SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań NMR i CT. Konkurs ofert odbędzie się dnia r. o godz , w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ul. Wolska 37. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert moŝna pobrać ze strony internetowej lub w Dziale Zamówień Publicznych. Pracownikiem upowaŝnionym do kontaktów z Oferentami jest: Joanna Szymańska, Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel: , fax: od poniedziałku do piątku w godzinach W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Kryterium oceny ofert: cena 100% Czas na jaki zostanie zawarta umowa : 3 lata Termin składania ofert r. do godz Miejsce składania ofert: Dział Zamówień Publicznych SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferent moŝe złoŝyć protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 I. Zamawiający: 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa, ul. Wolska Konkurs prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. z 2004 nr 283 poz. 2825) W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne. Osoba upowaŝniona do kontaktów z oferentami: Joanna Szymańska, Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.: (22) , fax: (22) , II. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie badań specjalistycznych: NMR i CT- pakiety 1 i 2, a takŝe NMR w trybie CITO oraz dla pacjentów R-kowych - pakiet 3. W pakiecie 1, 2 dopuszcza się składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się wybrane pozycje badań wyszczególnione w pakiecie 1,2. W pakiecie 3 nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: I. Pakiety 1,2: 1. Badania będą wykonywane przez Zleceniobiorcę w ciągu 3 dni roboczych od chwili wysłania skierowania. 2. Wstępna informacja telefoniczna przekazywana będzie w dniu badania lekarzowi zlecającemu badanie, a pełny wynik badania w ciągu jednego dnia roboczego od wykonania badania wskazanym osobom uprawnionym. II. Pakiet 3: 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań w trybie CITO oraz dla pacjentów R-kowych. 2. Zleceniobiorca w przypadku, gdy oferuje wykonywanie badań z pakietu 3 oświadcza, iŝ jego pracownia radiologiczna posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań MR OUN. 3. Badania będą wykonywane przez Zleceniobiorcę w ciągu jednego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 4. Wyniki badań przesyłane będą faxem lub em w dniu badania. III. Pakiety 1,2,3: 1. Badania wykonywane będą w pracowni Zleceniobiorcy. Zleceniodawca wymaga, aby miejsce wykonywnia świadczeń znajdowało się w obrębie m.st. Warszawy. 2. Badania będą wykonywane na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarzy Zleceniodawcy. KaŜde skierowanie musi być podpisane przez Dyrektora lub jego zastępcę oraz Głównego Księgowego bądź jego zastępcę. 3. Dokumentacja zdjęciowa badania winna być opisywana przez lekarza radiologa. 4. Wysyłanie wyników badań moŝe odbywać się faksem lub drogą elektroniczną. Oryginały wyników będą odbierane osobiście od Zleceniobiorcy przez pracownika Zleceniodawcy. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań z naleŝytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi przepisami. 1

3 6. Zleceniobiorca zapewni ciągłość świadczeń, niezaleŝnie od urlopów, absencji chorobowej i nieobecności z innych powodów, bez naruszania warunków zawartej umowy. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Umowa zawarta będzie na okres 3 lat. IV. Informacje dotyczące składania ofert: 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki naleŝy sporządzić pod rygorem niewaŝności w języku polskim z wyłączeniem pojęć medycznych. 2. Ofertę oraz kaŝdą z jej stron podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji lub posiadająca pełnomocnictwo, które naleŝy dołączyć do oferty. 3. KaŜdą stronę oferty naleŝy opatrzyć kolejnym numerem. 4. Strony oferty oraz miejsca, w których oferent naniósł poprawki, podpisuje osoba, która podpisała ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego. Oferta nie powinna zawierać Ŝadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani napisanych poza niezbędnymi do poprawy. 5. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie kartki winne być spięte w sposób trwały zapobiegający zdekompletowaniu. Oferta nie spełniająca tego wymogu nie będzie rozpatrywana. 6. Zleceniobiorca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę, jeŝeli w formie pisemnej powiadomi Zleceniodawcę o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu składania ofert. 9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, naleŝy oznaczyć jako Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 10. Zleceniobiorca moŝe złoŝyć zapytanie dotyczące konkursu ofert w terminie nie krótszym niŝ 4 dni przed terminem otwarcia ofert. W przypadku zmiany Szczegółowych Warunków Konkursu Zleceniodawca moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. V. Sposób obliczenia ceny oferty: Cenę za wykonanie przedmiotu konkursu naleŝy podać w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3. VI. Zawartość oferty: 1. Wypełniony formularz Oferta Załącznik nr Podpisane Oświadczenie Załącznik nr Wypełniony Fomularz cenowy Załącznik nr Wypełniony formularz Wykaz personelu Załącznik nr 4 oraz oświadczenie dotyczące personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz oświadczenie, Ŝe zobowiązuje się do wykonania w zakresie określonym w załączniku nr 3 do umowy świadczeń medycznych z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przestrzegania praw pacjenta, podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie naleŝytej jakości udzielanych świadczeń oraz oświadczenie, Ŝe personel medyczny, który będzie świadczył usługi ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik nr 5). 5. Wypełniony formularz Określenie warunków lokalowych, wyposaŝenia w aparaturę i sprzęt medyczny Załącznik nr 6 oraz dołączone oświadczenie, Ŝe świadczenia będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposaŝone w aparaturę i sprzęt medyczny, posiadają stosowne 2

4 certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty załącznik nr Parafowany projekt umowy Załącznik nr Podpisane Oświdczenie w przypadku wykonywania badań z pakietu 3 Załacznik nr Aktualne wypisy: a) w przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody lub MZ wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeŝeli dotyczy; b) w przypadku prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich wypis z rejestru prywatnych praktyk prowadzonych przez właściwą okręgową izbę wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeŝeli dotyczy; c) inny wypis potwierdzający osobowość prawną jeŝeli dotyczy. 9. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź z ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeŝeli dotyczy. 10. Aktualna polisa zawodowa obowiązkowego ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niŝ określona w 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki Zdrowotnej (Dz. U. z 2008 nr 3 poz. 10) jeŝeli dotyczy. 11. Oświadczenie o dostarczeniu aktualnej polisy po wygaśnięciu dotychczasowej. 12. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Zleceniobiorcy, jeŝeli ofertę wraz z załącznikami podpisuje i poręcza za zgodność z oryginałem osoba, która nie jest uwidoczniona w KRS lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej. WyŜej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii poświadczonej na kaŝdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do podpisywania. W przypadku braku lub złoŝenia w niewłaściwej formie wymaganych dokumentów, Zleceniodawca moŝe wezwać do uzupełnienia braków w ofercie. VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Oferty naleŝy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności w siedzibie Zleceniodawcy, w Dziale Zamówień Publicznych, z napisem: Konkurs ofert na wykonywanie badań specjalistycznych KO/NMR/04/2011 Nie otwierać przed r. godz Termin składania ofert upływa dnia r o godz VIII. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu r. o godz Oferty zostaną rozpatrzone w ciagu 14 dni od terminu składania. 3. Komisja konkursowa na posiedzeniach jawnych i zamknietych dokona czynności zgodnie z 13 Rozprządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Z 1998r., nr 93, poz. 592). 4. W przypadku, gdy do konkursu wpłynie tylko jedna oferta, komisja konkursowa moŝe wybrać te ofertę, jeŝeli jest ona zgodna z wymaganiami stawianymi w warunkach konkursu, spełnia oczekiwania Zleceniodawcy w stosunku do ceny i czasu oczekiwania na badanie. 3

5 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert. 6. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku w formie pisemnej, informacja zostanie równieŝ zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy. IX. Termin związania z ofertą: Termin związania z ofertą 30 dni od daty złoŝenia oferty. X. Kryterium wyboru ofert: Cena 100% XI. Powiadomienie o wyborze oferty: Zleceniodawca niezwłocznie powiadomi o wyniku konkursu wszystkich oferentów biorących udział w konkursie, podając firmę (nazwę) i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano. XII. Umowa: 1. Zleceniodawca podpisze umowę z wybranym Zleceniobiorcą w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w dalszym okresie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę cen, jednak nie częściej niŝ raz na pół roku. 3. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zostaną określone w umowie pomiędzy Zleceniodawcą,a Zleceniobiorcą (wzór umowy załącznik nr 8). XIII. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs umarza się, jeŝeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty. XIV. Pouczenie o środkach odwoławczych 1. W toku postępowania konkursowego, jednakŝe przed rozstrzygnięciem konkursu, Zleceniobiorca moŝe złoŝyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 2. Zleceniobiorca moŝe złoŝyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez oferentów, którym interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję konkursową lub Zleceniodawcę określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i rozporządzeniu zasad przeprowadzania konkursu ofert. 4. O złoŝeniu protestu Zleceniodawca zawiadamia niezwłocznie Zleceniobiorców uczestniczących w konkursie ofert. Zleceniodawca rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest oraz niezwłocznie zamieszcza rozstrzygnięcie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy o oraz na stronie internetowej Szpitala. 5. W przypadku uwzględnienia protestu Zleceniodawca ogłasza nowy konkurs ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych, których dotyczył uwzględniony protest. Załączniki: Załącznik nr 1 Oferta 4

6 Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Wykaz personelu oraz kwalifikacje Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta o naleŝytym wykonaniu umowy Załącznik nr 6 Określenie warunków lokalowych, wyposaŝenia w aparaturę i sprzęt medyczny Załącznik nr 7 Oświadczenie oferenta o spełnieniu określonym wymaganion fachowym i sanitarnym Załącznik nr 8 Wzór umowy Załacznik nr 9 Oświadczenie oferenta o posiadaniu 5 letniego doświadczenia w wykonywaniu badań MR OUN 5

7 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 1. /pieczątka firmy/ OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań specjalistycznych oraz konsultacji lekarskich: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 3). 2. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności 3. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnosimy Ŝadnych uwag. 4. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 6. Oferta zawiera stron 7. Załącznikami do oferty są: 1). 2). 3). 4). 5) /miejscowość i data/ /pieczątka i podpis/

8 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 2. /pieczątka firmy/ OŚWIADCZENIE OFERENTA Oświadczam, Ŝe jako Oferent: 1. Zapoznałem/am się, ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie zgłaszam zastrzeŝeń oraz akceptuję projekt umowy na wykonywanie badań specjalistycznych oraz konsultacji lekarskich. 2. Zakład posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi. 3. Zakład posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 4. Zakład posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5. Zakład spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń, w których będą wykonywane świadczenia. 6. Zakład znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7. Dane przedstawione w ofercie i niniejszych oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.. /data i podpis oferenta/

9 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 3. /pieczątka firmy/ Pakiet 1 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA FORMULARZ CENOWY L.p. 1 TK głowy Rodzaj badania Cena za jedno badanie bez kontrastu Cena za jedno badanie z kontrastem Czas oczekiwania na wynik 2 TK szyi 3 TK zatok przynosowych 4 TK piramid kości skroniowych (uszu) 5 TK oczodołów 6 TK nosogardła 7 TK klatki piersiowej 8 TK śródpiersia 9 TK jamy brzusznej 10 TK wątroby i trzustki 11 TK nerek 12 TK nadnerczy 13 TK kości długich 14 TK stawów (kolanowy, biodrowy) 15 TK kręgosłupa szyjnego TK kręgosłupa piersiowego TK kręgosłupa lędźwiowego Pakiet 2 REZONANS MAGNETYCZNY L.p. 1 MR głowy Rodzaj badania Cena za jedno badanie bez kontrastu Cena za jedno badanie z kontrastem Czas oczekiwania na wynik 2 MR szyi 3 MR zatok przynosowych 4 MR piramid kości skroniowych (uszu)

10 5 MR oczodołów 6 MR nosogardła 7 MR klatki piersiowej 8 MR śródpiersia 9 MR jamy brzusznej 10 MR wątroby i trzustki 11 MR nerek 12 MR nadnerczy 13 MR kości długich 14 MR stawów (kolanowy, biodrowy) 15 MR kręgosłupa szyjnego MR kręgosłupa piersiowego MR kręgosłupa lędźwiowego Pakiet 3 REZONANS MAGNETYCZNY W TRYBIE CITO L.p. Rodzaj badania 1. MR głowy- mózg 2. MR głowy-angio 3. MR głowy-mózg+angio 4. MR przysadki 5. MR kręgosłup szyjny 6. MR kręgosłup piersiowy 7. MR krzyŝowo-lędźwiowy 8. Kontrast doŝylny 0,5 mmol/ml-5ml 9. Kontrast doŝylny 0,5 mmol/ml-10ml 10. Kontrast doŝylny 0,5 mmol/ml-15ml 11. Kontrast doŝylny -1mmol/ml (Gadovist) 2,5ml 12. Kontrast doŝylny -1mmol/ml (Gadovist) 5ml 13. Kontrast doŝylny -1mmol/ml (Gadovist) 7,5ml 14. Kontrast doŝylny -1mmol/ml (Gadovist) 10ml Cena za badanie w PLN. /data i podpis oferenta/

11 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 4. /pieczątka firmy/ WYKAZ PERSONELU ORAZ KWALIFIKACJE l.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Nr prawa wykonywania zawodu. /data i podpis oferenta/

12 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 5 /pieczątka firmy/ Oświadczenie OFERENTA Oświadczam, Ŝe: 1. zobowiązuję się do wykonania w zakresie określonym w załączniku nr 3 do umowy świadczeń medycznych, z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 2. zobowiązuję się do przestrzegania praw pacjenta. 3. zobowiązuję się do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie naleŝytej jakości udzielanych świadczeń. 4. personel medyczny, który będzie świadczył usługi ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. (data i podpis oferenta)

13 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 6. /pieczątka firmy/ OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAśENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY 1. Warunki lokalowe, rejestracja WyposaŜenie w aparaturę i sprzęt medyczny... /data i podpis oferenta/

14 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 7. /pieczątka firmy/ Oświadczenie OFERENTA Oświadczam, Ŝe świadczenia objęte ofertą, będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, są wyposaŝone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do uŝytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione osoby. (data i podpis oferenta)

15 Umowa nr KO/NMR/04/2011 (projekt) Załącznik nr 8 W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, działając w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MZiOS z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592), dnia. w Warszawie doszło do zawarcia umowy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wolskiej 37; Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr , NIP: , Regon: , który reprezentuje: Agnieszka Kujawska-Misiąg Dyrektor Szpitala, zwanym w dalszej części Zleceniodawcą a, który reprezentuje:. zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą, następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań specjalistycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 Formularz cenowy, stanowiącym integralną część umowy. 2. Badania wyszczególnione w pakietach 1,2 będą wykonywane przez Zleceniobiorcę w ciągu 3 dni roboczych od chwili wysłania skierowania. Natomiast badania wymienione w pakiecie nr 3 wraz z opisem będą wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 3. Miejscem wykonywania świadczeń jest siedziba Zleceniobiorcy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań z naleŝytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi przepisami. 5. Wysyłanie wyników badań odbywać się będzie faksem lub drogą elektroniczną. Oryginały wyników badań będą odbierane osobiście od Zleceniobiorcy przez pracownika Zleceniodawcy wskazanego w załączniku nr W zakresie pakietów 1, 2 wstępna informacja telefoniczna przekazywana będzie w dniu badania lekarzowi zlecającemu badanie, a pełny wynik badania w ciągu 1 dnia roboczego od wykonania badania na adresy wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 7. Wyniki badań w trybie CITO ( pakiet nr 3 ) przesyłane będą faxem lub em w dniu badania. 8. Zleceniodawca niniejszym upowaŝnia Zleceniobiorcę do przesyłania na numery faksu podane poniŝej wyników badań. Oddział I (22) Oddział III (22) Oddział IV (22) Oddział Intensywnej Terapii (22) Oddział VII (22) Oddział IX (22) Oddział X (22) Oddział XI pediatryczny zakaźny (22) ,253 Przychodnia Profilaktyczno- Lecznicza (22)

16 9. Badania pilne w stanach zagroŝenia Ŝycia umawiane będą pod numerem telefonu: Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać świadczenia na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy Zleceniodawcy. 2. KaŜde skierowanie musi być podpisane przez Dyrektora lub jego zastępcę oraz Głównego Księgowego bądź jego zastępcę. 3. Transport pacjentów zapewnia Zleceniodawca na swój koszt Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wypełniania wymagań na świadczenie usług medycznych będących przedmiotem umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wpisania w portalu SZOI informacji dotyczącej niniejszej umowy. 3. KaŜda ze stron zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 4 Umowa zostaje zawarta od.do 5 1. Zleceniobiorca gwarantuje stałość cen na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Zmiana cen moŝe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania, lecz nie wcześniej niŝ raz na pół roku, z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron niniejszej umowy Umowa niniejsza moŝe być wypowiedziana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy druga strona raŝąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy. 2. Umowa moŝe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) takŝe w przypadku utraty przez jedną ze stron koniecznych uprawnień lub moŝliwości do realizacji świadczeń zdrowotnych, jak równieŝ w przypadku nie udokumentowania przez Zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, faktu zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 3. W przypadku występowania problemów z wykonywaniem badań bądź odmową ich wykonania, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zrealizowania świadczenia u osób trzecich obciąŝając Zleceniobiorcę róŝnicą w cenie. Po trzykrotnym zleceniu świadczeń Zleceniodawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy Podstawą do dokonania rozliczenia za wykonane badania będzie faktura wraz z zestawieniem ilości wykonanych badań na podstawie skierowań wystawionych przez Ordynatora Oddziału lub upowaŝnionych lekarzy Zleceniodawcy. 2. Okresem rozliczeniowym za wykonane badania jest okres jednego miesiąca. 3. NaleŜność z tytułu wykonanych badań regulowana będzie przez Zleceniodawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 4. Zleceniobiorca nie moŝe przenieść naleŝnych mu wierzytelności na osoby trzecie. 2

17 8 JeŜeli opóźnienie w płatności za wykonaną usługę nastąpi z przyczyn leŝących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma prawo obciąŝyć Zleceniodawcę odsetkami ustawowymi od wysokości zaległej faktury za kaŝdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie moŝe jednak przekroczyć 10% wysokości faktury. 9 Strony zgadzają się rozwiązywać wszelkie spory wynikłe podczas wykonywania niniejszej umowy polubownie, a jeŝeli to nie przyniesie rozwiązania, spór rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zleceniodawcy Zmiana postanowień zawartej umowy moŝe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 3

18 Warszawa,.. Załącznik nr 1 do umowy KO/NMR/04/2011 LISTA OSÓB UPOWAśNIONYCH DO ODBIORU ORYGINAŁÓW WYNIKÓW BADAŃ... (podpis osoby upowaŝnionej po stronie zleceniodawcy)

19 Warszawa,. Załącznik nr 2 do umowy KO/NMR/04/2011 LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA OPISÓW BADAŃ WRAZ Z ADRESAMI (podpis osoby upowaŝnionej po stronie zleceniodawcy)

20 KO/NMR/04/2011 Załącznik nr 9. /pieczątka firmy/ OŚWIADCZENIE OFERENTA Oświadczam, Ŝe zakład radiologii posiada 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu badań MR OUN.. /data i podpis oferenta/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo