Na pojawienie się recesji w Niemczech od połowy 2008 r. istotny wpływ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na pojawienie się recesji w Niemczech od połowy 2008 r. istotny wpływ"

Transkrypt

1 A R T Y K U Ł Y Przegląd Europejski Nr 2, 2010 Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach Recesja i ożywienie w gospodarce niemieckiej w latach Na pojawienie się recesji w Niemczech od połowy 2008 r. istotny wpływ wywarł światowy kryzys, którego skutkiem był spadek popytu zagranicznego. Spowodował on załamanie niemieckiego eksportu, który w latach wzrastał w tempie odpowiednio 13% i 7,5% rocznie, w 2008 r. (tabela 1) wzrósł tylko o 2,9%, a w 2009 r. zanotował bezwzględny spadek aż o 14,2%. Jeszcze silniejsze spadki od 0 do 16,8% w latach dotknęły produkcję przemysłową. W konsekwencji już w 2008 r. roczne tempo wzrostu PKB Niemiec zmniejszyło się do 1,3%, a w 2009 r. nastąpił jego spadek aż o 5,0%. Mimo to, w 2009 r. udało się uzyskać skromny wzrost konsumpcji indywidualnej o 0,2% w warunkach bardzo niskiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,2%. Nieznacznie wzrósł poziom bezrobocia z 7,3% do 7,5%. Zahamowany został też wzrost zatrudnienia, które spadło w 2009 r. o 0,9%. Temu stosunkowo nieznacznemu pogorszeniu sytuacji na rynku pracy sprzyjało odwrócenie tendencji recesyjnych w drugim i trzecim kwartale 2009 r. Bodźcem do tego był wzrost konsumpcji zbiorowej o 3%, tj. rządowych zakupów dóbr i usług, przy jednoczesnym spadku nakładów brutto na środki trwałe o 8,9%. Zwiększone wydatki rządowe w latach przyczyniły się do wzrostu zadłużenia publicznego do 73,2% PKB oraz deficytu sektora finansów publicznych do -3,3% PKB, co oznaczało w obu wypadkach przekroczenie kryteriów stabilności finansowej określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Utrzymał się natomiast wieloletni trend wzrostowy nadwyżki w bilansie obrotów bieżących Niemiec, która w 2009 r. zwiększyła się o 5,0%, mimo to, że eksport spadł dużo silniej niż import. Towarzyszyła temu poprawa konkurencyjności niemieckiego eksportu oraz umacnianie jego pozycji (udziału na danym rynku względem udziału innych eksporterów) wśród większości partnerów handlowych, w tym

2 130 także na rynku chińskim. Te korzystne tendencje wspierało wyhamowanie do zera wzrostu wynagrodzeń w 2009 r. Tabela 1 Wskaźniki makroekonomiczne Niemiec w latach Wyszczególnienie a zmiany roczne w % Produkt krajowy brutto (PKB) 3,2 2,5 1,3-5,0 1,2 Konsumpcja z dochodów osobistych 1,3-0,3 0,4 0,2-0,7 Konsumpcja zbiorowa 1,0 1,7 2,1 3,0 1,4 Nakłady brutto na środki trwałe 7,8 5,0 3,1-8,9 1,2 Eksport towarów i usług 13,0 7,5 2,9-14,2 6,2 Import towarów i usług 11,9 4,8 4,3-8,9 4,6 Przeciętne wynagrodzenie 1,5 1,1 2,0 0,0 0,7 Ceny konsumpcyjne HICP 1,8 2,3 2,8 0,2 1,3 Produkcja przemysłowa *** 5,7 6,0 0,0-16,8? poziom Stopa bezrobocia w % 9,8 8,4 7,3 7,5 7,8 Krótkoterminowa stopa procentowa 3,1 4,3 4,6 1,2 1,0 * Długoterminowa stopa procentowa 3,76 4,2 4,0 3,2 3,15 ** Saldo obrotów bieżących (% PKB) 6,6 7,9 6,6 5,0 4,8 Saldo sektora finansów publicznych -1,6 0,2 0,0-3,3-5,0 (% PKB) Dług publiczny (% PKB) 67,6 65,0 66,0 73,2 78,8 Zatrudnienie (zmiana roczna w %) -0,2-0,1 0,5-0,9 0,3 Stopa oszczędzania gospodarstw domowych (zmiana roczna w %) b 16,8 17,2 17,2 17,7 a Prognoza, b oszczędności brutto dzielone przez dochody do dyspozycji brutto. * Deutsches Stabilitätsprogramm Aktualisierung Januar 2010, s. 29. ** średnia stóp za okres według danych Eurostatu. *** Poland Quarterly Statistics GUS, (vol. XVII. 2009, nr 4, Warsaw, May 2010), s. 79. Źródło: European Economic Forecast, Spring 2010, European Economy 2/2010, European Commission, maj 2010 r., s. 81, 198. Skutki kryzysu subprime w gospodarce Niemiec Kryzys finansowy subprime był poważnym wstrząsem dla dużej części niemieckiego sektora bankowego, który zaangażował się w inwestycje na amerykańskim rynku hipotecznym. Pierwszym bankiem, który już w 2007 r. poniósł straty w wyniku ryzykownych operacji na tym rynku był Deutsche Industriebank AG. Bank ten uchroniła przed bankructwem pomoc państwowego banku

3 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I STABILIZACYJNE W NIEMCZECH W LATACH Kreditanstalt für Wiederaufbau oraz banków Sparkassen. Wiele innych dużych banków niemieckich poniosło podobne straty. Kolejnymi ofiarami tego kryzysu stało się kilka Landesbanków, które zostały uratowane dzięki wsparciu rządów krajów związkowych. Punktem przełomowym kryzysu finansowego w Niemczech stało się ogłoszenie niewypłacalności przez fundusz inwestycyjny Hypo Real Estate w 2008 r. Chcąc uniknąć jego bankructwa rząd niemiecki doprowadził do stworzenia rządowo-bankowego funduszu gwarancyjnego w wysokości 35 mld euro, z czego około 26 mld euro było (największymi w historii RFN) gwarancjami rządowymi w sektorze bankowym. Kryzys finansowy przeniósł się do sfery realnej. Nastąpiła fala bankructw zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników, np. sieci domów towarowych Karstadt i Quelle, przedsiębiorstwo turystyczne i handlowe Arcandor i zagrożony upadłością producent samochodów Opel (otrzymał pomoc rządową w wysokości 4,5 mld euro). Do najpoważniejszych skutków kryzysu należały: niska aktywność gospodarcza i malejący popyt przy niskim poziomie konsumpcji, utrudniony dostęp do kredytów, umiarkowany wzrost bezrobocia, a także zwiększające się rozwarstwienie dochodów, w tym wzrost w nich udziału niskich dochodów oraz szybko powiększające się zadłużenie publiczne sektora rządowego i samorządowego. Jednocześnie pogorszyły się nastroje społeczne i narastała krytyka polityki gospodarczej rządu wraz ze spadkiem jego popularności. Jednak w porównaniu do innych krajów UE gospodarka niemiecka przeszła kryzys stosunkowo łagodnie. Przez cały czas jego trwania miała mocną pozycję stabilnej gospodarki w międzynarodowym ratingu, o czym świadczy np. stosunkowo niski poziom długoterminowej stopy procentowej odpowiadającej oprocentowaniu 10-letnich niemieckich obligacji. Oprocentowanie to spadło w latach z 4% do 3,2%, a w pierwszej połowie 2010 r. mimo zawirowań na rynkach finansowych i osłabienia euro nadal wykazywało tendencję spadkową. Na taki przebieg kryzysu w Niemczech istotny wpływ miała interwencja państwa. Działania rządu Niemiec wspomagające koniunkturę W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w warunkach narastającego światowego kryzysu rząd Republiki Federalnej Niemiec przygotował w latach trzy pakiety antykryzysowe wspomagające koniunkturę 1. 1 Wykorzystano szczegółowy opis zawarty w: P. Albiński, Działania antykryzysowe w Niemczech, w: Działania antykryzysowe w wybranych krajach Unii Europejskiej, kier. projektu P. Albiński, projekt badawczy finansowany ze środków Rektora SGH, Warszawa, październik 2009 r., s. 57 (tekst niepublikowany).

4 132 Pierwszy nich, to przyjęty 14 października 2008 r. przez rząd federalny Pakiet 0 (Konjunkturpaket 0 ) Pakiet działań na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych, stabilizacji kosztów ubezpieczenia społecznego i inwestycji w rodzinę. Przewidywał on dofinansowanie w latach przez budżet federalny w łącznej wysokości 28,4 mld euro. Z kwoty tej przeznaczono: 4 mld euro na zwiększenie ulg podatkowych związanych z posiadaniem dzieci i zasiłków na dzieci (Kinderfreibetrag i Kindergeld) oraz podatkowej ulgi remontowej dla gospodarstw domowych pod nazwą Inwestycje w rodzinę, 7 mld euro na zmniejszenie stawki ubezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia (do 30 czerwca 2010 r.), 0,4 mld euro na zasiłki dla uczniów z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (Schulstartpaket) dla dzieci kwalifikujących się do udzielenia pomocy oraz po 8 mld euro odpowiednio na umożliwienie od 2010 r. odpisów od podatku limitowanych wydatków z tytułu ubezpieczeń chorobowych u prywatnych ubezpieczycieli oraz przywrócenie ryczałtu odpisu podatkowego z tytułu dojazdów do pracy 2. Drugi pakiet wspomagający koniunkturę o nazwie Utrzymanie zatrudnienia przez wzmocnienie wzrostu Konjunkturpaket I 3 został przyjęty przez rząd federalny 5 listopada 2008 r. Przewidywał on 13 kierunków działań, których celem było: utrzymanie zatrudnienia przez wspieranie inwestycji, pobudzanie popytu przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i samorządów na łączną kwotę 50 mld euro w latach Ponadto preliminowano 20 mld euro na zapewnienie finansowania inwestycji i utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Do najważniejszych działań w ramach Konjunkturpaket I, na które przeznaczono środki budżetowe, należały: 200 mld euro na program Poprawa regionalnych struktur gospodarczych, tj. na dofinansowanie ze środków rządowych inwestycji przemysłowych w słabiej rozwiniętych regionach, w tym inwestycji podejmowanych przez samorządy, po 1 mld euro w 2009 i 2010 r. na program Innowacje i inwestycje w komunikacji, tj. na inwestycje komunikacyjne umożliwiające likwidację zatorów w infrastrukturze komunikacyjnej, 3 mld euro na energooszczędne budownictwo i remonty budynków w latach Od 1 stycznia 2009 r. podwojono ulgę podatkową w podatku dochodowym z tytułu remontów dla gospodarstw domowych, której efektem ma być spadek ponoszonych przez nie kosztów usług o 1,5 mld euro rocznie oraz wzrost obrotów w tej sferze usług o 10 mld euro. Wśród działań podjętych wobec MSP wymienić należy: wprowadzenie specjalnych odpisów amortyzacyjnych dla MSP w latach (20% rocznie 2 A. Leifels, S. Mong, B. Raffelhüschen, Auswirkungen der Kojunkturpakete auf die öffentlichen Haushalte in 2009 und 2010, FZ Albert-Ludwig-Universität Freiberg März 2009, vwl.uni-freiburg.de/fakultaet/fiwii/publikationen/231.pdf, s Konjunkturpaket I, 2009 Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii, de/bmwi/navigation/wirtschaft/konjunktur/konjunkturpaket-1.html ( ).

5 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I STABILIZACYJNE W NIEMCZECH W LATACH na 5 lat lub nawet do 45% w pierwszym roku) od podwyższonej wartości majątku przedsiębiorstwa oraz degresywnych odpisów amortyzacyjnych do 25% na ruchome środki majątkowe w ramach podejmowanych inwestycji w latach Wartość tych odpisów (traktowanych jako łączne odciążenie podatkowe) szacuje się na 2,5 mld euro. W ramach działań aktywizujących rynek pracy zaplanowano utworzenie 1000 dodatkowych stanowisk pracy w urzędach pracy (według nowego nazewnictwa w agencjach pracy) w celu zintensyfikowania pomocy dla osób znajdujących się jeszcze w okresie wypowiedzenia i znalezienia im nowego zatrudnienia. W 2009 r. wydłużono okres pobierania dopłat dla przedsiębiorców z tytułu uwarunkowanych kryzysem przestojów w pracy z 12 do 18 miesięcy. W ramach programów dokształcania dla starszych i słabiej wykwalifikowanych pracobiorców przewidziano dopłaty dla pracodawców, którzy wspierać będą dokształcanie pracowników oraz zasiłki dla starszych pracowników na kształcenie zawodowe. Wiele ważnych zadań powierzono państwowemu bankowi Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), w tym uruchamianie funduszy startowych dla przedsiębiorstw początkujących na rynku i wspieranie innowacji w zakresie oszczędzania energii, uruchomienie 15 mld euro na poprawę poziomu kredytowania w gospodarce, szczególnie w sektorze MSP oraz zwiększenie o 3 mld euro funduszu kredytowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Dużą popularnością cieszyły się wprowadzone przez rząd niemiecki jednoroczne zwolnienia podatkowe przy zakupie do 30 czerwca 2009 r. nowych samochodów osobowych. Dla pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro-5 i Euro-6 do 31 grudnia 2010 r. miało obowiązywać dwuletnie zwolnienie podatkowe. Celem tych ulg podatkowych było pobudzenie sprzedaży samochodów oraz poprawa ochrony środowiska w wyniku zmniejszenia emisji spalin. Na trzeci program Konjukturpaket II 4 pod nazwą Pakt na rzecz Zatrudnienia i Stabilności rząd federalny przeznaczył 14 stycznia 2009 r. środki w łącznej kwocie 50 mld euro. W tym pięciopunktowym pakiecie kontynuowano wcześniej podjęte działania i wprowadzono do realizacji nowe zadania. Obniżono na czas nieokreślony stawkę pierwszego progu podatku dochodowego od osób fizycznych z 15% na 14%, zwiększono o 170 euro kwotę wolną od podatku, zmniejszono ustawowe składki ubezpieczenia zdrowotnego dla pracobiorców i pracodawców po 0,6 punktu procentowego i wprowadzono jednorazowy zasiłek na każde dziecko w wysokości 100 euro. Odciążenia te w latach szacuje się na około 9 mld euro. 4 Konjunkturpaket II, 2009 (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii), ( ).

6 134 Drugim kierunkiem działania rządu federalnego było wprowadzenie dopłat dla przedsiębiorców z tytułu uwarunkowanych kryzysem przestojów w pracy oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników. Na te cele przeznaczono w budżecie federalnym w latach ponad 2 mld euro, przy czym w agencjach zatrudnienia przewidziano zwiększenie liczby etatów o Trzecim działaniem było zmniejszanie zadłużenia publicznego jako celu długookresowego, utrwalonego stosowną gwarancją w konstytucji RFN, tj. proponowane ograniczenie strukturalnego deficytu do 0,5% PKB oraz przyjęcie reguł ograniczających powstawanie nadmiernego deficytu i zadłużenia publicznego. Czwarty kierunek działania przewidywał utworzenie funduszu umorzeniowego w wysokości 4 mld euro służącego wspieraniu inwestycji w oświacie i szkolnictwie wyższym, infrastrukturze miejskiej (komunikacja, szpitalnictwo) oraz w zakresie technologii informatycznych. Piątym kierunkiem działania była realizacja programu kredytowo-poręczeniowego, który polegał na wspieraniu inwestycji, innowacji i popytu w gospodarce (oprócz puli kredytowej KfW w wysokości 15 mld euro dla MSP przewidziano uruchomienie funduszu poręczeniowego w wysokości 100 mld euro). W ramach tego programu w 2009 r. z Funduszu Umorzeniowego wypłacana była premia środowiskowa w wysokości euro dla posiadaczy starszych niż dziewięcioletnie samochodów. Aby otrzymać tę premię posiadacz starego samochodu był zobowiązany do przekazania go do złomowania przy jednoczesnym zakupie nowego lub rocznego samochodu spełniającego co najmniej normę emisji spalin Euro-4. Łączna wartość planowanych do wypłaty premii w 2009 r. w wysokości 1,5 mld euro miała przyczynić się do intensyfikacji zakupów samochodów, szczególnie kupowanych przez mniej zamożne grupy użytkowników. W powiązaniu ze zmianami podatku od pojazdów silnikowych wprowadzonymi w Konjunkturpaket I premia ta miała na celu wywarcie pozytywnego wpływu na utrzymanie się produkcji i zatrudnienia w branży samochodowej oraz sektorach z nią współpracujących. Ocena skuteczności pakietów wspierających koniunkturę w przezwyciężaniu recesji w Niemczech Skuteczność opisanych pakietów wspierających koniunkturę można badać za pomocą modelu QUEST III 5. Został on przyjęty przez KE i Radę UE do analizy wpływu (stosowanej w UE i USA) dyskrecjonalnej polityki fiskalnej 5 W. Roeger, J. in t Vel, Fiscal Policy and Credit Constraint Households, European Economy Economic Paper 2009, nr 357.

7 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I STABILIZACYJNE W NIEMCZECH W LATACH na zmiany PKB. Na działania tej polityki składają się: zwiększenie subwencji inwestycyjnych i inwestycji rządowych, zwiększenie nakładów na konsumpcję rządową (zakupy dóbr i usług), obniżki podatków od konsumpcji, transfery budżetowe, obniżki obciążeń kosztów pracy i redukcja opodatkowania przedsiębiorstw. Dla tego rodzaju działań oszacowano wskaźniki, które opisują siłę wpływu szoków fiskalnych na zmianę PKB. Zgodnie z danymi w tabeli 2, największe wartości wskaźników, tj. największą skuteczność mają: subsydiowanie inwestycji i zwiększenie inwestycji rządowych oraz konsumpcji rządowej, w dalszej kolejności pod względem efektywności jest redukcja opodatkowania konsumpcji i obciążeń kosztów pracy oraz transfery budżetowe, a najsłabiej działającym instrumentem jest obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw. Analizując 3 niemieckie pakiety wspierające koniunkturę podkreślić należy, że duża część działań polegała na subsydiowaniu inwestycji, głównie za pomocą preferencyjnych kredytów i inwestycji rządowych 6. Łączna wartość kredytów i poręczeń państwowego banku KfW na te cele wyniosła 121 mld euro. Stymulowanie koniunktury za pomocą tego najbardziej efektywnego instrumentu odpowiadało około 2% PKB Niemiec rocznie w latach Drugim pod względem efektywności instrumentem były inwestycje rządowe, w tym przemysłowe w słabiej rozwiniętych regionach Niemiec, w oświacie, infrastrukturze, lecznictwie i informatyce w łącznej kwocie 206 mld euro, co odpowiada około 4% PKB Niemiec. Według danych tabeli 2 okresowe stymulowanie w kwocie odpowiadającej 1% PKB za pomocą subsydiowania inwestycji powinno umożliwić roczny wzrost PKB (lub zahamować jego spadek) od 1,37% do 2,19%, a za pomocą inwestycji rządowych od 1,07% do 1,4% w warunkach sprzyjającej polityki pieniężnej. W wypadku gospodarki niemieckiej w 2009 r. uchroniło to ją przed dużo głębszym niż 5% spadkiem PKB oraz zahamowało recesję umożliwiając prognozowany na 1,2% wzrost PKB w 2010 r. Trzecie miejsce pod względem skuteczności stymulacji zajmuje zmniejszenie opodatkowania konsumpcji, w tym wypadku zwolnienia podatkowe przy zakupie nowych samochodów spełniających normy emisji spalin Euro-5 i Euro-6, jak premia środowiskowa euro przy zakupie nowego lub rocznego samochodu spełniającego co najmniej normę Euro-4, powiązana z obowiązkiem złomowania starszego niż 9 lat pojazdu. W związku z zanotowanym w drugim półroczu 2009 r. wzrostem sprzedaży i produkcji samochodów rząd federalny zwiększył środki na ten cel do 5 mld euro, aż do ich wyczerpania 31 sierpnia 2009 r. 7 6 P. Albiński, op. cit., s Pressemittelungen, 2009, Bundesamt für Wirtschaftskontrolle.

8 136 Pobudzeniu popytu sprzyjało też obniżenie o 1% pierwszego progu podatkowego z 15% na 14% o szacowanym odciążeniu około 9 mld euro, podwojenie ulg podatkowych w rzemiośle o szacowanym odciążeniu 3 mld euro w latach oraz odciążenie z tytułu degresywnych odpisów amortyzacyjnych szacowane na 2,5 mld euro. Łącznie, odciążenia te miały wynieść w latach ponad 16 mld euro, tj. około 0,6% PKB Niemiec. Tabela 2 Wskaźniki wpływu szoków fiskalnych na zmianę 1% PKB w pierwszym roku Instrument polityki fiskalnej Działania stałe Działania okresowe (jednoroczne) Działania w warunkach niezmiennej stopy % w 1 roku Subsydiowanie inwestycji 0,46 1,37 2,19 Inwestycje rządowe 0,84 1,07 1,40 Wydatki na dobra i usługi 0,36 0,99 1,40 konsumpcyjne konsumpcja rządowa Podatek od towarów i usług 0,37 0,67 0,99 Transfery budżetowe 0,22 0,55 0,78 Podatek od dochodów z pracy 0,48 0,53 0,68 Opodatkowanie przedsiębiorstw 0,32 0,03 0,05 Źródło: Wersja polska na podstawie: Economic Forecast Spring 2009, European Commission (wskaźniki szacowane na podstawie modelu QUEST III), s. 44 (50); P. Albiński, op. cit., s. 65. Przy wartości równej 1% PKB przyniosłyby od 0,67% do 0,99% przyrostu PKB. Przy planowanej na 0,6% PKB wielkości odciążeń ich efekty były nieco mniejsze. Na czwartym miejscu pod względem skuteczności działania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej według modelu QUEST III jest obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw sektora MSP, przyspieszona amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwach do 20% rocznie z możliwością degresywnego odpisu nawet do 45% w pierwszym roku, wydłużenie okresu pobierania dopłat z tytułu przestojów do 18 miesięcy i fundusze startowe dla początkujących przedsiębiorstw. Pozytywnie należy też ocenić zwiększenie o liczby etatów w agencjach (urzędach) pracy oraz programy dokształcania starszych i słabiej wykwalifikowanych pracowników w formie dopłat dla pracodawców służące ograniczaniu bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

9 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I STABILIZACYJNE W NIEMCZECH W LATACH Reasumując, pakiety antykryzysowe rządu niemieckiego zostały szybko wprowadzone w życie, a największe kwoty w latach przeznaczono na instrumenty najbardziej efektywne, tj. dodatkowe kredyty i poręczenia oraz inwestycje rządowe stanowiące około 6% PKB Niemiec rocznie. Na pozostałe instrumenty, tj. premia środowiskowa, odciążenia podatkowe i aktywizację zawodową przeznaczono środki stanowiące około 0,6% PKB Niemiec. Łącznie interwencja antykryzysowa rządu niemieckiego szacowana na około 6,6% PKB rocznie oraz działanie automatycznych stabilizatorów odwróciły tendencję spadku PKB, który już w drugim kwartale 2009 r. wzrósł o 0,4%, a w trzecim o 0,7% w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Słaby popyt wewnętrzny nie pozwolił na utrzymanie się ożywienia w czwartym kwartale 2009 r. oraz w pierwszym kwartale 2010 r., jednak ożywienie w kolejnych kwartałach 2010 r. spowodowało, że za cały ten rok prognozowano wzrost PKB nawet na około 1,5%. Za duży sukces pakietów stymulacyjnych rządu federalnego w 2009 r. można uznać przyrost zatrudnienia w 2010 r. i działania hamujące wzrost bezrobocia. W latach stopa bezrobocia wzrosła jedynie o 0,2 punktu procentowego, tj. od 7,3% do 7,5% i w 2010 r. ma wzrosnąć o 0,3 punktu procentowego do 7,8% (we wrześniu 2010 r. spadła nawet do 7,2% 8 ). Wbrew pesymistycznym prognozom o bezrobociu sięgającym poziomu do 5 mln bezrobotnych ich liczba w 2010 r. nie powinna być większa niż 3,2 mln. Niemiecki rynek pracy okazał się być odporny na kryzys mówi się o cudzie zatrudnienia, do którego przyczyniły się wcześniej dokonane reformy, a także przewidziane w pakietach koniunktury dopłaty do przestojów w pracy, zastosowanie pracy o skróconym wymiarze godzin oraz wypożyczanie pracy. Uchroniło to wiele firm przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Ubocznym skutkiem takiej sytuacji na rynku pracy było pogorszenie się jakości zatrudnienia, tj. zwiększenie wśród zatrudnionych udziału niskopłatnych form zatrudnienia (np. Ein Euro-Job), umów pracy tymczasowych i o skróconym wymiarze czasu pracy. Negatywnym skutkiem niemieckich pakietów stymulacyjnych było znaczne pogorszenie sytuacji fiskalnej w latach : deficyt sektora finansów publicznych wzrósł z -3,3% do -5% PKB a dług publiczny z 73,2% do 78,8% PKB. Przyczyniło się do tego zarówno działanie automatycznych stabilizatorów, jak i dyskrecjonalna polityka rządu federalnego opisana w 3 pakietach, przy czym ze względu na skalę stymulowania największy udział w pogorszeniu tych wskaźników miał Konjunkturpaket II, mniejszy udział miał Konjunkturpaket I, a najmniejszy Konjunkturpaket 0. 8 Arbeitslosenzahlen 2010, Monatsbericht Bundesagentur für Arbeit, September 2010, ( ).

10 138 Działania stabilizacyjne w latach Pakiety wspierające koniunkturę miały charakter tymczasowy i jeszcze w czasie ich realizacji przygotowywano w Niemczech plan ustabilizowania finansów publicznych. Rząd zdawał sobie sprawę z tego, że forsowanie zaostrzenia dyscypliny finansów publicznych w Unii Europejskiej wymaga podobnych działań od państwa niemieckiego. Sposób przezwyciężenia kryzysu w sferze budżetowej stał się przedmiotem sporu z Francją, która opowiadała się za mniej restrykcyjną polityką, nie ograniczającą nadmiernie wzrostu. Równocześnie krytykowano Niemcy, że prowadząc od lat politykę forsowania eksportu doprowadzają do powstania deficytów w obrotach bieżących ze swoimi partnerami handlowymi. Wskazywano, że służy temu polityka niskich płac, wolniej rosnących niż wydajność pracy, co stale poprawia konkurencyjność niemieckiego eksportu i przyczynia się do kryzysu w strefie euro. Zarzucano też Niemcom, że w odróżnieniu od innych państw nadmiernie hamują wzrost konsumpcji wewnętrznej (świadczy o tym m.in. wysoka stopa oszczędzania, por. tabela 1) jako czynnika przyspieszającego rozwój, utrudniając przy tym warunki zbytu obcych towarów i usług na niemieckim rynku. W trwającej w 2010 r. w Niemczech debacie publicznej na ten temat przeważał jednak główny nurt opowiadający się za utrzymaniem silnego eksportu, konkurencyjnej gospodarki, której sile powinny odpowiadać zdrowe finanse. Wcześniej w tym duchu działała wspólna komisja Bundesratu i Bundestagu (Föderalismuskommission). Na początku 2009 r. zaakceptowała ona wprowadzenie hamulca zadłużenia (Schuldenbremse), który 29 maja 2009 r. został przyjęty większością dwóch trzecich głosów przez Bundestag i wprowadzony do konstytucji RFN. Hamulec ten dopuszcza zwiększanie strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych maksymalnie do 0,35% PKB, a wyjątkami do jego przekroczenia są naturalne katastrofy i głęboka recesja. Regulacja ta ma znaleźć zastosowanie w budżecie federalnym najpóźniej od 2016 r., a budżety krajów związkowych mają być zrównoważone najpóźniej w 2020 r. W ten sposób ma być realizowana długookresowa polityka zrównoważonego budżetu i redukcji zadłużenia oraz spełnienia przez Niemcy kryteriów stabilności finansowej zgodnych z Paktem Stabilności i Wzrostu. Dużym wyzwaniem dla gospodarki Niemiec w 2010 r. stał się kryzys grecki, ze względu na znaczący udział obligacji greckich w portfelu kredytowym banków niemieckich. Istniała groźba poważnych strat, które mogłyby one ponieść w wypadku niewypłacalności Grecji, a także Portugalii, Irlandii, Włoch i Hiszpanii. Łączne zadłużenie tych krajów wobec Niemiec w podanej kolejności od najmniejszej do największej wielkości długu wyniosło w 2009 r. 704 mld dolarów USA 9 9 A. Lubowski, Grecki poker czy domino, Gazeta Wyborcza z 10 maja 2010 r., s

11 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE I STABILIZACYJNE W NIEMCZECH W LATACH Jednym ze wskaźników ilustrujących stopień zagrożenia kryzysem finansów publicznych lub poziom stabilności finansowej jest wielkość oprocentowania (rentowność) 10-letnich obligacji rządowych emitowanych w poszczególnych krajach. Zgodnie z danymi tabeli 3, w maju 2010 r., tj. w okresie apogeum kryzysu greckiego, obligacje tego kraju miały najwyższe oprocentowanie w strefie euro, tj. 7,97%, co odczytać można jako miarę dużej destabilizacji i braku zaufania inwestorów. Oprocentowanie to było wtedy prawie trzykrotnie wyższe od oprocentowania niemieckich obligacji, tj. 2,73%, które charakteryzują się najwyższym poziomem zaufania inwestorów i stanowią swojego rodzaju wzorzec stabilności w strefie euro. Przy tak niskiej rentowności obligacje niemieckie rzadko stają się przedmiotem spekulacji na międzynarodowych rynkach finansowych i jak wskazują dane tabeli 1 mimo nasilania się kryzysu od 2007 r. długoterminowa stopa procentowa w Niemczech, odzwierciedlająca tę rentowność stale spadała. Tabela 3 Oprocentowanie (rentowność) 10-letnich obligacji w Niemczech i w 5 szczególnie zagrożonych kryzysem finansów publicznych krajach strefy euro ( ) Kraj/ miesiąc Październik 2009 r. Listopad 2009 r. Grudzień 2009 r. Styczeń 2010 r. Luty 2010 r. Marzec 2010 r. Kwiecień 2010 r. Maj 2010 r. Portugalia 3,85 3,80 3,91 4,17 4,56 4,31 4,78 5,02 Grecja ,49 6,02 6,46 6,24 7,83 7,97 Irlandia 4,77 4,82 4,88 4,83 4,73 4,53 4,76 4,86 Włochy 4,10 4,06 4,01 4,08 4,05 3,94 4,00 3,98 Hiszpania 3,78 3,79 3,81 3,99 3,98 3,83 3,90 4,08 Niemcy 3,21 3,22 3,14 3,26 3,17 3,10 3,06 2,73 Źródło: Long term government bond yields [teimf050] Monthly average (NSA), eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teimf0 50&plugin=1 Inaczej jest natomiast z obligacjami denominowanymi w euro innych krajów. W związku nasileniem się w drugim kwartale 2010 r. presji rynków finansowych na euro i spekulacji wokół papierów wartościowych 5 wspomnianych krajów, rząd federalny zakazał w maju 2010 r. niezabezpieczonej (tzw. nagiej) krótkiej sprzedaży 10 obligacji denominowanych w euro i kupowania kontraktów CDS (Credit Default Swaps) na te obligacje, jeśli kupujący nie mają samych obligacji. Zakaz ten objął także krótką sprzedaż bez zabezpieczenia akcji największych niemieckich banków i firm ubezpieczeniowych. Rząd nie- 10 Typ transakcji, w której inwestor wystawia na sprzedaż papiery wartościowe, których nie posiada.

12 140 miecki uznał, że nagła krótka sprzedaż jest zbyt niebezpieczna dla stabilności rynku finansowego i wprowadził dalsze restrykcje w przedłożonym w czerwcu 2010 r. projekcie ustawy, która przewiduje, że w Niemczech nie będzie można przeprowadzać tego typu transakcji na akcjach niemieckich spółek oraz obligacjach krajów strefy euro. Kolejnym ważnym działaniem stabilizacyjnym rządu niemieckiego było szybkie (po podpisaniu przez prezydenta Niemiec 22 maja 2010 r.) wprowadzenie w życie ustawy o przyjęciu gwarancji w kwocie do 123 mld euro (i ewentualnie dodatkowo 24,6 mld euro) stanowiących udział niemiecki w pakiecie ratunkowym dla stabilizacji euro w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego w kwocie 500 mld euro (w tym 60 mld euro z budżetu UE) 11. Dążąc do zwiększenia stabilności gospodarki niemieckiej i strefy euro zagrożonej greckim kryzysem, a także wobec konstytucyjnego zobowiązania ograniczenia deficytu strukturalnego kanclerz Angela Merkel zapowiedziała 7 czerwca 2010 r. wprowadzenie pakietu oszczędnościowego (tzw. pakietu przyszłości Zukunftspaket) do projektu budżetu na 2011 r. oraz planu finansowego do 2014 r. 12 Pakiet ten, obejmujący redukcje dotacji, cięcia w wydatkach budżetowych i zwiększenie danin przedsiębiorstw, ma na celu konsolidację finansów publicznych zgodną z harmonogramem hamulca zadłużenia. Według niego, w latach strukturalny deficyt z poziomu 53,5 mld euro ma być systematycznie zmniejszany o około 7 mld euro rocznie, tj. do poziomu 27 mld euro 13. Jednocześnie pakiet ten ma zmniejszyć zapotrzebowanie rządu federalnego na nowe kredyty do 2014 r. o łączną kwotę 81,6 mld euro. Według deklaracji rządowych cięcia budżetowe i działania zwiększające przychody państwa mają być rozłożone po jednej trzeciej na przedsiębiorstwa, na sferę socjalną, tj. na odbiorców transferów budżetowych oraz na administrację państwową i resort obrony. Zwiększenie wpływów podatkowych w latach z tytułu likwidacji zwolnień przedsiębiorstw od podatku energetycznego (Ökosteuer) planowane jest na 5,5 mld euro, a na 4 mld euro planowane są dodatkowe wpływy z tytułu wprowadzenia opłaty lotniczej (np. 14 euro) dla wszystkich pasażerów (około 90 mln rocznie) odlatujących z Niemiec Eine Chronologie der Eurostabilisierung, Bundesministerium der Finanzen, bundesfinanzministerium.de/nn_3378/de/wirtschaft und Verwaltung/Finanz und Wirtschaftspolitik/ _20Chronologie-Euro-Stabilisierung.html? nnn=true ( ). 12 Das Zukuftspaket, infografik-zukunftspaket-textversion,property=publicationfile.pdf ( ). 13 FAZ online Ein Sanierungspaket, viele Effekte, r. 14 Tableau der Sparmaßnahmen, Bundesministerium der Finanzen, und Verwaltung/Finanz und Wirtschaftspolitik/ Bundeshaushalt/ solide-Finanzen-Anlage,templateId=raw,property=publicationF ile.pdf ( ).

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 108 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo