Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym"

Transkrypt

1 Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne Ławki i kosze w parku zdrojowym - Pomoc Społeczna - Targi Aktywnych Form Pomocy - Liceum Ogólnokształcące Ulica Sempołowskiej - Szkoły podstawowe Mury obronne - Przedszkole - Szkoła Muzyczna - Sport Bystrzycki Ośrodek Kultury - Dodatek specjalny Sala sportowa w Wilkanowie

2 2 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górnej 1 w Bystrzycy Kł. Dnia r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wykonawcą robót była fi rma PAR TRANS Transport, Handel Przemysław Parasiewicz z Bystrzycy Kłodzkiej W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: - mur oporowy z koszy gabionowych, - odwodnienie muru oporowego i placu wraz z budową studni chłonnej, - naprawa muru oporowego od strony północnej i wschodniej (wykonanie wieńca i obróbki blacharskiej, uzupełnienie tynków, malowanie), - odprowadzenie wody deszczowej z rury spustowej narożnika południowego budynku i górnej części skarpy do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 200 mm, - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych na murze oporowym, - utwardzenie placu przed murem oporowym kostką betonową. Koszt całkowity robót budowlanych wyniósł ,22 zł. Inwestycje gminne - nową nawierzchnię jezdni i chodników, - nowe dodatkowe odwodnienie ulicy, - nowe oznakowanie poziome oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe, - montaż 6 sztuk nowych latarni ulicznych (oświetlenie LED) wraz z oświetleniowymi ozdobami montowanymi na okres świąteczny, - wykarczowanie 2 szt. drzew liściastych, - naprawę części istniejącego muru kamiennego od strony parku, - wymianę istniejących, zniszczonych stopni kamiennych schodów parkowych, - naprawę powierzchni czołowej istniejących murków ogrodzeniowych. Całkowity koszt remontu drogi i oświetlenia ulicznego wyniósł ,88 zł. fot. Wyremontowana ulica Sempołowskiej fot. Nowy mur oporowy z koszy gabionowych Remont ulicy Stefanii Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z remontem oświetlenia drogowego (odcinek od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego) W dniu r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wykonawcą robót branży drogowej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o. o. w Kłodzku. Wykonawcą robót branży elektrycznej był Zakład Instalacyjno Montażowy Oświetlenia Ulicznego ZIMON w Kłodzku. W ramach zadania wykonano: Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - II etap Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju W dniu r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofi nansowania II etapu budowy oświetlenia drogi w Ponikwie. Wartość dofi nansowania zadania wynosi 80% kosztów kwalifi kowalnych. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ,47 zł brutto. Kwota dofi nansowania wynosi ,56 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest fi rma FENIX Zakład Robót Elektroenergetycznych Roman Dykij z Kłodzka. W ramach zadania zostanie wykonanych 9 punktów świetlnych w ciągu drogi powiatowej. Planowany termin odbioru: r. Zadanie w realizacji. Ponadto została podpisana kolejna umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofi - ciąg dalszy na stronie 3

3 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 3 nansowania ze środków Unii Europejskiej kolejnego - III etapu oświetlenia Ponikwy. W ramach ww. zadania zostanie w tym roku wykonanych kolejnych 9 punktów świetlnych. II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie Zadanie dofi nansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Inwestycje gminne cd. Planowany termin zakończenia zadania: r. Udział fi nansowy gminy w realizacji zadania wynosi 55 %, natomiast Województwa Dolnośląskiego 45 %. Wysokość dotacji z Województwa Dolnośląskiego wynosi ,00 zł. Wartość całego zadania wynosi ,67 zł. Obiekt sali sportowej jest budynkiem użyteczności publicznej i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zostanie odebrany przez następujące instytucje: - Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu, - Państwową Straż Pożarną w Kłodzku, - Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kłodzku, - Nadzór Budowlany w Kłodzku. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez ww. instytucje, obiekt otrzyma prawomocną decyzję na użytkowanie, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Wykonano badanie wody w obiekcie. Obecnie gmina oczekuje na odbiór kotłowni olejowej przez Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu. fot. Boiska w nowej sali sportowej Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Dnia r. podpisano umowę na budowę dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka - Bystrzyca Kłodzka, z Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o. z Kłodzka. W ramach przedmiotowej inwestycji został wykonany następujący zakres robót: - wykonanie dwóch zatok autobusowych postojowych wraz z wiatami przystankowymi, - wykonanie oświetlenia zatok tj. po 2 punkty świetlne przy każdej z zatok, - wykonanie odwodnienia terenu, - wykonanie oznakowania drogowego. fot. Budowa zatoki autobusowej w Szklarce Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej Zadanie zostało zgłoszone przez gminę do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przebudowy stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykonawcą projektu wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania przetargowego została fi rma EURODOM Maślanka, Talik Spółka Jawna z Żywca. Projekt przebudowy stadionu obejmuje następujący zakres prac: - przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry: 98 x 61 m, na boisko o wymiarach pola gry: 102 x 64 m, - wykonanie nawodnienia płyty boiska piłkarskiego, - wykonanie pola rzutów wraz z progiem przy istniejącej rzutni do pchnięcia kulą, - wykonanie trybun konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych z siedziskami z tworzyw sztucznych; liczba siedzisk szt., jak dla stadionu do rozgrywek piłkarskich klasy IV ligi, - zmianę lokalizacji jednego słupa oświetleniowego, - wykonanie dodatkowej bramy wyjściowej przy trybunach w istniejącym ogrodzeniu oraz furtki w kierunku bieżni. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej r. Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na lata

4 4 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową dla zadania: Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych wraz z dokumentacją kosztorysową dla zadania: Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykonawcą projektu wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania przetargowego została fi rma: Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak z Wałbrzycha. Projekt rewitalizacji Małego Rynku obejmuje: - przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejących szamb, - przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, - budowę kanalizacji deszczowej, - zmianę nawierzchni oraz podbudowy jezdni, chodników oraz placu wokół zabytkowego pręgierza, - budowę oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, - wyposażenie w elementy małej architektury: odtworzenie historycznego ogrodzenia pręgierza wykonanego ze słupków kamiennych oraz łańcucha, ławki, kosze, zieleń, - remont przejścia (skrót) z Placu Wolności na Mały Rynek (przez kamienicę przy Placu Wolności 20, kamienicę przy ul. Rycerskiej 4 i podwórze między kamienicami). Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: r. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego w Bystrzycy Kłodzkiej Gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznych dla następujących zadań: - budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Górnej 13, - budowa 4 punktów świetlnych przy ul. Widokowej, - budowa 2 punktów świetlnych przy ul. Norwida, - budowa 2 punktów świetlnych na działce nr 125 droga boczna od ul. Zamenhofa. Inwestycje gminne cd. Więcej ławek w Parku Zdrojowym W dniu r. zostało zakończone zadanie Rewitalizacja obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka. Głównym założeniem projektu była dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmieci na terenie parku. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 36 szt. ozdobnych ławek i 26 szt. koszy na śmieci, co znacznie upiększyło to szczególne miejsce. Projekt był współfi nansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2013 r zł oraz budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka zł. Całkowity koszt zadania zł fot. Nowe ławki i kosze w parku Remont ogrodzenia bystrzyckiego cmentarza W dniu r. zakończono zadanie pod nazwą: Remont części ogrodzenia o długości 194 mb. na działce gminnej nr 105 obręb Zabłocie w Bystrzycy kłodzkiej - etap II, teren cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach ww. zadania wykonano nowe ogrodzenie z płyt betonowych, które znacznie poprawiło bezpieczeństwo na terenie cmentarza oraz estetykę tego terenu. Inwestycja wykonana w ramach środków budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za kwotę ,26 zł. Józef Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Roberta Gazda Wydział Inwestycji fot. Część nowego ogrodzenia cmentarza

5 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 5 Inwestycje gminne cd. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska Projekt pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8" współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców W roku 2013 Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8". Całkowita wartość Projektu wynosi ,97 PLN, dofi nansowanie z budżetu środków europejskich to kwota ,23 PLN, pozostałe wydatki w wysokości ,74 zł stanowią wkład własny gminy. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wygrała fi rma lokalna - Usługi Budowlane Adam Kasza. W ramach projektu wykonano nową elewację na budynku szkolnym, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji przeciwoblodzeniowej. W remontowanej Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej naukę pobiera 328 uczniów, z tego 26 dzieci jest pochodzenia romskiego. W założeniach projektu jest m.in. realizacja potrzeb mniejszości romskiej poprzez poprawę warunków nauczania dzieci romskich. Projekt przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu technicznego infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta. Prace budowlane zakończono w lipcu 2014 r. W najbliższym czasie na budynku szkoły przewiduje się zainstalowanie darmowej bezprzewodowej sieci internetowej z dostępem WiFi. Kornelia Wenc-Szumigalska Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2014 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku dofi nansowanie na zadanie pn.: Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej III etap. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie następujących prac: - roboty budowlane i instalacyjne na parterze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 1 piętrze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 2 piętrze budynku, - roboty budowlane i instalacyjne na 3 piętrze i dachu. Całkowita kwota zadania wynosi ,93 zł, kwota dofi - nansowania zł. Zadanie powinno zostać zakończone do 31 grudnia 2014 r. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Samochód ratowniczo gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Dnia 15 czerwca br. w Porębie podczas zawodów sportowo - pożarniczych odbyło się uroczyste przekazanie, pojazdu przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej - Renatę Surmę, w obecności zaproszonych gości. Gmina Bystrzyca Kłodzka zleciła zabudowę gminnego samochodu służącego do przewozu dzieci, na samochód specjalnypożarniczy. Zabudowę auta wykonała fi rma FRANK - CARS z siedzibą w Częstochowie. Zakres zleconych prac obejmował przystosowanie pojazdu do wymogów pojazdu pożarniczo - gaśniczego oraz przystosowanie go do przewozu sprzętu OSP. W pojeździe zamontowano/zainstalowano: - agregat wodny, wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym 200 litrów - na silniku fi rmy HONDA, - agregat oświetleniowy z halogenami 2 x 500W, - system łączności radiowej fi rmy Motorola, - wyciągarkę elektryczną 4,3 tony, - sygnały świetlne i dźwiękowe z możliwością podawania sygnałów głosowych, - hak. Koszt zakupu ww. sprzętu wraz z montażem wyniósł zł Samochód Ford TRANSIT zastąpił starego wysłużonego ŻUKA. Burmistrz Renata Surma planuje w kolejnych latach dalsze, sukcesywne doposażenie kolejnych jednostek OSP z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka. Rafał Matys Wydział Spraw Obywatelskich

6 6 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 Inwestycje gminne cd. Kolejny projekt gminny otrzymał dofinansowanie Kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka pn. Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis został zatwierdzony do dofi nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice. Wieloletnia współpraca Gminy Bystrzyca Kłodzka z partnerami w obrębie polsko-czeskiego pogranicza nabiera z każdym rokiem nowego wymiaru, przyczyniając się do podejmowania wielu nowych cennych inicjatyw w obszarze współpracy transgranicznej. XX lat partnerstwa Bystrzycy Kłodzkiej i Usti nad Orlicą, którego efekty są widoczne na wielu płaszczyznach, zachęciły autorów projektu "Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis" do poszerzenia współpracy, rozwoju i promocji pogranicza z zakresu kultury sakralnej i dziedzictwa kulturowego. Zamierzeniem projektu jest utworzenie przez obu partnerów nowego innowacyjnego szlaku kulturalno-turystycznego, wiążącego się m.in. z renowacją kilku pamiątek sakralnych: po polskiej stronie (1 fi gurka, 1 kapliczka), po stronie czeskiej 6 drobnych pamiątek sakralnych. Pogórze sudeckie po obu stronach granicy charakteryzuje się podobną kulturą oraz historią regionu. Do jej charakterystycznych przejawów należą obiekty architektury sakralnej, które uwagę swoją koncentrują w stronę wiary i tradycji jednoczących obywateli obu stron. Partnerzy projektu zauważają potrzebę rozwoju dziedziny ochrony bogactwa kulturalnego, a tym samym utworzenia nowego produktu kulturalno-turystycznego dla całego pogranicza polsko- -czeskiego, jakim będzie szlak obiektów i pamiątek sakralnych. W skład szlaku po PL stronie wejdą te obiekty, które zarówno są w dobrej kondycji technicznej i nie wymagają prac renowacyjnych, jak również 2 obiekty, które wnoszą ogromną wartość kulturową dla terenu pogranicza, a obecnie są w złym stanie technicznym i wymagają renowacji. Nowo powstały szlak zostanie profesjonalnie oznakowany 9 tablicami informacyjnymi w pl-cz wersji językowej zgodnie z wytycznymi POWT RP-RCz. W ramach promocji projektu i szlaku planuje się opracować 4 językowy folder promocyjny oraz pamiątkowe płaskorzeźby promujące nową ścieżkę turystyczną. Projekt przewiduje także 2 wzajemne wyjazdy poznawcze po trasie szlaku dla różnorodnych grup społecznych oraz 2 spotkania konsultacyjne. Projekt jest projektem wspólnym do projektu partnera czeskiego: Po stopach kulturniho dedictvi Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu to , 90 Euro - z czego przyznane wsparcie z EFRR wynosi ,31 Euro. Okres realizacji projektu: r. Koordynatorem projektu jest Wydział Promocji i Sportu tut. Urzędu, przy współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Planowania. Ewelina Walczak Koordynator projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Projekt: Śladami dziedzictwa kulturowego w Euroregionie Glacensis współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty ) Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: System identyfi kacji turystycznej - oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja. Celem projektu jest poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost estetyki miejscowości w zakresie ukształtowania przestrzeni publicznej oraz ułatwienie identyfi kacji atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej: Miejskiej Trasy Turystycznej, Muzeum Filumenistycznego, Systemu Fortyfi kacji Miejskich, stacji klimatycznej Międzygórze, Uzdrowiska Długopole - Zdrój oraz Góry Parkowej, basenu kąpielowego, Izby Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika. Drogowe oznakowanie turystyczne będzie zainstalowane przy trasach komunikacyjnych przy wjazdach do Bystrzycy Kłodzkiej. Turystyka w gminie Dodatkowo poddana zostanie renowacji i aktualizacji mapa turystyczna gminy znajdująca się w parku miejskim przy ul. Okrzei. W ramach działań promocyjnych projektu, gmina wydała już magnesy okolicznościowe, zakładkę promocyjną Centrum Informacji Turystycznej oraz plan miejskiej trasy turystycznej z opisami w czterech wersjach językowych. Wartość projektu wynosi ,04 zł. Wartość dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ,90 zł. Planowany termin zakończenia projektu - wrzesień 2014 r. Za realizację i koordynację projektu odpowiada Wydział Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt przygotował i złożył do oceny przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów - Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego. Ewa Koczergo Wydział Turystyki

7 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 7 Inwestycje gminne cd. Planowane inwestycje w ochronie zabytków Od lipca br. trwają prace konserwatorskie ostatniego już etapu - wykonanie prac konserwatorskich robót budowlanych, w tym: remontu murów obronnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizowany zakres prac obejmuje: - wykonanie badań stratygrafi cznych i architektonicznych wraz z dokumentacją, fot. Mury obronne przed remontem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi niezbędne inwestycje celem poprawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a co za tym idzie w celu poprawy stanu środowiska w gminie Bystrzyca Kłodzka. Obecnie oprócz prac inwestycyjnych realizowanych z własnych środków oraz bieżącej eksploatacji posiadanych sieci i urządzeń prowadzone są prace przy dwóch dużych projektach, na które spółka pozyskała dofi nansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja projektu pn. Ochrona wód na obszarze Sudetów polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej dla Długopola Zdroju wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do Bystrzycy Kłodzkiej (przesył przez Długopole Dolne), zrealizowana jest w ok. 80%. Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową to koniec listopada bieżącego roku, ale patrząc na postępy prac, mamy nadzieję że nastąpi już we wrześniu br. Zadanie to uzyskało dofi nansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Europejska Wspólnota Terytorialna Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska i jest realizowane na terenie gm. Bystrzyca Kłodzka i gm. Orlickie Zahori. Kwota bezzwrotnego dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,06 EURO tj. do 85 % ostatecznych wydatków kwalifi kowalnych. Ochrona środowiska usunięcie roślinności porastającej powierzchnię muru, czyszczenie ścierne i chemiczne murów oraz czyszczenie spoin, odgrzybianie ścian, odsalanie kamiennego lica muru, wykonanie impregnacji wzmacniającej, naprawa powierzchni murów z kamienia i uzupełnianie ścian, czyszczenie kamienia z zaprawy cementowo wapiennej; wykonanie zabezpieczenia korony murów, wykonanie klamrowania, wykonanie tynków zewnętrznych, malowanie tynków gładkich, montaż nakryw kamiennych, uzupełnianie ubytków fl ekowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej z piaskowca oraz wykonanie na elewacji muru dawnego więzienia krat okiennych. Celem realizowanych od 2011 roku prac konserwatorskich na murach obronnych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Bystrzycy Kłodzkiej poprzez zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją, a także ekspozycja walorów edukacyjnych, historycznych fortyfi kacji średniowiecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta. Zakres prac konserwatorskich realizowanych w 2014 r. obejmuje ok. 612 m 2 muru kamiennego i ceglanego i jest kontynuacją prac z lat Wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane wykonywane są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na realizację tego tak istotnego dla miasta zadania Gmina Bystrzyca Kłodzka pozyskała dotację z Programu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu - ochrona zabytków w wysokości zł. Wartość całego zadania wynosi: ,07 zł. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Fot. Agnieszka Maryniak Udział własny Spółki wynosi ,91 EURO. Prace prowadzi Firma Usługowa Nowak z Bystrzycy Kłodzkiej i Zakład Produkcyjno-Handlowy Rokam Koźmice gm. Ząbkowice Śląskie. Ponadto została podpisana umowa na dofi nansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś fot. w Długopolu-Zdroju pod tablicą informacyjną: od lewej ze strony Inwestora (ZWiK) - B. Kuczek, M. Konieczna-Morawa, J. Warych; ze strony Wykonawcy - M. Nowak, M. Laskowski ciąg dalszy na stronie 8

8 8 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa, działanie gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, dla projektu pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka. Zaplanowane prace to budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Asnyka, Pl. Szpitalnym, w ul. Zamenhofa w Bystrzycy kłodzkiej, budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej na terenie Długopola Dolnego, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową poprzez budowę nowej sieci deszczowej w ul. Wojska Polskiego i nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Inwestycje gminne cd. Unijne pieniądze umożliwią także unowocześnienie miejscowej oczyszczalni poprzez budowę stacji zlewczej oraz wymianę agregatów pompowych na bardziej energooszczędne. Wartość całego projektu to około 12,5 mln zł, dofi nansowanie z Unii Europejskiej - 7,5 mln zł. Prace administracyjne związane z projektem trwają od kwietnia br., a prace budowlane w ramach projektu powinny rozpocząć się w III kw br. Marta Konieczna-Morawa Prezes ZWiK Kolejne inwestycje przy fortyfikacjach średniowiecznych System fortyfikacji średniowiecznych Miejska trasa turystyczna. I etap instalacji oświetlenia terenu fortyfikacji obronnych wzdłuż ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej, to zadanie na które Gmina Bystrzyca Kłodzka ogłosiła w trybie zamówienia publicznego przetarg. Zakres planowanych prac w obrębie murów obronnych obejmuje I etap robót w zakresie instalacji oświetlenia terenu obejmującego podświetlenie zabytkowych, średniowiecznych murów miejskich, których remont i konserwacja zostały wykonane, celem zaakcen- towania monumentalnej bryły obiektu, podkreślając jego walory oraz kształtując nastrojowy nocny wizerunek tej części miasta, dla jego mieszkańców i turystów. Wartość inwestycji określona zostanie po wyłonieniu wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót r. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Zabytki przygotowania gminy do kolejnych inwestycji Kolejnymi krokami jakie zostały podjęte w zakresie ratowania bystrzyckich zabytków i atrakcji naszego miasta jest zlecenie wykonania ekspertyzy stanu technicznego wraz z inwentaryzacją inżyniersko - konserwatorską oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz niezbędnych robót budowlanych części podziemi zlokalizowanych Istotnym działaniem gminy w zakresie ratowania bystrzyckich fortyfi kacji są trwające już prace projektowe i kosztorysowe dla murów obronnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz przyległej do nich Baszty Kłodzkiej przy ul. Okrzei. Sporządzona dokumentacja oraz uzyskanie warunków i zaleceń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwi aplikowanie o środki fi nansowe na realizację prac konserwatorskich tej części fortyfi kacji miejskich. Ewa Koczergo Wydział Turystyki wzdłuż murów obronnych przy ul. Kupieckiej i H. Siemiradzkiego oraz ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej, z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu dla obsługi ruchu turystycznego. Część podziemi objęta niniejszą dokumentacją obejmuje ok. 350 m 2 powierzchni w komorach dawnego więzienia o wysokości do 6 m. Fot. Agnieszka Maryniak

9 2/88/14 Biuletyn Bystrzycki 9 Park Seniora - Planeta +60 Fundacja Szansa zs. w Bystrzycy Kłodzkiej w partnerstwie z Gminą Bystrzyca Kłodzka jest realizatorem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych i realizuje zadanie pn. Park Seniora - Planeta +60. Urządzenie Parku Seniora - siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo - rekreacyjnych i edukacyjnych dla Seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka. Realizowane zadanie dotyczy stworzenia zróżnicowanej, ogólnodostępnej oferty z zakresu rekreacji ruchowej i edukacji dot. promocji i ochrony zdrowia, przez utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, organizację cyklicznych zajęć z rekreacji ruchowej, organizację Miasteczka Medycznego, w ramach którego przeprowadzi się cykl badań profi laktycznych oraz warsztatów dot. zdrowego trybu życia (dieta, ruch) i udzielania pierwszej pomocy osobom starszym. W ramach powyższego działania już zrealizowano: - w dniach 4-5 czerwca br. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe, podczas których przeszkolono 50 Seniorów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka z zasad udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, - 28 czerwca br. na bystrzyckim rynku zorganizowano Miasteczko Medyczne, podczas którego 100 Seniorów przebadało swój wzrok, skonsultowało się z neurologopedą, a przede wszystkim mogli zbadać poziom glukozy, ciśnienie tętnicze, tkankę tłuszczową i wagę. Można było także wykonać badanie EKG. fot. Ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia osób starszych i zachowania ich aktywności w życiu społecznym seniorów, m.in. poprzez rozszerzenie oferty usług społecznych z zakresu rekreacji ruchowej, w tym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, promowanie i motywowanie do uczenia się, zdobywania przydatnej wiedzy i nowych umiejętności i sprawności poprzez zorganizowane zajęcia sportowe i edukacyjne (konsultacje medyczne, warsztaty, wykłady). Działania powyższe przyczynią się do rozwiązania problemu braku aktywności fi zycznej i także społecznej, spowodowanej brakiem dostępu do profesjonalnej bazy sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej (bezpłatnej) dla osób starszych i wpłyną na poprawę kondycji psycho-fi zycznej seniorów, ich zdrowie i samopoczucie, oraz rozwiążą problem braku wystarczającej oferty lokalnej dostosowanej dla potrzeb osób starszych. fot. Badania w Miasteczku Medycznym fot. Badania w Miasteczku Medycznym lipca br. w sali konferencyjnej Ratusza w godz. 16:00-18:00. przeprowadzono warsztaty szkoleniowe, podczas których przeszkolono 50 seniorów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka z zasad zdrowej diety dla Seniorów, zasad zdrowego trybu życia i aktywności fi zycznych w wieku +60. Przez cały czerwiec odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone na stadionie miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifi kowanego trenera dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Natomiast już od lipca do końca października seniorzy mają do dyspozycji dwóch trenerów i zajęcia cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Mogą korzystać z zakupionych specjalnie w ramach realizowanego zadania kijków nordic walking oraz z urządzonej już siłowni zewnętrznej, na której znajduje się 11 urządzeń dwustanowiskowych. Urządzenia dostosowane są dla osób starszych i wyposażone są w specjalne tabliczki z instruktażem ćwiczeń. Park Seniora- Planeta +60, jest to plac zlokalizowany na terenie zmodernizowanego w 2013 r. stadionu miejskiego. Jest to miejsce ogrodzone, z monitoringiem, oświetlone, a jednocześnie dostępne przez 24 h., zapewniające spokój i bezpieczeństwo trenującym. Teren stanowi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Partnera zadania. ciąg dalszy na stronie 10

10 10 Biuletyn Bystrzycki 2/88/14 W ramach dodatkowego poprawienia komfortu ćwiczących Gmina Bystrzyca Kłodzka wydatkowała poza środkami zaplanowanymi w zadaniu kwotę ok zł. Kwota ta obejmuje odwodnienie placu, wykonanie chodniczków i urządzenie zielonych miejsc. Park Seniora - Planeta +60 cd. Wartość całego zadania wynosi zł, z czego zł stanowi dotacja z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata edycja 2014 oraz budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka Siłownia zewnętrzna może stać się miejscem rekreacji dla osób starszych i młodszych (wnuków, dzieci) i bez wątpienia wpłynie na ich aktywizację i zaangażowanie społeczne. Partner projektu zgłosił projekt zagospodarowania terenu pod Park Seniora do Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Działaniami promocyjnymi zadania zajmuje się Agnieszka Maryniak z Wydziału Turystyki Urzędu Miasta i Gminy. fot. Siłownia zewnętrzna przy stadionie miejskim Osobą odpowiedzialną za nabór uczestników, przygotowanie oferty i koordynację zadań realizowanych przez gminę jest Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystyki. Koordynatorem zadania z ramienia Fundacji Szansa jest Paweł Błachowicz - Prezes Zarządu Fundacji. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Fot. Agnieszka Maryniak Nie boimy się nowych wyzwań! Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej Pławnicy prowadzona przez Fundację Równi, Choć różni, otwiera swe podwoje nie tylko dla dzieci. I choć to one są najważniejsze, pomyśleliśmy też o nieco starszych absolwentach placówki. W grudniu 2013 roku nasz projekt Wspieranie różnych form aktywności ruchowej zyskał aprobatę komisji i otrzymaliśmy wsparcie w kwocie zł na realizację tego zadania. Od lutego 2014 roku w naszej szkole odbywają się zajęcia z aerobiku. Cieszą się one dużym zainteresowaniem dużych dziewczyn z naszego środowiska. Panie nieodpłatnie modelują swe fi gury i już szykują się na kolejną atrakcję. Od września 2014 r. będą mogły, pod okiem instruktora, przemierzać trasy w ramach zajęć z Nornic Walking. Nie tylko ćwiczymy nasze ciało, lecz również umysł. Zadbała o to pani sołtys wsi Idzików Urszula Kular, która zaangażowała się w realizację projektu Nigdy nie jest za późno dla mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. W jego ramach w szkole odbywają się zajęcia z języka angielskiego (kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych) oraz zajęcia z podstaw obsługi komputera. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć nie tylko biorą w nich udział nieodpłatnie, ale dodatkowo otrzymali bezpłatne zestawy podręczników za łączną kwotę 221 zł na osobę. 15 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy kolejną dobrą wiadomość, iż nasz projekt Seniorzy Gminy Bystrzyca Kłodzka na start otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz kwotę zł na realizację zaplanowanych zadań. Pragniemy zachęcić seniorów z Bystrzycy Kłodzkiej, Idzikowa i Pławnicy do aktywnego wypoczynku oraz ciekawego spędzania czasu wolnego. W ramach tego projektu planujemy przeprowadzenie zajęć kulinarnych: - zdrowe odżywianie, - tradycyjne potrawy naszych babć, zajęcia z zakresu udzielanie pierwszej pomocy, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy opowiedzą o swoich pasjach. Dodatkową atrakcją będą wycieczki z zakresu edukacji regionalnej do Złotego Stoku, Kletna oraz Czech Szlakiem Marianny Orańskiej. Rekrutację do ww. bezpłatnych zajęć rozpoczęliśmy w maju br. Seniorzy z Bystrzycy, Pławnicy i Idzikowa kolejny raz udowadniają, że nieobca im jest żadna forma aktywności. W czerwcu 2014 r. zakończyliśmy swój udział w dwóch projektach fi nansowanych ze środków UE, a skierowanych dla dzieci. Nasi uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka ciąg dalszy na stronie 11

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2 Lp. Nazwa zadania/tytuł u Data złożenia wniosku Data podpisania umowy o dofinansowanie Koszty całkowite u Kwota przyznanego dofinansowania Stan 1 Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2008 Wójta Gminy Leszno z dnia 25.08. INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2008 R. W pierwszym półroczu w zakresie inwestycji i remontów wykonano:

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty realizowane w Ostrowie m w ramach ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Ostrowie m al. Powstańców ch 18 63-400 Ostrów um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) PROJEKT DRUK NR 386 Uchwała Nr. Rady Gminy Lipno z dnia marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goniembice na lata 2009-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki Kultura jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów i wymaga ochrony. Obchodząc Światowy Dzień Turystyki 2011, proszę wszystkich ludzi o to, aby prowadzili działalność turystyczną w sposób, który zachowuje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

P R I O R Y T E T SFERA GOSPODARCZA SFERA SPOŁECZNA SFERA EKOLOGICZNO PRZESTRZENNA

P R I O R Y T E T SFERA GOSPODARCZA SFERA SPOŁECZNA SFERA EKOLOGICZNO PRZESTRZENNA PRIORYTETY MIASTA ŁEBA W SFERZE GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I EKOLOGICZNO PRZESTRZENNEJ wg. PLANU LOKALNEGO ROZWOJU Z OZNACZONYMI NA ŻÓŁTO PRIORYTETAMI UWZGLĘDNIONYMI W LOKALYM PROGRAMIE REWITALIZACJI P R

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/431/2013 Rady Miejskiej w z dnia 21 października 2013 r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 48 946 372,86

Bardziej szczegółowo