Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Leonia Jadzewicz mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z3.01. Prowadzenie rachunkowości budżetowej zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Podmioty rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja budżetowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Planowanie dochodów i wydatków budżetowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozliczenia z budżetem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawozdawczość finansowa i budżetowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Posługiwanie się programami finansowo-księgowymi w rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zamówienia publiczne 68 2

4 Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 82 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik umożliwi Ci zapoznanie się z głównymi zagadnieniami rachunkowości budżetowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć opanowane przed przystąpieniem do poznawania treści zawartych w poradniku, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych, mających formę jednostki, zakładu budżetowego, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy opanowałeś podane treści z zakresu rachunkowości budżetowej, ćwiczenia, które pomogą Ci połączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań, dający Ci odpowiedź w jakim stopniu opanowałeś materiał z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione treści, które pozwolą Ci zrozumieć specyfikę finansów publicznych i ułatwią księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ze względu na bardzo szeroki zakres treści w ramach rachunkowości budżetowej na pewno niezbędne będą wskazówki nauczyciela, który wskaże Ci szczegółowe rozwiązania dotyczące konkretnych problemów z omawianego zakresu. Pamiętaj, że treści jednostki modułowej stanowią kolejny etap twojej edukacji, dlatego też przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń sprawdź stan swojej wiedzy teoretycznej, odpowiadając na pytania sprawdzające. Celem ćwiczeń zawartych w poradniku jest rekapitulacja omawianych treści, dająca Ci umiejętności praktyczne, przydatne w codziennej pracy. Kolejnym etapem, po wykonaniu ćwiczeń, jest sprawdzenie poziomu swoich postępów, poprzez wykonanie testu Sprawdzian postępów. Będzie on wskazówką, które zagadnienia szczególnych zasad rachunkowości budżetowej są dla Ciebie niejasne i musisz do nich powrócić, a które nie stanowią już dla Ciebie problemu. Przeczytaj pytania sprawdzianu i odpowiedź na nie, wpisując X w podane miejsce: jeśli odpowiedź na pytanie jest prawidłowa w miejsce TAK jeśli odpowiedź na pytanie jest nieprawidłowa w miejsce NIE Końcowym etapem sprawdzenia stopnia zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie przeprowadzenie przez nauczyciela Sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych, zawierających zadania różnego typu. Każdy test zawiera instrukcję, jak należy go wykonywać oraz kartę odpowiedzi, na której będziesz zaznaczał swoje odpowiedzi na pytania. 4

6 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z3 Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości 412[01].Z3.01 Prowadzenie Rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.02 Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować przepisy ustawy o rachunkowości, stosować zasady prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych, posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości, finansów oraz sprawozdawczości, organizować rachunkowość w jednostce gospodarującej, korzystać z zakładowego planu kont, sporządzać, dekretować, rejestrować i przechowywać dowody księgowe, prowadzić ewidencję księgową rozrachunków publicznoprawnych oraz rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, ewidencjonować na kontach księgowych operacje obsługi płatności z rachunku bankowego i obrotu kasowego, nadzorować ściąganie należności i roszczeń, rozliczać się z Urzędem Skarbowym i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzić w jednostce gospodarującej syntetyczną i analityczną ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów obrotowych, sporządzać dokumentację związaną z gospodarką magazynową, przeprowadzać kalkulację kosztów, przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację, wyceniać składniki aktywów i pasywów, sporządzać bilans oraz rachunek zysków i strat w jednostce gospodarującej, gromadzić informacje na potrzeby sprawozdawczości, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, stosować podstawowe zasady obsługi programów w środowisku Windows, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach. sporządzać dokumentację systemu przetwarzania i ochrony danych, rejestrować nową firmę produkcyjno-handlową w programie, ustawiać parametry pracy w programie dla firmy, modyfikować konta w programie na potrzeby firmy produkcyjno-handlowej, tworzyć kartoteki kontrahentów, pracowników, urzędów w programie, wprowadzać i zatwierdzić bilans otwarcia w programie, wprowadzać rozrachunki do bilansu otwarcia, wypełniać dokumenty proste, dokumenty zakupu, sprzedaży i raport kasowy w programie, księgować dokumenty w programie, drukować zestawienia księgowań w programie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: scharakteryzować system budżetowy, określić przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości budżetowej, wyjaśnić cel i zakres klasyfikacji budżetowej, zastosować klasyfikacje budżetową podczas określania dochodów, wydatków i kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych, wyjaśnić istotę środka specjalnego, zastosować przepisy o zamówieniach publicznych, sporządzić plan przychodów i wydatków, zaewidencjonować przychody, dochody, koszty i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, sporządzić dokumenty obrotu pieniężnego, materiałowego i rozrachunków z pracownikami i kontrahentami w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, zaewidencjonować wynik finansowy i ustalić jego podział w zakładach budżetowych oraz w gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, dokonać rozliczenia z tytułu podatku od osób prawnych w gospodarstwach pomocniczych, zaewidencjonować zmiany w funduszu własnym, określić zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, sporządzić wybrane sprawozdania finansowe i budżetowe, dokonać ustawień parametrów pracy w programie dla jednostki budżetowej, przypisać konta syntetyczne do typu jednostki budżetowej, utworzyć nową grupę paragrafów klasyfikacji budżetowej, zdefiniować nowe konta analityczne w programie dla jednostki budżetowej, dodać nowe pozycje w klasyfikacji budżetowej, wprowadzić do programu bilans otwarcia dla jednostki budżetowej, sporządzić dokument typu PL wprowadzający plan budżetowy jednostki, zadekretować w programie operacje gospodarcze dla jednostki budżetowej, wprowadzić operacje do ksiąg, sporządzić i wydrukować zestawienie księgowań w programie, sporządzić zestawienie obrazujące dochody i wydatki w odniesieniu do klasyfikacji, budżetowej, sporządzić i wydrukować bilans na koniec roku obrachunkowego w jednostce budżetowej. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podmioty rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości, stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych, mających formę jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środka specjalnego, funduszu celowego. Określenie rachunkowość budżetowa łączy dwa pojęcia: budżet i rachunkowość. Z pojęcia budżet wynika zakres operacji gospodarczych, których ewidencję określają zasady rachunkowości. Podstawową regulacją prawną rachunkowości budżetowej jest ustawa o finansach publicznych 1 i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczególnych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 2. Ustawa o finansach publicznych ustala, że finanse publiczne obejmują: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym. Ustawa o finansach publicznych zalicza do sektora finansów publicznych 3 : organy władzy państwowej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 1 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000r. ( Dz. U. Nr 122, poz. 1333) 3 Art. 5 Ustawy o finansach publicznych 8

10 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki finansów publicznych mogą być tworzone w formie 4 : jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środka specjalnego, funduszu celowego. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej. Osobowość prawną posiadają gminy, powiaty, województwa oraz Skarb Państwa. Oznacza to, że uprawnieni przedstawiciele tych jednostek podejmują wszelkie czynności cywilnoprawne w ich imieniu. Prawo do powoływania, łączenia, przekształcania w inną formę organizacyjno - prawną lub likwidowania: państwowych jednostek budżetowych leży w gestii dysponenta dane części budżetu państwa tzn.: ministrów, kierowników urzędów celnych, wojewodów oraz innych organów działających na podstawie odrębnych przepisów, samorządowych jednostek budżetowych pozostawiono w kompetencji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego tj.: rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a z otrzymanych dochodów własnych pokrywają koszty swojej działalności, jednocześnie mogą otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową, podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Gospodarstwo pomocnicze ustawa o finansach publicznych określa jako wyodrębnioną z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczną. Gospodarstwo pomocnicze powinno pokrywać swoje koszty z uzyskiwanych przychodów własnych. Wyjątkowo może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe lub dla nowo utworzonych gospodarstw, dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Gospodarstwo może prowadzić działalność przemysłową, handlową lub usługową. Środki specjalne to środki gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych: na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie, z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych. Środki specjalne nie mogą być dowolnie wykorzystywane. Cel ich przeznaczenia wskazuje ustawa lub uchwała na podstawie, której je utworzono, oraz darczyńca i spadkobierca. Decyzję o podjęciu lub zaniechaniu finansowania w formie środków specjalnych podejmują kierownicy i organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych. Wspólnym dla wymienionych form jednostek sektora publicznego jest to, że podstawą ich działalności są plany finansowe, obejmujące odpowiednio plany dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych oraz plany przychodów i wydatków dla pozostałych form organizacyjnych. 4 Art. 17 Ustawy o finansach publicznych 9

11 Ustawa o finansach publicznych upoważnia Ministra Finansów do określania zasad rachunkowości budżetowej jednostek objętych jej oddziaływaniem tzn. 5 : ustalenia jednolitego planu kont dla jednostek sektora finansów publicznych, określenia szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat oraz innych nie opodatkowanych należności budżetu, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy podatkowe. Podstawowym zadaniem rachunkowości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o wykonaniu planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz o wykonaniu budżetu, niezbędnych do kontroli, analizy oraz planowania budżetu a także do podejmowania decyzji gospodarczych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz pod pojęciem rachunkowość budżetowa? 2. Co stanowi podstawę prawną w rachunkowości budżetowej? 3. W jakiej formie mogą być tworzone jednostki sektora finansów publicznych? 4. Co to jest jednostka budżetowa? 5. Co rozumiesz pod pojęciem zakład budżetowy? 6. Jak zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyjaśnisz pojęcie gospodarstwa pomocniczego? 7. Kiedy i na jakich zasadach mogą być tworzone środki specjalne? 8. Co jest podstawą działalności jednostek sektora finansów publicznych? 9. Co to jest plan finansowy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymień podstawowe akty prawne dotyczące szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastanowić się jakie ustawy i rozporządzenia regulują zasady rachunkowości budżetowej (Materiał nauczania pkt 4.1.1), 2) wyszukać w zasobach internetowych odpowiednie akty prawne, 3) zapisać nazwy ustaw i rozporządzeń z podaniem daty ogłoszenia i nr Dziennika Ustaw. stanowisko pracy z dostępem do Internetu, literatura z rozdziału 6. 5 Art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 10

12 Ćwiczenie 2 Korzystając z ustawy o finansach publicznych wypisz, jakie jednostki zalicza się do sektora finansów publicznych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wyszukać w ustawie o finansach publicznych odpowiednie artykuły dotyczące określenia jednostek, wchodzących w skład sektora publicznego, 2) wynotować niezbędne informacje. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, ustawa o finansach publicznych. Ćwiczenie 3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podaj i krótko scharakteryzuj podmioty rachunkowości budżetowej oraz wskaż podstawę ich działalności. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wyszukać niezbędne przepisy prawa w zakresie form działalności jednostek sektora publicznego, 2) wymień formy działalności jednostek sektora publicznego, 3) podać w kilku zdaniach krótką charakterystykę poszczególnych form: co rozumiemy pod danym pojęciem, kto może je powoływać i odwoływać, w jakim celu mogą być tworzone, 4) napisać, co jest wspólną, dla wszystkich form, podstawą działalności. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, ustawa o finansach publicznych Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić znacznie pojęcia rachunkowość budżetowa? 2) określić podstawowe akty prawne dla rachunkowości budżetowej? 3) określić podstawowe podmioty rachunkowości budżetowej? 4) scharakteryzować poszczególne formy jednostek sektora publicznego? 5) wyjaśnić znaczenie pojęcie słowa plan finansowy? Tak Nie 11

13 4.2. Klasyfikacja budżetowa Materiał nauczania Klasyfikacja budżetowa jest to jednolity system symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określania jednorodnych dochodów i wydatków według ustalonych kryteriów. Jest ona niezbędnym instrumentem gwarantującym elementarny ład w planowaniu i ewidencji budżetowej, a także jednym z narzędzi umożliwiających kontrolę dyscypliny finansowej. W klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 6 stosuje się podziałki klasyfikacji według: działów, rozdziałów i paragrafów. Najwyższym stopniem podziałki klasyfikacyjnej są działy, które następnie dzielą się na rozdziały klasyfikacji. Działom przypisana jest numeracja trzycyfrowa, a rozdziałom numeracja pięciocyfrowa, w której trzy pierwsze cyfry to powtórzony numer działu. Klasyfikacja według działów. Numeracja klasyfikacji działów budżetowych nawiązuje do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Występują 33 działy. Przykładowe działy klasyfikacji budżetowej: 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 730 Nauka 750 Administracja publiczna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Działy klasyfikacji tworzone są przedmiotowo. Klasyfikacja według rozdziałów. Klasyfikacja rozdziałowa dotyczy określonego rodzaju jednostek albo określonych zadań wykonywanych przez jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych. Przykładowa klasyfikacja wg rozdziałów w dziale 756: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z różnych rozliczeń Dywidendy W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji realizowane są: paragrafy dochodów i przychodów, paragrafy wydatków. Klasyfikacja według paragrafów. Numeracja paragrafów dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest trzycyfrowa a wydatków czterocyfrowa. 6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.) 12

14 Tabela Przykładowa klasyfikacja dochodów gminy w dziale 756. Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 002 Podatek dochodowy od osób prawnych Źródło: opracowanie własne Tabela Przykładowa klasyfikacja wydatków gminy w dziale 852. Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 3110 Świadczenia społeczne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Źródło: opracowanie własne Klasyfikacja przychodów i rozchodów określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów 7 w paragrafach o trzycyfrowej numeracji. Treść odpowiadająca poszczególnym numerom klasyfikacji przychodów i rozchodów określa tytuły, z których są one realizowane. Tabela Przykładowe paragrafy przychodów: Numer paragrafu Treść przychodów 901 Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym 916 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą Źródło: opracowanie własne Tabela Przykładowe pozycje klasyfikacji rozchodów: Numer paragrafu Treść rozchodów 961 Wykup bonów skarbowych 971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym. 982 Wykup innych papierów wartościowych Źródło: opracowanie własne Klasyfikacja budżetowa stosowana jest w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości, a jej szczegółowość w tym zakresie określają odrębne przepisy 8. W praktyce wyraża się to tym, że: plany finansowe i ich zmiany sporządzane są w pełnej szczegółowości układu klasyfikacyjnego ( do paragrafów włącznie), ewidencja księgowa musi być tak prowadzona, aby umożliwić ustalenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów według podziałek układu klasyfikacyjnego, 7 Załącznik nr 5 i 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001r. Finansów sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ( Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn. zm. ) 13

15 zadania te realizowane są poprzez stosowanie kont analitycznych do wybranych kont syntetycznych odpowiednio do podziałek klasyfikacji, sprawozdawczość budżetowa jest sporządzana według podziałek klasyfikacji budżetowej. Plany kont powinny uwzględniać zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości 9 oraz to, że: dochody i wydatki będą ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału, przeszacowanie wartości aktywów i pasywów dewizowych według bieżących kursów walutowych będzie dokonywane nie później niż na koniec każdego kwartału, zadłużenie będzie wycenianie według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, należności i zobowiązania nominowane w walutach obcych będą wycenione również według bieżących kursów walutowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz pod pojęciem klasyfikacja budżetowa? 2. Czy potrafisz wymienić akty prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej? 3. Gdzie stosuje się w praktyce klasyfikację budżetową? 4. Jakie są stopnie podziałki klasyfikacyjnej? 5. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego działu klasyfikacji budżetowej? 6. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego rozdziału klasyfikacji budżetowej? 7. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego paragrafu klasyfikacji budżetowej? 8. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego działu klasyfikacji budżetowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wyszukaj i wymień podstawowe akty prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) znaleźć wśród podanych aktów prawnych i podać nazwę tych, których przepisy dotyczą klasyfikacji budżetowej. 9 Ustawa o rachunkowości z dania 29 września 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) 14

16 literatura zgodna z punktem 6 poradnika, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ćwiczenie 2 Wyjaśnij jaki jest cel i zakres klasyfikacji budżetowej. Uzupełnij tekst. Klasyfikacja budżetowa jest to jednolity system. i. nazw stosowanych do określania jednorodnych. i.według ustalonych kryteriów. Klasyfikacja budżetowa stosowana jest w.., i.. Podstawą klasyfikacji budżetowej jest rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie... Najwyższym stopniem podziałki klasyfikacyjnej są, które następnie dzielą się na.. klasyfikacji. Działom przypisana jest numeracja., a rozdziałom numeracja., w której trzy pierwsze cyfry to.. Numeracja klasyfikacji działów budżetowych nawiązuje do... Działy klasyfikacji tworzone są... Klasyfikacja rozdziałowa dotyczy określonego albo określonych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych. W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji realizowane są:. dochodów i przychodów, wydatków. Sposób wykonania ćwiczenia 1) korzystając z zdobytych wiadomości i dostępnej literatury zapoznać się z terminem klasyfikacja budżetowa oraz określić gdzie i w jakich sytuacjach jest ona stosowana jest w praktyce, 2) przeczytać i uzupełnić tekst, 3) dokonać sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, karta tekstu do uzupełniania. Ćwiczenie 3 Podaj numer działu, rozdziału i paragrafu wg klasyfikacji dochodów budżetowych dla : a) Dział leśnictwo Rozdział gospodarka leśna Paragraf odsetki bankowe b) Dział gospodarka mieszkaniowa Rozdział- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Paragraf- najem, dzierżawa. 15

17 Sposób wykonania ćwiczenia 1) na podstawie odpowiedniego aktu prawnego zapisać numer działu, a następnie rozdziału i paragrafu dla podanych przykładów. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić znaczenie klasyfikacji budżetowej? 2) określić podstawowe akty prawne klasyfikacji budżetowej? 3) określić podstawowe stopnie podziałki klasyfikacyjnej? 4) nadać numer działu klasyfikacji budżetowej? 5) nadać numer rozdziału klasyfikacji budżetowej? 6) zastosować klasyfikację budżetową dla podanego paragrafu? Tak Nie 16

18 4.2. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Materiał nauczania Rachunkowość budżetu prowadzona jest w jednostkach samorządu terytorialnego przez urząd tej jednostki. Może to być urząd gminy, miasta, miasta i gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski. Rachunkowość budżetu danej jednostki prowadzone jest na bazie planu kont określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów 10 Tabela Wykaz kont dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. Nr konta Nazwa konta Treść ekonomiczna 1. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu Operacje pieniężne na bankowych rachunkach budżetu 134 Kredyty bankowe Kredyty bankowe zaciągnięte na finansowanie budżetu 137 Rachunki środków funduszy pomocowych Środki pieniężne otrzymane w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębny rachunek bankowy 139 Inne środki bankowe Operacje dotyczące wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki pochodzące z funduszy pomocowych 140 Inne środki pieniężne Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenia z jednostkami budżetu z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych 223 Rozliczenia wydatków budżetowych Rozliczenia z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych 224 Rachunki bieżące Rozrachunki z innymi budżetami, a w szczególności: rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu, rozrachunki z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, rozrachunki z tytułu dotacji i subwencji, rozrachunki z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 227 Rozliczenie dochodów ze środków pomocowych Rozliczenia z jednostkami z tytułu realizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Rozliczenia z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki Inne rozrachunki związane z realizacją budżetu (z wyłączeniem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260) 250 Należności finansowe Należności zaliczane do należności a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek 260 Zobowiązania finansowe Zobowiązania zaliczane do zobowiązań finansowych z wyłączeniem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych 901 Dochody budżetu Osiągnięte dochody budżetu 902 Wydatki budżetu Dokonane wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki Niewykonane wydatki zatwierdzone do realizacji w latach następnych 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.( Dz. U. Nr 153, poz. 1752) 17

19 904 Niewygasające wydatki Niewygasające wydatki. Są to wydatki budżetu państwa, które na podstawie ustawy lub decyzji Rady Ministrów nie wygasają po upływie roku budżetowego, budżetowego także wydatki jednostek samorządu terytorialnego, które na mocy decyzji organu stanowiącego nie wygasają z upływem roku budżetowego 907 Dochody z funduszy Dochody uzyskane od funduszy pomocowych pomocowych 908 Wydatki z funduszy Wydatki dokonywane w ciężar funduszy pomocowych pomocowych 909 Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu Stan skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu z lat ubiegłych 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu Wynik wykonania budżetu, czyli deficyt lub nadwyżka 962 Wynik na pozostałych operacjach Pozostałe operacje nie kasowe wpływające na wynik wykonania budżetu 967 Fundusze pomocowe Stan funduszy pomocowych 968 Prywatyzacja Przychody i rozchody dotyczące prywatyzacji 2. Konta pozabilansowe 991 Planowane dochody budżetu Plan dochodów budżetowych oraz jego zmiany 992 Planowane wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych oraz jego zmiany 993 Rozliczenia z innymi budżetami Rozliczenia z innymi budżetami nie podlegające ewidencji na kontach bilansowych Źródło: opracowanie własne Konta syntetyczne przewidziane w planie kont dla budżetu powinny być w zakładowym planie kont uzupełnione o wykaz kont analitycznych. Operacje gospodarcze w budżecie jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie: różnego typu rozliczeń dotyczących ustalenia dochodów własnych, rozliczeń z innymi budżetami i innymi kontrahentami, gromadzenia dochodów na rachunku bankowym budżetu, realizacji wydatków budżetowych i ich rozliczania, ustalenia niedoboru lub nadwyżki budżetu i skumulowanej nadwyżki lub niedoboru budżetu. Objaśnienia do schematu : 1. WB otrzymanie pożyczki. 2. WB spłata pożyczki.. 3. WB dochody przelane przez Urząd Skarbowy. 4. WB wpływ subwencji. 5. WB dochody własne. 6. Dochody pobrane przez US według sprawozdania. 7. Dochody pobrane przez jednostki budżetowe według sprawozdania. 8. WB przelew dochodów pobranych przez jednostki budżetowe. 9. Środki pieniężne w drodze z tytułu dochodów budżetu. 10. WB wpływ środków pieniężnych w drodze. 11. WB pobranie dochodów na rzecz budżetu państwa. 12. WB przelew dochodów na rzecz budżetu państwa. 13. WB wpływ kredytu. 14. WB spłata kredytu. 15. WB udzielenie pożyczki. 16. WB spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę. 17. WB wydatki zrealizowane ze środków budżetu. 18. WB przelanie środków budżetu na wydatki jednostki. 19. Zaksięgowanie wydatków jednostek wg złożonych sprawozdań. 18

20 20. WB przeksięgowanie środków nie wygasających wydatków z rachunku budżetu na subkonto tego rachunku. 21. PK przeksięgowanie dochodów na konto 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu. 22. PK przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na konto 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu. 23. WB subwencje otrzymane pod koniec roku na wydatki przyszłego roku. 24. PK naliczone, a niewymagalne odsetki od zadłużenia. 25. PK przeksięgowanie na konto 901 Dochody budżetu w następnym roku budżetowym subwencji otrzymanej w roku ubiegłym. 26. PK przeksięgowanie ujemnego wyniku na pozostałych operacjach w następnym roku pod datą przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 27. PK przeksięgowanie dodatniego wyniku na pozostałych operacjach w następnym roku pod data przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 28. PK przeksięgowanie deficytu budżetowego w następnym roku pod data przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 29. PK przeksięgowanie nadwyżki budżetowej w następnym roku pod data zatwierdzenia sprawozdania budżetowego na konta PK kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 31. PK - przeksięgowanie salda konta 903 na konto 960 Niedobór nadwyżka budżetowa. 19

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych BSiE 1 1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych Środki specjalne państwowych jednostek budżetowych są wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, na które państwowe jednostki budżetowe mogą odprowadzać niektóre

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo