Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : , Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES R. - W WERSJI PORÓWNAWCZEJ, 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES R. W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ - DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA, - WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Sprawozdanie Finansowe sporządzono: Sprawozdanie Finansowe zatwierdzono: w dniu r. w dniu r. Piotr Pawliszyn..... Zarząd Fundacja Rozwoju Biznesu KONSULTOR Doradztwo i Księgowość "STARTER" P.Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. Dariusz Graczyk..... Prezes Zarządu Joanna Miziuła.....

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy Dane identyfikacyjne jednostki Nazwa (firma) i siedziba jednostki Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" (zwana dalej Fundacja) Fundacja posiada adres: , Al. Wyścigowa 14/402 Oddziały / filie brak Na dzień bilansowy r. Fundacja posiadała adres: ul. Bolkowska 1B lok. 3 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego Fundacja zgodnie z ustawą o rachunkowości nie podlega corocznemu poddaniu sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta Identyfikacja podatkowa Numer NIP: Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w -Mokotów, ul. Postępu 16A. Urząd Skarbowy właściwy na dzień r.: Urząd Skarbowy w -Bemowo, ul. Białobrzeska 53a Rejestracja jednostki i forma prawna Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, w KRS pod nr Jednostka jest osobą prawną. Przedmiot działania Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER jest organizacją skupioną na celu, jakim jest doradztwo i pomoc w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. a) pobudzanie aktywności gospodarczej w Polsce, b) promowanie prawidłowych postaw etycznych i zasad prowadzenia biznesu, c) pomaganie początkującym przedsiębiorcom w rozwijaniu działalności gospodarczej, d) kształtowanie pozytywnej świadomości społecznej i prawnej w zakresie prowadzenia działalności na własny rachunek, e) prowadzenie działań na rzecz stanowienia przyjaznych dla przedsiębiorczości przepisów prawnych i znoszenia barier ograniczających przedsiębiorczość, f) kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr przedsiębiorstw. REGON: Akcjonariusze / Udziałowcy Podmiot jest Fundacją. Organem założycielskim - Fundatorami były krajowe osoby fizyczne. 2. Wskazanie czasu trwania działanosci Czas trwania działalności Fundacja powstała w dacie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu Fundacja jest powołana na czas nieograniczony 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Okres objęty sprawozdaniem finansowym 1 stycznia 2012 r grudzień 2012 r. 4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące wyłącznie centrali w związku z brakiem i nie wchodzeniem w skład fundacji jednostek organizacyjnych sporzadzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. 5. Informacja o trwaniu działalności Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania działalności przez jednostkę. 6. Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz z późn.zm.). 2 / 9

3 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. I. Metody wyceny i sposoby sporządzania sprawozdania finansowego. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. 1. Wartości niematerialne i prawne (WNiP). Nie wycenia. Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. 2. Środki trwałe. Nie wycenia. Jednostka nie posiada środków trwałych. 3. Leasing - Brak środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu. 4. Zapasy Materiałów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada materiałów na składzie. 5. Zapasy Towarów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada towarów. 6. Zapasy Wyrobów. Nie wycenia. Jednostka nie posiada wyrobów. 7. Produkcja w toku. Nie wycenia. Jednostka nie posiada produkcji w toku. 8. Koszt wytworzenia usługi niezakończonej. Nie wycenia. Jednostka nie posiada usług niezakończonych. 9. Kontrakty długoterminowe. Jednostka nie posiada kontraktów długoterminowych. 10. Transakcje walutowe w roku, za który jest sporządzone niniejsze sprawozdania nie występują. Nie dotyczy. 11. Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. Jednostka na dzień bilansowy posiada środki pieniężne na koncie bankowym. W ciągu roku nie występowały obroty w kasie. 12. Należności według kwot wymagających zapłaty. Jednostka na dzień bilansowy posiada należności. 13. Kapitał zakładowy nie występuje. Podmiot jest Fundacją i posiada Fundusz Statutowy. Fundusz Statutowy został utworzony przez Fundatorów. 14. Pozostałe kapitały i fundusze nie występują. 15. Rezerwy nie występują. 16. Zobowiązania według kwot wymagających zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonych o należne odsetki ustawowe określone w notach odsetkowych oraz utworzone rezerwy na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania. 17. Kredyty i pożyczki za rok obrotowy nie występują. 18. Odroczony podatek dochodowy. Nie dotyczy. 19. Przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące roku, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe niezależnie od terminu ich zapłaty, wszelkie poniesione koszty rozliczane są bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej. 20. Rozliczenie międzyokresowe. Jednostka nie posiada czynnych rozliczenia międzyokresowych. Jednostka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych. 21. Na dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. 23. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny. Nie dokonano. Dokonane zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym. Znaczące zdarzenia nie wystąpiły. 3 / 9

4 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" , Al. Wyścigowa 14/402 Rachunek Zysków i Strat za okres r. za okres: A. Przychody z działalności statutowej 3 609, ,32 I.Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem 3 609, ,00 III. Przychody - wynik finansowy rok poprzedni (Zysk) 0,00 272,32 B. Koszty realizacji zadań statutowych 722,62 0,00 I. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 II. Koszty - wynik finansowy rok poprzedni (Strata) 722,62 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 2 887, ,32 D. Koszty administracyjne 2 605, ,47 1. Zużycie materiałów i energii 0,00 564,24 2. Usługi Obce 170,87 181,10 3. Podatki i opłaty 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 434, ,00 5. Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostałe 0, ,13 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz A i G) 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 G. Przychody Finansowe 0,67 0,57 H. Koszty Finansowe 8,00 0,00 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) 274, ,42 J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 274, ,42 I. Różnice zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -2,00 0,00 II. Różnica zwiększająca przychody roku nastęnego (wielkość dodatnia) 274, ,42 Sporządzono: Zatwierdzono w dniu r. w dniu r. Dariusz Graczyk.. Prezes Zarządu Piotr Pawliszyn Joanna Miziuła.. Główny Księgowy 4 / 9

5 II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat. 1. Struktura rzeczowo-terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług,towarów i materiałów Struktura przychodów z działalności statutowej. Fundacja w 2012 r. nie otrzymała darowizn ani składek członków. Przychody pochodzą ze świadczonych usług szkoleniowych i są przeznaczone na zaspakajanie celów statutowych. 1a. Dodatkowe informacje wyjaśniające prezentację danych w Rachunku Wyników Jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej, prezentuje swoje dane finansowe wg uproszczonego wzoru dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Zysk fundacji w drodze zatwierdzenia przez Radę Fundacji jest przeznaczany na zaspakajanie potrzeb i celów wskazanych w Statucie Fundacji a co za tym idzie w tym zakresie jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Jednostka nie posiada środków trwałych i WNiP, nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego ich wartości. 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jednostka nie posiada zapasów, nie dokonywała w roku podatkowym odpisu aktualizującego ich wartości. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przwidzianej do zaniechania w roku następnym. W roku obrotowym nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym ten punkt nie dotyczy fundacji. Jednak w pozostałym zakresie co do osiągania przychodów, kosztów - na dzień bilansowy nie przewiduje się zmian czy też zaniechania określonych działań w następnym roku obrotowym. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (w złotych) Przychody Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem ,89 zł Przychody nie podlegajace opodatkowaniu z tego: - zł Przychody włączone do opodatkowania - zł Przychód do opodatkowania ,89 zł Koszty Wykazane w rachunku Zysków i Strat ogółem Zmniejszenie kosztów: ,47 zł - zł Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w tym: - zł Zwiększenie kosztów: Koszty uzyskania (koszty podatkowe) Dochód podatkowy - zł ,47 zł 1 406,42 zł Odpis straty z lat ubiegłych - zł Darowizny uznane podatkowo - zł Inne - zł Dochód podatkowy (zwolniony) przeznaczony na cele statutowe 1 406,42 zł Podstawa opodatkowania - zł Podatek dochodowy - zł 5/9

6 6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - zł Amortyzacja - zł Zużycie materiałów i energii 564,24 zł Usługi obce 181,10 zł Podatki i opłaty, w tym: - zł podatek akcyzowy - zł Wynagrodzenia ,00 zł Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zł Pozostałe koszty rodzajowe 1 771,13 zł Razem ,47 zł 7. Koszt wytworzenia środków trw. w budowie - zobowiązania zaciągnięte na ich finansowanie Brak. Nie dotyczy 8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Brak. Nie dotyczy. 9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych W roku obrotowym brak zysków i strat nadzwyczajnych. Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS Fundacja na dzień bilansowy nie ma środków pieniężnych, zobowiązań, należności określonych w walutach, jednostka nie dokonywała wycen walut. Ustęp IIb. Objaśnienia do instrumentów finansowych Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z r. (Dz.U r. nr 149, poz oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266) Fundacja nie podlega badaniu biegłego rewidenta, nie posiada także elementów cen podlegających wykazywania wg skorygowanewj ceny nabycia. 6/9

7 Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" , Al. Wyścigowa 14/402 BILANS na dzień r. AKTYWA Stan: A. Aktywa Trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 2 774, ,42 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 614, ,94 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 159,38 941,48 1. Środki pieniężne 2 159,38 941,48 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA AKTYWÓW 2 774, ,42 PASYWA Stan: A. Fundusze własne 2 772, ,42 I. Fundusz statutowy 2 500, ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 272, ,42 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk.dodatnia) 274, ,42 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk.ujemna) -2,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytuł kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2,00 0,00 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2. Inne zobowiązania 2,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA PASYWÓW 2 774, ,42 Sporządzono: Zatwierdzono w dniu r. w dniu r. Dariusz Graczyk.. Piotr Pawliszyn Prezes Zarządu Główny Księgowy Joanna Miziuła.. 7 / 9

8 III. Dodatkowe informacje do bilansu. 1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych 2. Środki trwałe w budowie obejmują: Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. Nie dotyczy. 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. Nie dotyczy. 4. Wartośc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Nie dotyczy. 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Brak. Nie dotyczy. 6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Nie dotyczy. Jednostka jest fundacją. Nie posiada kapitału podstawowego. 7. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych Brak. Jednostka nie posiada kapitałów rezerwowych i zapasowych. 8. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych) a) b) c) d) e) f) g) Zysk finansowy netto Proponowany podział: pokrycie straty przeznaczenie na fundusz statutowy przychody roku kolejnego koszty roku kolejnego nagrody i premie zasilenie funduszy specjalnych inne 1 406, , ,42 9. Dane o stanie rezerw Fundacja w roku obrotowym nie tworzyła i nie rozwiązywała rezerw 10. Odroczony podatek dochodowy 11. Dane o odpisach aktualizujących 12a. Fundacja nie miała obowiązku tworzyć aktywu ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja w zakresie osiąganych dochodów jest zwolnione z podatku dochodowego. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących na dzień bilansowy. Podział zobowiązań długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań krótkoterminowych, wszystkie zostały uregulowane w ciągu 2012 r. 12b. Podział należności długo i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Na dzień bilansowy jednostka posiada należności wszystkie o terminie spłaty do 3 miesięcy. 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Jednostka nie posiada czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień bilansowy. Jednostka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych. 14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Jednostka nie posiada majątku oraz zobowiązań zabezpieczonych na nim na dzień bilansowy. 15. Wykaz grup zobowiązań warunkowych. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy. IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Jednostka w roku obtotowym nie zatrudniała osób - tj. pracowników. Wynagrodzenia wykazane w Rachunku Zysków i Strat dotyczą umów cywilnoprawnych. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łacznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. Jednostka w roku obrotowym nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy. Były natomiast wypłacane wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Wszystkie wynagrodzenia wykazane w Rachunku Zysków i Strat dotyczą Członków Zarządu Fundacji. 8/9

9 9/9 3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Jednostka nie wypłacała ani nie zaciągała pożyczek. 4. Zmiany (Skład) w składzie Zarządu jednostki. Imię i Nazwisko Członków ZarząduFunkcja w Zarządzie Okres pełnienia funkcji Dariusz Graczyk Joanna Miziuła Prezes nadal nadal V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczacych lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego W roku obrotowym jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubieglych. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Nie dotyczy 3. Zmiany zasad polityki rachunkowosci w roku obrotowym. Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym. 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżacego do roku poprzedniego. VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych. Nie dotyczy VII. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych W związku z brakiem obowiązku poddania sprawozdania finansowego fundacji badaniu biegłego rewidenta, fundacja nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania z przepływów środków pieniężnych VIII. Wyjaśnienia do Zestawienia zmian w kapitale własnym W związku z brakiem obowiązku poddania sprawozdania finansowego fundacji badaniu biegłego rewidenta, fundacja nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożen dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Sytuacja majątkowa i finansowa fundacji jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności w 2013 roku w co najmniej niezmienionym zakresie przez okres 12 miesięcy. X. Inne informacje. Jednostka sporządzająca niniejsze sprawozdanie finansowe nie posiada udziałów w innych podmiotach. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. Niniejsze Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przez KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P.Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. w osobie Piotra Pawliszyna legitymującego się Świadectwem Kwalifikacyjnym MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 24099/01. Informacja dodatkowa: Sporządzono: Zatwierdzono: w dniu r. w dniu r.. Piotr Pawliszyn Dariusz Graczyk. Prezes Zarządu Joanna Miziuła.

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE. z siedzibą w : 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 14/402 ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE. z siedzibą w : 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 14/402 ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12. Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2014 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Fundacji Zdrowa Wieś

Fundacji Zdrowa Wieś SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Zdrowa Wieś za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. obejmujące : 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. INFORMACJE DODATKOWE Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" Wrocław 2009 l'l(ormar;ja dodatkowa na dzień 31 122008r. Fundacji" WROCŁAWSKIE HOSPICJUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa NIP: 525-21-13-456 REGON: 014940850 KRS: 0000126459 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 1.01.2008 31.12.2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 1.01.2008 31.12.2008 r. STOWARZYSZENIE MIESZKANCOW ŻACZKA 30-063 Kraków, Al. 3 Maja 5 REGON: 120297524 NIP: 677-227-49-47 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.01.2008 31.12.2008 r. 1. Bilans na dzień 31.12.2008 r. 2. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień

BILANS Fundacja dodaj dzieciom skrzydeł  NIP: Chorzów REGON: ul. Gwarecka 4/1 na dzień BILANS Fundacja "dodaj dzieciom skrzydeł " NIP: 6272561879 41500 Chorzów REGON: 240269360 ul. Gwarecka 4/1 na dzień 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1)zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP

Fundacja EB Polska ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa 45 21-1 Lubartów BILANS NIP 714-24-47-61 REGON: 61682851 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.215 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

i (9) INFORMACJA DODATKOWA

i (9) INFORMACJA DODATKOWA TP7F O< WIEKU 90-3Łoo j : ciugufta 8»-'fax (O- v ' :3- -93 Mir - >$, -. cc 4707933 INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

a Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016r.

a Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016r. a Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016r. Ustęp 1. Informacje i objaśnienia do bilansu : 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo