Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonywanych w pracowniach przy ul. Paderewskiego 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). I. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na wykonywanie na rzecz Zamawiającego świadczeń zdrowotnych badań z zakresu: 1. tomografii komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej 2. rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zlokalizowanych na terenie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. w oparciu o aparaturę i personel medyczny Wykonawcy. II. Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem: Ogólne na wykonywanie badań TK i MR: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w niniejszym SWK oraz projekcie umowy. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał na rzecz Zamawiającego wszystkie rodzaje badań z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wymienionych w ofercie cenowej, stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SWK oraz gwarantował pierwszeństwo badań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 i nr 3 do SWK planowane do wykonania w okresie obowiązywania umowy ilości badań TK i MR są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia liczby zlecanych Wykonawcy do wykonania badań, jeżeli z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, bądź innych zapotrzebowanie Zamawiającego na badania z zakresu tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego ulegnie zwiększeniu bądź zmniejszeniu. 3. W celu realizacji zamówienia w zakresie badań Wykonawca zapewni personel posiadający określone przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych objętych przedmiotem zamówienia w ilości gwarantującej prawidłową i niezakłóconą realizację umowy. 4. W okresie od dnia wyznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych do czasu adaptacji pomieszczeń i wyposażenia pracowni zgodnie z wymogami. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych umową u innego wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ze szczegółowym uwzględnieniem pacjentów w stanie zagrożenia życia 5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał na rzecz Zamawiającego badania TK na następujących warunkach: 1) Wykonawca zapewnia wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej całodobowo, na bieżąco w Pracowni Tomografii Komputerowej w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5 1

2 2) Wykonawca zapewnia wykonywanie badań z zakresu rezonansu magnetycznego w Pracowni Tomografii Komputerowej w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5 w dni robocze w godz. Od do Badanie obejmuje w szczególności: a) ocenę konieczności wykonania badania TK i/lub MR, w tym dobranie odpowiedniego zakresu badania, parametrów użytych sekwencji b) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, c) podanie środka kontrastującego, d) wykonanie badania, e) sporządzenie opisu do badania f) obecność lekarza i/lub udział pielęgniarki w trakcie wykonywania badania TK, RM g) podanie środka kontrastującego zgodnie z zasadami i sztuką medyczną przez uprawniony personel, 7. Zasady wykonywania badań TK z dożylnym podaniem środka kontrastującego w czasie nieobecności lekarza radiologa w pracowni TK określa załącznik nr 3 do umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonywanie badań określonych w: a) załączniku nr 1 do umowy (badania TK): - w przypadkach nie cierpiących zwłoki całodobowo; - planowych w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do b) załączniku nr 2 do umowy (badania MR) w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Wyniki badań pacjentów będą przekazane Udzielającemu zamówienia: a) w dniu wykonania badania w przypadkach nie cierpiących zwłoki, b) w dniu następnym w przypadkach badań planowych. 10. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz radiolog zatrudniony w Pracowni TK/MR poinformuje lekarza kierującego na badania o innym terminie przekazania wyników badań, nie dłuższym niż 2 dni od wykonania badania. 11. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zostały określone w projekcie umowy. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień umownych w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych oraz sposobu rozliczeń finansowych i zakresu sprawozdawczości oraz w trakcie realizacji zmian treści umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ww. uregulowania mogą stanowić przedmiot negocjacji dodatkowych. 12. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia r. do dnia r. 13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5. II. Udzielanie wyjaśnień dot. Konkursu 1. Wykonawcy w zakresie Szczegółowych Warunków Konkursu ofert mogą zgłaszać pisemnie pytania za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu ofert, będą niezwłocznie udzielone w formie pisemnej wyłącznie Wykonawcy, który wystąpił z pisemnym zapytaniem. Zamawiający z uwagi na obowiązujące terminy może udzielić odpowiedzi fax-em za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania odpowiedzi. 2

3 3. Termin przyjmowania zapytań upływa na 2 dni przed wyznaczonym upływem terminu do składania ofert, decyduje data odnotowana w dzienniku sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. III. Wymagania stawiane Wykonawcy. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (nie spełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje odrzucenie oferty przed rozstrzygnięciem konkursu): a) są podmiotami posiadającymi odpowiedni wpis do właściwego podmiotów leczniczych, b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadają nadany numer REGON oraz NIP, c) posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację przedmiotu konkursu, e) nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, f) nie zalegają w płaceniu podatków i innych danin publicznych. IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Przedmiot konkursu jest niepodzielny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć, pod rygorem jej odrzucenia, wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zamawiającego nazwanym Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWK. 6. Załącznikami do oferty są: 1) Oferta cenowa załącznik nr 2 do SWK badania TK, 2) oferta cenowa załącznik nr 3 do SWK badania MR, 3) podpisany projekt umowy na udzielenie zamówienia badania TK I MR - załącznik nr 4, 4) wypis z rejestru podmiotów leczniczych lub odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5) dokument potwierdzający nadanie NIP, 6) dokument potwierdzający nadanie REGON, 7) kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie, że ubezpieczenie takie zostanie zawarte nie później niż w dniu podpisania umowy, 8) oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków i innych danin publicznych, 9) wykaz osób świadczących usługi będące przedmiotem niniejszego konkursu wraz z poświadczeniem posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych. Dokumenty wymienione w ppkt. od 4 do 8 winny być złożone w formie kopii uwierzytelnionych przez organ wydający dokument lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty. 3

4 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być, pod rygorem odrzucenia, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi Podmiotu składającego ofertę, a kopertę zewnętrzną zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisami: Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego Nie otwierać przed dniem r. do godz V. Złożenie oferty. 1. Zaklejoną kopertę z ofertą należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim zostanie oznakowana jego oferta. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi do dnia r. 6. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. VII. Ocena ofert. 1. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 1) kryterium ceny 90 %, 2) zobowiązanie do zawarcia umowy z osobami świadczącymi aktualnie usługi z zakresu radiologii na rzecz Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., w ramach umów cywilno-prawnych 10 %. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 3 dni. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego Komisję. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. 3. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin Komisji Konkursowej. 4. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania konkursowego w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert. 5. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na postawie kryteriów określonych w pkt. VI. 6. Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Zamawiającemu (Prezesowi Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.) protokół z przebiegu konkursu wraz z umotywowanym wnioskiem o udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy. 4

5 7. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po zatwierdzeniu przez Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.. 8. Komisja konkursowa zawiadamia pisemnie Wykonawców o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: 9. Komisja odrzuci ofertę: 1) złożoną po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli wykonawca złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego. IX. Zawarcie umowy. Zawarcie umowy z oferentem nastąpi po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i wywieszenia ogłoszenia o wyniku nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni licząc od daty upływu terminu do złożenia odwołania. X. Unieważnienie konkursu. 1. Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. XI. Protesty i odwołania. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zmawiającego zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) niedokonanie wyboru Wykonawcy, 2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Wykonawca może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba 5

6 że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. Pieczęć 6

7 Załącznik nr 1.., dnia Dane oferenta zdrowotnej.) (numer rejestru zakładów opieki FORMULARZ OFERTOWY na przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dzierżawą pomieszczeń Przystępując do konkursu na świadczenie usług zdrowotnych polegających na... (wpisać przedmiot postępowania) wraz z dzierżawą pomieszczeń - ogłoszonego dnia r. roku przez Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut: 1. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu konkursu określonego w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Oświadczam, że wykonam przedmiot konkursu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej. 5. Oświadczam, że kwota wskazana w ofercie cenowej obejmuje wszystkie koszty jakie zobowiązany będę ponieść w związku ze zleconym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 7

8 6. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową (SWK wraz ze wszystkimi załącznikami) i nie wnoszę zastrzeżeń do ich treści; b) otrzymana dokumentacja konkursowa jest wystarczająca do złożenia oferty; c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego. 10. Oświadczam, ze oferta składa się z...ponumerowanych stron. 11. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr..., oferta oraz wszelkie oświadczenia są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.... (podpis i pieczątka oferenta) 8

9 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 9

10 Załącznik nr 3 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 10

11 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 11

12 Załącznik nr 3 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 12

13 PROJEKT UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na wykonywanie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego NR Zawarta w dniu. pomiędzy:,,centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o z siedzibą w Łańcucie ul. Paderewskiego 5, Łańcut wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr reprezentowanym przez: Krzysztofa Przyśliwskiego - Prezesa Zarządu uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. zwanym dalej Udzielającym zamówienie a.. reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie zwane w niniejszej umowie Stronami, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie badań tomografii komputerowej i badań rezonansem magnetycznym na zlecenie Udzielającego zamówienie na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Udzielający zamówienie zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonywania badań pacjentów skierowanych przez Udzielającego zamówienie: a) tomografii komputerowej całodobowo, b) badan rezonansem magnetycznym w godzinach pracy pracowni MR tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (MR) i badań tomografii komputerowej (TK) przy pomocy sprzętu, którego parametry techniczne są zgodne z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przez personel medyczny posiadający odpowiednią wiedzę i wykształcenie Rodzaje, ceny jednostkowe oraz szacunkowa ilość badań wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie określa załącznik nr 1 (badania tomografem komputerowym) i załącznik nr 2 (badania rezonansem magnetycznym) do niniejszej umowy. 2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany ilości badań określonych w pkt. 1 w zależności od potrzeb wynikających z procesu leczenia. 3. Zmniejszenie ilości badań określonych w pkt. 1 nie powoduje dla Udzielającego zamówienie żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 4. Badanie obejmuje w szczególności: h) ocenę konieczności wykonania badania TK i/lub MR, w tym dobranie odpowiedniego zakresu badania, parametrów użytych sekwencji 13

14 i) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, j) podanie środka kontrastującego, k) wykonanie badania, l) sporządzenie opisu do badania m) obecność lekarza i/lub udział pielęgniarki w trakcie wykonywania badania TK, MR n) podanie środka kontrastującego zgodnie z zasadami i sztuką medyczną przez uprawniony personel, 5. Zasady wykonywania badań TK z dożylnym podaniem środka kontrastującego w czasie nieobecności lekarza radiologa w pracowni TK określa załącznik Nr.. do niniejszej umowy. 6. W przypadku odmowy wykonania badania, zmiany rodzaju badania, zakresu i techniki wykonania badania Udzielający zamówienie może zwrócić się do Przyjmującego zamówienie z wnioskiem o udzielenie pisemnego wyjaśnienia. Przyjmujący Zamówienie udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 7. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonywanie badań określonych w: c) załączniku nr 1 do umowy (badania TK): - w przypadkach badań pilnych całodobowo; - w przypadkach badań planowych w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do d) załączniku nr 2 do umowy (badania MR) w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Wyniki badań pacjentów będą przekazane Udzielającemu zamówienia: c) w dniu wykonania badania w przypadkach badań pilnych, d) w dniu następnym w przypadkach badań planowych. 9. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz radiolog zatrudniony w Pracowni TK/MR poinformuje lekarza kierującego na badania o innym terminie przekazania wyników badań, nie dłuższym niż 2 dni od wykonania badania Pacjent na badanie TK i MR rejestrowany jest przez personel oddziału zlecającego badanie osobiście lub telefonicznie. 2. Przyjmujący zamówienie przeprowadza badania objęte niniejszą umową na podstawie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez Udzielającego zamówienie. 3. Skierowanie winno zawierać dane określone w odpowiednich przepisach prawa. 4. Pacjent zgłasza się o wyznaczonej przez personel godzinie z wypełnionym prawidłowo skierowaniem oraz ankietą badania. 5. W przypadku badania z podaniem środka kontrastowego pacjent zgłasza się po uprzednim wykonaniu badań: GRF, kreatynina, TSH (wyniki badań wypisane są na skierowaniu) 6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki oraz pacjentów u których parametry określone w pkt. 5 są poza normą kliniczną badanie wykonuje się na podstawie skierowania opatrzonego czytelną adnotacją - "badanie ze wskazań życiowych - proszę wykonać pomimo braku powyższych badań laboratoryjnych". 7. Pacjent zgłasza się do pracowni z założonym "wenflonem", w przypadku wątpliwości dotyczącej rozmiaru (koloru) wenflonu wcześniej informacji udzieli personel pracowni. 8. Personel Udzielającego zamówienie opiekuje sie chorym do momentu przekazania pacjenta do gabinetu badań, oraz oczekuje na pacjenta po wykonaniu badania. 14

15 9. Pkt. 8 nie dotyczy badań, których przewidywany czas jest dłuższy niż 20 min - po uzyskaniu informacji od personelu pracowni Przyjmujący zamówienie zapewnia, że badania stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi NFZ, zasadami wiedzy medycznej, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach oraz przy poszanowaniu praw pacjenta. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje sie do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością. 3. Przyjmujący zamówienie oświadczą, że posiada niezbędny sprzęt należytego wykonania świadczenia, w tym również sprzęt niezbędny do ratowania życia. 5 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że badania wykonywane przez niego na podstawie umów z innymi podmiotami na rzecz innych pacjentów, niż skierowanych przez Udzielającego zamówienie, nie będą miały wpływu na jakość i terminowość badań będących przedmiotem niniejszej umowy W razie zajścia okoliczności uniemożliwiających wykonanie badania przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności z powodu awarii sprzętu, Udzielający zamówienie zleca wykonanie badania innej jednostce, z którą Przyjmujący zamówienie ma zawartą umowę. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poinformowania placówki o której mowa w pkt. 1 o możliwości zlecania wykonania badań TK/MR przez Udzielającego zamówienie. 3. Kosztami zleconego badania w innej jednostce wraz z kosztami transportu pacjenta Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie. 4. Koszty transportu a których mowa w pkt. 2 ustalane są w oparciu o cennik zakładowy obowiązujący u Udzielającego zamówienie. 5. Przyjmującemu zamówienie przysługuje 5 dni roboczych w roku kalendarzowym (na każdą pracownię) na wykonanie prac serwisowych, w czasie których Przyjmujący zamówienie nie będzie obciążony kosztami badań i transportu. Udzielający zamówienia zleca wykonanie badania w innej jednostce, z którą Przyjmujący zamówienie ma zawartą umowę. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poinformowania Udzielającego zamówienie o planowanym serwisie urządzeń pracowni TK i MR na 5 dni przed rozpoczęciem prac. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zmówienie o awarii sprzętu i przewidywanym okresie wyłączenia urządzenia z użytkowania Za wykonane badania Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia zgodnie z cennikami badań wskazanymi w załączniku nr 1 (TK) i załączniku nr 2 (MR) do niniejszej umowy. 2. Podstawą rozliczenia usług wykonanych w ramach niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane w okresach miesięcznych z dołu. Faktury VAT będą płatne przelewem na konto Przyjmującego zamówienie w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury. 15

16 3. Do każdej faktury Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dołączać specyfikację rodzajowo-ilościową i cenową badań wraz z zestawieniem wykonanych i opisanych badań za miesiąc poprzedni. 4. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko pacjenta, 2) nr PESEL pacjenta, 3) datę wykonania świadczenia, 4) rodzaj procedury, 5) nazwę komórki Udzielającego zamówienia zlecającej badania lub podmiotu zewnętrznego, z którym Udzielający zamówienie ma zawartą umowę, 6) lekarza zlecającego. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 6. Ceny badań określonych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie nie częściej niż raz na rok. Pierwsza zmiana ceny może nastąpić po upływie roku obowiązywania niniejszej umowy. Podstawą do zmiany ceny może być zmiana regulacji prawnych lub wytycznych NFZ co do sposobu wykonywania badań TK i MR oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana cen następuje każdorazowo w drodze negocjacji, na mocy porozumienia stron. 7. Zmiana cen może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy, nie wcześniej niż od 1- go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Przyjmujący zamówienie wystąpił z propozycją zmiany Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie obowiązującymi przepisami w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne, określającego wysokość sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. 2. Każda ze stron odpowiada wobec drugiej strony za szkody wyrządzone wobec pacjenta i drugiej strony na zasadzie winy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami. 2. W razie naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów o ochronie danych osobowych, Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie poprawności wykonywania badań i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kontrolę Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowości wykonywania umowy, 16

17 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia aktualnej i systematycznej dokumentacji medycznej pacjentów skierowanych do badań TK i MR na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Przyjmującego zamówienie jest:.,ze strony Udzielającego zamówienie: Dyrektor ds. medycznych Bogusława Bielówka. 2. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą Stronę o zmianie osoby upoważnionej Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia r. do dnia r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem czasu, na który była zawarta; 2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę: 1) bez wypowiedzenia jeżeli Przyjmujący zamówienie a) dopuścił się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy tj. niewłaściwej jakości wykonywania usługi, powtarzających się i nie uzasadnionych przerw w świadczeniach. b) osoby którymi Przyjmujący zamówienie będzie się posługiwać przy realizacji umowy utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone, 2) z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia: a) z powodu niezawinionej przez Przyjmującego zamówienie utraty zdolności realizacji przedmiotu umowy, b) nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę: 1) w przypadku opóźnienia Udzielającego zamówienie w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 za dwa pełne okresy płatności. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do zapłaty zaległej kwoty w terminie nie krótszym niż 14 dni. Wypowiedzenie może zostać dokonane w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu. 2) z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia: a) w przypadku całkowitej utraty przez Udzielającego zmówienie kontraktu z NFZ w zakresie objętym umową, b) rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienie istotnych postanowień umowy 3. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron

18 Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia, wyrażonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w razie niewykonania badania z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie w wysokości kosztów badania wraz z kosztami transportu. 2. Udzielający zamówienie karę, o której mowa w ust. 1 może potrącić z kwoty wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie za wykonanie usługi. 3. Udzielający zamówienie ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654). - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135, późn. zm), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 Nr 81 poz. 484) - Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy są dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE: 18

19 Załącznik nr1 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 19

20 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 20

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo