Zarz¹dzanie i Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie finansami NUMER 83 LIPIEC SIERPIEŃ 2012 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 Adres redakcji Dwumiesięcznik Zarządzanie i Edukacja ul. Elektronowa Warszawa tel./fax Redaktor naczelny Prof. dr hab. Kazimierz Korab Rada naukowa dwumiesięcznika Zarządzanie i Edukacja Mirosława Czerny, Jerzy Donarski, Janusz Gudowski, Krystyna Lubomirska, Zbigniew Matkowski, Jacek Nowak, Marek Pawlak, Wojciech Sroczyński Sekretarz redakcji Anna Janus Korekta Anna Janus Wszystkie artykuły są recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Donarski dr Małgorzata Stawicka dr hab. Łukasz Popławski Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa numer dostępny w wersji elektronicznej na stronie: Skład, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3

4

5 SPIS TREŒCI I. Zarządzanie kapitałem ludzkim Michał Czuba Znaczenie zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej dla firm świadczących usługi komunalne... 7 Katarzyna Grunt-Mejer Skuteczność treningów zarządzania czasem przegląd badań Katarzyna Grzesik Metody rozwoju zdolności przywódczych w przedsiębiorstwie Tomasz Kochański Kompetencje pracownicze w przedsiębiorstwie Katarzyna Kozioł-Nadolna Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) zarys teoretyczny Paulina Mazur-Kurach, Bożena Makowska Stosunek młodych osób do wykonywanej pracy a zagrożenie pracoholizmem Marian Oliński Charakterystyka organizacji pozarządowych w kontekście nastawienia kadr do podnoszenia własnych kwalifikacji na przykładzie organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie II. Zarządzanie finansami Adam Lejman-Gąska Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym

6 SPIS TREŒCI Jan Kreft Wpływ hiperkonkurencji na zysk firm medialnych i jakość mediów Cezary Tomasz Szyjko Uwarunkowania prawno-finansowe inwestycji infrastrukturalnych w polskiej energetyce Sylwia Stachowska Płaca minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego Leszek Kędzierski Etyczne zarządzanie finansami przedsiębiorstw III. Varia Izabela Wielewska Zarządzanie ochroną środowiska w firmach agrobiznesu Zdzisław Szalbierz, Joanna Kott Wpływ regulacji na innowacyjne sposoby pozyskiwania energii Noty o Autorach

7 R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y Michał Czuba ZNACZENIE ZASOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ DLA FIRM ŚWIADCZĄYCH USŁUGI KOMUNALNE ROLE OF SOURCES AS A COMPONENT OF COMPETETIVE POSITION FOR FIRMS ON MUNICIPAL SERVICES MARKET STRESZCZENIE Artykuł opisuje teorię i praktykę kształtowania przewagi konkurencyjnej przez firmy świadczące usługi komunalne. W teoretycznej jego części przedstawiono główne rodzaje zasobów organizacyjnych. Wyodrębniono ich kilka grup, koncentrując się na bliższej charakterystyce zasobów materialnych i niematerialnych. Praktyczną część artykułu stanowi analiza trzech studiów przypadków firm komunalnych działających w Polsce. Metodologia ta została wykorzystana do próby określenia podstawowych zasobów mających wpływ na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, przez firmy działające na rynku usług komunalnych. Przeprowadzona analiza pokazała, że istotne dla firm komunalnych są zasoby materialne, zwłaszcza związane z procesami świadczenia ich usług oraz wybrane zasoby niematerialne, którymi są dobre relacje z klientami, pozytywny wizerunek oraz działania związane z kształtowaniem marki. SUMMARY The article describes theory and practice creating competitive position by firms on municipal services market. In theoretical

8 8 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień part this article was shown main types of firm sources important for building competitive position. There was described material and non material sources. The first group constitute: raw materials, office buildings, technical equipment and manufactured products. The second sources group create market experience, information, knowledge, formal and non formal contacts, organizational culture and workers know-how. Practical part this article is analyzes three case studies municipal firms with different owners and organizational structure. Aim this methodology was showing main sources competetive position on municipal services market. One firm was Polish and next two firms were foreign owners. Research shown that important in municipal services market are material sources and some types non material sources. In a case non material sources group are important good relations with clients, positive image and brand strategy. Słowa klucze: usługi komunalne, konkurencyjność firm, kluczowe zasoby firm komunalnych Keywords: community services, competitiveness of companies, the key resources of municipal companies WSTĘP Usługi komunalne stanowią specyficzną grupę usług, powszechnie dostępnych mieszkańcom gmin. Obejmują one między innymi zapewnienie czystości miast i wywóz odpadów, zapewnienie komunikacji miejskiej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, zarządzanie parkami miejskimi czy oświetleniem, zlokalizowanym na terenie gmin. Z zaprezentowanego podziału widać więc dość szeroką gamę rodzajową, która dotyczy sfery usług komunalnych. Ponadto ich specyficznymi cechami jest kapitałochłonność, trudność podziału środków służących ich relacji na mniejsze części tak aby w oparciu o nie powstały nowe podmioty gospodarcze oraz sztywny popyt.

9 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI... 9 W branży usług komunalnych działa w Polsce wiele podmiotów. Różnią się one zakresem swojej oferty, zakresem rynków na których działają a także strukturą właścicielską, którą zaczynają tworzyć zagraniczne firmy. W strategiach działania dostawców usług komunalnych działających w Polsce można zaobserwować odmienne podejścia do wykorzystywania zasobów, służących do budowania źródeł przewagi konkurencyjnej. W niniejszym artykule dokonano analizy trzech firm świadczących usługi komunalne, z uwzględnieniem zasobów wykorzystywanych przez nie do umacniania swojej pozycji na rynku. Są to firmy: Holdicom Ostrów Świętokrzyski, ALBA GROUP oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Tarnowskie Góry. Zostały one wybrane z uwagi na to że osiągnęły stabilną pozycję na rynku swojego działania. Charakteryzują się one odmiennymi modelami układu właścicielskiego a także prowadzą dość otwartą politykę informacyjną, która pozwala na przeanalizowanie wykorzystywanych przez nie zasobów do budowania przewagi konkurencyjnej. 1. SPECYFIKA USŁUG KOMUNALNYCH Według ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej działalność ta polega na wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania publiczne o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych 1. Gmina, wykonując ustawowe zadania w sferze usług komunalnych, może realizować je za pomocą zakładów budżetowych, spółek kapitałowych, ze swoim udziałem, korzystać z partnerstwa 1 Ustawa o gospodarce komunalnej. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz 43 ze zm, art. 1.

10 10 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień publiczno-prywatnego, jak i kontraktować usługi komunalne u podmiotów prywatnych 2. W analizowaniu usług komunalnych ważnym elementem jest ich płatnik. Są nim gmina i mieszkańcy. W ramach pierwszej grupy mieszczą się usługi związane z utrzymaniem zieleni, usuwaniem nieczystości i oczyszczaniem miejsc publicznych czy cmentarze komunalne. Często w przypadku wyżej wymienionych usług, gmina, z uwzględnieniem przepisów, wybiera podmiot świadczący je, co jest dla niej korzystne o ile wynegocjuje wcześniej parametry dostarczanych przez zewnętrzne podmioty usług. W drugiej grupie usług komunalnych, za których realizację płacą mieszkańcy występuje duże zróżnicowanie regulacji prawnych, monopole naturalne, dość rozbudowana infrastruktura przesyłowa oraz znaczne potrzeby inwestycyjne. Nie mniej jednak, w zależności od branży, sposób realizacji tych usług jest zróżnicowany. Sektorami usług komunalnych, należącymi do drugiej grupy, są między innymi: komunikacja miejska, gospodarka odpadami oraz usługi wodnokanalizacyjne i ciepłownicze 3. Pomimo ograniczeń prawnych i społecznego charakteru usług komunalnych coraz widoczniejszym zjawiskiem w tym sektorze jest coraz większa aktywność na nim podmiotów prywatnych 4. Sprzyja to konkurencyjności na tym rynku i umożliwia realizację inwestycji modernizacyjnych na które nie mają gminy środków lub procesy te musiały by być rozłożone na dłuższy okres czasu. 2. ROLA I ZNACZENIE ZASOBÓW W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Możliwości przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia przez nie strategii rozwoju, zależą od wielu uwarunkowań, np. zakresu ofer- 2 M. Bałdyga: Gospodarka komunalna. Aspekty prawne, Alpha Pro Wydawnictwa Profesjonalne, Ostrołęka 2004, s M. Szymanowicz: Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie, Municipium, Warszawa 2000, s E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s

11 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI ty, stosowanych metod zarządzania, wykorzystywanej struktury organizacyjnej. Decydujące dla firmy są jednak zasoby, z których może ona korzystać. Można podzielić je na materialne i niematerialne 5. Do zasobów materialnych zalicza się: surowce, pomieszczenia biurowe, sprzęt i materiały potrzebne do produkcji oraz już wytworzone produkty 6. W obecnym czasie zasoby niematerialne zaczynają decydować w szerszym zakresie niż dotąd o ich sukcesie rynkowym firm. Zasobami tymi są: doświadczenie, informacje, marka, wiedza, kontakty, kultura organizacyjna oraz potencjał pracowników 7. Zasoby te stanowią uwarunkowanie, w których firma funkcjonuje oraz wpływają na tworzenie jej strategii. Zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, nie powinny być traktowane osobno, lecz powinno uwzględniać się ich możliwość komplementarnego lub substytucyjnego wykorzystania. Osobną grupę zasobów stanowią zasoby finansowe. Stanowią one jeden z najważniejszych czynników możliwości jego ekspansji na rynku i wpływają na jego możliwości ekspansji na inne rynki 8. Dysponowanie przez firmy większymi zasobami materialnymi niż konkurencja daje przewagę, która często jest krótkotrwała, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że pojawi się konkurent z większymi zasobami. Zjawisku temu towarzyszy coraz powszechniejsze skracanie się cyklu życia produktów 9. Istotnymi zasobami niematerialnymi firmy są normy i wartości pracowników. Posiadanie lojalnych i uczciwych pracowników stwarza możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania, ze względu na niższą rotację personelu oraz mniejszą konieczność jego kontroli. 5 L. Żabiński: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju za pomocą metody SWOT, AE Katowice, Katowice 1997, s R. W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006, s A. K. Koźmiński D. Jemielniak: Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s S. Marciniak: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2005, s M. Dussel: Marketing w praktyce, BC.edu, Warszawa 2009, s

12 12 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień Innymi zasobami niematerialnymi firmy są wiedza i kompetencje pracowników. Zasoby te są ważne, ponieważ umożliwiają firmie uczenie się nowych kompetencji i przyrost jej wiedzy organizacyjnej 10. Kolejnym niematerialnym zasobem firmy, jest jej wizerunek, czyli długotrwała i trudna do szybkiej zmiany opinia konsumentów o firmie i jej produktach 11. Budowa dobrego wizerunku jest długotrwała i przyczynia się do wzrostu ilości lojalnych klientów wobec firmy. Przedsiębiorstwo, oprócz posiadanych przez siebie zasobów, powinno analizować możliwości pozyskiwania ich z zewnątrz. Wymaga to jednak prowadzenia analiz poszczególnych przekrojów jego otoczenia 12. Istotne w tym względzie może być otoczenie technologiczne oraz otoczenie związane z potencjalną siłą roboczą. 3. ZASOBY W DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH DOSTAWCÓW USŁUG KOMUNALNYCH. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW Pierwszą z analizowanych firm, działających na rynku usług komunalnych, jest Holdicom z Ostrowa Wielkopolskiego. Zmiany, służące jego powstaniu, zaczęły się od 1991 r. kiedy to zlikwidowano przedsiębiorstwo ciepłownicze WPEC a na jego miejsce powstał Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Cel, który miał realizować, dotyczył lepszego zaspokajania potrzeb klientów-mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i podnoszenie swojej wartości rynkowej. Obok OZC powstały też firma WODKAN SA, zajmująca się obsługą wodociągów miejskich, Miejskie Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej sp zoo, Targowiska Miejskie sp. z o.o. oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami sp zoo, MZK sp. z o.o. 10 L. Żabiński: Analiza strategiczna, op. cit., s P. Kotler: Marketing, Rebis, Poznań 2005, s A. K. Koźmiński: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006, s

13 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI Utworzone spółki, zgodnie z postanowieniami władz miasta, miały nie być dotowane i osiągnąć samodzielność finansową. Miasto Ostrów Wielkopolski prowadziło natomiast inwestycje na rynku usług komunalnych- np. wybudowało stację poboru i uzdatniania wody. MZK uzyskuje pomoc miasta tylko w zakresie dotacji do biletów, których zakres wyznaczają radni. Po wyodrębnieniu i usamodzielnieniu zakładów komunalnych oraz osiągnięciu przez nie dobrej kondycji finansowej, w 1996 r powołano spółkę HOLDICOM SA, do której miasto wniosło swoje udziały w działających sześciu spółkach, co umożliwiło powstanie holdingu spółek komunalnych. Pozwoliło to zwiększyć zasoby finansowe, dostępne dla firm działających w ramach Holidicom SA, ponieważ mają one w ramach tej struktury większą zdolność kredytową. Nowa struktura wpłynęła także na lepsze wykorzystanie zasobów niematerialnych, takich jak umiejętności menedżerskie i kompetencje zarządzania. Przyczyniła się także do coraz lepszego wykorzystywania kompetencji niematerialnych, związanych z szerszym stosowaniem filozofii marketingowej oraz budowania pozytywnego wizerunku całego holdingu wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Przyglądając się poszczególnym firmom Holdicom np. Ostowski Zakład Ciepłowniczy zwiększył swoje zasoby materialne, inwestując w unowocześnienie kotłów węgłowych i instalację dwóch nowoczesnych kotłów gazowo-olejowych. Dzięki tym inwestycjom obniżył koszty dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców, co zaowocowało zwiększeniem ilości nowych klientów.firma ta notowana jest także na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Inna spółka omawianego holdingu, WODKAN SA, znacznie powiększyła swoje zasoby materialne rozbudowując sieć wodociągową. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy chcieli dołączyć się do sieci wodociągowej, byli do niej przyłączani w zamian za zakup akcji tej firmy. Stali się w ten sposób jej akcjonariuszami, a zakupione akcje mogli sprzedać po wejściu WODKAN SA na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Zakład Oczyszczania i Gospodarki odpadami także powiększył swoje zasoby materialne, uruchamiając nowe wysypisko śmieci i rekultywując dotychczasowe wysypisko. Przy okazji budowy nowego wysypiska zarabia

14 14 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień na wydobywanym piasku w miejscu jego budowy, co korzystnie wpływa na jego sytuację finansową 13. Holdicom, wypracowując zyski inwestuje je w zasoby materialne. W 2006 rok spółka oddała do użytku nowy budynek usługowobiurowy przy ulicy Raszkowskiej 25 w Ostrowie Wielkopolskim, w którym siedzibę ma bank PKO BP SA 14. Holdikom S.A., uruchomił w 2010 r działające obok jego siedziby drugie centrum obsługi klienta w pasażu przy ulicy Asnyka w Ostrowie. Działają w nim trzy kasy oraz punkt informacyjny. Wśród usług oferowanych przez nowe Centrum Obsługi Klienta znajduje się m.in. możliwość regulacji rachunków (bez dodatkowych opłat) na rzecz TV Kablowej PROMAX, OZC S.A., WODKAN PWiK S.A., PUK Sp. z o.o. Gorzyce Wielkie, ZOiGO MZO S.A., MZGM Sp. z o.o., Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podatków na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W nowym centrum obsługi klientów można zakupić także bilety i znaczki miesięczne MZK S.A., worki na odpady z wykupioną opcją wywozu, jak również doładować telefony komórkowe wszystkich operatorów oraz opłacić pozostałe rachunki, jak na przykład prąd, gaz, telefon, raty i ubezpieczenia (według cennika opłat dotyczących prowizji, pobieranych przy tego typu transakcjach, dostępnego w siedzibie Centrum Obsługi Klienta Holdikom S.A. oraz na stronie internetowej Dodatkowo w ramach nowego centrum działa tzw. centrum teleinformatyczne, w którym mieszkańcy mogą zapłacić swoje rachunki przez Internet, skorzystać z usługi faxu i kserokopiarki. Nowe Centrum Obsługi Klienta usytuowane w innej części miasta ma powiększać grupę mieszkańców korzystających z usług, jakie świadczy HOLDIKOM S.A. Działanie to ma na celu powiększenie zasobów finansowych firmy, czemu służy oferta doładowań do telefonów komórkowych oraz możliwości czerpania zysków z opłat za przelewy, dotyczące innych adresatów, niż firmy 13 P. Domarecki: Ostrów: Firma zwana miastem.,,prawo i Gospodarka 20/1998, s z dnia

15 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI Holdicom SA. Ponadto, rozwiązanie to służy poszerzeniu zasobów niematerialnych firmy, takich jak jej wizerunek czy marka, które w dłuższej perspektywie warunkują rozwój dostawców usług komunalnych 15. Drugą z omawianych firm, działającą na rynku usług komunalnych w Polsce jest ALBA GROUP. Jest to międzynarodowa grupa kapitałowa, zajmująca się usuwaniem odpadów oraz recyklingiem. Grupę tworzą równorzędne i samodzielne przedsiębiorstwa ALBA oraz Interseroh. Omawiana firma jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw, w zakresie ochrony środowiska i handlu surowcami wtórnymi. Działa ona na terenie Niemiec, jako 140 spółek w ponad 200 lokalizacjach, a także w 10 innych europejskich krajach. W Polsce spółki działające w ramach ALBA Group zlokalizowane są na terenie południowej Polski. Większość z nich obsługuje miasta woj. śląskiego 16. Analizowana firma w swojej działalności orientuje się na rozwój swoich zasobów niematerialnych, związanych z budowaniem dobrych relacji z klientami i kreowaniem dobrego wizerunku. Zwraca także uwagę na znaczenie etyczności w prowadzeniu swojego biznesu. Rozwijanym przez firmę zasobem jest wiedza. Dotyczy ona umiejętności przerabiania odpadów, aby móc realizować w praktyce koncepcję zrównoważonego rozwoju 17. Firma Alba swój rozwój opiera także na wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji swoich pracowników oraz doskonaleniu ich umiejętności. Ma ona wypracowane własne modele zarządzania i zbiórki odpadów. Kompetencje w tej dziedzinie stanowią jej istotny zasób. Posiada i rozwija swoje zasoby materialne, potrzebne w świadczeniu usług komunalnych. W każdym z obsługiwanych miast dysponuje zapleczem jednostek transportowych, z których większość to nowoczesne zabudowy na podwoziach VOLVO, MAN i MER- CEDES. Posiada wielofunkcyjne pojazdy serii EUROPRESS, wy /ItemId/254/ View/Details/AMID/417/Default. aspx z dnia z dnia z dnia

16 16 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień posażone w uniwersalny mechanizm załadunku (od pojemników PM110 do kontenerów KP8), nowoczesne pojazdy z załadunkiem hakowym, przeznaczone transportu odpadów kontenerami o poj. 36 m 3 oraz pojazdy z homologacją do przewozu odpadów problemowych i niebezpiecznych. Nowatorskim rozwiązaniem są pojazdy do mycia i dezynfekcji pojemników. Zasoby te stanowią istotne źródło przewagi konkurencyjnej analizowanej firmy. Firma orientuje się także na swoje otoczenie, pozyskując z niego i wdrażając nowoczesne technologie informacyjne i informatyczne. Prowadzi monitoring satelitarny GPS wszystkich jej pojazdów. Pozwala to zoptymalizować czas pracy i zwiększyć wydajność sprzętu. Dzięki wprowadzeniu monitoringu systemem GPS poprawiła się efektywność pracy, co pozwala analizowanej firmie konkurować nie tylko jakością, ale również ceną. Alba stale inwestuje w rozwiązania informatyczne. W roku 2008 zakończyła wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP R/3, we wszystkich spółkach ALBA w Polsce 18. Trzecią z analizowanych firm jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór. Rady Miejskie gmin Tarnowskie Góry i Miasteczko Śl. zdecydowały w 1996 r. o powstaniu i zarejestrowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W 1999 r. rozpoczęto proces prywatyzacji spółki, który zakończył się wyborem inwestora strategicznego dla spółki i podpisaniem umowy w listopadzie 2001 r. Od marca 2002 roku Przedsiębiorstwo posiada inwestora strategicznego, francuską Firmę Compagnie Générale des Eaux Spółka Akcyjno-Komandytowa z grupy Veolia Environnement światowego lidera usług na rzecz społeczności lokalnych. Dokapitalizowanie Firmy oraz know-how, wniesiony przez inwestora strategicznego, dzięki czemu firma zwiększyła swoje zasoby finansowe i niewidzialne w postaci wiedzy pozwolił na wykonanie oczekiwanych i potrzebnych inwestycji: modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej, monitoringu, renowacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków, unowocześnienia maszyn i urządzeń. W ramach poprawy poziomu 18 z dnia

17 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI świadczonych usług dla ludności, a tym samym ukierunkowaniu na powiększenie zasobów niematerialnych, związanych z doskonaleniem wizerunku firmy i budowaniem relacji z klientami otwarto w lipcu 2003 r. Biuro Obsługi Klienta, a w grudniu 2004 r. przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat jakości ISO 9001:2000, w pełnym zakresie obsługi klienta i wydawania warunków technicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W lipcu 2006 otrzymano certyfikację ISO 9001:2000. Recertyfikacja tego obszaru nastąpiła w styczniu 2008 roku. Od stycznia 2005 r. Przedsiębiorstwo, po wygranym przetargu, rozpoczęło obsługę klientów gminy Woźniki w zakresie zaopatrzenia w wodę. Sprawne prowadzenie działalności oraz wysoka jakość usług na terenie Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego oraz Woźnik potwierdzone zostało wzrostem zadowolenia klientów, odzwierciedlonym w wynikach ankiety Satysfakcji klienta, co korzystnie przyczynia się do budowania marki firmy 19. Analizowana firma doskonali swoje zasoby wewnętrzne, związane z doskonaleniem pracowników. Stosuje w praktyce model zarządzania przez cele. Pracownikom wyznaczane są konkretne oczekiwania wobec nich, a w okresach 2-3 miesięcznych rozliczani są oni ze stopnia realizacji postawionych im wcześniej zadań do realizacji. PODSUMOWANIE Analiza prowadzona na potrzeby niniejszego artykułu miała określić kluczowe zasoby, wykorzystywane przez badane firmy, służące wzmocnieniu ich pozycji rynkowej. Pomimo różnych modeli właścicielskich można zaobserwować, że wszystkie z analizowanych firm opierają swoją działalność na rozwoju aktywów materialnych. Firmy, działające w ramach Holdicom SA, rozbudowują swoje zasoby materialne, służące wykonywaniu usług. Firmy działające w ramach ALBA GROUP postępują podobnie, posiadając nowoczesny tabor do przewozu odpadów. Z kolei Przedsiębiorstwo 19 z dnia

18 18 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór, modernizuje i rozbudowuje obsługiwaną sieć wodno-kanalizacyjną. Wszystkie z analizowanych firm rozwijają niematerialne zasoby, dotyczące doskonalenia obsługi klientów, tworzenia pozytywnego wizerunku i doskonalenia swojej marki. Realizują to poprzez tworzenie i rozbudowę biur obsługi klienta. Tego typu sytuacja ma miejsce w przypadku HOLDICOM SA oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór. Druga z omawianych firm, wykorzystuje do tego celu dodatkowo badania satysfakcji klientów odnośnie dostarczanej im wody. Odmienne podejścia analizowane firmy wykazują w stosunku do modeli zarządzania i struktury organizacyjnej. Holidicom jest ugrupowaniem firm, zarządzanym przez spółkę-matkę. Tego rodzaju model struktury ma swoje zalety w dziedzinie większej zdolności kredytowej całego ugrupowania, wchodzących do niego firm. Ze względu na brak szerszych informacji, trudno bliżej scharakteryzować model zarządzania wykorzystywany w tej organizacji. Z tego samego powodu trudno także bliżej scharakteryzować model zarządzania w firmach należących do ALBA GROUP. Na podstawie dostępnych danych widać, że istotną jego częścią jest doskonalenie i optymalizacji procesów operacyjnych, związanych z wykorzystaniem środków transportu do przewozu odpadów. Temu służy szerokie wykorzystanie systemu opartego na GPS oraz zintegrowany system zarządzania SARP. Z kolei w ostatniej z analizowanych firm tj Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór można zaobserwować praktyczne wykorzystanie modelu zarządzania przez cele. Traktując wyniki prowadzonych analiz jako wstępne rozpoznanie kluczowych zasobów, dla prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług komunalnych, można stwierdzić, że kluczowe dla tej branży jest rozwijanie zasobów materialnych (sprzęt, poszerzenie i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej), zasobów niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku, dbałości o obsługę klientów oraz o kreowanie marki. Na podstawie dokonanych analiz, trudno jednoznacznie wypowiedzieć się o roli kadr i ich kompetencji w branży usług komunalnych. Wynika to z braku informacji na ten temat od

19 Michał Czuba ZNACZENIE ZASAOBÓW JAKO ŹRÓDŁA PRZEWAGI badanych firm. Wydaje się, że podejście związane z zarządzaniem przez cele, stosowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór jest dobrym rozwiązaniem w analizowanej działalności. Nie bez znaczenia dla branży usług komunalnych jest także poszukiwanie lepszych i oszczędniejszych technologii. WYKAZ LITERATURY 1. Bałdyga M.: Gospodarka komunalna. Aspekty prawne, Alpha Pro Wydawnictwa Profesjonalne, Ostrołęka Domarecki P.: Ostrów: Firma zwana miastem.,,prawo i Gospodarka 20/ Dussel M.: Marketing w praktyce, BC.edu, Warszawa Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Kotler P.: Marketing, Rebis, Poznań Koźmiński A. K.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Koźmiński A.K. Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Marciniak S.: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa Szymanowicz M.: Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie, Municipium, Warszawa Ustawa o gospodarce komunalnej. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz 43 ze zm, art Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa Żabiński L.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju za pomocą metody SWOT, AE Katowice, Katowice aspx z dnia

20 20 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień 14. Details/AMID/417/Default.aspx z dnia z dnia z dnia z dnia z dnia

21 Dr Katarzyna Grunt-Mejer SKUTECZNOŚĆ TRENINGÓW ZARZĄDZANIA CZASEM PRZEGLĄD BADAŃ EFFICACY OF TIME MANAGEMENT TRAININGS REVIEW OF LITERATURE STRESZCZENIE Artykuł stanowi przegląd badań nad skutecznością treningów zarządzania czasem, opublikowanych między rokiem 1983 i 2011, dostępnych przez platformę baz EBSCO. Na podstawie wyników wszystkich znalezionych badań z tego zakresu wyodrębniono dwie główne grupy: interwencje treningowe, których efektem były zmiany na poziomie zarówno psychologicznym (np. obniżenie poziomu stresu), jak i behawioralnym (np. lepsze rezultaty w pracy) oraz interwencje, których efektem były tylko zmiany na poziomie psychologicznym. Całościowa analiza wskazuje na korzyści płynące z udziału w szkoleniu z zarządzania czasem. Jednocześnie dyskutowane są te elementy szkoleń, które odpowiadają za różnice w ich skuteczności. SUMMARY Empirical studies on efficacy of time management trainings were found through the platform EBSCO. Two main groups of research were distinguished according to results: training interventions which led to both psychological effects and behavioral effects (as better performance at work) and interventions leading only to changes on the psychological level. The review indicates that overall results

22 22 ZARZĄDZANIE I EDUKACJA nr 83/2012 lipiec sierpień of participating in a time management training are beneficial for participants. Simultaneously some elements of trainings responsible for differences in their efficacy are discussed. Słowa kluczowe: trening zarządzania czasem, efektywność szkoleń, zarządzanie sobą w czasie, kontrola nad czasem Keywords: time management training, training efficacy, selfmanagement in time, control over time WSTĘP Kursy zarządzania czasem są, obok warsztatów asertywności i technik sprzedaży, jednymi z najczęściej oferowanych szkoleń, mających na celu zwiększenie osobistej efektywności oraz konkurencyjności na rynku pracy. W kontraście do ich dużej popularności, zaskakuje stosunkowo niewielka liczba analiz, podejmujących ogólną ocenę skuteczności tego typu oddziaływań. Niniejszy przegląd jest pierwszą tego typu publikacją w języku polskim i jednocześnie oferuje najbardziej aktualny stan wiedzy także na tle literatury zagranicznej. Doskonalenie różnorodnych umiejętności pracowników podczas szkoleń jest normą w przedsiębiorstwie, które stara się być konkurencyjne na rynku. Wraz z inwestycją w treningi pojawia się jednak pytanie o ich efektywność i zwrot poniesionych kosztów, czy to w postaci bezpośrednich zysków (wyższej wydajności pracownika w czasie jego pracy np. zwiększenia sprzedaży), czy poprzez unikanie strat, wynikłych z niedotrzymania terminów lub z urlopów chorobowych, związanych z nadmiernym obciążeniem i towarzyszącym mu stresem. Konieczne staje się więc uzyskanie wiedzy o tym, czy szkolenie jest faktycznie dobrą inwestycją, czy też raczej zachowywaniem pozorów dbania o rozwój kadr, przykrywaną nieadekwatną ewaluacją szkoleń, ukazującą najczęściej poziom zadowolenia jego uczestników, a nie realny wzrost umiejętności. Obecnie do najpopularniejszych szkoleń w kontekście zarówno zawodowym i prywatnym należy trening zarządzania czasem, któ-

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ALBA Dolny Śląsk. kompleksowa gospodarka odpadami. www.alba.com.pl

ALBA Dolny Śląsk. kompleksowa gospodarka odpadami. www.alba.com.pl ALBA Dolny Śląsk kompleksowa gospodarka odpadami SPIS TREŚCI O FIRMIE str. 3 OFERTA Gospodarka odpadami komunalnymi str. 4 Gospodarka odpadami przemysłowymi str. 5 Letnie/zimowe utrzymanie dróg str. 6

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7691 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 161,44

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Możliwość budżetu do inwestycji

Możliwość budżetu do inwestycji 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sytuacja finansowa Gminy Karczew w latach 21-213 Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Coaching moda czy potrzeba?

Coaching moda czy potrzeba? Coaching moda czy potrzeba? Łukasz Dąbrówka Coach MLC, Trener, Doradca ds. partnerstw JST w projekcie MF EOG projekt realizowany przez ZMP, ZPP, ZG RP mgr Łukasz Dąbrówka coach MLC, trener, konsultant

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo