NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA"

Transkrypt

1 NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

2 ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż maki 13 ry 20 pon tor i S Opo wieśc a Anim i Liry czne - wie czór ultu sor K autor ski owe o-film zt Wars a jn ewizy ty tel

3 Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Z obrad Rady Miasta Łańcuta str. 3 - Zadania do realizacji str. 5 - Sprawdź gdzie teraz będziesz str. 7 głosował w wyborach! - Inwestorzy zainteresowani str. 8 podstrefą SSE Euro-Park Mielec - Koncepcja zagospodarowania str. 9 dworca autobusowego - Inwestycje drogowe w Mieście str. 9 - Trwa rozbudowa Oczyszczalni str. 10 Ścieków w Woli Dalszej - Już wkrótce uroczyste otwarcie str. 12 Filii MDK - Remont sieci wodociągowej str. 12 w ulicy Kraszewskiego - Łańcut Miasto przyjazne inwestorom str Modernizacja źródła ciepła str. 14 w Ciepłowni Łańcut" - Czas na aktywność w mieście Łańcut" str Z życia Związku Emerytów str Nowy sprzęt specjalistyczny str. 16 dla łańcuckiej Straży Pożarnej - Z historii Łańcuta str Uczciliśmy pamięć Rodziny Ulmów str Szpital w Łańcucie laureatem str. 20 plebiscytu Eskulap Z życia Stowarzyszenia ŁUTW str Blok Miejskiej Biblioteki Publicznej str Jak dziadek nauczył mnie marzyć str Przedszkolak przyjacielem Węgier" str Wielki sukces Pierwszaków" str. 27 z łańcuckiej Dwójki" - Akademia zdrowego przedszkolaka str ANIMATOR - blok Miejskiego Domu Kultury str Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji str Stal Łańcut str Reprezentacja Łańcuta Mistrzem Polski str. 36 Fot. E. Soński, Impresje wiosenne Wydawca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, Łańcut, tel: (17) ; tel/fax: (17) , Redakcja: Agnieszka Cieślicka, Skład graficzny: Marek Hepnar, Korekta: Katarzyna Pilch, Fotografie: Edward Soński, MDK w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, tel: (17) , Druk: Zakład Poligraficzny "Techgraf", Nakład: 5000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca materiałów nie zamówionych. Artykuły podpisane odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów-wydawca nie odpowiada za ich treść. Zastrzega się możliwość błędów w druku. 1

4 Informacja Burmistrza Pierwsze miesiące nowego roku już za nami. Poprzedni, 2013 rok możemy zaliczyć do szczególnie udanych, zarówno pod względem wszelkich inicjatyw, jak i rozwoju lokalnego. Rok ten pozostawił po sobie szereg zakończonych inwestycji: nowych i wyremontowanych dróg, chodników, obiektów sportowych, także odrestaurowanych kamienic w centrum miasta, nowych obiektów handlowych oraz pięknego hotelu, będącego wizytówką Łańcuta. To w roku 2013 za kwotę bliską 40 mln zł rozpoczęliśmy realizację ogromnej inwestycji, jaką jest rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej. Za kwotę 3,6 mln zł uzbroiliśmy tereny w dzielnicy Podzwierzyniec, należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Za ponad 3,67 mln zł wybudowaliśmy także i wyposażyliśmy nowy obiekt, w którym swoją siedzibę znalazła F i l i a M i e j s k i e g o D o m u K u l t u r y. Z p o w o d z e n i e m przeprowadziliśmy również reformę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Rok 2014 przyniósł nam nowe wyzwania i nowe zadania do realizacji. Budżet, który uchwaliliśmy pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość. Daje nam możliwość kontynuowania wielu ważnych dla miasta i jego mieszkańców przedsięwzięć, a także rozpoczęcia kolejnych. Robimy wszystko, aby w jak najszybszym czasie Podstrefa Łańcut wchodząca w skład SSE EURO-PARK MIELEC została w całości udostępniona inwestorom. Wiemy, że jest to ogromna szansa nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede 2 wszystkim dla mieszkańców mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dzięki stworzeniu Podstrefy w naszym mieście przybędzie kilkaset nowych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że nowo otwarta Filia Miejskiego Domu Kultury spełni oczekiwania nie tylko mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec, ale i całego Łańcuta. Z dużym zadowoleniem podchodzimy też do planów powstania Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta. Koncepcja zagospodarowania dworca autobusowego, jaką zaproponowała firma Widamid Sp. z o.o. spotkała się z aprobatą większości Radnych Rady Miasta Łańcuta i mieszkańców. Dołożymy wielu starań, aby wraz z powstaniem nowoczesnego Centrum Komunikacji uporządkować publiczny transport zbiorowy na terenie Łańcuta tak, aby jak najlepiej służył on mieszkańcom. Czekają nas również liczne inwestycje drogowe. Już w miesiącu kwietniu rozpoczną się prace przy przebudowie ulic Zielonej i Szenwalda. W planach mamy także przebudowę ulic Sokoła i Matejki. W roku bieżącym przeznaczyliśmy pieniądze na projekty związane m.in. z przebudową dróg, termomodernizacją budynków, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i mieszkalnych.

5 Rada Miasta Łańcuta Dzięki nim chcemy być jak najlepiej przygotowani do nowego rozdana finansowego UE na lata Wiemy, że w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie możliwość sfinansowania wielu ważnych dla Miasta rozwiązań i chcemy wykorzystać tą szansę. W 2014 roku kontynuowane są prace przy modernizacji źródła ciepła w miejskiej spółce Ciepłownia Łańcut". Inwestycja wartości 2, 2 mln zł, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej wytwarzanego ciepła, zostanie zakończona w IV kwartale 2014 r. Do końca września przewidujemy również zakończenie prac budowlanych w Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej, a także związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy z budżetu Miasta już ponad 1,78 mln zł. Widoczne są już efekty realizowanego przez Miasto Łańcut Z obrad Rady Miasta Łańcuta XXXIV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. Na XXXIV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XXXIV/259/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata Uchwałą Nr XXXIV/259/2014 Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Gminy Miasto Łańcut. W dokumencie wyodrębniono cztery główne cele strategiczne: skuteczny system opieki nad dzieckiem, ochrona zdrowia, integracja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. Strategia jest podstawowym dokumentem niezbędnym przy realizacji wielu zadań gminy, stanowi podstawę ubiegania się o dofinansowanie wielu projektów opracowywanych i realizowanych zarówno przez jednostki organizacyjne gminy, jak i przez organizacje pozarządowe. Uchwała Nr XXXIV/260/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok dla Miasta Łańcuta. projektu Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut". Dzięki niemu 30 gospodarstw domowych z terenu Łańcuta otrzymało zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zapewniony na okres pięciu lat dostęp do Internetu. W jednostkach podległych miastu, powstały też pracownie komputerowe z wolnym dostępem do Internetu. Na ten rok zaplanowaliśmy również szereg mniejszych i nie wymienionych w tym miejscu zadań. Szczegółowy plan, wynikający z uchwały budżetowej na rok 2014, znajdziecie państwo w niniejszym numerze biuletynu, dlatego szczerze zachęcam do lektury. Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu, a skierowany jest do grup społecznych związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu, bądź narkotyków. Uchwała Nr XXXIV/261/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Powyższą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Do celów szczegółowych programu należy: ograniczanie używania środków psychoaktywnych przez mieszkańców Łańcuta, podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska narkomanii, problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych, udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalno-bytowej rodzinom, w których występują problemy narkotykowe. Uchwała Nr XXXIV/262/2014 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata , którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. 3

6 Rada Miasta Łańcuta Uchwała Nr XXXIV/263/2014 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata Niniejszą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Program Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata Przedmiotowy dokument przedstawia kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków rozwoju rodziny i dzieci oraz opieki nad dzieckiem, szczególnie tych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz promowanie społecznie pożądanego modelu rodziny przy ścisłej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną. Uchwała Nr XXXIV/264/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania"na lata Rada Miasta Łańcuta uchwaliła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania" na lata , którego głównym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uchwała Nr XXXIV/265/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania"na lata Rada Miasta wyraziła zgodę na podwyższenie do 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata , nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych m.in.: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Uchwała Nr XXXIV/266/2014 w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" Rada Miasta udzieliła dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów w kwocie 1 844,21 zł w celu wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentu pn. Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", który będzie dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizację Z i n t e g r o w a n y c h I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h ( Z I T ) 4 z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) oraz projektów komplementarnych do ZIT, korzystających z innych źródeł dofinansowania, w tym krajowych programów operacyjnych. Uchwała Nr XXXIV/267/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie o powierzchni około 2,5 ha. Uchwała Nr XXXIV/268/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2014 Powyższą uchwałą Rada Miasta zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na 2014 r. Ponadto na XXXIV Sesji Rada przyjęła Plany Pracy poszczególnych Komisji oraz Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok XXXV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2014 r. Na XXXV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XXXV/269/2014 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta Uchwałą Nr XXXIV/269/2014 Rada Miasta Łańcuta ustaliła godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta. Uchwała Nr XXXV/270/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie Niniejszą uchwałą Rada Miasta rozpatrzyła skargę Wspólnoty Mieszkaniowej na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie. Ponadto na XXXV Sesji Rada podjęła Apel do Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie przebudowy odcinka ulicy Mościckiego drogi wojewódzkiej nr 887 w Łańcucie, w zakresie przebudowy chodnika i odwodnienia jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wszystkie Uchwały Rady Miasta udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie w zakładce Rada Miasta.

7 Urząd Miasta Łańcuta ZADANIA DO REALIZACJI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK grudnia 2013 roku Rada Miasta Łańcuta przyjęła uchwałę budżetową Miasta Łańcuta na rok marca br. Uchwałą Nr XXXVI/291/2014 wprowadzono zmiany w budżecie. Aktualny plan zadań do realizacji wynikający z nowej uchwały przedstawia się następująco: DOCHODY Na rok 2014 w budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości ,09 zł w tym ,09 zł dochodów bieżących oraz zł z tytułu dochodów majątkowych. Na dochody budżetu składają się subwencje i dotacje, wpływy z podatków i opłat w tym z opłat skarbowych i od czynności cywilnoprawych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych gminy oraz pozostałe wpływy. Ponad połowę dochodów, bo ponad 26 mln zł stanowią wpływy z podatków, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także od osób fizycznych. Znaczną część dochodów stanowią subwencje i dotacje z budżetu państwa. WYDATKI Zaplanowane na rok 2014 wydatki wynoszą ,09 zł, w tym zł stanowią wydatki bieżące. Składają się na nie wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, administrację, pomoc społeczną, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty obsługi długu, bezpieczeństwo, koszty oświetlenia, utrzymania bieżącego i napraw dróg gminnych. Blisko połowa wydatków bieżących to koszty związane z oświatą gminną i wychowaniem. Znaczną część budżetu Miasto przeznaczy także na opiekę społeczną. Chcąc przybliżyć wysokość i przeznaczenie wydatków prezentujemy je w układzie poszczególnych, wybranych działów na podstawie tzw. klasyfikacji budżetowej: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano zł z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Rzeszowie LEŚNICTWO przeznaczono zł na bieżące utrzymanie, konserwację oraz ubezpieczenie lasu Bażantarnia oraz na wynagrodzenie leśniczego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w budżecie Miasta na remonty, przebudowy i utrzymanie dróg zaplanowano łącznie zł Drogi gminne Za kwotę zł zaplanowane zostały remonty i utrzymanie dróg gminnych, w tym dofinansowanie przebudowy ul. Szenwalda ( zł) oraz sfinansowanie kwotą zł przebudowy ul. Sokoła. Do działań zaplanowanych na rok bieżący należą także: - wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego ( zł), - przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza ( zł), - przebudowa ul. Matejki ( zł), - przebudowa chodnika przy ul. Chopina ( zł), -projekty przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego ( zł), -projekt budowy drogi łączącej ulice Potockich i Górne ( zł), - opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem do przyległych ulic ( zł). Pozostałą kwotę przeznacza się m.in. na remonty bieżące, naprawy nawierzchni dróg i chodników, utrzymanie kanalizacji deszczowej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego jezdni, utrzymanie alei zabytkowych czy zieleni w pasach drogowych. Drogi powiatowe Zaplanowane jest dofinansowanie kwotą zł przebudowy ul. Zielonej, co stanowi 63% całości inwestycji. Drogi wojewódzkie Na 2014 r. przeznaczono zł na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ulicy Mościckiego oraz zł na budowę tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) Poza tym w budżecie na rok bieżący zabezpieczono fundusze w kwocie zł na remonty przystanków autobusowych (5 000 zł) oraz budowę zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki ( zł). GOSPODARKA MIESZKANIOWA Miasto na utrzymanie gminnych budynków i lokali mieszkalnych przeznacza zł oraz zł - na utrzymanie gruntów i lokali użytkowych. W ramach remontów Miasto planuje przeznaczyć zł na przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Woli Małej. Na odszkodowania za tereny przejęte pod budowę i wykup gruntów przeznaczy dodatkowo zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Miasto przeznaczy łącznie zł na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy, na decyzję celu publicznego, a także na dofinansowanie Projektu Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", INFORMATYKA zaplanowano zł na realizację Projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej oraz na wydatki związane z utrzymaniem trwałości Projektu Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut". ADMINISTRACJA PUBLICZNA budżet zakłada przeznaczenie zł m.in. na pokrycie kosztów związanych 5

8 Urząd Miasta Łańcuta z administracją rządową, obsługą Rady Miejskiej, funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, promocją Miasta, wykonaniem infrastruktury pod wystawy plenerowe, a także sfinansowaniem projektu termomodernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zakładamy kwotę zł na wsparcie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji, ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta, tj. OSP Podzwierzyniec, OSP Przedmieście i OSP Miasto, na utrzymanie systemów alarmowych oraz na finansowanie zadań zarządzania kryzysowego, a także na monitoring Miasta. OŚWIATA I WYCHOWANIE zabezpieczamy kwotę ok. 23 mln zł, co stanowi 43% całego budżetu Miasta, na wydatki bieżące placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli, ale także na utrzymanie obiektów. Na zadania związane z termomodernizacją, przebudową przyłącza, wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczy łącznie zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wynoszą w 2014 roku zł. Miasto zabezpieczyło również środki na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. W planach znalazło się także opracowanie projektów termomodernizacji Przedszkoli Nr 1 i Nr 5, projektu adaptacji budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół nr 1 na bibliotekę szkolną i świetlicę dla dzieci 6-letnich, a także sfinansowanie budowy ogrodzenia Przedszkola Nr 3 OCHRONA ZDROWIA zaplanowana kwota zł, stanowiąca wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, obejmuje realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. POMOC SPOŁECZNA założono zł na pokrycie kosztów m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, jak również na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w budżecie na 2014 r. zabezpieczono łącznie zł na wydatki związane z: gospodarką odpadami ( zł), utrzymaniem oświetlenia i wykonaniem projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łańcuta ( zł). Sezonowe oczyszczanie miasta wyniesie zł, utrzymanie zieleni zł, a na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono zł, w tym na: - projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz ( zł), - projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty ( zł), -projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego ( zł), - projekt uzbrojenia Osiedla Księże Górki ( zł). Poza tym za kwotę zł planowane jest sfinansowanie wykonania projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec ( zł) oraz projektu zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego celem włączenia go do strefy terenów rekreacyjnych ( zł). KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO przeznacza się na ten cel zł, z czego dotacje dla instytucji kultury na finansowanie działalności statutowych, utrzymanie obiektów oraz remonty dla: - Miejskiego Domu Kultury w kwocie zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł Dodatkowo MDK otrzyma zł na zagospodarowanie terenów wokół Filii przy ul. Podzwierzyniec. KULTURA FIZYCZNA - w budżecie na rok 2014 na wydatki związane z działalnością sportową przeznaczono zł, z czego większość, bo zł zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wymianę sauny parowej. W tym zł przeznaczono m.in. na zadania: - budowa boiska do gry w boule ( zł), -wykonanie elewacji budynku socjalno-szatniowego przy stadionie ( zł), - doposażenie placów zabaw ( zł) - zakup maszyny do pielęgnacji lodowiska ( zł). Pozostałą sumę przeznaczono na dotacje dla wspierania działalności klubów sportowych ( zł), zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe (4 000 zł). Na wykonanie koncepcji i projektu zjazdu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zabezpieczono zł. UM E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O WAW C Z A przeznaczono zł na prowadzenie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia. 6

9 Urząd Miasta Łańcuta SPRAWDŹ GDZIE TERAZ BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ W WYBORACH! W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych Kodeksem wyborczym, w mieście dokonano zmian granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Kolorem czerwonym zaznaczono ulice, których mieszkańcy głosować będą w innych miejscach niż dotychczas. 7

10 Urząd Miasta Łańcuta INWESTORZY ZAINTERESOWANI PODSTREFĄ SSE EURO-PARK MIELEC W ŁAŃCUCIE Na podstawie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, w skład której wchodzi Podstrefa Łańcut, trwają procesy związane z udostepnieniem terenów inwestycyjnych w Łańcucie należących do Strefy, w formie przetargu na użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Na stronie internetowej Urzędu Miasta, w zakładce Oferty Inwestycyjne Miasta Łańcuta, zamieszczono wykazy działek, które są przeznaczone pod działalność dla przyszłych Inwestorów. 1 kwietnia odbył się pierwszy przetarg kompleksu działek o łącznej powierzchni ponad 3 ha, przy cenie wywoławczej z ł + VAT. I n w e s t o r, k t ó r y z a o f e r o w a ł zł + VAT wygrał przetarg i zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przemysłu przetwórczego, zaakceptowaną przez Zarząd SSE. Drugi zestaw działek o powierzchni przekraczającej 3,7 ha przygotowywany jest dla sześciu Inwestorów, spełniających kryteria prowadzenia działalności w strefie ekonomicznej. Ich ceny wywoławcze wahają się w granicach zł. Jeżeli terminy zostaną dotrzymane, to całość terenów wchodzących w skład strefy zostanie udostępniona Inwestorom do końca czerwca br. Jest ogromna szansa, że dzięki Podstrefie Łańcut powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta, w którym realna stopa bezrobocia waha się w granicach 16%. Nie ulega wątpliwości, że stworzenie w Łańcucie przyjaznej dla przedsiębiorców strefy gospodarczej, z możliwością uzyskania przez nich prawa do ulg i zwolnień podatkowych, było dobrym posunięciem Burmistrza Miasta Łańcuta i Rady Miasta. Podstrefa Łańcut leży w dogodnym układzie komunikacyjnym. Bliskość połączenia kolejowego E30, portu lotniczego w Jasionce, a także głównych szlaków komunikacji drogowej, w tym przede wszystkim drogi międzynarodowej E40 i węzła Łańcut na autostradzie A4 w Woli Małej to elementy sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. Miasto w ubiegłym roku za kwotę 3,6 mln zł zakończyło uzbrajanie omawianych terenów. Na realizację projektu Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju miasta Łańcuta" otrzymało dofinansowanie równe 2,8 mln zł w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Dzięki temu może zapewnić przedsiębiorcom zaczynającym swoją działalność w Strefie sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz drogi wewnątrz podstrefy z chodnikami po obydwu stronach. Dysponenci sieci gazowej i elektrycznej deklarują zabezpieczenie gazu i energii elektrycznej stosownie do potrzeb przedłożonych przez Inwestorów. Agnieszka Cieślicka Fot. E. Soński, Podstrefa Łańcut 8

11 Urząd Miasta Łańcuta KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DWORCA AUTOBUSOWEGO ORAZ UPORZĄDKOWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE ŁAŃCUTA dwa miejsca zatrzymania z zatoczkami. Na XXXVI Sesji Rady Miasta z dnia 31 marca 2014 r. radni wyrazili wolę, aby zagospodarować dworzec przy zbiegu ulic Sikorskiego i Kościuszki według koncepcji, którą przedstawiła firma Widamid Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do przebudowy dworca autobusowego w zamian za zagospodarowanie części działki o powierzchni 40a pod działalność usługowo-handlową, w dzierżawę na okres 30 lat. H UL. I SZK CIU KOŚ H I UL. SIKO I L M RSKIEG L O W związku z niekorzystną sytuacją komunikacyjną, w jakiej znalazło się Miasto Łańcut jeszcze przed 1 września 2013 roku, kiedy to Firma przewozowa Arriva zamknęła swój Oddział w Łańcucie i zlikwidowała wszystkie obsługiwane połączenia, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął inicjatywę mającą na celu uporządkowanie publicznego transportu w mieście. Według koncepcji zaproponowanej przez Burmistrza i uwzględniającej uwagi Radnych Rady Miasta Łańcuta, wszelkie podejmowane działania powinny zmierzać w kierunku jak najszybszego doprowadzenia do sytuacji, aby na przystanki komunikacyjne przy ul. Cetnarskiego mogły wjeżdżać tylko autobusy o rzeczywistej masie całkowitej do 5 t. (potocznie busy do 22 osób). By ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego wszystkie autobusy powinny rozpoczynać lub kontynuować trasę przez lub od dworca zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego. Busy natomiast byłyby zobowiązane do przejazdu przez centrum Miasta, na którym zostaną wyznaczone M N G Droga do dworca F B D A E D B C A G F E A=40a B+C=64,4a C Koncepcja zagospodarowania dworca zaproponowana przez Inwestora, przewiduje podział obiektu na: A część komercyjną, B część dworca autobusowego dla przewozu osób w transporcie drogowym, C część przeznaczoną na miejsca postojowe dla autobusów turystycznych. Wstępna wizualizacja dworca autobusowego aut. mgr inż. arch. Marty Oczkowskiej INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE Miasto przeznaczyło w bieżącym roku ok. 3,7 mln zł na inwestycje związane z remontami, przebudową i utrzymaniem dróg na terenie Łańcuta. W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace przy przebudowie dwóch ważnych ulic: Szenwalda i Zielonej. Miasto na dofinansowanie remontu ulicy Zielonej, mimo iż jest to droga powiatowa, przeznaczy z budżetu ponad 800 tys. zł. W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, regulacja poboczy oraz remont kanalizacji deszczowej. Za przebudową ulicy Szenwalda mieszkańcy miasta postulowali Dojazd autobusów do części B i C zapewniony zostanie poprzez wydzielony pas drogi od ul. Sikorskiego z wyjazdem w kierunku ul. Kościuszki, natomiast dojazd samochodów osobowych do części komercyjnej A z ul. Sikorskiego. Agnieszka Cieślicka wielokrotnie. W roku ubiegłym za kwotę 60 tys. zł został wykonany jej projekt. W roku bieżącym miasto zrealizuje tę, wartą 2,4 mln zł inwestycję i dofinansuje ją w połowie. Pozostałą kwotę pozyskało z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Projekt przewiduje przebudowę oraz poszerzenie jezdni do 5 metrów, budowę chodnika w przeważającej części po obu stronach, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Zostanie wykonana również brakująca część oświetlenia ulicznego aż do drogi krajowej nr 4. W związku z brakiem terenów pod budowę, Miasto zostanie zmuszone wejść na działki przyległe i zapłacić odszkodowania właścicielom. Zakończenie obu inwestycji przewiduje się na październik 2014 r. 9

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo