Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi"

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

2 Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy Klienckiej zawartej z Klientem przez DEGIRO oraz szczegółowych informacji na temat jej usług i umów. Broszura zawiera także szczegółowe objaśnienie dotyczące świadczonych usług i zawieranych umów oraz informacje o rodzajach ryzyka inwestycyjnego. Zalecamy zapoznanie się z dokumentem Szczegółowe informacje o usługach maklerskich i odpowiednie przygotowanie się do inwestowania, tak aby móc podejmować decyzje inwestycyjne w odpowiedzialny sposób. Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich stanowi część Umowy Klienckiej. Słowa pisane w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją określoną w Umowie Klienckiej lub też zgodne z treścią przedmiotowego dokumentu. W przypadku pytań, uwag i/lub sugestii prosimy o kontakt z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00. Dokumenty Broszura informacyjna Szczegółowe informacje o usługach maklerskich obejmuje dokumenty: Webtrader Jednostki uczestnictwa Usługi maklerskie Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Corporate actions Opłaty i prowizje Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi (niniejszy dokument) Wartość płynności netto, ryzyko inwestycyjne, środki debetowe i krótka sprzedaż papierów wartościowych (Autoriteit Financiële Markten). 2/16

3 Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi W niniejszym dokumencie dla każdego typu inwestycji podane zostały podstawowe informacje, najważniejsze cechy i rodzaje ryzyka. Zalecamy klientom uważnie zapoznać się z tymi informacjami, tak aby byli oni świadomi swoich działań i związanego z nimi ryzyka. 1. Wiedza i doświadczenia Największym czynnikiem ryzyka przy inwestowaniu jest sam inwestor. Wiedza i doświadczenie są niezbędne do rozważnego i przemyślanego inwestowania bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka, które nie odpowiada celom inwestycyjnym oraz wielkości aktywów klienta. 1.1 Wiedza Do inwestowania w sposób odpowiedzialny potrzebny jest zasób wiedzy, który umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Mowa w tym przypadku o dwóch rodzajach wiedzy. Po pierwsze klient powinien dokładnie zrozumieć, czym jest właściwie dany Instrument finansowy (na przykład obligacja, akcja lub Instrument pochodny) oraz jakie są jego cechy. Dostępnych jest na ten temat wiele broszur i podręczników. Można również konsultować się z ekspertami lub wziąć udział w szkoleniu. Podsumowanie najważniejszych cech i powiązanego ryzyka dla różnych Instrumentów finansowych można znaleźć poniżej. UWAGA: Nie jest możliwym wyczerpujące opisanie wszystkich cech oraz czynników ryzyka związanych ze wszelkiego rodzaju inwestycjami. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają odniesienia do konkretnych inwestycji, lecz do poszczególnych kategorii inwestycji. W obrębie poszczególnych kategorii inwestycji istnieją bardzo duże różnice. Akcje początkującej na rynku spółki biotechnologicznej mają oczywiście inne cechy i powiązane ryzyko niż na przykład akcje państwowej spółki górnictwa naftowego. Udziały w funduszu inwestycyjnym nieruchomości mają zaś inne cechy i powiązane ryzyko niż udziały w funduszu, który inwestuje środki głównie w instrumenty pochodne. Dlatego ważne jest, by klient, poza zapoznaniem się z ogólnymi informacjami podanymi przez DEGIRO w niniejszym dokumencie, sam sprawdził cechy i czynniki ryzyka poszczególnych inwestycji kapitałowych, w które chce zainwestować. Klient powinien więc posiadać wystarczająco dużo informacji odnośnie konkretnej inwestycji, takiej jak certyfikaty inwestycyjne w notowanym na giełdzie funduszu inwestycyjnym X lub Y. Na temat większości produktów finansowych wydawane są prospekty emisyjne, które zawierają ważne informacje na temat produktu oraz emitenta. Przed dokonaniem inwestycji w określony produkt radzimy zapoznać się z odpowiadającym mu prospektem emisyjnym. Informacje o sytuacji finansowej emitenta podawane są w sprawozdaniach rocznych i tym podobnych publikacjach. Prospekt emisyjny jest dostępny u emitenta. Prospekt emisyjny jest zwykle dostępny na stronie internetowej emitenta lub można go uzyskać bezpośrednio kontaktując się z emitentem. W przypadku niektórych tak zwanych produktów złożonych ich emitent powinien udostępnić dokument nazywany Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII). Fundusze inwestycyjne aktywne na rynku holenderskim, które objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, mają więc obowiązek udostępnić KII. Dokument ten należy przed dokonaniem inwestycji w taki produkt uważnie przeczytać. (Autoriteit Financiële Markten). 3/16

4 1.2 Doświadczenie Wiedza i doświadczenia idą ze sobą w parze. Wiedzę o inwestowaniu zdobywa się nie tylko wyłącznie przez naukę, ale także poprzez zdobywanie doświadczenia. Doświadczenie można zdobyć tylko poprzez inwestowanie. Dzięki usługom DEGIRO opartym na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń ( execution only ) można zdobyć potrzebne doświadczenie. Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku Instrumentów finansowych, co do których nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia, rozsądnie jest inwestować ostrożnie i ograniczyć się do niewielkich kwot. 2. Ogólne ryzyko związane z inwestowaniem Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Oprócz ryzyka związanego z instrumentem finansowym inwestowanie wiąże się z ogólnym ryzykiem. Zazwyczaj prawdą jest stwierdzenie, że im wyższy jest oczekiwany zysk, tym większy jest poziom ryzyka. Poniżej przedstawiono najważniejsze (ogólne) zagrożenia dla potencjalnego inwestora. 2.1 Ryzyko walutowe / ryzyko kursowe Ryzyko kursowe należy szczególnie wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w Instrumenty finansowe niedenominowane w polskim złotym. Ryzyko kursowe to ryzyko, że inwestycja, której wartość wyrażona jest w złotym, jest wrażliwa na zmiany kursu złotego w stosunku do Walut obcych. W przypadku posiadania w DEGIRO pozycji w Walucie obcej Klient ponosi ryzyko kursowe. Ryzyko kursowe powstaje także w przypadku inwestycji notowanych w Walutach obcych lub Instrumentów finansowych, które są wrażliwe na zmiany kursów walut. 2.2 Ryzyko stóp procentowych Zmiany zarówno krótko-, jak i długoterminowych stóp procentowych mogą mieć wpływ na wartość Instrumentów finansowych. Zmiana stóp procentowych może mieć wpływ na wszystkie rodzaje inwestycji w portfelu. Ogólnie można stwierdzić, że aktywa o stałej stopie procentowej, długoterminowe, gwałtowniej reagują na wahania stóp procentowych. 2.3 Ryzyko płynności Ryzyko płynności zależy zarówno od liczby transakcji na Instrumencie finansowym, jak i jego swobody zbywalności (free float). W przypadku braku wystarczającej płynności na rynku, inwestor jest narażony na ryzyko, że w ogóle nie będzie mógł lub nie będzie mógł dokonać natychmiast sprzedaży papierów wartościowych po cenie rynkowej. 2.4 Ryzyko upadłości / ryzyko kontrahenta Instrumenty finansowe emitowane są przez spółki i rządy, które mogą zbankrutować, gdy posiadamy ich instrumenty finansowe. Prawdopodobieństwo upadłości zależy od wiarygodności kredytowej emitenta. W przypadku upadłości może powstać sytuacja, że Klient staje się wierzycielem majątku podmiotu, który zbankrutował. W celu dokonania oceny ryzyka upadłości emitenta konieczne jest posiadanie wiedzy na temat jego zdolności kredytowej i praw przysługujących w przypadku jego bankructwa. 2.5 Ryzyko związane z danym rynkiem Serwis WebTrader DEGIRO daje możliwość dokonywania transakcji na różnych giełdach papierów wartościowych. Należy pamiętać, że na rynkach giełdowych mogą obowiązywać odmienne zasady dotyczące na przykład dozwolonych rodzajów zleceń, godzin otwarcia i stosowanego system handlu. Można dokonywać transakcji na akcjach, które nie są oficjalnie (Autoriteit Financiële Markten). 4/16

5 notowane na giełdzie, ale są nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Te pozagiełdowe akcje OTC są notowane na rynku OTC Bulletin Board (OTC-BB) lub Pink Sheets. Wiele z tych funduszy było wcześniej notowanych na giełdzie. Ponieważ jednak nie mogły one spełnić wymagań, zostały wykluczone z obrotu giełdowego. Wymagania w stosunku do funduszy notowanych na OTC-BB są niższe niż w stosunku do funduszy notowanych na przykład na rynku Nasdaq lub NYSE. Także w stosunku do animatorów rynku stosuje się mniej rygorystyczne przepisy, co ma wpływ na płynność i różnicę między ceną kupna i sprzedaży. Przed rozpoczęciem handlu na nowych giełdach i rynkach dobrze jest zasięgnąć informacji o tych szczególnych przepisach. Zasady te mogą się okresowo zmieniać. W przypadku inwestycji w spółki spoza głównych indeksów wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Spółki spoza głównych indeksów są mianowicie rzadziej kupowane i sprzedawane, przez co kurs jest często błędnie ustalony, a ryzyko strat jest znacznie większe. Niniejszy podręcznik zawiera jedynie ogólne informacje. W celu uzyskania dodatkowych informacji zawsze można skontaktować się z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń. Zalecamy również od czasu do czasu sprawdzać informacje na temat różnych giełd, które często można znaleźć na ich stronach internetowych. 2.6 Ryzyko katastrof: przerwy w handlu i awarie Istnieje możliwość, że handel danym Instrumentem finansowym nie jest chwilowo możliwy, jest poważnie opóźniony lub Klient nie może dokonać inwestycji za pośrednictwem określonego medium. Ponadto niektóre informacje mogą nie być dostępne (na przykład informacje kursowe lub potwierdzenie zlecenia), co w niektórych przypadkach może powodować znaczne straty. Bez względu na to, w jaki sposób operatorzy staraliby się temu zapobiec, całkowite wykluczenie tego typu ryzyka nie jest możliwe. Wziąć należy na przykład pod uwagę sytuację, że infrastruktura techniczna zostanie uszkodzona przez osoby trzecie, na przykład podczas wykonywania innych robót. Ponadto, w zależności od różnych przepisów giełdowych, może dojść do zawieszenia handlu, często w celu uniknięcia przypadkowego kształtowania się cen rynkowych. Klient musi zdawać sobie sprawę, że różni operatorzy, w tym DEGIRO, wykluczają swoją odpowiedzialność za problemy takie jak awarie, zawieszenie handlu i tym podobne. W rezultacie sytuacja taka może prowadzić do wystąpienia strat po stronie Klienta. Zasadniczo DEGIRO robi wszystko, aby chronić się przed tego typu sytuacjami. DEGIRO, w celu realizacji swoich usług, współpracuje wyłącznie z podmiotami, które mają dobrą reputację. Pomimo tego także DEGIRO może mieć do czynienia z zakłóceniami ciągłości pracy. Może to być na przykład awaria systemu komputerowego WebTrader lub błąd przy połączeniu z rynkami giełdowymi. W przypadku wystąpienia awarii DEGIRO może podjąć decyzję o tymczasowym zablokowaniu możliwości składania Zleceń w systemie WebTrader. Informacje o awariach DEGIRO przekazuje swoim klientom na Stronie internetowej. Składanie zleceń oraz podgląd informacji o bieżących Zleceniach jest zawsze możliwy za pośrednictwem poczty lub w godzinach pracy poprzez dział obsługi klienta i punkt przyjmowania zleceń pod numerem telefonu W przypadku niemożliwości połączenia się z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń prosimy o przesłanie wiadomości na adres Dalsze instrukcje na temat tego, jak należy postępować w przypadku awarii, podane zostały w rozdziale 5.6. (Autoriteit Financiële Markten). 5/16

6 W sprawie informacji na temat składania zleceń, odpowiedzi na inne pytania oraz uwag lub skarg dotyczących usług DEGIRO prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta i punktem przyjmowania zleceń DEGIRO. W celu złożenia skargi lub wykrycia nieprawidłowości należy natychmiast powiadomić o tym dział obsługi klienta i punkt przyjmowania zleceń (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty ). 2.7 Inne czynniki ryzyka Ryzyko dla inwestora w odniesieniu do spadku kursu nie zależy wyłącznie od wyników firmy, w którą się inwestuje, ale także od ogólnego nastroju na rynku. Rożne inne czynniki mogą także wpływać na wahania kursowe Instrumentów finansowych. Ich przykłady wymienione zostały poniżej: ryzyko płynności (ryzyko niskiej zbywalności), ryzyko polityczne (zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych przepisów rządowych, które dotykają inwestora), ryzyko podatkowe (zmiana w opodatkowaniu inwestycji spowodowana zmianami obowiązujących przepisów podatkowych lub ich interpretacji), ryzyko inflacji (ryzyko spadku siły nabywczej polskiego złotego), ryzyko reinwestycji (ryzyko, że w chwili wykupu nie ma odpowiednich możliwości reinwestycji środków), i tym podobne. 3. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Celem tego rozdziału jest przedstawienie podstawowych cech Instrumentów finansowych, w które Klient może inwestować poprzez DeGiro oraz związanych z nimi rodzajów ryzyka. Nie jest możliwe opisanie w tym rozdziale wszystkich cech oraz rodzajów ryzyka. Informacje zawarte w tym rozdziale nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta i mają charakter ogólny w stosunku do danego Instrumentu finansowego. Wszystkie formy inwestowania oraz obrotu produktami są obarczone ryzykiem. Rodzaje ryzyka są uzależnione od rodzaju produktu, w który klient inwestuje lub którym obraca. Inwestycja może mieć w mniejszym lub większym stopniu charakter spekulacyjny. Czasami można stracić tylko wkład, a czasami można stracić kwotę go przewyższającą. Może się tak zdarzyć w sytuacji na przykład inwestycji w kontrakty terminowe lub wystawione opcje oraz w przypadku korzystania z usługi Środki Debetowe lub Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. Zazwyczaj prawdą jest stwierdzenie, że inwestycja z wyższym oczekiwanym zyskiem niesie ze sobą wyższy poziom ryzyka. W przypadku Instrumentów finansowych, w które klient chce inwestować, a których cechy nie zostały opisane w tym rozdziale, Klient powinien sam dowiedzieć się, jakie rodzaje ryzyka inwestycyjnego są z nimi związane. Odnośnie wielu Instrumentów finansowych dany emitent sam udostępnia informacje. Informacje mogą być przekazywane na przykład w formie dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów, prospektów emisyjnych, sprawozdań finansowych, komunikatów na temat corporate actions (dywidend, wypłaty kuponów, praw itp.) i tak dalej. DEGIRO zachęca do korzystania z tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Usługi maklerskie DEGIRO ograniczają się wyłącznie do realizacji zleceń ( execution only ). Oznacza to, że Klient z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o tym, jakie Zlecenia chce złożyć. DEGIRO ogranicza swoją działalność do wykonywania Zleceń bez udzielania przy tym porad. (Autoriteit Financiële Markten). 6/16

7 3.1 Fundusze inwestycyjne Poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne można w prosty sposób osiągnąć dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego. Dzięki funduszom inwestycyjnym można również inwestować (pośrednio) w Instrumenty finansowe, które dla inwestorów indywidualnych nie są dostępne w inny sposób. Skład portfela inwestycyjnego danego funduszu inwestycyjnego jest szczegółowo opisany w danym prospekcie. Skład portfela inwestycyjnego dobierany jest z zachowaniem wcześniej ustalonych proporcji pomiędzy różnymi rodzajami aktywów, takimi jak środki pieniężne, akcje, obligacje, nieruchomości i surowce. Oferta funduszy inwestycyjnych dostępna jest na regulowanym rynku giełdowym oraz poza giełdą. Różnica ta jest określana jako notowane i nienotowane fundusze inwestycyjne. Ponadto rozróżnić można otwarte oraz zamknięte fundusze inwestycyjne. Otwarty fundusz ma możliwość zbywania nowych jednostek uczestnictwa w chwili wpływu do funduszu nowych środków pieniężnych i z kolei odkupienia jednostek uczestnictwa w chwili odpływu środków pieniężnych z funduszu. Wartość otwartego funduszu inwestycyjnego opiera się o wartości aktywów netto (suma wszystkich inwestycji tego funduszu). Fundusz zamknięty nie ma możliwości zbywania nowych jednostek uczestnictwa, przez co cena zależy od popytu i podaży udziałów w tym funduszu na rynku finansowym. Dla wszystkich inwestycji, ale szczególnie w przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, ważne jest, aby korzystać ze zleceń limitowanych. Zapobiega to sytuacji, w której transakcja zostaje zrealizowana po nieoczekiwanie wysokim lub niskim kursie. Czynniki ryzyka związane z funduszami inwestycyjnymi Fundusze inwestycyjne mogą inwestować prawie we wszystko. Nie można zatem wiele powiedzieć na temat ryzyka inwestycji w fundusz inwestycyjny bez uzyskania informacji na temat polityki inwestycyjnej danego funduszu. Fundusz może nie korzystać z pożyczonych pieniędzy, krótkiej sprzedaży i obrotu Instrumentami pochodnymi w celu finansowania inwestycji i/lub zwiększenia posiadania niektórych klas aktywów. Tego typu struktura zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo wahania kursu funduszu inwestycyjnego. Informacje te można znaleźć w prospekcie emisyjnym. W przypadku zamiaru inwestowania w fundusz inwestycyjny konieczne jest zatem zapoznanie się z polityką inwestycyjną oraz celami inwestycyjnymi danego funduszu. Pozycje w nienotowanych funduszach inwestycyjnych można zakupić tylko w niektórych przypadkach poprzez subskrypcję. W tym przypadku należy z góry wpłacić środki pieniężne na konto na przykład zarządzającego funduszem lub strony, która administruje danymi klientów tego funduszu. Oznacza to, że nie ma miejsca bezpośrednie dostarczanie jednostek uczestnictwa lub udziałów w wyniku wpłaty środków pieniężnych. Inwestorzy, którzy dokonują subskrypcji nienotowanego funduszu inwestycyjnego, muszą wziąć pod uwagę, że wiąże się z tym zwiększone ryzyko kredytowe, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do bezpośredniego wydania jednostek w momencie dokonania płatności. Istnieje ryzyko, że instytucja, która otrzymała pieniądze, zbankrutuje w okresie od otrzymania wpłaty do przekazania płatności funduszowi inwestycyjnemu. Kwota, która jest rezerwowana w momencie subskrypcji w celu sfinansowania pożądanych jednostek uczestnictwa, przechodzi wówczas na rachunek masy upadłościowej instytucji. W tym przypadku żadne udziały w funduszu nie mogą zostać przekazane inwestorowi, a na inwestorze może ewentualnie pozostać zobowiązanie do zapłaty. Dodatkowe informacje na temat konkretnych funduszy inwestycyjnych można znaleźć w ich Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej danego funduszu (patrz także informacje Produkty i Giełdy na Stronie internetowej). Kluczowe (Autoriteit Financiële Markten). 7/16

8 Informacje dla Inwestorów w zwięzły i przystępny sposób opisują propozycję inwestycyjną funduszu wobec inwestora. Wszystkie kontrolowane fundusze inwestycyjne w Europie, które oferują udziały nieprofesjonalnym inwestorom, mają obowiązek udostępnić dokument Kluczowe Informacje dla Inwestorów. 3.2 Obligacje Obligacja to instrument dłużny emitowany przez agencję rządową lub firmę. Nabywca obligacji pożycza emitentowi na uzgodniony z góry okres kwotę, od której emitent jest zobowiązany zapłacić odsetki w wysokości ustalonej (zwykle stałej) stopy oprocentowania. Wyjątek stanowią obligacje zerokuponowe. W przypadku tego typu obligacji przez cały okres do wykupu nie naliczane są żadne odsetki. Zysk z tego typu obligacji jest różnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną wykupu. Istnieje wiele różnych rodzajów obligacji z dużymi różnicami w poziomie ryzyka i wysokości zysku. Dlatego należy zachować ostrożność podczas inwestowania w obligacje i zapoznać się z dokumentami dostępnymi na temat danej obligacji. Oprócz bardziej tradycyjnych obligacji istnieją także specjalne rodzaje obligacji o bardzo złożonym charakterze (złożonej konstrukcji). Złożoność może dotyczyć sposobu zapłaty odsetek, sposobu wykupu, sposobu wydawania i specjalnych warunków pożyczki. Zysk z obligacji może być na przykład (częściowo) uzależniony od obowiązującej stopy procentowej (przykładami są obligacje z nadwyżką i obligacje z indeksowaną stopą procentową) lub od zysków uzyskanych przez emitenta (przykładowo obligacje dochodowe lub obligacje przychodowe). Ze względu na szczególne rodzaje ryzyka, które związane są z obligacjami o złożonym charakterze, nie można ich ogólnie traktować jak aktywa o stałym oprocentowaniu. Czynniki ryzyka związane z obligacjami Inwestycja w obligacje niesie ze sobą ryzyko. Ryzyko obligacji znajduje między innymi odzwierciedlenie w obowiązujących rynkowych stopach procentowych oraz zdolności kredytowej emitenta. Wzrost stóp procentowych będzie generalnie powodować spadek cen obligacji i odwrotnie. W przypadku spadku zdolności kredytowej emitenta istnieje zwiększone ryzyko niewypłacenia należnych odsetek oraz zagrożony jest wykup obligacji. Powoduje to także spadek kursu. W przypadku upadłości obligatariusze mają pierwszeństwo przed akcjonariuszami do wypłaty swoich wierzytelności. Pomimo tego także w przypadku inwestycji w obligacje istnieje ryzyko, że cały zainwestowany wkład zostanie utracony. Obligacje o złożonym charakterze na ogół oferują perspektywę wyższych zysków niż tradycyjne obligacje, ale równocześnie wiąże się z nimi wyższe ryzyko niż z tradycyjnymi obligacjami. Obligacje wieczyste są wieczystą pożyczką, bez określonego terminu spłaty. Istnieje ryzyko, że oprocentowanie obligacji wieczystej przez pewien okres czasu lub na stałe jest niższe od tradycyjnych obligacji od tego samego lub porównywalnych emitentów. Na przykład, jeśli cena istniejących obligacji spada w wyniku oferty nowych obligacji o wyższym oprocentowaniu, wówczas powstała w ten sposób strata kursowa na obligacji wieczystej jest wyższa od straty kursowej tradycyjnej obligacji, ponieważ w przypadku obligacji wieczystej nie ma perspektywy spłaty pożyczki i możliwości reinwestowania środków przy wyższej rentowności. Ponadto bezterminowy charakter obligacji wieczystych sprawia, że termin wykupu może być dłuższy niż dla tradycyjnych obligacji, co powoduje powstanie większego ryzyka niewypłacalności. (Autoriteit Financiële Markten). 8/16

9 Z obligacjami podporządkowanymi powiązane jest duże ryzyko niewypłacalności, ponieważ w przypadku ewentualnej upadłości emitenta ich posiadacz znajduje się w znacznie gorszej sytuacji niż posiadacz tradycyjnej obligacji, który może być konkurencyjnym wierzycielem. Posiadacz obligacji podporządkowanych musi przyjąć do wiadomości, że jego pożyczka zostanie spłacona dopiero po spłaceniu wszystkich innych wierzycieli emitenta. Obligacje o zmiennej stopie procentowej (ustalonej w momencie emisji lub wprowadzonej później), takie jak o zmiennym oprocentowaniu oraz z oprocentowaniem typu steepeners, obarczone są ryzykiem, że oprocentowanie w danym momencie jest niższe niż oczekiwano, co prowadzi nie tylko do niższej rentowności, ale także strat. 3.3 Obligacje zamienne Najbardziej typową obligacją zamienną jest obligacja, która w tzw. okresie konwersji może zostać pod pewnymi warunkami (zwykle na wniosek inwestora) wymieniona po kursie konwersji na akcje. Rozróżnia się obligacje zamienne i odwrotne obligacje zamienne. Obligacje zamienne dają prawo wymienić je na koniec terminu wykupu na z góry ustaloną ilości akcji. W przypadku odwrotnych obligacji zamiennych prawo to przysługuje emitentowi, gdy ten chce z niego skorzystać, a inwestor ma obowiązek zakupu ustalonej ilości akcji po określonej cenie. Czynniki ryzyka związane z obligacjami zamiennymi Obligacja zamienna ma cechy zarówno obligacji, jak i akcji. Należy więc zapoznać się z czynnikami ryzyka dla obu tych Instrumentów finansowych. Odwrotne obligacje zamienne charakteryzują się większym stopniem ryzyka, ponieważ inwestor może mieć obowiązek zakupu akcji, a moment, w którym musi tego dokonać, nie zależy od niego samego. 3.4 Akcje Akcje to udziały w kapitale zakładowym spółki. Akcjonariusz otrzymuje prawo głosu w spółce i może być uprawniony do otrzymania dywidendy. Czynniki ryzyka związane z akcjami Cena akcji będzie się znacznie wahać, gdy istnieje niepewność odnośnie spodziewanego zysku z działalności spółki. Cena akcji zależy głównie od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, informacji na temat spółki i/lub branży oraz polityki dywidendowej spółki. Zysk na jedną akcję jest dla każdego (typu) przedsiębiorstwa bardzo zróżnicowany. Także w przypadku akcji istnieje ryzyko utraty całego wkładu inwestycyjnego. W przypadku upadłości spółki akcje z reguły tracą całą swoją wartość. 3.5 Świadectwa udziałowe Świadectwa udziałowe to Instrumenty finansowe, które reprezentują oryginalne akcje. Same akcje są zwykle administrowane przez zarząd. Posiadacze świadectw udziałowych mają jakby częściowe prawa do reprezentowanych przez świadectwa akcji. Nie wszystkie prawa związane są z akcjami odnoszą się one także do świadectw udziałowych. Często zdarza się na przykład, że posiadacze świadectw udziałowych mają ograniczone prawo głosu. Czynniki ryzyka związane ze świadectwami udziałowymi Czynniki ryzyka związane ze świadectwami udziałowymi są w zasadzie takie same jak dla zwykłych akcji. (Autoriteit Financiële Markten). 9/16

10 3.6 Opcje Opcja jest umową, w której strona sprzedająca opcję ( wystawca ) przyznaje drugiej stronie ( nabywcy ) prawo do kupna (mówimy wówczas o opcji call ) lub sprzedaży (mówimy wówczas o opcji put ) w trakcie lub po zakończeniu uzgodnionego okresu danego dobra, np. pakietu akcji, po cenie ustalonej z góry lub której sposób ustalenia został uzgodniony w umowie. Od tego prawa nabywca zwykle uiszcza opłatę wystawcy. Cena opcji to zazwyczaj ułamek wartości instrumentu bazowego. Oznacza to, że każdy ruch cen instrumentu bazowego prowadzi do większych zysków lub strat dla posiadacza opcji. Jest to tak zwany efekt dźwigni. Opcje są odpowiednie dla inwestorów, którzy aktywnie śledzą swoje pozycje i posiadają wystarczającą wiedzę o Instrumentach pochodnych oraz obrocie instrumentami bazowymi i mogą sobie pozwolić na znaczne wahania kursu. Pozycje nabyte (długie) Nabywca opcji ma prawo (nie obowiązek) do kupna (w przypadku opcji call ) lub sprzedaży (w przypadku opcji put ) w trakcie lub po zakończeniu uzgodnionego okresu danego dobra po wcześniej ustalonej cenie. Nabywca opcji płaci za prawo, które uzyskuje po ich kupnie. Czynniki ryzyka związane z pozycjami nabytymi Potencjalna strata dla nabywcy opcji ogranicza się do zapłaconej ceny (premii). Z uwagi na efekt dźwigni działający w przypadku opcji ich wartość często się waha. Ryzyko utraty zainwestowanych środków jest większe niż inwestycja w same akcje bazowe. Ryzyko utraty całości środków wzrasta wraz ze wzrostem ceny wykonania (w przypadku opcji call ) lub wraz z jej spadkiem (w przypadku opcji put ). Z uwagi na to, że czas do wygaśnięcia opcji jest ograniczony, szansa na faktyczną stratę wkładu inwestycyjnego jest większa. Pozycje wystawione (krótkie) Wystawca opcji bierze na siebie obowiązek (zobowiązuje się) do sprzedaży (w przypadku opcji call ) lub kupna (w przypadku opcji put ) danego instrumentu bazowego po wcześniej ustalonej cenie. Przyjmuje on więc na siebie zobowiązanie, za które otrzymuje kwotę pieniężną (premię). W stosunku do zobowiązań wynikających z wystawionych opcji, wystawiający opcje musi złożyć zabezpieczenie (depozyt/ margin) w postaci zastawu w środkach pieniężnych i/lub w Papierach wartościowych. Wysokość zabezpieczenia zmienia się wraz ze zmianami kursu instrumentu bazowego i jest obliczana każdego dnia. W przypadku gdy złożone przez wystawcę zabezpieczenie nie jest już wystarczające, ma on obowiązek zapewnić dodatkowe zabezpieczenie na przykład poprzez wpłatę środków pieniężnych lub zamknięcie pozycji. Czynniki ryzyka związane z pozycjami wystawionymi Zabezpieczenie, które wystawca opcji musi posiadać zapewnia tylko pokrycie strat kursowych, ale nie wyklucza możliwości powstania strat przewyższających wartość zastawu. Wystawca opcji może ponieść (nieograniczone) straty, które mogą wielokrotnie przewyższyć zapłatę otrzymaną za opcje. Poza wystawieniem opcji z odpowiednim zastawem jako zabezpieczenie możliwe jest również wystawienie (częściowo) zabezpieczonych opcji typu call, na przykład opcji typu call na akcje, które posiada się w portfelu. Ryzyko jest wówczas ograniczone. 3.7 Kontrakty terminowe (Autoriteit Financiële Markten). 10/16

11 Kontrakt terminowy to rodzaj transakcji polegającej na tym, że sprzedający w przyszłości po ustalonej cenie sprzedaje kupującemu określone ilości instrumentu bazowego (akcji, obligacji, ziemniaków itp.). Uwaga: w przypadku kontraktów terminowych, w przeciwieństwie do opcji, zarówno sprzedawca (który musi dokonać dostawy na czas), jak i kupujący (który musi dokonać zapłaty na czas) zaciągają zobowiązanie. Rozliczenie kontraktu terminowego odbywa się na podstawie dostawy instrumentu bazowego lub na podstawie rozliczenia w środkach pieniężnych (rozliczenie gotówkowe). W przypadku realizacji na podstawie dostawy strony są zobowiązane do faktycznego dostarczenia (w przypadku Papierów wartościowych poprzez przelew, w przypadku ziemniaków poprzez ich fizyczną dostawę) instrumentu bazowego oraz dokonania zapłaty ustalonej ceny. W przypadku rozliczenia gotówkowego rozliczenie będzie miało miejsce w oparciu o kurs instrumentu bazowego w dniu wykonania. Także w stosunku do zobowiązań wynikających z kontraktów terminowych konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia. Z uwagi na to, że w przypadku kontraktów terminowych zarówno kupujący, jak i sprzedający zaciągają zobowiązania, obie strony muszą ustanowić zabezpieczenie. W przeciwieństwie do opcji zmiany kursu instrumentu bazowego nie prowadzą do zmian w wysokości zabezpieczenia, ale do zmiany wysokości codziennych płatności pomiędzy kupującym a sprzedającym kontrakty terminowe. W przeciwieństwie do opcji kontrakt terminowy nie zwiększa jakiejkolwiek wartości. Ten złożony produkt jest odpowiedni dla inwestorów, którzy aktywnie śledzą swoje pozycje i posiadają wystarczającą wiedzę o Instrumentach pochodnych oraz obrocie instrumentami bazowymi i mogą sobie pozwolić na znaczne wahania kursu. Czynniki ryzyka związane z kontraktami terminowymi W przypadku kontraktów terminowych zabezpieczenie obejmuje jedynie niewielką część wartości instrumentu bazowego, którego ten kontrakt dotyczy. Ograniczony ruch cen instrumentu bazowego może jednak prowadzić do dużych strat (lub zysków) (efekt dźwigni). Zabezpieczenie, które inwestujący w kontrakty terminowe musi posiadać, zapewnia tylko pokrycie strat kursowych, ale nie wyklucza możliwości powstania większych strat, przewyższających wartość zastawu. Straty na kontraktach terminowych mogą być znaczne. Klient powinien dokładnie rozważyć, czy ten złożony produkt jest odpowiedni dla niego, biorąc przy tym pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie, pozycję finansową oraz cel inwestycji. 3.8 Kontrakty różnicy kursowej Kontrakt różnicy kursowej (CFD) to Instrument pochodny, który daje prawo do rozliczania różnic kursowych i przychodów. Inwestycja w CFD nie prowadzi do zakupu oraz posiadania danego instrumentu bazowego, ale klient otrzymuje (w przypadku pozycji długiej) lub płaci (w przypadku pozycji krótkiej) w środkach pieniężnych różnicę kursową oraz kwotę w wysokości równej dochodowi (dywidendzie) z instrumentu bazowego w okresie pomiędzy dniem otwarcia kontraktu CFD a momentem jego zamknięcia. Nie dochodzi zatem do przekazania instrumentu bazowego. Oznacza to, że inwestor nie może sobie na przykład rościć prawa głosu. Za pomocą CFD budowana jest ekspozycja ekonomiczna w wartości bazowej instrumentu finansowego. Kontrakty CFD na akcje są bezterminowe. Daje to swobodę zamknięcia pozycji w dowolnym momencie. Koszty kontraktów CFD obejmują koszty depozytu overnight. DEGIRO ma prawo zaprzestać oferowania określonych kontraktów CFD. (Autoriteit Financiële Markten). 11/16

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin środków debetowych DEGIRO

Regulamin środków debetowych DEGIRO Regulamin środków debetowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Rejestracja kredytu... 4 Artykuł 4. Środki Debetowe... 4 Artykuł 5. Execution

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

1.2. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365 Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 13 lipca 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: W Rozdziale 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE I. RYZYKO INWESTYCYJNE Główne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe to ryzyko

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Część I - DANE KLIENTA

Część I - DANE KLIENTA ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wypełniają odrębną Ankietę dla osób fizycznych)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Oświadczenie UFX dot. ryzyka OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski mbanku Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą)

ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą) ANKIETA MIFID DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ (wypełniają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą) Noble Securities S.A., zgodnie z wymogami określonymi w

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Zlecenia i polityka w zakresie realizacji zleceń Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo