Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Leonia Jadzewicz mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z3.01. Prowadzenie rachunkowości budżetowej zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Podmioty rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja budżetowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Planowanie dochodów i wydatków budżetowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozliczenia z budżetem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawozdawczość finansowa i budżetowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Posługiwanie się programami finansowo-księgowymi w rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zamówienia publiczne 68 2

4 Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 82 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik umożliwi Ci zapoznanie się z głównymi zagadnieniami rachunkowości budżetowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć opanowane przed przystąpieniem do poznawania treści zawartych w poradniku, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych, mających formę jednostki, zakładu budżetowego, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy opanowałeś podane treści z zakresu rachunkowości budżetowej, ćwiczenia, które pomogą Ci połączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań, dający Ci odpowiedź w jakim stopniu opanowałeś materiał z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione treści, które pozwolą Ci zrozumieć specyfikę finansów publicznych i ułatwią księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ze względu na bardzo szeroki zakres treści w ramach rachunkowości budżetowej na pewno niezbędne będą wskazówki nauczyciela, który wskaże Ci szczegółowe rozwiązania dotyczące konkretnych problemów z omawianego zakresu. Pamiętaj, że treści jednostki modułowej stanowią kolejny etap twojej edukacji, dlatego też przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń sprawdź stan swojej wiedzy teoretycznej, odpowiadając na pytania sprawdzające. Celem ćwiczeń zawartych w poradniku jest rekapitulacja omawianych treści, dająca Ci umiejętności praktyczne, przydatne w codziennej pracy. Kolejnym etapem, po wykonaniu ćwiczeń, jest sprawdzenie poziomu swoich postępów, poprzez wykonanie testu Sprawdzian postępów. Będzie on wskazówką, które zagadnienia szczególnych zasad rachunkowości budżetowej są dla Ciebie niejasne i musisz do nich powrócić, a które nie stanowią już dla Ciebie problemu. Przeczytaj pytania sprawdzianu i odpowiedź na nie, wpisując X w podane miejsce: jeśli odpowiedź na pytanie jest prawidłowa w miejsce TAK jeśli odpowiedź na pytanie jest nieprawidłowa w miejsce NIE Końcowym etapem sprawdzenia stopnia zdobytych przez Ciebie umiejętności będzie przeprowadzenie przez nauczyciela Sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych, zawierających zadania różnego typu. Każdy test zawiera instrukcję, jak należy go wykonywać oraz kartę odpowiedzi, na której będziesz zaznaczał swoje odpowiedzi na pytania. 4

6 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z3 Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości 412[01].Z3.01 Prowadzenie Rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.02 Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować przepisy ustawy o rachunkowości, stosować zasady prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych, posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości, finansów oraz sprawozdawczości, organizować rachunkowość w jednostce gospodarującej, korzystać z zakładowego planu kont, sporządzać, dekretować, rejestrować i przechowywać dowody księgowe, prowadzić ewidencję księgową rozrachunków publicznoprawnych oraz rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, ewidencjonować na kontach księgowych operacje obsługi płatności z rachunku bankowego i obrotu kasowego, nadzorować ściąganie należności i roszczeń, rozliczać się z Urzędem Skarbowym i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzić w jednostce gospodarującej syntetyczną i analityczną ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów obrotowych, sporządzać dokumentację związaną z gospodarką magazynową, przeprowadzać kalkulację kosztów, przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację, wyceniać składniki aktywów i pasywów, sporządzać bilans oraz rachunek zysków i strat w jednostce gospodarującej, gromadzić informacje na potrzeby sprawozdawczości, poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, stosować podstawowe zasady obsługi programów w środowisku Windows, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach. sporządzać dokumentację systemu przetwarzania i ochrony danych, rejestrować nową firmę produkcyjno-handlową w programie, ustawiać parametry pracy w programie dla firmy, modyfikować konta w programie na potrzeby firmy produkcyjno-handlowej, tworzyć kartoteki kontrahentów, pracowników, urzędów w programie, wprowadzać i zatwierdzić bilans otwarcia w programie, wprowadzać rozrachunki do bilansu otwarcia, wypełniać dokumenty proste, dokumenty zakupu, sprzedaży i raport kasowy w programie, księgować dokumenty w programie, drukować zestawienia księgowań w programie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: scharakteryzować system budżetowy, określić przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości budżetowej, wyjaśnić cel i zakres klasyfikacji budżetowej, zastosować klasyfikacje budżetową podczas określania dochodów, wydatków i kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych, wyjaśnić istotę środka specjalnego, zastosować przepisy o zamówieniach publicznych, sporządzić plan przychodów i wydatków, zaewidencjonować przychody, dochody, koszty i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, sporządzić dokumenty obrotu pieniężnego, materiałowego i rozrachunków z pracownikami i kontrahentami w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, zaewidencjonować wynik finansowy i ustalić jego podział w zakładach budżetowych oraz w gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, dokonać rozliczenia z tytułu podatku od osób prawnych w gospodarstwach pomocniczych, zaewidencjonować zmiany w funduszu własnym, określić zakres sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, sporządzić wybrane sprawozdania finansowe i budżetowe, dokonać ustawień parametrów pracy w programie dla jednostki budżetowej, przypisać konta syntetyczne do typu jednostki budżetowej, utworzyć nową grupę paragrafów klasyfikacji budżetowej, zdefiniować nowe konta analityczne w programie dla jednostki budżetowej, dodać nowe pozycje w klasyfikacji budżetowej, wprowadzić do programu bilans otwarcia dla jednostki budżetowej, sporządzić dokument typu PL wprowadzający plan budżetowy jednostki, zadekretować w programie operacje gospodarcze dla jednostki budżetowej, wprowadzić operacje do ksiąg, sporządzić i wydrukować zestawienie księgowań w programie, sporządzić zestawienie obrazujące dochody i wydatki w odniesieniu do klasyfikacji, budżetowej, sporządzić i wydrukować bilans na koniec roku obrachunkowego w jednostce budżetowej. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podmioty rachunkowości budżetowej Materiał nauczania Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości, stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych, mających formę jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środka specjalnego, funduszu celowego. Określenie rachunkowość budżetowa łączy dwa pojęcia: budżet i rachunkowość. Z pojęcia budżet wynika zakres operacji gospodarczych, których ewidencję określają zasady rachunkowości. Podstawową regulacją prawną rachunkowości budżetowej jest ustawa o finansach publicznych 1 i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczególnych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze 2. Ustawa o finansach publicznych ustala, że finanse publiczne obejmują: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym. Ustawa o finansach publicznych zalicza do sektora finansów publicznych 3 : organy władzy państwowej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 1 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000r. ( Dz. U. Nr 122, poz. 1333) 3 Art. 5 Ustawy o finansach publicznych 8

10 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki finansów publicznych mogą być tworzone w formie 4 : jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, środka specjalnego, funduszu celowego. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej. Osobowość prawną posiadają gminy, powiaty, województwa oraz Skarb Państwa. Oznacza to, że uprawnieni przedstawiciele tych jednostek podejmują wszelkie czynności cywilnoprawne w ich imieniu. Prawo do powoływania, łączenia, przekształcania w inną formę organizacyjno - prawną lub likwidowania: państwowych jednostek budżetowych leży w gestii dysponenta dane części budżetu państwa tzn.: ministrów, kierowników urzędów celnych, wojewodów oraz innych organów działających na podstawie odrębnych przepisów, samorządowych jednostek budżetowych pozostawiono w kompetencji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego tj.: rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a z otrzymanych dochodów własnych pokrywają koszty swojej działalności, jednocześnie mogą otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową, podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Gospodarstwo pomocnicze ustawa o finansach publicznych określa jako wyodrębnioną z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczną. Gospodarstwo pomocnicze powinno pokrywać swoje koszty z uzyskiwanych przychodów własnych. Wyjątkowo może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe lub dla nowo utworzonych gospodarstw, dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Gospodarstwo może prowadzić działalność przemysłową, handlową lub usługową. Środki specjalne to środki gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych: na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie, z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych. Środki specjalne nie mogą być dowolnie wykorzystywane. Cel ich przeznaczenia wskazuje ustawa lub uchwała na podstawie, której je utworzono, oraz darczyńca i spadkobierca. Decyzję o podjęciu lub zaniechaniu finansowania w formie środków specjalnych podejmują kierownicy i organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych. Wspólnym dla wymienionych form jednostek sektora publicznego jest to, że podstawą ich działalności są plany finansowe, obejmujące odpowiednio plany dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych oraz plany przychodów i wydatków dla pozostałych form organizacyjnych. 4 Art. 17 Ustawy o finansach publicznych 9

11 Ustawa o finansach publicznych upoważnia Ministra Finansów do określania zasad rachunkowości budżetowej jednostek objętych jej oddziaływaniem tzn. 5 : ustalenia jednolitego planu kont dla jednostek sektora finansów publicznych, określenia szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat oraz innych nie opodatkowanych należności budżetu, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy podatkowe. Podstawowym zadaniem rachunkowości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o wykonaniu planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz o wykonaniu budżetu, niezbędnych do kontroli, analizy oraz planowania budżetu a także do podejmowania decyzji gospodarczych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz pod pojęciem rachunkowość budżetowa? 2. Co stanowi podstawę prawną w rachunkowości budżetowej? 3. W jakiej formie mogą być tworzone jednostki sektora finansów publicznych? 4. Co to jest jednostka budżetowa? 5. Co rozumiesz pod pojęciem zakład budżetowy? 6. Jak zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyjaśnisz pojęcie gospodarstwa pomocniczego? 7. Kiedy i na jakich zasadach mogą być tworzone środki specjalne? 8. Co jest podstawą działalności jednostek sektora finansów publicznych? 9. Co to jest plan finansowy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymień podstawowe akty prawne dotyczące szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zastanowić się jakie ustawy i rozporządzenia regulują zasady rachunkowości budżetowej (Materiał nauczania pkt 4.1.1), 2) wyszukać w zasobach internetowych odpowiednie akty prawne, 3) zapisać nazwy ustaw i rozporządzeń z podaniem daty ogłoszenia i nr Dziennika Ustaw. stanowisko pracy z dostępem do Internetu, literatura z rozdziału 6. 5 Art. 14 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 10

12 Ćwiczenie 2 Korzystając z ustawy o finansach publicznych wypisz, jakie jednostki zalicza się do sektora finansów publicznych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wyszukać w ustawie o finansach publicznych odpowiednie artykuły dotyczące określenia jednostek, wchodzących w skład sektora publicznego, 2) wynotować niezbędne informacje. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, ustawa o finansach publicznych. Ćwiczenie 3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podaj i krótko scharakteryzuj podmioty rachunkowości budżetowej oraz wskaż podstawę ich działalności. Sposób wykonania ćwiczenia 1) wyszukać niezbędne przepisy prawa w zakresie form działalności jednostek sektora publicznego, 2) wymień formy działalności jednostek sektora publicznego, 3) podać w kilku zdaniach krótką charakterystykę poszczególnych form: co rozumiemy pod danym pojęciem, kto może je powoływać i odwoływać, w jakim celu mogą być tworzone, 4) napisać, co jest wspólną, dla wszystkich form, podstawą działalności. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, ustawa o finansach publicznych Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić znacznie pojęcia rachunkowość budżetowa? 2) określić podstawowe akty prawne dla rachunkowości budżetowej? 3) określić podstawowe podmioty rachunkowości budżetowej? 4) scharakteryzować poszczególne formy jednostek sektora publicznego? 5) wyjaśnić znaczenie pojęcie słowa plan finansowy? Tak Nie 11

13 4.2. Klasyfikacja budżetowa Materiał nauczania Klasyfikacja budżetowa jest to jednolity system symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określania jednorodnych dochodów i wydatków według ustalonych kryteriów. Jest ona niezbędnym instrumentem gwarantującym elementarny ład w planowaniu i ewidencji budżetowej, a także jednym z narzędzi umożliwiających kontrolę dyscypliny finansowej. W klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 6 stosuje się podziałki klasyfikacji według: działów, rozdziałów i paragrafów. Najwyższym stopniem podziałki klasyfikacyjnej są działy, które następnie dzielą się na rozdziały klasyfikacji. Działom przypisana jest numeracja trzycyfrowa, a rozdziałom numeracja pięciocyfrowa, w której trzy pierwsze cyfry to powtórzony numer działu. Klasyfikacja według działów. Numeracja klasyfikacji działów budżetowych nawiązuje do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Występują 33 działy. Przykładowe działy klasyfikacji budżetowej: 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 730 Nauka 750 Administracja publiczna 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Działy klasyfikacji tworzone są przedmiotowo. Klasyfikacja według rozdziałów. Klasyfikacja rozdziałowa dotyczy określonego rodzaju jednostek albo określonych zadań wykonywanych przez jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych. Przykładowa klasyfikacja wg rozdziałów w dziale 756: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z różnych rozliczeń Dywidendy W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji realizowane są: paragrafy dochodów i przychodów, paragrafy wydatków. Klasyfikacja według paragrafów. Numeracja paragrafów dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest trzycyfrowa a wydatków czterocyfrowa. 6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.) 12

14 Tabela Przykładowa klasyfikacja dochodów gminy w dziale 756. Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 002 Podatek dochodowy od osób prawnych Źródło: opracowanie własne Tabela Przykładowa klasyfikacja wydatków gminy w dziale 852. Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 3110 Świadczenia społeczne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Źródło: opracowanie własne Klasyfikacja przychodów i rozchodów określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów 7 w paragrafach o trzycyfrowej numeracji. Treść odpowiadająca poszczególnym numerom klasyfikacji przychodów i rozchodów określa tytuły, z których są one realizowane. Tabela Przykładowe paragrafy przychodów: Numer paragrafu Treść przychodów 901 Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym 916 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą Źródło: opracowanie własne Tabela Przykładowe pozycje klasyfikacji rozchodów: Numer paragrafu Treść rozchodów 961 Wykup bonów skarbowych 971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym. 982 Wykup innych papierów wartościowych Źródło: opracowanie własne Klasyfikacja budżetowa stosowana jest w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości, a jej szczegółowość w tym zakresie określają odrębne przepisy 8. W praktyce wyraża się to tym, że: plany finansowe i ich zmiany sporządzane są w pełnej szczegółowości układu klasyfikacyjnego ( do paragrafów włącznie), ewidencja księgowa musi być tak prowadzona, aby umożliwić ustalenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów według podziałek układu klasyfikacyjnego, 7 Załącznik nr 5 i 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001r. Finansów sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ( Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn. zm. ) 13

15 zadania te realizowane są poprzez stosowanie kont analitycznych do wybranych kont syntetycznych odpowiednio do podziałek klasyfikacji, sprawozdawczość budżetowa jest sporządzana według podziałek klasyfikacji budżetowej. Plany kont powinny uwzględniać zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości 9 oraz to, że: dochody i wydatki będą ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału, przeszacowanie wartości aktywów i pasywów dewizowych według bieżących kursów walutowych będzie dokonywane nie później niż na koniec każdego kwartału, zadłużenie będzie wycenianie według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, należności i zobowiązania nominowane w walutach obcych będą wycenione również według bieżących kursów walutowych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz pod pojęciem klasyfikacja budżetowa? 2. Czy potrafisz wymienić akty prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej? 3. Gdzie stosuje się w praktyce klasyfikację budżetową? 4. Jakie są stopnie podziałki klasyfikacyjnej? 5. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego działu klasyfikacji budżetowej? 6. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego rozdziału klasyfikacji budżetowej? 7. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego paragrafu klasyfikacji budżetowej? 8. Czy potrafisz, korzystając z odpowiedniego aktu prawnego określić odpowiedni numer dla podanego działu klasyfikacji budżetowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wyszukaj i wymień podstawowe akty prawne dotyczące klasyfikacji budżetowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) znaleźć wśród podanych aktów prawnych i podać nazwę tych, których przepisy dotyczą klasyfikacji budżetowej. 9 Ustawa o rachunkowości z dania 29 września 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) 14

16 literatura zgodna z punktem 6 poradnika, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ćwiczenie 2 Wyjaśnij jaki jest cel i zakres klasyfikacji budżetowej. Uzupełnij tekst. Klasyfikacja budżetowa jest to jednolity system. i. nazw stosowanych do określania jednorodnych. i.według ustalonych kryteriów. Klasyfikacja budżetowa stosowana jest w.., i.. Podstawą klasyfikacji budżetowej jest rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie... Najwyższym stopniem podziałki klasyfikacyjnej są, które następnie dzielą się na.. klasyfikacji. Działom przypisana jest numeracja., a rozdziałom numeracja., w której trzy pierwsze cyfry to.. Numeracja klasyfikacji działów budżetowych nawiązuje do... Działy klasyfikacji tworzone są... Klasyfikacja rozdziałowa dotyczy określonego albo określonych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych. W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji realizowane są:. dochodów i przychodów, wydatków. Sposób wykonania ćwiczenia 1) korzystając z zdobytych wiadomości i dostępnej literatury zapoznać się z terminem klasyfikacja budżetowa oraz określić gdzie i w jakich sytuacjach jest ona stosowana jest w praktyce, 2) przeczytać i uzupełnić tekst, 3) dokonać sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, karta tekstu do uzupełniania. Ćwiczenie 3 Podaj numer działu, rozdziału i paragrafu wg klasyfikacji dochodów budżetowych dla : a) Dział leśnictwo Rozdział gospodarka leśna Paragraf odsetki bankowe b) Dział gospodarka mieszkaniowa Rozdział- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Paragraf- najem, dzierżawa. 15

17 Sposób wykonania ćwiczenia 1) na podstawie odpowiedniego aktu prawnego zapisać numer działu, a następnie rozdziału i paragrafu dla podanych przykładów. literatura zgodna z punktem 6 poradnika, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić znaczenie klasyfikacji budżetowej? 2) określić podstawowe akty prawne klasyfikacji budżetowej? 3) określić podstawowe stopnie podziałki klasyfikacyjnej? 4) nadać numer działu klasyfikacji budżetowej? 5) nadać numer rozdziału klasyfikacji budżetowej? 6) zastosować klasyfikację budżetową dla podanego paragrafu? Tak Nie 16

18 4.2. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego Materiał nauczania Rachunkowość budżetu prowadzona jest w jednostkach samorządu terytorialnego przez urząd tej jednostki. Może to być urząd gminy, miasta, miasta i gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski. Rachunkowość budżetu danej jednostki prowadzone jest na bazie planu kont określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów 10 Tabela Wykaz kont dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. Nr konta Nazwa konta Treść ekonomiczna 1. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu Operacje pieniężne na bankowych rachunkach budżetu 134 Kredyty bankowe Kredyty bankowe zaciągnięte na finansowanie budżetu 137 Rachunki środków funduszy pomocowych Środki pieniężne otrzymane w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębny rachunek bankowy 139 Inne środki bankowe Operacje dotyczące wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki pochodzące z funduszy pomocowych 140 Inne środki pieniężne Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenia z jednostkami budżetu z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych 223 Rozliczenia wydatków budżetowych Rozliczenia z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków budżetowych 224 Rachunki bieżące Rozrachunki z innymi budżetami, a w szczególności: rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu, rozrachunki z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, rozrachunki z tytułu dotacji i subwencji, rozrachunki z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 227 Rozliczenie dochodów ze środków pomocowych Rozliczenia z jednostkami z tytułu realizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Rozliczenia z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki Inne rozrachunki związane z realizacją budżetu (z wyłączeniem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260) 250 Należności finansowe Należności zaliczane do należności a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek 260 Zobowiązania finansowe Zobowiązania zaliczane do zobowiązań finansowych z wyłączeniem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych 901 Dochody budżetu Osiągnięte dochody budżetu 902 Wydatki budżetu Dokonane wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki Niewykonane wydatki zatwierdzone do realizacji w latach następnych 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.( Dz. U. Nr 153, poz. 1752) 17

19 904 Niewygasające wydatki Niewygasające wydatki. Są to wydatki budżetu państwa, które na podstawie ustawy lub decyzji Rady Ministrów nie wygasają po upływie roku budżetowego, budżetowego także wydatki jednostek samorządu terytorialnego, które na mocy decyzji organu stanowiącego nie wygasają z upływem roku budżetowego 907 Dochody z funduszy Dochody uzyskane od funduszy pomocowych pomocowych 908 Wydatki z funduszy Wydatki dokonywane w ciężar funduszy pomocowych pomocowych 909 Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu Stan skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu z lat ubiegłych 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu Wynik wykonania budżetu, czyli deficyt lub nadwyżka 962 Wynik na pozostałych operacjach Pozostałe operacje nie kasowe wpływające na wynik wykonania budżetu 967 Fundusze pomocowe Stan funduszy pomocowych 968 Prywatyzacja Przychody i rozchody dotyczące prywatyzacji 2. Konta pozabilansowe 991 Planowane dochody budżetu Plan dochodów budżetowych oraz jego zmiany 992 Planowane wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych oraz jego zmiany 993 Rozliczenia z innymi budżetami Rozliczenia z innymi budżetami nie podlegające ewidencji na kontach bilansowych Źródło: opracowanie własne Konta syntetyczne przewidziane w planie kont dla budżetu powinny być w zakładowym planie kont uzupełnione o wykaz kont analitycznych. Operacje gospodarcze w budżecie jednostek samorządu terytorialnego dotyczą głównie: różnego typu rozliczeń dotyczących ustalenia dochodów własnych, rozliczeń z innymi budżetami i innymi kontrahentami, gromadzenia dochodów na rachunku bankowym budżetu, realizacji wydatków budżetowych i ich rozliczania, ustalenia niedoboru lub nadwyżki budżetu i skumulowanej nadwyżki lub niedoboru budżetu. Objaśnienia do schematu : 1. WB otrzymanie pożyczki. 2. WB spłata pożyczki.. 3. WB dochody przelane przez Urząd Skarbowy. 4. WB wpływ subwencji. 5. WB dochody własne. 6. Dochody pobrane przez US według sprawozdania. 7. Dochody pobrane przez jednostki budżetowe według sprawozdania. 8. WB przelew dochodów pobranych przez jednostki budżetowe. 9. Środki pieniężne w drodze z tytułu dochodów budżetu. 10. WB wpływ środków pieniężnych w drodze. 11. WB pobranie dochodów na rzecz budżetu państwa. 12. WB przelew dochodów na rzecz budżetu państwa. 13. WB wpływ kredytu. 14. WB spłata kredytu. 15. WB udzielenie pożyczki. 16. WB spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę. 17. WB wydatki zrealizowane ze środków budżetu. 18. WB przelanie środków budżetu na wydatki jednostki. 19. Zaksięgowanie wydatków jednostek wg złożonych sprawozdań. 18

20 20. WB przeksięgowanie środków nie wygasających wydatków z rachunku budżetu na subkonto tego rachunku. 21. PK przeksięgowanie dochodów na konto 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu. 22. PK przeksięgowanie zrealizowanych wydatków na konto 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu. 23. WB subwencje otrzymane pod koniec roku na wydatki przyszłego roku. 24. PK naliczone, a niewymagalne odsetki od zadłużenia. 25. PK przeksięgowanie na konto 901 Dochody budżetu w następnym roku budżetowym subwencji otrzymanej w roku ubiegłym. 26. PK przeksięgowanie ujemnego wyniku na pozostałych operacjach w następnym roku pod datą przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 27. PK przeksięgowanie dodatniego wyniku na pozostałych operacjach w następnym roku pod data przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 28. PK przeksięgowanie deficytu budżetowego w następnym roku pod data przyjęcia sprawozdania budżetowego na konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu. 29. PK przeksięgowanie nadwyżki budżetowej w następnym roku pod data zatwierdzenia sprawozdania budżetowego na konta PK kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 31. PK - przeksięgowanie salda konta 903 na konto 960 Niedobór nadwyżka budżetowa. 19

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych Załącznik Nr 3 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT SYNTETYCZNYCH dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Symbol Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej konta syntetycznego

Symbol Nazwa Opis ksiąg analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej konta syntetycznego Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powi ązanie z mi syntetycznymi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/06 Burmistrza Miastai Gminy w Pieńsku z dnia 31 października 2006 roku ORGAN Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo