Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK"

Transkrypt

1 Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

2 Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie ze środków publicznych na badania stosowane; - ok. 22% MŚP uczestniczących w programach badawczych UE to strategiczni innowatorzy; - większość naukowców współpracuje z przemysłem dla prowadzenia dalszych badań, a nie w celu komercjalizacji wiedzy i rezultatów badań;

3 Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - rezultaty nie są wykorzystywane ponieważ projekty nie osiągają stanu koniecznego dla eksploatacji wyników badań; - istnieje silny związek między internacjonalizacją i innowacją, ale MŚP nie korzystają z programów wsparcia internacjonalizacji; - informacje o europejskich programach B+R są nieatrakcyjne i wręcz zniechęcają MŚP do uczestnictwa.

4 Wspieranie innowacji 2/3 MŚP korzystających ze wsparcia na innowacje NIE JEST zadowolonych z otrzymanego wsparcia (SEC(2009)1197 Making public support for innovation in the EU more effective); Innowacyjność MŚP - zdefiniowane główne przeszkody: - brak środków finansowych, - brak zdolności zarządzania innowacjami, - złe zarządzanie własnością inetelektualną, - zamówienia publiczne nieprzyjazne innowacjom, - brak umiejętności pracy w sieci.

5 Zmiana podejścia Od współpracy naukowców z przedsiębiorcami Do współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki

6 Wiodąca pozycja w przemyśle Założenia: - Europa potrzebuje bardziej innowacyjnych MŚP dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; - Strategicznych inwestycji w kluczowe technologie prorozwojowe i przemysłowe wspierające innowacyjność w istniejących i powstających sektorach; - Europa musi przyciągać więcej inwestorów prywatnych finansujących badania i innowacje;

7 Struktura Horyzontu 2020

8 Filar 1 Doskonałość w nauce Budżet mln euro (31.73%) Europejska Rada ds. Badań Naukowych Przyszłe i powstające technologie Akcje Marii Skłodowskiej Curie Infrastruktura badawcza (wł. z e-infrastrukturą) 2.488

9 Filar 2 Wiodąca pozycja w przemyśle Budżet mln euro (22.09 %) Wiodąca pozycja w technologiach przemysłowych ICT w tym: fotonika, mikro- i nanoelektronika nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana produkcja; biotechnologia technologie kosmiczne Dostęp do kapitału ryzyka Lewarowanie prywatnych środków na badania i innowacje Innowacje w MŚP 616 wspieranie wszystkich form innowacji we wszystkich typach MŚP

10 Filar 3 Wyzwania społeczne Budżet mln euro (38.53%) Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i ekonomia ekologiczna Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport Klimat, zarządzanie zasobami i surowcami Europa w zmieniającym się świecie - integracyjne, Innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa 1.694

11 Działania dodatkowe Budżet mln euro (7,65 %) Promowanie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa 816 Nauka z i dla społeczeństwa 462 Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) EURATOM 1.603

12 Wsparcie dla MŚP- zintegrowane podejście 20% budżetu w LEITs & SC Collaborative projects 13% SME instrument 7% Innowacje w MŚP Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance

13 Schemat

14 Rodzaje działań dla MŚP w Horyzoncie MŚP mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) projekty badawcze i badawczo-innowacyjne (w 3 filarach) - Instrument MŚP (budżet dedykowany w każdym z wyzwań społecznych, a także w LEIT) - Fast Track to Innovation wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-outów zmierzających do komercjalizacji technologii; - Działania wspierające MŚP: INNO-SUP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, wsparcie klastrów, coaching, mentoring dla MŚP; akcje dedykowane dla sieci Enterprise Europe Network, działania na rzecz transferu technologii

15 Rodzaje działań dla MŚP w Horyzoncie Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk finance)- pożyczki/ gwarancje i finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka - Wymiana i mobilność naukowców z udziałem MŚP (akcje Marii Skłodowskiej-Curie) - Dostęp do infrastruktur badawczych - Przedkomercyjne i innowacyjne zamówienia publiczne (PPC, PPI)

16 Główne typy projektów - Research and Innovation Action projekty badawcze realizowane w konsorcjach międzynarodowych - Innovation Action projekty wdrożeniowe realizowane w konsorcjach międzynarodowych - Coordination and Support Action akcje wspierające i koordynujące - Inducement Prizes konkursy definiujące zadanie-problem, nie będą wskazywane sposoby rozwiązania, co sprzyja wysoce innowacyjnym pomysłom; nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty

17 Główne typy projektów - Pre-Commercial Procurement (PCP) umożliwienie kilku nabywcom publicznym zamówienia, w drodze przetargu, wykonania ukierunkowanych prac B+R, mogących przynieść przełomowe rozwiązania w obszarach zaspakajających konkretne potrzeby sektora publicznego - Innovation Procurement (PPI) umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej. - Fast Track to Innovation (FT2I) szybka ścieżka do innowacji, zwiększenie udziału firm i nowych uczestników w H2020: dowolna tematyka, ciągłe składanie wniosków, projekty innowacyjne

18 Instrumenty finansowe dla MŚP w programie Horyzont 2020

19 RSFF w 7 Programie Ramowym Instrument RSFF - Innowacyjny instrument dłużny utworzony we współpracy między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wspierany z budżetu 7.PR (1,3 mld euro na podział ryzyka) - Dostępny do końca 2013 r. - Finansowanie dłużne dla projektów związanych z badaniami, rozwojem, demonstracją i innowacjami w krajach UE i krajach stowarzyszonych; - Finansowanie zgodnie z regułą first come, first served - Duży sukces finansowanie ponad 90 projektów w 23 krajach na kwotę 8,8 mld euro;

20 RSI w 7. Programie Ramowym Instrument RSI - System gwarancji dla MŚP i small mid caps odznaczających się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; - W latach 2012/2013 akcja pilotażowa rozwijana; - Implementowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny wsparcie z budżetu 7. Programu Ramowego na kwotę 270 mln euro; - Spodziewany efekt dźwigni;

21 RSI Pośrednicy finansowi No. Country Financial institution acting as EIF Intermediary under RSI 1. Austria UniCredit Bank Austria 2. Czech Republic Ceska Sporitelna Komercni banka 3. France BPCE Bpifrance 4. Germany Deutsche Bank 5. Ireland Allied Irish Banks (AIB) Alba Leasing 6. Italy Banco Popolare Cassa di Risparmio di Cento Gruppo Credito Valtellinese 7. Poland Pekao Raiffeisen Leasing Polska 8. Portugal BPI 9. Spain Bankinter 10. Sweden Sparbanken Öresund 11. The Netherlands ABN AMRO 12. Turkey Halkbank

22 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Założenia - 3,69% budżetu Horyzontu 2020 dedykowane dla instrumentów podziału ryzyka (pożyczki i gwarancje bankowe) oraz kapitału wysokiego ryzyka; - Efekt dźwigni zwiększenie wydatków prywatnych na projekty badawcze i innowacyjne; - Most między badaniami a innowacjami wsparcie dla wdrożenia innowacji na rynek;

23 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Implementacja - Kontynuacja instrumentów RSFF Risk Sharing Finance Facility, RSI Risk Sharing Instrument (7 Program Ramowy) oraz GIF-1 (Program CIP); - Implementacja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; - Instrumenty dedykowane pośrednikom finansowym wyłanianym w trybie konkursowym call for interests; - Komplementarność z instrumentami finansowymi oferowanymi w ramach Programu COSME;

24 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla: (1) MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; (2) ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp. Cel: min. 30% budżetu dedykowane dla innowacyjnych MŚP; Działania: instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (equity capital) oraz akcje towarzyszące;

25 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Wykorzystanie części budżetu Horyzontu 2020 na pobudzanie inwestycji w badania i innowacje nie poprzez granty, ale instrumenty finansowe: Finansowanie dłużne: (1) pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw i innowacyjnych projektów dedykowanych nowym technologiom; (2) gwarancje bankowe dla pośredników finansowych oferujących pożyczki dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka: (1) Venture capital dla nowopowstajacych przedsiębiorstw wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych;

26 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Finansowanie dłużne: Pożyczki i gwarancje bankowe dla inwestycji w badania i innowacje, oparte na popycie, skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz pojedynczych projektów (RSFF II) Gwarancje dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu (RSI II)

27 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Beneficjenci MSP i small mid-caps - Przeznaczone są dla inwestycji w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub ryzykiem związanym z zastosowaniem rynkowym; - Przeznaczone dla przedsiębiorstw będących w szybkiej fazie wzrostu (notujące w ciągu ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.) - MŚP odznaczające się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu - katalog kryteriów

28 Instrumenty dłużne Beneficjenci: MSP i small mid caps - Wydatki na innowacje w ostatnim zestawieniu bilansowym wynoszą min. 20% wysokości kredytu; - Min. 90% instrumentu przeznaczone jest w biznes planie na okres 2 lat na wydatki w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub inwestycje; - Podmioty, które otrzymały granty, pożyczki lub gwarancje z krajowych lub europejskich instrumentów w ciągu ostatnich 2 lat; - Podmioty, które otrzymały nagrody w zakresie innowacyjności w ciągu ostatnich 2 lat; - Podmioty, które w ciągu ostatnich 2 lat otrzymały patent; - Podmioty finansowane przez fundusze kapitału typu venture; - Podmioty działające w ramach parków naukowych, technologicznych i innowacyjnych; - Podmioty, które uzyskały ulgi podatkowe w wyniku inwestycji w prace badawczo-rozwojowe i innowacje w ciągu ostatnich 2 lat.

29 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka Instrumenty kapitałowe wysokiego ryzyka Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu faza seed i start-up, także faza wzrostu Transfer technologii działania mające na celu wdrożenie wyników prac B+R na rynek; Działania towarzyszące wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, działania pilotażowe na rzecz finansowania przez aniołów biznesu;

30 Dostęp do instrumentów finansowania ryzyka Instrumenty kapitałowe Cel: Przezwyciężenie problemów rynku europejskiego venture capital oraz zapewnienie kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw poczynając od fazy zalążkowej. Docelowa grupa beneficjentów: dowolnej wielkości firmy podejmujące działalność innowacyjną lub przygotowujące się do niej, ze szczególnym naciskiem na MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. Formy wsparcia: Fundusze venture capital, ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale także na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu

31 Nowy instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020

32 Nowy instrument dla MŚP nowe wyzwania? Pomysł Studium wykonalności Demonstracja Replikacja Prace B+R Zamównienia Przedkomercyjne Komercjalizacja Business coaching and complimentary services Europejskie Okno MŚP Ułatwienia finansowe Pomysł Wsparcie Rynek

33 cykl innowacji Faza 2: B+R, faza demonstracyjna, powielenie rynkowe działania demonstracyjne (testowanie, prototypowanie, ocena zwiększonej skali, projektowanie, pilotaż w zakresie innowacyjnych procesów, produktów i usług, weryfikacja działania etc.) i powielanie rynkowe. Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego innowacje oraz networking, szkolenia, mentoring, doradztwo Faza 1: Pomysł i ocena wykonalności sprawdzenie stopnia naukowej i technicznej wykonalności i potencjału rynkowego nowego pomysłu.

34 Instrument dla MŚP 3 fazy Faza 1- Koncepcja i ocena wykonalności Wkład: Idea/Koncept (Biznes Plan 1 10 str) Działania: Studium wykonalności Ocena ryzyka Prawa własności intelektualnej Poszukiwanie partnerów Pilotaż Rezultat: Biznes Plan 2 do Fazy 2 ~ 6 miesięcy Ryczałt: Faza 2 działania demonstracyjne, replikacja Wkład: Biznes plan do fazy 2 + opis działań 30 stron Działania: Prototyp, testowanie Akcje pilotażowe Miniaturyzacja Skalowanie Replikacja Rezultat: Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi Finansowanie KE (70%): 0,5-2,5 mln miesiące Faza 3- Komercjalizacja Promuje szersze wdrażania innowacyjnych rozwiązań Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym MŚP mogą korzystać z pośrednich środków i usług wsparcia (szkolenia, networking, zarządzanie prawami własności intelektualnej etc.) Okienko MŚP Brak bezpośredniego finansowania

35 Wdrażanie Instrumentu dla MŚP Article 22(2) Regulation [ ] tworzy się specjalny instrument przeznaczony dla MŚP, ukierunkowany na wszystkie rodzaje MŚP posiadające potencjał w zakresie innowacji w szerokim sensie; instrument ten tworzy się w ramach jednego scentralizowanego systemu zarządzania i jest on wdrażany głownie w sposób oddolny poprzez stale otwarte zaproszenie do składania wniosków dostosowanych do potrzeb MŚP [ ] - Wdrażany centralnie przez agencję EASME; - Podejście oddolne w ramach wyzwań społecznych i kluczowych technologii prorozwojowych każdy szeroko określony temat SC&LEIT; - Konkurs otwarty w sposób ciągły z datami zamknięcia: 18 czerwca 2014; 24 września 2014; 17 grudnia 2014.

36 Dodatkowe informacje - Spodziewany stopień sukcesu: 10-15% dla Fazy 1 (w zależności od budżetu i liczby złożonych wniosków) oraz 50-70% dla Fazy 2-2 równolegle otwarte zaproszenia do składania wniosków dla Fazy 1 i 2 - Tylko 1 wniosek na rok złożony przez 1 firmę (dotyczy obu faz); nie ma możliwości aplikowania do fazy 1 podczas składania lub realizacji wniosku w fazie 2 - Proponowane kryteria oceny: excellence in innovation, commercialisation potential, economic impact (waga 1.5) and the company potential achieving the envisaged results. - Elektroniczny kwestionariusz zintegrowany z Participants Portal określenie czy firma spełnia kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa + oświadczenie ze strony firmy

37 Ocena projektów - Instrument dla MŚP Potencjał komercjalizacyjny i oddziaływanie gospodarcze Doskonałość w zakresie innowacji Potencjał firmy do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów Łatwe do zastosowania/ Produkcji dla klientów i dla firm Zapotrzebowanie rynkowe Rozwiązania techniczne możliwe i lepsze od aktualnie dostępnych Europejska Wartość Dodana

38 Akcje wspierające Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps to działanie mające na celu zwiększanie gotowości do finansowania przez MŚP oraz small mid-caps m.in. Poprzez: - skuteczne wsparcie w budowaniu relacji między inwestorami a MŚP i small mid caps uczestniczącymi w 7. Programie Ramowym oraz Horyzoncie 2020, - wsparcie przedsiębiorców w skutecznych negocjacjach z inwestorami, - dedykowane szkolenia - tworzenie strategii skutecznej współpracy.

39 Akcje wspierające Capacity Building in Technology Transfer akcja ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania CTT. przewidziane działania to m.in.: mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching itp.

40 MŚP w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie

41 Innovative Training Networks (ITN) - Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne, kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (długość trwania projektu do 4 lat) - Wykształcenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców - Podniesienie doskonałości i ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów - Zwiększenie możliwości zatrudnienia naukowców uczestniczących w projekcie poprzez kontakty z sektorem naukowym i prywatnym - Granty dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy

42 European Training Networks (ETN) ITN 3 typy Prowadzenie prac badawczych w ramach indywidualnych programów szkoleniowych, stworzonych przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych z PR (AC) European Industrial Doctorates (EID) Europejskie doktoraty przemysłowe w jednostce naukowej i firmie (min. 50% czasu pobytu). Minimum 2 instytucje z 2 rożnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z PR (z czego minimum jedna uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora) European Joint Doctorates (EJD) Minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z PR (minimum trzy muszą mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora)

43 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - Elastyczna międzysektorowa i międzynarodowa wymiana wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i pracowników sektora innowacji; - Na podstawie wspólnego programu badań naukowych i innowacji; - Tylko oddelegowanie, nie przewiduje się rekrutacji; - Wymiany między instytucjami w ramach Europy obejmują tylko oddelegowanie międzysektorowe; - Wymiany z instytucjami spoza Europy może być zarówno między sektorami, albo w tym samym sektorze; - Brak wsparcia dla oddelegowania między instytucjami znajdującymi się poza Europą.

44 Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw COSME

45 COSME Założenia: - Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw - Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - Główni odbiorcy docelowi: MŚP, przedsiębiorcy, organizacje otoczenia biznesu, administracja regionalna i krajowa 2,3 mld w 2014 r

46 Cel I: Poprawa dostępu do finansowania Usprawnienie zestawu instrumentów finansowych, rozwój ogólnoeuropejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka, wspieranie transgranicznej działalności kredytowej, poprawa informacji na temat finansowania UE dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji) Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw) Narzędzia analityczne (np. Enterprise Finance Index) Wymiany dobrych praktyk (np. Finansowe Forum MŚP)

47 Cel II: Poprawa dostępu do rynków One-stop-shop dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie informacji na temat MŚP, udzielanie MŚP informacji na temat rozszerzenia poza UE, mapowania i wypełniania luk w usługach wsparcia, programy szkoleniowe dla menedżerów MŚP Sieć Enterprise Europe Network Narzędzia analityczne (badania dotyczące mapowania wsparcia biznesowego UE za granicą) Wsparcie On-line, portale (np. Twoja Europa Portal gospodarczy, nowy portal w sprawie dostępu do rynków poza UE, China IPR-Helpdesk) Kampanie uświadamiające, szkolenia, wymiana najlepszych praktyk, warsztaty (np. optymalizacji portfela UE wsparcia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw)

48 Cel III: Poprawa warunków ramowych Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wspieranie inteligentnych regulacji (SBA / test MŚP, konkurencyjności sprawdzające, kontrole kondycji), wzmocnienie koordynacji polityki przemysłowej państw członkowskich, wzmocnienie wykorzystania zasady "Think Small First Analiza statystyczna, analiza porównawcza, monitorowanie polityki (np. roczne UE Competitiveness Report, skuteczności działania UE dla MŚP, kwestionariusze krajowe SBA) Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk między decydentami politycznymi (np. na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, SME Envoy) Wsparcie dla klastrów Polityki sektorowe

49 Cel IV: Promowanie przedsiębiorczości Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet, tworzenie programów monitoringu, promowanie przedsiębiorczości społecznej Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk (Europejska Sieć Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców) Szkolenia (Erasmus dla młodych przedsiębiorców program wymiany, szkolenia dla nauczycieli) Działania promocyjne (projekty promujące edukację w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w szkole i na uczelni) Działania uświadamiające (Europejski Tydzień MŚP)

50 Polecane linki EU Access to Finance SME TechWeb Horizon Program COSME

51 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubież 46, Poznań tel ,

52 Jak? Kto? Kiedy? Z kim? Dlaczego? Doświadczenia z 7.PR Liliana Lehrer-Rychel, Vini Piekarnia Grzegorz Kłapyta, Politechnika Śląska Co dalej?

53

54

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo