REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie Umowy nr UDA-POKL /14-00 zawartej w dniu r. z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GTW Project Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętej Anny 5, Tarnów, tel , faks , strona internetowa Projekt to przedsięwzięcie pt. Wiedza kluczem do sukcesu realizowane w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w terminie r. do r. na podstawie umowy nr UDA-POKL /14 zawartej w dniu r. Z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 3. Zasięg terytorialny projektu to całe województwo podkarpackie. 4. Biuro projektu mieści się przy ul. Trembeckiego 11A, Rzeszów, pok. 305/306, tel Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 6. Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. Beneficjent GTW Project Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Św. Anny 5, Tarnów, tel , strona internetowa 8. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 9. Uczestnik/Uczestniczka projektu Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a do udziału w projekcie i podpisał/-a Dokumenty Rekrutacyjne. 10. Beneficjent Pomocy Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/-a założy działalność gospodarczą oraz otrzyma wsparcie finansowe w ramach projektu od GTW Project Sp. z o.o. 11. Komisja Oceny Wniosków (KOW) zespół ekspertów zewnętrznych powołanych przez GTW Project Sp. z o.o., oceniających wnioski o przyznanie wsparcia finansowego. 12. Indywidualny Numer Wniosku (INW) numer nadany w momencie złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 13. Wsparcie finansowe - to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi Projektu w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych w ramach założonej działalności gospodarczej. Maksymalna

2 wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi złotych dla jednej osoby. 14. Podstawowe wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Uczestnika Projektu w formie co miesięcznej dotacji w wysokości nie większej niż 1 600,00 złotych, wypłacana przez okres 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwiająca początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Uczestnika Projektu. 2 WSPARCIE FINANSOWE - OGÓLNE ZASADY 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia finansowego: a) jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej, b) podstawowe wsparcie pomostowe. 2. Pomoc finansowa powinna być kierowana wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS (creaming). Celem wsparcia dotacyjnego przewidzianego w ramach Działania PO KL jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w podjęciu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości, tak więc nie jest możliwe przyznanie pomocy finansowej Beneficjentom pomocy, którzy byliby w stanie założyć działalność gospodarczą nawet w sytuacji nie otrzymania dotacji inwestycyjnej. Ogranicza to sytuacje, w których wsparcie skierowane zostanie do osób, które posiadają nie tylko pomysł na biznes, ale i dysponują środkami na jego realizację. 3. Wsparcie finansowe przyznawane jest na Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu dla minimum 12 Uczestników/Uczestniczek projektu. 4. O przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w postaci bezzwrotnej dotacji finansowej mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenia z absencją nie przekraczającą 20% (12h) oraz doradztwo biznesowe. 5. Nabór wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie ogłoszony jednokrotnie, po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty ukończenia bloku szkoleniowego i podstawowego bloku doradczego w ramach projektu. Termin składania wniosków, o których mowa powyżej będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Projektu oraz przekazany każdemu uczestnikowi w formie pisemnej informacji o terminie składania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków będzie trwał co najmniej 10 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej Beneficjenta. 6. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie jednorazowej dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywać będzie Komisja Oceny Wniosków powołana przez Zarząd Beneficjenta. Szczegóły pracy KOW określa odrębny regulamin. Uczestnicy projektu, których wnioski o jednorazową dotację zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Wniosków i zarekomendowane do realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie, jednak nie później niż 10 dni od daty powiadomienia o pozytywnym wyniku naboru na przyznanie dotacji. Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej. Dzień zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

3 z uczestnikiem projektu jest tożsamy z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 7. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnik/Uczestniczka projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 8. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zostanie złożony przez Uczestnik/Uczestniczkę projektu, która założyła działalność gospodarczą przed ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Założenie działalności gospodarczej może nastąpić jedynie po ogłoszeniu ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Założenie działalności gospodarczej przed ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika/Uczestniczki z dalszego udziału w Projekcie. 9. Data podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu powinna być tożsama z datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 10. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji oraz podstawowe wsparcie pomostowe, a także wsparcie doradcze, udzielone po założeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, stanowią pomoc publiczną de minimis. 11. Za datę otrzymania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 12. GTW Project Sp. z o.o. wyda Beneficjentowi Pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 13. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania. 14. Rozliczenie otrzymanych środków musi nastąpić w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przyznania 80% wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez Beneficjenta na wniosek Beneficjenta Pomocy. 15. Poniesienie wydatków objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego możliwe jest wyłącznie po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 16. GTW Project Sp. z o.o. zastrzega, że wypłata wsparcia finansowego nastąpi w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 3 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA 1. O przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej może ubiegać się Uczestnik projektu, który w pełnym zakresie skorzystał ze wsparcia szkoleniowo-doradczego przewidzianego w projekcie i zamierza założyć działalność gospodarczą. 2. Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego mogą być przeznaczone na pokrycie

4 wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu i odpowiednio uzasadnionych. 3. Ze środków otrzymanych w ramach wsparcia finansowego nie jest możliwe pokrycie wydatków inwestycyjnych określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu od najbliższych członków rodziny Wsparcie finansowe nie może być przyznane Uczestnikowi/Uczestniczce projektu, który/-a deklaruje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jeżeli: - wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, - udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową 2, e) z pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, h) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, i) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, j) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, k) podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w 1 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, l) podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z , str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej. 5. Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia itp.). Wydatki te mogą być pokrywane z podstawowego wsparcia pomostowego. 6. Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia finansowego: a) zakup nowych środków trwałych; b) zakup nowego sprzętu i wyposażenia (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo wartościowa, c) zakup używanych środków trwałych, przy spełnieniu łącznie wszystkich warunków: sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie, sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. d) instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi, do wysokości 10% wartości zakupionych środków trwałych; e) zakup wartości niematerialnych i prawnych; f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku); g) środki transportu, pod warunkiem, że: stanowią niezbędny element wniosku i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego we wniosku, a wnioskodawca przedstawi zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa; nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów. zakup środków transportu powinien być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie starają się Uczestnicy projektu; wartość środka transportu nie przekracza PLN (nie dotyczy pojazdów specjalistycznych np. koparka); wartość pojazdu zostanie potwierdzona wyceną rzeczoznawcy; 7. Środki finansowe przyznane przez Beneficjenta jako dotacja inwestycyjna na pokrycie wydatków związanych z rozwojem działalności gospodarczej, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, w szczególności, gdy zostaną:

6 a) Uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; b) Odpowiednio uzasadnione; c) Poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości; d) Udokumentowane zgodnie z 8 pkt.16 i 17 niniejszego Regulaminu. 8. Beneficjent Pomocy, który otrzymał wsparcie finansowe zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, przy czym nie może w tym okresie zmienić formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 9. W przypadku, gdy Beneficjent Pomocy będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od momentu podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego lub naruszy inne warunki ww. umowy ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu. 10. Uczestnik projektu realizując przedsięwzięcie ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dokonując zakupów i zlecając usługi), jest zobowiązany do wydatkowania środków finansowych w sposób racjonalny i efektywny tj. nie zawyżony w stosunku do stawek i cen rynkowych, w związku z tym, jeżeli koszt jednostkowy zakupu wynosi co najmniej 3 500PLN to uczestnik zobowiązany jest do stosowania zasady rozpoznania cen rynkowych, a w szczególności: a) Uczestnik projektu dokonuje porównania cen u trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców poprzez udokumentowanie minimim 3 ofert; b) Gdy Uczestnik projektu stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, lub jeśli stwierdzi, iż porównanie cen nie jest możliwe, sporządza protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku wraz z uzasadnieniem. Uczestnik projektu może zostać wezwany na wniosek organów uprawnionych do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. 11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 361, art. 21 ust. 1 pkt. 137) stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego Uczestników projektu w ramach Poddziałania POKL, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 12. Wparcie finansowe jest przyznawane w kwotach brutto. Beneficjent Pomocy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego może pokrywać podatek VAT bez względu na fakt, czy jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jednak w sytuacji, gdy Beneficjent Pomocy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT przeznacza całość kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

7 4 WSPARCIE POMOSTOWE 1. Wsparcie pomostowe składa się z dwóch elementów pomocy: a) podstawowego wsparcia pomostowego, b) doradztwa specjalistycznego z Indywidualnym Konsultantem Biznesowym. 2. Beneficjent Pomocy, który w ramach projektu otrzymał wsparcie finansowe ma prawo do otrzymania bezzwrotnej pomocy w postaci podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest realizowane na podstawie Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu). 4. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i przekazywane jest w formie comiesięcznej transzy przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie nieprzekraczającej 1 600,00 zł brutto/miesiąc dla minimum 12 firm. Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Pierwsza transza wypłacana jest z góry, natomiast każda kolejna po przedstawieniu przez Beneficjenta Pomocy potwierdzenia opłacenia składek do ZUS w terminie do 10 dni roboczych. 5. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania ostatniej raty podstawowego wsparcia pomostowego, przedstawić GTW Project Sp. z o.o. rozliczenie całości otrzymanego podstawowego wsparcia pomostowego w formie Zestawienia wydatków poniesionych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony przez GTW Project Sp. z o.o. 6. Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony razem z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Ocena wniosków o wsparcie pomostowe będzie odbywała się jednocześnie z wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu zostanie poinformany/-a pisemnie przez GTW Project Sp. z o.o. o możliwości złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jednocześnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego. 7. Nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych od daty wskazanej w ogłoszeniu o terminie składania wniosków. 8. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) jest dostępny na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu. 9. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zostanie oceniony negatywnie. 10. Kwota wypłacana Beneficjentowi Pomocy podlega dyskontowaniu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem stopy referencyjnej ogłoszonej przez UOKiK. 11. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć wraz

8 z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu. Wnioski złożone przed lub po zakończeniu naboru nie są rozpatrywane. 12. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinien być złożony w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). 13. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oceniany jest przez Specjalistę ds. formalnych pod względem formalnym zgodnie ze wzorem karty oceny formalnej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. W przypadku stwierdzonych braków we wniosku istnieje możliwość ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez GTW Project Sp. z o.o. 14. Środki przyznane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego są przeznaczone na pokrycie opłat i wydatków ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Zatem środki te są przeznaczone przede wszystkim na: a) zapłaty danin publicznoprawnych (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien, b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), d) koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), e) koszty usług pocztowych i kurierskich, f) koszty usług księgowych, g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, h) koszty usług prawnych, i) koszty materiałów biurowych, j) opłaty i przelewy bankowe, k) koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne), l) koszty działań informacyjno promocyjno - marketingowych. 15. Środki przekazywane w postaci podstawowego wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na: a) sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), b) zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy przepisów obowiązującego prawa, c) zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 16. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o podstawowe wsparcie pomostowe we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny oświadczyć, że nie korzystają

9 równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 17. Po podpisaniu Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego GTW Project Sp. z o.o. wydaje Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 18. GTW Project Sp. z o.o. zastrzega, że wypłata podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i spełnieniu przez Beneficjenta Pomocy wszystkich warunków określonych w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 19. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do skorzystania z doradztwa specjalistycznego z Indywidualnym Konsultantem Biznesowym indywidualnie w wymiarze 6 godzin zegarowych w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej od momentu podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w zakresie marketingu, zarządzania, prawa pracy oraz rozliczeń z ZUS i US. 20. Doradztwo specjalistyczne realizowane jest na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 21. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do podpisania potwierdzenia każdej usługi w ramach doradztwa specjalistycznego oraz wypełnienia wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji doradztwa specjalistycznego. 22. Nieposiadanie potwierdzenia wykonania doradztwa specjalistycznego w pełnym wymiarze tj. 6 godzin zegarowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkuje odrzuceniem z projektu. 5 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1. Data ogłoszenia naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego zostanie podana po zakończeniu doradztwa biznesowego przez wszystkich Uczestników/Uczestniczki projektu biorących udział w Module A ścieżka dotacyjna. Termin ten będzie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz przekazany każdemu/każdej Uczestnikowi/Uczestniczce w formie pisemnej. Nabór wniosków będzie trwał 10 dni roboczych. 2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej projektu lub w Biurze Projektu. 3. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał + kopia potwierdzona przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu za zgodność z oryginałem lub w dwóch jednobrzmiących oryginałach) wraz z wersją elektroniczną, w zamkniętej, zaklejonej kopercie (wzór opisu koperty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Oryginał i kopię wniosku należy podpisać i parafować na każdej ze stron. Dodatkowo na płycie CD/DVD Uczestniczka projektu załącza wersje elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, biznesplanu i harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji. 4. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: rodzaj wsparcia, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki, tytuł projektu.

10 5. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie w Biurze Projektu, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. 6. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane. 7. Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Uczestniczka projektu składa następujące dokumenty: a) potwierdzenie wykonania wsparcia szkoleniowo-doradczego, b) biznesplan na okres pierwszych 2 lat działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego) wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji objętej wsparciem finansowym, stanowiącym załącznik do biznesplanu, c) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis 3 z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego), d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego). e) Oświadczenie o nie karaniu karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 1 i 4 UFP. (załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego), 8. Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) powinny być połączone w sposób trwały (np. skoroszyt). 9. Załączniki do wniosku powinny być poprzedzone kartami tytułowymi (według wzoru dostępnego na stronie internetowej projektu 10. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestniczkę projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem od strony do strony aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestniczki projektu. 11. Dokumenty muszą być wypełnione w formie drukowanej. Żadne pole nie może pozostać puste. W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać nie dotyczy. Wszelkie 3 Pomoc de minimis udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia ). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 1998/2006, pomoc nieprzekraczająca pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu. Ponadto, pomocy de minimis nie powinno łączyć się z pomocą państwa dla tych samych kosztów kwalifikowalnych, w przypadku, gdy taka kumulacja miałaby skutkować osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony w odpowiednim rozporządzeniu o wyłączeniu blokowym lub decyzji Komisji Europejskiej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Kobiety sukcesu realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Nasza przyszłość realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa szkoleniowo-doradcza (ścieżka A) w projekcie WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-073/14-00 zawartej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Strona1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Wsparcie dla byłych pracowników Transsystemu szansą powrotu na rynek pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Bądź przedsiębiorczy - załóż własną firmę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REKINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIZNESU 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h

W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A Ś R O D K Ó W F I N A N S O W Y C H N A R O Z W Ó J P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I W P R O J E K C I E PI E R W S Z Y B I Z N E S w r a m a c h P r o g r

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWNI W ŻYCIU R e g i o n a l n y P r o g r

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA nr./wp/ii/6.2pokl/2014 na udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu Więcej biznesu na Podkarpaciu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Postanowienia ogólne

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE DOJRZAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK.07.03.00-18-0116/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r)

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (II Nabór- 2011r) Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu Wszystko w Twoich rękach! 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt MÓJ BIZNES! nr RPLU.09.03.00-06-0163/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Wytycznych. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami

Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami Strona1 Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania wsparcia (ścieżka A) Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia w projekcie Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu realizowanego przez Fundację

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Nowy rozdział w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo