MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 1

2 PRZETRWANIE WYBRANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1 Środki z budżetu Unii Europejskiej skąd i na co? Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw tradycyjne zasoby własne Unii), z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT) ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej Źródło Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds Budżetu 2 Programy operacyjne W jaki sposób zorganizowany jest system wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce? Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności - FS Polityka spójności na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej Realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS) Aby było możliwe wykorzystanie środków z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację Programy Operacyjne (PO) tworzone są na podstawie SWW (Strategicznych Wytycznych Wspólnoty) i NSRO (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) Obecnie wszystkie cele zawarte w NSS (Narodowej Strategii Spójności) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to: Program Infrastruktura i Środowisko współfinansowany z EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka współfinansowany z EFRR Program Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS 16 Programów Regionalnych finansowane z EFRR 2

3 Program Rozwój Polski Wschodniej finansowany z EFRR Program Pomoc Techniczna finansowany z EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowany z EFRR Opis/charakterystyka programów w perspektywie finansowej Nazwa Programu Operacyjnego Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro] Infrastruktura i Środowisko 37,6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2 Regionalne Programy Operacyjne 16,5 Kapitał Ludzki 11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7 Europejska Współpraca Terytorialna 8,5 Rozwój Polski Wschodniej 2,3 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 0,9 Pomoc Techniczna 0,6 3 Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja zarządzanie wdrażanie Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące na etapie koordynacji i monitoringu; Instytucje Zarządzające na etapie zarządzania oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające na etapie wdrażania Dodatkowo, w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje Certyfikujące i Instytucja Audytowa 4 Dotacje unijne W ramach działania 62 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w wysokości do zł O wsparcie wnioskować mogą osoby, które mają zamiar uruchomić własną firmę i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku Dodatkowo przyznawane jest także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6-12 miesięcy od uruchomienia firmy Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o dofinansowanie projektu i przechodzić całej skomplikowanej procedury 3

4 aplikacyjnej Wystarczy, że weźmie udział w szkoleniu i napisze biznesplan, który zostanie pozytywnie oceniony Informacji o dostępności środków w ramach tego działania należy poszukiwać we właściwych terytorialnie urzędach pracy Kolejną możliwością jest działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wnioskować o dofinansowanie mogą min osoby fizyczne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą Pomoc ta wypłacana jest na zasadzie refundacji do 50 proc kosztów kwalifikowalnych i uzależniona jest od liczby nowych miejsc pracy Maksymalnie może to być: 100 tys zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy, 200 tys zł - jeśli miałoby zostać utworzonych więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy, 300 tys zł - jeśli utworzonych będzie co najmniej 5 nowych miejsc pracy 5 WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE NALEŻY UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOTACJĘ: 1 Kiedy zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji? Nie należy rejestrować firmy zanim nie zorientowawszy się z jakich programów można skorzystać Wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej Jeśli formalnie założy się własną firmę i dopiero potem będzie się poszukiwać dotacji, może się okazać, że okazja do pozyskania dodatkowych pieniędzy została utracona 2 Czy istnieją szanse na dotacje? Tak, w większości wypadków jest szansa Ale to czy jednak otrzyma się wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego weźmie się udział, pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznes planu danego przedsięwzięcia Dotacje nie należą się każdemu trzeba się o nie postarać Unia Europejska nie tylko udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji 3 Zakładam firmę XYZ Czy na taką działalność dostanę dotacje? Przepisy unijne mówią tylko o branżach, na które wsparcie unijne nie mogą zostać udzielone A więc wszystko co nie zabronione jest zatem dozwolone Wsparcie nie może być jednak udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej: - związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, - w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz Urz WE L 205/1 z ), - w sektorze rybołówstwa, - w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej, - w sektorze budownictwa okrętowego, - w zakresie produkcji lub obrotu bronią Poszczególne programy, w ramach których można pozyskać dotację na założenie własnej firmy mogą mieć nieco inne rodzaje działalności, na które nie jest przyznawana dotacja Te wymienione powyżej to najczęstsze z nich 4

5 4 Jakie programy unijne są dostępne dla nowych firm? Na lata w ramach dotacji unijnych przewidziano cztery programy, które będą kontynuowały ideę promocji przedsiębiorczości Programami tymi będą: - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 31 Inicjowanie działalności innowacyjnej (o dotacje starają się już działające podmioty, które później inwestują w nowe innowacyjne projekty na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC ) - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (stało się ogromnie popularne za sprawą bardzo atrakcyjnych warunków dofinansowania, w nowych naborach ma zostać zmienionych wiele założeń, które w niektórych przypadkach mogą uczynić program nieco mniej atrakcyjnym), - Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 62 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Media opisują to działanie jako prosty sposób na zdobycie 40 tys zł, jednak nie w każdym przypadku - Regionalne Programy Operacyjne działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś priorytetowa 3 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (w przypadku 312 trudne warunki do spełnienia i bardzo długi okres oceny wniosków, wnioski z maja 2009 są do tej pory oceniane i z pewnością potrwa to jeszcze kilka miesięcy Planowane są zmiany, które uczynią program znacznie bardziej atrakcyjnym, z pewnością w następnych naborach można też będzie liczyć na szybszą ocenę wniosków), 5 Z jakiego programu mogę skorzystać? To, z jakiego programu się skorzysta będzie zależeć zarówno od konkretnej osoby beneficjenta (jego obecnej sytuacji wieku, statusu itp), jak i miejsca realizacji inwestycji Wybranie odpowiedniego programu dla siebie nie jest proste, dlatego można zwrócić się z prośba do specjalisty o przygotowanie analizy, dzięki której będzie wiadomo z jakich dotacji i innych form pomocy skorzystać, a także jakie rozwiązanie jest najlepsze w danym przypadku W ramach przygotowanego raportu otrzymuje się porcję solidnej wiedzy dotyczącej tego jak i skąd można otrzymać pieniądze lub inna pomoc dla przyszłej działalności, a także dane teleadresowe instytucji, z których można pozyskać odpowiednie środki 6 Czy należy mieć wkład własny? Bardzo często jest on wymagany, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona będzie od programu, w ramach którego będzie się brało udział Dobrą wiadomością jest to, że w momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np z pożyczki 7 Kiedy startują programy unijne? W zasadzie wszystkie nowe programy unijne już wystartowały, 2009 rok można uznać za swoiste apogeum W 2010 roku powoli skończą się środki w niektórych programach regionalnych przeznaczonych dla firm (także tych nowo powstałych), więc warto się spieszyć 8 Co zrobić, aby ubiegać się o dotacje? W pierwszej kolejności należy znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w danym przypadku najbardziej atrakcyjne Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwią- 5

6 zań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne Poszukiwania można prowadzić samodzielnie począwszy od artykułów w serwisach internetowych, a przede wszystkim w dokumentacjach poszczególnych programów unijnych Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie przyznana, czy też nie Należy pamiętać, że dobrze sporządzony biznesplan dla tzw start-upu powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, jej założycielem, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju przedsiębiorstwa Biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany zgodnie ze swoim profilem Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora, który oczekuje zazwyczaj szybkich zysków i zwrotu inwestycji z przedsięwzięcia 9 Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwani dotacji? Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzależnione jest to jednak od konkretnego działania/programu): 1 Wyboru odpowiedniego programu, 2 Przygotowanie dokumentacji, 3 Złożenie projektu, 4 Podpisywanie umowy, 5 Realizacja projektu, 6 Rozliczenie projektu To wszystko może trwać zarówno miesiąc, jak i w bardziej ekstremalnych przypadkach nawet pół roku i dłużej Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane 10 Czy oprócz dotacji unijnych dostępne są jeszcze jakieś inne źródła dofinansowania? Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do ,6 zł (dotacja ta jest wyższa od początku 2009 roku) Także osoby niepełnosprawne mogą starać się o pozyskanie specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji w wysokości do zł Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm Jeśli prowadzi się lub zamierza rozpocząć swoją działalność w e-biznesie, w ramach działania 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka istnieje wyjątkową okazja by sprawić, aby firma stała się jeszcze bardziej konkurencyjna i objęła swoim zasięgiem całą Polskę, a także świat O dotacje mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa (czyli w uproszczeniu dla przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok Za pieniądze unijne będzie można kupić sprzęt elektroniczny, komputery, oprogramowanie i licencje, które będą niezbędne do realizacji projektu Ponadto będzie można zakupić usługi (np doradcze, techniczne, informatyczne, itp) niezbędne do świadczenia bądź aktualizacji obecnych usług, uruchomienia nowych lub wytworzenia produktów cyfrowych Możliwe będzie również sfinansowanie szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej, bądź wprowadzeniem produktu cyfrowego Warto dodać, że Działanie 81 jako jedno z nielicznych przewiduje także dofinansowanie bieżącej działalności firmy Możliwe będzie zatem pokrycie ZUS-u, wynagrodzenia pracowników, czynszu i innych bieżących opłat To na pewno pozwoli pokryć koszty związane z wdrożeniem różnego typu projektów informatycznych 6

7 W ramach Działania 81 można dostać dofinansowanie tylko na jeden projekt, jednakże dofinansowanie może być udzielane przez okres nawet do 2 lat Zgodnie z wytycznymi do opisanego działania nie uzyskają dofinansowania projekty przewidujące zwykłe świadczenie usług hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych Projekty tego typu muszą wiązać się z pełną automatyzacją świadczenia usług Kwota wsparcia kształtuje się na poziomie od 20 tyś zł do 1 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych może wynosić do 85% Warto pamiętać, że dotacje unijne działają na zasadzie refundacji Inwestycja musi zostać zrealizowana z własnych środków finansowych (ew kredytów) zaś po jej rozliczeniu będzie można się ubiegać o częściowy zwrot kosztów Przykład: Jeśli firma chce stworzyć nową aplikację internetową, której łączny koszt stworzenia ocenia się na zł (w tym zatrudnienie pracowników, koszty wynajmu biura itp), to na początku należy wyłożyć te pieniądze z własnych środków, dopiero po zakończeniu inwestycji lub poszczególnych jej etapów otrzyma się zwrot 85% tego co zostało wydane, czyli w tym wypadku równo 200 tyś zł Kto ma szanse na uzyskanie dotacji? Sama nazwa działania Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej sugeruje, że największe szanse wsparcia otrzymają liczne sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych Jednakże sama strona internetowa i realizacja zleceń przyjmowanych drogą elektroniczną nie wystarczą by być innowacyjnym Posiadanie własnej strony internetowej jest obecnie standardem a nawet tylko pewnym minimum Nie wszystkie firmy mają zatem szanse na uzyskanie dotacji w ramach Działania 81 Dotacji nie uzyskają firmy zajmujące się jedynie tradycyjnym handlem oraz usługami za pośrednictwem Internetu Tak więc np sklepy internetowe, internetowe serwisy fotograficzne, e-kwiaciarnie, firmy świadczące usługi hostingowe, serwerownie, biura architektoniczne, rachunkowości i porad prawnych nie mogą otrzymać dofinansowania na samo stworzenie strony internetowej czy na rozszerzenie działalności, jeżeli inwestycji nie będzie towarzyszyła pełna automatyzacja związana z świadczeniem danych e-usług Skoro samo składanie zleceń em nie wystarczy jakie projekty otrzymają wsparcie z unijnych środków? Aby otrzymać dotacje należy wprowadzić system, który nie tylko będzie przyjmował zlecenia ale sam będzie je realizował Projekt musi zatem zakładać wprowadzenie co najmniej jednej e-usługi, która dzięki odpowiedniej technologii będzie w pełni zautomatyzowana Rola pracowników w tym przypadku ograniczy się jedynie do kontroli i rozwoju aplikacji Jakie projekty mają zatem szanse na uzyskanie dofinansowania? Dotacje na e-usługi obejmować będą zatem tylko takie przedsięwzięcia, zakładające wprowadzenie nowych usług, które nie były by możliwe do świadczenia w podobny sposób bez możliwości Internetu (bardzo ważne jest też to, że w ramach tej dotacji nie będzie można dofinansować już istniejących lub realizowanych projektów, projekt musi być rozpoczęty najwcześniej po złożeniu wniosku o dotację) Jeżeli świadczysz usługi za pośrednictwem Internetu nie dłużej niż rok lub planujesz otwarcie takiej działalności i zamierzasz wprowadzić innowacyjne, zautomatyzowane usługi świadczone przy wykorzystaniu Internetu warto już dziś podjąć działania w tym kierunku Działanie 62 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada pomoc doradczą i finansową dla wszystkich osób, które chcą założyć działalność gospodarczą Maksymalna wysokość dotacji to prawie zł Procedura przyznawania dotacji jest bardzo prosta 7

8 1 Obserwacja monitorujemy działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy poszukując listy instytucji, do których można się zgłaszać po wsparcie; monitorujemy strony instytucji aby zobaczyć kiedy zaczyna się nabór ankiet zgłoszeniowych 2 Działanie Zgłaszamy się do Instytucji z formularzem rekrutacyjnym; 3 Nauka Po zakwalifikowaniu się do programu przechodzimy cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 4 Rywalizacja Instytucje zwykle szkolą więcej osób niż wynosi liczba dotacji pieniężnych Aby wygrać musimy złożyć NAJLEPSZY biznes plan Warto zlecić to zadanie specjaliście, który napisze go szybko, sprawnie i zgodnie z wszelkimi wytycznymi 5 Zakupy po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji podpisujemy z instytucją umowę dostajemy na konto pieniądze i możemy je wydać na to, co jest nam niezbędne do rozpoczęcia działalności Najczęściej na tym etapie mamy już proces rejestracji naszej działalności za sobą 6 Rozliczenie wszelkie zakupy za unijne pieniądze muszą być potwierdzone stosownym dokumentem udostępnianym na żądanie Instytucji Przejście tych kroków skutkuje otrzymaniem dodatkowego wsparcia finansowego dającego szansę na wyposażenie i utrzymanie firmy na rynku Jako forma dodatkowego wsparcia niektóre instytucje mogą wyposażać swoich podopiecznych w comiesięczny dodatek, tzw wsparcie pomostowe, które pozwala finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa Rozpoczęcie więc naboru do działania 62 PO KL pozwoli wielu osobom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wyposażonej w niezbędne do pracy maszyny i urządzenia Załączniki Pisanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej nie jest łatwe Ogromna ilość dokumentów, które koniecznie trzeba złożyć nie ułatwia zadania Aby mieć szansę na realizację własnego pomysłu trzeba złożyć w odpowiedniej instytucji dokumentacje projektową W jego skład wchodzą: - wniosek - biznes plan i studium wykonalności - załączniki Właściwie każdy program ma swoją listę załączników Są one zawsze wyszczególnione zarówno we wniosku, jak i w dokumentacji konkursowej Uważne czytanie wniosku jest więc podstawą sukcesu Należy przy tym pamiętać, że brak wymaganych załączników jest dużym błędem i może doprowadzić do odrzucenia naszego wniosku już na pierwszym etapie oceny, czyli w trakcie oceny formalnej Najczęściej wymaganymi załącznikami są: - Studium wykonalności, czyli krytyczna analiza możliwości realizacji inwestycji Studium wykonalności projektu ma na celu przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy dany projekt ma odpowiednie podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów - Oświadczenie beneficjenta o jego możliwości zrealizowania projektu- oświadczenie to jest bardzo ważne ze względu na to, że większość inwestycji trzeba zrealizować za własne pieniądze, natomiast dofinansowanie polega na zwrocie części poniesionych kosztów - Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta), czyli zestawienie źródeł finansowania firmy Zawierają dane za ostatni rok, a więc wynik finansowy przedsiębiorstwa informujący o tym, czy firma przynosi zyski czy też nie i czy przynosi straty 8

9 - -Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej Wypis z KRS dotyczy osób prawnych, a więc np Fundacji, Spółek akcyjnych itp, natomiast EDG dotyczy każdego przedsiębiorcy Dokumenty te potwierdzają kiedy została założona działalność gospodarcza i jakie działania są w jej ramach podejmowane - Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT jeżeli mamy możliwość odzyskania podatku VAT wszystkie kwoty, które będziemy wpisywać w trakcie pisania projektu będą kwotami netto, jeżeli natomiast nie możemy tego podatku odzyskać, wtedy wpisujemy kwoty brutto i możemy mieć zrefundowaną część tego podatku - Kopie umowy/ umów z ewentualnymi partnerami, podwykonawcami i osobami, z którymi zawieramy jakiekolwiek porozumienia Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby umowa zawierała obowiązki każdej ze stron, a także warunki ich wykonania W ten sposób zabezpieczamy zarówno realizację projektu, ponieważ nie będziemy musieli martwić się o znalezienie innego podwykonawcy, jak i siebie - Wyciąg z dokumentacji technicznej ( projekt oraz opis techniczny) dotyczą wszelkich technicznych parametrów planowanej inwestycji - Jeżeli projekt ma obejmować na przykład budowę budynku należy przedstawić kopie dokumentów związanych z prawem budowlanym: pozwolenia na budowę, projekt samego budynku itp Liczba załączników zależy od konkretnego programu i działania w ramach którego piszemy projekt Należy zawsze uważnie i odpowiednio wcześniej kompletować załączniki, żeby nie było opóźnień i aby nasz projekt nie został odrzucony ze względu na brak któregokolwiek nich 6 Pieniądze dla młodego przedsiębiorcy Prowadzenie własnej firmy wymaga nakładów finansowych, zwłaszcza na początku działalności Wielkość nakładów uzależniona jest przede wszystkim od jej rodzaju Mniejsze nakłady będą potrzebne w przypadku uruchamiania firmy usługowej, wyższe zaś w przypadku firmy produkcyjnej Często zdarza się, że samodzielne zgromadzenie środków wystarczających na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest barierą nie do pokonania Dlatego tak ważne są zewnętrzne źródła finansowania, dostępne dla młodych przedsiębiorców Rzadko o taką pomoc przedsiębiorcy, na etapie zakładania firmy, zwracają się do banków Kredyty oferowane przez banki mogą być atrakcyjne jedynie dla przedsiębiorców, których firmy już przynoszą zyski A i banki wolą udzielać kredytów przedsiębiorcom, którzy wykażą, na podstawie swoich sprawozdań finansowych, że ryzyko niespłacenia kredytu jest minimalne Skąd więc młodzi przedsiębiorcy mogą wziąć środki na rozpoczęcie działalności? W ostatnich latach osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mogą korzystać z różnego rodzaju pożyczek i dotacji, finansowanych ze środków budżetowych, środków Unii Europejskiej i innych Lokalne fundusze pożyczkowe (fundusze rozwoju przedsiębiorczości) to jednostki nie nastawione na zysk, wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kreowanie i wsparcie nowych podmiotów gospodarczych W Polsce działa ponad 70 funduszy pożyczkowych i mikropożyczkowych, w tym aż 71 o charakterze lokalnym lub regionalnym Najwięcej zlokalizowanych jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (9), śląskiego (9) i łódzkiego (7), a najmniej - opolskiego, lubelskiego i lubuskiego (po dwa) 9

10 Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest udzielanie pożyczek Oferta funduszy, z racji działania każdego z nich na nieco innych zasadach i świadczenia różnych usług na różnych warunkach, jest trudna do usystematyzowania O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które spełniają następujące kryteria: rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw, należą od jednej z wymienionych grup: bezrobotni, zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, osoby, które otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacały ją bez opóźnień, bezrobotni do 25 roku życia lub bezrobotni absolwenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia, przedstawią wniosek o pożyczkę wg obowiązującego w FRP wzoru Powyższe kryteria mogą ulec zmianie w zależności od zmian regulaminu korzystania z FRP Pożyczka udzielana przez FRP nie może przekraczać USD, przeliczanych według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki Pożyczki udzielane są maksymalnie na 36 miesięcy, z 3-miesięcznym okresem karencji w spłacie Oprocentowanie pożyczki waha się w granicach 4-7 proc Pożyczki ze środków FRP nie pokryją całości kosztów podejmowanego przedsięwzięcia Również przy ubieganiu się o pożyczkę z FRP, podobnie jak w przypadku innych pożyczek, należy wnieść swój wkład W przypadku FRP wynosi on co najmniej 20 proc wartości całego przedsięwzięcia Istnieje jednak możliwość, że komisja decydująca o udzieleniu pożyczki obniży poziom wkładu minimalnego Podlega on negocjacji Agencje rozwoju regionalnego czy rozwoju przedsiębiorczości, prowadzące fundusze pożyczkowe, bardzo często prowadzą także fundusze poręczeniowe Poręczenie często otwiera drogę do otrzymania kredytu w banku, na ogół trudno dostępnego dla małych firm rozpoczynających działalność Listy funduszy pożyczkowych zamieszczono na stronach internetowych: oraz wwwpsfporgpl/funduszewpolsce/funduszewpolscehtml Kolejną ofertą są pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczki są udzielane ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy Mogą ubiegać się o nie młodzi bezrobotni (do 25 roku życia, absolwenci uczelni wyższych do 27 roku życia), chcący założyć firmę, jak również pracodawcy, zainteresowani utworzeniem nowych miejsc pracy Wysokość udzielonej pożyczki nie może być mniejsza niż 5 tys zł i nie większa niż 40 tys zł Może zostać udzielona na okres 36 miesięcy, z możliwością karencji do 6 miesięcy Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP Osoba ubiegająca się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego musi przedstawić następujące dokumenty: opis przedsięwzięcia (biznesplan), informacje o miejscu prowadzenia działalności, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, 10

11 odpisy dyplomu (dot osób do 27 roku życia), informację o stosunku do służby wojskowej, informację o stanie cywilnym, propozycję zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki W sytuacji, gdy o pożyczkę ubiega się grupa młodych bezrobotnych wspólnie zakładających firmę, biznesplan przygotowują razem, natomiast pozostałe informacje przedstawiają indywidualnie Fundusz Mikro, utworzony w 1994 r przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości PAEF, ma na celu wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce Jest on instytucją non profit i udziela pożyczek początkującym przedsiębiorcom oraz właścicielom małych firm Oddziały Funduszu znajdują się w 32 miastach Polski, w tym w Zamościu przy ul Piłsudskiego 65 B Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę z Funduszu nie mogą liczyć na kwotę wyższą niż 7 tys zł Z chwilą spłaty tej pożyczki istnieje możliwość zaciągnięcia kolejnej W celu otrzymania pożyczki nie wymaga się opracowania biznesplanu, jak i zabezpieczenia majątkowego Zaciągniętą pożyczkę poręcza trzech żyrantów W funduszu Mikro pożyczkobiorca może sam ustalić wysokość opłaty za korzystanie z kapitału Pobierana jest opłata administracyjna - 2 proc, potrącane z kwoty pożyczki Mikroprzedsiębiorca otrzymaną pożyczkę może przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, min na zakup maszyn i urządzeń, surowców, remont lokalu itp Pożyczki typu micro venture capital (inwestycja pożyczkowa) może otrzymać każda mała firma, której właściciel ma dobry pomysł na rozwój, jest stałym klientem Funduszu i terminowo wywiązuje się z zobowiązań I w tym przypadku klient decyduje sam o koszcie pożyczki Czas spłaty uzależniony jest od wielkości pożyczki, zaś okres spłaty - od możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa Spłata pożyczki następuje po okresie karencji i jest dokonywana w równych ratach, zawierających kapitał i część zadeklarowanej opłaty Dokonywana przez pożyczkobiorcę opłata za użytkowanie kapitału traktowana jest jako forma dzielenia się przez niego zyskiem z inwestorem W sytuacji, gdy inwestycja zakończy się niepowodzeniem Fundusz zwraca wniesioną przez przedsiębiorcę opłatę z tytułu korzystania z kapitału Zaistniałą sytuację traktuje jak konsekwencje ponoszonego ryzyka Dotacje to rodzaj bezzwrotnej pomocy - udzielanej z budżetu państwa, funduszy europejskich i międzynarodowych - małym i średnim przedsiębiorstwom Główne źródła dotacji to programy krajowe (np Pierwszy Biznes), programy zagraniczne oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Głównym celem programu Pierwszy Biznes, uruchomionego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w lipcu 2005 r, jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy myślą o założeniu własnej firmy Program Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes składa się z trzech głównych elementów: szkoleń teoretycznych, doradztwa praktycznego, dotacji i pożyczek na założenie własnego biznesu Po odbyciu szkoleń, młody bezrobotny będzie mógł skorzystać: z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych przez urzędy pracy z Funduszu Pracy (maksymalna kwota to ,25 zł), z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Praca dla młodych (od 5 do 40 tys zł), 11

12 z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych w ramach projektów realizujących działania 12 Perspektywy dla młodzieży oraz działania 16 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7 W poniższej tabeli prezentowane są działania, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie Instrumenty wsparcia są uszeregowane wg przynależności do określonego programu operacyjnego i numeru działania LpNazwa programu i numer WSPARCIE DLA: działania Przedsiębiorców IOB Innych podmiotów mikro i małych średnich dużych 1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2 PO IG 31 Inicjowanie działalności innowacyjnej parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory i inne 3 PO IG 33 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP firmy i instytucje non-profit 4 PO IG 42 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 5 PO IG 44 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 6 PO IG 51 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, firmy i instytucje non-profit 7 PO IG 52 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczą Ośrodki innowacyjne, firmy i instytucje non-profit 12

13 cych usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 8 POIG 53 Wspieranie ośrodków innowacyjności 9 PO IG 541 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 10 PO IG 542 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej Ośrodki innowacyjne Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, firmy i instytucje non-profit 11 PO IG 61 Paszport do eksportu PO IG 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG 82 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO KL 211 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw PO KL 212 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności" PO KL 213 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw działajace na rynku krócej niż 12 miesięcy Organizacje związkowe, organizacje pracodawców PARP 13

14 projekty systemowe 17 PO KL 221 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 18 PO KL 222 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych 19 PO RPW I1 Infrastruktura uczelni 20 PO RPW I3 Wspieranie Innowacji 21 PO RPW 142 Promocja i współpraca, komponent promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora 22 PO RPW I43 Promocja i współpraca, komponent współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów 23 PO RPW I44 Promocja i współpraca, komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego 24 Bon na innowację 25 Pożyczka na innowację Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, KSU Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Uczelnie Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, uczelnie, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, jednostki samorządu terytorialnego Centrum obsługi inwestora Koordynator klastra Co najmniej dwie jednostki samorządu terytorialnego z minimum dwóch województw Polski Wschodniej 8 Cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice omawianych form finansowania Rodzaj finansowania Cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice Kredyt bank- Kapitał obcy nie powodujący ingerencji w strukturę własności 14

15 owy Seed i start up Venture capital Private equity Corporate venturing Business angels firmy; dostępny tylko dla firm posiadających zdolność kredytową, a więc raczej o pewnej historii biznesowej, wykazujących bieżące zyski i dysponujących zasobami majątkowymi; bank nie ingeruje w sposób prowadzenia biznesu; kontrola w oparciu o sprawozdania finansowe Finansowanie kapitałem właścicielskim dostępne dla nowo powstających firm o bardzo dobrych perspektywach rozwojowych; firmy nie muszą mieć historii biznesowej ani dysponować zabezpieczeniem majątkowym; inwestor angażuje się w firmę kapitałowo i doradczo; kontrola realizacji planów biznesowych odbywa się na poziomie rady nadzorczej venture capital to ogólne pojecie obejmujące zarówno finansowanie typu seed jak i start up W zakres tego pojęcia wchodzi także finansowanie wczesnych etapów rozwoju firmy Pod względem istoty ekonomicznej nie różni się od venture capital; private equity to określenie stosowane jednakże w odniesieniu do finansowania bardziej zaawansowanych faz rozwoju firm; private equity dotyczy też znacznie większej skali finansowania Finansowanie typu venture capital udostępniane przez duże korporacje; jego celem jest rozwijanie pomysłów biznesowych, mogących być interesującymi z punktu widzenia core biznesu korporacji finansującej; corporate venturing może oferować finansowanej firmie znacznie większe wsparcie biznesowe, rynkowe i technologiczne niż klasyczny fundusz venture capital Finansowanie o takiej samej charakterystyce jak venture capital, z tym że oferowane przez osoby fizyczne, a nie prawne (fundusz, korporacja); na ogół wielkość kapitału oferowanego przez business angels jest znacznie mniejsza od oferty funduszy 9 Seed capital/start-up: Ofertą taką dysponuje np fundusz MCI, Caresbac czy Podlaski Fundusz Kapitałowy Sfinansowaniem dużego start-up zajmuje się również np Enterprise Investors 10 Fundusze kapitału zalążkowego Fundusze kapitału zalążkowego to fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej Fundusze kapitału zalążkowego są właściwym źródłem kapitału dla młodej lub dopiero zakładanej spółki, która nie jest w stanie pozyskać kredytu bankowego ze względu na brak zabezpieczeń i brak historii kredytowej, a pozyskanie środków z rynku giełdowego nie jest możliwe ze względu na relatywnie niewielką kwotę potrzebnego kapitału Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynno- 15

16 ści finansowej młodym, szybko rozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom (szczególnie tym działającym w obszarach nowych technologii) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata realizowała poddziałanie 123 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital" Wsparcie finansowe w ramach działania udzielane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze mogą dokonywać inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju prowadzonej działalności, czyli takich, którzy opracowują nowy produkt lub usługę albo sprzedają ten produkt lub usługę w niewielkiej skali nie przynoszącej jeszcze zysków Fundusze dokonują inwestycji głównie poprzez objęcie udziałów lub akcji finansowanej spółki Maksymalna wielkość inwestycji w złotych wynosi równowartość EUR Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (wwwpsikorgpl) 11 Business angels: Promocją rynku business angels w Polsce zajmuje się powstałe pod koniec 2003 roku stowarzyszenie Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN Stowarzyszenie oferuje usługę kojarzenia projektów i kapitałodawców (wwwpolbanpl) GDZIE SZUKAC KONTAKTU Z OPERATOREM? woj dolnośląskie: wwwpokldwuppl woj kujawsko-pomorskie: wwwwuptorunpl woj lubelskie: wwwwuplublinpl woj lubuskie: wwwwupzgorapl woj łódzkie: woj małopolskie: wwwpoklwup-krakowpl woj mazowieckie: woj opolskie: wwwpoklopolskiepl woj podkarpackie: woj podlaskie: wwwpoklwrotapodlasiapl woj pomorskie: wwwwoj-pomorskiepl woj śląskie: woj świętokrzyskie: wwwwupkielcepl woj warmińsko-mazurskie: wwwupgovpl woj wielkopolskie: woj zachodniopomorskie: wwwwuppl 12 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL 16

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu I INFORMACJE O PROJEKCIE 11 Numer i nazwa Priorytetu: [wybór z listy] 12 Numer i nazwa Działania: [wybór z listy] 13 Numer i nazwa Poddziałania: [wybór z listy] 14 Województwo: [wybór z listy] 15 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [wybór z listy] 16 Numer konkursu: [tekst] 17 Tytuł projektu: [tekst] 18 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 19 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina] 110 Projekt ponadnarodowy: [ TAK NIE ] 111 Projekt innowacyjny: [ TAK NIE ] 112 Projekt z komponentem ponadnarodowym: [ TAK NIE ] II BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 21 Nazwa projektodawcy: [tekst] 22 Status prawny: [wybór z listy] 17

18 23 NIP: [tekst oraz check-bo: PL Inny ] 24 REGON: [tekst] 25 Adres siedziby: 26 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: [tekst] 27 Osoba do kontaktów roboczych: [tekst] 271 Numer telefonu: [tekst] 272 Adres poczty elektronicznej: [tekst] 273 Numer faksu: [tekst] 274 Adres: [tekst jeśli inny niż w pkt 25] 28 Partnerzy: [check-bo: TAK NIE ] 281 Nazwa organizacji/instytucji: [tekst] 282 Status prawny: [wybór z listy] 283 Adres siedziby: [tekst] III CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 31 Cel projektu [tekst] Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu 18

19 Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) 32 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) [tekst] Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników 321 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status 33 Działania [tekst] Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie 34 Rezultaty [tekst] Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu 35 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem [tekst] Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerzy za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt 19

20 321 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Rok Kwartał Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji) Zadanie 1: Etap I - Etap II - Zaangażowany personel 20

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo