprowadzi spotkanie analityczne z Zamawiającym, 1.2 opracuje specyfikację interfejs wymiany informacji API, 1.3 opracuje interfejs graficzny aplikacji, 1.4 stworzy aplikację na platformy wyszczególnione Zakresie zadań Wykonawcy, 1.5 opracuje dokumentację aplikacji, 1.6 dokona testów aplikacji i po pozytywnych wynikach testów przekaże aplikację Zamawiającemu, 1.7 przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowanego oprogramowania, interfejsu graficznego, dokumentacji oraz innych utworów wytworzonych w ramach umowy wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 1.8 przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną Zamawiającemu wszystkie utwory wytworzone w ramach umowy, 1.9 świadczyć będzie usługę gwarancji przez okres określony w Ofercie Wykonawcy. 2 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia Funkcjonalność aplikacji: 2.1 Wyświetlanie bazy wydarzeń z portalu web.gov.pl. Baza wydarzeń powinna zapewnić sortowanie i wyświetlanie wydarzeń po kategoriach oraz umożliwić pokazanie najbliższych wydarzeń Dane wyświetlane pojedynczego rekordu wydarzenia obejmują: tytuł wydarzenia, miniaturę, organizatora, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, miejsce, opis wydarzenia, link do pełnej informacji na web.gov.pl, kategorię. 2.2 Wyświetlanie aktualności portalu web.gov.pl w danych kategoriach (np. wywiady, reportaże, wszystkie aktualności) Dane wyświetlane pojedynczego rekordu aktualności obejmują: tytuł aktualności, miniaturę, datę publikacji, wprowadzenie, link do pełnej informacji na web.gov.pl. 2.3 Wyświetlanie listy dedykowanych wydarzeń web.gov.pl. Na opis dedykowanego wydarzenia składają się: tytuł wydarzenia wraz z miniaturą, termin wydarzenia od-do, lokalizacja miasto, adres, opis wydarzenia w postaci tekstowej z elementami grafiki (zdjęcia, logotypy), program wydarzenia z podziałem godzinowym oraz na sesje równoległe (jeżeli występują), mapa sytuacyjna budynku w postaci grafiki (plik jpg lub png), mapa z zaznaczoną lokalizacją imprezy (np. mapy Google dla Androida lub Apple maps dla ios). Funkcja mapy powinna umożliwiać przeniesienie danych lokalizacyjnych do zainstalowanej na urządzeniu nawigacji (w przypadku posiadania Strona 1 z 7

2 na urządzeniu więcej jak jednej aplikacji nawigacyjnej użytkownik powinien mieć możliwość wyboru z której aplikacji nawigacyjnej skorzysta) w celu wyznaczenia trasy dojazdu/dojścia na wydarzenie. Opcja ta powinna być dostępna przy znaczniku lokalizacji wydarzenia wyświetlanego wraz z opisem na mapie prezentacje prelegentów i gości specjalnych w postaci opisu oraz zdjęć, pliki prezentacji lub innych materiałów do pobrania w formie plików pdf lub w przypadku dużych plików link do pobrania ze strony web.gov.pl (przy linku informacja o rozmiarze pliku) materiały wideo oraz podczas trwania wydarzenia transmisja na żywo. Dodanie materiału powinno odbyć się poprzez podanie adresu materiału z serwisu YouTube lub bezpośredniego linku zawierającego transmisję on-line (poza YouTube) opcja rejestracji na wydarzenie w postaci przekierowania na dedykowaną stronę w portalu web.gov.pl. 2.4 Prezentowanie informacji marketingowych o portalu web.gov.pl zawierające grafiki. 2.5 Osadzenie przez użytkownika widgetu na pulpicie urządzenia wyświetlającego bazę wydarzeń oraz aktualności, przy czym dla bazy oraz aktualności powinny być osobne widgety. 2.6 Odbieranie i wyświetlanie na urządzeniu wiadomości PUSH 2.7 Pobieranie danych online do pamięci urządzenia tak by umożliwić dostęp do bazy wydarzeń, aktualności oraz dedykowanych wydarzeń w trybie offline. Zarządzanie aplikacją 2.8 Treści aplikacji zarządzane będą z poziomu CMS web.gov.pl. 2.9 Przesyłanie danych pomiędzy aplikacją a CMS odbywać się będzie za pomocą interfejsu wymiany informacji API Przygotowanie niezbędnych elementów CMS nie wchodzi w zakres tego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument określający specyfikację interfejsu wymiany informacji API Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu co najmniej dwa serwisy internetowe świadczące usługi wysyłania wiadomości PUSH do aplikacji mobilnych. Rejestracja konta, wysyłanie wiadomości PUSH, dodawanie aplikacji do której będą wysyłane wiadomości, jak i inne niezbędne elementy wymagane do prawidłowej obsługi wysyłania wiadomości PUSH w proponowanych serwisach internetowych świadczących usługi wysyłania wiadomości PUSH do aplikacji mobilnych będą bezpłatne. Usługa wysyłania wiadomości PUSH powinna spełniać parametry: okres trwałości konta w serwisie jest co najmniej równoważny z okresem trwania gwarancji ujętej w Ofercie Wykonawcy, możliwość wysyłania wiadomości w ilości co najmniej 100 w miesiącu na jedną aplikację, możliwość dodania aplikacji do konta w ilości co najmniej 10. W sytuacji gdy którekolwiek z powyższych wymagań zostaną zmienione w trakcie trwania usługi wysyłania wiadomości PUSH Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 3 dni roboczych kolejny serwis internetowy o takich samych parametrach świadczenia usług oraz świadczyć wsparcie dla Zamawiającego przy konfiguracji nowego serwisu. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę własnej usługi rozsyłania wiadomości PUSH na warunkach i okresie ujętym powyżej. Strona 2 z 7

3 3 Wymagania 3.1 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zakresu zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb użytkownika. Wymagania zapisane w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako minimalne wymagania w stosunku do aplikacji mobilnej. Wykonawca przeprowadzi spotkanie analityczne z Zamawiającym mające na celu uszczegółowienie potrzeb Zamawiającego. W terminie 2 dni roboczych od zakończenia spotkania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport ze spotkania analitycznego. 3.2 Założenia aplikacji Aplikacja musi działać na smartfonach oraz tabletach opartych na systemach Android oraz ios Interfejs użytkownika, w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji, powinny być spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych Aplikacja musi zostać utworzona i udokumentowana przez Wykonawcę w taki sposób, aby umożliwić jej łatwą późniejszą modyfikację, rozbudowę i integrację z innymi, przyszłymi aplikacjami i źródłami danych. 3.3 Interfejs użytkownika Wykonawca wykona projekt interfejsu użytkownika aplikacji zgodnie z zawartymi poniżej wytycznymi i definicjami, zawierający odpowiednio: Logikę nawigacji aplikacji Projekt rozmieszczenia poszczególnych elementów interfejsu na ekranie w postaci makiet Projekty graficzne kompletnych layoutów. 3.4 Wymagania dotyczące Interfejsu użytkownika Wykonawca przedstawi projekt interfejsu użytkownika, kierując się zawartymi poniżej wskazówkami i informacjami. Jako nadrzędne kryteria stawiane interfejsowi użytkownika modułu Zamawiający rozumie: Intuicyjność Interfejs użytkownika powinien nawiązywać do standardowych reguł budowy GUI (Graphical User Interface), przyzwyczajeń użytkownika wynikających z codziennego korzystania z urządzeń mobilnych, oraz przyzwyczajeń użytkownika związanych z wykonywanymi na co dzień czynnościami wynikającymi z obowiązków zawodowych Ikony zastosowane w interfejsie powinny być jasnymi, zrozumiałymi dla użytkownika symbolami Spójność Każdy element interfejsu dotyczący konkretnego rodzaju czynności powinien być opisany w ten sam sposób, bez względu na miejsce, w którym się pojawia Prostota Interfejs użytkownika oraz wszystkie jego elementy powinny układać się w prosty i logiczny układ, zaś zastosowane terminy i określenia winny w jasny i jednoznaczny sposób informować użytkownika o koniecznych do wykonania przez niego operacjach. Strona 3 z 7

4 3.4.4 Ochrona Interfejs użytkownika powinien być tak skonstruowany, by ustrzec użytkowników przed wykonaniem nieprawidłowej czynności poprzez odpowiedni układ oraz kolejność koniecznych do wykonania operacji Tolerancja Interfejs użytkownika winien być tak skonstruowany, by "wybaczać" użytkownikowi popełnione przez niego błędy Informacje zwrotne i dialog Interfejs powinien zapewniać wyświetlanie informacji zwrotnych dotyczących działań użytkownika w sytuacji gdy jest to wymagane. 3.5 Wymagania techniczne dotyczące aplikacji Aplikacja powinna działać na najnowszej zatwierdzonej przez wydawcę i dostępnej na rynku wersji systemu Android oraz ios Aplikacja powinna być kompatybilna z systemami Android w wersji 2.3 i wyższej oraz ios w wersji 5.1 i wyższej. 4 Testy aplikacji Wykonawca zobowiązany jest przygotować scenariusz testowy oraz przedłożyć go do akceptacji Zamawiającemu. Po akceptacji scenariusza Wykonawca przeprowadzi wraz z Zamawiającym testy aplikacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas testów Zamawiającemu urządzenia w ilości i typie (po jednym smartfonie z systemem Android i ios oraz po jednym tablecie z systemem Android i ios) umożliwiające testowanie aplikacji. Po zakończonych testach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z testów. Warunkiem pozytywnego odbioru testów przez Zamawiającego jest osiągniecie poprawnego działania aplikacji na poziomie 100%, potwierdzonego w testach. W przypadku gdy działanie aplikacji nie osiągnie 100% Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia błędów w okresie 2 dni, przeprowadzeniu z Zamawiającym ponownie testów aplikacji oraz przedstawienia Zamawiającemu w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia testu raportu z ponownego testu aplikacji. Odbiór testów potwierdzony zostanie protokołem odbioru testów akceptacyjnych. 5 Przekazanie aplikacji 5.1 Wykonawca po zaakceptowaniu testów aplikacji przez Zamawiającego przekaże aplikację do dyspozycji Zamawiającego. Przekazanie aplikacji nastąpi wraz z: dokumentem określającym możliwości rozbudowy aplikacji o nowe elementy, dokumentację aplikacji, opisującą w szczególności kod źródłowy oprogramowania. 5.2 Przekazanie aplikacji potwierdzone zostanie protokołem odbioru aplikacji. 5.3 Protokół odbioru aplikacji potwierdzać będzie odbiór dokumentacji, o której mowa w pkt App Store oraz Google Play 6.1 Zamawiający we współpracy z Wykonawcą zarejestruje konta deweloperskie w usłudze App Store oraz Google Play na okres 12 miesięcy. 6.2 Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia kosztów rejestracji założonych kont deweloperskich Zamawiającego w usłudze App Store oraz Google Play na okres 12 miesięcy. 6.3 Po odbiorze przez Zamawiającego aplikacji, Zamawiający z pomocą Wykonawcy umieści aplikację w App Store oraz Google Play. Strona 4 z 7

5 7 Rozbudowa aplikacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze aplikacji dokument określający możliwości rozbudowy aplikacji o nowe elementy, tak aby zachować poprawność działania aplikacji z jednoczesnym zachowaniem gwarancji. 8 Dokumentacja aplikacji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentację aplikacji przy odbiorze aplikacji oraz po każdej modyfikacji aplikacji przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego. Dokumentacja aplikacji powinna być dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD/DVD/BD) w formacie MS Word lub OpenOffice. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej opis rozwiązania, użyte narzędzia programistyczne, źródła danych i ich opis oraz użyte wzorce projektowe, środowiska pracy, opis powiązań z innymi systemami. Standard opisywania kodu 1. Kod ma być czytelny. 2. Opisana powinna być zarówno class a jak i pojedyncza metoda. 3. W przypadku bardziej złożonych algorytmów lub dłuższych metod wymagane są krótkie komentarze bezpośrednio w kodzie. 4. Wymagany współczynnik komentarzy w kodzie do liczby linii kodu 5%. 9 Wymagania w zakresie jakości Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczególnej współpracy w zakresie jakości i bezpieczeństwa kodu wytwarzanego podczas realizacji zamówienia. Wykonawca, prowadząc prace programistyczne, będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymogów Zamawiającego: 1. Realizowanie funkcjonalności oprogramowania przede wszystkim za pomocą dostępnych, bezpłatnych bibliotek. 2. Wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych. 3. Niestosowanie polskich znaków diakrytycznych ani innych wykraczających poza standard ASCII w kodzie aplikacji oraz strukturze bazy danych. 4. Spójna i przejrzysta struktura kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów. 5. Stosowanie zasady DRY (Don t Repeat Yourself) unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach systemu. 6. Stosowanie komentarzy w kodzie aplikacji (współczynnik skomentowania kodu nie mniejszy niż 5%), nie licząc wykomentowanych fragmentów kodu. 10 Odbiór przedmiotu zamówienia Akceptacja i odbiór przedmiotu umowy odbędzie się przez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Raportu z realizacji przedmiotu umowy zawierającego: 1. raport ze spotkania analitycznego, Strona 5 z 7

6 2. specyfikację interfejsu wymiany informacji API 3. makiety interfejsu, 4. projekt graficzny interfejsu, 5. scenariusz testowy, 6. raport z przeprowadzonego testu, 7. protokół odbioru aplikacji. 11 Serwis gwarancyjny Po końcowym odbiorze przedmiotu umowy, przez czas określony w ofercie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego. Specyfikacja serwisu gwarancyjnego: 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożona do eksploatacji aplikacja jest wolna od wad fizycznych oraz sprawna w działaniu, a w szczególności: a) zapewnia funkcjonalną zgodność z dokumentacją; b) nie zawiera istotnych wad uniemożliwiających lub ograniczających eksploatację; c) jest kompatybilna z systemami zgodnie z założeniami przedsięwzięcia i nie powodują awarii i błędów systemów; d) wszelkie usługi instalacyjno - wdrożeniowe są kompletne i poprawne. 2. Okres gwarancji aplikacji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykrywania i usuwania wszelkich wad w funkcjonowaniu aplikacji. 4. Zamawiający ma obowiązek zgłosić wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu do przedstawiciela Wykonawcy. 5. Zgłoszenie odbywa się wyłącznie za pomocą a lub faksem. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 7. Po każdorazowym usunięciu wad aplikacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej dokumentacji aplikacji oraz raportu naprawy gwarancyjnej zawierającego co najmniej: a) czas i treść zgłoszenia usterki aplikacji, b) dokonane zmiany w aplikacji. 8. Odbiór dokumentacji aplikacji oraz raport naprawy gwarancyjnej zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru naprawy gwarancyjnej. 9. Wszelkie majątkowe prawa autorskie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w wyniku usuwania wad aplikacji, w tym do modyfikacji oprogramowania i wytworzonej dokumentacji aplikacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej. Z tą samą chwilą Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do nośników, na których te utwory utrwalono. Strona 6 z 7

7 10. Termin gwarancji dla aplikacji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z aplikacji. 11. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo skorzystać, na koszt Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji. Koszt usługi serwisu gwarancyjnego będzie wliczony do oferty cenowej i nie objęty dodatkowymi opłatami. Zamawiający wskazuje, że używając pojęcia dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Strona 7 z 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Wykonawca w ramach identyfikacji wizualnej kompleksowego systemu internetowego PARP, bazując na obecnym Systemie Identyfikacji Wizualnej PARP opracuje spójny system projektów graficznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo