Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonywanych w pracowniach przy ul. Paderewskiego 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). I. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na wykonywanie na rzecz Zamawiającego świadczeń zdrowotnych badań z zakresu: 1. tomografii komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej 2. rezonansu magnetycznego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zlokalizowanych na terenie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. w oparciu o aparaturę i personel medyczny Wykonawcy. II. Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem: Ogólne na wykonywanie badań TK i MR: 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w niniejszym SWK oraz projekcie umowy. 2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał na rzecz Zamawiającego wszystkie rodzaje badań z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wymienionych w ofercie cenowej, stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SWK oraz gwarantował pierwszeństwo badań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 i nr 3 do SWK planowane do wykonania w okresie obowiązywania umowy ilości badań TK i MR są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia liczby zlecanych Wykonawcy do wykonania badań, jeżeli z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, bądź innych zapotrzebowanie Zamawiającego na badania z zakresu tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego ulegnie zwiększeniu bądź zmniejszeniu. 3. W celu realizacji zamówienia w zakresie badań Wykonawca zapewni personel posiadający określone przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych objętych przedmiotem zamówienia w ilości gwarantującej prawidłową i niezakłóconą realizację umowy. 4. W okresie od dnia wyznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych do czasu adaptacji pomieszczeń i wyposażenia pracowni zgodnie z wymogami. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych umową u innego wykonawcy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ze szczegółowym uwzględnieniem pacjentów w stanie zagrożenia życia 5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał na rzecz Zamawiającego badania TK na następujących warunkach: 1) Wykonawca zapewnia wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej całodobowo, na bieżąco w Pracowni Tomografii Komputerowej w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5 1

2 2) Wykonawca zapewnia wykonywanie badań z zakresu rezonansu magnetycznego w Pracowni Tomografii Komputerowej w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5 w dni robocze w godz. Od do Badanie obejmuje w szczególności: a) ocenę konieczności wykonania badania TK i/lub MR, w tym dobranie odpowiedniego zakresu badania, parametrów użytych sekwencji b) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, c) podanie środka kontrastującego, d) wykonanie badania, e) sporządzenie opisu do badania f) obecność lekarza i/lub udział pielęgniarki w trakcie wykonywania badania TK, RM g) podanie środka kontrastującego zgodnie z zasadami i sztuką medyczną przez uprawniony personel, 7. Zasady wykonywania badań TK z dożylnym podaniem środka kontrastującego w czasie nieobecności lekarza radiologa w pracowni TK określa załącznik nr 3 do umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonywanie badań określonych w: a) załączniku nr 1 do umowy (badania TK): - w przypadkach nie cierpiących zwłoki całodobowo; - planowych w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do b) załączniku nr 2 do umowy (badania MR) w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Wyniki badań pacjentów będą przekazane Udzielającemu zamówienia: a) w dniu wykonania badania w przypadkach nie cierpiących zwłoki, b) w dniu następnym w przypadkach badań planowych. 10. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz radiolog zatrudniony w Pracowni TK/MR poinformuje lekarza kierującego na badania o innym terminie przekazania wyników badań, nie dłuższym niż 2 dni od wykonania badania. 11. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zostały określone w projekcie umowy. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień umownych w zakresie dotyczącym spraw organizacyjnych oraz sposobu rozliczeń finansowych i zakresu sprawozdawczości oraz w trakcie realizacji zmian treści umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ww. uregulowania mogą stanowić przedmiot negocjacji dodatkowych. 12. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia r. do dnia r. 13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5. II. Udzielanie wyjaśnień dot. Konkursu 1. Wykonawcy w zakresie Szczegółowych Warunków Konkursu ofert mogą zgłaszać pisemnie pytania za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu ofert, będą niezwłocznie udzielone w formie pisemnej wyłącznie Wykonawcy, który wystąpił z pisemnym zapytaniem. Zamawiający z uwagi na obowiązujące terminy może udzielić odpowiedzi fax-em za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania odpowiedzi. 2

3 3. Termin przyjmowania zapytań upływa na 2 dni przed wyznaczonym upływem terminu do składania ofert, decyduje data odnotowana w dzienniku sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. III. Wymagania stawiane Wykonawcy. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (nie spełnienie któregokolwiek z tych warunków spowoduje odrzucenie oferty przed rozstrzygnięciem konkursu): a) są podmiotami posiadającymi odpowiedni wpis do właściwego podmiotów leczniczych, b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadają nadany numer REGON oraz NIP, c) posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację przedmiotu konkursu, e) nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, f) nie zalegają w płaceniu podatków i innych danin publicznych. IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Przedmiot konkursu jest niepodzielny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć, pod rygorem jej odrzucenia, wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zamawiającego nazwanym Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWK. 6. Załącznikami do oferty są: 1) Oferta cenowa załącznik nr 2 do SWK badania TK, 2) oferta cenowa załącznik nr 3 do SWK badania MR, 3) podpisany projekt umowy na udzielenie zamówienia badania TK I MR - załącznik nr 4, 4) wypis z rejestru podmiotów leczniczych lub odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5) dokument potwierdzający nadanie NIP, 6) dokument potwierdzający nadanie REGON, 7) kopia polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie, że ubezpieczenie takie zostanie zawarte nie później niż w dniu podpisania umowy, 8) oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków i innych danin publicznych, 9) wykaz osób świadczących usługi będące przedmiotem niniejszego konkursu wraz z poświadczeniem posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych. Dokumenty wymienione w ppkt. od 4 do 8 winny być złożone w formie kopii uwierzytelnionych przez organ wydający dokument lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty. 3

4 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być, pod rygorem odrzucenia, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi Podmiotu składającego ofertę, a kopertę zewnętrzną zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisami: Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego Nie otwierać przed dniem r. do godz V. Złożenie oferty. 1. Zaklejoną kopertę z ofertą należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim zostanie oznakowana jego oferta. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi do dnia r. 6. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. VII. Ocena ofert. 1. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 1) kryterium ceny 90 %, 2) zobowiązanie do zawarcia umowy z osobami świadczącymi aktualnie usługi z zakresu radiologii na rzecz Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., w ramach umów cywilno-prawnych 10 %. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 3 dni. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu: 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego Komisję. 2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. 3. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin Komisji Konkursowej. 4. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania konkursowego w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert. 5. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na postawie kryteriów określonych w pkt. VI. 6. Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Zamawiającemu (Prezesowi Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.) protokół z przebiegu konkursu wraz z umotywowanym wnioskiem o udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy. 4

5 7. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po zatwierdzeniu przez Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.. 8. Komisja konkursowa zawiadamia pisemnie Wykonawców o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: 9. Komisja odrzuci ofertę: 1) złożoną po terminie; 2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 3) jeżeli wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; 4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6) jeżeli wykonawca złożył ofertę alternatywną; 7) jeżeli wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Zamawiającego. IX. Zawarcie umowy. Zawarcie umowy z oferentem nastąpi po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i wywieszenia ogłoszenia o wyniku nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni licząc od daty upływu terminu do złożenia odwołania. X. Unieważnienie konkursu. 1. Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 1) nie wpłynęła żadna oferta; 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie w danym postępowaniu; 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. XI. Protesty i odwołania. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zmawiającego zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) niedokonanie wyboru Wykonawcy, 2) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Wykonawca może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba 5

6 że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 3. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. Pieczęć 6

7 Załącznik nr 1.., dnia Dane oferenta zdrowotnej.) (numer rejestru zakładów opieki FORMULARZ OFERTOWY na przejęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dzierżawą pomieszczeń Przystępując do konkursu na świadczenie usług zdrowotnych polegających na... (wpisać przedmiot postępowania) wraz z dzierżawą pomieszczeń - ogłoszonego dnia r. roku przez Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut: 1. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu konkursu określonego w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia, oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Oświadczam, że wykonam przedmiot konkursu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej. 5. Oświadczam, że kwota wskazana w ofercie cenowej obejmuje wszystkie koszty jakie zobowiązany będę ponieść w związku ze zleconym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 7

8 6. Oświadczam, że: a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową (SWK wraz ze wszystkimi załącznikami) i nie wnoszę zastrzeżeń do ich treści; b) otrzymana dokumentacja konkursowa jest wystarczająca do złożenia oferty; c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego. 10. Oświadczam, ze oferta składa się z...ponumerowanych stron. 11. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr..., oferta oraz wszelkie oświadczenia są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.... (podpis i pieczątka oferenta) 8

9 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 9

10 Załącznik nr 3 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 10

11 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 11

12 Załącznik nr 3 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 12

13 PROJEKT UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na wykonywanie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego NR Zawarta w dniu. pomiędzy:,,centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o z siedzibą w Łańcucie ul. Paderewskiego 5, Łańcut wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod Nr reprezentowanym przez: Krzysztofa Przyśliwskiego - Prezesa Zarządu uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. zwanym dalej Udzielającym zamówienie a.. reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie zwane w niniejszej umowie Stronami, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie badań tomografii komputerowej i badań rezonansem magnetycznym na zlecenie Udzielającego zamówienie na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Udzielający zamówienie zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonywania badań pacjentów skierowanych przez Udzielającego zamówienie: a) tomografii komputerowej całodobowo, b) badan rezonansem magnetycznym w godzinach pracy pracowni MR tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (MR) i badań tomografii komputerowej (TK) przy pomocy sprzętu, którego parametry techniczne są zgodne z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przez personel medyczny posiadający odpowiednią wiedzę i wykształcenie Rodzaje, ceny jednostkowe oraz szacunkowa ilość badań wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie określa załącznik nr 1 (badania tomografem komputerowym) i załącznik nr 2 (badania rezonansem magnetycznym) do niniejszej umowy. 2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany ilości badań określonych w pkt. 1 w zależności od potrzeb wynikających z procesu leczenia. 3. Zmniejszenie ilości badań określonych w pkt. 1 nie powoduje dla Udzielającego zamówienie żadnych konsekwencji finansowo-prawnych. 4. Badanie obejmuje w szczególności: h) ocenę konieczności wykonania badania TK i/lub MR, w tym dobranie odpowiedniego zakresu badania, parametrów użytych sekwencji 13

14 i) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, j) podanie środka kontrastującego, k) wykonanie badania, l) sporządzenie opisu do badania m) obecność lekarza i/lub udział pielęgniarki w trakcie wykonywania badania TK, MR n) podanie środka kontrastującego zgodnie z zasadami i sztuką medyczną przez uprawniony personel, 5. Zasady wykonywania badań TK z dożylnym podaniem środka kontrastującego w czasie nieobecności lekarza radiologa w pracowni TK określa załącznik Nr.. do niniejszej umowy. 6. W przypadku odmowy wykonania badania, zmiany rodzaju badania, zakresu i techniki wykonania badania Udzielający zamówienie może zwrócić się do Przyjmującego zamówienie z wnioskiem o udzielenie pisemnego wyjaśnienia. Przyjmujący Zamówienie udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 7. Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonywanie badań określonych w: c) załączniku nr 1 do umowy (badania TK): - w przypadkach badań pilnych całodobowo; - w przypadkach badań planowych w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do d) załączniku nr 2 do umowy (badania MR) w godzinach pracy pracowni tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Wyniki badań pacjentów będą przekazane Udzielającemu zamówienia: c) w dniu wykonania badania w przypadkach badań pilnych, d) w dniu następnym w przypadkach badań planowych. 9. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz radiolog zatrudniony w Pracowni TK/MR poinformuje lekarza kierującego na badania o innym terminie przekazania wyników badań, nie dłuższym niż 2 dni od wykonania badania Pacjent na badanie TK i MR rejestrowany jest przez personel oddziału zlecającego badanie osobiście lub telefonicznie. 2. Przyjmujący zamówienie przeprowadza badania objęte niniejszą umową na podstawie pisemnego skierowania na badania wystawionego przez Udzielającego zamówienie. 3. Skierowanie winno zawierać dane określone w odpowiednich przepisach prawa. 4. Pacjent zgłasza się o wyznaczonej przez personel godzinie z wypełnionym prawidłowo skierowaniem oraz ankietą badania. 5. W przypadku badania z podaniem środka kontrastowego pacjent zgłasza się po uprzednim wykonaniu badań: GRF, kreatynina, TSH (wyniki badań wypisane są na skierowaniu) 6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki oraz pacjentów u których parametry określone w pkt. 5 są poza normą kliniczną badanie wykonuje się na podstawie skierowania opatrzonego czytelną adnotacją - "badanie ze wskazań życiowych - proszę wykonać pomimo braku powyższych badań laboratoryjnych". 7. Pacjent zgłasza się do pracowni z założonym "wenflonem", w przypadku wątpliwości dotyczącej rozmiaru (koloru) wenflonu wcześniej informacji udzieli personel pracowni. 8. Personel Udzielającego zamówienie opiekuje sie chorym do momentu przekazania pacjenta do gabinetu badań, oraz oczekuje na pacjenta po wykonaniu badania. 14

15 9. Pkt. 8 nie dotyczy badań, których przewidywany czas jest dłuższy niż 20 min - po uzyskaniu informacji od personelu pracowni Przyjmujący zamówienie zapewnia, że badania stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi NFZ, zasadami wiedzy medycznej, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach oraz przy poszanowaniu praw pacjenta. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje sie do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością. 3. Przyjmujący zamówienie oświadczą, że posiada niezbędny sprzęt należytego wykonania świadczenia, w tym również sprzęt niezbędny do ratowania życia. 5 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że badania wykonywane przez niego na podstawie umów z innymi podmiotami na rzecz innych pacjentów, niż skierowanych przez Udzielającego zamówienie, nie będą miały wpływu na jakość i terminowość badań będących przedmiotem niniejszej umowy W razie zajścia okoliczności uniemożliwiających wykonanie badania przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności z powodu awarii sprzętu, Udzielający zamówienie zleca wykonanie badania innej jednostce, z którą Przyjmujący zamówienie ma zawartą umowę. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poinformowania placówki o której mowa w pkt. 1 o możliwości zlecania wykonania badań TK/MR przez Udzielającego zamówienie. 3. Kosztami zleconego badania w innej jednostce wraz z kosztami transportu pacjenta Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie. 4. Koszty transportu a których mowa w pkt. 2 ustalane są w oparciu o cennik zakładowy obowiązujący u Udzielającego zamówienie. 5. Przyjmującemu zamówienie przysługuje 5 dni roboczych w roku kalendarzowym (na każdą pracownię) na wykonanie prac serwisowych, w czasie których Przyjmujący zamówienie nie będzie obciążony kosztami badań i transportu. Udzielający zamówienia zleca wykonanie badania w innej jednostce, z którą Przyjmujący zamówienie ma zawartą umowę. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poinformowania Udzielającego zamówienie o planowanym serwisie urządzeń pracowni TK i MR na 5 dni przed rozpoczęciem prac. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zmówienie o awarii sprzętu i przewidywanym okresie wyłączenia urządzenia z użytkowania Za wykonane badania Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia zgodnie z cennikami badań wskazanymi w załączniku nr 1 (TK) i załączniku nr 2 (MR) do niniejszej umowy. 2. Podstawą rozliczenia usług wykonanych w ramach niniejszej umowy będą faktury VAT wystawiane w okresach miesięcznych z dołu. Faktury VAT będą płatne przelewem na konto Przyjmującego zamówienie w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury. 15

16 3. Do każdej faktury Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dołączać specyfikację rodzajowo-ilościową i cenową badań wraz z zestawieniem wykonanych i opisanych badań za miesiąc poprzedni. 4. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko pacjenta, 2) nr PESEL pacjenta, 3) datę wykonania świadczenia, 4) rodzaj procedury, 5) nazwę komórki Udzielającego zamówienia zlecającej badania lub podmiotu zewnętrznego, z którym Udzielający zamówienie ma zawartą umowę, 6) lekarza zlecającego. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 6. Ceny badań określonych w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie nie częściej niż raz na rok. Pierwsza zmiana ceny może nastąpić po upływie roku obowiązywania niniejszej umowy. Podstawą do zmiany ceny może być zmiana regulacji prawnych lub wytycznych NFZ co do sposobu wykonywania badań TK i MR oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana cen następuje każdorazowo w drodze negocjacji, na mocy porozumienia stron. 7. Zmiana cen może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy, nie wcześniej niż od 1- go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Przyjmujący zamówienie wystąpił z propozycją zmiany Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie obowiązującymi przepisami w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne, określającego wysokość sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. 2. Każda ze stron odpowiada wobec drugiej strony za szkody wyrządzone wobec pacjenta i drugiej strony na zasadzie winy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami. 2. W razie naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów o ochronie danych osobowych, Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie poprawności wykonywania badań i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na kontrolę Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowości wykonywania umowy, 16

17 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia aktualnej i systematycznej dokumentacji medycznej pacjentów skierowanych do badań TK i MR na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Przyjmującego zamówienie jest:.,ze strony Udzielającego zamówienie: Dyrektor ds. medycznych Bogusława Bielówka. 2. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą Stronę o zmianie osoby upoważnionej Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia r. do dnia r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: 1) z upływem czasu, na który była zawarta; 2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę: 1) bez wypowiedzenia jeżeli Przyjmujący zamówienie a) dopuścił się rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy tj. niewłaściwej jakości wykonywania usługi, powtarzających się i nie uzasadnionych przerw w świadczeniach. b) osoby którymi Przyjmujący zamówienie będzie się posługiwać przy realizacji umowy utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone, 2) z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia: a) z powodu niezawinionej przez Przyjmującego zamówienie utraty zdolności realizacji przedmiotu umowy, b) nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę: 1) w przypadku opóźnienia Udzielającego zamówienie w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w 7 ust. 1 za dwa pełne okresy płatności. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do zapłaty zaległej kwoty w terminie nie krótszym niż 14 dni. Wypowiedzenie może zostać dokonane w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu. 2) z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia: a) w przypadku całkowitej utraty przez Udzielającego zmówienie kontraktu z NFZ w zakresie objętym umową, b) rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienie istotnych postanowień umowy 3. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron

18 Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia, wyrażonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną w razie niewykonania badania z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie w wysokości kosztów badania wraz z kosztami transportu. 2. Udzielający zamówienie karę, o której mowa w ust. 1 może potrącić z kwoty wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie za wykonanie usługi. 3. Udzielający zamówienie ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654). - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135, późn. zm), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 Nr 81 poz. 484) - Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy są dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony. 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE: PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE: 18

19 Załącznik nr1 OFERTA CENOWA BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ BADAŃ 1. Badanie jednej okolicy anatomicznej bez 800 kontrastu 2. Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu 1200 kontrastu 3. Badanie dwóch lub więcej okolic 25 anatomicznych bez kontrastem 4. Badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej Badanie wielofazowe dwóch lub więcej okolic anatomicznych Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 8. Badanie wielofazowe jednej okolicy anatomicznej z kontrastem lub przed i po podaniu kontrastu w tybie dyżurowym przy udziale personelu Zlecającego 9. Angiografia TK CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 19

20 Załącznik nr 2 OFERTA CENOWA BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO L.P. 1 2 ILOŚĆ NAZWA BADANIA BADAŃ Badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 420 Badanie jednej okolicy anatomicznej z kontrastem ANGIO MR 20 4 Cholangio MR 60 CENA JEDN. WARTOŚĆ Pieczątka i podpis 20

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łańcut, 04.12.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na wykonanie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Udzielającym Zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM Wrocław 25.08.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Kleszczów, dnia 04.12.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, w zakresie LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii Wadowice, dnia 21.02.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT z dnia 12.10.2017r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nazwa adres udzielającego zamówienie: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, Śrem

SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, Śrem Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2010 Dyrektora Szpitala w Śremie SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem Warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 5 stycznia 2017r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej Lublin, dnia 18.03.2015 WARUNKI KONKURSU OFERT KO/13/15 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej ZATWIERDZAM: UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo