Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : , Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES R. - W WERSJI PORÓWNAWCZEJ, 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES R. W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ - DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA, - WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Sprawozdanie Finansowe sporządzono: Sprawozdanie Finansowe zatwierdzono: w dniu r. w dniu r. Piotr Pawliszyn..... Zarząd Fundacja Rozwoju Biznesu KONSULTOR Doradztwo i Księgowość "STARTER" P.Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. Dariusz Graczyk..... Prezes Zarządu Joanna Miziuła.....

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy Dane identyfikacyjne jednostki Nazwa (firma) i siedziba jednostki Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" (zwana dalej Fundacja) Fundacja posiada adres: , Al. Wyścigowa 14/402 Oddziały / filie brak Na dzień bilansowy r. Fundacja posiadała adres: ul. Bolkowska 1B lok. 3 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego Fundacja zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlega corocznemu poddaniu sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta Identyfikacja podatkowa Numer NIP: Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w -Mokotów, ul. Postępu 16A. Urząd Skarbowy właściwy na dzień r.: Urząd Skarbowy w -Bemowo, ul. Białobrzeska 53a Rejestracja jednostki i forma prawna Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, w KRS pod nr Jednostka jest osobą prawną. Przedmiot działania Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER jest organizacją skupioną na celu, jakim jest doradztwo i pomoc w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. a) pobudzanie aktywności gospodarczej w Polsce, b) promowanie prawidłowych postaw etycznych i zasad prowadzenia biznesu, c) pomaganie początkującym przedsiębiorcom w rozwijaniu działalności gospodarczej, d) kształtowanie pozytywnej świadomości społecznej i prawnej w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, e) prowadzenie działań na rzecz stanowienia przyjaznych dla przedsiębiorczości przepisów prawnych i znoszenia barier ograniczających przedsiębiorczość, f) kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr przedsiębiorstw. REGON: Akcjonariusze / Udziałowcy Podmiot jest Fundacją. Organem założycielskim - Fundatorami były krajowe osoby fizyczne. 2. Wskazanie czasu trwania działanosci Czas trwania działalności Fundacja powstała w dacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu Fundacja jest powołana na czas nieograniczony 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Okres objęty sprawozdaniem finansowym 1 stycznia 2012 r grudzień 2012 r. 4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące wyłącznie centrali w związku z brakiem i nie wchodzeniem w skład fundacji jednostek organizacyjnych sporzadzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. 5. Informacja o trwaniu działalności Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania działalności przez jednostkę. 6. Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz z późn.zm.). 2 / 9

3 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. I. Metody wyceny i sposoby sporządzania sprawozdania finansowego. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. 1. Wartości niematerialne i prawne (WNiP). Nie wycenia. Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. 2. Środki trwałe. Nie wycenia. Jednostka nie posiada środków trwałych. 3. Leasing - Brak środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu. 4. Zapasy Materiałów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada materiałów na składzie. 5. Zapasy Towarów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada towarów. 6. Zapasy Wyrobów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada wyrobów. 7. Produkcja w toku. Nie wycenia. Jednostka nie posiada produkcji w toku. 8. Koszt wytworzenia usługi niezakończonej. Nie wycenia. Jednostka nie posiada usług niezakończonych. 9. Kontrakty długoterminowe. Jednostka nie posiada kontraktów długoterminowych. 10. Transakcje walutowe w roku, za który jest sporządzone niniejsze sprawozdania nie występują. Nie dotyczy. 11. Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. Jednostka na dzień bilansowy posiada środki pieniężne na koncie bankowym. W ciągu roku nie występowały obroty w kasie. 12. Należności według kwot wymagających zapłaty. Jednostka na dzień bilansowy posiada należności. 13. Kapitał zakładowy nie występuje. Podmiot jest Fundacją i posiada Fundusz Statutowy. Fundusz Statutowy został utworzony przez Fundatorów. 14. Pozostałe kapitały i fundusze nie występują. 15. Rezerwy nie występują. 16. Zobowiązania według kwot wymagających zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonych o należne odsetki ustawowe określone w notach odsetkowych oraz utworzone rezerwy na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania. 17. Kredyty i pożyczki za rok obrotowy nie występują. 18. Odroczony podatek dochodowy. Nie dotyczy. 19. Przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące roku, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe niezależnie od terminu ich zapłaty, wszelkie poniesione koszty rozliczane są bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej. 20. Rozliczenie międzyokresowe. Jednostka nie posiada czynnych rozliczenia międzyokresowych. Jednostka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych. 21. Na dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. 23. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny. Nie dokonano. Dokonane zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. Znaczące zdarzenia nie wystąpiły. 3 / 9

4 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" , Al. Wyścigowa 14/402 Rachunek Zysków i Strat za okres r. za okres: A. Przychody z działalności statutowej 3 609, ,32 I.Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem 3 609, ,00 III. Przychody - wynik finansowy rok poprzedni (Zysk) 0,00 272,32 B. Koszty realizacji zadań statutowych 722,62 0,00 I. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 II. Koszty - wynik finansowy rok poprzedni (Strata) 722,62 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 2 887, ,32 D. Koszty administracyjne 2 605, ,47 1. Zużycie materiałów i energii 0,00 564,24 2. Usługi Obce 170,87 181,10 3. Podatki i opłaty 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 434, ,00 5. Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostałe 0, ,13 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz A i G) 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 G. Przychody Finansowe 0,67 0,57 H. Koszty Finansowe 8,00 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 274, ,42 J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 274, ,42 I. Różnice zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -2,00 0,00 II. Różnica zwiększająca przychody roku nastęnego (wielkość dodatnia) 274, ,42 Sporządzono: Zatwierdzono w dniu r. w dniu r. Dariusz Graczyk.. Prezes Zarządu Piotr Pawliszyn Joanna Miziuła.. Główny Księgowy 4 / 9

5 II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat. 1. Struktura rzeczowo-terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług,towarów i materiałów Struktura przychodów z działalności statutowej. Fundacja w 2012 r. nie otrzymała darowizn ani składek członków. Przychody pochodzą ze świadczonych usług szkoleniowych i są przeznaczone na zaspakajanie celów statutowych. 1a. Dodatkowe informacje wyjaśniające prezentację danych w Rachunku Wyników Jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej, prezentuje swoje dane finansowe wg uproszczonego wzoru dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Zysk fundacji w drodze zatwierdzenia przez Radę Fundacji jest przeznaczany na zaspakajanie potrzeb i celów wskazanych w Statucie Fundacji a co za tym idzie w tym zakresie jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Jednostka nie posiada środków trwałych i WNiP, nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego ich wartości. 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jednostka nie posiada zapasów, nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego ich wartości. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przwidzianej do zaniechania w roku następnym. W roku obrotowym nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym ten punkt nie dotyczy fundacji. Jednak w pozostałym zakresie co do osiągania przychodów, kosztów - na dzień bilansowy nie przewiduje się zmian czy też zaniechania określonych działań w następnym roku obrotowym. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (w złotych) Przychody Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem ,89 zł Przychody nie podlegajace opodatkowaniu z tego: - zł Przychody włączone do opodatkowania - zł Przychód do opodatkowania ,89 zł Koszty Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem Zmniejszenie kosztów: ,47 zł - zł Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w tym: - zł Zwiększenie kosztów: Koszty uzyskania (koszty podatkowe) Dochód podatkowy - zł ,47 zł 1 406,42 zł Odpis straty z lat ubiegłych - zł Darowizny uznane podatkowo - zł Inne - zł Dochód podatkowy (zwolniony) przeznaczony na cele statutowe 1 406,42 zł Podstawa opodatkowania - zł Podatek dochodowy - zł 5/9

6 6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - zł Amortyzacja - zł Zużycie materiałów i energii 564,24 zł Usługi obce 181,10 zł Podatki i opłaty, w tym: - zł podatek akcyzowy - zł Wynagrodzenia ,00 zł Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zł Pozostałe koszty rodzajowe 1 771,13 zł Razem ,47 zł 7. Koszt wytworzenia środków trw. w budowie - zobowiązania zaciągnięte na ich finansowanie Brak. Nie dotyczy 8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Brak. Nie dotyczy. 9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych W roku obrotowym brak zysków i strat nadzwyczajnych. Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS Fundacja na dzień bilansowy nie ma środków pieniężnych, zobowiązań, należności określonych w walutach, jednostka nie dokonywała wycen walut. Ustęp IIb. Objaśnienia do instrumentów finansowych Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z r. (Dz.U r. nr 149, poz oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266) Fundacja nie podlega badaniu biegłego rewidenta, nie posiada także elementów cen podlegających wykazywania wg skorygowanewj ceny nabycia. 6/9

7 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" , Al. Wyścigowa 14/402 BILANS na dzień r. AKTYWA Stan: A. Aktywa Trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 2 774, ,42 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 614, ,94 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 159,38 941,48 1. Środki pieniężne 2 159,38 941,48 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA AKTYWÓW 2 774, ,42 PASYWA Stan: A. Fundusze własne 2 772, ,42 I. Fundusz statutowy 2 500, ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 272, ,42 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk.dodatnia) 274, ,42 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk.ujemna) -2,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytuł kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2,00 0,00 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2. Inne zobowiązania 2,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA PASYWÓW 2 774, ,42 Sporządzono: Zatwierdzono w dniu r. w dniu r. Dariusz Graczyk.. Piotr Pawliszyn Prezes Zarządu Główny Księgowy Joanna Miziuła.. 7 / 9

8 III. Dodatkowe informacje do bilansu. 1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 2. Środki trwałe w budowie obejmują: Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. Nie dotyczy. 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. Nie dotyczy. 4. Wartośc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Nie dotyczy. 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Brak. Nie dotyczy. 6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Nie dotyczy. Jednostka jest fundacją. Nie posiada kapitału podstawowego. 7. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych Brak. Jednostka nie posiada kapitałów rezerwowych i zapasowych. 8. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych) a) b) c) d) e) f) g) Zysk finansowy netto Proponowany podział: pokrycie straty przeznaczenie na fundusz statutowy przychody roku kolejnego koszty roku kolejnego nagrody i premie zasilenie funduszy specjalnych inne 1 406, , ,42 9. Dane o stanie rezerw Fundacja w roku obrotowym nie tworzyła i nie rozwiązywała rezerw 10. Odroczony podatek dochodowy 11. Dane o odpisach aktualizujących 12a. Fundacja nie miała obowiązku tworzyć aktywu ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja w zakresie osiąganych dochodów jest zwolnione z podatku dochodowego. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących na dzień bilansowy. Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań krótkoterminowych, wszystkie zostały uregulowane w ciągu 2012 r. 12b. Podział należności długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Na dzień bilansowy jednostka posiada należności wszystkie o terminie spłaty do 3 miesięcy. 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Jednostka nie posiada czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień bilansowy. Jednostka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych. 14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Jednostka nie posiada majątku oraz zobowiązań zabezpieczonych na nim na dzień bilansowy. 15. Wykaz grup zobowiązań warunkowych. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy. IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Jednostka w roku obtotowym nie zatrudniała osób - tj. pracowników. Wynagrodzenia wykazane w Rachunku Zysków i Strat dotyczą umów cywilnoprawnych. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łacznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Jednostka w roku obrotowym nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy. Były natomiast wypłacane wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Wszystkie wynagrodzenia wykazane w Rachunku Zysków i Strat dotyczą Członków Zarządu Fundacji. 8/9

9 9/9 3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Jednostka nie wypłacała ani nie zaciągała pożyczek. 4. Zmiany (Skład) w składzie Zarządu jednostki. Imię i Nazwisko Członków ZarząduFunkcja w Zarządzie Okres pełnienia funkcji Dariusz Graczyk Joanna Miziuła Prezes nadal nadal V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczacych lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego W roku obrotowym jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubieglych. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Nie dotyczy 3. Zmiany zasad polityki rachunkowosci w roku obrotowym. Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym. 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżacego do roku poprzedniego. VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych. Nie dotyczy VII. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych W związku z brakiem obowiązku poddania sprawozdania finansowego fundacji badaniu biegłego rewidenta, fundacja nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania z przepływów środków pieniężnych VIII. Wyjaśnienia do Zestawienia zmian w kapitale własnym W związku z brakiem obowiązku poddania sprawozdania finansowego fundacji badaniu biegłego rewidenta, fundacja nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Sytuacja majątkowa i finansowa fundacji jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności w 2013 roku w co najmniej niezmienionym zakresie przez okres 12 miesięcy. X. Inne informacje. Jednostka sporządzająca niniejsze sprawozdanie finansowe nie posiada udziałów w innych podmiotach. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. Niniejsze Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przez KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P.Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. w osobie Piotra Pawliszyna legitymującego się Świadectwem Kwalifikacyjnym MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 24099/01. Informacja dodatkowa: Sporządzono: Zatwierdzono: w dniu r. w dniu r.. Piotr Pawliszyn Dariusz Graczyk. Prezes Zarządu Joanna Miziuła.

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo