REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie Umowy nr UDA-POKL /14-00 zawartej w dniu r. z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GTW Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętej Anny 5, Tarnów, tel , faks , strona internetowa Projekt to przedsięwzięcie pt. Wiedza kluczem do sukcesu realizowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w terminie r. do r. na podstawie umowy nr UDA-POKL /14 zawartej w dniu r. Z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 3. Zasięg terytorialny projektu to całe województwo podkarpackie. 4. Biuro projektu mieści się przy ul. Trembeckiego 11A, Rzeszów, pok. 305/306, tel Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 6. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. Beneficjent GTW Project Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Św. Anny 5, Tarnów, tel , strona internetowa 8. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 9. Uczestnik/Uczestniczka projektu Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie i podpisał/-a Dokumenty Rekrutacyjne. 10. Beneficjent Pomocy Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/-a założy działalność gospodarczą oraz otrzyma wsparcie finansowe w ramach projektu od GTW Project Sp. z o.o. 11. Komisja Oceny Wniosków (KOW) zespół ekspertów zewnętrznych powołanych przez GTW Project Sp. z o.o., oceniających wnioski o przyznanie wsparcia finansowego. 12. Indywidualny Numer Wniosku (INW) numer nadany w momencie złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 13. Wsparcie finansowe - to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych w ramach założonej działalności gospodarczej. Maksymalna

2 wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi złotych dla jednej osoby. 14. Podstawowe wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Uczestnika Projektu w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 600,00 złotych, wypłacana przez okres 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwiająca początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Uczestnika Projektu. 2 WSPARCIE FINANSOWE - OGÓLNE ZASADY 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia finansowego: a) jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej, b) podstawowe wsparcie pomostowe. 2. Pomoc finansowa powinna być kierowana wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS (creaming). Celem wsparcia dotacyjnego przewidzianego w ramach Działania PO KL jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w podjęciu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości, tak więc nie jest możliwe przyznanie pomocy finansowej Beneficjentom pomocy, którzy byliby w stanie założyć działalność gospodarczą nawet w sytuacji nie otrzymania dotacji inwestycyjnej. Ogranicza to sytuacje, w których wsparcie skierowane zostanie do osób, które posiadają nie tylko pomysł na biznes, ale i dysponują środkami na jego realizację. 3. Wsparcie finansowe przyznawane jest na Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu dla minimum 12 Uczestników/Uczestniczek projektu. 4. O przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w postaci bezzwrotnej dotacji finansowej mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenia z absencją nie przekraczającą 20% (12h) oraz doradztwo biznesowe. 5. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie ogłoszony jednokrotnie, po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty ukończenia bloku szkoleniowego i podstawowego bloku doradczego w ramach projektu. Termin składania wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi w formie pisemnej informacji o terminie składania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków będzie trwał co najmniej 10 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej Beneficjenta. 6. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywać będzie Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd Beneficjenta. Szczegóły pracy KOW określa odrębny regulamin. Uczestnicy projektu, których wnioski o jednorazową dotację zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków i zarekomendowane do realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie, jednak nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o pozytywnym wyniku naboru na przyznanie dotacji. Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej. Dzień zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

3 z uczestnikiem projektu jest tożsamy z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 7. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnik/Uczestniczka projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 8. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zostanie złożony przez Uczestnik/Uczestniczkę projektu, która założyła działalność gospodarczą przed ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Założenie działalności gospodarczej może nastąpić jedynie po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Założenie działalności gospodarczej przed ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika/Uczestniczki z dalszego udziału w Projekcie. 9. Data podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu powinna być tożsama z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 10. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji oraz podstawowe wsparcie pomostowe, a także wsparcie doradcze, udzielone po założeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, stanowią pomoc publiczną de minimis. 11. Za datę otrzymania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 12. GTW Project Sp. z o.o. wyda Beneficjentowi Pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 13. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania. 14. Rozliczenie otrzymanych środków musi nastąpić w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przyznania 80% wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez Beneficjenta na wniosek Beneficjenta Pomocy. 15. Poniesienie wydatków objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego możliwe jest wyłącznie po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 16. GTW Project Sp. z o.o. zastrzega, że wypłata wsparcia finansowego nastąpi w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 3 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA 1. O przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się Uczestnik projektu, który w pełnym zakresie skorzystał ze wsparcia szkoleniowo-doradczego przewidzianego w projekcie i zamierza założyć działalność gospodarczą. 2. Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego mogą być przeznaczone na pokrycie

4 wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu i odpowiednio uzasadnionych. 3. Ze środków otrzymanych w ramach wsparcia finansowego nie jest możliwe pokrycie wydatków inwestycyjnych określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu od najbliższych członków rodziny Wsparcie finansowe nie może być przyznane Uczestnikowi/Uczestniczce projektu, który/-a deklaruje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jeżeli: - wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, - udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową 2, e) z pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, h) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, i) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, j) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, k) podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w 1 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, l) podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z , str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej. 5. Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia itp.). Wydatki te mogą być pokrywane z podstawowego wsparcia pomostowego. 6. Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia finansowego: a) zakup nowych środków trwałych; b) zakup nowego sprzętu i wyposażenia (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo wartościowa, c) zakup używanych środków trwałych, przy spełnieniu łącznie wszystkich warunków: sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie, sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. d) instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych; e) zakup wartości niematerialnych i prawnych; f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku); g) środki transportu, pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element wniosku i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego we wniosku, a wnioskodawca przedstawi zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa; nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów. zakup środków transportu powinien być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie starają się Uczestnicy projektu; wartość środka transportu nie przekracza PLN (nie dotyczy pojazdów specjalistycznych np. koparka); wartość pojazdu zostanie potwierdzona wyceną rzeczoznawcy; 7. Środki finansowe przyznane przez Beneficjenta jako dotacja inwestycyjna na pokrycie wydatków związanych z rozwojem działalności gospodarczej, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, w szczególności, gdy zostaną:

6 a) Uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; b) Odpowiednio uzasadnione; c) Poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; d) Udokumentowane zgodnie z 8 pkt.16 i 17 niniejszego Regulaminu. 8. Beneficjent Pomocy, który otrzymał wsparcie finansowe zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, przy czym nie może w tym okresie zmienić formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 9. W przypadku, gdy Beneficjent Pomocy będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego lub naruszy inne warunki ww. umowy ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu. 10. Uczestnik projektu realizując przedsięwzięcie ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dokonując zakupów i zlecając usługi), jest zobowiązany do wydatkowania środków finansowych w sposób racjonalny i efektywny tj. nie zawyżony w stosunku do stawek i cen rynkowych, w związku z tym, jeżeli koszt jednostkowy zakupu wynosi co najmniej 3 500PLN to uczestnik zobowiązany jest do stosowania zasady rozpoznania cen rynkowych, a w szczególności: a) Uczestnik projektu dokonuje porównania cen u trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców poprzez udokumentowanie minimim 3 ofert; b) Gdy Uczestnik projektu stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, lub jeśli stwierdzi, iż porównanie cen nie jest możliwe, sporządza protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku wraz z uzasadnieniem. Uczestnik projektu może zostać wezwany na wniosek organów uprawnionych do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. 11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 361, art. 21 ust. 1 pkt. 137) stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego Uczestników projektu w ramach Poddziałania POKL, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 12. Wparcie finansowe jest przyznawane w kwotach brutto. Beneficjent Pomocy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego może pokrywać podatek VAT bez względu na fakt, czy jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jednak w sytuacji, gdy Beneficjent Pomocy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT przeznacza całość kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

7 4 WSPARCIE POMOSTOWE 1. Wsparcie pomostowe składa się z dwóch elementów pomocy: a) podstawowego wsparcia pomostowego, b) doradztwa specjalistycznego z Indywidualnym Konsultantem Biznesowym. 2. Beneficjent Pomocy, który w ramach projektu otrzymał wsparcie finansowe ma prawo do otrzymania bezzwrotnej pomocy w postaci podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu). 4. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i przekazywane jest w formie comiesięcznej transzy przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie nieprzekraczającej 1 600,00 zł brutto/miesiąc dla minimum 12 firm. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Pierwsza transza wypłacana jest z góry, natomiast każda kolejna po przedstawieniu przez Beneficjenta Pomocy potwierdzenia opłacenia składek do ZUS w terminie do 10 dni roboczych. 5. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania ostatniej raty podstawowego wsparcia pomostowego, przedstawić GTW Project Sp. z o.o. rozliczenie całości otrzymanego podstawowego wsparcia pomostowego w formie Zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez GTW Project Sp. z o.o. 6. Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony razem z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Ocena wniosków o wsparcie pomostowe będzie odbywała się jednocześnie z wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zostanie poinformany/-a pisemnie przez GTW Project Sp. z o.o. o możliwości złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jednocześnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego. 7. Nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych od daty wskazanej w ogłoszeniu o terminie składania wniosków. 8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) jest dostępny na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu. 9. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zostanie oceniony negatywnie. 10. Kwota wypłacana Beneficjentowi Pomocy podlega dyskontowaniu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem stopy referencyjnej ogłoszonej przez UOKiK. 11. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć wraz

8 z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu. Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru nie są rozpatrywane. 12. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien być złożony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). 13. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oceniany jest przez Specjalistę ds. formalnych pod względem formalnym zgodnie ze wzorem karty oceny formalnej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzonych braków we wniosku istnieje możliwość ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez GTW Project Sp. z o.o. 14. Środki przyznane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego są przeznaczone na pokrycie opłat i wydatków ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Zatem środki te są przeznaczone przede wszystkim na: a) zapłaty danin publicznoprawnych (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien, b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), d) koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), e) koszty usług pocztowych i kurierskich, f) koszty usług księgowych, g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, h) koszty usług prawnych, i) koszty materiałów biurowych, j) opłaty i przelewy bankowe, k) koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne), l) koszty działań informacyjno promocyjno - marketingowych. 15. Środki przekazywane w postaci podstawowego wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na: a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 16. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o podstawowe wsparcie pomostowe we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny oświadczyć, że nie korzystają

9 równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 17. Po podpisaniu Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego GTW Project Sp. z o.o. wydaje Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 18. GTW Project Sp. z o.o. zastrzega, że wypłata podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i spełnieniu przez Beneficjenta Pomocy wszystkich warunków określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 19. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do skorzystania z doradztwa specjalistycznego z Indywidualnym Konsultantem Biznesowym indywidualnie w wymiarze 6 godzin zegarowych w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej od momentu podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w zakresie marketingu, zarządzania, prawa pracy oraz rozliczeń z ZUS i US. 20. Doradztwo specjalistyczne realizowane jest na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 21. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do podpisania potwierdzenia każdej usługi w ramach doradztwa specjalistycznego oraz wypełnienia wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji doradztwa specjalistycznego. 22. Nieposiadanie potwierdzenia wykonania doradztwa specjalistycznego w pełnym wymiarze tj. 6 godzin zegarowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje odrzuceniem z projektu. 5 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1. Data ogłoszenia naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego zostanie podana po zakończeniu doradztwa biznesowego przez wszystkich Uczestników/Uczestniczki projektu biorących udział w Module A ścieżka dotacyjna. Termin ten będzie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz przekazany każdemu/każdej Uczestnikowi/Uczestniczce w formie pisemnej. Nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych. 2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu. 3. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał + kopia potwierdzona przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu za zgodność z oryginałem lub w dwóch jednobrzmiących oryginałach) wraz z wersją elektroniczną, w zamkniętej, zaklejonej kopercie (wzór opisu koperty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Oryginał i kopię wniosku należy podpisać i parafować na każdej ze stron. Dodatkowo na płycie CD/DVD Uczestniczka projektu załącza wersje elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, biznesplanu i harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji. 4. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: rodzaj wsparcia, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki, tytuł projektu.

10 5. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Projektu, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. 6. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane. 7. Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Uczestniczka projektu składa następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania wsparcia szkoleniowo-doradczego, b) biznesplan na okres pierwszych 2 lat działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego) wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji objętej wsparciem finansowym, stanowiącym załącznik do biznesplanu, c) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis 3 z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego), d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego). e) Oświadczenie o nie karaniu karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 1 i 4 UFP. (załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego), 8. Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) powinny być połączone w sposób trwały (np. skoroszyt). 9. Załączniki do wniosku powinny być poprzedzone kartami tytułowymi (według wzoru dostępnego na stronie internetowej projektu 10. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestniczkę projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem od strony do strony aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestniczki projektu. 11. Dokumenty muszą być wypełnione w formie drukowanej. Żadne pole nie może pozostać puste. W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać nie dotyczy. Wszelkie 3 Pomoc de minimis udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia ). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 1998/2006, pomoc nieprzekraczająca pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu. Ponadto, pomocy de minimis nie powinno łączyć się z pomocą państwa dla tych samych kosztów kwalifikowalnych, w przypadku, gdy taka kumulacja miałaby skutkować osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony w odpowiednim rozporządzeniu o wyłączeniu blokowym lub decyzji Komisji Europejskiej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo