Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa"

Transkrypt

1 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Bielinach Nr LII/258/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa Bieliny, luty 2009 styczeń 2010

2 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków Jan Paweł II 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP CEL I METODOLOGIA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA Charakterystyka Gminy Bieliny Miejscowość Huta Nowa rys historyczny Syntetyczna charakterystyka miejscowości - analiza stanu istniejącego PołoŜenie Miejscowość w statystyce Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura techniczna i komunikacyjna ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA ANALIZA SWOT NASZA WIZJA PRIORYTETY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania priorytetowego WDRAśANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA PROMOCJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA SPIS RYSUNKÓW I TABEL

4 WSTĘP Dokument pn. Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa, jest podstawą rozwoju miejscowości Huta Nowa. Opracowany został na podstawie konsultacji społecznych - określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera równieŝ wariant rozwoju. Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów słuŝących wspieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i Regionalny Program Operacyjny oraz inne programy oparte na środkach Unii Europejskiej EFS Europejski Fundusz Spójności. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort Ŝycia lokalnej społeczności. Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy sołectwem i urzędem gminy oraz spójności planów. Dokument Plan Rozwoju Miejscowości Huta Nowa ma słuŝyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych i funduszy rządowych. Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Huta Nowa są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata , ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku Ponadto plan jest zgodny ze strategią rozwoju powiatu kieleckiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieliny. Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Bieliny oraz Planu Rozwoju Gminy Bieliny na lata oraz danych z Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyŝszego rzędu zachowując w ten sposób spójność programową. W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano misję, cele i kierunki działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Huta Nowa. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu były podstawowe informacje o miejscowości na tle gminy jakimi dysponuje Urząd Gminy Bieliny oraz Rada Sołecka. Plan został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy Bieliny i mieszkańców miejscowości Huta Nowa. Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa opracował zespół w składzie: Anna Łubek, Katarzyna Brzozowska, Marzena Jedlińska, Agnieszka Czajkowska przy udziale sołtysa miejscowości Jana BroŜyny oraz radnego Henryka Durleja. 4

5 1 CEL I METODOLOGIA OPRACOWANIA Celem Planu Odnowy Miejscowości Huta Nowa jest: dokonanie analizy istniejącego stanu sołectwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te aspekty stanu istniejącego, które będą odgrywały zasadniczą rolę w przyszłym jego rozwoju; identyfikacja strategicznych szans i zagroŝeń rozwoju sołectwa; wyznaczenie celów i kierunków rozwoju sołectwa, realizujących moŝliwości lokalnej społeczności; oraz uwzględniających istniejące szanse i zagroŝenia rozwoju; określenie wizji rozwoju, czyli oczekiwanego stanu rozwoju sołectwa w roku 2009 wraz z określeniem wytycznych słuŝących realizacji ustaleń planu. Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa opracowano przyjmując za podstawę wyniki konsultacji społecznej. Przeprowadzono konsultację społeczną w dniu roku z udziałem mieszkańców oraz liderów lokalnych miejscowości Huta Nowa: Przewodniczącego Rady Sołeckiej, Wójta Gminy Bieliny oraz pracowników Urzędu Gminy Bieliny. Dodatkowe konsultacje przeprowadzała Rada Sołecka na wniosek Sołtysa miejscowości. Ich zadaniem było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach Ŝycia społeczno gospodarczego oraz wyznaczenie wariantu rozwoju miejscowości. Na podstawie wypracowanej analizy SWOT, która przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagroŝenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie: C o n a l eŝy z r o b ić, a l b o, j a k i e p o d jąć d z i a ł a n i a l u b s p o w o d o w ać e f e k t y t y c h d z i a ł ań, Ŝ e b y z l i k w i d o w ać s ł a b e s t r o n y m i e j s c o w oś c i i z n i w e l o w ać zagroŝeni a? Na podstawie konsultacji oraz zgłoszeń do UG Bieliny, wybrano kilkanaście celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczeństwo, Gospodarka oraz określono wybrany wariant rozwoju. Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa zawiera więc analizę sytuacji społecznej, gospodarczej, infrastruktury technicznej sołectwa, diagnozę moŝliwości wykorzystania potencjalnych czynników rozwoju sołectwa, wskazanie konkretnych kierunków działania, określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane i konieczne do podjęcia na terenie sołectwa. 5

6 2 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA Charakterystyka Gminy Bieliny Nazwa Bieliny powstała od bielenia lnu. Dzisiaj gmina Bieliny to gmina rolnicza słynąca z plantacji truskawek, które są uprawiane na obszarze ok ha, dlatego teŝ gmina jest nazywana popularnie "zagłębiem truskawkowym". Na cześć tej uprawy ustanowiono doroczny "Dzień Świętokrzyskiej Truskawki". Gmina Bieliny leŝy 23 km na wschód od stolicy Województwa Świętokrzyskiego Kielc, u podnóŝa dwóch najwyŝszych szczytów Gór Świętokrzyskich. Ponad 60 % jej powierzchni znajduje się w granicach i otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, reszta, część południowa to fragment Cisowsko Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. Gmina ma kształt zwartego, kolistego wieloboku, sąsiaduje z gminami: od południowego-zachodu Gmina Daleszyce (długość granicy 8,1 km), od północnego-zachodu Gmina Górno (długość granicy 10,1 km), od północy Gmina Bodzentyn (długość granicy 7,9 km), od północnego wschodu Gmina Nowa Słupia (długość granicy 11,6 km), od południowego wschodu Gmina Łagów (długość granicy 5,9 km). Powierzchnia Gminy wynosi 88,09 km 2. Obejmuje 15 sołectw: Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Czaplów-Zofiówka, Górki Napękowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, Kakonin, Lechów, Makoszyn, Napęków, Porąbki. Gminę Bieliny zamieszkuje osób (stan na dzień ). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 114 osób/km 2. Gmina Bieliny powstała w miejscu, gdzie szumiała pierwotna puszcza. Na terenie gminy znajduje się duŝa liczba zabytków pochodzących z róŝnych okresów - ogółem blisko 60, w tym około 35 obiektów tradycyjnego budownictwa drewnianego z I i wieku, 46 stanowisk archeologicznych (są to ślady osadnictwa z okresu neolitu, epoki kamienia i epoki nowoŝytnej), stanowiska produkcji dymarskiej, przydroŝne, drewniane kapliczki, a takŝe ośrodek kultu pogańskiego z przełomu I i wieku - "Góra Zamczysko", kościół parafialny w Bielinach z 1637 roku przebudowany w 1838 roku, cmentarz parafialny w Bielinach istniejący od pierwszego ćwierćwiecza I wieku i młyn wodny w Belnie z 1884 roku. Na terenie gminy znajdują się równieŝ miejsca upamiętniające wydarzenia II Wojny Światowej tj.: w Bielinach, Kakoninie, Hucie Szklanej i Makoszynie. Oprócz historycznego dziedzictwa wielkim bogactwem gminy oraz jej atutem rozwojowym są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Z tego względu jest odwiedzana przez turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Gmina Bieliny współpracuje 1 Opracowano na podstawie: informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Bieliny oraz Strategii Rozwoju Gminy Bieliny 6

7 z gminą Varvarin truskawkową gminą z Serbii. Podpisana została równieŝ 15 września 2008 r. Deklaracja Partnerstwa z Gminą Wyszkywce obwód Winnicki na Ukrainie. Urozmaicona rzeźba terenu, malownicze krajobrazy, piękne plenery i wspaniałe panoramy bielińskich pasiaków przecinanych wstęgami rzek i strumyków, mroczne ostępy Puszczy Jodłowej, są niewątpliwymi atrakcjami naszej Gminy. 2.2 Miejscowość Huta Nowa rys historyczny 2 Geneza wielu wsi w tym Huty Nowej na terenie dzisiejszej gminy Bieliny wiąŝe się z istnieniem niegdyś na ich obszarze hut szkła. Choć dziś na powierzchni nie pozostał nawet ślad po dawnej działalności szklarskiej sama nazwa sołectwa jak mówią źródła historyczne i archeologiczne pochodzi właśnie od niej. Nazwa miejscowości ma ciekawą historię. Od 1669 roku proboszcz Jan Brzoszczyński zamiast nazwy officina vitrearia Nova ad pontem uŝywał officina vitrearia Michnowska (od nazwiska pierwszego właściciela huty). Rys. 1 Rozmieszczenie dawnych hut szkła na terenie gminy Bieliny 3 2 Na podstawie: A. Drogosz, A. Cedro Kartki z przeszłości Gminy Bieliny, Bieliny Źródło: A. Drogosz, A. Cedro Kartki z przeszłości Gminy Bieliny, Bieliny

8 W 1718 roku ksiądz Józef Antoni Jaworski po raz pierwszy uŝył polskiej nazwy Nowa Chuta. Zamiennie stosował określenia: officina vitearia Nova dicta (huta szkła Nową zwana), Michniow, Michnow, Chuta Michnowska, officina Michnowska, officina Nova, czy Nowa Uta. Później ksiądz Józef Patek od 1767 roku posługiwał się nazwą Nowa Uta. Nazwa Huta Nowa, w tej właśnie kolejności, przyjęła się dopiero po regulacji wsi w 1856 roku. Badania archeologiczne prowadzone przez toruńską Pracownię Dziejów Szkła przyczyniły się do odkrycia w maju 1993 roku śladów huty szkła jaka funkcjonowała w połowie VII i początku VIII wieku dając początek miejscowości Huta Nowa. Powierzchniowe pozostałości po zakładzie zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie brodu i mostka dla pieszych na rzece Belniance. Główna koncentracja znalezisk znajduje się w strefie zalewowej i nadzalewowej doliny tej rzeki, wzdłuŝ drogi prowadzącej od brodu do leśniczówki Huta. Najwięcej znalezisk odkryto w odległości około 60 m na południe od brzegu rzeki na polu Władysława Mordonia. Działania rolnicze oraz związane z budową drogi w tym rejonie doprowadziły do niemal całkowitego zniszczenia wszystkich stałych elementów zabudowy produkcyjno-gospodarczej i mieszkalnej związanej z hutą szkła. Zebrane natomiast zostały próbki zabytków ruchomych tj.: fragmenty donic do wytopu szkła, ciekawe fragmenty wyrobów w większości butelek wykonanych ze szkła przezroczystego o zielonym zabarwieniu. Większość zbiorów znajduje się w Pracowni Dziejów Szkła w Toruniu niewielki zestaw został przekazany do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Powstanie huty szkła na terenie miejscowości Huta Nowa wiązało się z klęską Ŝywiołową, która nawiedziła obszar dzisiejszej gminy Bieliny w 1645 roku. Gwałtowny huragan powalił lasy między Bielinami a Lechowem. Biskup Piotr Gembicki polecił hutnikowi Jakubowi Michnowskiemu przenieść nieczynną hutę spod Cisowa na tereny dotknięte klęską huraganu. Tak najprawdopodobniej powstała Huta Nowa. NajwaŜniejszym warunkiem lokalizacji huty szkła na tym terenie było występowanie odpowiedniej bazy surowcowej tj.: piasek, popiół, potaŝ 4, skały wapienne, gliny techniczne oraz duŝe ilości wysuszonego drewna na opał. Hutnicy nie byli właścicielami gruntów, na których stawiali huty. Jedynie zakład stanowił ich własność uŝytkową, do której zwykle mieli doŝywotnie prawo. W hucie znajdującej się na terenie Huty Nowej otrzymywano zwykle szkło potasowe o niskiej jakości, zielonkawym zabarwieniu, przesycone wewnątrz licznymi pęcherzykami. Doświadczeni hutnicy potrafili jednak uzyskać szkło znacznie lepszej jakości zwane taflowym oraz najlepsze tzw. białe szkło. Wyroby szklane wykonywane były ręcznie poprzez wydmuchiwanie z uŝyciem piszczeli. Technika ta stosowana jest właściwie bez większych zmian do dnia dzisiejszego. W 1781 roku doŝywotnim posiadaczem dóbr Nowa oraz Stara Huta został pochodzący z Oblęgorka Franciszek Gorzkowski, który majątek oddał w dzierŝawę. Po śmierci Gorzkowskiego w 1808 dobra w tymczasowe uŝytkowanie oddano w ręce dotychczasowego dzierŝawcy Mateusza Nowakowskiego oczekując ostatecznej decyzji Administracji Generalnej Dóbr Narodowych. Po ogłoszeniu przetargu kontrakt podpisano z Wincentym Osieckim na okras 4 PotaŜ wytwarzany był z popiołu drzewnego. UŜywany był jako topnik piasku. Powstawał w wyniku kilkakrotnego ługowania popiołu najpierw ciepłą, a potem gorącą wodą. Powstała w ten sposób sól alkaliczną palono w specjalnych piecach praŝalniczych. 8

9 czterech lat od 1814 do 1818 roku. Po roku gospodarz zmarł. Majątkiem zarządzała Ŝona Joanna z Mitkowskich. Jej drugi mąŝ kasjer Obwodu Opatowskiego Majewski zrobił w kasie manko i wszystkie ruchomości zostały zajęte na pokrycie zaistniałego braku. Majewska wyjechała zagranicę, nie oddawszy dzierŝawionego majątku i mając duŝe zaległości w płaceniu czynszu. W tym czasie folwark Nowa i Stara Huta graniczyły na południu z wsią szlachecką Makoszyn i Lechowem, na zachodzie z wsią Bieliny, na północy z wsią rządową Dębno i naleŝącym do wąchockich cystersów Jeziorkiem, na wschodzie z benedyktyńskimi Bartoszowinami. Odległość dóbr od miast Nowa Słupia i Łagów wynosiła 1 milę, od Daleszyc 1,5 mili, od miasta wojewódzkiego Radomia 10 mil, a od rzeki spławnej Nidy 9. Osady nie były pomierzone. Włościanie nie mieli ogrodów warzywnych ani owocowych. Poddani nie posiadali pastwisk. Bydło pasali po krzakach między wzgórzami. Mieszkańcy Nowej Huty nie mieli Ŝadnych dochodów ubocznych. We wsi znajdowało się wówczas 19 gospodarstw półrolników, 43 zagrodników, 2 komorników i 3 gajowych. W całej wsi Huta Nowa hodowano 4 konie, 73 woły, 85 krów, 47 młodego bydła i 12 świń. Rys. 2 Plan folwarku w Hucie Nowej z 1822 roku 9

10 Przez krótki okres dobra między innymi w Hucie Nowej dzierŝawił Antoni Majewski. W 1820 roku folwark Nowa i Stara Huta na 12 lat w dzierŝawę przejął Ludwik Rzeczycki. W tym czasie zabudowania folwarczne w Nowej Hucie znajdowały się w zachodniej części wsi przy drodze prowadzącej do Makoszyna (obecnie gospodarstwa Jana Kopacza i Tomasza Maciejskiego). Większość domostw włościan połoŝonych było na wschód od dworu, nieregularnie, po obu stronach rzeki Belnianki. Wschodni kraniec wsi sięgał nieznacznie za dzisiejszy most na drodze do Nowej Słupi. Kilka osad znajdowało się na wschód od dworu, między zabudowaniami folwarku a karczmą zajezdną wybudowaną w okolicy dzisiejszego sklepu spoŝywczego Tadeusza Fraka. Droga do Bielin wiodła od dworu południowym brzegiem rzeki. Po śmierci Ludwika Rzeczyckiego w 1822 roku obowiązek prowadzenia gospodarstwa spadł na jego Ŝonę Barbarę, córkę dziedzica Czajęcic Wincentego Humnickiego. Półtora roku po śmierci pierwszego męŝa wyszła za mąŝ za Teodora Bukowińskiego, który prowadził dzierŝawę początkowo w jej imieniu, a od 1832 roku do 1838 był jej prawowitym dzierŝawcą. Stosunki Bukowińskiego z mieszkańcami Huty Nowej nie układały się najlepiej. Pisali oni skargi do Namiestnika Królestwa Polskiego na złe traktowanie, w tym uŝywanie kar cielesnych, w stosunku do włościan oraz odebrania skarŝącym osad pańszczyźnianych. Rys. 3 Plan budynku mieszkalnego na folwarku w Hucie Nowej w 1832 roku 10

11 Rys. 4 Plan budynku mieszkalnego dla słuŝby folwarcznej w Hucie Nowej według stanu z 1832 roku W 1825 roku dobra w Hucie Nowej nawiedziła wielka powódź, która poczyniła ogromne zniszczenia. Po powodzi podjęto próby regulacji rzeki między innymi wyprostowano koryto w pobliŝu dzisiejszego mostu na drodze do Nowej Słupi. W Hucie Nowej mieszkało wtedy 22 zagrodników dwudniowych (odrabiających pańszczyznę 2 dni w tygodniu), 43 zagrodników jednodniowych i 3 komorników. Wszyscy opłacali takŝe podatek zwany podymnym, a dwór dodatkowo płacił takŝe liwerunek, czyli podatek na wojsko w wysokości 461 zł 16 gr. Oddawana równieŝ była dziesięcina do kościoła parafialnego znajdującego się wówczas w Bielinach. W latach 1833 i 1834 mieszkańcy zostali dotknięci klęską nieurodzaju. W pierwszym roku niskie plony zbóŝ wynikały z masowego występowania pędraków, które podgryzały korzonki zbóŝ. Natomiast w 1834 roku wystąpiła klęska suszy i nadzwyczajnych upałów. Mieszkańcy zwrócili się o przyznanie zapomogi do Komisji Wojewódzkiej. Pomoc przyznano ale róŝnej wysokości, dodatkowo naleŝało ją zwrócić w ciągu sześciu lat. Po zakończeniu kontraktu z Bukowińskim dzierŝawę majątku przejął Jan Trepka. W 1843 roku mieszkańcy miejscowości podjęli nieudane próby uzyskania zwolnienia z odrabiania pańszczyzny. W 1850 roku kontrakt z Janem Trepką został przedłuŝony na kolejne sześć lat jednak czynsz został obniŝony o ponad 300 rubli. Mieszkańcy nadal odrabiali pańszczyznę na rzecz folwarku w Hucie Nowej i opłacali podatki. Z pańszczyzny zwolnieni byli jedynie strzelcy leśni, natomiast sołtys i radni nie płacili podatków, na które składała się cała gromada. 11

12 W 1855 roku rozpoczęto prace pomiarowe, mające na celu przygotowanie regulacji gruntów czterech wsi: Huty Nowej, Huty Szklanej, Huty Starej i Bartoszowin. W rezultacie powiększono folwark w Hucie Nowej, wyprostowano i przesunięto granicę, rozdzielono część lasu i krzaki pomiędzy włościan, część terenów przeznaczono na wspólne pastwisko, urządzono nowe osady kowalskie, karczmarskie, strzelców leśnych, młynarską i szkolną. W wyniku regulacji wytyczono równieŝ cztery ulice, przy których włościanie byli zobowiązani budować swoje kolonie: północną (obecnie Huta Podłysica) była to droga do Huty Szklanej; południową (obecnie Huta Nowa Koszary) droga do folwarku Huta; wsi Huty Starej i Bartoszowin; średnią (obecnie Huta Nowa Średnia) droga do Bielin; dla osad zagrodniczych (obecnie działka szkolna w Hucie Nowej) prowadząca do drogi średniej i jako wygon do lasu. Wyznaczono takŝe przegony dla bydła na pastwiska w lesie, które do dziś przez mieszkańców nazywane są wygonami. Większość włościan otrzymało osady półwolne o powierzchni morgów. Ponad 20 mieszkańców nie otrzymało w ogóle osad. Ich chałupy stały na gruncie folwarcznym, a dzierŝawca wydzielał im po kawałku roli na odrobek. Dopiero w1874 roku władze przydzieliły im z gruntów folwarcznych 24 nowe działki o powierzchni od 1 do 12 mórg. PołoŜone one były pod lasem (dzisiejsza Zofiówka początkowo przysiółek Huty Nowej) i graniczyły z polami włościan z Huty Nowej oraz z dobrami folwarcznymi. W skutek urządzania wsi w 1856 roku powstała równieŝ Podłysica, która jeszcze w okresie między wojennym była częścią Huty Nowej nazywaną Huta Nowa Podłysica. W 1856 roku nie ukończono jeszcze urządzania dóbr według nowych zasad z tego względu kontrakt z Janem Trepka został przedłuŝony na rok, a następnie jeszcze dwukrotnie, za kaŝdym razem o rok. Dzięki koneksjom Trepka dzierŝawił majątek do roku 1865 kiedy to wyprowadził się z Huty Nowej do syna Alfreda, dzierŝawcy Napękowa. Dobra przejął dzierŝawca majątku w Cisowie Roskowski. Na podstawie ukazu z 15 kwietnia 1871 roku folwark został przekształcony w majorat, czyli nadanie ziemskie dla zasłuŝonych Ŝołnierzy wojsk carskich. Majorat otrzymał pułkownik Włodzimierz Michałowicz Dobrowolski dowódca Grenadiernego Tauryckiego Pułku. Prawdopodobnie po jego śmierci majorat przeszedł na własność jego syna, Aleksandra Władimirowicza Dobrowolskiego korneta Czunguskiego Dragońskiego Pułku zamieszkałego w Łucku. W 1871 roku spisano akt 20-letniej dzierŝawy miedzy jego pełnomocnikiem, kapitanem Michałem Tokariewem i administratorem majoratu Władysławem Michalczewskim. Michalczewski nie zarządzał majoratem do końca terminu kontraktu. Osiem lat później dzierŝawcą majątku Huta Nowa został Michał Grimmblat. Dwanaście lat później administratorem był emerytowany generał wojska carskiego Wojciech Ostrowski mieszkający w Piórkowie. W 1902 roku na 12 lat folwarkiem zarządzał śyd Lejbus Rusinek. Budynki i uprawy w tym czasie znajdowały się w dobrym stanie. Przedostatnim dzierŝawcą folwarku w Hucie Nowej był Leon Węgierski, a ostatnim od 1919 roku był Mieczysław Brojewski. W 1921 roku w związku z przeprowadzoną reformą rolną przygotowano parcelację majątku. Zgodnie z opisem przygotowanym przez Powiatowego Komisarza Ziemskiego Jerzego Brojewskiego majątek w Hucie Nowej miał powierzchnię 482 mórg, w tym 286 mórg ornych, 84 łąk, 37 pastwisk i 75 lasu. NieuŜytków w folwarku nie było. Podstawowym źródłem 12

13 utrzymania mieszkańców była praca dorywcza we dworze i lasach państwowych. W okolicy było duŝo rzemieślników i handlarzy, jednak stan gospodarstw był zły. Komisarz ocenił, Ŝe parcelacja majątku nie zaspokoi potrzeb okolicznych mieszkańców. W tym czasie z budynków folwarcznych pozostał znajdujący się w złym stanie: dom mieszkalny, czworak, dwójniak wraz z kuźnią, a w stanie tragicznym: obora, stajnia, stodoła i spichlerz. Z parcelowanego majątku zamierzano wyłączyć kilkadziesiąt mórg na tartak. Przeznaczono takŝe część gruntów na utworzenie tzw. ośrodka rolniczego. W 1930 po śmierci Brojewskiego majątek wraz z wielkim długami przejęła jego Ŝona Wanda. Po wykonaniu parcelacji w pierwszej kolejności przydzielono po jednej 10-morgowej parceli Antoniemu Mazurowi z Bielin i Janowi Sali z Zofiówki. Pozytywnie rozpatrzono równieŝ 17 podań na samodzielne kolonie i 31 na parcele dodatkowe. Wyznaczenia działek dokonał geometra Łukaszewicz w obecności miedzy innymi Jana JadwiŜyca delegata z Huty Nowej. Od początku powstania mieszkańcy Huty Nowej naleŝeli do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP wybudowanego w 1637 roku w Bielinach jako jednonawową świątynię z prezbiterium zakończonym absydą kaplicami w transepcie. Kościół ten konsekrowano w 1643 roku. Rozbudowano go od zachodu w 1838 roku. Obecnie na terenie miejscowości Huta Nowa w trakcie budowy znajduje się kościół parafialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej. 2.3 Syntetyczna charakterystyka miejscowości - analiza stanu istniejącego PołoŜenie Sołectwo Huta Nowa pod względem geograficznym, połoŝone jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z ośrodkiem kultu religijnego na Świętym KrzyŜu w niedalekiej odległości od Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Rys. 5 PołoŜenie Huty Nowej 5 5 Źródło: 13

14 Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość połoŝona jest w północno - wschodniej części gminy Bieliny i na wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc, w powiecie kieleckim. Jest to teren o ukształtowaniu pofalowanym, charakterystycznym dla obszarów leŝących u podnóŝa Gór Świętokrzyskich. Rys. 6 PołoŜenie Huty Nowej względem Świętokrzyskiego Parku Narodowego 6 Wieś usytuowana na obszarze korytarza transportowego o znaczeniu wojewódzkim, łączącego centralne obszary kraju z południowo-wschodnimi. Korytarz transportowy tworzy droga wojewódzka nr 753 (Wola Jachowa-Nowa Słupia) łącząca się: w zachodniej części gminy z drogą krajową nr 74 (Łódź-Sulejów-Kielce-Kraśnik-Lublin), a we wschodniej części z drogą wojewódzką nr 756 (Starachowice - Nowa Słupia - Łagów - Szydłów - Stopnica). 6 Źródło: 14

15 2.3.2 Miejscowość w statystyce Tabela 1 Miejscowość w statystyce stan na luty 2009 r. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ PROCENT GMINY Powierzchnia w ha ,54% Stan ludności ogółem, w tym: ,54% kobiety ,44% męŝczyźni ,64% Urodzenia Ŝywe ogółem 2 11,11% Zgony ogółem 1 6,25% Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) ,46 Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety (18-59 lat) / MęŜczyźni (18-64 lat) 654 K / M ,29% K 9,84% / M 10,71% Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety (60 lat i więcej) / MęŜczyźni (65 lat i więcej) Źródła: Urząd Gminy Bieliny 127 K - 88 / M ,03% K 10,35% / M 9,38% Sfera społeczna Ludność W sołectwie zamieszkuje osoby (dane na r.), co stanowi 10,54 % wszystkich mieszkańców gminy (ogółem osoby). Tabela 2 Struktura wieku ludności gminy Bieliny i miejscowości Huta Nowa wg wieku - stan na luty 2009 r. Źródło: Urząd Gminy Bieliny Gmina Bieliny (liczba) Miejscowość Huta Nowa (liczba) Procent gminy Przedziały wieku w latach do ,36 % ,79 % ,53 % ,40 % ,71 % ,24 % powyŝej ,42 % ŁĄCZNIE ,54 % 15

16 Tabela 3 Struktura ekonomiczna ludności w gminie Bieliny i miejscowości Huta Nowa - stan na luty 2009 r. Gmina Bieliny Miejscowość Huta Nowa Grupy funkcjonalne % ogółu % ogółu ogółem ogółem populacji populacji wiek przedprodukcyjny , ,46 wiek produkcyjny , ,58 wiek poprodukcyjny , ,96 ŁĄCZNIE Źródło: Urząd Gminy Bieliny % ogółu populacji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26,46% wiek przedprodukcyjny 61,58% wiek produkcyjny 11,96% wiek poprodukcyjny Rys. 7 Struktura ekonomiczna ludności w miejscowości Huta Nowa - stan na luty 2009 r. % ogółu populacji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24,34% 63,10% 12,57% wiek wiek produkcyjny wiek przedprodukcyjny poprodukcyjny Rys. 8 Struktura ekonomiczna ludności w Gminie Bieliny - stan na luty 2009 r. Struktura ekonomiczna ludności w Hucie Nowej zbliŝona jest do struktury ekonomicznej ludności zamieszkującej teren gminy. W miejscowości występuje nieco większy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym. NiŜszy natomiast jest udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Obserwowana w Polsce ogólna tendencja migracji ludzi 16

17 młodych do większych miast i zagranicę w celach zarobkowych w miejscowości Huta Nowa jest na niskim poziomie, chociaŝ w ostatnim roku nastąpił wzrost liczby wyjazdów do pracy sezonowej do państw Unii Europejskiej. Przyczyn naleŝy upatrywać w ogólnym trendzie pośród młodych osób do lat 30 stu polegającym na zdobywaniu środków na tzw. Ŝyciowy start poza granicami kraju. WiąŜe się to z ograniczoną perspektywą rozwoju i zatrudnienia w najbliŝszej okolicy Huty Nowej. Zatrudnienie i bezrobocie Liczba osób bezrobotnych w gminie zarejestrowanych w PUP Kielce (stan na koniec stycznia 2009 roku) wynosiła 724 osób w tym kobiet 372 oraz 128 z prawem do zasiłku. Mieszkańcy sołectwa utrzymują się głównie z rolnictwa. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań praca najemna stanowi główne źródło dochodów. Na terenie sołectwa funkcjonują: sklepy ogólnospoŝywcze, przedsiębiorstwa budowlane, punkty usługowe z zakresu transportu towarów i osób. Tabela 4 Stopa bezrobocia w % Powiat Stan na: Polska Województwo Powiat grodzki PUP Kielce ziemski Grudzień ,4 15,1 10,2 20,4 15,3 Grudzień ,5 13,9 9,7 20,1 - Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (www.pupkielce.pl) Stan w końcu okresu sprawozdawczego r. (wyciąg z MPIPS-01 oraz zał.1 - statystyka 2000) Tabela 5 Bilans zarejestrowanych osób bezrobotnych grudzień 2008 Nazwa gminy Razem bezrobotni W tym kobiety Zwolnieni z p.dot.z.p. Z prawem do zasiłku W wieku l. Bez pracy pow. 12 m-cy Bieliny Powiat kielecki Ogółem Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (www.pupkielce.pl) Pomoc społeczna Z pomocy społecznej w Hucie Nowej w zakresie doŝywiania w 2008 roku korzystały 22 rodziny (106 osób) na terenie całej gminy było ich 220 (949 osób). W zakresie doŝywiania posiłek w szkole, skorzystało 69 rodzin z terenu Huty Nowej (w gminie 467 rodzin). W okresie od do przyznano 6 zasiłków celowych mieszkańcom sołectwa, co stanowi blisko 9% całej liczby wypłaconych zasiłków tego rodzaju. 17

18 W tym samym okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 5 rodzin (55 w gminie), a zasiłek okresowy 20 rodzin (160 w gminie). Mieszkalnictwo Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt obiektów tradycyjnego budownictwa drewnianego, część z nich jest wciąŝ uŝytkowana jako budynki mieszkalne. W kaŝdym z sołectw liczba takiego rodzaju budynków waha się od kilku do kilkunastu. Ich powstanie datuje się na I i początki wieku. Większość z nich jest w złym stanie. Zabudowa drewniana jest stopniowo wypierana przez budynki murowane, które pozbawione są najczęściej stylowych cech architektonicznych właściwych dla rejonu Gór Świętokrzyskich. Na terenie miejscowości dominuje typ zabudowy wzdłuŝ tras komunikacyjnych. Największa liczba budynków pochodzi z lat (53 %). W przewaŝającej części (40 %) są to budynki o 5 i większej liczbie pomieszczeń mieszkalnych. W 73 % mieszkań stosowane jest ogrzewanie centralne indywidualne. Szkoły Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej jest jedną z ośmiu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Bieliny. Obwód szkolny stanowią dwie wsie: Huta Nowa i Huta Koszary. Szkoła ta jest pełną szkołą sześcioklasową, jednociągową. W roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza do niej 94 uczniów klas 1-6. Średnia liczba uczniów w klasie to 16 osób. W szkole tej funkcjonuje oddział dla sześciolatków obecnie 16 dzieci. Działa takŝe ośrodek przedszkolny, do którego uczęszcza 29 dzieci w wieku 3 5 lat (dwie grupy). Obecnie w szkole pracuje 12 nauczycieli, w tym: 4 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli kontraktowych. Rys. 9 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej 7 7 Źródło: UG Bieliny 18

19 Budynek szkolny ma powierzchnię m 2. Znajduje się w nim: 6 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia wydzielone dla przedszkolaków, stołówka, zastępcza sala gimnastyczna adoptowana na poddaszu o wymiarach (5,5 x 13,5 x 2,7 m) oraz boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Szkoła posiada równieŝ dwie pracownie komputerowe, w których znajduje się 20 komputerów z dostępem do Internetu. Ponadto w Bibliotece Szkolnej znajduje się ICIM internetowe centrum multimedialne wyposaŝone w 4 komputery, w tym jeden nauczycielski, drukarka wielofunkcyjne, 2 rzutniki multimedialne i 2 laptopy. Szkoła dysponuje duŝym terenem przed budynkami, część zagospodarowana na boisko asfaltowe, natomiast reszta trawiasta jest częściowo wyrównana. JednakŜe duŝy obszar i duŝy spadek terenu powodują, Ŝe jest to wciąŝ praca nie ukończona. W tym momencie róŝnica poziomów w róŝnych punktach boiska wynosi do 1,3 m (początkowo było to 2,5-3 m). Teren szkoły jest przygotowany do ogrodzenia i częściowo ogrodzony siatką. Wszystkie prace wokół szkoły zostały wykonane sposobem gospodarczym - dzięki wysiłkowi społeczności wiejskiej. Wejście do szkoły przystosowane jest równieŝ dla osób niepełnosprawnych. Droga do budynku szkoły wyłoŝona jest płytami drogowymi wymagającymi natychmiastowego remontu. Plac oświetlony jest lampami. W szkole pręŝnie działa Szkolny Związek Sportowy, który jest inicjatorem wielu turniejów międzyszkolnych, których niestety ze względu na brak pełnowymiarowej Sali gimnastycznej nie moŝe być gospodarzem. Mimo braków lokalowych w szkole pręŝnie rozwija się sport, a w tenisie stołowym uczniowie z Huty Nowej od lat są mistrzami gminy w kategorii dziewcząt i chłopców. Z sukcesami startowali w Turnieju Skrzatów organizowanym przez SP nr 16 w Kielcach. W szkole tej działa takŝe szkolne koło teatralne Zgiełk (klasy IV - VI), teatr szkolny Słoneczko (klasy I III) oraz zespół pieśni i tańca Jodełki. Obecnie szkoła w Hucie Nowej realizuje projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych" Stąd nasze korzenie, stąd siła nasza płynie, w ramach którego realizowane są liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP w Hucie Nowej. Natomiast w ramach projektu pn. Uniwersytet małych górali spod Łysicy realizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu będą funkcjonować dwa oddziały przedszkolne w Hucie Nowej. Kultura Mieszkańcy sołectwa korzystają z Gminnej Biblioteki Publicznej, która znajduje się w Bielinach w kompleksie budynków Urzędu Gminy Bieliny. Z BP korzysta 79 mieszkańców sołectwa (7,4 % ogółu czytelników korzystających z biblioteki i 7,4 % mieszkańców sołectwa), którzy w 2008 roku. wypoŝyczyli ksiąŝek (co stanowi 5,2 % ogółu wypoŝyczeń). Stan księgozbioru wynosi: wolumenów. Ogółem liczba czytelników wynosi 1 067, natomiast liczba wypoŝyczeń ogółem to

20 Biblioteka Szkolna posiada na wyposaŝeniu około woluminów. Korzystają z niej nie tylko uczniowie ale i mieszkańcy miejscowości Huta Nowa. W ramach propagowania czytelnictwa organizowane są konkursy tematyczne literackie i plastyczne, jak równieŝ stały konkurs czytelnictwa. W gminie działa wielu twórców ludowych, między innymi urodzony w Hucie Nowej w 1928 roku pan Mieczysław Józef Sala, który mieszka tu do dziś. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Kielcach, a następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął w 1950 roku w szkole Podstawowej w Hucie Nowej, później przez dwa lata uczył w Sukowie k. Kielc. Nastepnie został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy. Przez 30 lat pan Mieczysław Józef Sala był radnym GRN, zaś w latach pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Nadzorczej Bielinach. Związał się podobnie jak jego ojciec Jan z ruchem ludowym. Był członkiem ZWM Wici, później ZSL, obecnie jest prezesem honorowym Zarządu Gminnego PSL w Bielinach. Działa Aktywnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym. Mieczysław Józef Sala pisze wiersze od najmłodszych lat. Pierwszy tomik swoich wierszy zadedykował bratu Bronisławowi w 1941 roku. Jednak dopiero, kiedy przeszedł na emeryturę w 1985 roku zaktywizował pisanie wierszy. Dotychczas ukazały się następujące tomiki wierszy: Rys. 10 Mieczysław Sala twórca ludowy 8 1. W Świętokrzyskiej Arkadii wyd. 1997r. 2. W Ojczystej Ziemi wyd r. 3. Barwy Świętokrzyskiej Krainy wyd. 2000r. 4. Mieczysław Józef Sala wyd. 2002r. 5. Przez Ŝycie iść wyd r. 6. Uwierzyć w siebie wyd. 2004r. 7. Znamiona czasu wyd r. Wszystkie tomiki wierszy zostały wydane przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach, jeden z tomików został wydany przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Kielcach z okazji Millennium Świętego KrzyŜa W lutym 2008 w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach odbyła się promocja tomiku "Oczami poety" połączona z jubileuszem 80-tych urodzin poety. W Hucie Nowej w trakcie budowy znajduje się Kościół Parafialny pw Matki Boskiej Fatimskiej. Parafia ta powstała jako wotum wdzięczności za nawiedzenie diecezji kieleckiej 8 Źródło: UG Bieliny 20

21 i parafii Bieliny przez Pielgrzymującą Figurę Matki BoŜej Fatimskiej w roku Na terenie dzisiejszej parafii pw. Matki BoŜej Fatimskiej, na skrzyŝowaniu dróg Kielce Święty KrzyŜ Nowa Słupia, dokonano przekazania Figury z diecezji sandomierskiej do diecezji kieleckiej. W roku 1997 przystąpiono do budowy drewnianej kaplicy wg. pomysłu i inicjatywy ks. Jana Tusienia, proboszcza parafii Bieliny. Kaplica ta obecnie spełniała funkcję tymczasowego kościoła parafialnego. Rys. 11 Kaplica w Hucie Nowej 9 W kaplicy znajdowała się Figura Matki BoŜej Fatimskiej, którą Ks. Bp pomocniczy Mieczysław Jaworski koronował koroną wdzięczności ufundowaną przez Parafian, a przywiezioną z samej Fatimy. 13 maja 1998 roku Ks. Biskup Ordynariusz diecezji kieleckiej Prof. Dr Kazimierz Ryczan erygował nową Parafię i poświęcił tę kaplicę. Rys. 12 Kościół parafialny pw Matki Boskiej Fatimskiej w Hucie Nowej 13 maja 1999 roku Ks. Bp pomocniczy dr Marian Florczyk poświęcił odrestaurowaną Figurę i kapliczkę przydroŝną ku czci Matki BoŜej. W Jubileuszowym roku 2000 na zakończenie Pierwszych Misji Parafialnych Ks. Bp Ordynariusz Prof. Dr Kazimierz Ryczan dokonał 9 Źródło: 21

22 poświęcenia KrzyŜa Misyjnego i błogosławił Parafian na czas podjętych prac budowlanych przy budynku parafialnym i planowanego w najbliŝszym czasie rozpoczęcia budowy kościoła. Rys. 13 Kościół parafialny pw Matki Boskiej Fatimskiej w Hucie Nowej wnętrze Po trzech latach prac, 13 listopada 2001 roku, poświęcono budynek plebanii. Projekt koncepcyjny budowy nowego Kościoła został zatwierdzony 6 listopada 2003 roku. 2 września 2004 roku rozpoczęto prace budowlane, które trwają do dziś. Do parafii naleŝą: Huta Nowa, Huta Koszary, Huta Stara i Huta Podłysica. Sołectwo Huta Nowa znajduje się w paśmie Gór Świętokrzyskich, najstarszych gór polskich, nieopodal Świętokrzyskiego Parku Narodowego załoŝonego w 1950 roku. Największą osobliwością parku są gołoborza podszczytowe rumowiska głazów z okresu kambryjskiego, praktycznie pozbawione roślinności. Rys. 14 Gołoborze w Świętokrzyskim Parku Narodowym Źródło: Autor: P. Szczepaniak 22

23 Oprócz walorów przyrodniczych znajdują się tu równieŝ cenne zabytki architektury. Najcenniejszym z nich jest zespół klasztorny Benedyktynów z pierwszej połowy II wieku. Jest on celem licznych pielgrzymek religijnych. Przybywają tu nie tylko wierni ale i turyści chcący obejrzeć osobliwości Gór Świętokrzyskich. Na terenie gminy znajduje się równieŝ ścisły rezerwat przyrody Zamczysko (leśny). Zachował się tu fragment pierwotnego lasu mieszanego bukowo jodłowego z domieszką jaworu, klonu, dębu bezszypułkowego z runem typowym dla buczyn dolnoreglowych w wieku lat. Znajduje się tu doskonale zachowany ośrodek kultu pogańskiego datowany na przełom I i wieku naszej ery i poświęcony najprawdopodobniej bogini płodności Makoszy. Mieszkańcy Huty Nowej odczuwają dotkliwy brak świetlicy wiejskiej, która zapewne przyczyniłaby się do rozwoju Ŝycia kulturowego miejscowej społeczności. Miejscem dotychczasowych spotkań jest budynek Szkoły Podstawowej. Kultura fizyczna i sport Sala gimnastyczna znajdująca się w budynku szkoły (zaadoptowane w tym celu poddasze) nie spełnia wymogów do pełnej realizacji programu nauczania. Kanały wentylacyjne częściowo wychodzą na powierzchnię pomieszczenia. Sala wyposaŝona jest w 9 drabinek gimnastycznych zakupionych przez Polską Akcję Humanitarną w ramach pomocy terenom popowodziowym po powodzi w 2001 r., starą skrzynię gimnastyczną i drobne przybory sportowe. Ponadto do dyspozycji uczniów są dwa stoły do tenisa stołowego. W pogodne dni uczniowie ćwiczą na powietrzu. Mają do dyspozycji pełnowymiarowe boisko o asfaltowej nawierzchni do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Brakuje natomiast boiska do piłki noŝnej. Społeczeństwo informacyjne Na terenie sołectwa Huty Nowej występuje dotkliwy brak punktów, w których powszechnie dostępny byłby Internet, brak świetlicy, czy zagospodarowanego centrum miejscowości. Czytelnicy miejscowej biblioteki mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu jednakŝe jest ich niewiele (jedynie 4). Na terenie miejscowości jest dostępna Neostrada. Działa równieŝ szerokopasmowa sieć teleinformatyczna, z której korzystają nieliczni mieszkańcy miejscowości. Mieszkańcy sołectwa mogą korzystać ze znajdującego się tu Centrum Kształcenia na Odległość, a takŝe z Centrum Kształcenia w Porąbkach. Obydwa centra zostały wyposaŝone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz niezbędny sprzęt biurowy tj.: 11 komputerów w Porąbkach i 10 komputerów (w tym 9 stanowisk stacjonarnych i 1 notebook z moŝliwością wypoŝyczenia osobom niepełnosprawnym) w Hucie Nowej, wszystkie z dostępem do Internetu. W Centrum Kształcenia kaŝdy zainteresowany zdobyciem i uzupełnieniem wiedzy moŝe skorzystać nieodpłatnie z wysokiej jakości szkoleń dostępnych w ramach utworzonej platformy e-learningowej. Osoba logująca się na stronie internetowej 23

24 moŝe wziąć udział w kursach: ABC Przedsiębiorczości, Biznes Plan, Sposoby efektywnego poszukiwania pracy, Obsługa pakietu Word, Obsługa pakietu Excel, Obsługa Internetu, Angielski dla początkujących, Angielski dla średniozaawansowanych, Niemiecki dla początkujących, Niemiecki dla średniozaawansowanych. Centra dostępne są dla kaŝdego od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych, a nawet w weekendy (Centrum Kształcenia w Porąbkach) co ułatwia mieszkańcom sołectwa oraz gminy korzystanie z nich. Dodatkowo w budynku Urzędu Gminy Bieliny działa Biblioteka Publiczna, która udostępnia czytelnikom bezpłatnie w godzinach pracy 3 komputery z dostępem do Internetu. Szkoła w Hucie Nowej dysponuje 29 komputerami z dostępem do Internetu. W chwili obecnej dziesięć z nich jest uszkodzonych. Zajęcia z informatyki prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach V-VI. Na terenie sołectwa jest dobry zasięg wszystkich sieci komórkowych. Aktywność społeczna mieszkańców Bardzo aktywnie nie tylko na ternie sołectwa działają najmłodsi mieszkańcy Huty Nowej. Liczne sukcesy odnosi dziecięcy zespół pieśni i tańca Jodełki. Opiekunami grupy są panie: Urszula Nawrocka, ElŜbieta JamroŜek oraz Halina Kot. Rys. 15 Dziecięcy zespół pieśni i tańca Jodełki z Huty Nowej 11 NajwaŜniejsze osiągnięcia zespołu to: III miejsce na II Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem- kategoria Zespół Pieśni i Tańca roku, II miejsce Mileny Barańskiej na II Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem-kategoria solista roku, III miejsce na Dziecięcej Estradzie Folkloru w Nagłowicach w 2007 roku, 11 Źródło: UG Bieliny 24

25 Nagroda Starosty Kieleckiego na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Masłowie w 2007 roku, wyróŝnienie na Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem w kategorii zespół śpiewaczy roku. Od trzech lat działa równieŝ teatrzyk Słoneczko prezentujący gminę i powiat na róŝnych imprezach kulturalnych i folklorystycznych na terenie naszego województwa. Został on wyróŝniony na II Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Teatralnych w WDK w Kielcach 2007 r. za spektakl gwarą Jak powstało gołoborze. Podczas V Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny pod hasłem: Świętokrzyski góral to brzmi dumnie prezentowali stroje regionu świętokrzyskiego. Poza działalnością artystyczną Koło Regionalne było pomysłodawcą kącika regionalnego Z domowego lamusa oraz gazetki Ocalić od zapomnienia, w której zgromadzono stare fotografie przedstawiające mieszkańców Huty Nowej sprzed lat. W Szkole Podstawowej w Hucie Nowej od pięciu lat działa takŝe Koło Teatralne Zgiełk skupiające uczniów klas 4-6. Do sukcesów Zgiełku zaliczyć naleŝy: I miejsce za Pałac na Łysicy w konkursie na inscenizację teatralną na podstawie legend Świętokrzyskich w ramach Szansonady -2005; I miejsce w konkursie Młodzi o Niepodległości zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin 2007; I miejsce za Legendę o 2 siostrach na Przeglądzie im. J. Ozgi Michalskiego I niech legenda gwarą się snuje r.szk.2008/2009. W sołectwie działa równieŝ Ochotnicza StraŜ PoŜarna skupiająca 32 członków, z czego w wieku lat jest 20 osób. Jest to jedna z najstarszych OSP działających na terenie Gminy Bieliny. Została załoŝona w 1932 r. przez mieszkańców Huty Nowej. Głównym celem funkcjonowania OSP jest zapewnienie: ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrona przed innymi czynnikami zagroŝenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na całym obszarze gminy Bieliny działa takŝe Towarzystwo Przyjaciół Bielin oraz Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry powstała w wyniku realizacji projektu Na nas nie ma mocnych partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich. Gry terenowe umoŝliwiające edukację poprzez zabawę np.: Kraina świętokrzyskich legend nowa atrakcja turystyczna gminy Bieliny odwołuje się do lokalnych legend, w szczególności pokazujących proces przyjęcia chrześcijaństwa przez Słowian, ukazujących słowiańską mitologię i ich pozostałości w obecnych zwyczajach. Członkowie Rady Sołeckiej oraz Radny Gminy Bieliny angaŝują się w sprawy związane z realizowanymi na terenie wsi inwestycjami. Aktywnie uczestniczą we wdraŝanym w gminie 25

26 programie ochrony środowiska mobilizując mieszkańców do wspólnych starań zmierzających do poprawy stanu otoczenia. Opieka medyczna Na terenie gminy Bieliny działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który posiada dwa ośrodki zdrowia zlokalizowane w Bielinach i Makoszynie. Mieszkańcy sołectwa korzysta z Ośrodka Zdrowia w Bielinach. Działają tu trzy przychodnie: ogólna, D dziecięca i stomatologiczna. NZOZ Bieliny zatrudnia w ośrodku zdrowia w Bielinach: 3 lekarzy, 4 pielęgniarki i połoŝną. W pierwszym półroczu 2008 roku udzielono porad, w tym dzieciom. Ośrodek w Makoszynie ma rolę pomocniczą i słuŝy przede wszystkim mieszkańcom południowej części gminy. Poza godzinami przyjęć w ośrodkach zdrowia opiekę medyczną zapewnia Pogotowie Ratunkowe w Nowej Słupi, które oddalone jest około 15 km od siedziby ośrodka gminnego Sfera gospodarcza Podstawowym sektorem działalności gospodarczej sołectwa Huta Nowa jest rolnictwo tradycyjne, drobnoskalowe, półtowarowe o przewadze produkcji zwierzęcej. Sołectwo to zalicza się do obszarów o słabszych warunkach rozwoju rolnictwa, znajdujących się ponadto w strefie oddziaływania procesów urbanizacyjnych. Ze względu na połoŝenie na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona z powodu niekorzystnych warunków naturalnych cały jego obszar zaliczony został do tzw. I strefy nizinnej ONW (obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Ograniczenia produktywności rolnictwa związane są tu z niską jakością gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, wodnymi oraz niesprzyjającą rzeźbą terenu. Rolnictwo Na terenie Huty Nowej znajduje się blisko 572 ha uŝytków rolnych, co stanowi około 48,5 % powierzchni sołectwa. Ze względu na ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie uŝytki rolne układają się w pasach południe-północ. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1661 ha (średnia dla gminy wynosi 4,5 ha). Szachownica pól charakteryzuje się bardzo duŝym rozdrobnieniem. Struktura uŝytkowania i własności gruntów w Hucie Nowej Powierzchnia miejscowości Huta Nowa wynosi 1 178,78 ha. Na obszarze miejscowości przewaŝają gleby o słabej i bardzo słabej kulturze głównie klasy IV i V (nie występują grunty klasy I, II). Charakterystyczny jest wysoki udział łąk i pastwisk w ogólnej powierzchni uŝytków rolnych. 26

27 Tabela 6 Struktura gruntów według klas bonitacyjnych w miejscowości Huta Nowa stan na koniec 2008 r. WYSZCZEGÓLNIENIE POWIERZCHNIA [ha] Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: 1178,78 UŜytki rolne ogółem, w tym: 571,73 Grunty orne, w tym: 420,46 Grunty klasy III b 43,96 Grunty klasy IV a 129,04 Grunty klasy IV b 146,63 Grunty klasy V 87,39 Grunty klasy VI 13,44 Sady 26,99 Łąki 56,59 Pastwiska 67,69 Lasy i grunty leśne 559,09 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1,00 Grunty pod wodami stojącymi 0,06 Grunty pod wodami płynącymi 4,54 Tereny komunikacyjne - drogi 19,42 Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane 21,53 NieuŜytki 1,41 Źródła: Urząd Gminy Bieliny Gleby na terenie miejscowości są ubogie w składniki pokarmowe, stanowiące zbiorniki wód gruntowych. Pod względem rolniczej przydatności są to uŝytki słabe i bardzo słabe. Liczba gospodarstw domowych w Hucie Nowej wynosi 280, co stanowi blisko 17 % wszystkich gospodarstw w gminie (1670 dane na koniec 2008 r.). tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane - 21,53 ha tereny komunikacyjne (drogi) - 19,42 ha lasy i grunty leśne - 559,09 ha łąki - 56,59 ha nieuŝytki - 1,41 ha pastwiska - 67,69 ha grunty orne - 420,46 ha sady - 26,99 ha grunty pod wodami płynącymi - 4,54 ha grunty po wodami stojącymi - 0,06 ha grunty zadrzewione i zakrzwewione - 1 ha Rys. 16 Struktura uŝytków w miejscowości Huta Nowa 27

28 Większość gruntów rolnych występujących na terenie Huty Nowej stanowią gleby o słabej i bardzo słabej kulturze, na których uprawia się głównie zboŝa (Ŝyto, pszenŝyto, owies ziemniaki). Tabela 7 Struktura gospodarstw rolnych w Hucie Nowej WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na koniec 2008 roku Liczba Liczba gospodarstw Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, - 561,5069 w tym: 0-1ha , ha 43 70, ha , ha , ha 5 36,5667 Średnia wielkość gospodarstwa - 2,1661 Źródło: Urząd Gminy Bieliny Ha Według danych Urzędu Gminy Bieliny liczba gospodarstw rolnych w Hucie Nowej wynosi 280 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Struktura obszarowa gospodarstw w Hucie Nowej jest bardzo niekorzystna - ponad 91 % ogólnej ilości gospodarstw rolnych stanowią mało powierzchniowe gospodarstwa do 5 ha, których właściciele utrzymują się przede wszystkim z pracy w sektorze poza rolniczym, bądź ze względu na podeszły wiek zaprzestali produkcji rolnej. 6% 2% 33% 44% do 1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-7 ha 7-10 ha 15% Rys. 17 Wielkość gospodarstw rolnych w miejscowości Huta Nowa 28

29 Rolnicza przydatność gleb oraz kierunki produkcji roślinnej i zwierzęcej Występuje tu kompleks Ŝytni słaby i bardzo słaby oraz pastewny słaby. Dominują gleby słabych klas bonitacyjnych (IV, V i VI klasa). Okres wegetacyjny trwa od 183 dni do 206 dni i jest opóźniony w stosunku np. do regionu Mazowsza o ok. 2 tygodnie. Wykorzystują to miejscowi rolnicy uprawiający truskawki. Jednocześnie niekorzystny agroklimat wyklucza w zasadzie uprawę większości warzyw i drzew owocowych. Badania Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolnej w Kielcach przeprowadzone w latach wykazały systematyczny wzrost zakwaszenia gleb, wzrost ilości przyswajalnego fosforu i potasu oraz spadek ilości przyswajalnego magnezu. Stwierdzono występowanie bardzo kwaśnego odczynu gleb, co oznacza konieczność wapnowania w większości gospodarstw. Większość gospodarstw indywidualnych na terenie sołectwa Huta Nowa nie wykształciło specjalizacji w produkcji rolnej. Słabe gleby niskich klas bonitacyjnych są głównym powodem słabego zróŝnicowania pod względem rodzajów upraw dominują zboŝa (głównie Ŝyto) oraz ziemniaki. Truskawka jedna z najbardziej powszechnych w gminie Bieliny upraw, występuje tu na stosunkowo niewielkim obszarze. Ze względu na fakt, Ŝe Huta Nowa jest połoŝona w Otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (rozporządzenie Rady Ministrów DZ. U. Nr 4 poz. 29 z 3 stycznia 1996 r.) wyklucza się tu sytuowanie ferm hodowlanych powyŝej 50 DJP. Władanie uŝytkami rolnymi Większość uŝytków rolnych naleŝy do indywidualnych gospodarstw rolnych. Pozostałe uŝytki naleŝą m. in. do: Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Województwa Świętokrzyskiego naleŝy 5,98 ha, Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatu Kieleckiego 4,77 ha, Gminy Bieliny 11,71 ha, Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego 1,25 ha. Lasy Cały obszar Huty Nowej leŝy w strefie otulinowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pokrycie przyrodnicze otuliny Parku to głównie ciągi łęgowe i łąki wzdłuŝ cieków i ich źródlisk, często przecinane przez sieć osadniczą i szlaki komunikacyjne. Są one wśród uŝytków rolnych i terenów zabudowanych bardzo istotnym elementem łączącym tereny leśne Parku z kompleksami leśnymi Pasma Bielińskiego i Orłowińskiego (C-OPK), gdyŝ tworzą naturalne korytarze ekologiczne. Wymagają one stałego utrzymania, poszerzania i dalszej restytucji zadrzewień. Strefa otuliny Parku obejmuje pas terenu bezpośrednio przylegający do Parku, tzw. strefę ekotonową o szerokości 100 m dla ochrony ekosystemów mieszanych leśnych, łąkowych i pastwiskowych. W terenie wymaga ona działań renaturalizacyjnych, gdyŝ grunty rolne przylegają bezpośrednio do granicy Parku. Drugą część otuliny tworzy tzw. strefa osłonowa. Obejmuje tereny osadnictwa wiejskiego, pola i łąki. Od południowej strony Huta Nowa przylega do lasów pasma Bielińskiego, naleŝących do zwartego, cennego kompleksu lasów państwowych i prywatnych. Na siedlisku lasu mieszanego 29

30 wyŝynnego rosną tu lasy jodłowo-bukowo-świerkowe. Najstarsze mają powyŝej 80 lat. Występują równieŝ kompleksy lasu dębowego, sosnowego, czy na niewielkich powierzchniach olszowego. Lasy tego pasma zostały zaliczone na podstawie zarządzenia MOŚZNiL z 10 sierpnia 1995 r. do II strefy uszkodzeń przemysłowych, na skutek uszkodzeń przez zanieczyszczenia atmosferyczne przenoszone z odległych rejonów. Obecnie jednak odzyskują one dobrą kondycję o czym świadczą masowe odnowienia jodły. Źródło: Urząd Gminy Bieliny Przedsiębiorczość gospodarka Tabela 8 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w Hucie Nowej WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ Ogólna liczba przedsiębiorstw, w tym: 46 Placówki handlowe 9 Usługi transportowe 13 Budownictwo 4 Zakłady produkcyjno usługowe 21 Działalność prowadzona na terenie całego kraju 23 Na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 46 podmiotów gospodarczych (dane na r.), co stanowi 12 % wszystkich podmiotów z terenu gminy (380). Na terenie miejscowości właściciele prowadzący działalność gospodarczą zatrudniają niewiele osób 1-3. Miejsca pracy sezonowej zapewniają istniejące gospodarstwa rolne, specjalizujące się w hodowli zwłaszcza truskawek. Gospodarstwa te w istotny sposób stymulują zatrudnienie i obrót niektórych firm i instytucji obsługujących rolnictwo, takich jak: skupy owoców. Istniejące firmy nie zapewniają wystarczającej ilości miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Pozostała część mieszkańców Huty Nowej znajduje zatrudnienie w pobliskim mieście wojewódzkim, a takŝe w okolicznych ośrodkach miejskich. Działalność produkcyjna Mieszkańcy Huty Nowej zajmują się głównie uprawą roli, gdyŝ na obszarze sołectwa nie ma zakładów przemysłowych ani większych ośrodków, które pozwoliłyby zatrudnić się miejscowej ludności Działalność handlowa i usługowa Na terenie Guty Nowej zlokalizowanych jest 21 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjno-usługową i 9 zakładów prowadzący działalność handlową, w tym 2 sklepy spoŝywczo przemysłowe i 2 z materiałami budowlanymi. 30

31 Hotelarstwo i gastronomia Na terenie Huty Nowej istnieje niewielka baza turystyczna. W ostatnich latach popularne w gminie Bieliny stały się gospodarstwa agroturystyczne, których w Hucie Nowej funkcjonuje 5. Miejsca noclegowe mogą w nich znaleźć turyści przyjeŝdŝający w rejon Gór Świętokrzyskich. Nie ma tu natomiast hotelów, schronisk, pensjonatów, czy domków letniskowych. Widoczny jest równieŝ brak tzw. małej gastronomii, restauracji, kawiarni, które uprzyjemniałyby pobyt turystom. Turystyka Sołectwo Huta Nowa ma ogromny potencjał turystyczny, który dotychczas nie został w pełni wykorzystany. W odległości około 6 km znajduje się Sanktuarium na Św. KrzyŜu połoŝone na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dzięki staraniom Misjonarzy Oblatów Sanktuarium Relikwii KrzyŜa Świętego, jak i sam klasztor są sukcesywnie remontowane. Renowacji poddawane są zabytkowe freski oraz pozostałe cenne eksponaty. MoŜna tu podziwiać miedzy innymi Kaplicę Relikwii Świętego KrzyŜa Kaplicę Oleśnickich, Muzeum misyjne, czy Kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego. W trakcie realizacji znajduje się projekt pn.: Centrum tradycji i turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracja zabytków Św. KrzyŜa. Jest to innowacyjny projekt rozwoju infrastruktury turystycznej w gminie Bieliny, który umoŝliwi zatrzymanie w tej okolicy ruchu turystycznego. Na terenie gminy powstanie między innymi: Wioska Osada Średniowieczna - interaktywny skansen archeologiczny z II wieku, w którym będzie moŝna np.: porozmawiać ze średniowiecznym zielarzem, zrobić średniowieczną techniką garnki, czy utkać płótno; ośrodek edukacji ekologicznej i turystycznej; nowoczesne centrum kultury i aktywności społecznej; schronisko młodzieŝowe i pole biwakowe. Atrakcyjność turystyczna regionu znacznie wzrośnie. Rys. 18 Sanktuarium na Świętym KrzyŜu 12 MoŜe stać się to szansą dla mieszkańców między innymi Huty Nowej, którzy mogliby przyczynić się do rozwoju bazy noclegowej. W tej chwili znajduje się jedynie pięć gospodarstw 12 Źródło: UG Bieliny 31

32 agroturystycznych. Występuje dotkliwy brak pensjonatów, hoteli, domków letniskowych, czy małej gastronomii. Rys. 19 Świętokrzyski Park Narodowy 13 Rys. 20 Szlaki turystyczne na terenie gminy Bieliny 13 Źródło: 32

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3 1 2 Rybno wczoraj 3 Rys historyczny miejscowości Historia Rybna sięga czasów średniowiecza. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu sięgają 1378 roku. Wtedy po raz pierwszy w dokumencie biskupa płockiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI śelazna ~ śelazna ~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości GŁUSZYNA

Plan Odnowy Miejscowości GŁUSZYNA Plan Odnowy Miejscowości GŁUSZYNA na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 2027 hektarów Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr XL/203/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dudka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata

Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata Plan Odnowy Miejscowości Pawłowice Namysłowskie na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Pawłowice Namysłowskie o pow. 376 ha leŝę w woj. opolskim, w powiecie namysłowskim. Administracyjnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Smykówko połoŝona jest w południowo - zachodniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA PROJEKT Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Bielinach nr... z dnia... PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA 2009-2015 Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gmina Mielnik połoŝona jest na południowym krańcu województwa podlaskiego, nad. Białorusią.

Gmina Mielnik połoŝona jest na południowym krańcu województwa podlaskiego, nad. Białorusią. Gmina Mielnik połoŝona jest na południowym krańcu województwa podlaskiego, nad rzeką Bug, przy granicy z Białorusią. Od 01.10.2009 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku realizowany jest projekt

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równowaŝenie rozwoju kraju ( ) 3 a rozwój Powiatu wąbrzeskiego Powiat wąbrzeski

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OBJAZDA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OBJAZDA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/158/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OBJAZDA Objazda 2008 rok RYS HISTORYCZNY Objazda to wieś sołecka obejmująca miejscowość Bałamątek. Jest to ulicówka połoŝona

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości Zalesie

Plan odnowy miejscowości Zalesie Gmina Dobrcz Województwo Kujawsko-Pomorskie Plan Odnowy Miejscowości Zalesie opracowana przez lokalnych liderów 1 Spis treści I. Charakterystyka miejscowości. A) Lokalizacja B) Historia miejscowości II.

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 W dniu 03 października 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Łapanów odbyły się I konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Stan na dzień 31 grudzień 2007 r. Część opisowa katalogu zagroŝeń powiatu staszowskiego 1. Charakterystyka powiatu: Powiat staszowski

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo