Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce"

Transkrypt

1 Jan K. Solarz Akademia Finansów Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce Bankowość jest prosta, jeżeli staje się ona skomplikowana, to znaczy, że coś nie jest w porządku. Walter Bagehot ( ) Termin przedsiębiorczość jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Przedsiębiorczość ma być cudownym lekarstwem na niską pozycję konkurencyjną Polski. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem wielowymiarowym i dynamicznym. Redukowanie jej do jednego, jedynie słusznego wymiaru stanowi poznawczą barierę jej krzewienia. Instytucjonalne podejście do przedsiębiorczości, wywodzone od Schumpetera, zyskuje coraz większe uznanie w teorii ekonomii na świecie. W Polsce nurt instytucjonalny powoli zdobywa swych zwolenników w środowiskach akademickich. W praktyce gospodarczej szczególną barierą przedsiębiorczości jest niezadowalająca edukacja finansowa i nadal bardzo wysoki poziom wykluczenia w dostępie do profesjonalnego zarządzania ryzykiem. Celem opracowania jest wskazanie na niski poziom kompetencji finansowej obywateli i znaczny obszar wykluczenia w dostępie do usług finansowych jako istotnych barier rozwoju przedsiębiorczości w Europie. Po przedstawieniu wyników badań w Wielkiej Brytanii i Polsce zostaną zaproponowane praktyczne kroki, jakie należałoby podjąć, aby pokonać poznawcze i instytucjonalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Wprowadzenie Poszukiwanie związku przyczynowo-skutkowego między rozwojem świata finansów a działalnością gospodarczą człowieka ma długą historię. Zazwyczaj wywodzi się ją od Arystotelesa. Zdaniem ekonomistów miał on przeciwstawiać chremtistike sztukę robienia pieniędzy i oeconomicus sztukę uzyskiwania komfortu w gospodarstwie domowym. Zdaniem socjologów łączył on sztukę przetrwania, zaspokajania potrzeb podstawowych chremtistike ze sztuką oeconomicus gospodarowania w gospodarstwie domowym. Spór o to, czy należy harmonizować wszystkie aspekty życia człowieka, czy je przeciwstawiać i porządkować na zasadzie hierarchii, podzielił klasyków teorii ekonomicznej. Wykorzenienie działalności gospodarczej z tradycji i świata wartości prowadziło do różnego rodzaju 1

2 determinizmu w teorii ekonomii: ziemi jako czynnika produkcji u fizjokratów, handlu zagranicznego u merkantylistów, kapitału u monetarystów, pracy u marksistów, wiedzy u scjentystów i wielkiej modernizacji. Termin przedsiębiorczość wszedł do obiegu naukowego za sprawą dwóch Francuzów: Bernarda F. de Belidona i J.B. Saya. Pierwszy z nich jako przedsiębiorczego określił takiego kupca, który kupuje pracę i materiały po niepewnej, zmiennej cenie i sprzedaje ich rezultat, produkt, po wcześniej określonej cenie. Drugi za przedsiębiorcę uznawał tego biznesmena, który inwestował swoje dzisiejsze zasoby w nieznaną i nierozpoznawalną przyszłość. Oba te określenia wiązały przedsiębiorczość z zarządzaniem ryzykiem. W pierwszym przypadku z jego akceptacją, aby uzyskiwać zysk nadzwyczajny, w drugim z dywersyfikacją wystawionej na ryzyko działalności. Na tym tle wyróżnia się koncepcja przedsiębiorcy jako ogniwa spajającego wysiłki wynalazcy i bankiera na rzecz rozwoju gospodarczego stworzona przez Schumpetera. Przedsiębiorcami są jedynie te podmioty gospodarcze, które realizują nowe kombinacje czynników produkcji i są aktywnymi uczestnikami takich procesów. Przedsiębiorczość, która na początku XX wieku była w teorii Schumpetera jedynie modelem teoretycznym, stała się w XXI wieku faktem społecznym o rosnącej doniosłości 1. Co przyczyniło się do takiej dyfuzji przedsiębiorczości jako motoru napędowego rozwoju gospodarczego? Wśród wielu czynników dyfuzji przedsiębiorczości warto zwrócić uwagę na trzy. Pierwszy to profesjonalizacja tworzenia i realizacji innowacji. Drugi to upowszechnienie i umiędzynarodowienie profesjonalnego pośrednictwa finansowego. Trzeci to oparcie rozwoju gospodarczego o wiedzę. Profesjonalizacja tworzenia i realizacji innowacji. Zorganizowana przedsiębiorczość Przedsiębiorczość jest to umiejętność przekraczania ustalonych granic, tworzenia nowych produktów i usług na nowe rynki zbytu. Przedsiębiorczość jest przypisywana jednostkom, czasem małym grupom społecznym. Niekiedy mówi się o przedsiębiorczości mniejszości religijnych lub obyczajowych i narodowych. Przedsiębiorczość jest jednak coraz częściej postrzegana jako właściwość pewnego rodzaju sieci. Bliskość przestrzenna B+R tworzy masę krytyczną niezbędną dla dokonania przełomu. 1 Jan K. Solarz, Modele przedsiębiorczości. Doświadczenia USA i Japonii, Instytut Gospodarki Narodowej, Warszawa 1990, s

3 Procesy innowacyjne nie przebiegają tak, jak postęp naukowo-techniczny: w logicznym porządku od badań podstawowych, przez badania stosowane do wdrożeń 2. Oświeceniową wiarę, że wynalazek rodzi potrzebę jego urzeczywistnienia, zastąpiono przekonaniem, że marka przykuje uwagę potencjalnego konsumenta i zrodzi innowację zaspokajającą nowo powstałą potrzebę. Obok sporu o to, co było wcześniej jajko czy kura, podaż innowacji czy popyt na innowacje uwagę praktyków i teoretyków zaprząta rola państwa i rynku w kreowaniu i urzeczywistnianiu przedsiębiorczości i innowacji. Odmienne podejścia do pobudzania i realizacji innowacji wyraża z jednej strony polityka przemysłowa, z drugiej fundusze inwestycyjne typu venture capital. Polityka przemysłowa jest sztuką wyboru tych technologii, które dadzą państwu trwałą przewagę w sferze obronności i konkurencji na globalnym rynku. Fundusze venture capital występują w dwóch formach: wilka i wampira. Wilk obserwuje ekosystem i eliminuje z niego osobniki słabe, niezdolne do rozrodu. Fundusze podwyższonego ryzyka wypatrują źle zarządzane przedsiębiorstwa, przejmują je wrogo przy pomocy środków pozyskanych drogą emisji obligacji i doprowadzają do efektywnej alokacji czynników wytwórczych. O sukcesie venture capital decyduje umiejętność łączenia inżynierii finansowej z profesjonalnym zarządzaniem. Słabością funduszy inwestycyjnych tego typu jest cykliczność gospodarki i okresowy brak płynności na rynku nieruchomości. Brak aktywnej antycyklicznej polityki państwa powoduje nakładanie się na niesprawność rynku nakłada się niesprawność państwa. Powstaje próba przerzucenia na podatników ryzyka przedsiębiorczości. Koncepcja grupy funduszy venture capital, zwanej Krajowym Funduszem Kapitałowym, nie uwzględnia zasady ryzyko za zyski, płynność za bezpieczeństwo. W ramach pola dostępnych wyborów działają fundusze hedgingowe, profesjonalne w dowolnym zakresie ryzyka i w każdej fazie cyklu koniunkturalnego. W warunkach niskiej inflacji i niskiej deflacji szczególnego znaczenia nabierają fundusze venture capital zachowujące się jak wampir. Wówczas na plan pierwszy wysuwa się umiejętność zarządzania płynnością finansową. Ten, kto ma żywą gotówkę jest panem sytuacji. Wysoka rentowność bez płynności to wypadnięcie z rynku, na którym jest olbrzymia nadwyżka podaży nad popytem i wielkie zapasy gotowych towarów i usług. Nic dziwnego, że wampiry napadają na dobre przedsiębiorstwa, flagowe marki budujące zręby gospodarstwa narodowego. Opór przed wrogim przejęciem jest w tej sytuacji działaniem racjonalnym i nie stanowi oznaki nacjonalizmu gospodarczego. 2 Jan K. Solarz, Innowacje w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa 1981, s

4 Przytoczone obserwacje prowadzą do wniosku, że przedsiębiorczość zagości w Polsce na stałe, jeśli powstanie infrastruktura, w którą obok instytucji kredytowych wejdą państwowe banki rozwojowe, fundusze typu venture capital oraz rodzime fundusze hedgingowe. Aby zorganizowana przedsiębiorczość zaczęła odgrywać istotną role w naszym potencjale rozwojowym, muszą powstać uczelniane parki inżynierii finansowej. Studenci uczelni ekonomicznych muszą się uczyć zarówno głównego nurtu teorii ekonomii, finansów i zarządzania oraz towaroznawstwa. Jedynie kompleksowe wykształcenie ekonomiczne pozwoli przełamać brak dynamiki innowacyjności i przedsiębiorczości w naszej gospodarce. Profesjonalizacja pośrednictwa finansowego. Wykluczenie w dostępie do usług finansowych W okresie pomiędzy Arystotelesem a Schumpeterem bankierzy obsługiwali głównie gminy wyznaniowe, z których się wywodzili oraz rodziny dobrze urodzonych. Pierwsza fala globalizacji rynków finansowych ( ) zwiększyła dostępność usług finansowych w wyniku rozwoju państwowych banków rozwojowych, komunalnych kas kredytowych i sieci towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Druga fala globalizacji rynków finansowych (od roku 1973 do chwili obecnej) ustabilizowała odsetek pozbawionych dostępu do usług finansowych na 20% w USA i 30% średnio w Unii Europejskiej. Wykluczenie w dostępie do profesjonalnego zarządzania ryzykiem finansowym wywołuje zaniepokojenie Komisji Europejskiej. Strategia Lizbońska podkreśla, że swobodny dostęp do usług finansowych jest warunkiem skutecznej walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem i stanowi o potencjale rozwoju. Specjalne programy walki z wykluczeniem w dostępie do profesjonalnych usług finansowych opracowano w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Finlandii, Belgii i Niemczech 3. Najnowsze badanie Pentora na reprezentatywnej próbie dorosłych obywateli Polski wykazało, że zaledwie 54% Polaków korzysta z usług bankowych. Na 46% wykluczonych w dostępie do usług bankowych składa się: 12% takich, którzy nie korzystają i nie zamierzają korzystać z bankowych usług. Najpewniej korzystają oni ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, lombardów lub pośredników pożyczkowych zorganizowanej przedsiębiorczości; 3 Hugues Feltesse, Combating Financial Exclusion,European Commission

5 11% takich, którzy korzystali w przeszłości, ale już nie korzystają. Jest to grupa niejednorodna, w którą wchodzą zarówno ci, którym grozi upadłość konsumencka, jak i ci, którzy uznają pożyczki za oznakę niegospodarności; 11% takich, którzy zamierają korzystać z usług bankowych. Ich wykluczenie ma charakter ekonomiczny lub prawny; 9% takich, którzy nie korzystali w przeszłości i nie korzystają obecnie, gdyż nie ma dla nich oferty ze strony banków. Respondenci uważają usługi i produkty bankowe za zbyt dla nich skomplikowane. Często wskazywali, iż czują się zagubieni na rynku finansowym, oceniając swoją wiedzę o produktach i usługach bankowych relatywnie nisko. Na tym tle dodatnio wyróżniają się studenci, mający dostęp do profesjonalnego zarządzania ryzykiem finansowym w 83% 4. Dostęp do profesjonalnych usług bankowych jest: niezbędny: w wielu dziedzinach życia nie można uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim bez dostępu do usług bankowych (przykładem są transfery prywatne, inwestycje, świadczenia socjalne); warunkiem koniecznym dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zatrudnienia, działalności charytatywnej; rosnący w obliczu ograniczenia dostępu do państwa dobrobytu. Brak dostępu do profesjonalnych usług finansowych prowadzi do: trwania znacznej strefy szarej gospodarki uchylającej się od płacenia podatków; korzystania z usług finansowych zorganizowanej przestępczości i wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy; ucieczki oszczędności za granicę i migracji zarobkowej, która prowadzi do utraty bazy podatkowej w kraju. Błędne decyzje finansowe w gospodarstwach domowych prowadzą do bardzo poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu społeczeństwa, np. bezdomności, upadłości konsumenckiej, rozpadu rodziny. Poziom kompetencji finansowej określa potencjał rozwojowy kraju Od połowy lat 90. ubiegłego wieku truizmem jest teza, że aktywa niematerialne, takie jak wizja, strategia, umiejętności, innowacyjność, układy nieformalne i wiedza w coraz większym stopniu decydują o dobrobycie i sukcesie na konkurencyjnym rynku. W przypadku 4 E. Więcław, Zadowoleni z banków, Rzeczpospolita z 30 kwietnia 1 maja 2007 r. 5

6 przedsiębiorczości można uznać za aktywa niematerialne również kompetencję finansową społeczeństwa. Kompetencja finansowa jest zasobem informacji o instrumentach finansowych i zasadach funkcjonowania rynku finansowego i instytucji finansowych, która może zostać przetworzona w zdatną do użycia wiedzę, dostępną dla wszystkich, którzy mogliby ją stosować. Proces budowy kompetencji finansowej nazywany jest edukacją finansową. Rada OECD wydała w lipcu 2005 r. 26 zaleceń w sprawie edukacji finansowej. Edukacja finansowa jest rozumiana jako proces, w trakcie którego konsument i inwestor doskonali swoje zrozumienie istoty produktu finansowego, koncepcji, i ryzyka oraz pozyskuje informacje lub obiektywną poradę i rozwija umiejętności oceny ryzyka i szans, tak by móc dokonać samodzielnego wyboru. Polem do szczególnego nasilenia edukacji finansowej są pułapki nadmiernego zadłużenia przy wykorzystaniu kart kredytowych oraz współczesne systemy emerytalne. Zadłużenie gospodarstw domowych nieprowadzących działalności gospodarczej może uniemożliwiać spłatę długów z bieżących dochodów. Zagrożenie uznaje się za istotne, gdy łączne długi przekraczają 20% dochodów netto gospodarstwa domowego 5. Celem edukacji finansowej nie jest dublowanie działań prewencyjnych odpowiedzialnych organów nadzoru nad systemem finansowym oraz dublowanie edukacji konsumenckiej. Programy edukacji finansowej mają być ukierunkowane na ustalenie w grupie docelowej oczekiwanego poziomu kompetencji finansowej. Rosnąca złożoność instrumentów finansowych wymaga adekwatnego poziomu przygotowania ich użytkowników. Na kompetencje finansowe składają się: wiedza o finansach i zrozumienie zasad funkcjonowania systemów finansowych, w tym znajomość podstawowych faktów 6%, przestrzeganie prostych instrukcji 23%; umiejętności finansowe oraz umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, w tym podejmowanie dobrych decyzji 34% i przewidywanie ich następstw 17%; odpowiedzialność finansowa, umiejętność trafnego integrowania podejmowanych decyzji w czasie i w przestrzeni 7% 6. 5 W. Szpringer, Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski, CeDeWu, Warszawa Why Financial Capability Matters, Ottawa 2005, s

7 Przy ocenie kompetencji finansowej trzeba pamiętać o oblanych egzaminach z matematyki finansowej, o braku nauki finansów w programach nauczania w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. O skali potrzeb świadczy działalność sieci Obywatelskiego Doradztwa Finansowego w Wielkiej Brytanii. W ciągu roku udziela się ponad 5 milionów porad w blisko 3,5 tys. miejsc w kraju. W tej sieci uczestniczy ponad 20 tys. wolontariuszy, którzy wierzą, że poinformowany klient pośrednika finansowego to klient dobrze zabezpieczony od ryzyka. W Wielkiej Brytanii opracowano Strategię Budowania Kompetencji Finansowej, której realizację powierzono Komisji Nadzoru Finansowego. W Kanadzie podobny tematycznie program jest organizowany pod auspicjami rzecznika praw konsumenta usług bankowych. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono w Ministerstwie Skarbu specjalną, wolną od opłat linię internetową i centrum telefonicznie, gdzie można uzyskać pomoc w języku hiszpańskim i angielskim przy wyborze usług finansowych. Doświadczenia zagraniczne są dobrym punktem wyjścia dla krajowego programu edukacji finansowej. Społeczeństwo ryzyka systemu finansowego musi rozpoznawać poszczególne typy ryzyka oraz przewidywać niekorzystne następstwa nakładania się ich na siebie. Edukacja finansowa musi się zacząć od szkoły podstawowej. Musi być wspierana przez tematyczne strony internetowe i kalkulatorki finansowe, do przećwiczenia operacji finansowych. Należy propagować system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu oszustwem lub innymi formami ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, w szczególności pożyczek udzielanych przy pomocy kart bankowych. Kompetencja finansowa przekłada się na możliwe do zaobserwowania zachowania, takie jak: zarządzanie pieniędzmi z dnia na dzień; planowanie budżetów rodzinnych z wyprzedzeniem; dobór produktów i instytucji finansowych; poszukiwanie informacji, porady, potwierdzenia bezpieczeństwa. Obywatele kompetentni w usługach finansowych potrafią: zarządzać swoimi pieniędzmi; planować swój budżet rodzinny; dokonywać wyboru oferty usług; przyjmować porady bezstronnych i uczciwych doradców finansowych. Należy jednak pamiętać, że edukacja na rzecz kompetencji finansowych nie jest w stanie: 7

8 zlikwidować barier dostępu do usług wynikających z historii kredytowej; wyeliminować z obrotu gospodarczego jego nieuczciwych uczestników, zastąpić działania nadzoru nad instrumentami i instytucjami finansowymi; zniwelować brak oferty usług dla mało zamożnych i początkujących przedsiębiorców. Ważnym przełomem w kształtowaniu edukacji finansowej jest Dyrektywa o Rynku Instrumentów Finansowych, wchodząca w życie jesienią br., która nakłada obowiązek na profesjonalnych pośredników finansowych dokonania rozróżnienia na zawodowców i amatorów. W przypadku bankowości inwestycyjnej rozróżnienie na detalistów i hurtowników bywa trudne. Nic dziwnego, że władze nadzorcze opracowują szczegółowe instrukcje jak dokonać niezbędnych rozróżnień między instytucjami finansowymi i ich klientami. Ważnym kierunkiem działań na rzecz edukacji finansowej jest promowanie badań behawioralnych, psychologicznych i socjologicznych nad funkcjonowaniem rynków finansowych. Wnioski a) Większość analiz dotyczących poznawczych i praktycznych aspektów przedsiębiorczości ma charakter makro- lub mikroekonomiczny. W pierwszym przypadku tworzone są warunki do zasysania lub popychania innowacji i przedsiębiorczości. W drugim przypadku kształtowane są sylwetka absolwenta i jego szanse na sukces w roli przedsiębiorcy. b) Analiza porównawczo-instytucjonalna jest prowadzona na poziomie mezzoekonomicznym. Wówczas najważniejsza jest kompetencja finansowa wśród Polaków. Jej niedostateczny poziom jest jedną z najistotniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. c) Niezbędne są badania podstawowe nad funkcjonowaniem rynków finansowych prowadzone przez psychologów i socjologów. Przedsiębiorczość jest fenomenem ponaddyscyplinarnym i wymaga holistycznego podejścia. d) Konieczne są badania operacyjne nad zarządzaniem ryzykiem systemowym. Bez ustalenia zasad funkcjonowania sztabu zarządzania kryzysowego trudno jest wzbudzić poczucie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 8

9 e) Niezbędne są badania wdrożeniowe nad wprowadzeniem bezgotówkowego obrotu gospodarczego, nad usprawnieniem obsługi sektora finansów publicznych oraz rozwojem systemu edukacji finansowej. f) Prawo do profesjonalnego zarządzania ryzykiem finansowym należy zaliczyć do praw obywatelskich każdego mieszkańca Europy. Bez tego prawa globalizacja rynków finansowych będzie prowadzić w warunkach liberalizacji przepływów kapitałowych do polaryzacji społeczeństwa na rosnącą grupę wykluczonych oraz większość zadowolonych klientów banków. Abstract Knowledge makes the money go round. Considering the fact that financial markets are becoming increasingly sophisticated and households take more responsibility for financial decisions, especially in the field of entrepreneurship, financially educated individuals are necessary to ensure sufficient levels of investor and consumer protection as well as the smooth functioning, not only of financial markets, but also the economy. Nota o Autorze Autor jest prorektorem Akademii Finansów. Jest autorem monografii poświęconych zarządzaniu ryzykiem systemowym i komparatystyce systemów finansowych. 9

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy 2011 Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2 Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 9 część III www.piz.san.edu.pl Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku Redakcja Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut Łódź Warszawa 2014 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo