Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych"

Transkrypt

1 Agnieszka Kłysik-Uryszek * Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wstęp Zachodzące w ostatnich latach intensywne procesy globalizacji, regionalizacji i liberalizacji gospodarki światowej tworzą nowe warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na znaczeniu tracą klasycznie rozumiane rynki narodowe, na rzecz coraz bardziej dostępnych rynków międzynarodowych. Dodatkowo, utrzymujące się dysproporcje w relatywnym wyposażeniu krajów w czynniki wytwórcze i wynikające z tego różnice w kosztach wytwarzania zachęcają przedsiębiorców do poszukiwania najdogodniejszych lokalizacji dla działalności gospodarczej poza granicami kraju. Dotychczas na arenie międzynarodowej Polska postrzegana była jako atrakcyjne miejsce lokowania inwestycji. Jednak od kilku lat również polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej włączają się w procesy internacjonalizacji. Świadczy to o ich rosnącej konkurencyjności, a także o rozwoju całej gospodarki. Celem artykułu 1 jest zbadanie skali zaangażowania polskich przedsiębiorstw w bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Analizie poddano wielkość i strukturę branżową BIZ, a także kierunki inwestycji. Wykorzystanie w badaniu danych NBP umożliwia ponadto określenie w jakim stopniu strumień BIZ tworzą inwestycje w kapitał własny jednostki zagranicznej, reinwestowane zyski (zatrzymane dywidendy) oraz inne formy finansowania. Okres analizy obejmuje lata Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej wskazano źródła i motywy ekspansji przedsiębiorstw w formie BIZ w świetle zachodzących w gospodarce zmian oraz tło teoretyczne zagadnienia. W części drugiej poddano analizie i ocenie dane o odpowiednio wielkości i kierunkach inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw oraz o strukturze strumienia wypływających BIZ, w podziale na inwestycje * Dr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. POW 3/5 1 Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, finansowanego ze środków NCN (umowa nr 2011/01/B/HS4/03372).

2 294 Agnieszka Kłysik-Uryszek w kapitał własny, reinwestowane zyski oraz pożyczki i pozostałe wsparcie finansowe udzielane w ramach grupy kapitałowej. 1. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw jako efekt zmian gospodarczych Postępujący proces globalizacji, integracji oraz liberalizacji handlu i przepływów kapitałowych sprawia, że znacząco zmieniają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Na znaczeniu tracą rynki narodowe, a coraz większe znaczenie zyskuje rynek międzynarodowy, tym bardziej, że nowe możliwości technologiczne zmniejszają koszty komunikacji i transportu. Przejawem globalizacji jest nie tylko rosnący eksport, tj. umiędzynarodowienie sprzedaży, ale także istotny wzrost wartości międzynarodowych przepływów finansowych zarówno w postaci inwestycji portfelowych, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Te ostatnie towarzyszą przemieszczaniu się procesów produkcji (delokalizacji). W warunkach liberalizacji gospodarki światowej przedsiębiorstwa często poszukują nowych, lepszych lokalizacji oferujących bardziej atrakcyjne warunki produkcji. Dodatkowo, utrzymujące się w skali światowej różnice w cenach czynników produkcji sprzyjają specjalizacji, a za tym i fragmentaryzacji produkcji 2. Coraz łatwiej jest przenieść część procesu do miejsc, w których w obfitości występuje poszukiwany czynnik wytwórczy w przeważającej większości przypadków jest to tania siła robocza. Dzięki obniżaniu kosztów przedsiębiorstwa mogą zachować, a nawet zwiększać rentowność i wydajność pomimo rosnącej konkurencji nie tylko na krajowym, ale także na globalnym rynku [Stempkowicz, 2007, s. 3-4]. To wszystko sprawia, że internacjonalizacja działalności staje się atrakcyjną ścieżką rozwoju dla coraz większej liczby przedsiębiorstw. Już nie tylko międzynarodowe korporacje posiadają rozproszone geograficznie jednostki, ale także przedsiębiorstwa krajowe decydują się na umiędzynarodowienie. Badania problematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych posiadają długą tradycję. W klasycznym ujęciu koncepcje wyjaśniające podejmowanie BIZ dzielą się na mikroekonomiczne (analiza z poziomu 2 Warto zauważyć, że procesowi fragmentaryzacji produkcji towarzyszy nie tylko ekspansja kapitałowa przedsiębiorstw (w formie BIZ), ale także rozwój offshoringu i outsourcingu.

3 Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 295 przedsiębiorstw) oraz makroekonomiczne (z poziomu gospodarek narodowych) [Zorska, 1998], [Oziewicz, 1998], [Misala, 1990], [Karaszewski, Choć mogłoby się wydawać, że do badania zachowań podmiotów gospodarczych zastosowanie mogą mieć głównie te pierwsze, oraz paradygmat OLI [Dunning, 1988], [Zorska, 1998] to jednak warto zauważyć, że poziom rozwoju oraz układ przewag komparatywnych gospodarek narodowych przekłada się bezpośrednio na skumulowany w poszczególnych podmiotach zasób atutów i przewag własnościowych, które w świetle choćby paradygmatu OLI są niezbędne do podjęcia ekspansji międzynarodowej. Empiryczne badania makroekonomiczne wskazują, że w ostatnich latach Polska gospodarka wchodzi w fazy charakterystyczne dla aktywnej internacjonalizacji w formie BIZ 3. Coraz większa aktywność międzynarodowa przedsiębiorstw z Polski wydaje się więc naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, nasycanie rynku krajowego, zmiana układu przewag komparatywnych, zmiana poziomu konkurencyjności i wzrost kosztów wytwarzania sprawia, że przedsiębiorcy krajowi poszukują brakujących atutów lokalizacyjnych na rynkach zagranicznych. Najczęściej przytaczaną klasyfikacją motywów podejmowania inwestycji bezpośrednich jest podział zaproponowany przez J. H. Dunninga na [Dunning, 2000]: 1) poszukiwanie rynku, 2) poszukiwanie zasobów, 3) poszukiwanie efektywności, 4) poszukiwanie aktywów strategicznych. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających ekspansję zagraniczną charakterystyczne są motywy rynkowe i zasobowe (kosztowe). Prawidłowość tę potwierdzają także wyniki badań empirycznych polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ. Jako główne motywy wskazują one aspekty rynkowe [www.paiz.gov.pl, dostęp dnia ], [Umiński i inni, 2009, s ], [Pertu, Walewski, 2012, s. 7] w tym także na podążanie za kontrahentem *Umiński i inni, 2009, s ] (co wskazuje na defensywny charakter inwestycji). Poszukiwanie przez polskie przedsiębiorstwa nowych rynków i odbiorców należy uznać za dobry 3 Wyniki badań wskazują, że gospodarka Polski znajduje się na końcu fazy 2 lub w początkach fazy 3 zarówno w modelu IDP J.H. Dunninga, jak i modelu T. Ozawy [Gorynia i inni, 2007], [Wysokińska, 2008].

4 296 Agnieszka Kłysik-Uryszek prognostyk. Oznacza bowiem, że ich produkty są atrakcyjne na rynkach międzynarodowych, a one same są w stanie podjąć skuteczną walkę konkurencyjną. Należy zauważyć, że dzięki napływowi korporacji międzynarodowych do Polski, przedsiębiorstwa te są już od dłuższego czasu wystawione na działanie wzmożonej konkurencji. Skoro więc, skutecznie i efektywnie funkcjonują na rynku krajowym, to zyskują również przekonanie o możliwości powodzenia także na innych rynkach. Pozostałe motywy ekspansji (poprawa efektywności i pozyskanie aktywów strategicznych) są charakterystyczne dla bardziej doświadczonych inwestorów (w praktyce dla korporacji międzynarodowych i innowacyjnych firm wysokotechnologicznych). Tym bardziej cieszy, że i polskie przedsiębiorstwa wskazują na te motywy. Źródeł poprawy efektywności polscy przedsiębiorcy upatrują przede wszystkim w korzystnych rozwiązaniach podatkowych. Duża część inwestycji lokowana jest w krajach o atrakcyjnych rozwiązaniach prawno-podatkowych, co umożliwia znaczne obniżenie obciążeń fiskalnych. Na szczególną uwagę zasługują także, nieliczne wprawdzie, młode przedsiębiorstwa innowacyjne, które na rynkach międzynarodowych poszukują aktywów strategicznych np. lokują swoje jednostki w światowych centrach np. IT. Jednym z ostatnich takich przypadków jest programistyczna firma Mobica, której biuro w niedługim czasie otworzone zostanie w San Jose, w Dolinie Krzemowej (USA) [www.mg.gov.pl, dostęp dnia ]. W początkowych stadiach internacjonalizacji inwestorzy wybierają przeważnie rynki bliskie swojej macierzystej lokalizacji. Nie chodzi jednak wyłącznie o bliskość geograficzną, ale przede wszystkim społeczną i kulturową 4. Ułatwia to bowiem aklimatyzację przedsiębiorstwa w nowym miejscu, zrozumienie mechanizmów rynkowych, funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, a także najważniejszych w działalności gospodarczej relacji międzyludzkich. Na bardziej odległe lokalizacje decydują się te przedsiębiorstwa, które posiadają już doświadczenie międzynarodowe, znają specyfikę funkcjonowania rynków zagranicznych. Warto zwrócić także uwagę na poziom rozwoju krajów lokaty kapitału. Opisywane w literaturze klasyczne koncepcje teoretyczne wskazują, że kapitał w formie BIZ przepływa z bogatych krajów wysokorozwiniętych do mniej rozwiniętych gospodarek borykających się 4 Wskazuje na to chociażby model Uppsalski *Umiński i inni, 2009+, ale także badania empiryczne polskich przedsiębiorstw *Pertu, Walewski, 2012].

5 Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 297 z problemem niedoboru kapitału. Kierunki polskich inwestycji bezpośrednich dobrze wpisują się w te wnioski 5. Analizując zagadnienie inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski warto zwrócić uwagę na fakt, iż na ich ogólną wartość składają się inwestycje firm z kapitałem polskim, ale także przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Jak pokazują dane GUS, te drugie odpowiadają za ok. 60% przedsięwzięć inwestycyjnych *Kłysik-Uryszek, 2012+, zatem realna skala zagranicznego zaangażowania przedsiębiorstw z kapitałem polskim jest dużo mniejsza niż wskazują oficjalne statystyki. Jest to o tyle istotne dla analizy zjawiska, że trudno próbować znaleźć wspólne motywy czy determinanty internacjonalizacji dla dwóch tak różnych grup podmiotów. Polskie jednostki korporacji międzynarodowych (często grup kapitałowych o rozbudowanych, międzynarodowych strukturach) podejmują geograficzną ekspansję (lub po prostu generują przepływy kapitałowe pomiędzy geograficznie rozproszonymi jednostkami grupy kapitałowej) w oparciu o decyzje strategiczne spółki matki, a nie własne analizy i badania. Z kolei podmioty z kapitałem krajowym, często z mniejszym doświadczeniem w zakresie internacjonalizacji, muszą same poszukiwać wszelkich informacji o rynkach zagranicznych, określać ich atrakcyjność i szacować ryzyko. Jest to więc dla nich większe wyzwanie niż dla przedsiębiorstw globalnych. Nie można jednak upraszczać podziału i przypisywać motywów zasobowych i rynkowych polskim podmiotom z mniejszym doświadczeniem, a efektywnościowych korporacjom międzynarodowym. Nie brakuje bowiem przykładów korporacji poszukujących tańszych miejsc wytwarzania oraz polskich spółek (nawet z sektora MSP), które decydują się na przeniesienie jednostek do krajów oferujących dogodne warunki rozliczania podatkowego. Dane GUS nie pozwalają jednak na określenie wielkości strumienia kapitału wypływającego z Polski w formie BIZ 6. Informacje te można uzyskać ze źródeł pochodzących z bilansu płatniczego Polski, które udostępnia NBP. Dane NBP mają jeszcze jedną zaletę. Pokazują bowiem 5 Warto nadmienić, że w ostatnich latach można zaobserwować rosnące strumienie kapitału pochodzące z krajów rozwijających się (np. krajów BRIC), a lokowane w gospodarkach rozwiniętych (np. w UE lub USA). 6 Dane GUS prezentują dane o spółkach, które podjęły BIZ (ich liczbę, rodzaj działalności, przychody) oraz ich jednostkach zagranicznych (liczba, kraje lokalizacji, działalność). Nie pokazują jednak żadnych wartości dokonanych inwestycji. Wynika to z charakteru prowadzonych badań i konstrukcji formularza sprawozdawczego.

6 298 Agnieszka Kłysik-Uryszek strumień BIZ w podziale na wartość zakupów udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa za granicą, reinwestowane zyski oraz pozostałe przepływy kapitałowe między spółką-matką a spółkami-córkami. Pozwala to z kolei ocenić, na ile wypływ kapitału z Polski ma charakter pierwotny (nowe przedsięwzięcia), a w jakim stopniu dotyczy relacji kapitałowych pomiędzy istniejącymi już jednostkami zagranicznymi a ich udziałowcami, w postaci zatrzymanych dywidend oraz wewnętrznych pożyczek. W pierwszym okresie aktywnej internacjonalizacji gospodarki należy się spodziewać przede wszystkim wzrostu pierwszego z tych strumieni (nowe inwestycje bezpośrednie). Duży udział pożyczek wewnętrznych może świadczyć o dominacji dużych, zaawansowanych w procesie internacjonalizacji korporacji nad początkującymi podmiotami krajowymi. Dodatkowo warto zauważyć, że na strumień pożyczek składają się nie tylko te udzielane przez polskie spółki-matki swoim zagranicznym jednostkom, ale także zarejestrowane w Polsce podmioty należące do zagranicznych inwestorów (np. korporacji transnarodowych) mogą wspierać finansowo swoje spółki-matki. Ten strumień nie będzie przyczyniał się zatem w żaden sposób do zwiększenia ekspansji kapitałowej Polski, rozumianej jako wzrost wartości posiadanego za granicą majątku wytwórczego. 2. Wielkość, struktura i kierunki odpływu kapitału z Polski w formie BIZ w latach W całym badanym okresie stan polskich należności z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrastał systematycznie. Na koniec 2011 r. osiągnął wartość ponad 156 mld zł rysunek 1.

7 w mld zł w mld zł Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 299 Rysunek 1. Struktura stanu należności z tytułu polskich BIZ w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie [NBP, dostęp dnia ]. W poszczególnych latach wartości polskich inwestycji wahały się znacznie. Najwyższą kwotę zanotowano w 2006 r. ponad 27,5 mld zł. Początek kryzysu przyniósł spadek inwestycji do 10,5 mld zł w 2008 r., jednak już w kolejnych latach następował wzrost, aż do ponad 21 mld zł w 2010 r. i 2011 r. rysunek 2. Rysunek 2. Struktura odpływu kapitału w formie BIZ z Polski w latach Kapitały własne i reinwestowane zyski Pozostały kapitał Pozostały kapitał Reinwestowane zyski Kapitały własne Źródło: Opracowanie własne na podstawie *NBP, dostęp dnia ]. Głównymi odbiorcami polskich inwestycji były kraje europejskie. Ich udział w odpływie kapitału z Polski w całym badanym okresie wynosił ponad 95%. Zasadniczo można wskazać dwie grupy krajów, do

8 300 Agnieszka Kłysik-Uryszek których kierowany był kapitał: kraje ościenne, o zbliżonej do Polski, słowiańskiej kulturze Ukraina, Rosja, Czechy, Litwa oraz kraje, z których przypłynęło najwięcej kapitału do Polski tj. Niemcy i Holandia. Kierunki te pokrywają się także z informacjami o liczbie inwestycji podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa, które publikuje GUS *Kłysik-Uryszek, 2012]. Odrębnie należy potraktować Luksemburg, Cypr i Szwajcarię. Do krajów tych trafiło łącznie ok. 35% polskich inwestycji, w tym ponad 24% do samego Luksemburga. Trudno jednak łączyć inwestycje w tych krajach z którąś z wymienionych wyżej grup. Nie mają one bowiem charakteru wytwórczego, a dotyczą sfery obrotów finansowych. Luksemburg, podobnie jak Szwajcaria, jest siedzibą wielu międzynarodowych funduszy oraz organizacji inwestycyjnych i finansowych. Zatem wszystkie zakupy udziałów (m.in. jednostek lub certyfikatów) dokonywane przez polskich rezydentów (obejmujące min. 10% udziałów w konkretnym podmiocie) są klasyfikowane jako BIZ. Ten rodzaj przepływów związanych z sektorem finansowym nie jest badany przez GUS, stąd w jego statystykach te kierunki polskich inwestycji w ogóle nie występują. Wysoka wartość inwestycji w gospodarce cypryjskiej spowodowana jest z kolei korzystnymi rozwiązaniami podatkowymi. Wiele firm, szczególnie od rozpoczęcia kryzysu w 2008 r. decydowało się na przeniesienie siedziby lub ustanowienie filii właśnie na Cyprze, gdyż to umożliwiało znaczne obniżenie przeciętnych obciążeń fiskalnych całego podmiotu. Zgodnie ze spodziewaną tendencją w całym okresie objętym Badaniem dominowały inwestycje w kapitały własne podmiotów zlokalizowanych za granicą. Reinwestowane zyski nie odgrywały znaczącej roli w ogólnym strumieniu BIZ. Warto jednak zwrócić uwagę na relatywnie duży udział pozostałych przepływów finansowych pomiędzy polskimi spółkami a ich zagranicznymi podmiotami powiązanymi. W kolejnych latach badanego okresu, począwszy od 2003 r., udział tego strumienia w całości odpływu BIZ wynosił odpowiednio ok.: 70%, 40%, 16%, 8%, 30%, 35%, 20%, 80% i 30%. Relatywnie wysokie wartości w pierwszych latach można uznać za przypadkowe niewielka skala ekspansji międzynarodowej powodowała, że pojedyncze duże transakcje mogły znacząco wpływać na ogólną wartość inwestycji. Jednak w 2010 r. polskie podmioty pożyczyły zagranicznym spółkom powiązanym aż 18,4 mld

9 Kapitały własne i reinwestowane zyski (w %) Pozostały kapitał (w%) Ogółem (w mld zł) Kapitały własne i reinwestowane zyski (w%) Pozostały kapitał (w%) Ogółem (w mld zł) Kapitały własne i reinwestowane zyski (w%) Pozostały kapitał (w%) Ogółem (w mld zł) Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 301 zł. Trudno to uznać za przypadkowe, zwłaszcza, że połowa tej kwoty trafiła do Wielkiej Brytanii. Zamieszczone na rysunkach 1 i 2 oraz w tablicy 1 dane pokazują, jak zmieniały się w czasie proporcje pomiędzy składowymi skumulowanych wartości polskich BIZ. Szczególnie znacząca zmiana nastąpiła właśnie w 2010 r. Wzrost udziałów pożyczek udzielanych wewnątrz grupy zaobserwować można zarówno w Europie, jak i Ameryce czy Azji. W Europie większość krajów w znacznym stopniu korzystała z kapitałów pożyczanych od polskich jednostek (najczęściej było to ok % ogólnej wartości polskich BIZ skumulowanych w danej gospodarce). Najwyższe wartości zanotowano dla: Niemiec (82%), Wielkiej Brytanii (90%), Grecji (97%), Włoch (95%), Portugalii (98%), Finlandii (96%) czy Węgier (81%). Okazuje się zatem, że Polska, która w relatywnie niewielkim stopniu odczuła skutki kryzysu, stała się źródłem finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw z krajów borykających się z pokryzysowymi trudnościami. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że jako przepływy BIZ klasyfikowane są nie tylko przepływy pożyczkowe ze spółki-matki do spółek-córek, ale także ze spółek-córek do spółekmatek, nie można wykluczyć, że funkcjonujące w Polsce spółki zależne od podmiotów zagranicznych dofinansowują swoje podmioty nadrzędne (spółki matki). Średnie wartości omawianego wskaźnika wynosiły dla Europy i UE-27 ok. 45%, co wynikało przede wszystkim z niskiego udziału tego strumienia kapitału w Luksemburgu (ok. 20%) i na Cyprze (ok. 3,5%) tablica 1. Tablica 1. Struktura stanu należności z tytułu polskich BIZ w przekroju geograficznym wybranych latach Ogółem 75,60 24,40 8,03 78,40 21,60 51,57 51,60 48,40 169,70 Europa 69,30 30,70 6,24 78,50 21,50 48,81 53,30 46,70 156,30 W tym: EU-27* 76,70 23,30 4,60 75,40 24,60 30,86 55,60 44,40 131,90

10 302 Agnieszka Kłysik-Uryszek W tym: Niemcy 83,10 16,90 0,86 54,80 45,20 2,01 18,20 81,80 7,12 Holandia 102,40-2,40 1,13 58,50 41,50 3,16 28,80 71,20 10,28 Wielka 59,10 40,90 0,24 66,70 33,30 2,79 9,90 90,10 18,65 Brytania Czechy 54,40 45,60 0,32 86,20 13,80 4,16 66,20 33,90 8,38 Litwa 63,90 36,10 0,14 73,30 26,70 2,81 67,40 32,60 8,42 Cypr 47,50 52,50 0,34 83,00 17,00 1,00 96,40 3,60 11,18 Luksemburg 99,20 0,80 0,24 99,30 0,70 10,16 79,90 20,10 40,40 Inne kraje europejskie 48,60 51,40 1,64 83,70 16,30 17,95 41,10 58,90 24,40 W tym: Szwajcaria 100,10-0,10 0,41 100,50-0,50 12,55 51,10 48,90 8,50 Rosja 20,60 79,40 0,20 27,40 72,60 1,40 42,30 57,70 3,99 Ukraina 62,90 37,10 0,50 69,00 31,00 2,19 61,60 38,40 4,31 Ameryka 78,60 21,40 0,32 75,40 24,60 0,77 23,90 76,10 7,93 Afryka 80,80 19,20 0,15 91,60 8,40 0,32 74,30 25,70 0,69 Azja 100,70-0,70 1,01 69,30 30,70 1,39 40,50 59,50 4,17 Australia i Oceania b.d b.d b.d 102,80-2,80 0,01 24,70 75,20 0,11 * Dla zachowania porównywalności danych dla 2003 r. obliczono wartość inwestycji łącznie dla 27 państw obecnej Unii Europejskiej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie *NBP, dostęp dnia ]. Zakończenie W okresie pierwszej dekady XXI w. skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa zwiększyła się wielokrotnie. Przyczynił się do tego rozwój gospodarczy kraju, dostęp do jednolitego rynku europejskiego, a także względnie niewielkie załamanie gospodarcze w okresie kryzysu. To wszystko umocniło polskie przedsiębiorstwa i umożliwiło im budowę silnych przewag konkurencyjnych. Głównymi odbiorcami polskich inwestycji są przede wszystkim kraje ościenne. Jest to charakterystyczne dla początkowych faz umiędzynarodowienia gospodarki. Z uwagi na duży udział sektora finansowego w odpływie BIZ, ważną lokalizacją jest także Luksemburg i Szwaj-

11 Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 303 caria. Ze względów podatkowych wiele firm decydowało się także na rozpoczęcie działalności na Cyprze. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw nie są kategorią jednolitą. Interesujący jest fakt, że gospodarka dopiero wkraczająca na drogę ekspansji kapitałowej, notuje tak wysoki udział strumienia wewnątrz-firmowego wsparcia kapitałowego i pożyczek. Od 2010 r. ich udział w skumulowanego wartości polskich BIZ wynosi blisko 50%. Literatura 1. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich raport z badania, dostęp dnia Cykliczne materiały analityczne NBP, inwestycje bezpośrednie polskie, dostęp dnia Dunning J. H. (1988), The theory of international production, International Trade Journal, Fall, Vol Dunning J. H. (2000), The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, April, Vol Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wyd. Dom Organizatora, Toruń. 6. Misala J. (1990), Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa. 7. Oziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wyd. UG, Gdańsk. 8. Pertu R., Walewski M. (2012), Polski Czempion; Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, PwC, Wrocław- Warszawa. 9. Polscy informatycy szturmują Dolinę Krzemową, dostęp dnia Stempkowicz W. (2007), Globalizacja gospodarki wybrane cechy procesu, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. 11. Umiński S. (red.) (2009), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z województwa pomorskiego, PBS DGA, Wyd. UG, Gdańsk.

12 304 Agnieszka Kłysik-Uryszek 12. Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa. Streszczenie Postępujący proces globalizacji, integracji oraz liberalizacji handlu i przepływów kapitałowych sprawia, że znacząco zmieniają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Na znaczeniu tracą rynki narodowe, a coraz większego znaczenia nabiera rynek międzynarodowy. Przejawem globalizacji jest istotny wzrost przepływów finansowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach lat również polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej włączają się w procesy internacjonalizacji. Świadczy to o ich rosnącej konkurencyjności, a także o rozwoju całej gospodarki. Celem artykułu jest zbadanie skali zaangażowania polskich przedsiębiorstw w bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Analizie poddano wielkość i strukturę branżową BIZ, a także kierunki inwestycji. Wykorzystanie w badaniu danych NBP umożliwia także określenie w jakim stopniu ostateczny strumień BIZ pochodzi z inwestycji w kapitał własny, dywidend oraz innych form finansowania. Okres analizy to lata Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej wskazano źródła i motywy ekspansji przedsiębiorstw w formie BIZ w świetle zachodzących w gospodarce zmian oraz tło teoretyczne zagadnienia. W części drugiej zaprezentowano podstawowe informacje o odpowiednio wielkości i kierunkach inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw oraz o strukturze samego strumienia wypływających BIZ w podziale na inwestycje w kapitał własny, reinwestowane zyski oraz wewnątrz-firmowe pożyczki i pozostałe wsparcie finansowe. Słowa kluczowe polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne The scale and geographical breakdown of Polish foreign direct investment (Summary) Globalization, integration and the liberalization of the economy makes a significant change in the business environment. National markets are losing their importance, while international markets become more and more open and reachable even for internationally inexperienced companies. In recent years also polish enterprises become more active in the field of international capital expansion. The aim of this article is to examine the scale of the involvement of Polish enterprises in foreign direct investment (FDI). The study includes the value of Polish FDI, its structure and geographical breakdown. It is based on data gained form National Bank of Poland for years

13 Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 305 The article is divided into two main parts. The first discuss some important issues concerning foreign expansion of enterprises, i.e. motives as well as empirical and theoretical background in the light of recent global economic changes. Second part presents the data concerning FDI of Polish companies. Not only the value and main locations of the capital flows was presented but also the structure of the flow: investments in equity, reinvested profits and other flows (as intercompany loans). Keywords polish foreign direct investments

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Wyniki badania realizowanego w latach 2010-2012 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Nr projektu: N N112

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Konferencja IBRKK Szanse i zagrożenia wzrostu XXIV Raport Roczny INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012-2014 Warszawa, 2 lipca 2015 r. Tematyka Raportu: Napływ BIZ i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 18/10/ :59:36

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia  Data: 18/10/ :59:36 DOI:10.17951/h.2016.50.4.433 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 4 SECTIO H 2016 Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania dorstar@uni.lodz.pl, baraniak.marta@gmail.com Struktura

Bardziej szczegółowo

Tendencje umiędzynarodowienia

Tendencje umiędzynarodowienia UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 858 Współczesne Problemy Ekonomiczne DOI: 10.18276/wpe.2015.11-08 Hanna Soroka-Potrzebna* Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce Dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie Związki bezpośrednich zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce W opracowaniu podjęta zostanie próba

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI GEOGRAFICZNE POLSKICH INWESTYCJI ZA GRANICĄ

KIERUNKI GEOGRAFICZNE POLSKICH INWESTYCJI ZA GRANICĄ ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3542 PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI XCIV WROCŁAW 2013 ELŻBIETA OSTROWSKA Uniwersytet Wrocławski KIERUNKI GEOGRAFICZNE POLSKICH INWESTYCJI ZA GRANICĄ Inwestycje zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Warszawa, styczeń 2008 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2006 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Toruń 2008 SPIS TREŚCI -. _- SŁOWO WSTĘPNE 9 WPROWADZENIE 13 Część

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM - WYKŁAD 1 DR KATARZYNA BAŁANDYNOWICZ-PANFIL CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego Bariery rozwoju obecności polskiej gospodarki na rynkach światowych 1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego Wizerunek Polski Sztandarowe produkty Tradycje handlowe Mentalność właścicieli i kadry

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Renesans przedsiębiorczości a internacjonalizacja początkujących firm Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski dr inż. Małgorzata Jaworek dr Marcin Kuzel Warszawa, 5 grudnia 2013 Wartość należności Polski z tytułu

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Jacek Kocerka, Łukasz Matuszczak, Rafał Woźniak Poniedziałki 18:30-20:00, Aula F Oceny 50% prezentacja 20% obecności 30% test [60%, 65%)

Prowadzący: Jacek Kocerka, Łukasz Matuszczak, Rafał Woźniak Poniedziałki 18:30-20:00, Aula F Oceny 50% prezentacja 20% obecności 30% test [60%, 65%) Zajęcia 1 1 Prowadzący: Jacek Kocerka, Łukasz Matuszczak, Rafał Woźniak Poniedziałki 18:30-20:00, Aula F Oceny 50% prezentacja 20% obecności 30% test [60%, 65%) 3; [65%, 70%) 3,5; [70%, 80%) 4, [80%, 90%)

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Jan Hybel Wyższa Szkoła Ekonometrii i Ekonomii w Olsztynie Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000 2009 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość międzynarodowa. Wykład

Przedsiębiorczość międzynarodowa. Wykład Przedsiębiorczość międzynarodowa Wykład Zakres wykładu Typy dystansów w procesie internacjonalizacji Podstawowe teorie internacjonalizacji Model uppsalski UM Modele innowacyjne - IM Paradygmat eklektyczny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Zagraniczne inwestycje polskich firm w 2012 roku mogą być warte około 5 mld euro, czyli

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ANNA WOLAK-TUZIMEK Politechnika Radomska PRZEDSIĘBIORSTWA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Warszawa, styczeń 2009 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2007 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo