Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 01 Nr 142 poz.1592 ) w. zw. z art.6 a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.2001 nr 6 poz.56) a takŝe w nawiązaniu do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXVII/258/2001 z dnia r. w sprawie zawarcia przez Powiat Poznański porozumienia z Miastem Poznaniem dotyczącego wspólnej realizacji dofinansowania zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata , stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Marek Nowakowski UZASADNIENIE do Uchwały nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Według stanu na 31 stycznia 2002 roku, liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 3 253,3 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18 %. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obejmującego łącznie miasto Poznań i gminy powiatu poznańskiego, liczba bezrobotnych w tym czasie wynosiła 29,1 tysiąca osób, a stopa bezrobocia 5,9 % w mieście Poznaniu i 8,9% w powiecie poznańskim. W porównaniu ze stanem z roku 1998, na terenie aglomeracji poznańskiej w ciągu trzech minionych lat nastąpił znaczny, ponad czterokrotny wzrost liczby bezrobotnych. Wzrastającemu bezrobociu towarzyszył spadek liczby ofert pracy. W roku 1998 na jedną ofertę pracy przypadało 23 bezrobotnych, natomiast w chwili obecnej aŝ 152 bezrobotnych. W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji i absolwenci szkół zawodowych. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja kobiet, stanowiących większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Polityka wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym powinna zmierzać przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Odnosi się to zwłaszcza do: inwestowania w rozwój infrastruktury, determinującej warunki rozwoju gospodarczego tworzenia struktur i instytucji wspierających rozwój biznesu, szczególnie w sektorze MSP działalności informacyjno promocyjnej skierowanej zarówno do duŝych inwestorów, jak i początkujących przedsiębiorców tworzenia nowoczesnego i elastycznego systemu edukacji młodzieŝy i dorosłych, uwzględniającego aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy rozwijania sprawnego systemu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Rodzi się zatem potrzeba uspołecznienia lokalnej polityki zatrudnienia poprzez nawiązanie w tej dziedzinie aktywnej współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z władzami wojewódzkimi, organizacjami samorządu gospodarczego, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz wolontariatem, pracującym na rzecz osób zagroŝonych skutkami długotrwałego bezrobocia. Współpraca ta umoŝliwi racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zatrudnienia, dostępnych na szczeblu gminy i powiatu. Wobec powyŝszego uchwalenie załączonego programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości uznaje się za uzasadnione.

2 Załącznik do Uchwały Nr XLII/295/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla efektywnego wzrostu zatrudnienia oraz trwałego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, przyjmuje się program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, przewidziany do realizacji w latach Program obejmuje zarówno kontynuację działań juŝ podjętych, jak i działania nowe realizowane wspólnie z gminami powiatu poznańskiego w następujących dziedzinach: inspirowania polityki dochodowej inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sieci instytucji wspierania biznesu działalności promocyjnej i informacyjnej współpracy władz powiatowych z władzami wojewódzkimi, samorządem gospodarczym i związkami pracodawców reformy systemu kształcenia wykorzystania zasobów pracy. 2.Udostępnianie majątku komunalnego i majątku Skarbu Państwa (nieruchomości i lokali) na cele gospodarcze odbywać się będzie na zasadach rynkowych, przejrzystych i jednakowych dla wszystkich zainteresowanych. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach preferowane będą długoterminowe umowy najmu lokali. 3.Przyjmuje się, Ŝe głównym instrumentem lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego będą inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury. 3.1.W celu skutecznej promocji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, dąŝyć się będzie do rozbudowy lokalnej sieci instytucji wspierania biznesu. Zamierza się to osiągnąć poprzez: poszerzenie usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z zakresu doradztwa i szkoleń w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące: uruchomienie stałego, cyklicznego seminarium szkoleniowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą, na temat sporządzania biznes planu i oceny ryzyka, zwiększenie liczby godzin indywidualnego doradztwa gospodarczego oraz pozyskanie do współpracy nowych specjalistów z dziedziny prawa i rozliczeń finansowych utworzenie witryny internetowej Ośrodka, prowadzenie na bieŝąco aktualizowanego internetowego serwisu informacyjnego, dotyczącego zakresu pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferowanej przez instytucje działające na terenie miasta i powiatu poznańskiego oraz dostępnej w ramach programów rządowych i Unii Europejskiej (we współpracy z Miejskim Informatorem Multimedialnym), nawiązanie i rozwijanie stałej współpracy w zakresie doradztwa, szkoleń i wymiany informacji z pokrewnymi ośrodkami i agencjami afiliowanymi przy izbach przemysłowo-handlowych, związkach pracodawców oraz innych instytucjach, utworzenie przy Ośrodku społecznej Rady Wspierania Przedsiębiorczości, złoŝonej z przedstawicieli samorządu gospodarczego, związków pracodawców, władz samorządowych oraz nauki, w celu wskazywania kierunków działalności Ośrodka zgodnie z bieŝącymi potrzebami sektora MSP, uzyskanie dla Ośrodka akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zorganizowanie Klubu Przedsiębiorców przy Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, słuŝącego jako forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla młodych przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie we współpracy z projektem Plato Polska. 3.3.Udzielenie przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pomocy merytorycznej gminom Powiatu Poznańskiego, zamierzającym utworzyć na swoim terenie ośrodki wspierania przedsiębiorczości. 3.4.Rozszerzenie zakresu i skali działalności Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., poprzez: podjęcie starań o powiększenie kapitału Spółki - drogą pozyskania nowych udziałowców Funduszu spośród gmin graniczących z Poznaniem, zdobycia dotacji ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dopłat ze strony głównych udziałowców ( tj. Miasta Poznania i Banku PKO BP), poszerzenie katalogu usług Funduszu o doradztwo finansowe, poręczenia dobrego wykonania kontraktów, poręczenia poŝyczek uzyskiwanych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeanalizowanie moŝliwości i ewentualne przekształcenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Poznański Fundusz Poręczeniowo Inwestycyjny, w celu poszerzenia usług poręczeniowych o działalność poŝyczkowo inwestycyjną (fundusz podwyŝszonego ryzyka tzw. venture capital), ukierunkowaną na finansowanie wybranych przedsiębiorstw z sektora MSP, aktywnych w dziedzinach, których rozwój na terenie aglomeracji poznańskiej jest szczególnie poŝądany (np. zaawansowane technologie informatyczne, wdroŝenia o charakterze innowacyjnym, turystyka, ochrona środowiska) nawiązanie współpracy z innymi funduszami poręczeń kredytowych (np. utworzonymi z udziałem Banku Zachodniego WBK lub Zarządu Województwa Wielkopolskiego),

3 uzyskanie dla Funduszu akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Współpraca z uczelniami poznańskimi w dziedzinie rozwijania istniejącego i planowanych parków naukowo technologicznych, w celu stworzenia warunków dla wykorzystania opracowywanych tam zaawansowanych technologii oraz innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MSP (utworzone równieŝ z udziałem absolwentów wyŝszych uczelni Poznania). 4.W celu skutecznego pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz partnerów do współpracy gospodarczej, prowadzić się będzie intensywną promocję 4.1.Doskonalenie opracowywanych materiałów informacyjnych i reklamowych, adresowanych do potencjalnych inwestorów, z szerokim wykorzystaniem dostępnego w internecie Miejskiego Informatora Multimedialnego 4.2.Systematyczną poprawę jakości pracy wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta i Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za obsługę inwestorów poprzez: szkolenie pracowników w zakresie obsługi inwestorów, poprzez wdraŝanie rozwiązań organizacyjnych i procedur postępowania usprawniających funkcjonowanie urzędu. 4.3.Podtrzymywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej z głównymi inwestorami, działającymi na terenie miasta i powiatu wyróŝnianie i promowanie tych inwestorów, których działalność przyczynia się do tworzenia największej liczby nowych miejsc pracy. 4.4.Współpracę Poznania z Powiatem Poznańskim oraz sąsiednimi gminami w celu przygotowywania wspólnych ofert inwestycyjnych. 4.5.Organizowanie wspólnie z samorządem gospodarczym oraz władzami wojewódzkimi misji handlowych, w celu promocji miasta i regionu jako atrakcyjnych partnerów w interesach. 4.6.Wspieranie konkursów na najlepsze produkty lub usługi rodzimego przemysłu, w celu promowania i umacniania lokalnych marek na rynkach krajowych i zagranicznych. 4.7.Poparcie dla inicjatywy zorganizowanie w trakcie Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych oraz Targów Polagra, corocznej wystawy, promującej osiągnięcia gospodarcze Miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego - wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz World Trade Center. 5. W celu zagwarantowania aktywnego udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w procesie określania kierunków rozwoju gospodarczego miasta oraz powiatu przy podejmowaniu najwaŝniejszych w tej materii decyzji, dąŝyć się będzie do systematycznego poszerzania współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, a w szczególności z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego. Współpraca ta dotyczyć będzie: 5.1.realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, istotnych dla poprawy warunków gospodarowania i Ŝycia mieszkańców, 5.2 wzajemnych konsultacji w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów strategicznego rozwoju Miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych, 5.3.priorytetowego traktowania inwestycji, w wyniku których powstanie znacząca liczba trwałych miejsc pracy, 5.4.organizowania wspólnych seminariów, szkoleń i badań naukowych, dotyczących lokalnej gospodarki i rynku pracy (stały monitoring stanu oraz efektywności działania sektora MSP), 5.5.wydawania wspólnych publikacji i materiałów informacyjnych, przydatnych zwłaszcza przedsiębiorcom z sektora MSP, 5.6.organizowania lobbyingu (z udziałem lokalnych parlamentarzystów) w celu uzyskania rozwiązań oraz decyzji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, 5.7.pozyskiwania środków pomocowych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 6. Przyjmując, Ŝe ludzka wiedza i umiejętności są najcenniejszym zasobem i najwaŝniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju regionu, podejmowane będą działania, zmierzające do unowocześnienia i podniesienia poziomu kształcenia oraz do stworzenia moŝliwości szybkiej i elastycznej zmiany profilu kwalifikacji pracowników zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Wśród nich za najwaŝniejsze uznaje się: 6.1.Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w związku z wprowadzaniem go do programu szkoły średniej wszystkich typów w roku szkolnym 2002/2003 (zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji), poprzez staranny dobór i odpowiednie wyszkolenie przyszłych wykładowców 6.2.Nawiązanie stałej współpracy szkół średnich z samorządami gospodarczymi i związkami pracodawców w celu: bieŝącej korekty programów nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku, popularyzacji wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w formie organizowania wykładów i zajęć praktycznych z dziedziny samodzielnego prowadzenia małej firmy lub konkursów na najlepszy biznesplan, promowania etosu przedsiębiorcy wśród młodzieŝy poprzez zachęcanie do uczestnictwa w młodzieŝowych kołach biznesu (organizowanych pod patronatem samorządu gospodarczego). 6.3.Utworzenie, wspólnie z przedstawicielami biznesu, Poznańskiego Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieŝy. 6.4.Poszerzenie oferty programowej oraz podnoszenie jakości usług edukacyjnych w oświacie dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w szkołach wieczorowych) Stworzenie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych, dostępnego w Miejskim Informatorze Multimedialnym i w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. 6.6.Przygotowywanie corocznego raportu o bezrobociu wśród absolwentów szkół ponad - podstawowych z terenu miasta i powiatu (zespół Powiatowego Urzędu Pracy).

4 6.7.Nadanie priorytetu aktywnym programom pomocy bezrobotnym, finansowanym z Funduszu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych, pozwalających a zdobycie poszukiwanych kwalifikacji oraz poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wspieranie programu informatyzacji szkół. 7. W celu stworzenia warunków dla optymalnego wykorzystania zasobów pracy, obniŝenia kosztów zatrudnienia oraz zmniejszenia zagroŝenia skutkami długotrwałego bezrobocia, realizowane będą przedsięwzięcia, obejmujące: 7.1.organizacyjną i techniczną modernizację Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w celu poprawy jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez m. in.: wzmocnienie kadrowe pionów pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i rejestracji, zakup i wdroŝenie elektronicznego systemu zarządzającego ruchem klientów w urzędzie, poszerzenie usług z zakresu otwartego pośrednictwa pracy w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Stworzenie, w porozumieniu ze związkami pracodawców, prywatnymi biurami pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, lokalnej sieci usług z dziedziny pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (w celu wymiany ofert pracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz moŝliwości odbywania wspólnych szkoleń), obejmującej takie instytucje, jak: Sklep z Ofertami Pracy Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Klub Pracy, Salę Zawodoznawczą oraz zespół pośredników pracy i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier), Centrum Doradztwa Zawodowego dla MłodzieŜy przy ul. Działyńskich, Biuro Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, MłodzieŜowe Biuro Pracy przy Komendzie OHP, Poradnia Psychologiczno -Zawodową Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Prywatne biura pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Zespół poradni psychologiczno pedagogicznych (połoŝenie nacisku na rozwijanie poradnictwa zawodowego dla młodzieŝy). 7.3.BieŜącą wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Nottingham, Assen, Hannover, Rennes) w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 7.4.Stałą współpracę z gminami i powiatami w dziedzinie wymiany ofert pracy i szkoleń oraz programów wspierania przedsiębiorczości. 7.5.Współudział w organizowaniu profesjonalnych badań rynku pracy, dotyczących w szczególności: regularnego sporządzania lokalnych prognoz popytu na pracę, oceny wpływu planowanych inwestycji na bilans miejsc pracy na lokalnym rynku (np. w przypadku budowy wielkich obiektów handlowych), 7.6.Promocję, wspólnie ze związkami pracodawców oraz związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, zatrudniania młodzieŝy, absolwentów szkół i kobiet 7.7.Stwarzanie warunków dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Program ma charakter dokumentu kierunkowego. Jego praktyczna realizacja wymagać będzie przygotowania szczegółowego harmonogramu działań na poziomie operacyjnym. Program podlegać będzie weryfikacji, odpowiednio do nowych uwarunkowań prawnych, rzeczowych i finansowych, zachodzących w trakcie jego wdraŝania. UCHWAŁA NR LXXXI/949/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie: przyjęcia programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje: 1. Rada Miasta Poznania przyjmuje program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata , stanowiący załącznik do uchwały.

5 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Poznania /-/Dariusz Lipiński UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA NR LXXXI/949/III/2002 z dnia 12 marca 2002r. W ostatnich latach, po okresie względnie korzystnej sytuacji na krajowym rynku pracy, nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Po 1998 roku, w którym odnotowano najniŝszy poziom bezrobocia w całym okresie transformacji gospodarki, obserwuje się znaczny, postępujący wzrost liczby bezrobotnych. Według stanu na 31 stycznia 2002 roku, liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 3 253,3 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18 %. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obejmującego łącznie Miasto Poznań i gminy Powiatu Poznańskiego, liczba bezrobotnych w tym okresie wynosiła 29,1 tysiąca osób, a stopa bezrobocia 5,9 % w Mieście Poznaniu i 8,9% w Powiecie Poznańskim. W porównaniu ze stanem z roku 1998, na terenie aglomeracji poznańskiej w ciągu trzech minionych lat nastąpił znaczny, ponad czterokrotny wzrost liczby bezrobotnych. Wzrastającemu bezrobociu towarzyszył sukcesywny spadek liczby ofert pracy. W roku 1998 na jedną ofertę pracy przypadało 23 bezrobotnych, natomiast w chwili obecnej aŝ 152 bezrobotnych. W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby bez kwalifikacji i absolwenci szkół zawodowych. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja kobiet, stanowiących większość wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Mimo znacznego wzrostu bezrobocia aglomeracja poznańska zalicza się nadal do obszarów kraju, gdzie sytuacja na rynku pracy naleŝy do względnie korzystnych, a występujące tu bezrobocie nie ma charakteru strukturalnego. Pogorszenie się sytuacji na poznańskim rynku pracy nie jest rezultatem czynników o charakterze lokalnym, lecz wynika przede wszystkim z niekorzystnych trendów i zjawisk (spadek tempa wzrostu gospodarczego) występujących w gospodarce krajowej. Główne przyczyny zwiększonego napływu do bezrobocia, to wejście na rynek pracy populacji wyŝu demograficznego oraz redukcja zatrudnienia w restrukturyzowanych firmach (związana z obniŝaniem kosztów produkcji). Zwiększonemu napływowi bezrobotnych towarzyszy malejące tempo odpływu z bezrobocia, spowodowane: znacznym spadkiem liczby ofert pracy, wynikającym z likwidacji istniejących miejsc pracy (restrukturyzacja) oraz z niewystarczającego przyrostu liczby nowych miejsc pracy (recesja) niedostosowaniem struktury podaŝy kwalifikacji pracowników do struktury popytu na te kwalifikacje (efekt przestarzałego systemu edukacji, niezdolnego do elastycznego reagowania na zmienne wymogi gospodarki) wysokimi kosztami zatrudnienia niesprzyjającymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi stosunków pracy. Przyjmuje się, Ŝe elementami skutecznej polityki wzrostu zatrudnienia prowadzonej w skali makroekonomicznej, powinny być działania zmierzające do osiągnięcia i utrzymania równowagi budŝetowej, obniŝenia podatków i stóp procentowych oraz liberalizacji warunków pracy i płacy. Polityka wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym powinna zmierzać przede wszystkim do tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz do optymalnego wykorzystania zasobów pracy. Odnosi się to zwłaszcza do: inwestowania w rozwój infrastruktury, determinującej warunki rozwoju gospodarczego tworzenia struktur i instytucji wspierających rozwój biznesu, szczególnie w sektorze MSP działalności informacyjno promocyjnej skierowanej zarówno do duŝych inwestorów, jak i początkujących przedsiębiorców tworzenia nowoczesnego i elastycznego systemu edukacji młodzieŝy i dorosłych, uwzględniającego aktualne

6 potrzeby lokalnego rynku pracy rozwijania sprawnego systemu usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Zgodnie z celami reformy administracyjnej kraju z roku 1998, praktyczna realizacja lokalnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy stała się jednym z głównych zadań powiatowej wspólnoty samorządowej. Podstawowymi narzędziami, mającymi słuŝyć do jego realizacji, są powiatowe urzędy pracy oraz środki finansowe Funduszu Pracy. JednakŜe wobec obecnej skali bezrobocia są one dalece niewystarczające. Stwierdzić naleŝy, iŝ zadanie skutecznego zwalczania tego zjawiska nie moŝe być wykonane jedynie siłami władz powiatowych. Rodzi się zatem potrzeba uspołecznienia lokalnej polityki zatrudnienia poprzez nawiązanie w tej dziedzinie aktywnej współpracy władz Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego z władzami wojewódzkimi, organizacjami samorządu gospodarczego, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz wolontariatem, pracującym na rzecz osób zagroŝonych skutkami długotrwałego bezrobocia. Współpraca ta umoŝliwi racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zatrudnienia, dostępnych na szczeblu gminy i powiatu. Wobec powyŝszego, Zarząd Miasta Poznania proponuje uchwalenie załączonego programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości. Załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXXI/949/III/2002 z dnia 12 marca 2002 r. Przewodniczący Rady Miasta Poznania /-/Dariusz Lipiński Program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla efektywnego wzrostu zatrudnienia oraz trwałego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, przyjmuje się program wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, przewidziany do realizacji w latach Program obejmuje zarówno kontynuację działań juŝ podjętych, jak i działania nowe, w następujących dziedzinach: lokalnej polityki dochodowej inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury sieci instytucji wspierania biznesu działalności promocyjnej i informacyjnej współpracy władz powiatowych z władzami wojewódzkimi, samorządem gospodarczym i związkami pracodawców reformy systemu kształcenia wykorzystania zasobów pracy. 1. W celu skłonienia inwestorów do podejmowania róŝnorodnej działalności gospodarczej na terenie Miasta oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, prowadzić się będzie stabilną i przejrzystą politykę w zakresie wysokości podatków lokalnych i opłat za korzystanie z mienia komunalnego. 2. Udostępnianie majątku komunalnego (nieruchomości i lokali) na cele gospodarcze odbywać się będzie na zasadach rynkowych, przejrzystych i jednakowych dla wszystkich zainteresowanych. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach preferowane będą długoterminowe umowy najmu lokali (na obszarze Miasta Poznania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMP nr 532/2000 z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uŝytkowymi). 3. Przyjmuje się, Ŝe głównym instrumentem lokalnej polityki wspierania rozwoju gospodarczego są inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury, ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. 4. W celu skutecznej promocji rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, dąŝyć się będzie do rozbudowy lokalnej sieci instytucji wspierania biznesu. Zamierza się to osiągnąć poprzez:

7 4.1. Poszerzenie usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości z zakresu doradztwa i szkoleń w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące: - uruchomienie stałego, cyklicznego seminarium szkoleniowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą, na temat sporządzania biznesplanu i oceny ryzyka - zwiększenie liczby godzin indywidualnego doradztwa gospodarczego oraz pozyskanie do współpracy nowych specjalistów z dziedziny prawa i rozliczeń finansowych - utworzenie witryny internetowej Ośrodka - prowadzenie na bieŝąco aktualizowanego internetowego serwisu informacyjnego, dotyczącego zakresu pomocy na rzecz MSP, oferowanej przez instytucje działające na terenie Miasta i Powiatu Poznańskiego oraz dostępnej w ramach programów rządowych i Unii Europejskiej (we współpracy z Miejskim Informatorem Multimedialnym) - nawiązanie i rozwijanie stałej współpracy w zakresie doradztwa, szkoleń i wymiany informacji z pokrewnymi ośrodkami i agencjami afiliowanymi przy izbach przemysłowo-handlowych, związkach pracodawców oraz innych instytucjach - utworzenie przy Ośrodku społecznej Rady Wspierania Przedsiębiorczości, złoŝonej z przedstawicieli samorządu gospodarczego, związków pracodawców, władz samorządowych oraz nauki, w celu wskazywania kierunków działalności Ośrodka zgodnie z bieŝącymi potrzebami sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie - MSP) - uzyskanie dla Ośrodka akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.2 Zorganizowanie Klubu Przedsiębiorców przy Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, słuŝącego jako forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla młodych przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie we współpracy z projektem Plato Polska 4.3 Udzielenie przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości pomocy merytorycznej gminom Powiatu Poznańskiego, zamierzającym utworzyć na swoim terenie ośrodki wspierania przedsiębiorczości 4.4. Rozszerzenie zakresu i skali działalności Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., poprzez: - podjęcie starań o powiększenie kapitału Spółki - drogą pozyskania nowych udziałowców Funduszu spośród gmin graniczących z Poznaniem, zdobycia dotacji ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dopłat ze strony głównych udziałowców (tj. Miasta Poznania i Banku PKO BP) - poszerzenie katalogu usług Funduszu o doradztwo finansowe, poręczenia dobrego wykonania kontraktów, poręczenia poŝyczek uzyskiwanych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeanalizowanie moŝliwości i ewentualne przekształcenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Poznański Fundusz Poręczeniowo Inwestycyjny, w celu poszerzenia usług poręczeniowych o działalność poŝyczkowo inwestycyjną (fundusz podwyŝszonego ryzyka tzw. venture capital), ukierunkowaną na finansowanie wybranych przedsiębiorstw z sektora MSP, aktywnych w dziedzinach, których rozwój na terenie aglomeracji poznańskiej jest szczególnie poŝądany (np. zaawansowane technologie informatyczne, wdroŝenia o charakterze innowacyjnym, turystyka, ochrona środowiska) - nawiązanie współpracy z innymi funduszami poręczeń kredytowych (np. utworzonymi z udziałem Banku Zachodniego WBK lub Zarządu Województwa Wielkopolskiego) - uzyskanie dla Funduszu akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.5. Współpraca z uczelniami poznańskimi w dziedzinie rozwijania istniejącego i planowanych parków naukowo technologicznych, w celu stworzenia warunków dla wykorzystania opracowywanych tam zaawansowanych technologii oraz innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MSP (utworzone równieŝ z udziałem absolwentów wyŝszych uczelni Poznania). 5. W celu skutecznego pozyskiwania kapitału inwestycyjnego oraz partnerów do współpracy gospodarczej, prowadzić się będzie intensywną promocję Miasta Poznania poprzez: 5.1 Doskonalenie opracowywanych materiałów informacyjnych i reklamowych, adresowanych do potencjalnych inwestorów, z szerokim wykorzystaniem dostępnego w internecie Miejskiego Informatora Multimedialnego 5.2. Systematyczną poprawę jakości pracy wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, w tym poprzez wdraŝanie rozwiązań organizacyjnych i procedur postępowania, umoŝliwiających uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 : Podtrzymywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej z głównymi inwestorami, działającymi na terenie Miasta wyróŝnianie i promowanie tych inwestorów, których działalność przyczynia się do tworzenia największej liczby nowych miejsc pracy 5.4.Współpracę z Powiatem Poznańskim oraz sąsiednimi gminami w celu przygotowywania wspólnych ofert inwestycyjnych 5.5.Organizowanie wspólnie z samorządem gospodarczym oraz władzami wojewódzkimi misji handlowych, w celu promocji miasta i regionu jako atrakcyjnych partnerów w interesach. 5.6.Wspieranie konkursów na najlepsze produkty lub usługi rodzimego przemysłu, w celu promowania i umacniania lokalnych marek na rynkach krajowych i zagranicznych Zorganizowanie w trakcie Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych oraz Targów Polagra,

8 corocznej wystawy, promującej osiągnięcia gospodarcze Miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego - wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz World Trade Center. 6 W celu zagwarantowania aktywnego udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w procesie określania kierunków rozwoju gospodarczego Miasta oraz przy podejmowaniu najwaŝniejszych w tej materii decyzji, dąŝyć się będzie do systematycznego poszerzania współpracy władz Miasta Poznania z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, a w szczególności z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego. Współpraca ta dotyczyć będzie: 6.1 Realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, istotnych dla poprawy warunków gospodarowania i Ŝycia mieszkańców 6.2. Wzajemnych konsultacji w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów strategicznego rozwoju Miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych 6.3. Priorytetowego traktowania inwestycji, w wyniku których powstanie znacząca liczba trwałych miejsc pracy 6.4. Organizowania wspólnych seminariów, szkoleń i badań naukowych, dotyczących lokalnej gospodarki i rynku pracy ( stały monitoring stanu oraz efektywności działania sektora MSP) 6.5. Wydawania wspólnych publikacji i materiałów informacyjnych, przydatnych zwłaszcza przedsiębiorcom z sektora MSP 6.6. Organizowania lobbyingu ( z udziałem lokalnych parlamentarzystów) w celu uzyskania rozwiązań oraz decyzji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu 6.7. Pozyskiwania środków pomocowych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 7 Przyjmując, Ŝe ludzka wiedza i umiejętności są najcenniejszym zasobem i najwaŝniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju regionu, podejmowane będą działania, zmierzające do unowocześnienia i podniesienia poziomu kształcenia oraz do stworzenia moŝliwości szybkiej i elastycznej zmiany profilu kwalifikacji pracowników zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Wśród nich za najwaŝniejsze uznaje się: 7.1. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w związku z wprowadzaniem go do programu szkoły średniej wszystkich typów w roku szkolnym 2002/2003 (zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji), poprzez staranny dobór i odpowiednie wyszkolenie przyszłych wykładowców 7.2. Nawiązanie stałej współpracy szkół średnich z samorządami gospodarczymi i związkami pracodawców w celu: - -bieŝącej korekty programów nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku - -popularyzacji wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, w formie organizowania wykładów i zajęć praktycznych z dziedziny samodzielnego prowadzenia małej firmy lub konkursów na najlepszy biznesplan - -promowania etosu przedsiębiorcy wśród młodzieŝy poprzez zachęcanie do uczestnictwa w młodzieŝowych kołach biznesu (organizowanych pod patronatem samorządu gospodarczego) 8 Utworzenie, wspólnie z przedstawicielami biznesu, Poznańskiego Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieŝy z niezamoŝnych rodzin 8.1.Poszerzenie oferty programowej oraz podnoszenie jakości usług edukacyjnych w oświacie dla dorosłych (w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w szkołach wieczorowych) 8.1.Stworzenie internetowego banku informacji o aktualnie oferowanych kursach i szkoleniach zawodowych, dostępnego w Miejskim Informatorze Multimedialnym i w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości 8.2.Przygotowywanie corocznego raportu o bezrobociu wśród absolwentów szkół ponad - podstawowych z terenu Miasta i Powiatu (zespół Powiatowego Urzędu Pracy) 8.3.Nadanie priorytetu aktywnym programom pomocy bezrobotnym, finansowanym z Funduszu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych, pozwalających na zdobycie poszukiwanych kwalifikacji oraz poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 8.4.Wspieranie programu informatyzacji szkół. 9 W celu stworzenia warunków dla optymalnego wykorzystania zasobów pracy, obniŝenia kosztów zatrudnienia oraz zmniejszenia zagroŝenia skutkami długotrwałego bezrobocia, realizowane będą przedsięwzięcia, obejmujące: 9.1.Organizacyjną i techniczną modernizację Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w celu poprawy jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez m. in.: - wzmocnienie kadrowe pionów pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i rejestracji - zakup i wdroŝenie elektronicznego systemu zarządzającego ruchem klientów w urzędzie - poszerzenie usług z zakresu otwartego pośrednictwa pracy w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości 9.2.Stworzenie, w porozumieniu ze związkami pracodawców, prywatnymi biurami pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, lokalnej sieci usług z dziedziny pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (w celu wymiany ofert pracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz moŝliwości odbywania wspólnych szkoleń), obejmującej takie instytucje, jak: - Sklep z Ofertami Pracy Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - Klub Pracy, Salę Zawodoznawczą oraz zespół pośredników pracy i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier) - Centrum Doradztwa Zawodowego dla MłodzieŜy przy ul. Działyńskich - Biuro Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych

9 - MłodzieŜowe Biuro Pracy przy Komendzie OHP - Poradnia Psychologiczno - Zawodową Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Prywatne biura pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego - -Zespół poradni psychologiczno pedagogicznych (połoŝenie nacisku na rozwijanie poradnictwa zawodowego dla młodzieŝy). 10. BieŜącą wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi (Nottingham, Assen, Hannover, Rennes) w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy 10.1.Stałą współpracę z gminami i powiatami w dziedzinie wymiany ofert pracy i szkoleń oraz programów wspierania przedsiębiorczości 10.2.Organizowanie profesjonalnych badań rynku pracy, dotyczących w szczególności : - regularnego sporządzania lokalnych prognoz popytu na pracę - oceny wpływu planowanych inwestycji na bilans miejsc pracy na lokalnym rynku (np. w przypadku budowy wielkich obiektów handlowych) 10.3.Promocję zatrudniania kobiet, osób niepełnosprawnych i młodzieŝy wspólnie ze związkami pracodawców oraz związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Program ma charakter dokumentu kierunkowego. Jego praktyczna realizacja wymagać będzie przygotowania szczegółowego harmonogramu działań na poziomie operacyjnym. Program podlegać będzie weryfikacji, odpowiednio do nowych uwarunkowań prawnych, rzeczowych i finansowych, zachodzących w trakcie jego wdraŝania. Opracował zespół pod kierunkiem Wiceprezydenta Miasta Poznania Tomasza J. Kaysera, w składzie: Jarosław Maciej Dohnal Wydział Działalności Gospodarczej UM Janusz Meissner Wydział Koordynacji Rozwoju UM Zygmunt JeŜewski Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA <

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < Szczecin, wrzesień 2012 r. PROCEDURA BUDŻETOWA Projekt Budżetu Miasta jest tworzony na podstawie: przepisów ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY CELE KIERUNKOWE PROGRAMU POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2003-2007

CEL STRATEGICZNY CELE KIERUNKOWE PROGRAMU POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2003-2007 Załącznik do uchwały nr VI/81/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26.02.2003 r. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym polityki oświatowej miasta na lata 2003-2007 jest stworzenie moŝliwości ponadstandardowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata Zielona Góra, luty 2011 roku

Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata Zielona Góra, luty 2011 roku Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020 Zielona Góra, luty 2011 roku Przesłanki przygotowania Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020 SYTUACJA GOSPODARCZA - Wzrost liczby miejsc pracy,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI. z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/342/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia 1 lipiec 2009 Rozwój obecna dekada 2000: 650 000 mieszkańców 130 000 studentów 18 000 absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo