nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!"

Transkrypt

1 M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis i rozsądek Rozmowa z Zenonem Fiukiem, przewodniczącym MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń str. 9 Brania dopisały, Koksownia górą! str

2 S P I S T R E Ś C I N A S Z E S P R A W Y DWA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW T E M A T M I E S I Ą C A ROSNĄ NOWE WĘGLOPOCHODNE N A S Z E S P Ó Ł K I PODSUMOWANIE ROKU OBROTOWEGO 2005 Z A R Z Ą D Z A N I E BEZ NIEZGODNOŚCI K O K S O W N I A D L A O T O C Z E N I A PRZYJAŹŃ WSPIERA ROZWÓJ MIKROREGIONU DĄBROWY S T R O N A Z W I Ą Z K O W A ZWYCIĘŻYŁ KOMPROMIS I ROZSĄDEK F O T O R E P O R T A Ż ALE UPAŁ! R O Z M O W A M I E S I Ą C A WSPÓLNA GOTOWOŚĆ K A L E J D O S K O P KOMFORTOWA STOŁÓWKA CO JEST NIE TAK? K A L E J D O S K O P SITPH ROŚNIE W SIŁĘ SZKOLENIE BHP E K O N O M I C Z N Y E L E M E N T A R Z PRAWO KOPERNIKA INWESTOWANIE POPRZEZ FUNDUSZE P O G O D Z I N A C H BRANIA DOPISAŁY, KOKSOWNIA GÓRĄ! STR. 3 STR. 4-5 STR. 6 STR. 7 STR. 8 STR. 9 STR STR. 12 STR. 13 STR. 14 STR. 15 STR Nowa Przyjaźń miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła Telefon kontaktowy: ; Zdjęcie na okładce: Jerzy Pikuła Druk: Centrum Usług Drukarskich Nakład: 2000 egz. Korespondencję do gazety prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 10 lipca 2006 r. 2 Nr 7 Lipiec 2006

3 N A S Z E S P R A W Y Dwa zgromadzenia wspólników 12 czerwca br. odbyły się dwa zgromadzenia udziałowców Przyjaźni. Najpierw o godz. 10 obradowało Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, a po krótkiej przerwie od godz. 12 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Obydwu ZW przewodniczył reprezentant Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Jerzy Pisarek. 12 czerwca br. odbyły się dwa zgromadzenia udziałowców Przyjaźni. Fot. Jerzy Pikuła Zasadniczymi punktami porządku obrad ZZW było rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Koksowni z działalności spółki. Zgodnie z procedurą sprawozdanie po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Koksowni zostało poddane głosowaniu. Udziałowcy nie mieli żadnych zastrzeżeń i uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejne decyzje wspólników dotyczyły m.in. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Koksowni Przyjaźń za 2005 rok, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń, udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki i członkom Rady Nadzorczej Przyjaźni. Na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa dokonano także zmian w składzie Rady Nadzorczej Koksowni. W miejsce Roberta Koćmy nowym członkiem RN Przyjaźni została Małgorzata Zarychta-Surówka. Z kolei porządek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym było reprezentowanych 99,5 proc. głosów, przewidywał podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Koksownię umowy na sprzedaż koksu w 2006 roku oraz powołania członków Rad Nadzorczych nowej kadencji w spółkach, w których Przyjaźń posiada udziały: (Spedkoks, ZRM, Labor-Koks). Udziałowcy wyrazili także zgodę na powołanie członków Rad Nadzorczych i Zarządów nowej kadencji w ZUG-u oraz Remkoksie. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Wspólnicy postanowili również uchylić uchwałę nr 3 NZW z 1 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na powoływanie prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu spółki do składu Rad Nadzorczych spółek z udziałem Koksowni Przyjaźń. (JP) Kadry Od pierwszego lipca br. nowym pełnomocnikiem ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Koksowni Przyjaźń został Marek Bogolubow, dotychczasowy dyrektor produkcji. Funkcję głównego technologa objął Andrzej Michalik, uprzednio dyrektor zakupów, a specjalistą ds. BHP został Marian Malicki pełniący wcześniej funkcję głównego specjalisty ds. BHP. (inf.wł) Nowy Zarząd JSW SA U największego udziałowca Koksowni Przyjaźń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki. 14 czerwca Rada Nadzorcza JSW SA (po rezygnacji z pełnienia obowiązków przez Leszka Jarnę) delegowała członka Rady Włodzimierza Hereźniaka (studia górnicze na Politechnice Śląskiej) do czasowego wykonywania obowiązków prezesa Zarządu JSW SA. Rada Nadzorcza jastrzębskiej spółki ustaliła okres delegowania do chwili powołania nowego prezesa Zarządu JSW SA w trybie przewidzianym przez statut spółki, ale nie dłużej niż do 13 września br. Włodzimierz Hereźniak od 2005 roku był wiceprezesem spółki Remkoks. (JP) Skład Zarządu JSW SA V kadencji: Prezes Zarządu Włodzimierz Hereźniak Z-ca prezesa Zarządu, dyrektor Biura Produkcji Andrzej Tor Z-ca prezesa Zarządu, dyrektor Biura Zatrudnienia, Płac i Polityki Spółki Marian Ślęzak Skład Rady Nadzorczej JSW SA V kadencji: Przewodniczący Jarosław Zagórowski Z-ca przewodniczącego Anna Radyńska-Janas Sekretarz Mieczysław Lubryka Eugeniusz Baron Bogusław Dzięgiel Józef Jaworski Czesław Karol Kisiel Liliana Kostka Marek Tokarz NOWA PRZYJAŹŃ 3

4 T E M A T M I E S I Ą C A Od lewej: Jerzy Gębal, główny specjalista ds. modernizacji węglopochodnych, inż. Ryszard Nowak, kierownik PW i Roman Wołek, z-ca kierownika PW. Zdjęcia: Jerzy Pikuła Rosną nowe węglopochodne Nieodzownym elementem realizowanych przez Przyjaźń inwestycji jest modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych. Konieczność modernizacji instalacji oczyszczania gazu koksowniczego PW wynika z aspektów prawnych, ekologicznych oraz technicznych i technologicznych. Ekipy Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) mają od końca ubiegłego roku pełne ręce roboty. Utrzymanie przestarzałych technologii poprzez ich remonty kapitalne przekroczyłoby znacznie nakłady inwestycyjne potrzebne do budowy instalacji nowych, a równocześnie uniemożliwiłoby osiągnięcie wymaganych przepisami ochrony środowiska, zgodnych z normami Unii Europejskiej parametrów oczyszczania gazu koksowniczego. Kompleksowa modernizacja Wydziału była koniecznością. Przestarzała technologia oczyszczania gazu z amoniaku metodą półpośrednią i ze związków siarki metodą węglanowo- -próżniową, zostanie zastąpiona nową, sprawdzoną w eksploatacji technologią katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki (metoda Clausa). Spowoduje to również wyeliminowanie z procesu produkcyjnego niskojakościowego nawozu siarczanu amonu i pozanormatywnego kwasu siarkowego oraz szczególnie uciążliwych odpadów jak kwaśna smółka i odpadowy roztwór węglanu potasu wyjaśnia Jerzy Gębal, pełniący od 15 stycznia br. funkcję głównego specjalisty ds. modernizacji węglopochodnych. W naszej komórce organizacyjnej pracują jeszcze cztery osoby, zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami, które są związane z aktualnie prowadzoną modernizacją PW. Na brak pracy nie możemy narzekać. Zakład w zakładzie Modernizacja niezwykle ważnego dla Koksowni wydziału jest realizowana w myśl podpisanych wcześniej umów z GRI. W wyniku dwuetapowego przetargu nieograniczonego wyłoniony został Generalny Realizator Inwestycji, czyli Konsorcjum w składzie Polimex Mostostal Siedlce SA jako lider, Piecexport Sp. z o.o., BP Koksoprojekt Sp. z o.o. i spółka Naftoremont. Konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą cenę i 36-miesięczny cykl realizacji inwestycji. Podstawowy czas modernizacji pozwalającej na uzyskanie efektów technologicznych i ekologicznych instalacji oczyszczania gazu koksowniczego wyniesie 30 miesięcy. Pozostałe 6 miesięcy zajmie wyburzenie wyłączonych obiektów starego układu technologicznego i wybudowanie zbiornika gazu koksowniczego przypomina inż. Ryszard Nowak, kierownik PW. Warto dodać, że złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 do W wyniku złożonego wniosku Koksowni przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln zł. Likwidacja starych, technicznie przestarzałych i energochłonnych instalacji oznacza w perspektywie dla Przyjaźni wyłącznie same korzyści. Nie będą już sprawiać kłopotów amoniakalnia wraz z kolumnami odpędowymi, absorpcja niskociśnieniowa z chłodzeniem końcowym, regeneracja roztworu, pompy próżniowe, wytwórnia kwasu siarkowego. W to miejsce pojawią się nowoczesne urządzenia i instalacje (m.in. chłodnice wtórne z instalacją chłodziarek wody, nowe płuczki, instalacje towarzyszące, instalacje katalitycznego rozkła- 4 Nr 7 Lipiec 2006

5 T E M A T M I PE AS GI ĄI NC A du amoniaku i produkcji siarki ciekłej). Cały wydział zostanie zahermetyzowany za pomocą poduszki azotowej. Mając na uwadze starzejącą się technicznie instalację węglopochodnych, która była oparta na technologii sprzed kilkudziesięciu lat mówi Roman Wołek, z-ca kierownika PW nasza inwestycja jest strzałem w dziesiątkę. Od dawna wiedzieliśmy, że modernizacja węglopochodnych w kontekście coraz bardziej ostrych norm ochrony środowiska jest nieodzowna. Koksownia dobrze wykorzystała okres wysokiej koniunktury na rynkach i dlatego teraz możemy patrzeć jak rosną nowe węglopochodne, które będą bardziej przyjazne środowisku. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny. Zmodernizowane węglopochodne będą mniej energochłonne. Właściwie cała nasza chemia zostanie odnowiona w 70 procentach, będzie to nowy zakład w funkcjonującym zakładzie. To pozwala żywić nadzieję na mniejsze koszty produkcji i w efekcie na znacznie lepsze wyniki. Dzięki nowoczesnej technologii i technice nowy wydział będzie zatrudniał o kilkadziesiąt osób mniej, ale nie oznacza to redukcji pracowników. Ludzie w PW nie stracą pracy wyjaśnia inż. Nowak. Dotychczasowi pracownicy pozostaną w Koksowni i przejdą na inne stanowiska. Co słychać na budowie? Dokumentacja projektowa modernizowanych węglopochodnych zaczęła napływać już od listopada ub. roku. Przez grube tomiska (ok. 500 projektów) musiała się wnikliwie przebić kadra techniczno-inżynieryjna Koksowni. Do dziś zaopiniowaliśmy ponad 100 projektów. Nanosiliśmy nasze uwagi i poprawki. Większość projektów była konsultowana przez BP Koksoprojekt z naszymi specjalistami informuje Jerzy Gębal. Śmiało mogę powiedzieć, iż w części technologicznej możemy czuć się współautorami dokumentacji. Modernizacja PW została podzielona na kilka etapów. W pierwszym (1a) będą wykonane wszystkie prace związane z uruchomieniem w przyszłym roku nowej baterii nr 5. Równolegle z uruchomieniem nowej baterii zwiększy się (okresowo) ilość gazu odbieranego przez PW. Musimy być więc do tego przygotowani i dlatego w pierwszym etapie wykonywana jest budowa rurociągu gazu surowego wraz z dwiema wielkogabarytowymi chłodnicami wstępnymi o powierzchni wymiany ciepła ok. 6 tys. mkw. każda. Kolejne prace dotyczą układu rurociągów biegnących z chłodnic w kierunku ssaw i dalej w kierunku nowej absorpcji amoniaku i siarkowodoru. Ważnym elementem w obiekcie 253 (absorpcja niskociśnieniowa) jest wykonanie węzła rozdzielczego gazu po płuczce siarkowodoru Węzeł ten umożliwi skierowanie gazu z PW do nowego kolektora opałowego baterii koksowniczej. Warto także wspomnieć o tzw. układzie 8A (związanym z systemem chłodniczym), który będzie budowany w rejonie aktualnych chłodnic ociekowych oleju. Aby uwolnić teren, należy przenieść chłodnice ociekowe oleju na wschodnią stronę benzolowni. Mówimy tu o urządzeniach z naprawdę wysokiej półki wtrąca Roman Wołek. Są to chłodnice Alfa-Laval, jedne z lepiej funkcjonujących w nowoczesnych koksowniach. Tak więc w pierwszym etapie będziemy mieli bardzo dużo widocznych zmian na wydziale. Uruchomienie tej instalacji jest planowane na sierpień. Na terenie obiektu 255 budowane są również stacje redukcyjno-pomiarowe gazu koksowniczego. Zadaniem jednej ze stacji będzie dostarczanie oczyszczonego w instalacji ciśnieniowej gazu koksowniczego do sieci gazu opałowego. Jest to związane z ostrymi wymogami norm ochrony środowiska. W drugim etapie modernizacji PW zostaną wybudowane także chłodnice wtórne gazu (zabudowane na rurociągach gazów wylotowych ze ssaw, współpracujące z absorbcyjnymi chłodziarkami wody). Także instalacja absorpcji amoniaku i siarkowodoru zostanie wyposażona w chłodnice płytowe umożliwiające głębokie schłodzenie wody stosowanej do absorpcji do 17 stopni C (co pozwoli na uzyskanie temperatury gazu na wylocie z chłodnic wtórnych rzędu stopni C). Kolejne prace modernizacji to instalacja absorpcji amoniaku i siarkowodoru z gazu. Będzie ona składała się aż z sześciu 30-metrowych kolumn wybudowanych przed aktualnie istniejącą instalacją amoniakalni (rejon przed sytnikami gazu). Równolegle z budową instalacji absorpcji amoniaku i siarkowodoru zostanie wybudowana instalacja desorpcji: zaabsorbowane w płuczkach amoniak i siarkowodór będą w nowych kolumnach odpędzane przy pomocy pary i kierowane do następnej budowanej instalacji, czyli katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa. Elementem drugiego etapu modernizacji węglopochodnych jest także wybudowanie płuczki benzolowej na terenie dzisiejszej absorpcji niskociśnieniowej. Żywy organizm Modernizacji poddana zostanie też benzolownia. Tam, oprócz chłodnic spiralnych, które zastąpią stare chłodnice ociekowe, powstaną nowe wymienniki służące do podgrzewania oleju nasyconego kosztem schłodzenia oleju odpędzonego. Podgrzewacze parowe zastąpi piec rurowy. Stanie również nowa kolumna odpędowa benzolu, wymienione zostaną pompy na urządzenia bezdławicowe i hermetyczne. Drugi etap zakłada także modernizację instalacji odwodnienia kondensacji smoły zabudowa wirówek smoły. Co jest najistotniejszym elementem inwestycji na węglopochodnych? Inżynierowie z PW podkreślają, iż wszystkie prace odbywają się na żywym organizmie, w warunkach prowadzonej produkcji. Modernizacja PW jest więc potężnym wyzwaniem dla całej kadry inżynieryjno-technicznej wydziału. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o pomocy kolegów z oddziałów PW1, PW2 i całej obsługi technologicznej węglopochodnych. Bez współpracy nie można byłoby prowadzić inwestycji i jednocześnie wykonywać produkcji. Na duże uznanie zasługuje pełen profesjonalizm ekip Generalnego Realizatora Inwestycji. Zakończenie inwestycji i uruchomienie nowych instalacji jest zaplanowane na maj 2008 roku podsumowuje inż. Nowak. Próby funkcjonalne, odbiory nowych obiektów będziemy dokonywać odpowiednio wcześniej. Dopiero po zakończeniu tej fazy i usunięciu chorób wieku dziecięcego wyłączymy stary układ. Po tym czasie przystąpimy do demontażu starych urządzeń. Prace mają się zakończyć do końca 2008 roku. W miejscu zlikwidowanej wytwórni kwasu siarkowego powstanie potężny zbiornik gazu. Jerzy Pikuła Zmiany już widać. NOWA PRZYJAŹŃ 5

6 PN AGS IZN E A S P Ó Ł K I Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w spółkach-córkach Podsumowanie roku obrotowego 2005 W maju i czerwcu br. w spółkach- -córkach Koksowni Przyjaźń odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Porządek obrad Zgromadzeń obejmował czynności wynikające z postanowień kodeksu spółek handlowych oraz aktów założycielskich tych spółek. Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. w Zgromadzeniach Wspólników reprezentował dyrektor Restrukturyzacji, prokurent Tadeusz Morawski. Zakład Remontów Mechanicznych Jako pierwsze odbyło się 15 maja 2006 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Zysk za rok obrotowy 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Baza Transportu Samochodowego 8 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Baza Transportu Samochodowego Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005 r. SPEDKOKS 14 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Zysk za rok obrotowy 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i w części przeznaczony na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Pismem z 30 maja 2006 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA przekazała oświadczenie Zarządu Spółki o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Jerzego Pisarka. Polskie Koleje Państwowe SA pismem z 14 czerwca 2006 r. złożyły oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Jerzego Cichonia. Ponadto w skład Rady Nadzorczej III kadencji powołano głosami obydwu wspólników Lucjana Norasa i przedstawiciela załogi Mirosława Somionki. W trakcie obrad przedstawiciel PKP CARGO SA oświadczył, że osobą desygnowaną w skład Rady Nadzorczej ze strony tego wspólnika jest Damian Odrobiński, który powołany został w skład Rady Nadzorczej głosami PKP CARGO SA. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Gospodarczych odbyło się po raz pierwszy. Fot. Jerzy Pikuła Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki oraz uchwałę w sprawie zakupu przez tę spółkę od Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 9 lokomotyw spalinowych. Na sprzedaż tę wyraziło zgodę Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., po pozytywnym zaopiniowaniu stosownego wniosku przez jej Radę Nadzorczą. Zakład Usług Gospodarczych 26 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. Było to pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po prywatyzacji Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 r. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium. Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Powołany został Zarząd Spółki III kadencji. Na funkcję prezesa Zarządu powołano Jerzego Prusaczyka, a na funkcję członka Zarządu Romualda Rożyńskiego. LABOR-KOKS Ostatnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników miało miejsce 28 czerwca 2006 r. i dotyczyło Zakładu Analityczno Badawczego LABOR-KOKS Sp. z. o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 r. Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i w części przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium. Powołano też Radę Nadzorczą III kadencji w osobach: Andrzeja Warzechy, Krzysztofa Stachowicza, Antoniego Borysiewicza i Jerzego Kieresa przedstawiciela pracowników Spółki, Zatwierdzony został również Regulamin Zarządu Zakładu Analityczno- -Badawczego LABOR-KOKS. (inf.wł.) 6 Nr 7 Lipiec 2006

7 Z A R Z Ą DP ZA AG NI NI EA Bez niezgodności Kontynuując tematykę auditów przedstawiamy Państwu krótkie kompendium auditu trzeciej strony, który w poprzednim artykule opisywaliśmy jako badanie niezależnych jednostek certyfikacyjnych. W ostatnich dniach czerwca br. po raz kolejny Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. gościła auditorów BVQI. Jak wszyscy pamiętamy, na początku lipca zeszłego roku została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym recertyfikacja trzech naszych Systemów Zarządzania: Jakości, Środowiskowego oraz BHP, po której przyznano Koksowni Certyfikaty na następne trzy lata. W tym roku odbyła się wizyta kontrolna, której celem było sprawdzenie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych oraz potwierdzenie, że Systemy nadal funkcjonują prawidłowo i nie pojawiają się zagrożenia, które mogłyby to zakłócić. Tym razem odwiedziło nas trzech auditorów, przy czym auditorem wiodącym był tradycyjnie już Władysław Feist, który prowadził audit w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Towarzyszyli mu Magdalena Cholewka-Stempień, auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Marek Mroziński, auditor Systemu Zarządzania BHP. W ciągu dwóch dni (27 i 28 czerwca) auditorzy przeprowadzili kompleksowy audit głównie w zakresie produkcji i inwestycji, ocenili również działalność pionu handlowego. Wizyta kontrolna zakończyła się dla naszej firmy bardzo pomyślnie. Auditorzy nie stwierdzili w badanych obszarach żadnej niezgodności oraz nieścisłości, która zagrażałaby funkcjonowaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Ponadto auditorzy bardzo dobrze ocenili realizację w praktyce postanowień i zadań wynikających z Systemu przez pracowników oraz współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Ocenę swoją zawarli w Raporcie z Auditu, którego fragment przedstawiamy poniżej:...audit przeprowadzono w zaplanowanym zakresie oraz terminie, zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami. Organizacja wykorzystała uwagi auditorów BVQI z auditu recertyfikacyjnego i wdrożyła skuteczne działania zapobiegawcze. System zintegrowany jest utrzymywany i doskonalony. Wyposażony jest w obszerny zestaw auditów wewnętrznych, które zapewniają skuteczny nadzór nad systemem. Procesy firmy są nadzorowane, a wskaźniki skuteczności mierzalnych procesów mierzone. Cele zintegrowanego systemu zarządzania na rok 2006 są zaplanowane i pod nadzorem realizowane. Obejmują aspekty jakościowe, środowiskowe i BHP. Przegląd zarządzania odbył się w grudniu 2005 r. i obejmował wszystkie wymagane normami zagadnienia. Opracowano dokumentację w celu uzyskania Pozwolenia zintegrowanego. W obszarze handlu emisjami sporządzono raport o wielkości emisji przeznaczony do weryfikacji zgodnie z wymaganiami ustawy. System zarządzania jest skuteczny i zgodny z normami. Jest zarządzany przez pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Zwraca uwagę bardzo dobra współpraca pełnomocnika z wszystkimi podległymi służbami. Nie stwierdzono niezgodności. MOCNE STRONY SYSTEMU: Monitorowanie procesów poprzez zestaw wskaźników. System Intranet z bogatym zestawem dostępnych informacji, ułatwiających komunikację wewnętrzną. Wielopłaszczyznowe i skuteczne działania korygujące wobec reklamacji na koks, zwłaszcza na koks niskofosforowy. Szczegółowa ocena dostawców, skutkująca pełną wiedzą o dostawcach i ich wyrobach. Szczegółowe zaplanowanie jakości w obszarze produkcji węglopochodnych i jej konsekwentne realizowanie skutkujące brakiem reklamacji na wyroby. Szeroki zakres prowadzonych i planowanych (w trakcie uzgodnień) inwestycji potwierdzający ciągły rozwój doskonalenia organizacji. Kompetencje i wysoka świadomość pracowników w zakresie powstających oddziaływań środowiskowych wynikających z realizowanych zadań. Modernizowana oczyszczalnia ścieków w końcowej fazie rozruchu, opracowano ocenę skuteczności. Wysoki stopień nadzoru i kontroli ze strony służb Koksowni nad pracami prowadzonymi w ramach realizowanych inwestycji ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich parametrów wielkości oddziaływań środowiskowych określonych w decyzji uzgadniającej projekt budowlany w zakresie ochrony środowiska. Auditorzy ruszyli w teren Identyfikacja wymagań prawnych. Nadzorowanie podwykonawców. Zarządzania ryzykiem zawodowym. Organizacja pracy i bezpieczeństwo w Wydziale Węglopochodnych... Ocena, jaką wystawili nam auditorzy, jest bardzo pozytywna i to powinno cieszyć nas wszystkich. Tym bardziej należy to uznać za sukces, gdyż na terenie naszej firmy w ostatnim roku zaszło wiele zmian związanych z realizowanymi inwestycjami i w konsekwencji pojawiły się nowe aspekty działalności Koksowni. Te wszystkie aspekty musiały zostać uwzględnione przez funkcjonujące Systemy Zarządzania. Jednak to nie znaczy, że zrobiliśmy już wszystko w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Systemy są żywym organizmem, cały czas ewoluują, ponieważ są doskonalone przez ludzi, którzy je tworzą. Dlatego też raport przedstawiony przez BVQI również zawiera wskazówki, w których obszarach powinniśmy podjąć działania w celu jego doskonalenia. Dotyczy to przede wszystkim: działań związanych z obsługą Klienta, informowania o zagrożeniach występujących na Koksowni, auditowania naszych dostawców. Mamy jednak na to cały rok pracy, aż do następnej wizyty kontrolnej. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Koksowni za zaangażowanie, wkład pracy oraz wykazywanie inicjatywy w doskonaleniu naszych Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Za to, że wszyscy staramy się na co dzień pracować dobrze i zgodnie z przyjętymi zasadami. Ta ocena to jest nasz wspólny sukces. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, podczas wizyty kontrolnej, również będziemy tak dobrze ocenieni przez auditorów BVQI i będziemy mogli znów się z tego cieszyć. Sebastian Szmidt p.o. pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Fot. Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 7

8 K O K S O W N I A D L A O T O C Z E N I A Przyjaźń wspiera rozwój mikroregionu Dąbrowy 9 czerwca br. w Koksowni Przyjaźń z inicjatywy prezesa Lucjana Norasa odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Wspierania Rozwoju Południowo-Wschodniej Dąbrowy Górniczej Krakówka. Główny cel działania Towarzystwa wyjaśnia już sama nazwa. Fot. Jerzy Pikuła Zebranie założycielskie Towarzystwa Krakówka. Koksownia Przyjaźń zlokalizowana jest w południowo wschodniej części Dąbrowy Górniczej. Otaczają ją: Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce Małe oraz tereny dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland SA. Nie wszystkim wiadomo, iż Przyjaźń powstała na terenie dawnej wsi Krakówka, której nazwa nadal używana jest na mapach topograficznych i właśnie z tego powodu została wykorzystana przez Towarzystwo. Wokół Koksowni stworzony został obszar działalności przemysłowej, w którym działają zarówno spółki-córki Przyjaźni, firmy REMKOKS, KOREM oraz SARPI Dąbrowa (bazująca na dawnej spalarni odpadów Zakładów Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej), jak i nowe podmioty gospodarcze utworzone w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (FINAL SA i Hobas System Poland Sp. z o.o). W najbliższym otoczeniu spółki funkcjonują także przedsiębiorstwa o różnej skali wielkości, poczynając od Ficomirrors Polska Sp. z o.o. i ALBA MPGK Sp. z o.o., EKO-GRYS Sp. z o.o., MASFALT Sp. z o.o., a kończąc na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność produkcyjną, handlową bądź usługową. Z tego też powodu na założycielskim zebraniu zorganizowanym przez Przyjaźń stawili się przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, aktywnie wspierający pomysł powołania Towarzystwa Krakówka. Zebranie założycielskie prowadził prezes Noras, który już na wstępie stwierdził, iż podczas wielu spotkań dąbrowskich przedsiębiorców często słychać opinie, że władze gminy mogłyby robić znacznie więcej dla rozwoju tej części Dąbrowy Górniczej, wspomóc działania firm, które zatrudniają przecież tysiące okolicznych mieszkańców. Synchroniczny rozwój tej części Dąbrowy Górniczej leży w interesie ludzi biznesu prowadzących tutaj działalność gospodarczą. Zainteresowanie tym zagadnieniem wykazują również lokalne społeczności argumentował szef Przyjaźni. Jeśli my sami sobie i mieszkańcom nie pomożemy, to raczej nikt nam nie pomoże. Podczas zebrania wybrano Komitet Założycielski Towarzystwa. Przewodniczącym KZ został wybrany Tadeusz Morawski, zastępcą Aleksandra Małek, a sekretarzem Celina Trela- -Baran. Potrzebna jest nam integracja miejscowego kapitału, gdyż wspólnie możemy być bardziej skuteczni w rozwoju tej części gminy stwierdził tuż po zebraniu dyrektor restrukturyzacji, prokurent Tadeusz Morawski. Istotne jest również kształtowanie poprawnych relacji z okolicznymi mieszkańcami, przy poparciu i pomocy których możliwe byłoby zrealizowanie wielu działań rozwojowych, przede wszystkim przez gminę Dąbrowa Górnicza. Stworzenie odpowiedniego organizmu prawnego, który statutowo zobligowany byłby do działań na rzecz rozwoju tego rejonu miasta, będzie dawał możliwość prowadzenia skutecznego lobbingu w tym zakresie. Lobbingu w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. (MP) 8 Nr 7 Lipiec 2006

9 S T R O N A Z W I Ą Z K O W A Zwyciężył kompromis i rozsądek Panie przewodniczący, porozumienie z Zarządem Koksowni po przeprowadzonej przez związek akcji protestacyjnej i długotrwałych negocjacjach zostało wreszcie w czerwcu podpisane. Zgodnie z zapisami zakładowego układu zbiorowego pracy, Solidarność domagała się wypłacenia zysków dla pracowników za 2005 rok. Jak wiemy Zarząd Koksowni chciał przeznaczyć w całości zysk na finansowanie inwestycji. My nie mogliśmy się na to zgodzić, gdyż uważaliśmy, że pracownikom za ich całoroczny trud należy się gratyfikacja finansowa. Ponieważ stanowisko Zarządu było dosyć sztywne, musieliśmy podjąć bardziej radykalne metody nacisku. W efekcie rozmowy z udziałem mediatora Marka Kempskiego, który został notabene wybrany na żądanie Solidarności, zakończyły się porozumieniem. Co udało się wywalczyć? Pracownicy do końca czerwca otrzymali stosowne wynagrodzenie z podziałem funduszy na pracowników produkcyjnych i resztę załogi. Oczywiście ludzie z produkcji musieli dostać większe kwoty niż pozostała część załogi. To chyba jest dla każdego zrozumiałe. Nie ma sensu mówić o kwotach, gdyż te każdy zobaczył na swoim koncie. Po raz pierwszy podział środków finansowych nastąpił inaczej niż to miało miejsce dotychczas. Uhonorowano ludzi pracujących na najtrudniejszych stanowiskach. Jednak niektórym marzyły się znacznie większe pieniądze. Czy podpisane Fot. Jerzy Pikuła Rozmowa z Zenonem Fiukiem, przewodniczącym MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń porozumienie uważa Pan za sukces związku? Górnicy protestowali, grozili marszem na Warszawę. W Koksowni odbyło się tylko referendum strajkowe. Negocjacje z dyrektorem Andrzejem Korzeniewskim były bardzo trudne. W referendum przytłaczająca część załogi, w przypadku braku porozumienia, opowiedziała się za strajkiem. Musieliśmy spisać protokół rozbieżności i poprosić o mediację Marka Kempskiego. Każdy walczy swoimi metodami. Uważam, że obrana przez nas droga negocjacji była najwłaściwsza. Chyba lepiej się spierać przy stole, niż strajkować, wstrzymywać produkcję. Cały czas odbywały się posiedzenia nadzwyczajne Komitetu Strajkowego. Rozważaliśmy wszystkie możliwe scenariusze. Czy były wojewoda i zarazem były szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności naprawdę się przydał? Teraz mogę potwierdzić, iż w pewnym momencie obydwie strony bardzo usztywniły swe stanowisko. Gdyby nie osoba Marka, być może nasz protest musiałby przybrać bardziej drastyczne formy. Co prawda nie zatrzymalibyśmy produkcji, ale na pewno doszłoby do spowolnienia niektórych inwestycji. Marek Kempski okazał się znakomitym mediatorem i uspokoił obydwie strony konfliktu. To w końcu wynegocjowane porozumienie płacowe jest sukcesem Solidarności, czy też nie? Mógłbym się chwalić i powiedzieć, tak, to jest sukces Solidarności. Jako poważny związkowiec powiem, że osiągnęliśmy kompromis. Dlaczego kompromis, a nie sukces? Związek żądał przecież nagrody z wypracowanego zysku, ale Zarząd Przyjaźni nie chciał się na to zgodzić i zaproponował inne rozwiązanie. Z pewnością wiele osób zatrudnionych w Przyjaźni oczekiwało znacznie większych pieniędzy. Musimy być jednak realistami. Sądzę, iż moi koledzy z organizacji myślą podobnie. Obecnie uzyskaliśmy to, co można było maksymalnie uzyskać. Należy zdawać sobie sprawę, że w branży węglowo-koksowej będzie coraz trudniej o wysokie zyski. Prawnicy sprzeczają się, czy nagroda z zysków, pomimo podpisanych układów zbiorowych, należy się pracownikom. Dlatego konieczne są inne systemowe rozwiązania. Powinno się odstąpić od wskaźników wzrostu wynagrodzeń i innych ograniczeń. Jeśli w firmie są wyniki finansowe, pracodawca powinien załodze zapłacić. Jest to kwestia do przedyskutowania w przyszłości w organizacjach związkowych. Rząd powinien odstąpić od wiązania przedsiębiorstw wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń. Nasz właściciel wykorzystuje tę sytuację, mimo iż de facto nas te wskaźniki nie do końca obowiązują. Dlatego uważam, że Zarząd Koksowni musi mieć elastyczne podejście w tej kwestii, nie wolno doprowadzać do sytuacji, w której załoga musi walczyć o pieniądze. Jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy zarabiać znacznie więcej. Pracodawca odprowadza do Skarbu Państwa ogromne kwoty, płaci składki ZUS, itp. Te pieniądze uszczuplają wypracowane zyski. Powtarzam przedsiębiorstwom potrzebne są rozwiązania systemowe. Ale o tym musi zadecydować rząd w Warszawie i nasi parlamentarzyści. Jak szef Solidarności ocenia podczas konfliktu postawę innych zakładowych organizacji? Nie będę tego czynił, niech ocenę wystawią pracownicy Koksowni. Niektóre związki nas od początku popierały. Z racji tego, iż jesteśmy najliczniejszą organizacją związkową w Koksowni, to właśnie na nas spoczywa największa odpowiedzialność za losy załogi. Solidarność zawsze będzie pilnowała miejsc pracy i wynagrodzenia. Rozmawiał: Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 9

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Działając zgodnie z 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02 Oprócz podwyżki stawek od listopada, porozumienie płacowe gwarantuje pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku. - Kwota "jednorazówki" będzie

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2008 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/440/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2 1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Litwica.------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 maja 2017 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Do punktu 4 porządku obrad

Do punktu 4 porządku obrad Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Warszawie wybiera Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Uchwała nr.. Załącznik nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 1 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 /2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12. 2012r. z dnia 27.05.2013r. 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2010 roku Nr XLV/685/10 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2015 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 15/17 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 14.03.2017 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r. Działając zgodnie z 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW ORAZ OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ MERCOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul.

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku Stosownie do 0 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ ORBIS S.A. Zał. do Uchwały nr 15/VI/2005 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 25 stycznia 2005 r. (tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alma Market SA z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) zwołanym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej Funduszem",

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA (załącznik nr 2 do uchwały RN z dnia 12 kwietnia 2011 r., zaakceptowany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2011 r. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za 2009 r. Poznań, marzec 2010 Rada Nadzorcza spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez cały 2009 r. działała w tym samym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo