OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O."

Transkrypt

1 SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, Warszawa tel , fax KRS NIP REGON Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy zł (wpłacony w całości) Warszawa, 10 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. Szpital Solec Sp. z o. o., siedzibą w Warszawie (ul. Solec 93, Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , posiadający Regon: oraz NIP: , zwaną dalej Udzielającym Zamówienie lub Zamawiającym ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony 1 roku. 2. Szczegółowe informacje: Materiały konkursowe udostępnione są na stronie internetowej 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy. 4. Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Solec 93, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Solec 93, w dniu 18 kwietnia 2013 r., o godz Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 9. W toku postępowania wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Szpitala SOLEC Sp. z o. o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania. Strona: 1/20

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.) na świadczenie usług zdrowotnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA (ZAMAWIAJĄCY): Szpital Solec Sp. z o.o. Adres: Warszawa, ul. Solec 93 Dział Zamówień Publicznych Tel. (22) REGON: NIP: KRS: Adres internetowy: Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Swk. (formularz asortymentowo- cenowy). Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na SZESĆ niżej wyszczególnionych części od Nr I do Nr VIII zwanych dalej zadaniami. Nr ZADANIA Zadanie Nr I Zadanie Nr II Zadanie Nr III Zadanie Nr IV Zadanie Nr V Zadanie Nr VI Zadanie Nr VII Zadanie Nr VIII NAZWA ZADANIA Mammografia, USG EEG, densytometria Badania urodynamiczne Krioterapia miejscowa Badania EMG Badania TK, Badania MR Inne Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usług medycznych ujętych w Zadaniach od Nr I do Nr VIII znajdowało się na terenie m. st. Warszawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wszystkie elementy przedmiotu zamówienia objęte danym zadaniem. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców jakichkolwiek dodatkowych podziałów przedmiotu zamówienia lub zadań zamówienia. W przypadku składania oferty obejmującej kilka zadań ich ceny ofertowe należy podać w Formularzu ofertowym oddzielnie dla każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu zamówienia oraz do zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi asortymentami badań objętych danym zadaniem przy Strona: 2/20

3 zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym. III. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 1. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych, w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz w niniejszych warunkach. 2. Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności być zarejestrowany we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych i posiadają nadany numer REGON i NIP. 3. Oferent musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, który pozwala na realizację pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego oraz środki transportu i łączności. 4. Oferent musi zapewnić, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń (skierowań) opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Zamawiającego, wystawionych i podpisywanych przez lekarzy udzielającego zamówienia z określeniem rodzaju świadczenia. 6. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. 7. W przypadku braku możliwości wykonania świadczeń (np. awarii aparatury medycznej) Oferent zapewnia wykonanie świadczeń, utrzymując ceny zgodne z niniejszą umową. 8. W przypadku występowania problemów związanych z wykonaniem danego świadczenia lub wydłużającego się terminu wykonania świadczenia Oferent zobowiązany jest poinformować telefonicznie kierownika danej komórki organizacyjnej lub lekarza dyżurnego o wszelkich problemach z realizacją skierowania. a. Oferent winien zapewnić wykonywanie świadczeń z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 9. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w trybie uzgodnień między stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego. 10. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, stosownie do przepisów obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 11. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 12. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy mają charakter usług świadczeń zdrowotnych, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w przedmiocie zamówienia. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia przy założeniu, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana na warunkach określonych w niniejszej SWk tzn. do 30 dni od dnia otrzymania faktury. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych (pakiety). 3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, na formularzu ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków. Strona: 3/20

4 5. Oferta musi być podpisana i ponumerowana oraz spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 6. Wszystkie kserokopie i opisy dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania oferenta i opatrzone pieczątkę imienną identyfikującą tą osobę. 7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. 9. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 11. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na wykonywanie badań diagnostycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. pakiet/y nr.. Nie otwierać przed godz. 10:10 dnia r. 12. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty. 13. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu (załącznika do oferty) lub złożenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami, bądź w niewłaściwej formie, np.: podpisanie przez osobę nieuprawnioną, spowoduje odrzucenie oferty. 14. Cena świadczeń ujętych w ofercie oraz wartość musi być podana w PLN. 15. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: a) w sprawach formalno prawnych Sławomir Knut b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Dorota Lewandowska IV. ZASADY WYBORU OFERTY I KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się Regulaminem pracy Komisji Konkursowej oraz następującym kryterium: Lp. Kryterium Ranga 1. CENA 100% 2. Sposób obliczania punktacji w zakresie wybranego kryterium: CENA, będzie następujący: oferta z najniższą ceną oferta z ceną badaną X 100% (wartość kryterium) X 100 oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie ustalonych kryteriów zakres punktów: od 0 do 100 punktów. oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. pozostałym Oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. kryterium oceny ofert obowiązuje dla wszystkich pakietów 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podanie kryterium wyboru ofert. Strona: 4/20

5 V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zamkniętej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powyżej należy złożyć do 18 kwietnia 2013 roku do godz w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala przy ul. Solec 93 (Sekretariat, wyłącznie w dni powszednie). 2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania ofert. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala przy ul. Solec 93. w dniu 18 kwietnia 2013 r. o g Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. VI. POUCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający odrzuca ofertę: a) złożoną przez Oferenta po terminie; b) zawierającą nieprawdziwe informacje; c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; f) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; g) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków wymaganych od Oferenta. h) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. VII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia. Zarząd Szpitala SOLEC Sp. z o.o. unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: a) nie wpłynęła żadna oferta; b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem lit.d; c) odrzucono wszystkie oferty; d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Strona: 5/20

6 O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu. VIII. PROTESTY I SKARGI DOTYCZĄCE KONKURSU 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, ze jest on oczywiście bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego. 7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżaną czynność. 8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektor Szpitala w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. IX. MIEJSCE I TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu r., o godzinie 10: Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie. 3. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 4. W części jawnej, na której może być obecny Oferent, następuje komisyjne: a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu i liczby otrzymanych ofert, b) stwierdzenie ważności pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, c) przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów, d) odczytanie ceny ofertowej. 5. W części niejawnej Komisja Konkursowa: a) bada, które z ofert spełniają niniejsze warunki, b) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub złożone po wyznaczonym terminie, c) dokonuje wyboru oferty lub ofert albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 6. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala lub upoważnioną osobę. 7. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku na piśmie. 8. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz stronie internetowej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej. XI. ZAWARCIE UMOWY Strona: 6/20

7 1. Umowa będzie zawarta od dnia rozstrzygnięcia konkursu na okres 12 miesięcy. 2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. Jeżeli, Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 4. Zamawiający zastrzega sobie, w porozumieniu z Wykonawcą, prawo do zamieszczenia w treści umowy dodatkowo szczegółowych zapisów dotyczących warunków wykonania przedmiotu umowy. 5. Warunki wykonania przedmiotu umowy mogą podlegać negocjacjom. XII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ a) Formularz cenowy załącznik nr 1 do SWK b) Dane identyfikacyjne Oferenta załącznik nr 2 do SWK c) Formularz oferty załącznik nr 2 a do SWK d) Wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać badania diagnostyczne - załącznik nr 3 do SWK e) Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności - załącznik nr 4 do SWK f) Oświadczenia Oferenta - załącznik nr 5 g) Wzór umowy - załącznik nr 6 h) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. i) Polisa OC j) Oświadczenie o regularnym prowadzeniu kontroli wewnętrznej parametrów analitycznych oferowanych oznaczeń. k) Oświadczenie o zgodności formatu wyniku według standardów obowiązujących w badaniach diagnostycznych l) Oświadczenie Wykonawcy, że usługi medyczne będą nadzorowane przez osobę posiadającą specjalizację według wymagań Ministerstwa Zdrowia m) Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne konto w systemie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji) w trakcie trwania umowy, zgodnie z wymaganiami NFZ). n) Oświadczenie o przestrzeganiu wymagań GIODO Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Strona: 7/20

8 Załącznik nr 1 formularz cenowy Zadanie nr I - Mammografia, USG Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Mammografia USG ortopedyczne (oddzielnie każdy staw) USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych 10 Razem Cena jedn. badania Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr II - EEG, densytometria Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. EEG Densytometria 28 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr III - Badania urodynamiczne Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Diagnostyka urodynamiczna Uroflowmetria Konsultacja 5 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 8/20

9 Zadanie nr IV - Krioterapia miejscowa Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Krioterapia miejscowa 200 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr V - Badania EMG Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Elektroda igłowa jednorazowa EMG mięśni badanie ilościowe EMG mięśni próba tężyczkowa EMG nerwów latencja ruchowa w nerwie EMG nerwów przewodzenie we wł. cz. z 1 pkt EMG nerwów przewodzenie we wł. ruch. m długi EMG ocena czynności spoczynkowej mięśnia EMG próba miasteniczna 10 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 9/20

10 Zadanie nr VI - Badania TK, Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. CT głowy CT głowy z kontrastem CT jamy brzusznej CT jamy brzusznej z kontrastem CT klatki piersiowej w tym zatorowość płucna CT klatki piersiowej w tym zatorowość płucna z kontrastem CT kręgosłupa - całego CT miednicy CT miednicy z kontrastem CT uszu CT zatok Colonoskopia CT CT układu kostnego 8 Cena jedn. badania Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr VII - Badania MR Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Badanie MR z opcją spektroskopową Autrografia MR MR układu mięśniowo - szkieletowego MR dróg żółciowych MR innych okolic ciała i miejsc nieokreslonych (twarzoczaszka, oczodół, szyja, brzuch) bez kontrastu MR kanału kręgowego MR kanału kręgowego z kontrastem MR klatki piersiowej MR klatki piersiowej z kontrastem MR miednicy, pęcherza, stercza MR miednicy, pęcherza, stercza MR - Mózgu MR - Mózgu z kontrastem MR nadnerczy MR serca MR serca z kontrastem MR układu mięśniowo - szkieletowego Dopłata do badań z premedykcją Angiografia MR 10 Cena jedn. badania Wartość badań Strona: 10/20

11 20. Angiografia MR z kontrastem MR głowy opcją dyfuzji MR w protokole dyfuzji całego ciała Rezonans Funkcjonalny Traktografia MR Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr VIII -Badania inne Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego Scyntygrafia tarczycy Scyntygrafia kości Mammografia Densytometria przedramienia Konsultacja docenta, dr hab. n. med., profesora 4 7. Densytometria bliższej nasady kości udowej Densytometria obu bliższych nasad kości udowej Densytometria kręgosłupa lędźwiowego i bliższej nasady kości udowej Konsultacja lekarza specjalisty Densytometria kręgosłupa lędźwiowego Densytometria kręgosłupa lędźwiowego i obu bliższych nasad kości udowej Badania stopnia uwapnienia kości Densytometria całego ciała Badanie morfomerii kręgosłupa LVA Bronchoskopia + BAL + badanie histopatologiczne USG narządu ruchu 50 Badania RTG przewodu pokarmowego z 18. kontrastem Urografia USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych (kk dolne lub górne obie kończyny) 40 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 11/20

12 Załącznik Nr 2 Dane Identyfikacyjne Oferenta Nazwa Oferenta: Nazwa skrócona: Numer statystyczny GUS (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Województwo: Powiat: Miejscowość: Gmina: Kod terytorialny wg GUS: Ulica, nr lokalu Telefon: FAX: Kod pocztowy: Poczta: Status Oferenta: Nazwisko oraz funkcje osób reprezentujących Oferenta oraz upoważnionych do podpisania umowy z Udzielającym zamówienia: Forma organizacyjna Forma gospodarki finansowej (część IV KR) KRS Ewidencja Działalności Gospodarczej Księga Rejestrowa Indywidualna praktyka lekarska/ indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Nr wpisu do rejestru Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu do EDG Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu do rejestru Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji data pieczęć i podpis Oferenta Strona: 12/20

13 Załącznik nr 2 a Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa tel./fax (22) REGON: NIP: Wykonawca:... (pieczęć firmowa adresowa Wykonawcy) Wykonawcy:... tel.... faks... NIP REGON województwo... strona internetowa... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y I. Niniejszym, oferujemy realizację zamówienia publicznego na Wykonywanie badań diagnostycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. na warunkach jak niżej: Zadanie nr. Wartość brutto PLN:... (słownie:...) II. Jednocześnie oświadczam/y, że: 1) zrealizuję/emy zamówienie w terminie dwóch dni od dnia złożenia zamówienia, 2) badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr. przez lekarza Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy 3) uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 4) zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w SWK i akceptujemy je bez zastrzeżeń, 5) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SWK wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty. 6) pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kk). III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są:.. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego). IV. Oferta składa się z.. ponumerowanych stron. Strona: 13/20

14 V. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom* Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom: 1) 2) 3) * niepotrzebne skreślić..., dnia Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania Strona: 14/20

15 Wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać badania diagnostyczne. Załącznik Nr 3 Imię i Nazwisko PESEL Wykształcenie i kwalifikacje W przypadku personelu wyższego stopień i nazwa specjalizacji Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową wynosi. osób. Strona: 15/20

16 Załącznik Nr 4 OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAŻENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI Adres miejsca wykonywania świadczeń: OPIS WARUNKÓW wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki (dotyczy zad. Nr.) tel/fax Personel nadzorujący i wykonujący (liczba osób, kwalifikacje). 3. Aparatura i urządzenia ( ilość, typ, rodzaj, rok produkcji ): Sposób rejestracji pacjenta i odbioru wyniku badań: dnia..... /podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/ Strona: 16/20

17 Załącznik Nr 5 Oświadczenie 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o wykonywanie badań diagnostycznych oraz Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że akceptuję studium projektowe wzorca umowy. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.... data... pieczęć i podpis Oferenta Strona: 17/20

18 -studium projektowe wzorca umowy- Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG MEDYCZNYCH BADANIA DIAGNOSTYCZNE zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a......zarejestrowanym w... posiadającym NIP Nr..., REGON Nr..., reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy o działalności leczniczej Przedmiotem umowy jest realizacja usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych. 2. Zakres rzeczowy i ceny jednostkowe określa Załącznik Nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 3. Badania diagnostyczne będą wykonywane na rzecz pacjentów ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty zgłoszenia. 4. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr. przez lekarza Zamawiającego. 5. Podstawą do wykonywania badań będą imienne skierowania wystawiane na obowiązujących u zamawiającego drukach opatrzone pieczątką nagłówkową ZAMAWIAJĄCEGO, zawierające: -datę wystawienia skierowania -dane personalne pacjenta, -rodzaj zleconego badania -podpis i pieczątkę imienną lekarza kierującego na badania. 6. Wyniki badań będą odbierać pacjenci po uzgodnieniu terminu z osobą wykonującą badanie. 7. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykaz miejsc wykonywania badań i ustali z ZAMAWIAJĄCYM sposób zapisu pacjenta. 2 W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, WYKONAWCA zobowiązuje się do zabezpieczenia wykonania badań we własnym zakresie, o czym niezwłocznie zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w Załączniku Nr 1 przez wykwalifikowanych pracowników ( zgodnie z obowiązującymi przepisami), z zachowaniem należytej staranności i etyki zawodowej oraz przy poszanowaniu praw pacjenta do zachowania w tajemnicy spraw związanych z wykonywanymi świadczeniami. 2. Badania wykonywane będą w lokalach WYKONAWCY spełniających wymogi sanitarne i p.poż oraz posiadających odpowiednie warunki do realizacji usług Cena jednostkowa badania nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu umowy określonego w 1 umowy oraz do zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi asortymentami badań objętych danym załącznikiem przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w Załączniku Nr 1 do umowy. 3. Ograniczenie przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy roszczeń WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO. Strona: 18/20

19 5 1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w 1, ZAMAWIAJĄCY wypłacać będzie WYKONAWCY należności według cen podanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Rozliczenia między WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM odbywać się będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ. Do wystawianych faktur WYKONAWCA będzie dołączał skierowania z potwierdzeniem i datą wykonania badania oraz zestawienie zbiorcze wykonanych badań w formie pisemnej. 3. ZAMAWIAJĄCY będzie regulował należności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Należność z tytułu wykonania umowy będzie przekazywana na konto bankowe Wykonawcy 4. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonanych badań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania konta w systemie SZOI ( System Zarządzania Obiegiem Informacji) zgodnie z wymaganiami NFZ. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest do udostępnienia danych i informacji dotyczących przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do poddania kontroli przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. 7 WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania badania oraz za szkody spowodowane osobom trzecim powstałe w trakcie realizacji umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. 2. WYKONAWCA obowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuję się do poddania kontroli NFZ w zakresie wykonywania przedmiotu umowy. 9 Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy i obowiązuje od dnia. do dnia. roku. 10 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY: jeżeli WYKONAWCA nie zachowa ciągłości umowy ubezpieczenia OC w przypadku odmowy wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i może być złożone w ciągu 7 dni od powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o okolicznościach wskazanych w ustępie 1. 3.W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w poniższym zakresie: -zmiany formy organizacyjno - prawnej strony umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym; Strona: 19/20

20 -zmiany świadczenia WYKONAWCY na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 13 Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień. W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu oraz inne przepisy obowiązujące w przedmiocie umowy 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona: 20/20

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) Wrocław, 13.12. 2012r. Nr sprawy: 28/KMED/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM Wrocław 25.08.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ZAMAWIAJĄCY: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3 41-218 Sosnowiec mail: statystyka@centrum-pediatrii.com.pl internet: www.centrum-pediatrii.com.pl tel.: 32 720 77 20/ fax.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19 tel./fax ( 56) 655-75-30 www.med.torun.pl SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 / 34 e-mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl Internet: www.zoztargowek.waw.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 3 41-218 Sosnowiec mail: statystyka@centrum-pediatrii.com.pl internet:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, ul. Terebelska Konkurs: ZO.5030/14/2012 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl TEL. ( 83 ) 342 82 13 FAX.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 21.11.2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań z zakresu okulistyki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (jednolity

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Częstochowa, dnia 01.12.2016r. REGULAMIN konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej

Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej Lublin, dnia 18.03.2015 WARUNKI KONKURSU OFERT KO/13/15 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: Wykonywanie badań w zakresie genetyki medycznej ZATWIERDZAM: UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Tel. (83) Fax. (83)

Tel. (83) Fax. (83) Konkurs: ZO.5030/3/2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl Tel. (83) 414 72 13 Fax. (83)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U z 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZPITAL MIEJSKI w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. 41 100 Siemianowice Śląskie www.zozsiemianowice.pl sekretariat@zozsiemianowice.pl NIP: 643-17-64-082 REGON: 000308270 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo