Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym"

Transkrypt

1 Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne Ławki i kosze w parku zdrojowym - Pomoc Społeczna - Targi Aktywnych Form Pomocy - Liceum Ogólnokształcące Ulica Sempołowskiej - Szkoły podstawowe Mury obronne - Przedszkole - Szkoła Muzyczna - Sport Bystrzycki Ośrodek Kultury - Dodatek specjalny Sala sportowa w Wilkanowie

2 2 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górnej 1 w Bystrzycy Kł. Dnia r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wykonawcą robót była fi rma PAR TRANS Transport, Handel Przemysław Parasiewicz z Bystrzycy Kłodzkiej W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: - mur oporowy z koszy gabionowych, - odwodnienie muru oporowego i placu wraz z budową studni chłonnej, - naprawa muru oporowego od strony północnej i wschodniej (wykonanie wieńca i obróbki blacharskiej, uzupełnienie tynków, malowanie), - odprowadzenie wody deszczowej z rury spustowej narożnika południowego budynku i górnej części skarpy do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 200 mm, - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych na murze oporowym, - utwardzenie placu przed murem oporowym kostką betonową. Koszt całkowity robót budowlanych wyniósł ,22 zł. Inwestycje gminne - nową nawierzchnię jezdni i chodników, - nowe dodatkowe odwodnienie ulicy, - nowe oznakowanie poziome oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe, - montaż 6 sztuk nowych latarni ulicznych (oświetlenie LED) wraz z oświetleniowymi ozdobami montowanymi na okres świąteczny, - wykarczowanie 2 szt. drzew liściastych, - naprawę części istniejącego muru kamiennego od strony parku, - wymianę istniejących, zniszczonych stopni kamiennych schodów parkowych, - naprawę powierzchni czołowej istniejących murków ogrodzeniowych. Całkowity koszt remontu drogi i oświetlenia ulicznego wyniósł ,88 zł. fot. Wyremontowana ulica Sempołowskiej fot. Nowy mur oporowy z koszy gabionowych Remont ulicy Stefanii Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem oświetlenia drogowego (odcinek od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego) W dniu r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wykonawcą robót branży drogowej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o. o. w Kłodzku. Wykonawcą robót branży elektrycznej był Zakład Instalacyjno Montażowy Oświetlenia Ulicznego ZIMON w Kłodzku. W ramach zadania wykonano: Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - II etap Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju W dniu r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofi nansowania II etapu budowy oświetlenia drogi w Ponikwie. Wartość dofi nansowania zadania wynosi 80% kosztów kwalifi kowalnych. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ,47 zł brutto. Kwota dofi nansowania wynosi ,56 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest fi rma FENIX Zakład Robót Elektroenergetycznych Roman Dykij z Kłodzka. W ramach zadania zostanie wykonanych 9 punktów świetlnych w ciągu drogi powiatowej. Planowany termin odbioru: r. Zadanie w realizacji. Ponadto została podpisana kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofi - ciąg dalszy na stronie 3

3 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 3 nansowania ze środków Unii Europejskiej kolejnego - III etapu oświetlenia Ponikwy. W ramach ww. zadania zostanie w tym roku wykonanych kolejnych 9 punktów świetlnych. II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie Zadanie dofi nansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Inwestycje gminne cd. Planowany termin zakończenia zadania: r. Udział fi nansowy gminy w realizacji zadania wynosi 55 %, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45 %. Wysokość dotacji z Województwa Dolnośląskiego wynosi ,00 zł. Wartość całego zadania wynosi ,67 zł. Obiekt sali sportowej jest budynkiem użyteczności publicznej i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zostanie odebrany przez następujące instytucje: - Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu, - Państwową Straż Pożarną w Kłodzku, - Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kłodzku, - Nadzór Budowlany w Kłodzku. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez ww. instytucje, obiekt otrzyma prawomocną decyzję na użytkowanie, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Wykonano badanie wody w obiekcie. Obecnie gmina oczekuje na odbiór kotłowni olejowej przez Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu. fot. Boiska w nowej sali sportowej Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Dnia r. podpisano umowę na budowę dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka, z Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. z Kłodzka. W ramach przedmiotowej inwestycji został wykonany następujący zakres robót: - wykonanie dwóch zatok autobusowych postojowych wraz z wiatami przystankowymi, - wykonanie oświetlenia zatok tj. po 2 punkty świetlne przy każdej z zatok, - wykonanie odwodnienia terenu, - wykonanie oznakowania drogowego. fot. Budowa zatoki autobusowej w Szklarce Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej Zadanie zostało zgłoszone przez gminę do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykonawcą projektu wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania przetargowego została fi rma EURODOM Maślanka, Talik Spółka Jawna z Żywca. Projekt przebudowy stadionu obejmuje następujący zakres prac: - przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry: 98 x 61 m, na boisko o wymiarach pola gry: 102 x 64 m, - wykonanie nawodnienia płyty boiska piłkarskiego, - wykonanie pola rzutów wraz z progiem przy istniejącej rzutni do pchnięcia kulą, - wykonanie trybun konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych z siedziskami z tworzyw sztucznych; liczba siedzisk szt., jak dla stadionu do rozgrywek piłkarskich klasy IV ligi, - zmianę lokalizacji jednego słupa oświetleniowego, - wykonanie dodatkowej bramy wyjściowej przy trybunach w istniejącym ogrodzeniu oraz furtki w kierunku bieżni. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej r. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na lata

4 4 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową dla zadania: Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową dla zadania: Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykonawcą projektu wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania przetargowego została fi rma: Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak z Wałbrzycha. Projekt rewitalizacji Małego Rynku obejmuje: - przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejących szamb, - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, - budowę kanalizacji deszczowej, - zmianę nawierzchni oraz podbudowy jezdni, chodników oraz placu wokół zabytkowego pręgierza, - budowę oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, - wyposażenie w elementy małej architektury: odtworzenie historycznego ogrodzenia pręgierza wykonanego ze słupków kamiennych oraz łańcucha, ławki, kosze, zieleń, - remont przejścia (skrót) z Placu Wolności na Mały Rynek (przez kamienicę przy Placu Wolności 20, kamienicę przy ul. Rycerskiej 4 i podwórze między kamienicami). Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: r. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego w Bystrzycy Kłodzkiej Gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań: - budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Górnej 13, - budowa 4 punktów świetlnych przy ul. Widokowej, - budowa 2 punktów świetlnych przy ul. Norwida, - budowa 2 punktów świetlnych na działce nr 125 droga boczna od ul. Zamenhofa. Inwestycje gminne cd. Więcej ławek w Parku Zdrojowym W dniu r. zostało zakończone zadanie Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka. Głównym założeniem projektu była dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie parku. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 36 szt. ozdobnych ławek i 26 szt. koszy na śmieci, co znacznie upiększyło to szczególne miejsce. Projekt był współfi nansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2013 r zł oraz budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka zł. Całkowity koszt zadania zł fot. Nowe ławki i kosze w parku Remont ogrodzenia bystrzyckiego cmentarza W dniu r. zakończono zadanie pod nazwą: Remont części ogrodzenia o długości 194 mb. na działce gminnej nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy kłodzkiej - etap II, teren cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach ww. zadania wykonano nowe ogrodzenie z płyt betonowych, które znacznie poprawiło bezpieczeństwo na terenie cmentarza oraz estetykę tego terenu. Inwestycja wykonana w ramach środków budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za kwotę ,26 zł. Józef Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Roberta Gazda Wydział Inwestycji fot. Część nowego ogrodzenia cmentarza

5 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 5 Inwestycje gminne cd. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska Projekt pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8" współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców W roku 2013 Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8". Całkowita wartość Projektu wynosi ,97 PLN, dofi nansowanie z budżetu środków europejskich to kwota ,23 PLN, pozostałe wydatki w wysokości ,74 zł stanowią wkład własny gminy. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wygrała fi rma lokalna - Usługi Budowlane Adam Kasza. W ramach projektu wykonano nową elewację na budynku szkolnym, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji przeciwoblodzeniowej. W remontowanej Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej naukę pobiera 328 uczniów, z tego 26 dzieci jest pochodzenia romskiego. W założeniach projektu jest m.in. realizacja potrzeb mniejszości romskiej poprzez poprawę warunków nauczania dzieci romskich. Projekt przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu technicznego infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta. Prace budowlane zakończono w lipcu 2014 r. W najbliższym czasie na budynku szkoły przewiduje się zainstalowanie darmowej bezprzewodowej sieci internetowej z dostępem WiFi. Kornelia Wenc-Szumigalska Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2014 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku dofi nansowanie na zadanie pn.: Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej III etap. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie następujących prac: - roboty budowlane i instalacyjne na parterze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 1 piętrze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 2 piętrze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 3 piętrze i dachu. Całkowita kwota zadania wynosi ,93 zł, kwota dofi - nansowania zł. Zadanie powinno zostać zakończone do 31 grudnia 2014 r. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Samochód ratowniczo gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Dnia 15 czerwca br. w Porębie podczas zawodów sportowo - pożarniczych odbyło się uroczyste przekazanie, pojazdu przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej - Renatę Surmę, w obecności zaproszonych gości. Gmina Bystrzyca Kłodzka zleciła zabudowę gminnego samochodu służącego do przewozu dzieci, na samochód specjalnypożarniczy. Zabudowę auta wykonała fi rma FRANK - CARS z siedzibą w Częstochowie. Zakres zleconych prac obejmował przystosowanie pojazdu do wymogów pojazdu pożarniczo - gaśniczego oraz przystosowanie go do przewozu sprzętu OSP. W pojeździe zamontowano/zainstalowano: - agregat wodny, wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym 200 litrów - na silniku fi rmy HONDA, - agregat oświetleniowy z halogenami 2 x 500W, - system łączności radiowej fi rmy Motorola, - wyciągarkę elektryczną 4,3 tony, - sygnały świetlne i dźwiękowe z możliwością podawania sygnałów głosowych, - hak. Koszt zakupu ww. sprzętu wraz z montażem wyniósł zł Samochód Ford TRANSIT zastąpił starego wysłużonego ŻUKA. Burmistrz Renata Surma planuje w kolejnych latach dalsze, sukcesywne doposażenie kolejnych jednostek OSP z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka. Rafał Matys Wydział Spraw Obywatelskich

6 6 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Inwestycje gminne cd. Kolejny projekt gminny otrzymał dofinansowanie Kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka pn. Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis został zatwierdzony do dofi nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice. Wieloletnia współpraca Gminy Bystrzyca Kłodzka z partnerami w obrębie polsko-czeskiego pogranicza nabiera z każdym rokiem nowego wymiaru, przyczyniając się do podejmowania wielu nowych cennych inicjatyw w obszarze współpracy transgranicznej. XX lat partnerstwa Bystrzycy Kłodzkiej i Usti nad Orlicą, którego efekty są widoczne na wielu płaszczyznach, zachęciły autorów projektu "Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis" do poszerzenia współpracy, rozwoju i promocji pogranicza z zakresu kultury sakralnej i dziedzictwa kulturowego. Zamierzeniem projektu jest utworzenie przez obu partnerów nowego innowacyjnego szlaku kulturalno-turystycznego, wiążącego się m.in. z renowacją kilku pamiątek sakralnych: po polskiej stronie (1 fi gurka, 1 kapliczka), po stronie czeskiej 6 drobnych pamiątek sakralnych. Pogórze sudeckie po obu stronach granicy charakteryzuje się podobną kulturą oraz historią regionu. Do jej charakterystycznych przejawów należą obiekty architektury sakralnej, które uwagę swoją koncentrują w stronę wiary i tradycji jednoczących obywateli obu stron. Partnerzy projektu zauważają potrzebę rozwoju dziedziny ochrony bogactwa kulturalnego, a tym samym utworzenia nowego produktu kulturalno-turystycznego dla całego pogranicza polsko- -czeskiego, jakim będzie szlak obiektów i pamiątek sakralnych. W skład szlaku po PL stronie wejdą te obiekty, które zarówno są w dobrej kondycji technicznej i nie wymagają prac renowacyjnych, jak również 2 obiekty, które wnoszą ogromną wartość kulturową dla terenu pogranicza, a obecnie są w złym stanie technicznym i wymagają renowacji. Nowo powstały szlak zostanie profesjonalnie oznakowany 9 tablicami informacyjnymi w pl-cz wersji językowej zgodnie z wytycznymi POWT RP-RCz. W ramach promocji projektu i szlaku planuje się opracować 4 językowy folder promocyjny oraz pamiątkowe płaskorzeźby promujące nową ścieżkę turystyczną. Projekt przewiduje także 2 wzajemne wyjazdy poznawcze po trasie szlaku dla różnorodnych grup społecznych oraz 2 spotkania konsultacyjne. Projekt jest projektem wspólnym do projektu partnera czeskiego: Po stopach kulturniho dedictvi Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu to , 90 Euro - z czego przyznane wsparcie z EFRR wynosi ,31 Euro. Okres realizacji projektu: r. Koordynatorem projektu jest Wydział Promocji i Sportu tut. Urzędu, przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Planowania. Ewelina Walczak Koordynator projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Projekt: Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty ) Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: System identyfi kacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja. Celem projektu jest poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miejscowości w zakresie ukształtowania przestrzeni publicznej oraz ułatwienie identyfi kacji atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej: Miejskiej Trasy Turystycznej, Muzeum Filumenistycznego, Systemu Fortyfi kacji Miejskich, stacji klimatycznej Międzygórze, Uzdrowiska Długopole - Zdrój oraz Góry Parkowej, basenu kąpielowego, Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika. Drogowe oznakowanie turystyczne będzie zainstalowane przy trasach komunikacyjnych przy wjazdach do Bystrzycy Kłodzkiej. Turystyka w gminie Dodatkowo poddana zostanie renowacji i aktualizacji mapa turystyczna gminy znajdująca się w parku miejskim przy ul. Okrzei. W ramach działań promocyjnych projektu, gmina wydała już magnesy okolicznościowe, zakładkę promocyjną Centrum Informacji Turystycznej oraz plan miejskiej trasy turystycznej z opisami w czterech wersjach językowych. Wartość projektu wynosi ,04 zł. Wartość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ,90 zł. Planowany termin zakończenia projektu - wrzesień 2014 r. Za realizację i koordynację projektu odpowiada Wydział Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt przygotował i złożył do oceny przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego. Ewa Koczergo Wydział Turystyki

7 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 7 Inwestycje gminne cd. Planowane inwestycje w ochronie zabytków Od lipca br. trwają prace konserwatorskie ostatniego już etapu - wykonanie prac konserwatorskich robót budowlanych, w tym: remontu murów obronnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizowany zakres prac obejmuje: - wykonanie badań stratygrafi cznych i architektonicznych wraz z dokumentacją, fot. Mury obronne przed remontem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi niezbędne inwestycje celem poprawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a co za tym idzie w celu poprawy stanu środowiska w gminie Bystrzyca Kłodzka. Obecnie oprócz prac inwestycyjnych realizowanych z własnych środków oraz bieżącej eksploatacji posiadanych sieci i urządzeń prowadzone są prace przy dwóch dużych projektach, na które spółka pozyskała dofi nansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja projektu pn. Ochrona wód na obszarze Sudetów polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej dla Długopola Zdroju wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do Bystrzycy Kłodzkiej (przesył przez Długopole Dolne), zrealizowana jest w ok. 80%. Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową to koniec listopada bieżącego roku, ale patrząc na postępy prac, mamy nadzieję że nastąpi już we wrześniu br. Zadanie to uzyskało dofi nansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Europejska Wspólnota Terytorialna Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska i jest realizowane na terenie gm. Bystrzyca Kłodzka i gm. Orlickie Zahori. Kwota bezzwrotnego dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,06 EURO tj. do 85 % ostatecznych wydatków kwalifi kowalnych. Ochrona środowiska usunięcie roślinności porastającej powierzchnię muru, czyszczenie ścierne i chemiczne murów oraz czyszczenie spoin, odgrzybianie ścian, odsalanie kamiennego lica muru, wykonanie impregnacji wzmacniającej, naprawa powierzchni murów z kamienia i uzupełnianie ścian, czyszczenie kamienia z zaprawy cementowo wapiennej; wykonanie zabezpieczenia korony murów, wykonanie klamrowania, wykonanie tynków zewnętrznych, malowanie tynków gładkich, montaż nakryw kamiennych, uzupełnianie ubytków fl ekowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej z piaskowca oraz wykonanie na elewacji muru dawnego więzienia krat okiennych. Celem realizowanych od 2011 roku prac konserwatorskich na murach obronnych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Bystrzycy Kłodzkiej poprzez zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją, a także ekspozycja walorów edukacyjnych, historycznych fortyfi kacji średniowiecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta. Zakres prac konserwatorskich realizowanych w 2014 r. obejmuje ok. 612 m 2 muru kamiennego i ceglanego i jest kontynuacją prac z lat Wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane wykonywane są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na realizację tego tak istotnego dla miasta zadania Gmina Bystrzyca Kłodzka pozyskała dotację z Programu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu - ochrona zabytków w wysokości zł. Wartość całego zadania wynosi: ,07 zł. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Fot. Agnieszka Maryniak Udział własny Spółki wynosi ,91 EURO. Prace prowadzi Firma Usługowa Nowak z Bystrzycy Kłodzkiej i Zakład Produkcyjno-Handlowy Rokam Koźmice gm. Ząbkowice Śląskie. Ponadto została podpisana umowa na dofi nansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś fot. w Długopolu-Zdroju pod tablicą informacyjną: od lewej ze strony Inwestora (ZWiK) - B. Kuczek, M. Konieczna-Morawa, J. Warych; ze strony Wykonawcy - M. Nowak, M. Laskowski ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa, działanie gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, dla projektu pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka. Zaplanowane prace to budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Asnyka, Pl. Szpitalnym, w ul. Zamenhofa w Bystrzycy kłodzkiej, budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej na terenie Długopola Dolnego, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową poprzez budowę nowej sieci deszczowej w ul. Wojska Polskiego i nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Inwestycje gminne cd. Unijne pieniądze umożliwią także unowocześnienie miejscowej oczyszczalni poprzez budowę stacji zlewczej oraz wymianę agregatów pompowych na bardziej energooszczędne. Wartość całego projektu to około 12,5 mln zł, dofi nansowanie z Unii Europejskiej - 7,5 mln zł. Prace administracyjne związane z projektem trwają od kwietnia br., a prace budowlane w ramach projektu powinny rozpocząć się w III kw br. Marta Konieczna-Morawa Prezes ZWiK Kolejne inwestycje przy fortyfikacjach średniowiecznych System fortyfikacji średniowiecznych Miejska trasa turystyczna. I etap instalacji oświetlenia terenu fortyfikacji obronnych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej, to zadanie na które Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła w trybie zamówienia publicznego przetarg. Zakres planowanych prac w obrębie murów obronnych obejmuje I etap robót w zakresie instalacji oświetlenia terenu obejmującego podświetlenie zabytkowych, średniowiecznych murów miejskich, których remont i konserwacja zostały wykonane, celem zaakcen- towania monumentalnej bryły obiektu, podkreślając jego walory oraz kształtując nastrojowy nocny wizerunek tej części miasta, dla jego mieszkańców i turystów. Wartość inwestycji określona zostanie po wyłonieniu wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót r. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Zabytki przygotowania gminy do kolejnych inwestycji Kolejnymi krokami jakie zostały podjęte w zakresie ratowania bystrzyckich zabytków i atrakcji naszego miasta jest zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją inżyniersko - konserwatorską oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych części podziemi zlokalizowanych Istotnym działaniem gminy w zakresie ratowania bystrzyckich fortyfi kacji są trwające już prace projektowe i kosztorysowe dla murów obronnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz przyległej do nich Baszty Kłodzkiej przy ul. Okrzei. Sporządzona dokumentacja oraz uzyskanie warunków i zaleceń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwi aplikowanie o środki fi nansowe na realizację prac konserwatorskich tej części fortyfi kacji miejskich. Ewa Koczergo Wydział Turystyki wzdłuż murów obronnych przy ul. Kupieckiej i H. Siemiradzkiego oraz ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej, z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu dla obsługi ruchu turystycznego. Część podziemi objęta niniejszą dokumentacją obejmuje ok. 350 m 2 powierzchni w komorach dawnego więzienia o wysokości do 6 m. Fot. Agnieszka Maryniak

9 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 9 Park Seniora - Planeta +60 Fundacja Szansa zs. w Bystrzycy Kłodzkiej w partnerstwie z Gminą Bystrzyca Kłodzka jest realizatorem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i realizuje zadanie pn. Park Seniora - Planeta +60. Urządzenie Parku Seniora - siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo - rekreacyjnych i edukacyjnych dla Seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka. Realizowane zadanie dotyczy stworzenia zróżnicowanej, ogólnodostępnej oferty z zakresu rekreacji ruchowej i edukacji dot. promocji i ochrony zdrowia, przez utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, organizację cyklicznych zajęć z rekreacji ruchowej, organizację Miasteczka Medycznego, w ramach którego przeprowadzi się cykl badań profi laktycznych oraz warsztatów dot. zdrowego trybu życia (dieta, ruch) i udzielania pierwszej pomocy osobom starszym. W ramach powyższego działania już zrealizowano: - w dniach 4-5 czerwca br. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe, podczas których przeszkolono 50 Seniorów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka z zasad udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, - 28 czerwca br. na bystrzyckim rynku zorganizowano Miasteczko Medyczne, podczas którego 100 Seniorów przebadało swój wzrok, skonsultowało się z neurologopedą, a przede wszystkim mogli zbadać poziom glukozy, ciśnienie tętnicze, tkankę tłuszczową i wagę. Można było także wykonać badanie EKG. fot. Ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia osób starszych i zachowania ich aktywności w życiu społecznym seniorów, m.in. poprzez rozszerzenie oferty usług społecznych z zakresu rekreacji ruchowej, w tym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, promowanie i motywowanie do uczenia się, zdobywania przydatnej wiedzy i nowych umiejętności i sprawności poprzez zorganizowane zajęcia sportowe i edukacyjne (konsultacje medyczne, warsztaty, wykłady). Działania powyższe przyczynią się do rozwiązania problemu braku aktywności fi zycznej i także społecznej, spowodowanej brakiem dostępu do profesjonalnej bazy sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej (bezpłatnej) dla osób starszych i wpłyną na poprawę kondycji psycho-fi zycznej seniorów, ich zdrowie i samopoczucie, oraz rozwiążą problem braku wystarczającej oferty lokalnej dostosowanej dla potrzeb osób starszych. fot. Badania w Miasteczku Medycznym fot. Badania w Miasteczku Medycznym lipca br. w sali konferencyjnej Ratusza w godz. 16:00-18:00. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe, podczas których przeszkolono 50 seniorów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka z zasad zdrowej diety dla Seniorów, zasad zdrowego trybu życia i aktywności fi zycznych w wieku +60. Przez cały czerwiec odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone na stadionie miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifi kowanego trenera dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Natomiast już od lipca do końca października seniorzy mają do dyspozycji dwóch trenerów i zajęcia cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Mogą korzystać z zakupionych specjalnie w ramach realizowanego zadania kijków nordic walking oraz z urządzonej już siłowni zewnętrznej, na której znajduje się 11 urządzeń dwustanowiskowych. Urządzenia dostosowane są dla osób starszych i wyposażone są w specjalne tabliczki z instruktażem ćwiczeń. Park Seniora- Planeta +60, jest to plac zlokalizowany na terenie zmodernizowanego w 2013 r. stadionu miejskiego. Jest to miejsce ogrodzone, z monitoringiem, oświetlone, a jednocześnie dostępne przez 24 h., zapewniające spokój i bezpieczeństwo trenującym. Teren stanowi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Partnera zadania. ciąg dalszy na stronie 10

10 10 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 W ramach dodatkowego poprawienia komfortu ćwiczących Gmina Bystrzyca Kłodzka wydatkowała poza środkami zaplanowanymi w zadaniu kwotę ok zł. Kwota ta obejmuje odwodnienie placu, wykonanie chodniczków i urządzenie zielonych miejsc. Park Seniora - Planeta +60 cd. Wartość całego zadania wynosi zł, z czego zł stanowi dotacja z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata edycja 2014 oraz budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka Siłownia zewnętrzna może stać się miejscem rekreacji dla osób starszych i młodszych (wnuków, dzieci) i bez wątpienia wpłynie na ich aktywizację i zaangażowanie społeczne. Partner projektu zgłosił projekt zagospodarowania terenu pod Park Seniora do Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Działaniami promocyjnymi zadania zajmuje się Agnieszka Maryniak z Wydziału Turystyki Urzędu Miasta i Gminy. fot. Siłownia zewnętrzna przy stadionie miejskim Osobą odpowiedzialną za nabór uczestników, przygotowanie oferty i koordynację zadań realizowanych przez gminę jest Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystyki. Koordynatorem zadania z ramienia Fundacji Szansa jest Paweł Błachowicz - Prezes Zarządu Fundacji. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Fot. Agnieszka Maryniak Nie boimy się nowych wyzwań! Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej Pławnicy prowadzona przez Fundację Równi, Choć różni, otwiera swe podwoje nie tylko dla dzieci. I choć to one są najważniejsze, pomyśleliśmy też o nieco starszych absolwentach placówki. W grudniu 2013 roku nasz projekt Wspieranie różnych form aktywności ruchowej zyskał aprobatę komisji i otrzymaliśmy wsparcie w kwocie zł na realizację tego zadania. Od lutego 2014 roku w naszej szkole odbywają się zajęcia z aerobiku. Cieszą się one dużym zainteresowaniem dużych dziewczyn z naszego środowiska. Panie nieodpłatnie modelują swe fi gury i już szykują się na kolejną atrakcję. Od września 2014 r. będą mogły, pod okiem instruktora, przemierzać trasy w ramach zajęć z Nornic Walking. Nie tylko ćwiczymy nasze ciało, lecz również umysł. Zadbała o to pani sołtys wsi Idzików Urszula Kular, która zaangażowała się w realizację projektu Nigdy nie jest za późno dla mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. W jego ramach w szkole odbywają się zajęcia z języka angielskiego (kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych) oraz zajęcia z podstaw obsługi komputera. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć nie tylko biorą w nich udział nieodpłatnie, ale dodatkowo otrzymali bezpłatne zestawy podręczników za łączną kwotę 221 zł na osobę. 15 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy kolejną dobrą wiadomość, iż nasz projekt Seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka na start otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz kwotę zł na realizację zaplanowanych zadań. Pragniemy zachęcić seniorów z Bystrzycy Kłodzkiej, Idzikowa i Pławnicy do aktywnego wypoczynku oraz ciekawego spędzania czasu wolnego. W ramach tego projektu planujemy przeprowadzenie zajęć kulinarnych: - zdrowe odżywianie, - tradycyjne potrawy naszych babć, zajęcia z zakresu udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy opowiedzą o swoich pasjach. Dodatkową atrakcją będą wycieczki z zakresu edukacji regionalnej do Złotego Stoku, Kletna oraz Czech Szlakiem Marianny Orańskiej. Rekrutację do ww. bezpłatnych zajęć rozpoczęliśmy w maju br. Seniorzy z Bystrzycy, Pławnicy i Idzikowa kolejny raz udowadniają, że nieobca im jest żadna forma aktywności. W czerwcu 2014 r. zakończyliśmy swój udział w dwóch projektach fi nansowanych ze środków UE, a skierowanych dla dzieci. Nasi uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka ciąg dalszy na stronie 11

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

- Idziemy w dobrym. kierunku! Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę

- Idziemy w dobrym. kierunku! Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę Do Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiły gmina wiejska Kamienna Góra i Lubawka. 20 tysięcy mieszkańców pięknych górskich terenów z Krzeszowem i Chełmskiem oraz dominującą

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo