OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O."

Transkrypt

1 SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, Warszawa tel , fax KRS NIP REGON Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy zł (wpłacony w całości) Warszawa, 10 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. Szpital Solec Sp. z o. o., siedzibą w Warszawie (ul. Solec 93, Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , posiadający Regon: oraz NIP: , zwaną dalej Udzielającym Zamówienie lub Zamawiającym ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony 1 roku. 2. Szczegółowe informacje: Materiały konkursowe udostępnione są na stronie internetowej 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy. 4. Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Solec 93, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Solec 93, w dniu 18 kwietnia 2013 r., o godz Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej 9. W toku postępowania wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Szpitala SOLEC Sp. z o. o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania. Strona: 1/20

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.) na świadczenie usług zdrowotnych opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA (ZAMAWIAJĄCY): Szpital Solec Sp. z o.o. Adres: Warszawa, ul. Solec 93 Dział Zamówień Publicznych Tel. (22) REGON: NIP: KRS: Adres internetowy: Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Swk. (formularz asortymentowo- cenowy). Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na SZESĆ niżej wyszczególnionych części od Nr I do Nr VIII zwanych dalej zadaniami. Nr ZADANIA Zadanie Nr I Zadanie Nr II Zadanie Nr III Zadanie Nr IV Zadanie Nr V Zadanie Nr VI Zadanie Nr VII Zadanie Nr VIII NAZWA ZADANIA Mammografia, USG EEG, densytometria Badania urodynamiczne Krioterapia miejscowa Badania EMG Badania TK, Badania MR Inne Zamawiający wymaga aby miejsce wykonywania usług medycznych ujętych w Zadaniach od Nr I do Nr VIII znajdowało się na terenie m. st. Warszawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wszystkie elementy przedmiotu zamówienia objęte danym zadaniem. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców jakichkolwiek dodatkowych podziałów przedmiotu zamówienia lub zadań zamówienia. W przypadku składania oferty obejmującej kilka zadań ich ceny ofertowe należy podać w Formularzu ofertowym oddzielnie dla każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu zamówienia oraz do zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi asortymentami badań objętych danym zadaniem przy Strona: 2/20

3 zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym. III. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM 1. Do konkursu ofert może przystąpić wyłącznie podmiot spełniający wymagania określone dla podmiotów leczniczych, w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz w niniejszych warunkach. 2. Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności być zarejestrowany we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych i posiadają nadany numer REGON i NIP. 3. Oferent musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, który pozwala na realizację pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego oraz środki transportu i łączności. 4. Oferent musi zapewnić, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń (skierowań) opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Zamawiającego, wystawionych i podpisywanych przez lekarzy udzielającego zamówienia z określeniem rodzaju świadczenia. 6. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb. 7. W przypadku braku możliwości wykonania świadczeń (np. awarii aparatury medycznej) Oferent zapewnia wykonanie świadczeń, utrzymując ceny zgodne z niniejszą umową. 8. W przypadku występowania problemów związanych z wykonaniem danego świadczenia lub wydłużającego się terminu wykonania świadczenia Oferent zobowiązany jest poinformować telefonicznie kierownika danej komórki organizacyjnej lub lekarza dyżurnego o wszelkich problemach z realizacją skierowania. a. Oferent winien zapewnić wykonywanie świadczeń z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 9. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w trybie uzgodnień między stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego. 10. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, stosownie do przepisów obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 11. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 12. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy mają charakter usług świadczeń zdrowotnych, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w przedmiocie zamówienia. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia przy założeniu, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana na warunkach określonych w niniejszej SWk tzn. do 30 dni od dnia otrzymania faktury. III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych (pakiety). 3. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami, na formularzu ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków. Strona: 3/20

4 5. Oferta musi być podpisana i ponumerowana oraz spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 6. Wszystkie kserokopie i opisy dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania oferenta i opatrzone pieczątkę imienną identyfikującą tą osobę. 7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. 9. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 11. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na wykonywanie badań diagnostycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. pakiet/y nr.. Nie otwierać przed godz. 10:10 dnia r. 12. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty. 13. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu (załącznika do oferty) lub złożenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami, bądź w niewłaściwej formie, np.: podpisanie przez osobę nieuprawnioną, spowoduje odrzucenie oferty. 14. Cena świadczeń ujętych w ofercie oraz wartość musi być podana w PLN. 15. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: a) w sprawach formalno prawnych Sławomir Knut b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Dorota Lewandowska IV. ZASADY WYBORU OFERTY I KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się Regulaminem pracy Komisji Konkursowej oraz następującym kryterium: Lp. Kryterium Ranga 1. CENA 100% 2. Sposób obliczania punktacji w zakresie wybranego kryterium: CENA, będzie następujący: oferta z najniższą ceną oferta z ceną badaną X 100% (wartość kryterium) X 100 oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie ustalonych kryteriów zakres punktów: od 0 do 100 punktów. oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. pozostałym Oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. kryterium oceny ofert obowiązuje dla wszystkich pakietów 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podanie kryterium wyboru ofert. Strona: 4/20

5 V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zamkniętej/ zaklejonej kopercie opatrzonej napisami, jak w rozdziale powyżej należy złożyć do 18 kwietnia 2013 roku do godz w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala przy ul. Solec 93 (Sekretariat, wyłącznie w dni powszednie). 2. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta. 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SWKO terminu składania ofert. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala przy ul. Solec 93. w dniu 18 kwietnia 2013 r. o g Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. VI. POUCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający odrzuca ofertę: a) złożoną przez Oferenta po terminie; b) zawierającą nieprawdziwe informacje; c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej; d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; f) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; g) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków wymaganych od Oferenta. h) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. VII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia. Zarząd Szpitala SOLEC Sp. z o.o. unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: a) nie wpłynęła żadna oferta; b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem lit.d; c) odrzucono wszystkie oferty; d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. Strona: 5/20

6 O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu. VIII. PROTESTY I SKARGI DOTYCZĄCE KONKURSU 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 2. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, ze jest on oczywiście bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego. 7. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżaną czynność. 8. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektor Szpitala w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. IX. MIEJSCE I TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu r., o godzinie 10: Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie. 3. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 4. W części jawnej, na której może być obecny Oferent, następuje komisyjne: a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu i liczby otrzymanych ofert, b) stwierdzenie ważności pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, c) przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów, d) odczytanie ceny ofertowej. 5. W części niejawnej Komisja Konkursowa: a) bada, które z ofert spełniają niniejsze warunki, b) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub złożone po wyznaczonym terminie, c) dokonuje wyboru oferty lub ofert albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 6. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala lub upoważnioną osobę. 7. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku na piśmie. 8. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz stronie internetowej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej. XI. ZAWARCIE UMOWY Strona: 6/20

7 1. Umowa będzie zawarta od dnia rozstrzygnięcia konkursu na okres 12 miesięcy. 2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. Jeżeli, Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 4. Zamawiający zastrzega sobie, w porozumieniu z Wykonawcą, prawo do zamieszczenia w treści umowy dodatkowo szczegółowych zapisów dotyczących warunków wykonania przedmiotu umowy. 5. Warunki wykonania przedmiotu umowy mogą podlegać negocjacjom. XII. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ a) Formularz cenowy załącznik nr 1 do SWK b) Dane identyfikacyjne Oferenta załącznik nr 2 do SWK c) Formularz oferty załącznik nr 2 a do SWK d) Wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać badania diagnostyczne - załącznik nr 3 do SWK e) Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności - załącznik nr 4 do SWK f) Oświadczenia Oferenta - załącznik nr 5 g) Wzór umowy - załącznik nr 6 h) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. i) Polisa OC j) Oświadczenie o regularnym prowadzeniu kontroli wewnętrznej parametrów analitycznych oferowanych oznaczeń. k) Oświadczenie o zgodności formatu wyniku według standardów obowiązujących w badaniach diagnostycznych l) Oświadczenie Wykonawcy, że usługi medyczne będą nadzorowane przez osobę posiadającą specjalizację według wymagań Ministerstwa Zdrowia m) Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne konto w systemie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji) w trakcie trwania umowy, zgodnie z wymaganiami NFZ). n) Oświadczenie o przestrzeganiu wymagań GIODO Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Strona: 7/20

8 Załącznik nr 1 formularz cenowy Zadanie nr I - Mammografia, USG Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Mammografia USG ortopedyczne (oddzielnie każdy staw) USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych 10 Razem Cena jedn. badania Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr II - EEG, densytometria Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. EEG Densytometria 28 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr III - Badania urodynamiczne Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Diagnostyka urodynamiczna Uroflowmetria Konsultacja 5 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 8/20

9 Zadanie nr IV - Krioterapia miejscowa Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Krioterapia miejscowa 200 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr V - Badania EMG Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Elektroda igłowa jednorazowa EMG mięśni badanie ilościowe EMG mięśni próba tężyczkowa EMG nerwów latencja ruchowa w nerwie EMG nerwów przewodzenie we wł. cz. z 1 pkt EMG nerwów przewodzenie we wł. ruch. m długi EMG ocena czynności spoczynkowej mięśnia EMG próba miasteniczna 10 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 9/20

10 Zadanie nr VI - Badania TK, Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. CT głowy CT głowy z kontrastem CT jamy brzusznej CT jamy brzusznej z kontrastem CT klatki piersiowej w tym zatorowość płucna CT klatki piersiowej w tym zatorowość płucna z kontrastem CT kręgosłupa - całego CT miednicy CT miednicy z kontrastem CT uszu CT zatok Colonoskopia CT CT układu kostnego 8 Cena jedn. badania Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr VII - Badania MR Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Badanie MR z opcją spektroskopową Autrografia MR MR układu mięśniowo - szkieletowego MR dróg żółciowych MR innych okolic ciała i miejsc nieokreslonych (twarzoczaszka, oczodół, szyja, brzuch) bez kontrastu MR kanału kręgowego MR kanału kręgowego z kontrastem MR klatki piersiowej MR klatki piersiowej z kontrastem MR miednicy, pęcherza, stercza MR miednicy, pęcherza, stercza MR - Mózgu MR - Mózgu z kontrastem MR nadnerczy MR serca MR serca z kontrastem MR układu mięśniowo - szkieletowego Dopłata do badań z premedykcją Angiografia MR 10 Cena jedn. badania Wartość badań Strona: 10/20

11 20. Angiografia MR z kontrastem MR głowy opcją dyfuzji MR w protokole dyfuzji całego ciała Rezonans Funkcjonalny Traktografia MR Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Zadanie nr VIII -Badania inne Lp. Rodzaj badania Szac. ilość badań w okresie 12 miesięcy 1. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego Scyntygrafia tarczycy Scyntygrafia kości Mammografia Densytometria przedramienia Konsultacja docenta, dr hab. n. med., profesora 4 7. Densytometria bliższej nasady kości udowej Densytometria obu bliższych nasad kości udowej Densytometria kręgosłupa lędźwiowego i bliższej nasady kości udowej Konsultacja lekarza specjalisty Densytometria kręgosłupa lędźwiowego Densytometria kręgosłupa lędźwiowego i obu bliższych nasad kości udowej Badania stopnia uwapnienia kości Densytometria całego ciała Badanie morfomerii kręgosłupa LVA Bronchoskopia + BAL + badanie histopatologiczne USG narządu ruchu 50 Badania RTG przewodu pokarmowego z 18. kontrastem Urografia USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych (kk dolne lub górne obie kończyny) 40 Cena jedn. badania Razem Wartość badań 1. Czas wydania wyniku badania: następny dzień po wykonaniu badaniu. 2. Czas wydania wyniku CITO: 2 godziny po wykonaniu badania. 3. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo). 4. Informacja dotycząca szacunkowej liczby badań na okres 12 miesięcy ma na celu wyliczenie wartości oferty i nie może być podstawą jakichkolwiek rozliczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Strona: 11/20

12 Załącznik Nr 2 Dane Identyfikacyjne Oferenta Nazwa Oferenta: Nazwa skrócona: Numer statystyczny GUS (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Województwo: Powiat: Miejscowość: Gmina: Kod terytorialny wg GUS: Ulica, nr lokalu Telefon: FAX: Kod pocztowy: Poczta: Status Oferenta: Nazwisko oraz funkcje osób reprezentujących Oferenta oraz upoważnionych do podpisania umowy z Udzielającym zamówienia: Forma organizacyjna Forma gospodarki finansowej (część IV KR) KRS Ewidencja Działalności Gospodarczej Księga Rejestrowa Indywidualna praktyka lekarska/ indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Nr wpisu do rejestru Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu do EDG Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu do rejestru Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji Nr wpisu Organ rejestrujący Data wpisu do rejestru Data ostatniej aktualizacji data pieczęć i podpis Oferenta Strona: 12/20

13 Załącznik nr 2 a Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o. ul. Solec Warszawa tel./fax (22) REGON: NIP: Wykonawca:... (pieczęć firmowa adresowa Wykonawcy) Wykonawcy:... tel.... faks... NIP REGON województwo... strona internetowa... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y I. Niniejszym, oferujemy realizację zamówienia publicznego na Wykonywanie badań diagnostycznych dla Szpitala SOLEC Sp. z o.o. na warunkach jak niżej: Zadanie nr. Wartość brutto PLN:... (słownie:...) II. Jednocześnie oświadczam/y, że: 1) zrealizuję/emy zamówienie w terminie dwóch dni od dnia złożenia zamówienia, 2) badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr. przez lekarza Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy 3) uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 4) zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w SWK i akceptujemy je bez zastrzeżeń, 5) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SWK wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty. 6) pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kk). III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są:.. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego). IV. Oferta składa się z.. ponumerowanych stron. Strona: 13/20

14 V. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom* Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom: 1) 2) 3) * niepotrzebne skreślić..., dnia Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego reprezentowania Strona: 14/20

15 Wykaz pracowników i kwalifikacje personelu medycznego, który będzie wykonywać badania diagnostyczne. Załącznik Nr 3 Imię i Nazwisko PESEL Wykształcenie i kwalifikacje W przypadku personelu wyższego stopień i nazwa specjalizacji Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową wynosi. osób. Strona: 15/20

16 Załącznik Nr 4 OKREŚLENIE WARUNKÓW LOKALOWYCH, WYPOSAŻENIA W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI Adres miejsca wykonywania świadczeń: OPIS WARUNKÓW wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki (dotyczy zad. Nr.) tel/fax Personel nadzorujący i wykonujący (liczba osób, kwalifikacje). 3. Aparatura i urządzenia ( ilość, typ, rodzaj, rok produkcji ): Sposób rejestracji pacjenta i odbioru wyniku badań: dnia..... /podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/ Strona: 16/20

17 Załącznik Nr 5 Oświadczenie 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o wykonywanie badań diagnostycznych oraz Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że akceptuję studium projektowe wzorca umowy. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.... data... pieczęć i podpis Oferenta Strona: 17/20

18 -studium projektowe wzorca umowy- Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG MEDYCZNYCH BADANIA DIAGNOSTYCZNE zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a......zarejestrowanym w... posiadającym NIP Nr..., REGON Nr..., reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy o działalności leczniczej Przedmiotem umowy jest realizacja usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych. 2. Zakres rzeczowy i ceny jednostkowe określa Załącznik Nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 3. Badania diagnostyczne będą wykonywane na rzecz pacjentów ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty zgłoszenia. 4. Badania Cito lub w momencie zagrożenia życia będą przeprowadzane w trybie 24 godzinnym (całodobowo) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na nr. przez lekarza Zamawiającego. 5. Podstawą do wykonywania badań będą imienne skierowania wystawiane na obowiązujących u zamawiającego drukach opatrzone pieczątką nagłówkową ZAMAWIAJĄCEGO, zawierające: -datę wystawienia skierowania -dane personalne pacjenta, -rodzaj zleconego badania -podpis i pieczątkę imienną lekarza kierującego na badania. 6. Wyniki badań będą odbierać pacjenci po uzgodnieniu terminu z osobą wykonującą badanie. 7. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykaz miejsc wykonywania badań i ustali z ZAMAWIAJĄCYM sposób zapisu pacjenta. 2 W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, WYKONAWCA zobowiązuje się do zabezpieczenia wykonania badań we własnym zakresie, o czym niezwłocznie zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w Załączniku Nr 1 przez wykwalifikowanych pracowników ( zgodnie z obowiązującymi przepisami), z zachowaniem należytej staranności i etyki zawodowej oraz przy poszanowaniu praw pacjenta do zachowania w tajemnicy spraw związanych z wykonywanymi świadczeniami. 2. Badania wykonywane będą w lokalach WYKONAWCY spełniających wymogi sanitarne i p.poż oraz posiadających odpowiednie warunki do realizacji usług Cena jednostkowa badania nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 2. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części ilości przedmiotu umowy określonego w 1 umowy oraz do zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi asortymentami badań objętych danym załącznikiem przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w Załączniku Nr 1 do umowy. 3. Ograniczenie przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy roszczeń WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO. Strona: 18/20

19 5 1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w 1, ZAMAWIAJĄCY wypłacać będzie WYKONAWCY należności według cen podanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Rozliczenia między WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM odbywać się będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ. Do wystawianych faktur WYKONAWCA będzie dołączał skierowania z potwierdzeniem i datą wykonania badania oraz zestawienie zbiorcze wykonanych badań w formie pisemnej. 3. ZAMAWIAJĄCY będzie regulował należności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Należność z tytułu wykonania umowy będzie przekazywana na konto bankowe Wykonawcy 4. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonanych badań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania konta w systemie SZOI ( System Zarządzania Obiegiem Informacji) zgodnie z wymaganiami NFZ. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest do udostępnienia danych i informacji dotyczących przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do poddania kontroli przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. 7 WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania badania oraz za szkody spowodowane osobom trzecim powstałe w trakcie realizacji umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. 2. WYKONAWCA obowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuję się do poddania kontroli NFZ w zakresie wykonywania przedmiotu umowy. 9 Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy i obowiązuje od dnia. do dnia. roku. 10 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY: jeżeli WYKONAWCA nie zachowa ciągłości umowy ubezpieczenia OC w przypadku odmowy wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i może być złożone w ciągu 7 dni od powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wiadomości o okolicznościach wskazanych w ustępie 1. 3.W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w poniższym zakresie: -zmiany formy organizacyjno - prawnej strony umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym; Strona: 19/20

20 -zmiany świadczenia WYKONAWCY na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 13 Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień. W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu oraz inne przepisy obowiązujące w przedmiocie umowy 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona: 20/20

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo