DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wersja 1.0 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel dokumentu Rejestr zmian w dokumencie Zastosowane skróty i pojęcia Specyfikacja wymagań rozwiązania Istotne oznaczenia Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Wymagania funkcjonalne wynikające z SIWZ Wymagania funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Wymagania poza funkcjonalne wynikające z SIWZ Wymagania poza funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Model rozwiązania Procesy biznesowe Aktorzy / akcjonariusze rozwiązania Wysokopoziomowy diagram przypadków użycia Uwierzytelnianie Wyszukaj urząd Wyślij dokument do epuap Złóż wniosek o profil zaufany ZPU - UC19: Przeglądaj zasoby dodatkowe, dostępne w urządzeniu Diagram kontekstowy wdrożonego rozwiązania Procesy biznesowe Lista procesów biznesowych

3 Rejestracja Logowanie Resetowanie hasła Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Wysłanie dokumentu do urzędu Wyszukiwanie urzędów Dekompozycja wymagań (w oparciu o SWIZ) Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap Złożenie wniosku o profil zaufany Konto Użytkownika Interfejs graficzny Wymagania poza funkcjonalne w zakresie specyfikacji urządzenia Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Ograniczenia rozwiązania Ograniczenia funkcjonalne Ograniczenia niefunkcjoanlne Ograniczenia technologiczne Załączniki do wymagań zdefiniowanych w dokumentacji powykonawczej

4 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi opis dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w zakresie stworzenia i dostarczenia PROTOTYPU aplikacji mobilnej epuap na wybrany system operacyjny. W dokumentacji tej wykorzystano odniesienia do dokumentacji projektowej Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie faktycznego stanu zrealizowanego prototypu aplikacji mobilnej epuap. Dokumentacja przedstawia finalną wersję profilu zbudowanej aplikacji mobilnej, stan zadao projektowych wytyczonych do realizacji, przepływ kluczowych procesów biznesowych. Ponadto omówiono funkcjonalności oraz ograniczenia funkcjonalne i pozafunkcjonalne rozwiązania na etapie powykonawczym Rejestr zmian w dokumencie Data Autor Wersja Uwagi Adam Kowalski 1.0 Bazowa dokumentacja Zastosowane skróty i pojęcia Aktor Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Ogólna nazwa oznaczająca akcjonariusza rozwiązania, według języka UML. 4

5 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii A Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania przynajmniej jednego z komponentów wytworzonego Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez Wykonawcę, powodujący że Zamawiający nie może korzystać z Prototypu aplikacji mobilnej epuap i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: główne komponenty Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzone bądź dostosowane przez Wykonawcę działają w sposób niezgodny z Dokumentacją powykonawczą, występują istotne ograniczenia w działaniu komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę (ale nie powodujące jej przeciążenia), nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Prototypu aplikacji mobilnej epuap lub jej komponentów wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Błąd kategorii C Oznacza pojawienie się usterki komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym, nie mającej wpływu na wynik pracy Użytkownika. Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. Dokumentacja Wszelka dokumentacja sporządzana i dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. 5

6 Skrót / pojęcie Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja projektowa Dni Robocze Dostawa epuap epuap-wkp Etap Instalacja Modyfikacja Opis skrótu / pojęcia Dokumentacja zawierająca co najmniej cele i zakres przedmiotu Umowy, charakterystykę minimalnych wymagań sprzętowych i systemowych, opis architektury fizycznej Prototypu aplikacji mobilnej epuap, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, instrukcje użytkownika, instrukcję bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa, wyniki Testów Akceptacyjnych wraz z raportami, sporządzona przez Wykonawcę w zakresie i formie określonej szczegółowo w niniejszym dokumencie. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i dostarczoną Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie i formie określonej szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy, w tym opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, PTA. Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8.00 do Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę Prototypu aplikacji mobilnej epuap wraz z odpowiednią Dokumentacją powykonawczą i projektową. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, zbiór produktów projektu epuap-wkp rozwijanych w ramach projektu epuap2. Projekt zrealizowany w latach , którego rezultatem była budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. Część przedmiotu Umowy podlegającą odbiorowi na podstawie Protokołu Odbioru Etapu. Czynność umieszczenia i skonfigurowania Prototypu aplikacji mobilnej epuap w Urządzeniach mobilnych. Zmiana lub rozbudowa Prototypu aplikacji mobilnej epuap, w tym aktualizacja Dokumentacji projektowej i powykonawczej dokonana na podstawie RfC. 6

7 Skrót / pojęcie NFC Oprogramowanie Oprogramowanie Aplikacyjne Oprogramowanie Standardowe Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) Prototyp aplikacji mobilnej epuap RfC / Request for Change (pol. Prośba o Zmianę) Opis skrótu / pojęcia Near Field Communication (ang. - komunikacja bliskiego zasięgu) krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Oprogramowanie Standardowe oraz wytworzone w ramach realizacji Umowy Oprogramowanie Aplikacyjne. Oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami źródłowymi wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy wraz z Dokumentacją oraz Modyfikacjami i Dokumentacją do Modyfikacji, do których Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego i MAiC na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Zamawiający za Oprogramowanie Aplikacyjne uznaje również oprogramowanie otrzymane przez Wykonawcę na bazie modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego. Oprogramowanie powszechnie dostępne (systemowe, bazodanowe,), którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, W przypadku oprogramowania, którego producentem nie jest Wykonawca, Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji przez producenta na zasadach określonych w Umowie oraz dostarcza to oprogramowanie wraz licencją producenta oraz Dokumentacją. W przypadku oprogramowania, którego producentem jest Wykonawca, Wykonawca dostarczając oprogramowanie wraz z Dokumentacją udziela licencji na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów Akceptacyjnych. Aplikacja zaprojektowana i stworzona w celu zademonstrowania wyselekcjonowanych funkcjonalności platformy epuap dla Urządzeń mobilnych. Czynności polegające na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych ponad określone w wymaganiach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz czynności związane z Modyfikacjami wykonywane przez Wykonawcę w ramach zleceń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników lub zlecenia wykonania usług konsultacyjnych i asysty technicznej. 7

8 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Słownik Podmiotów Publicznych Słownik podmiotów publicznych oparty na danych z rejestru REGON. Tag Fizyczny znacznik, posiadający wbudowaną antenę i niewielkie rozmiary. Pozwalający na przesyłane stałych informacji w stronę urządzenia komunikującego się z tagiem (tzw. komunikacja pasywna). UC# Automatyczna, przyrostowa numeracja przypadków użycia zastosowana w narzędziu CASE Sparx Systems Enterprise Arhitect. np. UC1 oznacza przypadek użycia o numerze 1. Przypadek użycia, ang. Use case. Umowa Oznacza Umowę wraz z Załącznikami zawartą z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia mobilne Urządzenia przenośne takie jak smartfony, tablety działające na systemie operacyjnym Android. Użytkownik Użytkownik korzystający z epuap w wersji standardowej lub poprzez Mobilną platformę epuap. ZPU Złożony przypadek użycia. Przypadek użycia według języka UML, który składa się z odrębnego diagramu, przestawiający jego dekompozycję. 8

9 2. Specyfikacja wymagań rozwiązania 2.1. Istotne oznaczenia W powykonawczej specyfikacji wymagao odniesiono się do wszystkich wymagao funkcjonalnych i poza funkcjonalnych, które zostały sporządzone na etapie projektu prototypu aplikacji mobilnej epuap. Dla każdego wymagania podano poniżej rzeczywisty rezultat jego zakooczenia. Jego numeracja jest następująca Identyfikator_wymagania.nr_porządkowy_wymagania.ODP. Wyszczególniono trzy statusy rzeczywistych rezultatów: zrealizowane, niezrealizowane, częściowo zrealizowane. Dla łatwiejszej ich identyfikacji oznaczone są one innymi kolorami czcionki. - wymaganie zostało zrealizowane - wymaganie nie zostało zrealizowane - wymaganie zostało częściowo zrealizowane 2.2. Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Kod wymagania WO.1 Opis wymagania Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi dostarczyć funkcjonalności co najmniej w zakresie: 1. Zakładania konta na platformie epuap. 2. Złożenia wniosku o profil zaufany. 3. Zarządzania kontem Użytkownika. 4. Wysłania pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania dokumentu profilem zaufanym. 5. Wyszukania urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych w oparciu o mapy dostawców map i dane adresowe. 6. Obsługi składu dokumentów. 7. Bazy filmów instruktażowych. 8. Bazy informacji o epuap. WO.1.ODP WO.2 Wszystkie powyższe wymagania zostały zrealizowane. Jedynie pkt 4 z racji na brak edytowalnego formularza pisma ogólnego nie został wykonany w pełni z oczekiwaniami ogólnymi wynikającymi z SIWZ. Wykonawca zainstaluje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android na Urządzeniach mobilnych posiadanych przez 9

10 Zamawiającego (Samsung Galaxy SIII, Samsung Galaxy Tab2). WO.2.ODP WO.3 Prototyp aplikacji mobilnej epuap został zainstalowany na urządzeniu Samsung Galaxy S III. Po instalacji stwierdzono, że interfejs aplikacji zachowuje poprawną skalę, ułożenie elementów nie uległo zmianie a sama aplikacja działa poprawnie z systemem Android w wersji Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla Urządzeń mobilnych Android. WO.3.ODP Prototyp aplikacji mobilnej został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych Android. Wszystkie wymagane uprawnienia zostały dodane w pliku manifestu projektu. WO.4 WO.4.ODP WO.5 WO.5.ODP WO.6 WO.6.ODP Wykonawca przygotuje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android w wersji aktualnej w dniu podpisania protokołu odbioru. Wymaganie zostało zrealizowane Wykonawca przygotuje min. 1 (jedną) propozycję interfejsu. Wymaganie zostało zrealizowane Interfejs graficzny Prototypu aplikacji mobilnej epuap musi być zgodny z obecnie funkcjonującym systemem identyfikacji wizualnej platformy epuap. Wykonawca uzyskał zgodę zleceniodawcy na wykonanie zaproponowanego interfejsu graficznego. Pominięto kwestię zgodności interfejsu aplikacji z interfejsem obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji wizualnej platformy epuap. WO.7 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi realizować min. 1 (jedną) funkcjonalność wykorzystującą technologię NFC zaproponowana przez Wykonawcę. WO.7.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji epuap realizuje funkcjonalność wykorzystującą technologię NFC zaproponowaną przez Wykonawcę. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, umożliwia potwierdzanie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC. (rys. 1 w załączniku) WO.8 Prototyp aplikacji mobilnej epuap może być ograniczony do w pełni funkcjonalnego interfejsu użytkownika bez faktycznego połączenia ze standardową wersją platformy epuap w celu ukończenia poszczególnych 10

11 procesów. WO.8.ODP WO.9 Wymaganie zostało zrealizowane. Oprócz czynności opisanych w WO.2 Wykonawca przygotuje i dostarczy na nośniku CD wersję instalacyjną Prototypu aplikacji mobilnej epuap umożliwiającą jego instalację na Urządzeniach mobilnych działających na systemie operacyjnym Android przez Zamawiającego we własnym zakresie Wymagania funkcjonalne wynikające z SIWZ Kod wymagania Opis wymagania 1. Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap WF.1 WF.1.ODP WF.2 WF.2.ODP WF.3 WF.3.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować przejście procesu założenia konta użytkownika na platformie epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Proces rejestracji jest jednoetapowy. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Poszczególne pola formularze jednoznacznie identyfikują użytkownika. Pola wymagane do wpisania przez użytkownika to: imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, adres , hasło (rys. 2 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować sprawdzenie dostępności loginu na etapie jego wprowadzania. Wymaganie zostało zrealizowane. W procesie rejestracyjnym, formularz wypełniany przez użytkownika poddawany jest walidacji. Sprawdzana jest unikalność loginu wybranego przez użytkownika. Dostępność loginu sprawdzana jest na podstawie wpisów w lokalnej bazie danych przechowującej informacje o użytkowniku (rys. 3 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować uwierzytelnienie podczas logowania Użytkownika do systemu epuap w oparciu o login i hasło. Wymaganie zostało zrealizowane. Uwierzytelnianie jest imitowane podczas logowania. Uwierzytelnianie zorganizowano poprzez wyszukanie w lokalnej bazie danych loginu oraz przypisanego mu hasła. (rys. 4 w załączniki) WF.4 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować rejestrację konta 11

12 Użytkownika w oparciu o login i hasło. WF.4.ODP WF.5 WF.5.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Ponadto w procesie rejestracji podawane są inne dane identyfikujące użytkownika (rys. 2 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi w procesie rejestracji konta Użytkownika, imitować automatyczne złożenie wniosku o profil zaufany epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Wypełnienie formularza rejestracyjnego a następnie jego akceptacja rozpoczyna proces automatycznego złożenia wniosku o profil zaufany. 2. Złożenie wniosku o profil zaufany. WF.6 WF.6.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować złożenie wniosku o profil zaufany. Jak zostało to opisane w pkt WF.5.ODP wymaganie zostało zrealizowane poprzez formularz rejestracyjny. 3. Konto Użytkownika. WF.7 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcjonalność składu dokumentów Użytkownika aktualnie działającej platformy epuap. WF.7.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Aplikacja umożliwia składowanie dokumentów w rozróżnieniu na trzy kategorii: niewysłane, wysłane, dostarczone (rys. 5 w załączniku). WF.8 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcje umożliwiające edycję ustawień konta Użytkownika w zakresie jego danych, adresu i zmiany hasła. Ze względu na możliwość posiadania profilu zaufanego przez Użytkownika, Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi informować Użytkownika, że konsekwencją zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL, jest utrata posiadanego profilu zaufanego. WF.8.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia edycje ustawień konta w zakresie danych identyfikacyjnych użytkownika oraz sposobu logowania (wyboru stopnia zabezpieczeń) (rys. 6 w załączniku). 4. Wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania profilem zaufanym. 12

13 WF.9 WF.9.ODP WF.10 WF.10.ODP WF.11 WF.11.ODP WF.12 WF.12.ODP WF.13 WF.13.ODP WF.14 WF.14.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego ze Słownika Podmiotów Publicznych. Wymaganie zostało zrealizowane. Użytkownik powiadamiany jest o wysłaniu dokumentu do wybranego podmiotu poprzez komunikat testowy typu pop-up (rys. 7 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wybór podmiotu na podstawie podziału terytorialnego w postaci kilkustopniowego menu rozwijanego: województwo > powiat > gmina. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp umożliwia wybór województwa, powiatu oraz gminy, do których wysyłka dokumentów będzie imitowana (rys. 8 w załączniku). Zawartość wykorzystywanej klasyfikacji terytorialnej musi być zgodna z rejestrem TERYT. Wymaganie zostało zrealizowane. Klasyfikacja jednostek terytorialnych została przeprowadzona zgodnie z podziałem prezentowanym przez rejestr TERYT Wykonawca przygotuje formularz pisma ogólnego dla Prototypu aplikacji mobilnej epuap Wymaganie nie zostało zrealizowane. Nie powstał formularz pisma ogólnego. W procesie imitacji wysyłki pisma ogólnego wykorzystywane są pliki graficzne Formularz musi pobierać dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres) już wprowadzone przez Użytkownika do Prototypu aplikacji mobilnej epuap podczas rejestracji konta Użytkownika. Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Formularz musi wykorzystywać dane wprowadzone do Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez podmioty publiczne (Słownik Podmiotów Publicznych, lub jego fragment dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap). Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego 13

14 WF.15 WF.15.ODP WF.16 WF.16.ODP WF.17 WF.17.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować podpisanie formularza profilem zaufanym Użytkownika. Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować dodanie załącznika z zasobów Urządzenia mobilnego. Wymaganie zostało zrealizowane. Użytkownik może dodać załącznik z zasobów urządzenia mobilnego, bądź wykonać zdjęcie dowolnego dokumenty (z możliwością jego przycięcia oraz obrotu) (rys. 9 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę formularza bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Wymaganie nie zostało zrealizowane. Nie wytworzono formularza. Aplikacja umożliwia wysyłkę jedynie dokumentów bez konieczności wykorzystania podpisu cyfrowego. WF.18 Silnik formularza musi udostępniać flagę poprawności wypełnienia formularza w oparciu o zastosowane mechanizmy walidacyjne oraz uniemożliwiać przejście do dalszego etapu obsługi formularza, w przypadku gdy wszystkie pola nie zostały poprawnie walidowane zgodnie z zastosowanymi regułami (z wyłączeniem zapisów wymagania WF.18). WF.18.ODP WF.19 WF.19.ODP Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Silnik formularza musi umożliwiać wybór adresata dokumentu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. Wymaganie zostało częściowo zrealizowane. Aplikacja umożliwia wybór adresata w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego. Wybór ten dokonywany jest jednak jedynie do wysyłanego dokumentu a nie formularza. 5. Wykonanie zdjęcia dokumentu z możliwością wysyłki jako załącznik do pisma ogólnego. WF.20 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wykonanie zdjęcia dokumentu i jego zapis w formacie JPG oraz udostępniać funkcjonalność 14

15 wykrywania krawędzi dokumentu, zmianę koloru (zdjęcie kolorowe/czarnobiałe) i obrotu w pionie i poziomie. WF.20.ODP WF.21 WF.21.ODP WF.22 WF.22.ODP Wymaganie zostało częściowo zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia wykonanie zdjęcia dokumentu i jego zapis w formacie JPG. Ponadto zrealizowano funkcjonalność wykrywania krawędzi dokumentu. Możliwe jest jego kadrowanie oraz obrót zdjęcia. Nie zrealizowano funkcjonalności dotyczącej zmiany koloru (zdjęcie kolorowe / czarno-białe) (rys. 10 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę zdjęcia jako załącznik do pisma ogólnego do wybranego urzędu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych podmiotu publicznego dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji imituje wysyłkę zdjęcia do urzędu wskazanego poprzez użycie Słownika podmiotów Publicznych. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi automatycznie skalować dołączone zdjęcia do ograniczenia wielkości załączników epuap (3.5MB) oraz do wielkości całej wiadomości wraz z załącznikami (5MB). Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji automatycznie skaluje dołączone zdjęcia tak by zachowały wymagany rozmiar (rys 10 w załączniku). 6. Wyszukanie urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych. WF.23 WF.23.ODP WF.24 WF.24.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wyszukanie urzędu realizującego wybraną usługę na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap oraz dedykowanego słownika dla usługi potwierdzania profilu zaufanego lista punktów potwierdzeń profilu zaufanego). Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia odnalezienie konkretnego urzędu z wykorzystaniem Słownika Podmiotów Publicznych po podaniu odpowiednich wartości dla parametrów wejściowych (zaznaczenie odpowiedniej pozycji na liście województw oraz miast) (rys. 8 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki w postaci listy z podstawowymi danymi: nazwa urzędu, dane teleadresowe. Wymaganie zostało zrealizowane częściowo. Prototyp aplikacji prezentuje 15

16 wyniki wyszukiwania urzędów w postaci ich nazw jednakże nie są podawane dane teleadresowe (rys. 11 w załączniku). WF.25 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki na mapie, w szczególności w postaci wskazania drogi od miejsca, w którym znajduje się Użytkownik do najbliższego/szych urzędów na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. WF.25.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia użytkownikowi odnalezienie najbliższych urzędów w okolicy (mierzone od punktu w którym aktualnie znajduje się użytkownik aplikacji). Poszczególne punkty nanoszone są na mapę Google Maps. Aktualna pozycja wyznaczana jest przez moduł GPS wbudowany w urządzenie. Możliwe jest wyznaczenie dokładnej ścieżki do każdego z punktów w otoczeniu użytkownika poprzez wykorzystanie nawigacji dostępnej w ramach wspomnianej mapy. 7. Baza filmów instruktażowych. WF.26 WF.26.ODP WF.27 WF.27.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wybór i odtworzenie we wbudowanym odtwarzaczu filmów instruktażowych znajdujących się w zasobach urządzenia. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej umożliwia użytkownikowi odtworzenie dowolnego filmu instruktażowego znajdującego się w bazie filmów udostępnionych przez aplikację. Filmy odtwarzane są w odtwarzaczu wskazanym przez użytkownika. Lista dostępnych materiałów instruktażowych dostępna jest po przejściu do sekcji Filmy (do których prowadzi odpowiedni przycisk) (rys. 12 w załączniku). Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego pliki do wymagań aplikacji mobilnej pod kątem rozdzielczości i wielkości. Wymaganie zostało zrealizowane. Wyświetlane filmy instruktażowe są dopasowywane do rzeczywistej wielkości i rozdzielczości wyświetlacza urządzenia, na którym owe materiały są emitowane. Użytkownik zachowuje dużą elastyczność w kwestii odtwarzania poprzez możliwość odtwarzania materiałów na dowolnym zainstalowanym w systemie odtwarzaczu. 8. Baza informacji dot. epuap. WF.28 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać dostęp do dokumentów i treści dotyczących epuap znajdujących się w zasobach urządzenia. 16

17 WF.28.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia użytkownikowi odczyt materiałów dotyczących epuap. Materiały zostały udostępnione w postaci plików PDF. Lista plików znajduje się w sekcji Instrukcje, do której prowadzi odpowiedni przycisk (rys. 13 w załączniku). WF.29 WF.29.ODP Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego dokumenty do wymagań prototypu aplikacji mobilnej epuap w zakresie wielkości plików i formatowania treści. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia odczytanie dokumentów w dowolnym oprogramowaniu do odczytu plików PDF. Wielkość plików jest odpowiednia do sprawnego i bezproblemowego ich wczytywania z poziomu aplikacji Wymagania funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Kod wymagania Opis wymagania 1. Wysyłka zdjęcia dokumentu. WFW.1 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi umożliwiać symulowanie potwierdzenia przez urząd, odebrania wysłanego przez użytkownika dokumentu. WFW.1.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia uzyskanie potwierdzenia z urzędu odebrania wysłanego przez użytkownika dokumentu. Potwierdzenie to jest widoczne w sekcji Archiwum dokumentu w kategorii Dostarczone, gdzie widoczne są wszystkie dokumenty odebrane przez urząd (rys. 14 w załączniku). WFW.2 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi zapamiętywać daty (z dokładnością do minuty) wykonania zdjęcia dokumentu. WFW.2.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap zapamiętuje daty wykonanych zdjęć dokumentu z dokładnością do minuty. (rys. 15 w załączniku). WFW.3 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi zapamiętywać daty (z dokładnością do minuty) wysłania dokumentu do urzędu. 17

18 WFW.3.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap zapamiętuje daty wysłanych dokumentów z dokładnością do minuty (rys. 15 w załączniku). 2. Funkcjonalności z wykorzystaniem NFC. WFW.4 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi umożliwiać potwierdzanie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC. WFW.4.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia potwierdzenie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC (rys. 1 w załączniku). 3. Integracja / zależności z usługami zewnętrznymi WFW.5 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi symulować funkcjonalność przeglądania najnowszych aktualności portalu epuap. WFW.5.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap symuluje przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap publikowanych w kanale RSS. Najnowsze informacje dostępne są w sekcji Aktualności do której prowadzi przycisk u dołu interfejsu użytkownika (rys. 17 w załączniku) Wymagania poza funkcjonalne wynikające z SIWZ Kod wymagania Opis wymagania Wymagania w zakresie interfejsu graficznego WPF.1 WPF.1.ODP Ilość i wielkość informacji wyświetlanych za pomocą aplikacji musi być dostosowana do rodzaju Urządzenia mobilnego. Prototyp aplikacji mobilnej epuap został wykonany z przeznaczeniem na smartphone Samsung Galaxy S III oraz tablet Samsung Galaxy Tab 2. Aplikacja po rozpoznaniu parametrów urządzenia sama wybiera odpowiedni interfejs graficzny (inny w obu przypadkach). Wymagania w zakresie specyfikacji docelowych urządzeń, na których aplikacja została zainstalowana 18

19 WPF.2 WPF.2.ODP WPF.3 WPF.3.ODP WPF.4 WPF.4.ODP W celu określenia lokalizacji użytkownika i wyznaczenia najbliższych urzędów w jego okolicy urządzenie mobilne na którym zainstalowano aplikację powinno posiadać wbudowany odbiornik GPS Wymaganie zostało zrealizowane. Urządzenia, dla których został wykonany prototyp aplikacji mobilnej epuap posiadają wbudowany odbiornik GPS (Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy TAB2). W celu umożliwienia użytkownikowi wykonania zdjęć dokumentów, z myślą o ich późniejszej wysyłce do epuap urządzenie mobilne powinno posiadać wbudowany aparat fotograficzny Wymaganie zostało zrealizowane. Urządzenia, dla których został wykonany prototyp aplikacji mobilnej epuap posiadają wbudowany odbiornik GPS (Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy TAB2) W celu umożliwienia pobierania najnowszych informacji z kanału RSS portalu epuap urządzenie użytkownika powinno posiadać możliwość uzyskania połączenia z Internetem (poprzez pakiety danych bądź WiFi) Wymaganie zostało zrealizowane Wymagania poza funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Kod wymagania Opis wymagania Wymagania w zakresie użyteczności WPFW.1 WPFW.1.ODP WPFW.2 Maksymalna ilość ekranów (przejść / etapów), nie może przekroczyć trzech w celu pełnego zakończenia procesu biznesowego. (pochodzenie: tzw. Prawo Fittsa) Wymaganie nie zostało zrealizowane. Liczba ekranów wymagana do zakończenia poszczególnych procesów biznesowych przekracza założoną wartość. Wpływa na to fakt konieczności wykonania kadrowania i wstępnej edycji zdjęć dokumentów przesyłanych do epuap. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi pozwalać na powrót do głównego menu aplikacji na każdym ekranie aplikacji, oraz podczas każdego procesu biznesowego, pozwalając na bezinwazyjne anulowanie aktualnie trwającego 19

20 procesu biznesowego. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Placing navigation components consistently.) WPFW.2.ODP WPFW.3 WPFW.3.ODP WPFW.4 WPFW.5.ODP WPFW.5 WPFw.5.ODP WPFW.6 WPFW.6.ODP Wymaganie nie zostało zrealizowane. Powrót do głównego menu prototypu aplikacji mobilnej epuap nie jest możliwy z dowolnego ekranu aplikacji. Brak przycisku nawigującego do głównego ekranu aplikacji. Powrót do poprzedniego ekranu z poziomu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik realizowany jest poprzez przycisk BACK urządzenia mobilnego. W przypadku większości ekranów cofnięcie się o jeden ekran skutkuje cofnięciem się do głównego menu aplikacji. Wyjątek stanowią ekrany, do których można się dostać bezpośrednio z sekcji Pomoc, Aktualności, O aplikacji. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, wykorzysta zakres kolorystyki interfejsu, zgodny z normą o dostępności WCAG 2.0 A. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Using Colour, oraz norma użyteczności ISO ) Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, na każdym ekranie będzie posiadał nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Consistent page layout oraz 8.4.4: Consistency between navigation components and Content.) Wymaganie zostało zrealizowane. Każdy ekran prototypu aplikacji mobilnej epuap w górnej części posiada nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, będzie jednoznacznie identyfikował konkretny ekran aplikacji poprzez nagłówek / tytuł ekranu znajdujący się na górze ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Placing title information consistently.) Wymaganie zostało zrealizowane. Każdy ekran prototypu aplikacji mobilnej epuap w górnej części posiada nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, będzie jednoznacznie identyfikował aktualnie odbywający się proces użytkownik, poprzez unikatową ikonę znajdującą się z lewym górnym rogu aplikacji, obok nagłówka / tytułu ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Showing users where they are.) Wymaganie zostało zrealizowane. Poszczególne ikony jednoznacznie 20

21 identyfikujące procesy zostały przedstawione poniżej - pomoc, - instrukcje, - wysyłanie pisma, - filmy, - aktualności, - dodawanie dokumentu, - archiwum dokumentów - wyszukiwanie urzędu 21

22 3. Model rozwiązania 3.1. Procesy biznesowe Aktorzy / akcjonariusze rozwiązania Użytkownik koocowy aplikacji użytkownik aplikacji mobilnej epuap, posiadający zainstalowaną aplikację na urządzeniu mobilnym (Samsung Galaxy S III lub Samsung Galaxy Tab 2). Google Maps zewnętrzna usługa, dostarczające funkcjonalnośd map, geolokalizacji oraz wyszukiwania podmiotów / urzędów wraz z ich lokalizacją na mapie. Umożliwia także wyznaczenie ścieżek do odpowiednich punktów w przypadku mobilnej aplikacji epuap do najbliższych urzędów w okolicy użytkownika. Portal epuap zewnętrzna usługa, portal WWW epuap. W kontekście aplikacji mobilnej epuap, dostarcza przez kanał RSS najnowsze aktualności o platformie epuap. 22

23 Wysokopoziomowy diagram przypadków użycia 23

24 Uwierzytelnianie Rejestruj <<refine>> <<refine>> Uwierzytelnij Dokonaj uwierzytelnienia Zaloguj Użytkownik <<realize>> <<refine>> Przypomnij hasło Wyszukaj urząd 24

25 Wyślij dokument do epuap Złóż wniosek o profil zaufany 25

26 ZPU - UC19: Przeglądaj zasoby dodatkowe, dostępne w urządzeniu 26

27 3.2. Diagram kontekstowy wdrożonego rozwiązania W odniesieniu do diagramu przypadków wykonano diagram kontekstowy. Diagram stanowi zestawienie aktorów będących w interakcji z prototypową aplikacją mobilną epuap. Aplikacja jest tu postrzegana jako pojedynczy proces. 27

28 3.3. Procesy biznesowe Lista procesów biznesowych Rejestracja Logowanie Resetowanie hasła Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Wysyłka dokumentu do urzędu Wyszukiwanie urzędów Sprawdzanie statusu dokumentów Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Powyżej znajduje się lista krytycznych procesów biznesowych, które znalazły się w koocowej wersji prototypu aplikacji. Przebieg niektórych z nich, został przedstawiony szczegółowo na kolejnych stronach dokumentacji w formie diagramów aktywności UML. Dla procesów, które uległy zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonano nowe diagramy UML, na których ów zmiany zaznaczono. 28

29 Rejestracja Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 29

30 Logowanie Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 30

31 Resetowanie hasła Zgodnie z dokumentacją projektową prototyp aplikacji multimedialnej powinien umożliwiad użytkownikowi wypełnienie formularza w celu odzyskania hasła do konta. W koocowej wersji funkcjonalnośd ta została zastąpiona funkcjonalnością resetowania hasła. 31

32 Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 32

33 Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 33

34 Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 34

35 Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 35

36 Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Proces uległ zmianie. Sporządzony diagram aktywności różni się od zaproponowanego w dokumentacji projektowej. Podstawowa zmiana polega na wprowadzeniu drugiego źródła pobierania pliku do wysyłki. Załączany dokument może pochodzid także z lokalnych zasobów urządzenia, na którym aplikacja została zainstalowana. Tak wybrany dokument podlega tym samym modyfikacją co dokument sporządzony przy użyciu aparatu fotograficznego. 36

37 Wysłanie dokumentu do urzędu Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 37

38 Wyszukiwanie urzędów Proces uległ zmianie. Sporządzony diagram aktywności różni się od zaproponowanego w dokumentacji projektowej. Wprowadzono alternatywną ścieżkę wyszukiwania urzędów opierającą się o wykorzystanie odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie, na którym zainstalowana jest prototypowa aplikacja mobilne epuap. Odbiornik GPS umożliwia określenie lokalizacji użytkownika i na podstawie jej podstawie wyznacza pobliskie urzędy. Ścieżka klasyczna wykorzystująca formularz nie uległa zmianom. 38

39 3.4. Dekompozycja wymagań (w oparciu o SWIZ) Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap Złożenie wniosku o profil zaufany 39

40 Konto Użytkownika Interfejs graficzny 40

41 Wymagania poza funkcjonalne w zakresie specyfikacji urządzenia 41

42 Wymagania ogólne wynikające z SIWZ 42

43 4. Ograniczenia rozwiązania Poniższy dział przedstawia ograniczenia budowanego rozwiązania aplikacji mobilnej epuap w kontekście ograniczeo: Funkcjonalnych (możliwości i funkcjonalności rozwiązania) Niefunkcjonalnych (bezpieczeostwo, wydajnośd, ograniczenia danej technologii np. systemu operacyjnego, urządzenia, etc.) 4.1. Ograniczenia funkcjonalne Przedmiotem wykonania prac implementacyjnych było stworzenie prototypowej aplikacji mobilnej epuap. Z racji na prototypowy charakter rozwiązania, aplikacja imituje pewną częśd funkcjonalności. Zakooczenie krytycznych procesów kooczy się najczęściej, wyświetleniem komunikatów informujących użytkownika o rezultatach działao poszczególnych modułów. Z racji na brak połączenia z portalem epuap nie jest możliwe realne wysłanie dokumentu w postaci załącznika. Podobnie ma się kwestia uwierzytelniania użytkownika w systemie epuap. Rejestracyjny, logowanie, resetowanie hasła oraz aktywacja profilu zaufanego ze względu na brak komunikacji z systemem epuap bazują jedynie na lokalnych zasobach i zmiennych. Prototyp aplikacji mobilnej epuap pełni funkcję prezentacyjną Ograniczenia niefunkcjonalne Ograniczenia technologiczne 1. Prototyp aplikacji mobilnej epuap jest dedykowany na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.1 lub wyższej. 2. W celu umożliwienia wykonania zdjęd dokumentów przesyłanych do epuap jako załączniki prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga urządzenia wyposażonego w aparat fotograficzny. 3. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu aktywacji konta zaufanego, wymaga posiadania czytnika NFC wbudowanego w urządzenie, na którym zainstalowano aplikacje 4. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu wyznaczenia aktualnej lokalizacji użytkownika wymaga aktywnego odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie mobilne oraz uprawnieo, by z tego urządzenia skorzystad 5. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga otwartego połączenia internetowego w celu wykorzystania mapy Google Maps do identyfikacji i zobrazowania poszczególnych urzędów w okolicy użytkownika 43

44 6. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu podniesienia zabezpieczeo procesu uwierzytelniania wymaga posiadania przez urządzenie czytnika NFC logowanie z użyciem identyfikacji NFC. 7. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga wolnej przestrzeni dyskowej urządzenia mobilnego w celu przechowywania plików wybranych do wysyłki, a także utrzymania archiwum. 8. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga zainstalowania oprogramowania umożliwiającego użytkownikowi odtwarzanie materiałów informacyjnych (odtwarzacz video) oraz czytanie plików z rozszerzeniem pdf. 44

45 5. Załączniki do wymagań zdefiniowanych w dokumentacji powykonawczej Rys. 1 Potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem NFC Rys. 2 Okno rejestracji konta w systemie epuap 45

46 Rys. 3 Weryfikacja danych logowania do konta Rys. 4 Okno logowania z polami login oraz hasło 46

47 Rys. 5 Archiwum dokumentów z podziałem na kategorie Rys. 6 Zmiana danych użytkownika i zabezpieczeo Rys. 7 Imitacja wysłania dokumentu do epuap Rys. 8 Wybór podmiotu na podstawie podziału terytorialnego 47

48 Rys. 9 Wybór metody załączenia dokumentu do wysyłki Rys. 10 Okna edycji dokumentu przed wysyłką do epuap 48

49 Rys. 11 Okno przedstawiające listę urzędów dla wprowadzonych parametrów wyszukiwania Rys. 12 Okno wyboru filmów instruktażowych Rys. 13 Okno wyboru dokumentów informacyjnych o epuap 49

50 Rys. 15 Sekcja dokumentów dostarczonych do epuap Rys. 16 Zapis daty dokumentów z dokładnością do minut 50

51 Rys. 17 Okno aktualności pobranych z kanału RSS portalu epuap 51

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo