Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 01 Nr 142 poz.1592 ) w. zw. z art.6 a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.2001 nr 6 poz.56) a takŝe w nawiązaniu do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXVII/258/2001 z dnia r. w sprawie zawarcia przez Powiat Poznański porozumienia z Miastem Poznaniem dotyczącego wspólnej realizacji dofinansowania zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata , stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Marek Nowakowski UZASADNIENIE do Uchwały nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Według stanu na 31 stycznia 2002 roku, liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 3 253,3 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18 %. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obejmującego łącznie miasto Poznań i gminy powiatu poznańskiego, liczba bezrobotnych w tym czasie wynosiła 29,1 tysiąca osób, a stopa bezrobocia 5,9 % w mieście Poznaniu i 8,9% w powiecie poznańskim. W porównaniu ze stanem z roku 1998, na terenie aglomeracji poznańskiej w ciągu trzech minionych lat nastąpił znaczny, ponad czterokrotny wzrost liczby bezrobotnych. Wzrastającemu bezrobociu towarzyszył spadek liczby ofert pracy. W roku 1998 na jedną ofertę pracy przypadało 23 bezrobotnych, natomiast w chwili obecnej aŝ 152 bezrobotnych. W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji i absolwenci szkół zawodowych. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja kobiet, stanowiących większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Polityka wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym powinna zmierzać przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Odnosi się to zwłaszcza do: inwestowania w rozwój infrastruktury, determinującej warunki rozwoju gospodarczego tworzenia struktur i instytucji wspierających rozwój biznesu, szczególnie w sektorze MSP działalności informacyjno promocyjnej skierowanej zarówno do duŝych inwestorów, jak i początkujących przedsiębiorców tworzenia nowoczesnego i elastycznego systemu edukacji młodzieŝy i dorosłych, uwzględniającego aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy rozwijania sprawnego systemu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Rodzi się zatem potrzeba uspołecznienia lokalnej polityki zatrudnienia poprzez nawiązanie w tej dziedzinie aktywnej współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z władzami wojewódzkimi, organizacjami samorządu gospodarczego, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz wolontariatem, pracującym na rzecz osób zagroŝonych skutkami długotrwałego bezrobocia. Współpraca ta umoŝliwi racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zatrudnienia, dostępnych na szczeblu gminy i powiatu. Wobec powyŝszego uchwalenie załączonego programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości uznaje się za uzasadnione.

2 Załącznik do Uchwały Nr XLII/295/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla efektywnego wzrostu zatrudnienia oraz trwałego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, przyjmuje się program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, przewidziany do realizacji w latach Program obejmuje zarówno kontynuację działań juŝ podjętych, jak i działania nowe realizowane wspólnie z gminami powiatu poznańskiego w następujących dziedzinach: inspirowania polityki dochodowej inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sieci instytucji wspierania biznesu działalności promocyjnej i informacyjnej współpracy władz powiatowych z władzami wojewódzkimi, samorządem gospodarczym i związkami pracodawców reformy systemu kształcenia wykorzystania zasobów pracy. 2.Udostępnianie majątku komunalnego i majątku Skarbu Państwa (nieruchomości i lokali) na cele gospodarcze odbywać się będzie na zasadach rynkowych, przejrzystych i jednakowych dla wszystkich zainteresowanych. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach preferowane będą długoterminowe umowy najmu lokali. 3.Przyjmuje się, Ŝe głównym instrumentem lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego będą inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury. 3.1.W celu skutecznej promocji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, dąŝyć się będzie do rozbudowy lokalnej sieci instytucji wspierania biznesu. Zamierza się to osiągnąć poprzez: poszerzenie usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z zakresu doradztwa i szkoleń w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące: uruchomienie stałego, cyklicznego seminarium szkoleniowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą, na temat sporządzania biznes planu i oceny ryzyka, zwiększenie liczby godzin indywidualnego doradztwa gospodarczego oraz pozyskanie do współpracy nowych specjalistów z dziedziny prawa i rozliczeń finansowych utworzenie witryny internetowej Ośrodka, prowadzenie na bieŝąco aktualizowanego internetowego serwisu informacyjnego, dotyczącego zakresu pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferowanej przez instytucje działające na terenie miasta i powiatu poznańskiego oraz dostępnej w ramach programów rządowych i Unii Europejskiej (we współpracy z Miejskim Informatorem Multimedialnym), nawiązanie i rozwijanie stałej współpracy w zakresie doradztwa, szkoleń i wymiany informacji z pokrewnymi ośrodkami i agencjami afiliowanymi przy izbach przemysłowo-handlowych, związkach pracodawców oraz innych instytucjach, utworzenie przy Ośrodku społecznej Rady Wspierania Przedsiębiorczości, złoŝonej z przedstawicieli samorządu gospodarczego, związków pracodawców, władz samorządowych oraz nauki, w celu wskazywania kierunków działalności Ośrodka zgodnie z bieŝącymi potrzebami sektora MSP, uzyskanie dla Ośrodka akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zorganizowanie Klubu Przedsiębiorców przy Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, słuŝącego jako forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla młodych przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie we współpracy z projektem Plato Polska. 3.3.Udzielenie przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pomocy merytorycznej gminom Powiatu Poznańskiego, zamierzającym utworzyć na swoim terenie ośrodki wspierania przedsiębiorczości. 3.4.Rozszerzenie zakresu i skali działalności Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., poprzez: podjęcie starań o powiększenie kapitału Spółki - drogą pozyskania nowych udziałowców Funduszu spośród gmin graniczących z Poznaniem, zdobycia dotacji ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dopłat ze strony głównych udziałowców ( tj. Miasta Poznania i Banku PKO BP), poszerzenie katalogu usług Funduszu o doradztwo finansowe, poręczenia dobrego wykonania kontraktów, poręczenia poŝyczek uzyskiwanych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeanalizowanie moŝliwości i ewentualne przekształcenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Poznański Fundusz Poręczeniowo Inwestycyjny, w celu poszerzenia usług poręczeniowych o działalność poŝyczkowo inwestycyjną (fundusz podwyŝszonego ryzyka tzw. venture capital), ukierunkowaną na finansowanie wybranych przedsiębiorstw z sektora MSP, aktywnych w dziedzinach, których rozwój na terenie aglomeracji poznańskiej jest szczególnie poŝądany (np. zaawansowane technologie informatyczne, wdroŝenia o charakterze innowacyjnym, turystyka, ochrona środowiska) nawiązanie współpracy z innymi funduszami poręczeń kredytowych (np. utworzonymi z udziałem Banku Zachodniego WBK lub Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

3 uzyskanie dla Funduszu akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Współpraca z uczelniami poznańskimi w dziedzinie rozwijania istniejącego i planowanych parków naukowo technologicznych, w celu stworzenia warunków dla wykorzystania opracowywanych tam zaawansowanych technologii oraz innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MSP (utworzone równieŝ z udziałem absolwentów wyŝszych uczelni Poznania). 4.W celu skutecznego pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz partnerów do współpracy gospodarczej, prowadzić się będzie intensywną promocję 4.1.Doskonalenie opracowywanych materiałów informacyjnych i reklamowych, adresowanych do potencjalnych inwestorów, z szerokim wykorzystaniem dostępnego w internecie Miejskiego Informatora Multimedialnego 4.2.Systematyczną poprawę jakości pracy wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta i Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za obsługę inwestorów poprzez: szkolenie pracowników w zakresie obsługi inwestorów, poprzez wdraŝanie rozwiązań organizacyjnych i procedur postępowania usprawniających funkcjonowanie urzędu. 4.3.Podtrzymywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej z głównymi inwestorami, działającymi na terenie miasta i powiatu wyróŝnianie i promowanie tych inwestorów, których działalność przyczynia się do tworzenia największej liczby nowych miejsc pracy. 4.4.Współpracę Poznania z Powiatem Poznańskim oraz sąsiednimi gminami w celu przygotowywania wspólnych ofert inwestycyjnych. 4.5.Organizowanie wspólnie z samorządem gospodarczym oraz władzami wojewódzkimi misji handlowych, w celu promocji miasta i regionu jako atrakcyjnych partnerów w interesach. 4.6.Wspieranie konkursów na najlepsze produkty lub usługi rodzimego przemysłu, w celu promowania i umacniania lokalnych marek na rynkach krajowych i zagranicznych. 4.7.Poparcie dla inicjatywy zorganizowanie w trakcie Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych oraz Targów Polagra, corocznej wystawy, promującej osiągnięcia gospodarcze Miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego - wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz World Trade Center. 5. W celu zagwarantowania aktywnego udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w procesie określania kierunków rozwoju gospodarczego miasta oraz powiatu przy podejmowaniu najwaŝniejszych w tej materii decyzji, dąŝyć się będzie do systematycznego poszerzania współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, a w szczególności z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego. Współpraca ta dotyczyć będzie: 5.1.realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, istotnych dla poprawy warunków gospodarowania i Ŝycia mieszkańców, 5.2 wzajemnych konsultacji w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów strategicznego rozwoju Miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych, 5.3.priorytetowego traktowania inwestycji, w wyniku których powstanie znacząca liczba trwałych miejsc pracy, 5.4.organizowania wspólnych seminariów, szkoleń i badań naukowych, dotyczących lokalnej gospodarki i rynku pracy (stały monitoring stanu oraz efektywności działania sektora MSP), 5.5.wydawania wspólnych publikacji i materiałów informacyjnych, przydatnych zwłaszcza przedsiębiorcom z sektora MSP, 5.6.organizowania lobbyingu (z udziałem lokalnych parlamentarzystów) w celu uzyskania rozwiązań oraz decyzji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, 5.7.pozyskiwania środków pomocowych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 6. Przyjmując, Ŝe ludzka wiedza i umiejętności są najcenniejszym zasobem i najwaŝniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju regionu, podejmowane będą działania, zmierzające do unowocześnienia i podniesienia poziomu kształcenia oraz do stworzenia moŝliwości szybkiej i elastycznej zmiany profilu kwalifikacji pracowników zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Wśród nich za najwaŝniejsze uznaje się: 6.1.Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w związku z wprowadzaniem go do programu szkoły średniej wszystkich typów w roku szkolnym 2002/2003 (zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji), poprzez staranny dobór i odpowiednie wyszkolenie przyszłych wykładowców 6.2.Nawiązanie stałej współpracy szkół średnich z samorządami gospodarczymi i związkami pracodawców w celu: bieŝącej korekty programów nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku, popularyzacji wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w formie organizowania wykładów i zajęć praktycznych z dziedziny samodzielnego prowadzenia małej firmy lub konkursów na najlepszy biznesplan, promowania etosu przedsiębiorcy wśród młodzieŝy poprzez zachęcanie do uczestnictwa w młodzieŝowych kołach biznesu (organizowanych pod patronatem samorządu gospodarczego). 6.3.Utworzenie, wspólnie z przedstawicielami biznesu, Poznańskiego Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieŝy. 6.4.Poszerzenie oferty programowej oraz podnoszenie jakości usług edukacyjnych w oświacie dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w szkołach wieczorowych) Stworzenie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych, dostępnego w Miejskim Informatorze Multimedialnym i w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. 6.6.Przygotowywanie corocznego raportu o bezrobociu wśród absolwentów szkół ponad - podstawowych z terenu miasta i powiatu (zespół Powiatowego Urzędu Pracy).

4 6.7.Nadanie priorytetu aktywnym programom pomocy bezrobotnym, finansowanym z Funduszu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych, pozwalających a zdobycie poszukiwanych kwalifikacji oraz poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wspieranie programu informatyzacji szkół. 7. W celu stworzenia warunków dla optymalnego wykorzystania zasobów pracy, obniŝenia kosztów zatrudnienia oraz zmniejszenia zagroŝenia skutkami długotrwałego bezrobocia, realizowane będą przedsięwzięcia, obejmujące: 7.1.organizacyjną i techniczną modernizację Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w celu poprawy jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez m. in.: wzmocnienie kadrowe pionów pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i rejestracji, zakup i wdroŝenie elektronicznego systemu zarządzającego ruchem klientów w urzędzie, poszerzenie usług z zakresu otwartego pośrednictwa pracy w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Stworzenie, w porozumieniu ze związkami pracodawców, prywatnymi biurami pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, lokalnej sieci usług z dziedziny pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (w celu wymiany ofert pracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz moŝliwości odbywania wspólnych szkoleń), obejmującej takie instytucje, jak: Sklep z Ofertami Pracy Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Klub Pracy, Salę Zawodoznawczą oraz zespół pośredników pracy i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier), Centrum Doradztwa Zawodowego dla MłodzieŜy przy ul. Działyńskich, Biuro Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, MłodzieŜowe Biuro Pracy przy Komendzie OHP, Poradnia Psychologiczno -Zawodową Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Prywatne biura pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Zespół poradni psychologiczno pedagogicznych (połoŝenie nacisku na rozwijanie poradnictwa zawodowego dla młodzieŝy). 7.3.BieŜącą wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Nottingham, Assen, Hannover, Rennes) w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 7.4.Stałą współpracę z gminami i powiatami w dziedzinie wymiany ofert pracy i szkoleń oraz programów wspierania przedsiębiorczości. 7.5.Współudział w organizowaniu profesjonalnych badań rynku pracy, dotyczących w szczególności: regularnego sporządzania lokalnych prognoz popytu na pracę, oceny wpływu planowanych inwestycji na bilans miejsc pracy na lokalnym rynku (np. w przypadku budowy wielkich obiektów handlowych), 7.6.Promocję, wspólnie ze związkami pracodawców oraz związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, zatrudniania młodzieŝy, absolwentów szkół i kobiet 7.7.Stwarzanie warunków dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Program ma charakter dokumentu kierunkowego. Jego praktyczna realizacja wymagać będzie przygotowania szczegółowego harmonogramu działań na poziomie operacyjnym. Program podlegać będzie weryfikacji, odpowiednio do nowych uwarunkowań prawnych, rzeczowych i finansowych, zachodzących w trakcie jego wdraŝania. UCHWAŁA NR LXXXI/949/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje: 1. Rada Miasta Poznania przyjmuje program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata , stanowiący załącznik do uchwały.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Poznania /-/Dariusz Lipiński UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA NR LXXXI/949/III/2002 z dnia 12 marca 2002r. W ostatnich latach, po okresie względnie korzystnej sytuacji na krajowym rynku pracy, nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Po 1998 roku, w którym odnotowano najniŝszy poziom bezrobocia w całym okresie transformacji gospodarki, obserwuje się znaczny, postępujący wzrost liczby bezrobotnych. Według stanu na 31 stycznia 2002 roku, liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 3 253,3 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18 %. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obejmującego łącznie Miasto Poznań i gminy Powiatu Poznańskiego, liczba bezrobotnych w tym okresie wynosiła 29,1 tysiąca osób, a stopa bezrobocia 5,9 % w Mieście Poznaniu i 8,9% w Powiecie Poznańskim. W porównaniu ze stanem z roku 1998, na terenie aglomeracji poznańskiej w ciągu trzech minionych lat nastąpił znaczny, ponad czterokrotny wzrost liczby bezrobotnych. Wzrastającemu bezrobociu towarzyszył sukcesywny spadek liczby ofert pracy. W roku 1998 na jedną ofertę pracy przypadało 23 bezrobotnych, natomiast w chwili obecnej aŝ 152 bezrobotnych. W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji i absolwenci szkół zawodowych. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja kobiet, stanowiących większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Mimo znacznego wzrostu bezrobocia aglomeracja poznańska zalicza się nadal do obszarów kraju, gdzie sytuacja na rynku pracy naleŝy do względnie korzystnych, a występujące tu bezrobocie nie ma charakteru strukturalnego. Pogorszenie się sytuacji na poznańskim rynku pracy nie jest rezultatem czynników o charakterze lokalnym, lecz wynika przede wszystkim z niekorzystnych trendów i zjawisk (spadek tempa wzrostu gospodarczego) występujących w gospodarce krajowej. Główne przyczyny zwiększonego napływu do bezrobocia, to wejście na rynek pracy populacji wyŝu demograficznego oraz redukcja zatrudnienia w restrukturyzowanych firmach (związana z obniŝaniem kosztów produkcji). Zwiększonemu napływowi bezrobotnych towarzyszy malejące tempo odpływu z bezrobocia, spowodowane: znacznym spadkiem liczby ofert pracy, wynikającym z likwidacji istniejących miejsc pracy (restrukturyzacja) oraz z niewystarczającego przyrostu liczby nowych miejsc pracy (recesja) niedostosowaniem struktury podaŝy kwalifikacji pracowników do struktury popytu na te kwalifikacje (efekt przestarzałego systemu edukacji, niezdolnego do elastycznego reagowania na zmienne wymogi gospodarki) wysokimi kosztami zatrudnienia niesprzyjającymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi stosunków pracy. Przyjmuje się, Ŝe elementami skutecznej polityki wzrostu zatrudnienia prowadzonej w skali makroekonomicznej, powinny być działania zmierzające do osiągnięcia i utrzymania równowagi budŝetowej, obniŝenia podatków i stóp procentowych oraz liberalizacji warunków pracy i płacy. Polityka wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym powinna zmierzać przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Odnosi się to zwłaszcza do: inwestowania w rozwój infrastruktury, determinującej warunki rozwoju gospodarczego tworzenia struktur i instytucji wspierających rozwój biznesu, szczególnie w sektorze MSP działalności informacyjno promocyjnej skierowanej zarówno do duŝych inwestorów, jak i początkujących przedsiębiorców tworzenia nowoczesnego i elastycznego systemu edukacji młodzieŝy i dorosłych, uwzględniającego aktualne

6 potrzeby lokalnego rynku pracy rozwijania sprawnego systemu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Zgodnie z celami reformy administracyjnej kraju z roku 1998, praktyczna realizacja lokalnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy stała się jednym z głównych zadań powiatowej wspólnoty samorządowej. Podstawowymi narzędziami, mającymi słuŝyć do jego realizacji, są powiatowe urzędy pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy. JednakŜe wobec obecnej skali bezrobocia są one dalece niewystarczające. Stwierdzić naleŝy, iŝ zadanie skutecznego zwalczania tego zjawiska nie moŝe być wykonane jedynie siłami władz powiatowych. Rodzi się zatem potrzeba uspołecznienia lokalnej polityki zatrudnienia poprzez nawiązanie w tej dziedzinie aktywnej współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z władzami wojewódzkimi, organizacjami samorządu gospodarczego, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz wolontariatem, pracującym na rzecz osób zagroŝonych skutkami długotrwałego bezrobocia. Współpraca ta umoŝliwi racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zatrudnienia, dostępnych na szczeblu gminy i powiatu. Wobec powyŝszego, Zarząd Miasta Poznania proponuje uchwalenie załączonego programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXXI/949/III/2002 z dnia 12 marca 2002 r. Przewodniczący Rady Miasta Poznania /-/Dariusz Lipiński Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla efektywnego wzrostu zatrudnienia oraz trwałego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, przyjmuje się program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, przewidziany do realizacji w latach Program obejmuje zarówno kontynuację działań juŝ podjętych, jak i działania nowe, w następujących dziedzinach: lokalnej polityki dochodowej inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sieci instytucji wspierania biznesu działalności promocyjnej i informacyjnej współpracy władz powiatowych z władzami wojewódzkimi, samorządem gospodarczym i związkami pracodawców reformy systemu kształcenia wykorzystania zasobów pracy. 1. W celu skłonienia inwestorów do podejmowania róŝnorodnej działalności gospodarczej na terenie Miasta oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, prowadzić się będzie stabilną i przejrzystą politykę w zakresie wysokości podatków lokalnych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego. 2. Udostępnianie majątku komunalnego (nieruchomości i lokali) na cele gospodarcze odbywać się będzie na zasadach rynkowych, przejrzystych i jednakowych dla wszystkich zainteresowanych. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach preferowane będą długoterminowe umowy najmu lokali (na obszarze Miasta Poznania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMP nr 532/2000 z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uŝytkowymi). 3. Przyjmuje się, Ŝe głównym instrumentem lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego są inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury, ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. 4. W celu skutecznej promocji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, dąŝyć się będzie do rozbudowy lokalnej sieci instytucji wspierania biznesu. Zamierza się to osiągnąć poprzez:

7 4.1. Poszerzenie usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z zakresu doradztwa i szkoleń w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące: - uruchomienie stałego, cyklicznego seminarium szkoleniowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą, na temat sporządzania biznesplanu i oceny ryzyka - zwiększenie liczby godzin indywidualnego doradztwa gospodarczego oraz pozyskanie do współpracy nowych specjalistów z dziedziny prawa i rozliczeń finansowych - utworzenie witryny internetowej Ośrodka - prowadzenie na bieŝąco aktualizowanego internetowego serwisu informacyjnego, dotyczącego zakresu pomocy na rzecz MSP, oferowanej przez instytucje działające na terenie Miasta i Powiatu Poznańskiego oraz dostępnej w ramach programów rządowych i Unii Europejskiej (we współpracy z Miejskim Informatorem Multimedialnym) - nawiązanie i rozwijanie stałej współpracy w zakresie doradztwa, szkoleń i wymiany informacji z pokrewnymi ośrodkami i agencjami afiliowanymi przy izbach przemysłowo-handlowych, związkach pracodawców oraz innych instytucjach - utworzenie przy Ośrodku społecznej Rady Wspierania Przedsiębiorczości, złoŝonej z przedstawicieli samorządu gospodarczego, związków pracodawców, władz samorządowych oraz nauki, w celu wskazywania kierunków działalności Ośrodka zgodnie z bieŝącymi potrzebami sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie - MSP) - uzyskanie dla Ośrodka akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.2 Zorganizowanie Klubu Przedsiębiorców przy Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, słuŝącego jako forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla młodych przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie we współpracy z projektem Plato Polska 4.3 Udzielenie przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pomocy merytorycznej gminom Powiatu Poznańskiego, zamierzającym utworzyć na swoim terenie ośrodki wspierania przedsiębiorczości 4.4. Rozszerzenie zakresu i skali działalności Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., poprzez: - podjęcie starań o powiększenie kapitału Spółki - drogą pozyskania nowych udziałowców Funduszu spośród gmin graniczących z Poznaniem, zdobycia dotacji ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dopłat ze strony głównych udziałowców (tj. Miasta Poznania i Banku PKO BP) - poszerzenie katalogu usług Funduszu o doradztwo finansowe, poręczenia dobrego wykonania kontraktów, poręczenia poŝyczek uzyskiwanych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeanalizowanie moŝliwości i ewentualne przekształcenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Poznański Fundusz Poręczeniowo Inwestycyjny, w celu poszerzenia usług poręczeniowych o działalność poŝyczkowo inwestycyjną (fundusz podwyŝszonego ryzyka tzw. venture capital), ukierunkowaną na finansowanie wybranych przedsiębiorstw z sektora MSP, aktywnych w dziedzinach, których rozwój na terenie aglomeracji poznańskiej jest szczególnie poŝądany (np. zaawansowane technologie informatyczne, wdroŝenia o charakterze innowacyjnym, turystyka, ochrona środowiska) - nawiązanie współpracy z innymi funduszami poręczeń kredytowych (np. utworzonymi z udziałem Banku Zachodniego WBK lub Zarządu Województwa Wielkopolskiego) - uzyskanie dla Funduszu akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.5. Współpraca z uczelniami poznańskimi w dziedzinie rozwijania istniejącego i planowanych parków naukowo technologicznych, w celu stworzenia warunków dla wykorzystania opracowywanych tam zaawansowanych technologii oraz innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MSP (utworzone równieŝ z udziałem absolwentów wyŝszych uczelni Poznania). 5. W celu skutecznego pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz partnerów do współpracy gospodarczej, prowadzić się będzie intensywną promocję Miasta Poznania poprzez: 5.1 Doskonalenie opracowywanych materiałów informacyjnych i reklamowych, adresowanych do potencjalnych inwestorów, z szerokim wykorzystaniem dostępnego w internecie Miejskiego Informatora Multimedialnego 5.2. Systematyczną poprawę jakości pracy wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, w tym poprzez wdraŝanie rozwiązań organizacyjnych i procedur postępowania, umoŝliwiających uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 : Podtrzymywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej z głównymi inwestorami, działającymi na terenie Miasta wyróŝnianie i promowanie tych inwestorów, których działalność przyczynia się do tworzenia największej liczby nowych miejsc pracy 5.4.Współpracę z Powiatem Poznańskim oraz sąsiednimi gminami w celu przygotowywania wspólnych ofert inwestycyjnych 5.5.Organizowanie wspólnie z samorządem gospodarczym oraz władzami wojewódzkimi misji handlowych, w celu promocji miasta i regionu jako atrakcyjnych partnerów w interesach. 5.6.Wspieranie konkursów na najlepsze produkty lub usługi rodzimego przemysłu, w celu promowania i umacniania lokalnych marek na rynkach krajowych i zagranicznych Zorganizowanie w trakcie Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych oraz Targów Polagra,

8 corocznej wystawy, promującej osiągnięcia gospodarcze Miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego - wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz World Trade Center. 6 W celu zagwarantowania aktywnego udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w procesie określania kierunków rozwoju gospodarczego Miasta oraz przy podejmowaniu najwaŝniejszych w tej materii decyzji, dąŝyć się będzie do systematycznego poszerzania współpracy władz Miasta Poznania z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, a w szczególności z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego. Współpraca ta dotyczyć będzie: 6.1 Realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, istotnych dla poprawy warunków gospodarowania i Ŝycia mieszkańców 6.2. Wzajemnych konsultacji w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów strategicznego rozwoju Miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych 6.3. Priorytetowego traktowania inwestycji, w wyniku których powstanie znacząca liczba trwałych miejsc pracy 6.4. Organizowania wspólnych seminariów, szkoleń i badań naukowych, dotyczących lokalnej gospodarki i rynku pracy ( stały monitoring stanu oraz efektywności działania sektora MSP) 6.5. Wydawania wspólnych publikacji i materiałów informacyjnych, przydatnych zwłaszcza przedsiębiorcom z sektora MSP 6.6. Organizowania lobbyingu ( z udziałem lokalnych parlamentarzystów) w celu uzyskania rozwiązań oraz decyzji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu 6.7. Pozyskiwania środków pomocowych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 7 Przyjmując, Ŝe ludzka wiedza i umiejętności są najcenniejszym zasobem i najwaŝniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju regionu, podejmowane będą działania, zmierzające do unowocześnienia i podniesienia poziomu kształcenia oraz do stworzenia moŝliwości szybkiej i elastycznej zmiany profilu kwalifikacji pracowników zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Wśród nich za najwaŝniejsze uznaje się: 7.1. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w związku z wprowadzaniem go do programu szkoły średniej wszystkich typów w roku szkolnym 2002/2003 (zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji), poprzez staranny dobór i odpowiednie wyszkolenie przyszłych wykładowców 7.2. Nawiązanie stałej współpracy szkół średnich z samorządami gospodarczymi i związkami pracodawców w celu: - -bieŝącej korekty programów nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku - -popularyzacji wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w formie organizowania wykładów i zajęć praktycznych z dziedziny samodzielnego prowadzenia małej firmy lub konkursów na najlepszy biznesplan - -promowania etosu przedsiębiorcy wśród młodzieŝy poprzez zachęcanie do uczestnictwa w młodzieŝowych kołach biznesu (organizowanych pod patronatem samorządu gospodarczego) 8 Utworzenie, wspólnie z przedstawicielami biznesu, Poznańskiego Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieŝy z niezamoŝnych rodzin 8.1.Poszerzenie oferty programowej oraz podnoszenie jakości usług edukacyjnych w oświacie dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w szkołach wieczorowych) 8.1.Stworzenie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych, dostępnego w Miejskim Informatorze Multimedialnym i w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości 8.2.Przygotowywanie corocznego raportu o bezrobociu wśród absolwentów szkół ponad - podstawowych z terenu Miasta i Powiatu (zespół Powiatowego Urzędu Pracy) 8.3.Nadanie priorytetu aktywnym programom pomocy bezrobotnym, finansowanym z Funduszu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych, pozwalających na zdobycie poszukiwanych kwalifikacji oraz poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 8.4.Wspieranie programu informatyzacji szkół. 9 W celu stworzenia warunków dla optymalnego wykorzystania zasobów pracy, obniŝenia kosztów zatrudnienia oraz zmniejszenia zagroŝenia skutkami długotrwałego bezrobocia, realizowane będą przedsięwzięcia, obejmujące: 9.1.Organizacyjną i techniczną modernizację Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w celu poprawy jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez m. in.: - wzmocnienie kadrowe pionów pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i rejestracji - zakup i wdroŝenie elektronicznego systemu zarządzającego ruchem klientów w urzędzie - poszerzenie usług z zakresu otwartego pośrednictwa pracy w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości 9.2.Stworzenie, w porozumieniu ze związkami pracodawców, prywatnymi biurami pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, lokalnej sieci usług z dziedziny pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (w celu wymiany ofert pracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz moŝliwości odbywania wspólnych szkoleń), obejmującej takie instytucje, jak: - Sklep z Ofertami Pracy Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - Klub Pracy, Salę Zawodoznawczą oraz zespół pośredników pracy i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier) - Centrum Doradztwa Zawodowego dla MłodzieŜy przy ul. Działyńskich - Biuro Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych

9 - MłodzieŜowe Biuro Pracy przy Komendzie OHP - Poradnia Psychologiczno - Zawodową Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Prywatne biura pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego - -Zespół poradni psychologiczno pedagogicznych (połoŝenie nacisku na rozwijanie poradnictwa zawodowego dla młodzieŝy). 10. BieŜącą wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Nottingham, Assen, Hannover, Rennes) w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy 10.1.Stałą współpracę z gminami i powiatami w dziedzinie wymiany ofert pracy i szkoleń oraz programów wspierania przedsiębiorczości 10.2.Organizowanie profesjonalnych badań rynku pracy, dotyczących w szczególności : - regularnego sporządzania lokalnych prognoz popytu na pracę - oceny wpływu planowanych inwestycji na bilans miejsc pracy na lokalnym rynku (np. w przypadku budowy wielkich obiektów handlowych) 10.3.Promocję zatrudniania kobiet, osób niepełnosprawnych i młodzieŝy wspólnie ze związkami pracodawców oraz związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Program ma charakter dokumentu kierunkowego. Jego praktyczna realizacja wymagać będzie przygotowania szczegółowego harmonogramu działań na poziomie operacyjnym. Program podlegać będzie weryfikacji, odpowiednio do nowych uwarunkowań prawnych, rzeczowych i finansowych, zachodzących w trakcie jego wdraŝania. Opracował zespół pod kierunkiem Wiceprezydenta Miasta Poznania Tomasza J. Kaysera, w składzie: Jarosław Maciej Dohnal Wydział Działalności Gospodarczej UM Janusz Meissner Wydział Koordynacji Rozwoju UM Zygmunt JeŜewski Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo