nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!"

Transkrypt

1 M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis i rozsądek Rozmowa z Zenonem Fiukiem, przewodniczącym MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń str. 9 Brania dopisały, Koksownia górą! str

2 S P I S T R E Ś C I N A S Z E S P R A W Y DWA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW T E M A T M I E S I Ą C A ROSNĄ NOWE WĘGLOPOCHODNE N A S Z E S P Ó Ł K I PODSUMOWANIE ROKU OBROTOWEGO 2005 Z A R Z Ą D Z A N I E BEZ NIEZGODNOŚCI K O K S O W N I A D L A O T O C Z E N I A PRZYJAŹŃ WSPIERA ROZWÓJ MIKROREGIONU DĄBROWY S T R O N A Z W I Ą Z K O W A ZWYCIĘŻYŁ KOMPROMIS I ROZSĄDEK F O T O R E P O R T A Ż ALE UPAŁ! R O Z M O W A M I E S I Ą C A WSPÓLNA GOTOWOŚĆ K A L E J D O S K O P KOMFORTOWA STOŁÓWKA CO JEST NIE TAK? K A L E J D O S K O P SITPH ROŚNIE W SIŁĘ SZKOLENIE BHP E K O N O M I C Z N Y E L E M E N T A R Z PRAWO KOPERNIKA INWESTOWANIE POPRZEZ FUNDUSZE P O G O D Z I N A C H BRANIA DOPISAŁY, KOKSOWNIA GÓRĄ! STR. 3 STR. 4-5 STR. 6 STR. 7 STR. 8 STR. 9 STR STR. 12 STR. 13 STR. 14 STR. 15 STR Nowa Przyjaźń miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła Telefon kontaktowy: ; Zdjęcie na okładce: Jerzy Pikuła Druk: Centrum Usług Drukarskich Nakład: 2000 egz. Korespondencję do gazety prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 10 lipca 2006 r. 2 Nr 7 Lipiec 2006

3 N A S Z E S P R A W Y Dwa zgromadzenia wspólników 12 czerwca br. odbyły się dwa zgromadzenia udziałowców Przyjaźni. Najpierw o godz. 10 obradowało Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, a po krótkiej przerwie od godz. 12 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Obydwu ZW przewodniczył reprezentant Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Jerzy Pisarek. 12 czerwca br. odbyły się dwa zgromadzenia udziałowców Przyjaźni. Fot. Jerzy Pikuła Zasadniczymi punktami porządku obrad ZZW było rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Koksowni z działalności spółki. Zgodnie z procedurą sprawozdanie po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Koksowni zostało poddane głosowaniu. Udziałowcy nie mieli żadnych zastrzeżeń i uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejne decyzje wspólników dotyczyły m.in. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Koksowni Przyjaźń za 2005 rok, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń, udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki i członkom Rady Nadzorczej Przyjaźni. Na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa dokonano także zmian w składzie Rady Nadzorczej Koksowni. W miejsce Roberta Koćmy nowym członkiem RN Przyjaźni została Małgorzata Zarychta-Surówka. Z kolei porządek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym było reprezentowanych 99,5 proc. głosów, przewidywał podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Koksownię umowy na sprzedaż koksu w 2006 roku oraz powołania członków Rad Nadzorczych nowej kadencji w spółkach, w których Przyjaźń posiada udziały: (Spedkoks, ZRM, Labor-Koks). Udziałowcy wyrazili także zgodę na powołanie członków Rad Nadzorczych i Zarządów nowej kadencji w ZUG-u oraz Remkoksie. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Wspólnicy postanowili również uchylić uchwałę nr 3 NZW z 1 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na powoływanie prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu spółki do składu Rad Nadzorczych spółek z udziałem Koksowni Przyjaźń. (JP) Kadry Od pierwszego lipca br. nowym pełnomocnikiem ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Koksowni Przyjaźń został Marek Bogolubow, dotychczasowy dyrektor produkcji. Funkcję głównego technologa objął Andrzej Michalik, uprzednio dyrektor zakupów, a specjalistą ds. BHP został Marian Malicki pełniący wcześniej funkcję głównego specjalisty ds. BHP. (inf.wł) Nowy Zarząd JSW SA U największego udziałowca Koksowni Przyjaźń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki. 14 czerwca Rada Nadzorcza JSW SA (po rezygnacji z pełnienia obowiązków przez Leszka Jarnę) delegowała członka Rady Włodzimierza Hereźniaka (studia górnicze na Politechnice Śląskiej) do czasowego wykonywania obowiązków prezesa Zarządu JSW SA. Rada Nadzorcza jastrzębskiej spółki ustaliła okres delegowania do chwili powołania nowego prezesa Zarządu JSW SA w trybie przewidzianym przez statut spółki, ale nie dłużej niż do 13 września br. Włodzimierz Hereźniak od 2005 roku był wiceprezesem spółki Remkoks. (JP) Skład Zarządu JSW SA V kadencji: Prezes Zarządu Włodzimierz Hereźniak Z-ca prezesa Zarządu, dyrektor Biura Produkcji Andrzej Tor Z-ca prezesa Zarządu, dyrektor Biura Zatrudnienia, Płac i Polityki Spółki Marian Ślęzak Skład Rady Nadzorczej JSW SA V kadencji: Przewodniczący Jarosław Zagórowski Z-ca przewodniczącego Anna Radyńska-Janas Sekretarz Mieczysław Lubryka Eugeniusz Baron Bogusław Dzięgiel Józef Jaworski Czesław Karol Kisiel Liliana Kostka Marek Tokarz NOWA PRZYJAŹŃ 3

4 T E M A T M I E S I Ą C A Od lewej: Jerzy Gębal, główny specjalista ds. modernizacji węglopochodnych, inż. Ryszard Nowak, kierownik PW i Roman Wołek, z-ca kierownika PW. Zdjęcia: Jerzy Pikuła Rosną nowe węglopochodne Nieodzownym elementem realizowanych przez Przyjaźń inwestycji jest modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych. Konieczność modernizacji instalacji oczyszczania gazu koksowniczego PW wynika z aspektów prawnych, ekologicznych oraz technicznych i technologicznych. Ekipy Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) mają od końca ubiegłego roku pełne ręce roboty. Utrzymanie przestarzałych technologii poprzez ich remonty kapitalne przekroczyłoby znacznie nakłady inwestycyjne potrzebne do budowy instalacji nowych, a równocześnie uniemożliwiłoby osiągnięcie wymaganych przepisami ochrony środowiska, zgodnych z normami Unii Europejskiej parametrów oczyszczania gazu koksowniczego. Kompleksowa modernizacja Wydziału była koniecznością. Przestarzała technologia oczyszczania gazu z amoniaku metodą półpośrednią i ze związków siarki metodą węglanowo- -próżniową, zostanie zastąpiona nową, sprawdzoną w eksploatacji technologią katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki (metoda Clausa). Spowoduje to również wyeliminowanie z procesu produkcyjnego niskojakościowego nawozu siarczanu amonu i pozanormatywnego kwasu siarkowego oraz szczególnie uciążliwych odpadów jak kwaśna smółka i odpadowy roztwór węglanu potasu wyjaśnia Jerzy Gębal, pełniący od 15 stycznia br. funkcję głównego specjalisty ds. modernizacji węglopochodnych. W naszej komórce organizacyjnej pracują jeszcze cztery osoby, zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami, które są związane z aktualnie prowadzoną modernizacją PW. Na brak pracy nie możemy narzekać. Zakład w zakładzie Modernizacja niezwykle ważnego dla Koksowni wydziału jest realizowana w myśl podpisanych wcześniej umów z GRI. W wyniku dwuetapowego przetargu nieograniczonego wyłoniony został Generalny Realizator Inwestycji, czyli Konsorcjum w składzie Polimex Mostostal Siedlce SA jako lider, Piecexport Sp. z o.o., BP Koksoprojekt Sp. z o.o. i spółka Naftoremont. Konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą cenę i 36-miesięczny cykl realizacji inwestycji. Podstawowy czas modernizacji pozwalającej na uzyskanie efektów technologicznych i ekologicznych instalacji oczyszczania gazu koksowniczego wyniesie 30 miesięcy. Pozostałe 6 miesięcy zajmie wyburzenie wyłączonych obiektów starego układu technologicznego i wybudowanie zbiornika gazu koksowniczego przypomina inż. Ryszard Nowak, kierownik PW. Warto dodać, że złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 do W wyniku złożonego wniosku Koksowni przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln zł. Likwidacja starych, technicznie przestarzałych i energochłonnych instalacji oznacza w perspektywie dla Przyjaźni wyłącznie same korzyści. Nie będą już sprawiać kłopotów amoniakalnia wraz z kolumnami odpędowymi, absorpcja niskociśnieniowa z chłodzeniem końcowym, regeneracja roztworu, pompy próżniowe, wytwórnia kwasu siarkowego. W to miejsce pojawią się nowoczesne urządzenia i instalacje (m.in. chłodnice wtórne z instalacją chłodziarek wody, nowe płuczki, instalacje towarzyszące, instalacje katalitycznego rozkła- 4 Nr 7 Lipiec 2006

5 T E M A T M I PE AS GI ĄI NC A du amoniaku i produkcji siarki ciekłej). Cały wydział zostanie zahermetyzowany za pomocą poduszki azotowej. Mając na uwadze starzejącą się technicznie instalację węglopochodnych, która była oparta na technologii sprzed kilkudziesięciu lat mówi Roman Wołek, z-ca kierownika PW nasza inwestycja jest strzałem w dziesiątkę. Od dawna wiedzieliśmy, że modernizacja węglopochodnych w kontekście coraz bardziej ostrych norm ochrony środowiska jest nieodzowna. Koksownia dobrze wykorzystała okres wysokiej koniunktury na rynkach i dlatego teraz możemy patrzeć jak rosną nowe węglopochodne, które będą bardziej przyjazne środowisku. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny. Zmodernizowane węglopochodne będą mniej energochłonne. Właściwie cała nasza chemia zostanie odnowiona w 70 procentach, będzie to nowy zakład w funkcjonującym zakładzie. To pozwala żywić nadzieję na mniejsze koszty produkcji i w efekcie na znacznie lepsze wyniki. Dzięki nowoczesnej technologii i technice nowy wydział będzie zatrudniał o kilkadziesiąt osób mniej, ale nie oznacza to redukcji pracowników. Ludzie w PW nie stracą pracy wyjaśnia inż. Nowak. Dotychczasowi pracownicy pozostaną w Koksowni i przejdą na inne stanowiska. Co słychać na budowie? Dokumentacja projektowa modernizowanych węglopochodnych zaczęła napływać już od listopada ub. roku. Przez grube tomiska (ok. 500 projektów) musiała się wnikliwie przebić kadra techniczno-inżynieryjna Koksowni. Do dziś zaopiniowaliśmy ponad 100 projektów. Nanosiliśmy nasze uwagi i poprawki. Większość projektów była konsultowana przez BP Koksoprojekt z naszymi specjalistami informuje Jerzy Gębal. Śmiało mogę powiedzieć, iż w części technologicznej możemy czuć się współautorami dokumentacji. Modernizacja PW została podzielona na kilka etapów. W pierwszym (1a) będą wykonane wszystkie prace związane z uruchomieniem w przyszłym roku nowej baterii nr 5. Równolegle z uruchomieniem nowej baterii zwiększy się (okresowo) ilość gazu odbieranego przez PW. Musimy być więc do tego przygotowani i dlatego w pierwszym etapie wykonywana jest budowa rurociągu gazu surowego wraz z dwiema wielkogabarytowymi chłodnicami wstępnymi o powierzchni wymiany ciepła ok. 6 tys. mkw. każda. Kolejne prace dotyczą układu rurociągów biegnących z chłodnic w kierunku ssaw i dalej w kierunku nowej absorpcji amoniaku i siarkowodoru. Ważnym elementem w obiekcie 253 (absorpcja niskociśnieniowa) jest wykonanie węzła rozdzielczego gazu po płuczce siarkowodoru Węzeł ten umożliwi skierowanie gazu z PW do nowego kolektora opałowego baterii koksowniczej. Warto także wspomnieć o tzw. układzie 8A (związanym z systemem chłodniczym), który będzie budowany w rejonie aktualnych chłodnic ociekowych oleju. Aby uwolnić teren, należy przenieść chłodnice ociekowe oleju na wschodnią stronę benzolowni. Mówimy tu o urządzeniach z naprawdę wysokiej półki wtrąca Roman Wołek. Są to chłodnice Alfa-Laval, jedne z lepiej funkcjonujących w nowoczesnych koksowniach. Tak więc w pierwszym etapie będziemy mieli bardzo dużo widocznych zmian na wydziale. Uruchomienie tej instalacji jest planowane na sierpień. Na terenie obiektu 255 budowane są również stacje redukcyjno-pomiarowe gazu koksowniczego. Zadaniem jednej ze stacji będzie dostarczanie oczyszczonego w instalacji ciśnieniowej gazu koksowniczego do sieci gazu opałowego. Jest to związane z ostrymi wymogami norm ochrony środowiska. W drugim etapie modernizacji PW zostaną wybudowane także chłodnice wtórne gazu (zabudowane na rurociągach gazów wylotowych ze ssaw, współpracujące z absorbcyjnymi chłodziarkami wody). Także instalacja absorpcji amoniaku i siarkowodoru zostanie wyposażona w chłodnice płytowe umożliwiające głębokie schłodzenie wody stosowanej do absorpcji do 17 stopni C (co pozwoli na uzyskanie temperatury gazu na wylocie z chłodnic wtórnych rzędu stopni C). Kolejne prace modernizacji to instalacja absorpcji amoniaku i siarkowodoru z gazu. Będzie ona składała się aż z sześciu 30-metrowych kolumn wybudowanych przed aktualnie istniejącą instalacją amoniakalni (rejon przed sytnikami gazu). Równolegle z budową instalacji absorpcji amoniaku i siarkowodoru zostanie wybudowana instalacja desorpcji: zaabsorbowane w płuczkach amoniak i siarkowodór będą w nowych kolumnach odpędzane przy pomocy pary i kierowane do następnej budowanej instalacji, czyli katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa. Elementem drugiego etapu modernizacji węglopochodnych jest także wybudowanie płuczki benzolowej na terenie dzisiejszej absorpcji niskociśnieniowej. Żywy organizm Modernizacji poddana zostanie też benzolownia. Tam, oprócz chłodnic spiralnych, które zastąpią stare chłodnice ociekowe, powstaną nowe wymienniki służące do podgrzewania oleju nasyconego kosztem schłodzenia oleju odpędzonego. Podgrzewacze parowe zastąpi piec rurowy. Stanie również nowa kolumna odpędowa benzolu, wymienione zostaną pompy na urządzenia bezdławicowe i hermetyczne. Drugi etap zakłada także modernizację instalacji odwodnienia kondensacji smoły zabudowa wirówek smoły. Co jest najistotniejszym elementem inwestycji na węglopochodnych? Inżynierowie z PW podkreślają, iż wszystkie prace odbywają się na żywym organizmie, w warunkach prowadzonej produkcji. Modernizacja PW jest więc potężnym wyzwaniem dla całej kadry inżynieryjno-technicznej wydziału. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o pomocy kolegów z oddziałów PW1, PW2 i całej obsługi technologicznej węglopochodnych. Bez współpracy nie można byłoby prowadzić inwestycji i jednocześnie wykonywać produkcji. Na duże uznanie zasługuje pełen profesjonalizm ekip Generalnego Realizatora Inwestycji. Zakończenie inwestycji i uruchomienie nowych instalacji jest zaplanowane na maj 2008 roku podsumowuje inż. Nowak. Próby funkcjonalne, odbiory nowych obiektów będziemy dokonywać odpowiednio wcześniej. Dopiero po zakończeniu tej fazy i usunięciu chorób wieku dziecięcego wyłączymy stary układ. Po tym czasie przystąpimy do demontażu starych urządzeń. Prace mają się zakończyć do końca 2008 roku. W miejscu zlikwidowanej wytwórni kwasu siarkowego powstanie potężny zbiornik gazu. Jerzy Pikuła Zmiany już widać. NOWA PRZYJAŹŃ 5

6 PN AGS IZN E A S P Ó Ł K I Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w spółkach-córkach Podsumowanie roku obrotowego 2005 W maju i czerwcu br. w spółkach- -córkach Koksowni Przyjaźń odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników. Porządek obrad Zgromadzeń obejmował czynności wynikające z postanowień kodeksu spółek handlowych oraz aktów założycielskich tych spółek. Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. w Zgromadzeniach Wspólników reprezentował dyrektor Restrukturyzacji, prokurent Tadeusz Morawski. Zakład Remontów Mechanicznych Jako pierwsze odbyło się 15 maja 2006 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Zysk za rok obrotowy 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Baza Transportu Samochodowego 8 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Baza Transportu Samochodowego Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005 r. SPEDKOKS 14 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Zysk za rok obrotowy 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i w części przeznaczony na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Pismem z 30 maja 2006 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA przekazała oświadczenie Zarządu Spółki o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Jerzego Pisarka. Polskie Koleje Państwowe SA pismem z 14 czerwca 2006 r. złożyły oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Jerzego Cichonia. Ponadto w skład Rady Nadzorczej III kadencji powołano głosami obydwu wspólników Lucjana Norasa i przedstawiciela załogi Mirosława Somionki. W trakcie obrad przedstawiciel PKP CARGO SA oświadczył, że osobą desygnowaną w skład Rady Nadzorczej ze strony tego wspólnika jest Damian Odrobiński, który powołany został w skład Rady Nadzorczej głosami PKP CARGO SA. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Gospodarczych odbyło się po raz pierwszy. Fot. Jerzy Pikuła Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki oraz uchwałę w sprawie zakupu przez tę spółkę od Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 9 lokomotyw spalinowych. Na sprzedaż tę wyraziło zgodę Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., po pozytywnym zaopiniowaniu stosownego wniosku przez jej Radę Nadzorczą. Zakład Usług Gospodarczych 26 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. Było to pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po prywatyzacji Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 r. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium. Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Powołany został Zarząd Spółki III kadencji. Na funkcję prezesa Zarządu powołano Jerzego Prusaczyka, a na funkcję członka Zarządu Romualda Rożyńskiego. LABOR-KOKS Ostatnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników miało miejsce 28 czerwca 2006 r. i dotyczyło Zakładu Analityczno Badawczego LABOR-KOKS Sp. z. o.o. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 r. Cały zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2005 wyłączony został z podziału między wspólników i w części przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej udzielono absolutorium. Powołano też Radę Nadzorczą III kadencji w osobach: Andrzeja Warzechy, Krzysztofa Stachowicza, Antoniego Borysiewicza i Jerzego Kieresa przedstawiciela pracowników Spółki, Zatwierdzony został również Regulamin Zarządu Zakładu Analityczno- -Badawczego LABOR-KOKS. (inf.wł.) 6 Nr 7 Lipiec 2006

7 Z A R Z Ą DP ZA AG NI NI EA Bez niezgodności Kontynuując tematykę auditów przedstawiamy Państwu krótkie kompendium auditu trzeciej strony, który w poprzednim artykule opisywaliśmy jako badanie niezależnych jednostek certyfikacyjnych. W ostatnich dniach czerwca br. po raz kolejny Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. gościła auditorów BVQI. Jak wszyscy pamiętamy, na początku lipca zeszłego roku została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym recertyfikacja trzech naszych Systemów Zarządzania: Jakości, Środowiskowego oraz BHP, po której przyznano Koksowni Certyfikaty na następne trzy lata. W tym roku odbyła się wizyta kontrolna, której celem było sprawdzenie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych oraz potwierdzenie, że Systemy nadal funkcjonują prawidłowo i nie pojawiają się zagrożenia, które mogłyby to zakłócić. Tym razem odwiedziło nas trzech auditorów, przy czym auditorem wiodącym był tradycyjnie już Władysław Feist, który prowadził audit w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Towarzyszyli mu Magdalena Cholewka-Stempień, auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Marek Mroziński, auditor Systemu Zarządzania BHP. W ciągu dwóch dni (27 i 28 czerwca) auditorzy przeprowadzili kompleksowy audit głównie w zakresie produkcji i inwestycji, ocenili również działalność pionu handlowego. Wizyta kontrolna zakończyła się dla naszej firmy bardzo pomyślnie. Auditorzy nie stwierdzili w badanych obszarach żadnej niezgodności oraz nieścisłości, która zagrażałaby funkcjonowaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Ponadto auditorzy bardzo dobrze ocenili realizację w praktyce postanowień i zadań wynikających z Systemu przez pracowników oraz współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Ocenę swoją zawarli w Raporcie z Auditu, którego fragment przedstawiamy poniżej:...audit przeprowadzono w zaplanowanym zakresie oraz terminie, zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami. Organizacja wykorzystała uwagi auditorów BVQI z auditu recertyfikacyjnego i wdrożyła skuteczne działania zapobiegawcze. System zintegrowany jest utrzymywany i doskonalony. Wyposażony jest w obszerny zestaw auditów wewnętrznych, które zapewniają skuteczny nadzór nad systemem. Procesy firmy są nadzorowane, a wskaźniki skuteczności mierzalnych procesów mierzone. Cele zintegrowanego systemu zarządzania na rok 2006 są zaplanowane i pod nadzorem realizowane. Obejmują aspekty jakościowe, środowiskowe i BHP. Przegląd zarządzania odbył się w grudniu 2005 r. i obejmował wszystkie wymagane normami zagadnienia. Opracowano dokumentację w celu uzyskania Pozwolenia zintegrowanego. W obszarze handlu emisjami sporządzono raport o wielkości emisji przeznaczony do weryfikacji zgodnie z wymaganiami ustawy. System zarządzania jest skuteczny i zgodny z normami. Jest zarządzany przez pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Zwraca uwagę bardzo dobra współpraca pełnomocnika z wszystkimi podległymi służbami. Nie stwierdzono niezgodności. MOCNE STRONY SYSTEMU: Monitorowanie procesów poprzez zestaw wskaźników. System Intranet z bogatym zestawem dostępnych informacji, ułatwiających komunikację wewnętrzną. Wielopłaszczyznowe i skuteczne działania korygujące wobec reklamacji na koks, zwłaszcza na koks niskofosforowy. Szczegółowa ocena dostawców, skutkująca pełną wiedzą o dostawcach i ich wyrobach. Szczegółowe zaplanowanie jakości w obszarze produkcji węglopochodnych i jej konsekwentne realizowanie skutkujące brakiem reklamacji na wyroby. Szeroki zakres prowadzonych i planowanych (w trakcie uzgodnień) inwestycji potwierdzający ciągły rozwój doskonalenia organizacji. Kompetencje i wysoka świadomość pracowników w zakresie powstających oddziaływań środowiskowych wynikających z realizowanych zadań. Modernizowana oczyszczalnia ścieków w końcowej fazie rozruchu, opracowano ocenę skuteczności. Wysoki stopień nadzoru i kontroli ze strony służb Koksowni nad pracami prowadzonymi w ramach realizowanych inwestycji ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich parametrów wielkości oddziaływań środowiskowych określonych w decyzji uzgadniającej projekt budowlany w zakresie ochrony środowiska. Auditorzy ruszyli w teren Identyfikacja wymagań prawnych. Nadzorowanie podwykonawców. Zarządzania ryzykiem zawodowym. Organizacja pracy i bezpieczeństwo w Wydziale Węglopochodnych... Ocena, jaką wystawili nam auditorzy, jest bardzo pozytywna i to powinno cieszyć nas wszystkich. Tym bardziej należy to uznać za sukces, gdyż na terenie naszej firmy w ostatnim roku zaszło wiele zmian związanych z realizowanymi inwestycjami i w konsekwencji pojawiły się nowe aspekty działalności Koksowni. Te wszystkie aspekty musiały zostać uwzględnione przez funkcjonujące Systemy Zarządzania. Jednak to nie znaczy, że zrobiliśmy już wszystko w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Systemy są żywym organizmem, cały czas ewoluują, ponieważ są doskonalone przez ludzi, którzy je tworzą. Dlatego też raport przedstawiony przez BVQI również zawiera wskazówki, w których obszarach powinniśmy podjąć działania w celu jego doskonalenia. Dotyczy to przede wszystkim: działań związanych z obsługą Klienta, informowania o zagrożeniach występujących na Koksowni, auditowania naszych dostawców. Mamy jednak na to cały rok pracy, aż do następnej wizyty kontrolnej. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Koksowni za zaangażowanie, wkład pracy oraz wykazywanie inicjatywy w doskonaleniu naszych Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Za to, że wszyscy staramy się na co dzień pracować dobrze i zgodnie z przyjętymi zasadami. Ta ocena to jest nasz wspólny sukces. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, podczas wizyty kontrolnej, również będziemy tak dobrze ocenieni przez auditorów BVQI i będziemy mogli znów się z tego cieszyć. Sebastian Szmidt p.o. pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Fot. Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 7

8 K O K S O W N I A D L A O T O C Z E N I A Przyjaźń wspiera rozwój mikroregionu Dąbrowy 9 czerwca br. w Koksowni Przyjaźń z inicjatywy prezesa Lucjana Norasa odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Wspierania Rozwoju Południowo-Wschodniej Dąbrowy Górniczej Krakówka. Główny cel działania Towarzystwa wyjaśnia już sama nazwa. Fot. Jerzy Pikuła Zebranie założycielskie Towarzystwa Krakówka. Koksownia Przyjaźń zlokalizowana jest w południowo wschodniej części Dąbrowy Górniczej. Otaczają ją: Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce Małe oraz tereny dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland SA. Nie wszystkim wiadomo, iż Przyjaźń powstała na terenie dawnej wsi Krakówka, której nazwa nadal używana jest na mapach topograficznych i właśnie z tego powodu została wykorzystana przez Towarzystwo. Wokół Koksowni stworzony został obszar działalności przemysłowej, w którym działają zarówno spółki-córki Przyjaźni, firmy REMKOKS, KOREM oraz SARPI Dąbrowa (bazująca na dawnej spalarni odpadów Zakładów Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej), jak i nowe podmioty gospodarcze utworzone w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (FINAL SA i Hobas System Poland Sp. z o.o). W najbliższym otoczeniu spółki funkcjonują także przedsiębiorstwa o różnej skali wielkości, poczynając od Ficomirrors Polska Sp. z o.o. i ALBA MPGK Sp. z o.o., EKO-GRYS Sp. z o.o., MASFALT Sp. z o.o., a kończąc na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność produkcyjną, handlową bądź usługową. Z tego też powodu na założycielskim zebraniu zorganizowanym przez Przyjaźń stawili się przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, aktywnie wspierający pomysł powołania Towarzystwa Krakówka. Zebranie założycielskie prowadził prezes Noras, który już na wstępie stwierdził, iż podczas wielu spotkań dąbrowskich przedsiębiorców często słychać opinie, że władze gminy mogłyby robić znacznie więcej dla rozwoju tej części Dąbrowy Górniczej, wspomóc działania firm, które zatrudniają przecież tysiące okolicznych mieszkańców. Synchroniczny rozwój tej części Dąbrowy Górniczej leży w interesie ludzi biznesu prowadzących tutaj działalność gospodarczą. Zainteresowanie tym zagadnieniem wykazują również lokalne społeczności argumentował szef Przyjaźni. Jeśli my sami sobie i mieszkańcom nie pomożemy, to raczej nikt nam nie pomoże. Podczas zebrania wybrano Komitet Założycielski Towarzystwa. Przewodniczącym KZ został wybrany Tadeusz Morawski, zastępcą Aleksandra Małek, a sekretarzem Celina Trela- -Baran. Potrzebna jest nam integracja miejscowego kapitału, gdyż wspólnie możemy być bardziej skuteczni w rozwoju tej części gminy stwierdził tuż po zebraniu dyrektor restrukturyzacji, prokurent Tadeusz Morawski. Istotne jest również kształtowanie poprawnych relacji z okolicznymi mieszkańcami, przy poparciu i pomocy których możliwe byłoby zrealizowanie wielu działań rozwojowych, przede wszystkim przez gminę Dąbrowa Górnicza. Stworzenie odpowiedniego organizmu prawnego, który statutowo zobligowany byłby do działań na rzecz rozwoju tego rejonu miasta, będzie dawał możliwość prowadzenia skutecznego lobbingu w tym zakresie. Lobbingu w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. (MP) 8 Nr 7 Lipiec 2006

9 S T R O N A Z W I Ą Z K O W A Zwyciężył kompromis i rozsądek Panie przewodniczący, porozumienie z Zarządem Koksowni po przeprowadzonej przez związek akcji protestacyjnej i długotrwałych negocjacjach zostało wreszcie w czerwcu podpisane. Zgodnie z zapisami zakładowego układu zbiorowego pracy, Solidarność domagała się wypłacenia zysków dla pracowników za 2005 rok. Jak wiemy Zarząd Koksowni chciał przeznaczyć w całości zysk na finansowanie inwestycji. My nie mogliśmy się na to zgodzić, gdyż uważaliśmy, że pracownikom za ich całoroczny trud należy się gratyfikacja finansowa. Ponieważ stanowisko Zarządu było dosyć sztywne, musieliśmy podjąć bardziej radykalne metody nacisku. W efekcie rozmowy z udziałem mediatora Marka Kempskiego, który został notabene wybrany na żądanie Solidarności, zakończyły się porozumieniem. Co udało się wywalczyć? Pracownicy do końca czerwca otrzymali stosowne wynagrodzenie z podziałem funduszy na pracowników produkcyjnych i resztę załogi. Oczywiście ludzie z produkcji musieli dostać większe kwoty niż pozostała część załogi. To chyba jest dla każdego zrozumiałe. Nie ma sensu mówić o kwotach, gdyż te każdy zobaczył na swoim koncie. Po raz pierwszy podział środków finansowych nastąpił inaczej niż to miało miejsce dotychczas. Uhonorowano ludzi pracujących na najtrudniejszych stanowiskach. Jednak niektórym marzyły się znacznie większe pieniądze. Czy podpisane Fot. Jerzy Pikuła Rozmowa z Zenonem Fiukiem, przewodniczącym MOZ NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń porozumienie uważa Pan za sukces związku? Górnicy protestowali, grozili marszem na Warszawę. W Koksowni odbyło się tylko referendum strajkowe. Negocjacje z dyrektorem Andrzejem Korzeniewskim były bardzo trudne. W referendum przytłaczająca część załogi, w przypadku braku porozumienia, opowiedziała się za strajkiem. Musieliśmy spisać protokół rozbieżności i poprosić o mediację Marka Kempskiego. Każdy walczy swoimi metodami. Uważam, że obrana przez nas droga negocjacji była najwłaściwsza. Chyba lepiej się spierać przy stole, niż strajkować, wstrzymywać produkcję. Cały czas odbywały się posiedzenia nadzwyczajne Komitetu Strajkowego. Rozważaliśmy wszystkie możliwe scenariusze. Czy były wojewoda i zarazem były szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności naprawdę się przydał? Teraz mogę potwierdzić, iż w pewnym momencie obydwie strony bardzo usztywniły swe stanowisko. Gdyby nie osoba Marka, być może nasz protest musiałby przybrać bardziej drastyczne formy. Co prawda nie zatrzymalibyśmy produkcji, ale na pewno doszłoby do spowolnienia niektórych inwestycji. Marek Kempski okazał się znakomitym mediatorem i uspokoił obydwie strony konfliktu. To w końcu wynegocjowane porozumienie płacowe jest sukcesem Solidarności, czy też nie? Mógłbym się chwalić i powiedzieć, tak, to jest sukces Solidarności. Jako poważny związkowiec powiem, że osiągnęliśmy kompromis. Dlaczego kompromis, a nie sukces? Związek żądał przecież nagrody z wypracowanego zysku, ale Zarząd Przyjaźni nie chciał się na to zgodzić i zaproponował inne rozwiązanie. Z pewnością wiele osób zatrudnionych w Przyjaźni oczekiwało znacznie większych pieniędzy. Musimy być jednak realistami. Sądzę, iż moi koledzy z organizacji myślą podobnie. Obecnie uzyskaliśmy to, co można było maksymalnie uzyskać. Należy zdawać sobie sprawę, że w branży węglowo-koksowej będzie coraz trudniej o wysokie zyski. Prawnicy sprzeczają się, czy nagroda z zysków, pomimo podpisanych układów zbiorowych, należy się pracownikom. Dlatego konieczne są inne systemowe rozwiązania. Powinno się odstąpić od wskaźników wzrostu wynagrodzeń i innych ograniczeń. Jeśli w firmie są wyniki finansowe, pracodawca powinien załodze zapłacić. Jest to kwestia do przedyskutowania w przyszłości w organizacjach związkowych. Rząd powinien odstąpić od wiązania przedsiębiorstw wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń. Nasz właściciel wykorzystuje tę sytuację, mimo iż de facto nas te wskaźniki nie do końca obowiązują. Dlatego uważam, że Zarząd Koksowni musi mieć elastyczne podejście w tej kwestii, nie wolno doprowadzać do sytuacji, w której załoga musi walczyć o pieniądze. Jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy zarabiać znacznie więcej. Pracodawca odprowadza do Skarbu Państwa ogromne kwoty, płaci składki ZUS, itp. Te pieniądze uszczuplają wypracowane zyski. Powtarzam przedsiębiorstwom potrzebne są rozwiązania systemowe. Ale o tym musi zadecydować rząd w Warszawie i nasi parlamentarzyści. Jak szef Solidarności ocenia podczas konfliktu postawę innych zakładowych organizacji? Nie będę tego czynił, niech ocenę wystawią pracownicy Koksowni. Niektóre związki nas od początku popierały. Z racji tego, iż jesteśmy najliczniejszą organizacją związkową w Koksowni, to właśnie na nas spoczywa największa odpowiedzialność za losy załogi. Solidarność zawsze będzie pilnowała miejsc pracy i wynagrodzenia. Rozmawiał: Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 9

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo