REGULAMIN UCZNIOWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZNIOWSKI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania REGULAMIN UCZNIOWSKI I. PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 2. Uczeń ma prawo do rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę. 3. Uczeń ma prawo swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy to dobra innych osób. 4. Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z danym przedmiotem i oczekiwać od nich pomocy w ramach lekcji, zespołów wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej. 5. Uczeń ma prawo w przypadku innych trudności korzystania z pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego i za ich pośrednictwem - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 6. Uczeń ma prawo oczekiwać poszanowania własnej godności przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. 7. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej. 8. Uczeń ma prawo przebywać w budynku szkoły od godziny 7 30, nie wcześniej (z wyjątkiem uczestnictwa w dodatkowych zajęciach) i przebywać w nim do momentu działania świetlicy szkolnej. 9. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 1

2 10. Uczeń ma prawo organizować w szkole, w porozumieniu z Dyrektorem, różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy. 11. Uczeń ma prawo z korzystania ze świetlicy szkolnej. 12. Uczeń ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych za zgodą ich opiekuna pod warunkiem, że nie koliduje to z zajęciami dydaktycznymi w godzinach pracy szkoły. 13. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po usprawiedliwionej nieobecności w szkole, jeżeli: a) był nieobecny 1-2 dni /nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę drugiego dnia po powrocie/, b) był nieobecny ponad 3 dni /podlega zwolnieniu z odpytywania przez dwa dni po powrocie do szkoły/. 13.Uczeń ma prawo przebywać bez opieki w miejscach publicznych do godz.20-stej w okresie jesienno-zimowym i 22-ej w okresie wiosennoletnim. 14.W tygodniu uczeń może być najwyżej trzykrotnie poddany pisemnemu sprawdzeniu swej wiedzy i umiejętności (prace klasowe i sprawdziany), w tym może napisać maksymalnie 2 prace klasowe/. Zapis ten nie dotyczy kartkówek z ostatniej lekcji oraz sprawdzianu ze słówek z języka obcego. /Mogą być niezapowiedziane, czas trwania max. 15 min./ II. OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczeń ma obowiązek poznawania wymaganych pojęć, zdobywania rzetelnej wiedzy i nabywania umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. 2. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole. 3. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się sumiennie i systematycznie do każdych zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć. 2

3 4. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt wychowawczy, w którym są wpisywane usprawiedliwienia wszystkich jego nieobecności oraz prośby rodziców o zwolnienie z zajęć lekcyjnych. 5. Uczeń jest zobowiązany godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły: a) dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, b) szanować pracę własną i innych, c) bezpiecznie poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych w czasie przerw. 6. Uczeń zobowiązany jest do właściwego spełniania przydzielonego mu w szkole dyżuru. 7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz wszelkich nośników elektronicznych na terenie szkoły. 8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. 9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu picia alkoholu i palenia papierosów oraz używania wszelkich używek, dopalaczy. 10. Uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych. 11. Uczeń ma obowiązek uzyskać zgodę wychowawcy lub innego nauczyciela na opuszczenie terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy. 12. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia na czas pobytu w szkole. Obuwiem obowiązującym na terenie szkoły jest obuwie tekstylne. 13. Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły, zarówno na jej terenie jak i poza nią. 14. Uczeń jest zobowiązany do przebywania w szatni wyłącznie podczas zostawiania bądź zabierania z niej odzieży. 15. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd. Na zajęcia lekcyjne przychodzi w stroju czystym i schludnym, w mundurku szkolnym. Zabrania się nakładania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i noszenia krzykliwej biżuterii. 3

4 III. NAGRODY 1. Pochwały wobec klasy od: nauczyciela, wychowawcy, Dyrektora, Rady Pedagogicznej. 2. Wyróżnienie ustne lub pisemne Dyrektora wobec uczniów całej szkoły. 3. Dyplom Wzorowego ucznia oraz dyplomy uznania. 4. Nagroda rzeczowa Dyrektora szkoły lub Samorządu Uczniowskiego. 5. Nagroda książkowa od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. 6. Nagroda od organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 7. Zamieszczenie dyplomów- wyeksponowanie nazwiska ucznia na gazetce Sukcesy szkoły lub pucharów w gablocie Sukcesy sportowe. 8. Wyróżnienie zespołowe dla klasy, kół zainteresowań, zespołów. IV. KARY 1. Za nieprzestrzeganie zapisów Statutu szkoły, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programów wychowawczego i profilaktyki oraz innych obowiązujących w szkole regulaminów czy zarządzeń dyrektora uczeń może otrzymać karę w formie 1.) upomnienia ustnego, udzielonego przez wychowawcę, innego nauczyciela lub pracownika szkoły, 2.) upomnienia pisemnego (uwagi) z wpisem do zeszytu wychowawczego w kolorze czerwonym, udzielonego przez wychowawcę klasy, innego nauczyciela lub pracownika szkoły z poinformowaniem wychowawcy i rodziców ucznia; trzecie pisemne upomnienie (uwaga) skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień oraz powiadomieniem o fakcie obniżenia oceny rodziców, 3.) upomnienia ustnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy, 4

5 4.) upomnienia pisemnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy i rodziców; dwa upomnienia w ciągu roku szkolnego skutkują naganą dyrektora, 5.) nagany pisemnej dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rady pedagogicznej i rodziców ucznia; druga nagana w tym samym semestrze skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia, 6.) przeniesienia ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora skierowany do kuratora oświaty. 2. Upomnienia i nagany pisemne są rejestrowane w dokumentacji szkoły i mają wpływ na ocenę zachowania, przy czym uczeń w ww. sytuacji nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 1.) Pisemną karę udzieloną przez wychowawcę czy dyrektora wręcza się uczniowi w obecności jego rodziców, bez udziału osób trzecich. 3. Uczeń może otrzymać pisemną karę upomnienia za następujące przewinienia: 1.) zachowania uwłaczające godności osobistej innych osób, 2.) zachowania agresywne (agresja słowna, fizyczna, psychiczna), 3.) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, np. nieusprawiedliwione nieobecności, 4.) nieprzestrzeganie zapisów prawa wewnątrzszkolnego, 5.) naruszenie zasad współżycia społecznego. 4. Uczeń może otrzymać pisemną naganę za następujące przewinienia: 1.) niszczenie mienia szkoły i własności innych, 2.) wyłudzanie, kradzież, 3.) spożywanie alkoholu, używek i innych niebezpiecznych środków na terenie szkoły, 4.) palenie tytoniu na terenie szkoły (po dwukrotnych upomnieniach), 5.) posiadanie, sprzedaż i spożywanie narkotyków na terenie szkoły, 5

6 6.) notoryczne opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia (równowartość 2 tygodni nauki), 7.) zachowanie na terenie szkoły lub poza nią mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób, 8.) inne rażące zachowania ucznia. 5. Uczeń sprawiający problemy wychowawcze jest kierowany pod opiekę specjalistyczną pedagoga szkolnego, a w szczególnych przypadkach do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6. Tryb odwoławczy od wymierzonej kary 1.) Od wymierzonej kary pisemnej dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do rady pedagogicznej w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania kary. 2.) Rodzice i uczeń mają prawo odwołania się do dyrektora od pisemnego upomnienia wychowawcy klasy w terminie 5 dni. 3.) Odwołania, o których mowa w pkt 6 1.) i 2.), wyrażone są na piśmie, z uzasadnieniem powyższego odwołania. 4.) Dyrektor i rada pedagogiczna przychylają się do odwołania lub je odrzucają w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 5.) Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. V. POSTANOWIENA KOŃCOWE 1. Naruszenie przez ucznia Regulaminu Uczniowskiego rozstrzyga wychowawca w porozumieniu z jego rodzicami, w sytuacjach notorycznego zakłócania toku lekcji stosuje się szczegółowe procedury ( zał. Nr 1). 2. Rażące naruszenia przez ucznia Regulaminu Uczniowskiego rozstrzyga dyrektor w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego i powiadamia o sposobie rozstrzygnięcia rodziców. 6

7 3. Wykroczenia przeciwko Regulaminowi Uczniowskiemu są rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną. 4. W sytuacjach zachowań ryzykownych stosuje się szczegółowe zapisy zawarte w Procedurach postępowania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze ( zał. Nr 2), będącymi załącznikiem do Regulaminu Uczniowskiego. 5. Konflikty między uczniami rozstrzygają ich wychowawcy. 6. Konflikty między uczniami i nauczycielami rozstrzyga wychowawca, dyrektor lub dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, informując zainteresowanych rodziców. 7. Wszelkie przejawy występowania czynów karalnych z mocy prawa zostają zgłaszane organom ścigania (policja). 8. Udowodnione uczniowi uszkodzenia mienia szkoły podlegają naprawie lub odkupieniu na koszt rodziców ucznia. Zał. Nr 1 Procedury postępowania z uczniami notorycznie zakłócającymi przebieg lekcji. Zał. Nr 2 Procedury postępowania nauczycieli z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 7

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA 2015 Rozdział I. Prawa ucznia 1 1. Uczeń ma prawo do: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia. Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Regulamin Ucznia. Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Regulamin Ucznia Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Regulamin Ucznia Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych oraz procedury jego przestrzegania i egzekwowania mają znaczenie motywacyjne, służące lepszemu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania kar i upomnień uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Podstawa prawna

Procedura udzielania kar i upomnień uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Podstawa prawna Procedura udzielania kar i upomnień uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Podstawa prawna 1. Statut szkoły rozdział VIII Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 34, 35, 36, 37, 38. Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół 1. Uczeń ma prawo do: a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami systemu oceniania, b) właściwie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar

5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar Regulamin nagradzania uczniów 5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar 1. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za: wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 1 Szkoła jest dobrem wspólnym uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów. Jej prawidłowe funkcjonowanie musi zakładać harmonijną współpracę między wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego WARSZAWA w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce Regulamin uczniowski zawiera prawa i obowiązki ucznia mające na celu wdrożenie do rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady rekrutacji uczniów. Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia

Rozdział 1 Zasady rekrutacji uczniów. Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia Dział V UCZNIOWIE Rozdział 1 Zasady rekrutacji uczniów 78 1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

I. Prawem ucznia jest:

I. Prawem ucznia jest: REGULAMIN UCZNIOWSKI 2011/2012 Uczniowie naszej szkoły podlegają prawu szkolnemu zapisanemu w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Prawa i obowiązki dotyczą każdego ucznia naszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Podstawa prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdział I Wybory Rzecznika Praw Ucznia 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku UCZEŃ MA PRAWO DO: 1) kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

Bardziej szczegółowo

1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku.

1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku. Załącznik Nr 3 REGULAMIN WYCHOWANKA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU 1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku.

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Korzystać z procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 2. Mieć zapewnioną opiekę wychowawczą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie zmieniony (zgodnie ze Statutem ZSO) i zatwierdzony na radzie pedagogicznej dnia 23. 06. 2010 Prawa ucznia: Uczeń ma prawo do: poszanowania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

załącznik nr 3 KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. załącznik nr 3 KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy. 1 Obowiązki ucznia Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 1. Przestrzeganie postanowień

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN.

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Karola Wierzgonia w Bieruniu KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. I. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do: - właściwie

Bardziej szczegółowo

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła.

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. 70 Załącznik nr 6. System wzmocnień w wychowaniu System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. A. System wzmocnień pozytywnych to system: Nagród, Propozycji, Aprobaty.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Art Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

Kryteria oceniania. Art Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. Kryteria oceniania Ocena zachowania wg Statutu Szkoły Art. 50 1. Ocenianie bieżące zachowania ustala się według skali i w formach przyjętych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną. 2. Ocena z zachowania

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ucznia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14. im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie

Regulamin ucznia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14. im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie Regulamin ucznia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH 1 Obowiązki ucznia 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE Każdy członek szkolnej społeczności jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

1. Uczeń ma prawo do:

1. Uczeń ma prawo do: 1. Uczeń ma prawo do: 44 1) zdobywania wiedzy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2) nauczania indywidualnego określonego odrębnymi przepisami; 3) opieki wychowawczej polegającej na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU 48 ust. 1 pkt 1 PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach

Bardziej szczegółowo

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 62 REKRUTACJA UCZNIÓW 1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci należące do obwodu określonego przez organ prowadzący szkołę. 2. Szkoła organizuje spełnianie obowiązku szkolnego poza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W POZNANIU Uczeń ma prawo: REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W POZNANIU PRAWA UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1 Prawa ucznia:

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1 Prawa ucznia: PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Prawo do nauki: 1 Prawa ucznia: 1) uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły. 2) Ma swobodny dostęp do zajęć lekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA 1 Uczeń ma prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu

Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu Regulamin stanowi załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu i obowiązuje w następujących szkołach: 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie. I. Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin Ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie. I. Prawa i obowiązki ucznia Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin Ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie A) Uczeń ma prawo do: I. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik nr 1. do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego

Regulamin. Załącznik nr 1. do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim Nr15/2015/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania punktów dodatnich (pochwał) i punktów ujemnych

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE SZKOŁY 48 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. 2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Kodeks ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia Prawa ucznia są oparte na Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE

REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE KLEOSIN, 2012 Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUCHNICACH 1. Regulamin szkoły określa: 1. Prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 2. Tryb składania skarg w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI: Uczniowie szkoły 32.

Rozdział VI: Uczniowie szkoły 32. Rozdział VI: Uczniowie szkoły 32. 1. Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) właściwie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR REGULAMIN GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 95 IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Uczniowska

Konstytucja Uczniowska PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Konstytucja Uczniowska Hucisko 2012 r. 1 WSTĘP Status prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe i szkolne; są to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim

Regulamin Ucznia. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim Załącznik do statutu I. PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo do korzystania z wszystkich dostępnych środków lekcyjnych i pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowiązki ucznia

I. Prawa i obowiązki ucznia Załącznik nr 4 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Ucznia Gimnazjum nr 1 w Legionowie A) Uczeń ma prawo do: I. Prawa i obowiązki ucznia 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Uczeń ma prawo do:

1. Uczeń ma prawo do: Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem szkoły i ścisłego przestrzegania jego postanowień, których stosowanie ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego

Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego Regulamin Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach Głównymi celami niniejszego regulaminu są: 1. Zapewnienie uczniom

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE Regulamin szkoły został opracowany na podstawie prawa oświatowego i Statutu szkoły. Szkoły Fundacji Szkolnej dążą do wykształcenia absolwenta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 3 do Statutu LI LO Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie REGULAMIN LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE 1 1. Członkami szkolnej

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zachowanie wyjściowe dobre Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt. Zachowanie wzorowe: powyżej 300 pkt. Zachowanie bardzo dobre : 250 299 pkt. Zachowanie dobre : 200 249 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU ZASADY ZAKWATEROWANIA: 1. Podstawą przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej jest podanie rodziców/ opiekunów lub pełnoletniego wychowanka;

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie wchodzące w życie z dniem r. 14

Zmiany w Statucie wchodzące w życie z dniem r. 14 Zmiany w Statucie wchodzące w życie z dniem 27.08.2015 r. 14 Prawa ucznia/dziecka 1. Uczeń ma prawo do: pomyłka w numeracji (dwa razy występuje ust.2) zamiast drugiego ust.1 powinien być ust.1a... 15 Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

K O D E K S U C Z N I A

K O D E K S U C Z N I A Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 00-139 Warszawa tel./fax 620-57-72 Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 K O D E K S U C Z N I A SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

II. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły III. Wymagania dotyczące stroju szkolnego.

II. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły III. Wymagania dotyczące stroju szkolnego. Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko, Prywatnego Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta, Prywatnego Liceum Profilowanego im. św. Jana Bosko I. Ogólne zasady zachowania 1. Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia Statut Szkoły Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Regulamin nagradzania i karania uczniów

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Regulamin nagradzania i karania uczniów Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Regulamin nagradzania i karania uczniów 2012/2013 2 Nagradzanie uczniów Za rzetelne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, wyróżniającą postawę uczniowską

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKA KONSTYTUCJA SZKOŁY

UCZNIOWSKA KONSTYTUCJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH w Skierniewicach UCZNIOWSKA KONSTYTUCJA SZKOŁY ( )Jeżeli się nie szanuje praw dziecka, to nie można mu stawiać żadnych wymagań. Maria Grzegorzewska PREAMBUŁA Liczymy, że uzyskamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie

Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie Zał. do zarządzenia Nr 12/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 im. J. Liszewskiego w Olsztynie z dnia 23.02.2018r. Nagrody Regulamin udzielania nagród i kar uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29 w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH Spis treści Rozdział I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA... 3 Prawa ucznia... 3 Obowiązki ucznia... 3 ROZDZIAŁ II. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE... 4 PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom.

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom. Uczniowie szkoły 32 1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową sześcioletnią i legitymują się świadectwem jej ukończenia. 2. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 2 w Dukli

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 2 w Dukli PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 2 w Dukli opracowany przez zespół wychowawców z uwzględnieniem opinii Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

usprawiedliwionych okoliczności w terminach uzgodnionych z nauczycielem, 10) korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego, 11) wpływania

usprawiedliwionych okoliczności w terminach uzgodnionych z nauczycielem, 10) korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego, 11) wpływania Prawa ucznia Prawa ucznia uwzględniają prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku mają prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH Spis treści Rozdział I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA... 3 Prawa ucznia... 3 Obowiązki ucznia... 3 ROZDZIAŁ II. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE... 4 PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH 1. W szkole obowiązuje regulamin oceniania zachowania. 2. Oceniane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 48 w GDAŃSKU ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA r.

STATUT. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 48 w GDAŃSKU ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA r. STATUT SZKOŁA PODSTAWOWA nr 48 w GDAŃSKU ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 31.08.2018 r. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 1. 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 2. Zapewnienie porządku i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

29. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ (W SZKOLE, W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I PRZERW)

29. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ (W SZKOLE, W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I PRZERW) 29. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ (W SZKOLE, W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I PRZERW) W oparciu o: 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 56 1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. AKADEMII KRAKOWSKIEJ W JERZMANOWICACH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. AKADEMII KRAKOWSKIEJ W JERZMANOWICACH Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach REGULAMIN WEWNĘTRZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. AKADEMII KRAKOWSKIEJ W JERZMANOWICACH 1 I.

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

KARTA OBSERWACJI UCZNIA jak często wpisuje punkty KARTA OBSERWACJI UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSENCJA 100 % frekwencja szkolna + 40 W J nieobecność

Bardziej szczegółowo

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania

Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31. Skala ocen zachowania Punktowe zasady oceniania zachowania obowiązujące w SP nr 31 Skala ocen zachowania Zachowanie wzorowe bardzo dobre dobre Liczba punktów 175 punktów i więcej 140-174 punkty 105 139 punktów (ocena wyjściowa).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŁEBIE

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŁEBIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŁEBIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 1. Regulamin ustanowiony przez Radę Pedagogiczną, przy współudziale Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE 32 33 34 35

UCZNIOWIE 32 33 34 35 UCZNIOWIE 32 Zasady rekrutacji uczniów do szkół odbywają się zgodnie z Decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku i zatwierdzonym przez radę pedagogiczna regulaminem rekrutacji do klas pierwszych (załącznik

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uczniów

Prawa i obowiązki uczniów Prawa i obowiązki uczniów wyciąg ze Statutu ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO w Międzyrzeczu Spis treści Spis treści... 2 Rozdział VII... 3 Prawa i obowiązki ucznia... 3 2 Rozdział VII 1. Prawa dzieci: 29

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma prawo do: 2. Uczeń ma obowiązek:

I. Wstęp. II. Prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma prawo do: 2. Uczeń ma obowiązek: REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Wstęp. 1. Regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. 2. Regulamin sporządzono w oparciu o statuty Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie II. Prawa i

Bardziej szczegółowo

1. Uczeń ma obowiązek:

1. Uczeń ma obowiązek: SYSTEM NORM UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁABISZYNIE 1. Uczeń zespołu Szkół zobowiązany jest do przestrzegania norm: 1) Zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły w sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach Stałe doskonalenie funkcjonowania szkoły i troska o jej dobre imię jest podstawowym prawem i obowiązkiem nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu zwana dalej Szkołą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE Opracowano na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808) oraz Statutu Szkoły i

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu):

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): Załącznik nr 3 REGULAMIN UCZNIA Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Nr 84 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): 1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; właściwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 32 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. I. Zasady porządkowe 1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczeń ma obowiązek : 1) dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet; 2) właściwie zachować

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo