Zeszyty naukowe nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 3"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych im większy jest zakres uniwersalności tego typu definicji. Podejmowano takie próby w oparciu o nauki ekonomiczne, prawne, statystykę, teorię prawdopodobieństwa, psychologię czy nawet nauki behawioralne. A.H. Wille w swojej pracy The Economic Theory of Risk and Insurance z 1901 r. stwierdzał, że: ryzyko jest czymś obiektywnym związanym z subiektywną niepewnością 1 Jednak bardzo wieloznaczne pojęcie niepewności powoduje, że tak podana definicja ryzyka jest mało precyzyjna. F.H. Knight w swojej pracy z 1921 r. Risk, Uncertainty and Profit publikując teorię niepewności mierzalnej i niemierzalnej, stwierdzał, że niepewność mierzalna to ryzyko zaś niemierzalna to niepewność sensu stricto. 2 Ryzyko jest pojęciem obiektywnym i jako takie może być mierzone, niepewność zaś to antonim pewności czyli braku wątpliwości. W takim ujęciu niepewność to stan umysłu powodujący powątpiewanie w zdolność do przewidywania skutków obecnych działań. C. Artur Williams Jr. wraz z zespołem w książce Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia definiuje ryzyko jako potencjalną zmienność zdarzeń i stwierdza, że jest ono obecne prawie we wszystkim czego dokonują ludzie. Gdy tak jest, skutek działań nie może być precyzyjnie przewidziany i odczuwamy niepewność. 3 Ponieważ ryzyko dotyczy większości sfer naszego życia, również definicje ryzyka są bezpośrednio z nimi związane. W 1966 r. W Stanach Zjednoczonych Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej opublikowała dwie oficjalne definicje ryzyka ubezpieczeniowego. W pierwszej ryzyko zostało określone jako niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach istnienia dwóch lub większej liczby możliwości. W drugiej definicji przez ryzyko ubezpieczeniowe rozumiano ubezpieczoną osobę lub przedmiot. 4 Jak pisze T Sangowski: Powszechność występowania ryzyka tak w życiu człowieka jak w działalności gospodarczej wymaga kompleksowego włączenia ryzyka w proces zarządzania. Aktywna postawa człowieka czy przedsiębiorstwa wobec ryzyka wynika z zależności jakie występują pomiędzy konsekwencjami ryzyka a celem działalności tych podmiotów. Każde z nich ma szanse na trwanie

2 6 i rozwój gdy potrafi poradzić sobie z zagrażającym ryzykiem 5. Celem tego artykułu jest pokazanie ryzyka występującego w pośrednictwie ubezpieczeniowym, które związane jest z ryzykiem ubezpieczeniowym, ale również z innymi typami ryzyka występującymi w działalności gospodarczej, a także w relacjach międzyludzkich. W przedstawionym poniżej schemacie blokowym wyróżniono trzy płaszczyzny występowania ryzyka: - Ryzyko agenta (pośrednika) - Ryzyko klienta (odbiorcy usług, np. ubezpieczeniowych) - Ryzyko stron w relacjach agent klient Rysunek 1 Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Źródło: Opracowanie własne Rozpatrzmy zatem obszar działania agenta oraz ryzyka występujące na tej płaszczyźnie. Występują tutaj przynajmniej dwa obszary ryzyka: - Ryzyko związane ze środowiskiem pracy agenta, otoczeniem formalnoprawnym - Ryzyko efektywności prowadzonej działalności gospodarczej Przyjmując założenie, że środowiska, otoczenie, w którym działa agent, dotyczy wszystkich pośredników, ryzyko związane z tym obszarem można klasyfikować jako ryzyko w skali makro. Natomiast zakładając, że ryzyko efektywności prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy określonego agenta, w danym momencie, ryzyko to należy traktować jako zestaw zagrożeń związanych z prowadzoną przez niego działalnością, a więc zagrożeniami w skali mikro. Prostym przykładem obrazującym, w tym wypadku ryzyko makro jest zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., na pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia r., wchodzący w życie z dniem r. Zmiany wprowadzone w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jednej z czterech wchodzących w skład pakietu, w sposób diametralny zmienią możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, co skutkować będzie dla całego rynku. Ponieważ wielu pośredników, na skutek wprowadzonych uregulowań zostanie zmuszonych do zaprzestania działalności, ryzyko to ma zarówno charakter fundamentalny, gdyż dotyczy dużej liczby jednostek, jak i partykularny, gdyż powoduje straty w interesach indywidualnych jednostek. 6 Ryzyko to ma również charakter dynamiczny gdyż dotyczy zmian związanych z rozwojem rynku i koniecznością wprowadzenia uregulowań praw-

3 7 nych zbieżnych z prawem Unii Europejskiej, do której Polska wstąpi w maju 2004 r. W takim ujęciu ryzyko to może stać się przyczyną strat finansowych (ryzyko finansowe) zarówno pojedynczego agenta jak i zbiorowości agentów, np. prowadzących działalność na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń, tzw. multiagentów. Nowe uregulowania, co prawda dopuszczają możliwość pracy agenta na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (art. 11 ust. 2), ale w sposób zasadniczy zwiększają ryzyko takiej działalności (przeniesienie odpowiedzialności z zakładu ubezpieczeń na agenta). Każda osoba podejmująca decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej mniej lub bardziej świadomie przyjmuje na siebie ryzyko związane z tą działalnością. Dotyczy to oczywiście również osób decydujących się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. O ryzyku prowadzenia działalności w określonym otoczeniu wspomniano powyżej. Warto natomiast zastanowić się nad rodzajami ryzyka występującymi na poziomie rynku, klienta, zakładu ubezpieczeń oraz ryzyk związanych z organizacją i prowadzeniem działalności przez pośrednika. Rys.2 przedstawia owe trzy strefy występowania ryzyka w pracy pośrednika ubezpieczeniowego. Rysunek 2 Strefy występowania ryzyka w pracy pośrednika ubezpieczeniowego Źródło: opracowanie własne

4 8 Wśród ryzyk związanych ze strefą transakcyjną, a więc z rynkiem, klientami oraz zakładami ubezpieczeń można wymienić następujące: - Ryzyko właściwego doboru zakładu ubezpieczeń oraz palety produktów ubezpieczeniowych - Ryzyko doboru segmentu rynku klientów - Ryzyko bariery kwalifikacyjnej, umożliwiającej efektywną sprzedaż ubezpieczeń Dobór partnera w interesach często stanowi podstawę sukcesu lub porażki. Stąd dobór zakładu ubezpieczeń, z którym pośrednik będzie współpracował to jedno z najważniejszych o ile nie najważniejsze zadanie. Szczególnie ważne dla agenta, mniej dla brokera, który ma możliwość ciągłego wyboru, gdyż z żadnym zakładem ubezpieczeń nie może pozostawać w stałym stosunku umownym 7. Agent zaś, zgodnie z zapisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia r. (art. 7) musi mieć podpisaną z zakładem ubezpieczeń umowę agencyjną. Podejmując decyzję pośrednik powinien zwrócić szczególną uwagę na: - znajomość marki zakładu ubezpieczeń na rynku, - wiarygodność, - akcjonariat, - standing finansowy (gwarancję wypłaty odszkodowania), - reasekurację - doświadczenie na rynku (tradycja), - paletę produktów, - cenę produktów w porównaniu z konkurencją, - jakość produktów oraz ich opakowanie, - system szkoleniowy, - proces likwidacji szkód, - system informatyczny (sprawność rozliczeń, statystyki itp.), - system obsługi klienta (CRM), - system prowizyjny, - umiejętność współpracy ze strukturami dystrybucyjnymi, - sprawność underwritingu - dostępność pracowników kluczowych - atmosferę pracy Każdy z tych elementów ma wpływ na efektywność pracy pośrednika, tym samym determinuje jego zyski lub straty. Ryzyko właściwego doboru zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem wymienionych cech, w odniesieniu do indywidualnej strategii businessowej pośrednika ma charakter ryzyka estymacyjnego a jego ocena prowadzi do częstych, znaczących błędów. Podobnie, istotne znaczenie dla pośrednika ubezpieczeniowego ma właściwy dobór segmentu rynku, na którym będzie prowadził swoją działalność. Jest rzeczą oczywistą, że pośrednictwo ubezpieczeniowe związane jest z kontaktami

5 międzyludzkim, a więc z komunikacją interpersonalną. Od poziomu tej komunikacji, dostosowania przekazu do właściwego odbiorcy zależy, czy agent (pośrednik) odniesie sukces czy porażkę. Oto niektóre warunki szczególnie silnie wpływające na ryzyko doboru właściwego segmentu rynku: - Koherentność segmentu rynku z indywidualnymi wyróżnikami pośrednika, takimi jak: poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, przynależność etniczna, zawodowa, zainteresowania, itp. warunek koherencji. - Odniesienie segmentu rynku do indywidualnej strategii businessowej pośrednika: np. koncentracja na sprzedaży ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym (np. grupa osób przynajmniej średnio uposażonych), transakcje korporacyjne (np. małe średnie przedsiębiorstwa), ubezpieczenia komunikacyjne (np. pakiety dealerskie), itp. warunek koncentracji. - Miejsce prowadzenia działalności (np. regionalizacja) warunek obszaru działania. - Dostępne produkty (w zależności od przebytych szkoleń oraz uzyskanych pełnomocnictw) warunek dostępu do produktu. Każdy z nas dobrze się czuje i porusza w środowisku znanym, przyjaznym. Stąd wybór segmentu rynku przez pośrednika ubezpieczeniowego powinien być związany z jego naturalnymi skłonnościami czy umiejętnościami. Niewątpliwie utrudniony będzie proces komunikacji pomiędzy ludźmi o diametralnie różnym poziomie wykształcenia, całkowicie odmiennych zainteresowaniach, doświadczeniach kulturowych, czy wywodzących się z odmiennych grup etnicznych. Dostosowanie swojego sposobu bycia do sposobu bycia klienta, wejścia w jego osobowość, poznanie potrzeb, jest tym łatwiejsze im bardziej naturalne. Długotrwały proces szkolenia, zbierane doświadczenia, intensywna obserwacja zachowań klienta ułatwia w przyszłości poszerzanie segmentu rynku o nowych klientów. Jednak w początkowym etapie rozpoczynania działalności, ryzyko niewłaściwego wyboru jest stosunkowo duże, czego początkujący pośrednik powinien mieć świadomość. Wydaje się, że to ryzyko ma charakter ryzyka partykularnego, co oznacza, iż w wypadku dokonania niewłaściwego wyboru segmentu rynku (niewłaściwego w odniesieniu do określonego pośrednika), pośrednik poniesie stratę, wynikającą zarówno z jego własnej aktywności bądź z przyczyn od niego niezależnych (np. zbyt wysoka lub zbyt niska świadomość ubezpieczeniowa klientów z wybranego segmentu, odmienne oczekiwania produktowe klientów, itp.) Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego są niewątpliwie poprzedzone przemyśleniami dotyczącymi strategii jej prowadzenia. Ponieważ związane są z określonymi oczekiwaniami (po stronie przychodów) oraz wydatkami (koszty), które w początkowym okresie przewyższają te pierwsze, decyzje te w sposób znaczący wpływają na ryzyko poniesienia straty finansowej. Koncentracja na określo- 9

6 10 nej grupie produktów (np. ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym) zdecydowanie ułatwia rzetelne przygotowanie oferty dla potencjalnego klienta, a tym samym zwiększa szansę na sukces sprzedażowy, co przekłada się na obniżenie poziomu ryzyka straty. Takie zogniskowanie strategii sprzedażowej ułatwia też wybór segmentu klientów. Analizując zakres ochronny produktu, jego cenę czy warunki zawarcia umowy otrzymujemy szereg informacji o potencjalnym kliencie, do którego produkt jest adresowany. Wiele zakładów ubezpieczeń z góry adresuje produkt do określonej grupy klientów, ustalając, np. minimalny poziom składki. Jeśli warunek koncentracji jest zbieżny z warunkiem koherencji, o którym mówiono powyżej, wówczas obniża się poziom podejmowanego ryzyka businessowego. Z tytułu charakteru strat jakie pośrednik poniesienie w wypadku podjęcia niewłaściwych decyzji, ryzyko to można określić jako ryzyko finansowe. Zarówno ze strategią działania jak i kosztami prowadzonej działalności związany jest warunek obszaru działania. Prowadzenie działania na wyodrębnionym obszarze, lepiej rozpoznanym ( np. znana miejscowość), bardziej przyjaznym (np. środowisko ludzi o wspólnych zainteresowaniach), czy wręcz określonym promieniu (w km) od siedziby pośrednika, ułatwia logistykę, jakość i terminowość obsługi klienta, kompleksowe rozpoznanie wybranego segmentu rynku, wreszcie obniżenie kosztów działalności. Świadomość tego warunku, szczególnie w powiązaniu z wyżej omawianymi ma zasadniczy wpływ na ocenę stopnia ryzyka działania. Dopełnieniem rozważań związanych z ryzykiem wynikającym z niewłaściwego doboru segmentu rynku jest rzetelna analiza możliwości dostępu do produktu. Każdy pośrednik (agent) 8 winien posiadać pełnomocnictwo zakładu ubezpieczeń do reprezentowania w zakresie sprzedaży określonych produktów ubezpieczeniowych. Uzyskanie takiego pełnomocnictwa, zwyczajowo związane jest ze szkoleniem i/lub egzaminem, którego pomyślny wynik potwierdza umiejętności pośrednika w posługiwaniu się określonym produktem, czy grupą produktów. Taka weryfikacja ma również za zadanie upewnić klienta, że osoba proponująca mu określony produkt ma pełną świadomość jego celów, zalet ale także wad, i w należyty sposób odniesie te cechy to aktualnej (bieżącej) sytuacji klienta. W konsekwencji klient uzyska oczekiwaną ochronę (świadomie i efektywnie przeniesie swoje ryzyko na zakład ubezpieczeń) za adekwatną cenę. Przekraczając zakres swoich pełnomocnictw, pośrednik naraża się na ryzyko roszczeń ze strony zakładu ubezpieczeń, w wypadku zaistnienia szkody z ubezpieczenia, do którego zawarcia nie miał prawa. Podobnie, nieumiejętność (lub niechęć) rzetelnego przedstawienia produktu klientowi (z wszystkimi wadami i zaletami) naraża go na możliwość niepełnej, oczekiwanej ochrony, co w wypadku szkody powoduje utratę zaufania do pośrednika, zakładu ubezpieczeń czy wręcz istoty ubezpieczania. Zatem warunek dostępu do produktu łącznie z pozostałymi warunka-

7 mi, szczegółowo powinien zostać rozważony przy podejmowaniu decyzji o działalności przez pośrednika, co niewątpliwie ułatwi ocenę (szacunek) podejmowanego ryzyka businessowego. Przechodząc do omówienia strefy organizacyjnej (rys. 2) należy zwrócić uwagę szczególnie na ryzyko straty finansowej wynikającej z niezrealizowania oczekiwań związanych z efektywną działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wspomniane ryzyko straty finansowej związane jest z kosztami, które należy ponieść w początkowej fazie organizacji działalności gospodarczej. Nakłady te dotyczą m.in.: - Kosztów uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności. W przypadku agentów nowa ustawa rezygnuje z zezwoleń, wprowadza jednak obowiązek wpisu do Rejestru pośredników ubezpieczeniowych 9, w którym wszelkie wpisy i zmiany wpisów obciążone są kosztami. - Wpisu do ewidencji prowadzenia działalności (ewentualnie koszty zawiązania innego podmiotu, np. spółki prawa handlowego). - Wyposażeniem pośrednika w środki pracy (biuro, komputer, tel. kom., środek transportu, wyposażenie biura, itp.) - Szkoleń (zwyczajowo sponsorowane przez zakłady ubezpieczeń, ale nie wszystkie i nie zawsze) - Prospectingu - Kontaktów z klientem (zazwyczaj 2-3 wizyty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia) - Obowiązkowego ubezpieczenia OC (brokerzy oraz agenci pracujący na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w danej grupie) - Kosztów innych, nie wymienionych. Ta niepełna lista obrazuje zakres inwestycji, którą pośrednik musi poczynić przed rozpoczęciem działalności, wiąże się zatem z ryzykiem straty finansowej w wypadku braku efektywności działania. Jak wynika z rys. 1 ryzyko występuje również po stronie klienta. Spróbujmy zatem zastanowić się nad szeregiem ryzyk, które dotyczą klienta jako strony w procesie pośrednictwa ubezpieczeniowego (rys. 1) Powszechna jest świadomość ponoszenia ryzyka zarówno w szeroko pojętej działalności gospodarczej jak i działalności inwestycyjnej. Rzadziej jednak świadomość taka występuje w prywatnym życiu człowieka. Nawet jeśli występuje, to niezmiernie rzadko człowiek świadomie i kompleksowo zarządza ryzykiem w swoim życiu prywatnym. A przecież można zaryzykować stwierdzenie, że na życie człowieka podobnie jak na życie organizacji gospodarczej czyha wiele zagrożeń i niepewności. Rozpatrzmy schemat obrazujący tzw. linię życia człowieka (Rys. 3). 11

8 12 Linia życia człowieka Rysunek 3 Źródło: Opracowanie własne Spróbujmy powyższy rysunek rozpatrywać oczami potencjalnego klienta usługi ubezpieczeniowej, związanej z przeniesieniem (transferem) niektórych ryzyk występujących w okresie życia (linia życia) na zakład ubezpieczeń. Narodziny człowieka to piękny i doniosły moment dla całej rodziny, jednak z punktu widzenia ekonomicznego to początek wydatków związanych z wychowaniem, edukacją, utrzymaniem itd. Aż do momentu osiągnięcia wieku umożliwiającego podjęcie pracy zawodowej a tym samym generowania przychodów dla siebie i rodziny, człowiek stanowi koszt dla rodziny i podlega wielu zagrożeniom, a rodzina zmuszona jest podejmować wiele ryzykownych decyzji. Ryzykownych z punktu widzenia egzystencjalnego i finansowego. Oto niektóre z nich oraz przykłady produktów umożliwiających transfer ryzyka na zakład ubezpieczeń: - Ryzyko chorób wieku dziecięcego koszty dodatkowej opieki medycznej, np. ubezpieczenie kosztów leczenia - Ryzyko nieszczęśliwego wypadku, np. podczas zabawy czy w szkole np. ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) - Ryzyko braku środków na edukację dzieci np. polisa posagowa - Ryzyko zapewnienia środków na utrzymanie dzieci np. polisa na życie głównego żywiciela rodziny, itp.

9 Młody człowiek, który rozpoczyna swoje dorosłe życie zawodowe, zaczyna zarabiać pieniądze i zaczyna również myśleć kategoriami inwestycyjnymi (mieszkanie, samochód, dom, inwestowanie nadwyżek kapitałowych itp.). Występuje ryzyko inwestycyjne. Ryzyko to często kojarzone jest ze zwrotem z inwestycji. Generalnie im wyższy poziom przyjmowanego ryzyka tym wyższe oczekiwania klienta (inwestora) związane ze stopą zwrotu z inwestycji i odwrotnie, im wyższe bezpieczeństwo (niższy poziom ryzyka) tym niższa stopa zwrotu. Jak wykazano wcześniej ryzyko jest postrzegane w wieloraki sposób. Podobnie rozpatrywane jest postępowanie z ryzykiem, obecnie zwane często zarządzaniem ryzykiem. Jedną z dróg postępowania z ryzykiem jest jego unikanie. Można go również akceptować. Weźmy np., jazdę samochodem, która związana jest z ryzykiem wypadku. Jeśli nie będziemy jeździli samochodem, unikniemy tego typu ryzyka, jeśli wsiadamy do samochodu akceptujemy je. Oczywiście w życiu występuje wiele ryzyk, które są nie do uniknięcia. Jednym z nich jest, np. ryzyko zatrucia przy jedzeniu. Kompletne odstawienie jedzenia spowodowałoby uniknięcie tego ryzyka, ale jest po prostu niemożliwe gdyż prowadzi wprost do śmierci głodowej. W świecie inwestycji istnieją pewne możliwości unikania ryzyka poprzez inwestowanie w instrumenty pozbawione ryzyka, np. bony skarbowe skarbu państwa uznawane jako pozbawione ryzyka. Należy jednak mieć świadomość, że również stopa zwrotu z tego typu inwestycji jest adekwatna do poziomu przyjmowanego ryzyka. Zupełnie odmienna sytuacja występuje na rynku akcji, na którym każdy wybór inwestycyjny związany jest z koniecznością podjęcia ryzyka inwestycyjnego. Następnym sposobem obchodzenia się z ryzykiem, o którym była wcześniej mowa jest jego transfer. Najlepszym przykładem transferu ryzyka jest ubezpieczenie. Ochronę, np. przed kosztami związanymi z długoterminową chorobą (pobytem w szpitalu) może być ubezpieczenie zdrowotne. Zakład ubezpieczeń jest w stanie przyjąć takie ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń ma świadomość, że jeśli przyjmie statystycznie odpowiednią ilość tego typu ryzyk (ubezpieczy odpowiednią ilość osób) będzie w stanie pokryć swoje zobowiązania (wypłacić odszkodowania) oraz dodatkowo na tym zarobić. Podobne działania związane z transferem ryzyka występują na rynku finansowym, gdzie można, np. zabezpieczyć się odpowiednimi instrumentami przed zmianami kursowymi, przenosząc swoje ryzyko na innych graczy na rynku. Czy klienci (inwestorzy) nie lubią ryzyka? W gospodarce generalnie pokutuje przeświadczenie, że inwestorzy postępują racjonalnie. Racjonalny inwestor preferuje pewność od niepewności. W rzeczywistości inwestorzy nie tyle nie lubią ryzyka co mają awersję do ryzyka. Inwestor z awersją do ryzyka to taki, który nie przyjmuje tak długo ryzyka, dopóki nie dostanie adekwatnego do poziomu 13

10 14 ryzyka zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przyjęcie nawet znacznego ryzyka jeśli za tym idzie możliwość jego skompensowania, jest z punktu widzenia inwestycyjnego postępowaniem racjonalnym. Racjonalny inwestor nie może bowiem spodziewać się nadzwyczajnych zwrotów z inwestycji bez podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Większość z inwestorów postępuje zgodnie ze swoją skłonnością do podejmowania ryzyka. Niektórzy są w stanie zaakceptować wysoki poziom ryzyk licząc na wysoką efektywność inwestycji, inni zaś ograniczają podejmowane ryzyko godząc się na niższe stopy zwrotu z inwestycji. Można jedynie stwierdzić, że inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków z inwestycji. Czy można jednak równocześnie powiedzieć, że minimalizują podejmowane ryzyko? Nie. Powodem jest koszt minimalizacji ryzyka. Tym kosztem jest poziom stopy zwrotu z inwestycji. Rynek, np. krajowych obligacji jest zdominowany przez obligacje rządowe z dwóch powodów. Po pierwsze, zadłużenie rządu jest zwykle bardzo duże w stosunku do rynku jako całości, co wiąże się z wysoką płynnością tych papierów wartościowych. Po drugie, dług rządowy w formie obligacji denominowanych w krajowej walucie jest zwykle traktowany jako pozbawiony ryzyka, ponieważ rząd może zawsze posłużyć się dodrukowaniem pieniędzy w celu wykupienia swoich obligacji 10. Istotnym elementem, który ma wpływ na ryzyko jest czynnik czasu (patrz linia życia, rys. 3). Klienci (inwestorzy) w swoich planach muszą brać pod uwagę czas jako istotny czynnik wpływający na poziom inwestycji. Każdy z realizowanych, podejmowanych celów związany jest z perspektywą czasową. Przewidywanie zdarzeń w czasie związane jest z niepewnością ich wystąpienia, stąd im dłuższa perspektywa tym większe ryzyko. W 2002 r. w Polsce inwestowanie w bezpieczne obligacje skarbu państwa przynosiło do 18% w skali rocznej. Dziś te instrumenty szacowane są na max 6%. Równocześnie inwestycje w akcje były skazane na potencjalne straty lub niskie zyski, natomiast dziś biją rekordy efektywności. Generalna zasada zaleca akcje jako inwestycje długoterminowe. Wówczas podejmowane ryzyko w długim okresie czasu zazwyczaj spotyka się z adekwatną stopą zwrotu. Jako inwestycje krótkoterminowe zalecane są obligacje. Nowoczesna analiza inwestycji dzieli tradycyjne źródła ryzyka w odniesieniu do stopnia zwrotu z inwestycji na dwie kategorie: ryzyko związane z rynkiem lub stopą zwrotu z inwestycji oraz ryzyko charakterystyczne dla określonego działania takie jak ryzyko biznesowe lub finansowe. Rozważmy zatem te dwie kategorie w odniesieniu do ryzyka całkowitego. Ryzyko całkowite dzieli się zatem na ryzyko ogólne (związane z rynkiem) oraz specyficzne (związane z określonym działaniem). Możemy stwierdzić, że mamy zatem ryzyko systematyczne i niesystematyczne. Taki podział jest najlepiej widoczny przy wycenie rynkowych papierów wartościowych. Stopy zwrotu z poszczególnych aktywów są skorelowane, lecz nie

11 doskonale. Dlatego też klient (inwestor), zamiast inwestować w pojedyncze walory, może zmniejszać ryzyko, budując zróżnicowany portfel aktywów finansowych. Jednakże nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, nawet przy bardzo dobrze zdywersyfikowanym portfelu papierów wartościowych. Nie jest ono równe zero. To, które pozostaje, nazywa się ryzykiem systematycznym i obejmuje wahania w czasie średniej ceny aktywów; nie da się go obniżyć poprzez dalszą dywersyfikację portfela. Inaczej rzecz się ma z ryzykiem niesystematycznym, które związane jest z odchyleniem ceny danego papieru wartościowego od średniej ceny aktywów. W tym przypadku podjęcie określonych działań może je zmniejszyć. 11 Ryzyko rynkowe (systematyczne) odzwierciedla wskaźniki makroekonomiczne mające wpływ na notowania papierów wartościowych i stanowi punkt krytyczny (wyzwanie) dla wszystkich inwestorów. Ryzyko niesystematyczne (nie rynkowe) związane jest ze wskaźnikami dotyczącymi określonych papierów wartościowych a tym samym łatwo dywersyfikowalne. Ryzyko inflacji to wskaźnik, który obrazuje spadek siły nabywczej pieniądza. Przy niepewnym poziomie inflacji nawet najbardziej bezpieczne instrumenty finansowe takie jak bony skarbowe skarbu państwa mogą okazać się niebezpieczne dla inwestora. Ryzyko to jest zbieżne z ryzykiem stopy procentowej, gdyż zazwyczaj wzrost stóp procentowych wynika z podwyższonego poziomu inflacji, ponieważ kredytodawcy (banki) muszą skompensować sobie spadek siły nabywczej pieniądza wyższym oprocentowaniem (zyskiem). Niektóre inwestycje są bardziej atrakcyjne od innych w wyniku szczególnych regulacji, np. w prawie podatkowym które dają im dodatkowe przywileje (zwolnienia z podatku). Swego czasu takimi przywilejami cieszyły się obligacje skarbu państwa. Pośrednik ubezpieczeniowy mając świadomość powyższych faktów jest w stanie pomóc klientowi w wyborze produktu właściwego dla danego momentu życiowego, odpowiadającego jego potrzebom oraz naturalnym skłonnością do podejmowania (bądź nie podejmowania) ryzyka. W życiu klienta (rys. 3), występuje wiele ryzyk, gdyż ryzyko trwale związane jest z wszelkimi formami egzystencji i działania człowieka. Cała działalność ubezpieczeniowa uzasadniona jest występowaniem ryzyka. Ryzyko jego istota, definicje, klasyfikacja, identyfikacja, porządkowanie, pomiar i ocena to przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych związanych z teorią ekonomii, z teorią ubezpieczeń, z finansami, prawem, matematyką, statystyką matematyczną i innych. Powstała również teoria ryzyka oparta przede wszystkim na teorii procesów stochastycznych i rachunku prawdopodobieństwa. 12 Dla pełnego zrozumienia tematu warto odnieść się do definicji ubezpieczenia jako instrumentu zarządzania ryzykiem. W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji ubezpieczenia, które choć określają to samo, kładą akcent 15

12 16 na różne elementy tego pojęcia. Oto niektóre z nich: - Ubezpieczenie stanowi urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia tego ciężaru na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają (Łazowski, 1948) - Ubezpieczenie to forma repartycji strat w dwóch wymiarach: w przestrzeni, gdyż fundusz, z którego pokrywana jest strata, tworzony jest ze składek wielu osób, i w czasie, gdyż składki te są płacone z reguły przez długi okres, często w ratach (Warkałło 1970) - Ubezpieczenie jest instytucją ekonomiczną, która redukuje ryzyko przez poddanie wspólnemu zarządzaniu grupy przedmiotów, rozłożonych w taki sposób, że suma przypadkowych szkód im zagrażających jest możliwa do określenia w wąskich granicach (Greene i in. 1981) - Istotą ubezpieczenia jest rozłożenie (repartycja) ryzyka strat lub konieczności finansowego pokrycia nadzwyczajnych potrzeb na większą liczbę podmiotów uiszczających składki na fundusz ubezpieczeniowy; chodzi tu o podmioty zagrożone takim samym lub podobnym niebezpieczeństwem, organizacja funduszu związana jest ściśle z jego przeznaczeniem i rodzajem ubezpieczenia (Uruszczak 1994) - Ubezpieczenie jest urządzeniem gospodarczym, które pozwala zakładowi ubezpieczeń, dzięki opłacie składki, przejąć od ubezpieczającego ryzyko negatywnych, ekonomicznych skutków określonego zdarzenia losowego (Hadyniak 2000). 13 Zarówno Łazowski (1948) jak i Hadyniak (2000) stwierdzają, że ubezpieczenie stanowi urządzenie gospodarcze i jako takie realizować może (i realizuje) różnorodne zadania, które służą w głównej mierze gospodarce narodowej. W takim ujęciu jego wyłącznym zadaniem jest łagodzenie (lub w pełni likwidowanie) negatywnych skutków zdarzeń losowych poprzez rozłożenie ciężaru tego łagodzenia na wiele jednostek, którym takie zdarzenia zagrażają 14 Ubezpieczenie jest zatem metodą zarządzania ryzykiem poprzez transfer ryzyka z jednostki w drodze umowy na wyspecjalizowany podmiot (zakład ubezpieczeń), który organizuje dystrybucję tego ryzyka pomiędzy większą liczbę podmiotów, którym podobne ryzyko zagraża. 15 Proces pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak wspomniano wyżej to przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy pośrednikiem i klientem. W relacjach tych (rys. 1) można zaobserwować szereg zagrożeń wynikających m. in. z: - Wzajemnego zaufania stron do współpracy oraz zakresu i rzetelności przekazywanych informacji - Ryzyka niezrozumienia przez klienta istoty produktu, jego cech i ograni-

13 czeń, skutkujące w przyszłości potencjalnymi roszczeniami - Ryzyka nadmiernego doradztwa, do którego pośrednik nie jest upoważniony, na skutek którego klient może ponieść stratę Podsumowując, w procesie pośrednictwa ubezpieczeniowego występuje szereg ryzyk podobnych do ryzyk związanych z każdą inną działalnością gospodarczą. Wynikają one często z braku pełnej, świadomej informacji o możliwościach ich unikania, czy transferu. Brak wiedzy w tym zakresie jest szczególnie zauważalny i dotyczy zarówno klientów jak i nie zawsze dobrze przygotowanych do zawodu pośredników. Stąd też sprzedaż produktu ubezpieczeniowego, bez pełnej świadomości zadań jakie ma spełniać dla klienta często kończy się serią wzajemnych roszczeń w trójkącie: Klient Pośrednik Zakład ubezpieczeń i niestety nie przyczynia się do rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, a tym samym rynku ubezpieczeniowego. Rozwiązaniem tych problemów może być planowanie finansowe, czyli proces świadomego (ze strony klienta) określenia celów życiowych (np. budowa domu, edukacja dzieci, dodatkowe środki na emeryturze, itp.) a następnie właściwego doboru produktów ubezpieczeniowo finansowych, które umożliwią i/lub zabezpieczą ich osiągnięcie. Podstawą każdego planu finansowego powinny być instrumenty ubezpieczeniowe, gdyż one gwarantują ochronę w czasie realizacji planu. Bez tej ochrony każdy plan, w tym indywidualny plan finansowy wiąże się ze szczególnym ryzykiem wykonalności. Indywidualne planowanie finansowe nierozerwalnie związane jest z zarządzaniem potencjalnym ryzykiem daje możliwość dokonania wyboru pomiędzy chęcią przyjęcia (zatrzymania, retencji) ryzyka a przeniesieniem tego ryzyka na osoby (fizyczne lub prawne) trzecie. Jeżeli u klienta występuje brak skłonności do podejmowania ryzyka, ma do niego awersję, najczęściej stara się przenieść to ryzyko na osobę trzecią, np. poprzez ubezpieczenie ryzyka. Ja już wspominano jedną z metod transferu ryzyka jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie jest instytucją, która ma znieść lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia. 16 Na zakończenie warto odnieść się do obowiązków pośrednika w relacjach z klientem, związanych z przeniesieniem ryzyka. Dokonując takiego przeniesienia współpracujący z klientem pośrednik powinien pomóc w dokonaniu podziału ubezpieczeń na ubezpieczenia: - Zasadnicze czyli te, które są bądź obowiązkowe (wymagane przez prawo), np. odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów samochodowych, bądź też takie, które zabezpieczają zdarzenia o wyjątkowo szkodliwym wpływie na nasze życie lub finanse, np. pożar jedynego domu, niezdolność do pracy, OC w życiu prywatnym, itp. - Pożądane czyli te które dotyczą zdarzeń mogących w poważny sposób 17

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Andrzej Janowski Katedra Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Poznań Strona nieparzysta 1 PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych Finansowanie rynku nieruchomości za pomocą kredytów hipotecznych obarczone jest wieloma

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo