OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy"

Transkrypt

1 OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW Opracowanie Kraków kwiecień 2007

2 Opracowanie: Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive z Krakowa Zespół autorski: Ania Fiń Monika Miszczuk 2

3 Spis treści WSTĘP... 5 Problemy badawcze... 5 Metodologia badań... 7 Dobór próby OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Struktura zatrudnienia Historia powstania przedsiębiorstwa FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA OPOLSKIM RYNKU PRACY Bariery rozwojowe przedsiębiorstw Plany inwestycyjne Rady i wytyczne dla początkujących przedsiębiorców PROCESY REKRUTACJI I REDUKCJI ZATRUDNIENIA Procesy rekrutacji: preferowane i najczęściej stosowane formy rekrutacji Charakterystyka zapotrzebowania pracowników Najbardziej pożądane profile zawodowe Procesy redukcji zatrudnienia WIZERUNEK OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA Struktura społeczno-demograficzna osób poszukujących pracy Ocena słabych i mocnych stron potencjalnych pracowników Ocena kandydatów kierowanych z Urzędu Pracy Wizerunek idealnego kandydata KWALIFIKACJE KADRY PRACOWNICZEJ ORAZ SZKOLENIA W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW Ocena kadry pracowniczej Postawy wobec szkoleń Szkolenia organizowane przez Urząd Pracy OCENA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Rola Urzędu Pracy jako pośrednika w procesie rekrutacji Ocena współpracy z Urzędem Pracy Propozycje zmian WNIOSKI Z BADAŃ Spis tabel

4 WSTĘP Niniejsze badania zostały wykonane w ramach projektu Obserwator gospodarczy diagnoza podaży i popytu na opolskim rynku pracy, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Problemy badawcze Celem badań była diagnoza podaży i popytu na opolskim rynku pracy. Problematyka badawcza koncentrowała się wokół dwóch najistotniejszych zagadnień: funkcjonowania firm oraz stosowanej przez przedsiębiorstwa polityki personalnej. Prowadząc wywiady, staraliśmy się dotrzeć do osób, zajmujących w firmach jak najwyższą pozycję, aby móc uzyskać rzetelne informacje dotyczące firm, którymi zarządzają, dzięki czemu zdecydowaną większość respondentów stanowili szefowie i wiceszefowie firm. W przypadku podmiotów największych, wywiady zostały przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za politykę personalną firmy, z kadrowymi oraz specjalistami do spraw personalnych. Istotne problemy badawcze obejmowały także zagadnienia dotyczące charakterystyki początków istnienia podmiotów gospodarczych oraz identyfikacji najistotniejszych barier utrudniających funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Dokonaliśmy analizy planów inwestycyjnych badanych firm i dodatkowo przyjrzeliśmy się na ile planowane działania rozwojowe powiązane są z polityką personalną. Kolejnym problemem badawczym była 4

5 identyfikacja preferowanych i najczęściej stosowanych form rekrutacji kadry pracowniczej. Udało nam się dokonać nie tylko wieloaspektowej charakterystyki sposobów naboru pracowników, ale również określić rolę Powiatowych Urzędów Pracy w tym procesie. Ponadto dokonana została charakterystyka osób poszukujących zatrudnienia, gdzie dużą uwagę zwróciliśmy nie tylko na strukturę społeczno-demograficzną, ale i na identyfikację słabych i mocnych stron kandydatów do zatrudnienia. Przyjrzeliśmy się dokładnie głównym oczekiwaniom pracodawców względem pracobiorców, co umożliwiło skonstruowanie wizerunku idealnego kandydata. Ważnym aspektem badania była wielowymiarowa charakterystyka osób zatrudnionych za pośrednictwem PUP na tle innych pracowników oraz określenie poziomu zadowolenia z tak rekrutowanych osób. Opisaliśmy również postawy pracodawców wobec szkoleń zewnętrznych. Istotnym celem badania była również pogłębiona charakterystyka dotychczasowej współpracy firm z Powiatowymi Urzędami Pracy, gdzie ocenie respondentów poddana została zarówno jakość współpracy z PUP, jak i atrakcyjność oraz przydatność samej oferty urzędów. W niniejszym raporcie zostaną przestawione kolejno następujące zagadnienia: Charakterystyka badanych firm struktura zatrudnienia Bariery rozwojowe przedsiębiorstw Plany inwestycyjne przedsiębiorstw Rady i wytyczne dla początkujących przedsiębiorców Identyfikacja preferowanych i najczęściej stosowanych form rekrutacji Charakterystyka zapotrzebowania na pracowników Kryteria doboru pracowników Najbardziej pożądane profile zawodowe Redukcja zatrudnienia Charakterystyka osób poszukujących zatrudnienia 5

6 Ocena słabych i mocnych stron potencjalnych pracowników Ocena kandydatów do pracy polecanych przez Powiatowe Urzędy Pracy Idealne profile zawodowe Charakterystyka postaw pracodawców wobec szkoleń Ocena Powiatowych Urzędów Pracy, w tym ocena roli Powiatowych Urzędów Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu Metodologia badań Badania miały charakter jakościowy i zostały przeprowadzone w oparciu o metodę indywidualnych wywiadów pogłębionych Individual in Depth Interview (IDI). O zastosowaniu jakościowej metody badawczej zadecydował przede wszystkim fakt, że metoda ta, ze względu na swą miękkość i mniejszą standaryzację, pozwoliła poznać nie tylko to, w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają badaną rzeczywistość, ale jednocześnie umożliwiła nam dotarcie do często nieuświadomionych opinii czy postaw. Ponadto wywiady IDI znajdują zastosowanie w badaniach, gdzie problem wymaga znacznie głębszego poznania poglądów i postaw badanych, niż jest to możliwe przy użyciu standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego. Są one niezastąpione w badaniach liderów opinii czy osób trudno dostępnych, jak np. przedsiębiorców. W naszym przypadku, badania polegały na indywidualnej rozmowie indagatora osoby prowadzącej wywiad z osobami odpowiedzialnymi za politykę personalną firmy, gdzie najczęściej były to osoby zarządzające, bądź właściciele firm. Wywiady te miały charakter częściowo ustrukturalizowany, ponieważ podstawę do dyskusji stanowił scenariusz wywiadu, który był ściśle podporządkowany założonej problematyce badawczej. Każda z przeprowadzonych rozmów była nagrywana na dyktafon, a następnie dokonano celowej transkrypcji tych wywiadów. 6

7 W analizie tak otrzymanych danych, koncentrujemy się na jakościowym opisie badanej rzeczywistości, zwracając przede wszystkim uwagę na różnorodność badanych zjawisk, a nie na częstotliwości ich występowania. Badania te, z jednej strony mają charakter eksploracyjny, w oparciu o uzyskane dane postawione zostaną hipotezy, zidentyfikowane będą różne kategorię zjawisk, które pomogą precyzyjnie skonstruować kwestionariusz wywiadu do badań ilościowych. Po za tym uzyskane informacje stanowić będą niezwykle cenny obraz rynku pracy wzbogacający materiał statystyczny uzyskany w trakcie badaniach ilościowych. Dobór próby Zastosowaliśmy, zgodnie z metodologią badań jakościowych, celowy dobór próby, gdzie przeprowadzonych zostało 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych w prywatnych przedsiębiorstwach działającym na terenie województwa opolskiego. Dodatkowym kryterium doboru próby była wielkość firmy, mierzona ilością zatrudnionych w niej osób, gdzie badanie objęło: 7 firm zatrudniających do 5 pracowników; 5 firm zatrudniających od 6 do 20 pracowników; 5 firm od 21 do 50 pracowników; 9 firm od pracowników; oraz 4 firmy, których liczba zatrudnionych pracowników wynosi więcej niż 250 osób. Taki dobór próby zapewnił odpowiednie zróżnicowanie opinii i adekwatność otrzymanych wyników do struktury rynku pracy. 7

8 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Zgodnie z przyjętymi założeniami, badaniem objęliśmy 30 podmiotów gospodarczych. Prowadząc badania staraliśmy się dotrzeć do przedsiębiorstw o zróżnicowanej wielkości, bowiem najistotniejszym kryterium doboru próby była właśnie wielkość przedsiębiorstwa, mierzona wielkością zatrudnienia. Dzięki takiemu doborowi udało nam się zdiagnozować najistotniejsze problemy oraz uzyskać zróżnicowane opinie na temat subiektywnych spostrzeżeń pracodawców dotyczących lokalnego rynku pracy. Zakres działalności badanych przedsiębiorstw obejmował zarówno rynek lokalny i regionalny, jak również krajowy i zagraniczny. Na rynek krajowy oraz zagraniczny (przeważnie europejski: niemiecki, francuski, brytyjski, skandynawski, czeski, słowacki oraz rosyjski) zorientowane były głównie przedsiębiorstwa duże, zatrudniające więcej niż 50 osób, chodź znalazły się wśród nich także dwie firmy średniej wielkości: jedna zajmująca się produkcją cukierniczą oraz druga zorientowana na produkcję oświetlenia meblowego. Pozostałe podmioty gospodarcze, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, funkcjonowały na rynku lokalnym w obrębie województwa opolskiego lub krajowym. Wśród badanych przedsiębiorstw przeważają firmy produkcyjne, a w następnej kolejności działające w branży handlowej oraz usługowej. W grupie firm produkcyjnych znajdują się przede wszystkim firmy duże oraz wielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające więcej niż 250 osób. Ich działalność związana jest między innymi z: produkcją sieci cieplnych, produkcją urządzeń dla przemysłu rolniczego, produkcją papieru i energii cieplnej, produkcją mebli oraz oświetlenia meblowego, produkcją konstrukcji stalowych oraz produkcją cukierniczą. Wśród przedsiębiorstw działających w sektorze handlowym znalazły się firmy różnej wielkości: od 8

9 mikroprzedsiębiorstw do przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników. Jednak zdecydowanie przeważały tu małe i średnie firmy, które zajmowały się handlem częściami samochodowymi, materiałami spawalniczymi, artykułami budowlanymi, farb, materiałów elektrycznych czy armatury. Najmniejsza liczba badanych podmiotów gospodarczych działała w branży usługowej. Znalazły się tu między innymi: 3 mikro przedsiębiorstwa, 3 firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników oraz jedno wielkie przedsiębiorstwo. Działalność usługowa związana była głównie ze świadczeniem usług w zakresie transportu, usług kanalizacyjnych i wodnych oraz naprawy pojazdów mechanicznych. W celu lepszego poznania sytuacji badanych podmiotów gospodarczych przyjrzeliśmy się dokładniej także: a) strukturze zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz b) głównym motywom rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 1.1 Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach jest mocno skorelowana z główną dziedziną działalności funkcjonowania określonych podmiotów gospodarczych. W grupie firm najmniejszych, tzw. mikroprzedsiębiorstw, wśród których przeważają podmioty działające głównie w branży handlowej i usługowej dominują stanowiska pracy związane ze sprzedażą bezpośrednią, obsługą klienta oraz towaru takie jak sprzedawca oraz magazynier. W branży usługowej pracują natomiast osoby zatrudnione na stanowisku spedytora, kierowcy, diagnosty komputerowego oraz mechaników samochodowych. Pracownicy zajmujący te stanowiska zwykle legitymują się wykształceniem technicznym oraz konkretnymi umiejętnościami związanymi 9

10 z wykonywaniem danego zawodu. Przeważają wśród nich mężczyźni w wieku produkcyjnym. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż w strukturze badanych mikroprzedsiębiorstw nie ma stanowisk pracy związanych z administracją czy pracami biurowymi. Zakresem obowiązków przynależnym tym stanowiskom bezpośrednio zajmują się osoby zarządzające badanymi firmami. Wśród badanych firm zatrudniających od 6 do 20 pracowników znalazły się podmioty gospodarcze działające w branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. W większości tych przedsiębiorstw stanowiska biurowe zminimalizowane są do specjalistów ds. księgowych bądź kadrowych, na których zatrudniane są przeważnie kobiety. Zdecydowaną większość kobiet stanowiła także w firmie krawieckiej, gdzie pracowały na stanowisku szwaczki. Natomiast w firmie produkcyjnej, zajmującej się produkcją konstrukcji stalowych, przeważali mężczyźni pracujący w zawodach ślusarza, spawacza, wiertacza czy operatora wózków widłowych. W grupie przebadanych, nieco większych, bo zatrudniających od 21 do 50 pracowników, przedsiębiorstw, przeważały firmy produkcyjne oraz handlowe. W podmiotach produkcyjnych, jak na przykład w zajmującej się produkcją urządzeń dla przemysłu rolniczego firmie, w strukturze zatrudnienia, dominują fizyczne stanowiska pracy takie, jak: ślusarz oraz spawacz. Zdecydowaną większość pracowników fizycznych stanowią tu mężczyźni powyżej 40 roku życia. Kobiety natomiast pracują w pionie administracyjnobiurowym oraz w serwisie sprzątającym. W badanych firmach sektora handlowego struktura zatrudnienia jest bardziej zróżnicowana, obejmuje ona, bowiem stanowiska sprzedawcy, kasjerów, magazynierów, kierowców oraz zatrudnionych w pionie administracyjno-biurowym. Warto zaznaczyć, że w przypadku omawianych przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, niewielką część zatrudnionych osób stanowi kadra 10

11 kierownicza oraz administracyjna, która szacunkowo wynosi 15% ogółu załogi. W kolejnej kategorii firm, którą stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające od 51 do 250 osób znalazły się przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe oraz dwie firmy działające w branży handlowej. W strukturze zatrudnienia przedsiębiorstw sektora produkcyjnego dominowali pracownicy fizyczni, zaś umysłowi stanowili niewielki procent osób. Byli to przede wszystkim pracownicy kadr, marketingu, księgowości. Na przykład w firmie produkcyjnej, produkującej sieci cieplne, zatrudniającej 70 pracowników, około 10 osób stanowią pracownicy administracji i marketingu, a pozostali to pracownicy fizyczni, montażyści, osoby sprzątające. Wśród firm sektora usługowego, omawianej kategorii podmiotów gospodarczych, sytuacja przedstawiała się podobnie. Stanowiska umysłowe stanowiły tylko niewielki odsetek zatrudnionych osób. Przykładem jest tutaj firma świadcząca usługi kanalizacyjne i wodne. Z pośród 137 pracowników tego przedsiębiorstwa na stanowiskach nierobotniczych zatrudnionych było 43 osoby, pozostałe miejsca pracy miały charakter fizyczny i stanowili je: maszyniści stacji pomp, monterzy sieci wodnych, monterzy sieci kanalizacyjnych, ślusarze. W strukturze zatrudnienia przeważali mężczyźni, posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (średnim legitymowali się najczęściej brygadziści). Zaledwie 37 stanowisk zajmowały kobiety: były to przede wszystkim pracownicy pionu administracyjno-biurowego oraz sprzątaczki. Jak można zatem zauważyć w strukturze zatrudnienia średnich przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych jak i usługowych, dominują fizyczne miejsca pracy, które w większości przypadków zajmowane są przez mężczyzn w wieku produkcyjnym, posiadającym wykształcenie techniczne: zasadnicze zawodowe lub średnie oraz specjalne - formalne uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. 11

12 Pracownicy umysłowi, wśród których częściej spotykamy kobiety, stanowią znacznie mniejszy procent załogi tych przedsiębiorstw. Podobne proporcje pomiędzy kadrą fizyczną, zaangażowaną w bezpośredni proces produkcji a pionem administracyjnym, występują także wśród wielkich podmiotów gospodarczych, w których liczba pracowników przekracza 250 osób. Prawie wszystkie badane wielkie podmioty gospodarcze działają w sektorze produkcyjnym, jeden zaś w branży usługowej. W zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła firmie, zatrudniającej 700 pracowników, około 70% załogi to pracownicy fizyczni (monterzy, obchodowi sieci i węzłów, maszyniści kotłów, operatorzy systemu ciepłowniczego), to głównie mężczyźni, posiadający uprawnienia elektryczne, w wieku od 30 do 50 lat. Podobnie sytuacja przedstawia się w zakładzie cukierniczym, gdzie 80% kadry pracowniczej stanowią robotnicy fizyczni. W branży cukierniczej zdecydowaną większość stanowią jednak kobiety. Mężczyźni natomiast zatrudniani są tu w znacznie mniejszej liczbie, głownie przy obsłudze maszyn i urządzeń oraz jako kierowcy. Warto przy tym zauważyć, iż w dużych przedsiębiorstwach, pomimo, że pion kadry biurowej jest stosunkowo niewielki liczebnie w porównaniu ze stanowiskami robotniczymi, to jest on rozbudowany o zróżnicowane stanowiska menedżerskie: specjalistów ds. marketingu, handlu, technologii produkcji, logistyków i informatyków, a także automatyków oraz specjalistów do spraw personalnych. Zwraca tu ponad to uwagę obecność tak zwanego pionu technicznego, na który składają się osoby legitymujące się wykształceniem wyższym technicznym, zajmujące się technicznym dozorem maszyn. Stanowią one jednak niewielki odsetek wśród ogółu zatrudnionych szacunkowo kilka procent. Na podstawie uzyskanych danych możemy także zaobserwować, iż w strukturze zatrudnienia poszczególnych przedsiębiorstw, znajdują się 12

13 stanowiska pracy będące typowo męską domeną oraz stanowiska piastowane głównie przez kobiety. Bardziej zmaskulinizowane są zawody techniczne takie jak: ślusarz, spawacz, operator, elektryk, mechanik. Kobiety z kolei znacznie częściej są pracownikami biurowymi czy sprzątaczkami. Sfeminizowany jest także przemysł krawiecki oraz cukierniczy, w którym mężczyźni stanowią zdecydowaną mniejszość. 1.2 Historia powstania przedsiębiorstwa Dla pełniejszego scharakteryzowania badanych przedsiębiorstw przyjrzeliśmy się także historii powstania poszczególnych firm; głównie przyczynom ich powstania oraz motywom, jakimi kierowali się badani przedsiębiorcy, aby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Większość badanych podmiotów rozpoczęła działalność po roku 1989, czyli w czasie transformacji ustrojowej i gospodarczej. Tylko historia czterech przedsiębiorstw sięga lat wcześniejszych: a) założonego w 1949 roku zakładu cukierniczego, którego obecna działalność obejmuje zarówno rynek krajowy jak i europejski b) powstałej w roku 1951 firmy produkującej urządzenia dla przemysłu rolniczego; c) założonej w 1973 roku, zatrudniającej obecnie około 1200 pracowników, firmy usługowej, specjalizującej się w naprawie i konserwacji wytwornic pary; oraz d) małego, rodzinnego zakładu samochodowego, założonego w roku Pozostałe firmy pojawiły się na opolskim rynku pracy po roku Najmłodsza z nich została założona w roku 2005 i jest nią produkujące wyroby cukiernicze przedsiębiorstwo, zatrudniające obecnie 34 osoby, funkcjonujące na rynku krajowym oraz niemieckim. Respondentów, którzy od początku byli związani z rozwojem swoich firm, zapytaliśmy o główne przyczyny ich powstania. Analiza otrzymanych informacji, pozwoliła nam wyróżnić trzy główne, bezpośrednie impulsy do założenia własnych firm: upadający system gospodarczy, rosnące bezrobocie oraz ambicja stworzenia i zarządzanie własnym przedsiębiorstwem. 13

14 Pierwszą kategorię przyczyn rozpoczęcia działalności gospodarczej upadający system gospodarczy i związaną z nim reorganizację przedsiębiorstw przedstawiają poniższe wypowiedzi. *** W którym roku powstała firma? ECO, ECSA powstała w 98 roku. Czy coś Pani wie o początkach istnienia firmy? To lata sześćdziesiąte i później siedemdziesiąte był WUPEC i w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw w 98 nastąpiło przekształcenie się firmy i powstała ECSA *** Bo ta firma była własności Warszawy, Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców. Bardzo dobrze się stało, że tam Centralny Związek został zlikwidowany dano nam możliwość wykupienia zakładu ( ) To był rok 89. Dano nam możliwość, więc 300 osób, pracowników firmy zdeklarowało się półroczne pobory poświęcić na udziały. Myśmy w sądzie zarejestrowali, nam, nam formy narzucono Warszawy, to nie to, że myśmy wybrali te formy, że spółdzielcze, musimy założyć spółdzielnię pracy, jak nie to oni nas sprzedadzą. I dlatego właśnie założono spółdzielnię. Założyliśmy, pieniążki wpłaciliśmy. Zaczęliśmy wreszcie tę firmę podnosić, tak, bo ta firma była w bardzo kiepskiej sytuacji, bo to myślę, że tamte władze nie były zainteresowane rozwojem firmy. To był drenaż pieniędzy praktycznie, zysków i...( ) Znaczy to, to była czarna, znaczy czarna rozpacz, no brzydko powiedziane, ale miałam możliwość być w firmach dobrych, widziałam, co brakuje w naszej firmie i dostrzegłam to, że to jest tak strasznie dużo tej pracy, że naprawdę każdy dzień, to jest dzień, dniem 14

15 straconym. Zaczęliśmy, a jeszcze nam dołożyła powódź, to był rok 97, króciutko zaraz. Myśmy tak: wykupili tą firmę, daliśmy weksel, musieliśmy zna..., my musieliśmy wykupić ta firmę, więc pierwsze lata po przekształceniu, czyli po wykupieniu, po założeniu spółdzielni, myśmy spłacali dla 350 PSSÓW w Polsce. Dlatego, że to, ten cały Społem to było, to właśnie ten związek ten, zrzeszał te PSSY, a nasz..., naszych zakładów produkcyjnych było sześć, siedem. Więc płaciliśmy dużym wysiłkiem, jak spłaciliśmy to powódź nas dolała jeszcze, no, więc była kolejna, nam, obuchem w głowę dostaliśmy i po powodzi żeśmy powiedzieli sobie, że musimy jak chcemy pracować to musimy sobie poradzić no i radzimy sobie tak dobrze, że, znaczy dobrze, no musimy radzić i rozwijamy firmę, więc na, położyliśmy tak, na inwestycję, czyli inwestycje park maszynowy, technologie nowe i nasz wyrób żeby faktycznie jakościowo był dobry, bo w tej konkurencji, jaka jest to, to nie sposób nie robić nic. *** W którym roku powstała firma? W 93 spółka. W 93, spółka? Pierwszego stycznia. Uczestniczyła Pani w procesie zakładania firmy? Znaczy, to znaczy ja akurat nie. Przeszłam z innego zakładu, to znaczy, to było Wojewódzkie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To się rozdzieliło, bo to było w Opolu. Myśmy zostali później jako spółka samodzielna w Nysie. Drugą kategorię przyczyn założenia firmy stanowiła niepewna sytuacja na rynku pracy, jaka wytworzyła się na rynku polskim po okresie przemian ustrojowych i gospodarczych. Rosnące bezrobocie stało się tu bezpośrednim impulsem do założenia własnej działalności gospodarczej. Ten motyw 15

16 rozpoczęcia prowadzenia własnego biznesu najlepiej odzwierciedla wypowiedź właściciela średniej wielkości zakładu krawieckiego. Ja pracowałem w firmie. Wtedy były modne firmy polonijne, w firmie Bodex w Grodkowie. To było w latach 90-tych, przepraszam, 86, 7, 8, 9 aż do 2002, przepraszam znowu. Lata już lecą aż do 92 roku, kiedy firma się po prostu rozpadła. I wówczas to trzeba było coś robić. Ja w między czasie już wojsko zrobiłem będąc pracownikiem tej firmy, no i przyszedł taki okres, że, no coś trzeba w życiu zrobić. A były takie warunki, że mogłem coś zrobić z tego tytułu, że miałem bardzo jak na ten czas duże doświadczenie już będąc młodą osobą. Bo byłem na krojowni przez kilka lat i byłem brygadzistą na szwalni. I wówczas to nasza gospodarka też pomogła w tym wszystkim, bo wówczas biznes bardzo dobrze szedł w latach 90-tych do I wtedy około rok czasu posiedziałem na zasiłku, trochę powyjeżdżałem za granicę i pomyślałem, że trzeba coś robić. I nadarzyła się okazja, otworzyłem zakład i tak to się potoczyło. Wśród trzeciej kategorii przyczyn założenia własnej działalności gospodarczej, znalazły się ambicje, związane z chęcią pracy na własny rachunek. Część respondentów przyznała, że powołała do życia własne przedsiębiorstwo przede wszystkim w celu poszukiwania sposobów na samorealizację, cześć natomiast, posiadająca specyficzne doświadczenie zawodowe, kapitał i gotowość do pracy na własny rachunek, dostrzegała możliwość zagospodarowania luki na rynku pracy. Świadczą o tym następujące wypowiedzi respondentów. Proszę pana, ze względu, że ja pracowałem bardzo dużo lat na montażach, prowadziłem wiele robót jako średni nadzór, zdarzył się taki przypadek, że była potrzeba zamontowania zbiorników na emulsję asfaltową. Tych zbiorników było pięć. Zwrócił się do mnie, nie wiem skąd miał moje namiary, ale ze Żmigrodu aż. To jest dość daleka odległość i telefonicznie 16

17 prosił mnie czy mógłbym zorganizować taką grupę i wykonać te zbiornik. Zacząłem się rozglądać za taką grupą. Ktoś mi polecił byłego wspólnika, on miał już działalność gospodarczą i pod jego szyldem zaczęliśmy wykonanie tych zbiorników. Po wykonaniu tych zbiorników doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zawiązać spółkę. No i zawiązaliśmy w 2001 roku spółkę. Większość robót wykonywaliśmy, nie mieliśmy hali, w zasadzie nie mieliśmy maszyn, dopiero zaczynaliśmy się uzbrajać, większość robót u inwestorów. My wykonywaliśmy roboty potencjałem ludzkim. Oni zabezpieczali nam maszyny, stanowiska i narzędzia, mieliśmy tylko takie podstawowe rzeczy. Później doszliśmy do wniosku, że warto by mieć własna halę i w 2001 zaczęliśmy się rozglądać i w 2003 podpisaliśmy z Celpą umowę, wydzierżawiliśmy ten obiekt. Oczywiście ten obiekt wymagał dużego nakładu, to było wszystko zrujnowane. Tutaj czarne tynki odpadały, wszędzie szyby powybijane, to żeśmy próbowali to zaadaptować no i od czerwca 2003 do września trwa tu adaptacja. Tu była obróbka lekka, to żeśmy to wszystko adoptowali, musieliśmy własnym sumptem zabezpieczyć ogrzewanie. No i od 2003 zaczęliśmy taką produkcje dodatkową. *** W którym roku powstała firma? W Co było powodem założenia? No, chęć prowadzenia własnego biznesu 17

18 2. FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA OPOLSKIM RYNKU PRACY W diagnozie popytu i podaży na opolskim rynku pracy zwróciliśmy uwagę na działalność poszczególnych przedsiębiorstw na rynku, szczególnie zaś na sytuację ekonomiczną badanych podmiotów gospodarczych. Uwagę poświeciliśmy przede wszystkim identyfikacji głównych przeszkód, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz posiadanym planom inwestycyjnych. Na podstawie uzyskanych w badaniu wypowiedzi zdołaliśmy także ustalić praktyczne rady i wskazówki dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zdiagnozować najistotniejsze problemy związane z korzystaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej. 2.1 Bariery rozwojowe przedsiębiorstw Z analizy zebranego materiału empirycznego wynika, iż na trudną sytuację firm składają się przede wszystkim czynniki zewnętrzne takie jak ogólna sytuacja gospodarcza w regionie oraz bariery związane z rynkiem pracy. Do najczęściej wskazywanych przez respondentów ograniczeń zaliczyć możemy: Wysokie koszty utrzymania przedsiębiorstwa Skomplikowane i niejasne przepisy prawa Problemy kadrowe: emigracja wykwalifikowanej kadry oraz deficyt określonych grup zawodowych Silna konkurencja Problemy z dostosowaniem się do wymogów Unii Europejskiej Problemy związane z korzystaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej Nieterminowość i niska wypłacalność kontrahentów Wysokie oprocentowanie kredytów Brak współpracy z lokalnymi władzami 18

19 Poniżej prezentujemy fragmenty wypowiedzi, charakteryzujące każdą z wymienionych barier. Wysokie koszty utrzymania przedsiębiorstwa Istotną barierą rozwoju firmy są bardzo wysokie koszty utrzymania przedsiębiorstwa, które związane są zarówno z rosnącymi kosztami produkcji jak i z koniecznością utrzymania kadry pracowniczej. Zdaniem respondentów zdecydowanie za wysokie są koszty zatrudnienia pracowników, które szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom uniemożliwiają zwiększenie kadry pracowniczej. Bariera ta wskazywana była nie tylko przez małe i średnie podmioty, ale także przez duże firmy produkcyjne, handlowe oraz usługowe. Ten rodzaj barier ilustrują poniższe wypowiedzi naszych respondentów. No wiadomo na przykład wysokie koszty pracy są, znaczy w sensie tych poza, znaczy poza płacowe. Bo ja bym bardzo chciała moim pracownikom płacić więcej, ale, no też jest tak, znaczy też mi się wydaje, że to jest tak, że pracownicy, ci ludzie, którzy zgłaszają do pracy nie mają świadomości tego ile firma musi wydać na nich. Ja myślę, że brak jest tutaj takiego, nie wiem, edukacji chyba społeczeństwa, czy ludzi, bo wszyscy tylko netto, prawda, netto. A ile to jest brutto to nikt nie wie. I ile zusy, ile wszystko się odprowadza tak, że wszystkim się wydaje, że firmę to kosztuje tam nie wiem tysiąc pięćset złotych czy dwa tysiące, a nikt nie myśli, że to jest, jak jest naprawdę, i że to jest dużo, dużo więcej. To wiadomo, nikomu nie ułatwia, nie ułatwia życia nasz system fiskalny. ZUS i te składki i jeszcze podatek od zysku, no bzdura wielka, to, że my wypracowujemy zysk, żeby rozwijać firmę, płacimy podwójny podatek. No przecież to jest nienormalne. Z tym, że to, co robią jest właśnie związane z ogromnymi kosztami pracy, gdzie narzuty sięgają przecież prawie 50%. Bo jak się policzy koszt zatrudnienia pracownika z narzutami na pensję brutto, to tak wychodzi. 19

20 Przedsiębiorcy chętnie na pewno zatrudnialiby więcej osób, ale nie są w stanie tego uciągnąć finansowo. Skomplikowane i niejasne przepisy prawa Kolejną znaczącą barierą rozwoju przedsiębiorstw zdaniem respondentów jest skomplikowane, zbyt niejasne i zbyt często zmieniające się prawo. Wielu przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, nie może poradzić sobie z dużą ilością przepisów prawa i ich poprawną interpretacją. Poniżej zamieszczamy wypowiedzi respondentów, którzy wskazywali na istnienie tego typu przeszkód Znaczy prawo to jest skomplikowane, tu trzeba przyznać. Trzeba w tym dobrze siedzieć, żeby wszystkie papiery dobrze wypełnić. Zmienność prawa. Niestety od roku obserwuję tutaj, że tak powiem bardzo mocno, od roku obserwuję, że odkąd nowe władze nastały praktycznie jest całkowity zastój, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, o wydawanie przepisów w zakresie gospodarki. No to wszystkie przepisy, które są w tej chwili, czy wszystkie ustawy, które są, to się zajmują jak gdyby, ja to nazywam igrzyskami, ale kiedyś trzeba dać igrzyska i chleba. Igrzyska nam dają, na co dzień. Ale to jest bardzo ciężko, niestety. I u nas prawo nie działa. Nie jest za przedsiębiorcą, niestety. Problemy kadrowe: emigracja wykwalifikowanej kadry oraz deficyt określonych grup zawodowych Istotną barierą rozwoju firmy okazały się być także problemy kadrowe. Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorcy borykają się z dwoma rodzajami problemów kadrowych: po pierwsze z nasilającą się w ostatnim czasie emigracją wykwalifikowanej kadry robotniczej; po drugie zaś z niedoborem na rynku pracy niektórych grup zawodowych. Zdaniem respondentów emigracja zarobkowa, która skierowana jest głównie do krajów Europy Zachodniej, dotyczy przede wszystkim wykwalifikowanych 20

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.)

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.) Obraz rynku pracy oczami kujawsko-pomorskich pracodawców w świetle trzech edycji badań Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 r. Joanna Lajstet Badania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Publikację przygotował: Biuro Badań Społecznych Obserwator ul. Szujskiego 11/5 31-123 Kraków Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO

WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja najważniejszych wyników badań 18.06.2012, Chojnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44 Badanie pilotażowe Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report

Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy Prezentacja wyników badania International Business Report Wrzesień 2017 Dwie trzecie firm ma problemy rekrutacyjne Już proc. polskich firm deklaruje, że nie jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU PRACY

TRENDY NA RYNKU PRACY TRENDY NA RYNKU PRACY IX Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Kraków, 5 czerwca 2017 r. Rynek pracy w Małopolsce sytuacja na rynku pracy poprawia się: zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, zwiększa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Narzędzie przygotowane w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej (dyrektorami/kierownikami powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników. w wieku lat oraz 60+ wybrane wyniki badań

Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników. w wieku lat oraz 60+ wybrane wyniki badań Leszek Kuras Specjalista ds. badań i analiz Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ wybrane wyniki badań Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA LUTY/MARZEC 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY TRANSPORTOWEJ Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BADANIE WŁASNE FIRMY AUTO-SZKOŁA WOTA sierpień 2012 NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Obecne trendy na rynku pracy dr Marcin Kocór Kraków, 25 czerwca 2013 Plan prezentacji Słowo o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo