NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA"

Transkrypt

1 NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

2 ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż maki 13 ry 20 pon tor i S Opo wieśc a Anim i Liry czne - wie czór ultu sor K autor ski owe o-film zt Wars a jn ewizy ty tel

3 Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Z obrad Rady Miasta Łańcuta str. 3 - Zadania do realizacji str. 5 - Sprawdź gdzie teraz będziesz str. 7 głosował w wyborach! - Inwestorzy zainteresowani str. 8 podstrefą SSE Euro-Park Mielec - Koncepcja zagospodarowania str. 9 dworca autobusowego - Inwestycje drogowe w Mieście str. 9 - Trwa rozbudowa Oczyszczalni str. 10 Ścieków w Woli Dalszej - Już wkrótce uroczyste otwarcie str. 12 Filii MDK - Remont sieci wodociągowej str. 12 w ulicy Kraszewskiego - Łańcut Miasto przyjazne inwestorom str Modernizacja źródła ciepła str. 14 w Ciepłowni Łańcut" - Czas na aktywność w mieście Łańcut" str Z życia Związku Emerytów str Nowy sprzęt specjalistyczny str. 16 dla łańcuckiej Straży Pożarnej - Z historii Łańcuta str Uczciliśmy pamięć Rodziny Ulmów str Szpital w Łańcucie laureatem str. 20 plebiscytu Eskulap Z życia Stowarzyszenia ŁUTW str Blok Miejskiej Biblioteki Publicznej str Jak dziadek nauczył mnie marzyć str Przedszkolak przyjacielem Węgier" str Wielki sukces Pierwszaków" str. 27 z łańcuckiej Dwójki" - Akademia zdrowego przedszkolaka str ANIMATOR - blok Miejskiego Domu Kultury str Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji str Stal Łańcut str Reprezentacja Łańcuta Mistrzem Polski str. 36 Fot. E. Soński, Impresje wiosenne Wydawca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, Łańcut, tel: (17) ; tel/fax: (17) , Redakcja: Agnieszka Cieślicka, Skład graficzny: Marek Hepnar, Korekta: Katarzyna Pilch, Fotografie: Edward Soński, MDK w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, tel: (17) , Druk: Zakład Poligraficzny "Techgraf", Nakład: 5000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca materiałów nie zamówionych. Artykuły podpisane odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów-wydawca nie odpowiada za ich treść. Zastrzega się możliwość błędów w druku. 1

4 Informacja Burmistrza Pierwsze miesiące nowego roku już za nami. Poprzedni, 2013 rok możemy zaliczyć do szczególnie udanych, zarówno pod względem wszelkich inicjatyw, jak i rozwoju lokalnego. Rok ten pozostawił po sobie szereg zakończonych inwestycji: nowych i wyremontowanych dróg, chodników, obiektów sportowych, także odrestaurowanych kamienic w centrum miasta, nowych obiektów handlowych oraz pięknego hotelu, będącego wizytówką Łańcuta. To w roku 2013 za kwotę bliską 40 mln zł rozpoczęliśmy realizację ogromnej inwestycji, jaką jest rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej. Za kwotę 3,6 mln zł uzbroiliśmy tereny w dzielnicy Podzwierzyniec, należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Za ponad 3,67 mln zł wybudowaliśmy także i wyposażyliśmy nowy obiekt, w którym swoją siedzibę znalazła F i l i a M i e j s k i e g o D o m u K u l t u r y. Z p o w o d z e n i e m przeprowadziliśmy również reformę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Rok 2014 przyniósł nam nowe wyzwania i nowe zadania do realizacji. Budżet, który uchwaliliśmy pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość. Daje nam możliwość kontynuowania wielu ważnych dla miasta i jego mieszkańców przedsięwzięć, a także rozpoczęcia kolejnych. Robimy wszystko, aby w jak najszybszym czasie Podstrefa Łańcut wchodząca w skład SSE EURO-PARK MIELEC została w całości udostępniona inwestorom. Wiemy, że jest to ogromna szansa nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede 2 wszystkim dla mieszkańców mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dzięki stworzeniu Podstrefy w naszym mieście przybędzie kilkaset nowych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że nowo otwarta Filia Miejskiego Domu Kultury spełni oczekiwania nie tylko mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec, ale i całego Łańcuta. Z dużym zadowoleniem podchodzimy też do planów powstania Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta. Koncepcja zagospodarowania dworca autobusowego, jaką zaproponowała firma Widamid Sp. z o.o. spotkała się z aprobatą większości Radnych Rady Miasta Łańcuta i mieszkańców. Dołożymy wielu starań, aby wraz z powstaniem nowoczesnego Centrum Komunikacji uporządkować publiczny transport zbiorowy na terenie Łańcuta tak, aby jak najlepiej służył on mieszkańcom. Czekają nas również liczne inwestycje drogowe. Już w miesiącu kwietniu rozpoczną się prace przy przebudowie ulic Zielonej i Szenwalda. W planach mamy także przebudowę ulic Sokoła i Matejki. W roku bieżącym przeznaczyliśmy pieniądze na projekty związane m.in. z przebudową dróg, termomodernizacją budynków, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i mieszkalnych.

5 Rada Miasta Łańcuta Dzięki nim chcemy być jak najlepiej przygotowani do nowego rozdana finansowego UE na lata Wiemy, że w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie możliwość sfinansowania wielu ważnych dla Miasta rozwiązań i chcemy wykorzystać tą szansę. W 2014 roku kontynuowane są prace przy modernizacji źródła ciepła w miejskiej spółce Ciepłownia Łańcut". Inwestycja wartości 2, 2 mln zł, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej wytwarzanego ciepła, zostanie zakończona w IV kwartale 2014 r. Do końca września przewidujemy również zakończenie prac budowlanych w Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej, a także związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy z budżetu Miasta już ponad 1,78 mln zł. Widoczne są już efekty realizowanego przez Miasto Łańcut Z obrad Rady Miasta Łańcuta XXXIV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r. Na XXXIV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XXXIV/259/2014 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata Uchwałą Nr XXXIV/259/2014 Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Gminy Miasto Łańcut. W dokumencie wyodrębniono cztery główne cele strategiczne: skuteczny system opieki nad dzieckiem, ochrona zdrowia, integracja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. Strategia jest podstawowym dokumentem niezbędnym przy realizacji wielu zadań gminy, stanowi podstawę ubiegania się o dofinansowanie wielu projektów opracowywanych i realizowanych zarówno przez jednostki organizacyjne gminy, jak i przez organizacje pozarządowe. Uchwała Nr XXXIV/260/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok dla Miasta Łańcuta. projektu Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut". Dzięki niemu 30 gospodarstw domowych z terenu Łańcuta otrzymało zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zapewniony na okres pięciu lat dostęp do Internetu. W jednostkach podległych miastu, powstały też pracownie komputerowe z wolnym dostępem do Internetu. Na ten rok zaplanowaliśmy również szereg mniejszych i nie wymienionych w tym miejscu zadań. Szczegółowy plan, wynikający z uchwały budżetowej na rok 2014, znajdziecie państwo w niniejszym numerze biuletynu, dlatego szczerze zachęcam do lektury. Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu, a skierowany jest do grup społecznych związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu, bądź narkotyków. Uchwała Nr XXXIV/261/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Powyższą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Do celów szczegółowych programu należy: ograniczanie używania środków psychoaktywnych przez mieszkańców Łańcuta, podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska narkomanii, problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych, udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalno-bytowej rodzinom, w których występują problemy narkotykowe. Uchwała Nr XXXIV/262/2014 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata , którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. 3

6 Rada Miasta Łańcuta Uchwała Nr XXXIV/263/2014 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata Niniejszą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Program Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata Przedmiotowy dokument przedstawia kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków rozwoju rodziny i dzieci oraz opieki nad dzieckiem, szczególnie tych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz promowanie społecznie pożądanego modelu rodziny przy ścisłej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną. Uchwała Nr XXXIV/264/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania"na lata Rada Miasta Łańcuta uchwaliła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania" na lata , którego głównym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uchwała Nr XXXIV/265/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania"na lata Rada Miasta wyraziła zgodę na podwyższenie do 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata , nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych m.in.: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Uchwała Nr XXXIV/266/2014 w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" Rada Miasta udzieliła dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów w kwocie 1 844,21 zł w celu wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentu pn. Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", który będzie dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizację Z i n t e g r o w a n y c h I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h ( Z I T ) 4 z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) oraz projektów komplementarnych do ZIT, korzystających z innych źródeł dofinansowania, w tym krajowych programów operacyjnych. Uchwała Nr XXXIV/267/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie o powierzchni około 2,5 ha. Uchwała Nr XXXIV/268/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2014 Powyższą uchwałą Rada Miasta zatwierdziła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na 2014 r. Ponadto na XXXIV Sesji Rada przyjęła Plany Pracy poszczególnych Komisji oraz Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na rok XXXV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2014 r. Na XXXV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XXXV/269/2014 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta Uchwałą Nr XXXIV/269/2014 Rada Miasta Łańcuta ustaliła godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta. Uchwała Nr XXXV/270/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie Niniejszą uchwałą Rada Miasta rozpatrzyła skargę Wspólnoty Mieszkaniowej na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie. Ponadto na XXXV Sesji Rada podjęła Apel do Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie przebudowy odcinka ulicy Mościckiego drogi wojewódzkiej nr 887 w Łańcucie, w zakresie przebudowy chodnika i odwodnienia jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego. Wszystkie Uchwały Rady Miasta udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie w zakładce Rada Miasta.

7 Urząd Miasta Łańcuta ZADANIA DO REALIZACJI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK grudnia 2013 roku Rada Miasta Łańcuta przyjęła uchwałę budżetową Miasta Łańcuta na rok marca br. Uchwałą Nr XXXVI/291/2014 wprowadzono zmiany w budżecie. Aktualny plan zadań do realizacji wynikający z nowej uchwały przedstawia się następująco: DOCHODY Na rok 2014 w budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości ,09 zł w tym ,09 zł dochodów bieżących oraz zł z tytułu dochodów majątkowych. Na dochody budżetu składają się subwencje i dotacje, wpływy z podatków i opłat w tym z opłat skarbowych i od czynności cywilnoprawych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych gminy oraz pozostałe wpływy. Ponad połowę dochodów, bo ponad 26 mln zł stanowią wpływy z podatków, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także od osób fizycznych. Znaczną część dochodów stanowią subwencje i dotacje z budżetu państwa. WYDATKI Zaplanowane na rok 2014 wydatki wynoszą ,09 zł, w tym zł stanowią wydatki bieżące. Składają się na nie wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, administrację, pomoc społeczną, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty obsługi długu, bezpieczeństwo, koszty oświetlenia, utrzymania bieżącego i napraw dróg gminnych. Blisko połowa wydatków bieżących to koszty związane z oświatą gminną i wychowaniem. Znaczną część budżetu Miasto przeznaczy także na opiekę społeczną. Chcąc przybliżyć wysokość i przeznaczenie wydatków prezentujemy je w układzie poszczególnych, wybranych działów na podstawie tzw. klasyfikacji budżetowej: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowano zł z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Rzeszowie LEŚNICTWO przeznaczono zł na bieżące utrzymanie, konserwację oraz ubezpieczenie lasu Bażantarnia oraz na wynagrodzenie leśniczego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w budżecie Miasta na remonty, przebudowy i utrzymanie dróg zaplanowano łącznie zł Drogi gminne Za kwotę zł zaplanowane zostały remonty i utrzymanie dróg gminnych, w tym dofinansowanie przebudowy ul. Szenwalda ( zł) oraz sfinansowanie kwotą zł przebudowy ul. Sokoła. Do działań zaplanowanych na rok bieżący należą także: - wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego ( zł), - przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza ( zł), - przebudowa ul. Matejki ( zł), - przebudowa chodnika przy ul. Chopina ( zł), -projekty przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego ( zł), -projekt budowy drogi łączącej ulice Potockich i Górne ( zł), - opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem do przyległych ulic ( zł). Pozostałą kwotę przeznacza się m.in. na remonty bieżące, naprawy nawierzchni dróg i chodników, utrzymanie kanalizacji deszczowej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego jezdni, utrzymanie alei zabytkowych czy zieleni w pasach drogowych. Drogi powiatowe Zaplanowane jest dofinansowanie kwotą zł przebudowy ul. Zielonej, co stanowi 63% całości inwestycji. Drogi wojewódzkie Na 2014 r. przeznaczono zł na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ulicy Mościckiego oraz zł na budowę tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) Poza tym w budżecie na rok bieżący zabezpieczono fundusze w kwocie zł na remonty przystanków autobusowych (5 000 zł) oraz budowę zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki ( zł). GOSPODARKA MIESZKANIOWA Miasto na utrzymanie gminnych budynków i lokali mieszkalnych przeznacza zł oraz zł - na utrzymanie gruntów i lokali użytkowych. W ramach remontów Miasto planuje przeznaczyć zł na przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Woli Małej. Na odszkodowania za tereny przejęte pod budowę i wykup gruntów przeznaczy dodatkowo zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Miasto przeznaczy łącznie zł na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy, na decyzję celu publicznego, a także na dofinansowanie Projektu Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", INFORMATYKA zaplanowano zł na realizację Projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej oraz na wydatki związane z utrzymaniem trwałości Projektu Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut". ADMINISTRACJA PUBLICZNA budżet zakłada przeznaczenie zł m.in. na pokrycie kosztów związanych 5

8 Urząd Miasta Łańcuta z administracją rządową, obsługą Rady Miejskiej, funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, promocją Miasta, wykonaniem infrastruktury pod wystawy plenerowe, a także sfinansowaniem projektu termomodernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zakładamy kwotę zł na wsparcie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji, ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta, tj. OSP Podzwierzyniec, OSP Przedmieście i OSP Miasto, na utrzymanie systemów alarmowych oraz na finansowanie zadań zarządzania kryzysowego, a także na monitoring Miasta. OŚWIATA I WYCHOWANIE zabezpieczamy kwotę ok. 23 mln zł, co stanowi 43% całego budżetu Miasta, na wydatki bieżące placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli, ale także na utrzymanie obiektów. Na zadania związane z termomodernizacją, przebudową przyłącza, wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczy łącznie zł. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wynoszą w 2014 roku zł. Miasto zabezpieczyło również środki na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. W planach znalazło się także opracowanie projektów termomodernizacji Przedszkoli Nr 1 i Nr 5, projektu adaptacji budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół nr 1 na bibliotekę szkolną i świetlicę dla dzieci 6-letnich, a także sfinansowanie budowy ogrodzenia Przedszkola Nr 3 OCHRONA ZDROWIA zaplanowana kwota zł, stanowiąca wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, obejmuje realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. POMOC SPOŁECZNA założono zł na pokrycie kosztów m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, jak również na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w budżecie na 2014 r. zabezpieczono łącznie zł na wydatki związane z: gospodarką odpadami ( zł), utrzymaniem oświetlenia i wykonaniem projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łańcuta ( zł). Sezonowe oczyszczanie miasta wyniesie zł, utrzymanie zieleni zł, a na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono zł, w tym na: - projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz ( zł), - projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty ( zł), -projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego ( zł), - projekt uzbrojenia Osiedla Księże Górki ( zł). Poza tym za kwotę zł planowane jest sfinansowanie wykonania projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec ( zł) oraz projektu zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego celem włączenia go do strefy terenów rekreacyjnych ( zł). KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO przeznacza się na ten cel zł, z czego dotacje dla instytucji kultury na finansowanie działalności statutowych, utrzymanie obiektów oraz remonty dla: - Miejskiego Domu Kultury w kwocie zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł Dodatkowo MDK otrzyma zł na zagospodarowanie terenów wokół Filii przy ul. Podzwierzyniec. KULTURA FIZYCZNA - w budżecie na rok 2014 na wydatki związane z działalnością sportową przeznaczono zł, z czego większość, bo zł zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wymianę sauny parowej. W tym zł przeznaczono m.in. na zadania: - budowa boiska do gry w boule ( zł), -wykonanie elewacji budynku socjalno-szatniowego przy stadionie ( zł), - doposażenie placów zabaw ( zł) - zakup maszyny do pielęgnacji lodowiska ( zł). Pozostałą sumę przeznaczono na dotacje dla wspierania działalności klubów sportowych ( zł), zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe (4 000 zł). Na wykonanie koncepcji i projektu zjazdu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zabezpieczono zł. UM E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O WAW C Z A przeznaczono zł na prowadzenie świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia. 6

9 Urząd Miasta Łańcuta SPRAWDŹ GDZIE TERAZ BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ W WYBORACH! W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych Kodeksem wyborczym, w mieście dokonano zmian granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Kolorem czerwonym zaznaczono ulice, których mieszkańcy głosować będą w innych miejscach niż dotychczas. 7

10 Urząd Miasta Łańcuta INWESTORZY ZAINTERESOWANI PODSTREFĄ SSE EURO-PARK MIELEC W ŁAŃCUCIE Na podstawie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, w skład której wchodzi Podstrefa Łańcut, trwają procesy związane z udostepnieniem terenów inwestycyjnych w Łańcucie należących do Strefy, w formie przetargu na użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Na stronie internetowej Urzędu Miasta, w zakładce Oferty Inwestycyjne Miasta Łańcuta, zamieszczono wykazy działek, które są przeznaczone pod działalność dla przyszłych Inwestorów. 1 kwietnia odbył się pierwszy przetarg kompleksu działek o łącznej powierzchni ponad 3 ha, przy cenie wywoławczej z ł + VAT. I n w e s t o r, k t ó r y z a o f e r o w a ł zł + VAT wygrał przetarg i zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przemysłu przetwórczego, zaakceptowaną przez Zarząd SSE. Drugi zestaw działek o powierzchni przekraczającej 3,7 ha przygotowywany jest dla sześciu Inwestorów, spełniających kryteria prowadzenia działalności w strefie ekonomicznej. Ich ceny wywoławcze wahają się w granicach zł. Jeżeli terminy zostaną dotrzymane, to całość terenów wchodzących w skład strefy zostanie udostępniona Inwestorom do końca czerwca br. Jest ogromna szansa, że dzięki Podstrefie Łańcut powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta, w którym realna stopa bezrobocia waha się w granicach 16%. Nie ulega wątpliwości, że stworzenie w Łańcucie przyjaznej dla przedsiębiorców strefy gospodarczej, z możliwością uzyskania przez nich prawa do ulg i zwolnień podatkowych, było dobrym posunięciem Burmistrza Miasta Łańcuta i Rady Miasta. Podstrefa Łańcut leży w dogodnym układzie komunikacyjnym. Bliskość połączenia kolejowego E30, portu lotniczego w Jasionce, a także głównych szlaków komunikacji drogowej, w tym przede wszystkim drogi międzynarodowej E40 i węzła Łańcut na autostradzie A4 w Woli Małej to elementy sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. Miasto w ubiegłym roku za kwotę 3,6 mln zł zakończyło uzbrajanie omawianych terenów. Na realizację projektu Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju miasta Łańcuta" otrzymało dofinansowanie równe 2,8 mln zł w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Dzięki temu może zapewnić przedsiębiorcom zaczynającym swoją działalność w Strefie sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz drogi wewnątrz podstrefy z chodnikami po obydwu stronach. Dysponenci sieci gazowej i elektrycznej deklarują zabezpieczenie gazu i energii elektrycznej stosownie do potrzeb przedłożonych przez Inwestorów. Agnieszka Cieślicka Fot. E. Soński, Podstrefa Łańcut 8

11 Urząd Miasta Łańcuta KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DWORCA AUTOBUSOWEGO ORAZ UPORZĄDKOWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE ŁAŃCUTA dwa miejsca zatrzymania z zatoczkami. Na XXXVI Sesji Rady Miasta z dnia 31 marca 2014 r. radni wyrazili wolę, aby zagospodarować dworzec przy zbiegu ulic Sikorskiego i Kościuszki według koncepcji, którą przedstawiła firma Widamid Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do przebudowy dworca autobusowego w zamian za zagospodarowanie części działki o powierzchni 40a pod działalność usługowo-handlową, w dzierżawę na okres 30 lat. H UL. I SZK CIU KOŚ H I UL. SIKO I L M RSKIEG L O W związku z niekorzystną sytuacją komunikacyjną, w jakiej znalazło się Miasto Łańcut jeszcze przed 1 września 2013 roku, kiedy to Firma przewozowa Arriva zamknęła swój Oddział w Łańcucie i zlikwidowała wszystkie obsługiwane połączenia, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął inicjatywę mającą na celu uporządkowanie publicznego transportu w mieście. Według koncepcji zaproponowanej przez Burmistrza i uwzględniającej uwagi Radnych Rady Miasta Łańcuta, wszelkie podejmowane działania powinny zmierzać w kierunku jak najszybszego doprowadzenia do sytuacji, aby na przystanki komunikacyjne przy ul. Cetnarskiego mogły wjeżdżać tylko autobusy o rzeczywistej masie całkowitej do 5 t. (potocznie busy do 22 osób). By ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego wszystkie autobusy powinny rozpoczynać lub kontynuować trasę przez lub od dworca zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego. Busy natomiast byłyby zobowiązane do przejazdu przez centrum Miasta, na którym zostaną wyznaczone M N G Droga do dworca F B D A E D B C A G F E A=40a B+C=64,4a C Koncepcja zagospodarowania dworca zaproponowana przez Inwestora, przewiduje podział obiektu na: A część komercyjną, B część dworca autobusowego dla przewozu osób w transporcie drogowym, C część przeznaczoną na miejsca postojowe dla autobusów turystycznych. Wstępna wizualizacja dworca autobusowego aut. mgr inż. arch. Marty Oczkowskiej INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE Miasto przeznaczyło w bieżącym roku ok. 3,7 mln zł na inwestycje związane z remontami, przebudową i utrzymaniem dróg na terenie Łańcuta. W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace przy przebudowie dwóch ważnych ulic: Szenwalda i Zielonej. Miasto na dofinansowanie remontu ulicy Zielonej, mimo iż jest to droga powiatowa, przeznaczy z budżetu ponad 800 tys. zł. W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, regulacja poboczy oraz remont kanalizacji deszczowej. Za przebudową ulicy Szenwalda mieszkańcy miasta postulowali Dojazd autobusów do części B i C zapewniony zostanie poprzez wydzielony pas drogi od ul. Sikorskiego z wyjazdem w kierunku ul. Kościuszki, natomiast dojazd samochodów osobowych do części komercyjnej A z ul. Sikorskiego. Agnieszka Cieślicka wielokrotnie. W roku ubiegłym za kwotę 60 tys. zł został wykonany jej projekt. W roku bieżącym miasto zrealizuje tę, wartą 2,4 mln zł inwestycję i dofinansuje ją w połowie. Pozostałą kwotę pozyskało z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Projekt przewiduje przebudowę oraz poszerzenie jezdni do 5 metrów, budowę chodnika w przeważającej części po obu stronach, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. Zostanie wykonana również brakująca część oświetlenia ulicznego aż do drogi krajowej nr 4. W związku z brakiem terenów pod budowę, Miasto zostanie zmuszone wejść na działki przyległe i zapłacić odszkodowania właścicielom. Zakończenie obu inwestycji przewiduje się na październik 2014 r. 9

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo