perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "perspektywa inwestora i przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

2

3 Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

4

5 Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet III: Kapitał dla innowacji Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Poddziałanie Wsparcie dla IOB

6 Nr ISBN: Autorzy: Dariusz Bembenek Artur Bielaszka Pod redakcją Dariusza Bembenka Opracowanie graficzne: Millstudio Redakcja językowa: Tomasz Charnas / CeHa Łamanie: Justyna Gryglewicz Nakład: 1000 egzemplarzy Wydawca: Krakowski Park Technologiczny Drukarnia: off-set Kraków 2011 Egzemplarz bezpłatny Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na stronach:

7 Spis treści Wstęp Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MŚP Rynek venture capital wprowadzenie Istota i cechy inwestycji venture capital Inwestorzy na rynku venture capital Inwestorzy venture capital na poszczególnych etapach rozwoju firmy Proces pozyskiwania inwestora Biznesplan od A do Z Success story - wywiad z Katarzyną Żyłą, właścicielką firmy Simply User 7

8

9 Wstęp Postęp technologiczny wymaga od przedsiębiorstw dostarczania na rynek coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych produktów, usług. Związane z tym potrzeby inwestycyjne dla wielu firm z sektora MŚP stanowią jednak istotną barierę na drodze ich rozwoju. Brak odpowiedniego zabezpieczenia oraz krótka historia działania ograniczają możliwość tych podmiotów do korzystania z kredytów bankowych czy funduszy unijnych i praktycznie uniemożliwiają im wdrażanie unikatowych rozwiązań. W takim momencie ciekawą alternatywą stają się pieniądze podmiotów prywatnych lub quasi-prywatnych oferowane w ramach rynku kapitałowego, a dokładnie jego segmentu zwanego venture capital instrumentu wsparcia akceptującego ponadprzeciętne ryzyko inwestycji, w zamian za udziały/akcje w młodych, innowacyjnych przedsiębiorstwach, dających szansę szybkiego wzrostu ich wartości. Biorąc pod uwagę wzrastającą rolę inwestycji podwyższonego ryzyka w systemie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację. Jej celem jest zaprezentowanie rynku venture capital w oparciu o doświadczenia zdobyte przez Krakowski Park Technologiczny w trakcie realizacji projektu Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MŚP. Niniejsze opracowanie zawiera, obok krótkiego opisu Sieci Inwestorów KPT, podstawowe informacje prezentujące specyfikę inwestycji venture capital. Przybliżyliśmy w nim definicję venture capital, cechy charakteryzujące tego typu finansowanie, a także elementy procesu inwestycyjnego. Na konkretnym przykładzie pokazaliśmy, w jaki sposób Sieć Inwestorów KPT pomaga w pozyskaniu inwestora na rozwój innowacyjnego biznesu. Na końcu publikacji natomiast umieściliśmy listę funduszy zainteresowanych inwestowaniem w przedsięwzięcia na początkowym etapie rozwoju. Mamy nadzieję, że zebrane tutaj informacje przybliżą Państwu istotę rynku venture capital oraz staną się przydatnym poradnikiem podczas stawiania pierwszych kroków na rynku inwestycji podwyższonego ryzyka. 9

10

11 Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MŚP Krakowski Park Technologiczny stawia sobie za cel wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki Małopolski. Realizując misję spółki w ramach Inkubatora Technologicznego KPT, oferujemy wsparcie dla firm rozpoczynających swoją historię. Dla dojrzałych przedsiębiorstw mamy ofertę specjalnej strefy ekonomicznej, a wkrótce także Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Sieć Inwestorów KPT to z kolei instrument pozwalający przejść z fazy inkubacji do fazy pełnego rozwoju. To próba stworzenia platformy kojarzenia innowacyjnych pomysłodawców z inwestorami kapitałowymi, by wesprzeć rozwój najlepszych przedsięwzięć biznesowych. Wiesława Kornaś Kita prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego 11

12 POWSTANIE SIECI INWESTORÓW KPT Większość firm zlokalizowanych w Inkubatorze Technologicznym Krakowskiego Parku Technologicznego po przejściu przez okres inkubacji natrafiało na problem braku środków na dalszy rozwój. W odpowiedzi na wskazane nieprawidłowości rynku w 2009 roku powstała koncepcja Sieci Inwestorów KPT. Utworzona platforma współpracy stała się miejscem umożliwiającym kojarzenie najlepszych projektów start-up oraz innowacyjnych MŚP z inwestorami kapitałowymi i instytucjami finansowymi. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU Budowa Sieci Inwestorów przy Krakowskim Parku Technologicznym sfinansowana została w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poddziałanie Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. Łączny budżet projektu wyniósł ,99 zł. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU W celu utworzenia stabilnej Sieci Inwestorów KPT projekt skierowany został do trzech kategorii uczestników istotnych z punktu widzenia jej efektywnego funk cjonowania: polskich i zagranicznych inwestorów świadomych swoich możliwości inwestycyjnych biznesmenów i instytucji finansowych, zainteresowanych wspieraniem innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych na początkowych etapach ich rozwoju, pomysłodawców osób lub firm dysponujących innowacyjnymi projektami, które można skomercjalizować, zwłaszcza z takich branż, jak: informatyka, telekomunikacja, technologie komunikacyjne, projekty internetowe i inżynierskie, automatyka i robotyka, małopolskich instytucji otoczenia biznesu jednostek zajmujących się na co dzień pomocą młodym przedsiębiorcom, w tym: akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych, izb gospodarczych oraz centrów transferu technologii. Zaangażowanie wskazanych powyżej grup podmiotów pozwoliło stworzyć bardzo 12 sieć inwestorów kpt

13 ciekawą strukturę Sieci Inwestorów KPT. Inwestorzy zapewnili bogate zaplecze kapitałowe, a instytucje otoczenia biznesu wyselekcjonowane przedsięwzięcia biznesowe o dużej innowacyjności, które uzupełnione napływem pomysłów z rynku w zna czny sposób zwiększyły liczebność projektów biorących udział w Sieci Inwestorów. OFEROWANE WSPARCIE Przedsiębiorcy: przygotowanie do pozyskania kapitału zewnętrznego, możliwość konsultacji z ekspertem ds. kontaktu z inwestorami i doradztwa inwestycyjnego, okazje do zaprezentowania najlepszych projektów przed gronem zaproszonych inwestorów, możliwość utworzenia profilu na platformie pozwalającego na zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz stały kontakt z inwestorami kapitałowymi. Inwestorzy: dostęp do najbardziej obiecujących projektów inwestycyjnych, dostęp do internetowej platformy współpracy, możliwość współpracy z przedsiębiorstwami przygotowanymi do przyjęcia inwestycji, szansa kumulowania środków kapitałowych w większych projektach inwestycyjnych. Instytucje otoczenia biznesu: urynkowienie najlepszych pomysłów inwestycyjnych, włączenie w system ułatwiający inwestowanie w sektor MŚP, bezpośredni kontakt z inwestorami kapitałowymi. WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA W ramach projektu podjęliśmy szereg działań zorientowanych na kojarzenie pomysłodawców/przedsiębiorców z inwestorami, w tym: budowę internetowej platformy współpracy, mającej na celu stworzenie miejsca pierwszego kontaktu przedsiębiorców i inwestorów; w ramach serwisu obie grupy otrzymały możliwość tworzenia własnych profili opisujących m.in. przedmiot działalności, branżę, a także wszelkie kwestie finansowe; sieć inwestorów kpt 13

14 udostępniono również system bezpośredniego kontaktu i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, organizację międzynarodowej konferencji poświęconej rynkom venture capital jako narzędzia finansowania przedsięwzięć na początkowym etapie rozwoju, organizację czterech szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania kapitału zewnętrznego, w tym dostępnych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, przebiegu procesu inwestycyjnego, a także treningu umiejętności prezentacji projektu potencjalnym inwestorom, organizację trzech giełd start-upów dających młodym przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów przed potencjalnymi inwestorami, a tym samym szansę na zainteresowanie ich swoim projektem i pozyskanie kapitału na jego komercjalizację, organizację trzech forów inwestorów stwarzających pomysłodawcom sposobność zapoznania się z ofertami funduszy Seed Capital/VC/PE oraz aniołów biznesu, organizację dwóch spotkań networkingowych dających możliwość promocji Sieci Inwestorów KPT oraz rynku venture capital podczas nieformalnych rozmów z przedsiębiorcami. Realizacja powyższych wydarzeń, w tym współpraca z pomysłodawcami biorącymi w nich udział, pozwoliła nam zdobyć wiedzę i doświadczenie, które postaramy się przekazać Państwu w dalszej części niniejszej publikacji. 14 sieć inwestorów kpt

15

16

17 Rynek venture capital wprowadzenie 17

18 ISTOTA I CECHY INWESTYCJI VENTURE CAPITAL Wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych inwestycje venture capital zaczynają obecnie odgrywać coraz większą rolę w rozwoju wielu gospodarek świata. W dalszym ciągu jednak instrument ten jest stosunkowo mało znany, co przekłada się na częste błędy w rozumieniu idei oraz specyfiki tego typu finansowania. Jak zatem rozumieć venture capital? Według European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) venture capital to część składowa private equity obejmująca średnio- lub długoterminowe (3 7 lat) inwestycje o charakterze udziałowym (właścicielskim) w przedsięwzięcia znajdujące się w fazie zasiewu, startu lub na etapie późniejszego rozwoju, gdzie wynagrodzeniem jest osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku dzięki wzrostowi wartości firmy objętej wsparciem 1. Inaczej mówiąc, venture capital to specyficzna forma finansowania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych na ściśle początkowym etapie ich rozwoju. Elementy charakteryzujące venture capital: wsparcie ryzykownych przedsięwzięć o dużym potencjale wzrostu Venture capital obejmuje najczęściej finansowanie unikalnych produktów lub usług, które stwarzają szansę szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ale równocześnie, ze względu na brak wcześniejszej weryfikacji przez rynek, niosą ze sobą duże ryzyko niepowodzenia 2. finansowanie w oparciu o kapitał właścicielski Inwestycje venture capital polegają na wykupie udziałów/akcji przedsiębiorstwa, czyniąc tym samym inwestora współwłaścicielem objętej wsparciem spółki 3. Jego wkład nie ma zatem charakteru długu, ale kapitału własnego firmy. Dzięki temu, w przeciwieństwie do kredytu, wsparcie finansowe nie wiąże się z koniecznością bieżącej spłaty odsetek, a w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia stanowi stratę inwestora. Należy jednak podkreślić, że venture capital, jako mechanizm rynku prywatnego, odnosi się wyłącznie do spółek nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych. Stąd też nabywane w jego ramach udziały/akcje 1. Zob. [EVCA], Guide on Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs, s. 6, uploadedfiles/home/toolbox/introduction_tutorial/evca_pevcguide.pdf publikacja on-line. 2. Zob. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MŚP, Difin, Warszawa 2007, s Zob. P. Tamowicz, Venture capital kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004, s. 7. Publikacja dostępna on-line: 18 rynek venture capital

19 nie mogą być przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym 4. zaangażowanie inwestora w zarządzanie spółką Elementem charakteryzującym venture capital jest, obok wkładu pieniężnego, także pozafinansowe wsparcie przedsięwzięcia. W zależności od typu inwestora zaangażowanie może mieć charakter bezpośredniego udziału w zarządzaniu spółką, bądź też pośredniej kontroli sytuacji, dokonywanej przez przedstawiciela w radzie nadzorczej. Bez względu na formę, zazwyczaj wiąże się to z przekazaniem przedsiębiorcom know-how w zakresie zarządzania i finansów, rozwinięciem posiadanej przez nich sieci kontaktów biznesowych, a także podniesieniem wiarygodności w oczach kontrahentów 5. Inaczej mówiąc, inwestorzy venture capital oprócz środków finansowych wnoszą do spółki swoje doświadczenie oraz znajomości. Pomoc nie kończy się zatem na etapie wstrzyknięcia gotówki do firmy, ale ma charakter ciągły, praktycznie przez cały okres współpracy z pomysłodawcą.» długoterminowy charakter inwestycji Inwestycje venture capital trwają średnio 3 7 lat. Okres ten wynika z czasu potrzebnego na rozwój przedsięwzięcia i na ogół charakteryzuje się rezygnacją kapitałodawców z dywidend, a tym samym lokowaniem bieżących przychodów w dalszy rozwój firmy. Celem inwestora jako wspólnika jest tu bowiem znaczący wzrost wartości firmy, stanowiący podstawę zysku uzyskanego w momencie wyjścia z inwestycji. Zazwyczaj transakcja ta, zwana dezinwestycją, odbywa się po kilku latach od rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorcą i przyjmuje formę sprzedaży zakupionych wcześniej udziałów: pomysłodawcy, inwestorowi branżowemu lub emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych 6. oczekiwana wysoka stopa zwrotu z inwestycji Warto podkreślić, że wbrew pozorom venture capital nie jest kapitałem tanim. Ceną za podjęte ryzyko oraz okazane wsparcie jest tu wyższa niż przeciętna oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji na poziomie 30 40% w skali roku 7. Dlatego też inwestorzy są bardzo często wymagającymi udziałowcami, 4. Zob. P. Tamowicz, Fundusze inwestycyjne typu venture capital, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995, s Zob. A. Haislip, Essentials of Venture Capital, John Wiley and Sons, 2010, s. 2. Fragm. dostępny online: 6. Zob. P. Tamowicz, Venture capital kapitał, dz. cyt., s Zob. P. Tamowicz, P. Rot, Informator: fundusze venture capital w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 9. Publikacja dostępna on-line: files/74/81/100/venture.pdf. rynek venture capital 19

20 kontrolującymi, czy realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. Oczywiście wysoka stopa zwrotu obok rekompensaty za podjęte ryzyko ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mogliby osiągnąć podobnych wyników w oparciu o tradycyjne inwestowanie na rynku finansowym, w tym w obligacje (stopa zwrotu ok. 6 7%) czy akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych (np. stopa zwrotu dla akcji wyznaczona na podstawie indeksu WIG w okresie wyniosła 13,8%). INWESTORZY NA RYNKU VENTURE CAPITAL Zgodnie ze stanowiskiem EVCA w roli inwestorów na rynku venture capital mogą występować zarówno osoby prywatne, jak i zorganizowane podmioty, które spełniają następujące kryteria: posiadają zdolność do aktywnego i efektywnego zarządzania kapitałem zainwestowanym w nowe lub rozwijające się przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu, inwestują w celu uzyskania zysku z zainwestowanego kapitału, zapewniają aktywną (pozafinansową) pomoc w rozwoju wspartego przedsięwzięcia 8. Inwestorów odpowiadających powyższemu opisowi najczęściej dzieli się na dwie kategorie: inwestorów nieformalnych (nieinstytucjonalnych) oraz formalnych (instytucjonalnych). Do pierwszej grupy zalicza się tzw. aniołów biznesu (business angels), do drugiej z kolei różnego typu fundusze venture capital 9. Struktura rynku venture capital Źródło: opracowanie własne. 8. Zob. tamże, s Zob. M.J. Garbade, Differences in Venture Capital Financing of U.S., UK, German and French Information Technology Start-ups. A Comparative Empirical Research of the Investment Process on the Venture Capital Firm Level, GRIN Verlag, 2011, s rynek venture capital

21 Aniołowie biznesu Grupę inwestorów nieformalnych stanowią tzw. aniołowie biznesu, czyli osoby prywatne, które dla pomnożenia majątku inwestują zgromadzone oszczędności w akcje/udziały młodych, rozwojowych firm 10. Są to najczęściej byli przedsię biorcy lub menedżerowie, którzy obok kapitału oferują pomysłodawcy bezpośrednią pomoc w zarządzaniu spółką, bazując na swoim doświadczeniu oraz posiadanych kontaktach 11. Bez wątpienia jest to grono inwestorów najbardziej aktywnych, a ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa może przybrać formę bieżącego doradztwa, objęcia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej, bądź też pracy na stanowisku kierowniczym. Wypadkową bezpośredniego zaangażowania w życie firmy jest jednak lokalny charakter aniołów biznesu, co oznacza, że zazwyczaj są oni zainteresowani przedsięwzięciami zlokalizowanymi blisko ich miejsca zamieszkania. Na ogół aniołowie biznesu inwestują w przedsiębiorstwa znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju obejmującej zasiew lub start, a więc niewymagające zbyt dużego kapitału. Z reguły na pojedyncze przedsięwzięcie przeznaczają oni od 25 tys. do 250 tys. euro, a oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji waha się w granicach 25 40%. Warto jednak zaznaczyć, że grupa ta bardzo często kieruje się w swoim działaniu nie tylko aspektem finansowym, ale także chęcią samorealizacji, osobistej satysfakcji czy nawet przyjemności 12. Analizując branżowe preferencje aniołów biznesu, należy podkreślić, że podejmują oni działania niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Wynika to ze specyfiki business angels, którzy zazwyczaj inwestują w branże im znane najlepiej z własnego doświadczenia. Problemem z aniołami biznesu jest jednak ich słaba dostępność dla przedsiębiorców i pomysłodawców. Business angels bardzo często, chroniąc swoją prywatność, wolą pozostać anonimowi, co jednocześnie ogranicza możliwość nawiązania kontaktu z nimi, a tym samym znacznie zmniejsza liczbę okazji inwestycyjnych. Stąd też bardzo istotną rolę przypisuje się sieciom aniołów biznesu, które reprezentując inwestorów indywidualnych, zajmują się ich promowaniem oraz pozyskiwaniem ciekawych, dobrze rokujących pomy- 10. Zob. Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, red. J. Żebrowska- -Cielek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 25. Publikacja dostępna on-line: 11. Zob. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu..., dz. cyt., s Zob. tamże, s rynek venture capital 21

22 słów biznesowych. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje 7 sieci aniołów, dzięki którym można szukać kontaktu z inwestorami prywatnymi. Lp. Nazwa Funduszu 1. Lewiatan Business Angels 2. PolBAN Business Angel Club 3. Sieć Aniołów Biznesu AMBER 4. Sieć Inwestorów Prywatnych Satus 5. Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN Fundusz Górnośląski S.A. 6. Lubelska Sieć Aniołów Biznesu LSAB Adres Telefon WWW ul. Klonowa Warszawa biuro: Horizon Plaza ul. Domaniewska 39a Warszawa siedziba stowarzyszenia: ul. Fordońska Bydgoszcz ul. Monte Cassino Szczecin ul. Oleandry Kraków ul. Sokolska Katowice Rynek Lublin st.org Fundusze venture capital Kolejną grupą inwestorów na rynku podwyższonego ryzyka są fundusze venture capital zorganizowane instytucje pełniące rolę pośredników pozyskujących środki finansowe od osób prywatnych, przedsiębiorstw, korporacji, agencji rządowych, jednostek naukowych, banków, funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych lub z giełdy, w celu ich zainwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia 13. Warto podkreślić, że fundusze venture capital są tylko pewną strukturą prawną, symbolizującą zgromadzony kapitał, który de facto zarządzany jest przez zatrudnionych specjalistów venture capitalists. Zaangażowanie funduszy w projekt trwa średnio od 3 do 7 lat i w przeciwieństwie do aniołów biznesu najczęściej nie wiąże się z bezpośrednim udziałem w zarządzaniu spółką, ale kontrolą jej rozwoju dokonywaną przez 13. Zob. Handbook of Research on Venture Capital, red. H. Landström, Edward Elgar Publishing, 2009, s rynek venture capital

23 przedstawiciela w radzie nadzorczej. Oczekiwana stopa zwrotu z kolei waha się tu w przedziale 25 40%, przy czym w większości przypadków jest wynikiem negocjacji przedsiębiorcy z funduszem. Analizując fundusze działające na polskim rynku, można w zasadzie podzielić je na dwie grupy: fundusze zalążkowe podobnie jak aniołowie biznesu, ale w bardziej sformalizowany sposób, inwestują środki we wczesnej fazie rozwoju przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa, często finansując prace badawcze na długo przed uruchomieniem firmy. Po zainwestowaniu wspierają przedsiębiorcę w różnym stopniu, ale zwykle mają wpływ na podejmowane decyzje strategiczne. Obecnie na polskim rynku działa ok. 28 funduszy zalążkowych utworzonych w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ich lista przedstawiona została na końcu publikacji. fundusze venture capital podmioty dysponujące określoną sumą na inwestycje w już funkcjonujące spółki rozwojowe. Fundusze działają w określonych przez siebie branżach, najczęściej uważanych za najbardziej perspektywiczne w danym momencie, np. teleinformatycznych czy biotechnologicznych. Fundusze te zwykle wspierają działalność przedsiębiorcy na poziomie nadzorczym, współokreślając strategie rozwojowe i uczestnicząc w podejmowaniu decyzji strategicznych. Lista funduszy venture capital działających w Polsce umieszczona została na końcu opracowania. Przedstawione powyżej grupy inwestorów stanowią grono podmiotów inwestujących na rynku venture capital finansujących przedsięwzięcia na początkowym etapie rozwoju. W trakcie poszukiwania kapitału na rozwój można spotkać również inne typy inwestorów, w tym m.in. fundusze private equity, fundusze inwestycyjne, inwestorów branżowych oraz giełdy papierów wartościowych. Warto jednak pamiętać, że podmioty te na ogół zajmują się przedsięwzięciami na późniejszych etapach rozwoju bądź inwestują w sposób pośredni i próba przekonania ich do wsparcia innowacyjnego pomysłu zazwyczaj zakończy się niepowodzeniem. INWESTORZY VENTURE CAPITAL NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH ROZWOJU FIRMY Środki zgromadzone przez aniołów biznesu oraz fundusze venture capital wprowadzane są na rynek w celu finansowania początkowych etapów rozwoju przedsiębiorstw. Bazując na praktycznych obserwacjach zapotrzebowania kapitałowego firm oraz optymalnego momentu angażowania środków z punktu widzenia inwestorów, wymienić można trzy fazy, w trakcie których pomysłodawcy mogą liczyć na wsparcie kapitałem podwyższonego ryzyka: rynek venture capital 23

24 faza zalążkowa, faza rozruchu,»» faza początkowego rozwoju. Faza zalążkowa Najwcześniejszym etapem rozwoju przedsiębiorstwa objętym wsparciem inwestorów venture capital jest faza zalążkowa (seed capital), w ramach której dostarczany kapitał przeznaczony zostaje na dopracowanie pomysłu. Faza ta najczęściej obejmuje: sfinansowanie budowy prototypu produktu, przeprowadzenie wstępnych badań marketingowych, opracowanie szczegółowego biznesplanu, a także zgromadzenie zespołu realizującego przedsięwzięcie (w tym grupy menedżerskiej). Bez wątpienia jest to etap charakteryzujący się największym ryzykiem, a w konsekwencji cieszący się najmniejszym zainteresowaniem ze strony inwestorów 14. Zazwyczaj pomysłodawca może tu liczyć na wsparcie aniołów biznesu lub funduszy zalążkowych. Zarówno pierwsi, jak i drudzy będą wspierali przedsiębiorcę nie tylko finansowo, ale również biznesowo i organizacyjnie. W związku z tym, że inwestowanie 14. Zob. A. Kornasiewicz, Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004, s rynek venture capital

25 na tym etapie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, inwestorzy chcą mieć wpływ na strategiczne decyzje firmy, duży w stosunku do zainwestowanych środków udział w przedsięwzięciu oraz wysoką stopę zwrotu ze swoich inwestycji. Na zainteresowanie mogą zatem liczyć wyłącznie pomysły o bardzo dobrych perspektywach rozwoju. Faza rozruchu Bezpośrednio po fazie zalążkowej występuje faza rozruchu (start-up). Etap ten obejmuje działania bezpośrednio przygotowujące przedsiębiorcę do zaistnienia na rynku oraz pierwsze działania komercyjne. Po wystąpieniu z ofertą do potencjalnych klientów przedsiębiorca po raz pierwszy dowiaduje się o rzeczywistym zainteresowaniu jego produktami. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów w historii firmy, wiążący się zwykle z różnymi elementami ryzyka. Przedsiębiorcy często działają w tej fazie w sposób chaotyczny, a przychody i liczbę zawieranych kontraktów trudno przewidzieć. Z punktu widzenia zewnętrznego inwestora przystępowanie do spółki na tym etapie pozostaje bardzo ryzykowne nie można jeszcze stwierdzić, czy przedsiębiorca na pewno poradzi sobie z obsługą klientów, czy spółka jest odpowiednio przygotowana operacyjnie, czy koszty funkcjonowania nie okażą się znacznie wyższe od planowanych oraz czy pojawią się klienci zainteresowani produktem i skłonni dokonywać transakcji na warunkach proponowanych przez przedsiębiorcę. Potencjalni inwestorzy muszą akceptować duże ryzyko, w związku z tym również ich oczekiwany, liczony w procentach zysk musi być duży. Te wysokie oczekiwania przełożą się oczywiście na wybór tylko bardzo perspektywicznego przedsięwzięcia oraz nabywanie znaczących udziałów w zamian za relatywnie niedużą inwestycję. Inwestorzy zainteresowani tą fazą rozwoju to przede wszystkim fundusze zalążkowe i aniołowie biznesu, rzadziej fundusze venture capital. W niektórych przypadkach może się również pojawić zainteresowanie ze strony inwestorów krótkoterminowych inwestujących na rynkach kapitałowych, np. na rynku alternatywnym NewConnect. Pozyskanie kredytu bankowego jest w tym momencie najczęściej niemożliwe. Faza początkowego rozwoju Faza ta wiąże się z inicjowaniem normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to okres, w którym firma znajduje się na etapie sprawdzania swoich możliwości, próbując różnych rozwiązań technicznych, marketingowych czy organizacyjnych. W tym czasie przedsiębiorcy nie korzystają jeszcze w znaczącym stopniu z dźwigni finansowej i polegają głównie na własnych środkach firmy, ewentualnie korzystają rynek venture capital 25

26 z niewielkiego kredytu obrotowego, kupieckiego czy pożyczek od rodziny bądź znajomych. Najczęściej etap ten trwa minimum 2 3 lata. W tym czasie firma może wykazać się zdolnością do utrzymania się na rynku i generowania zysków. Faza początkowego rozwoju z punktu widzenia inwestorów nadal charakteryzuje się dużym ryzykiem, choć już dużo mniejszym niż we wcześniejszych stadiach. Ryzyko wynika z faktu, że struktury organizacyjne nie są w pełni ugruntowane, firma nie ma stałych klientów, a jej działania operacyjne i marketingowe nie są jeszcze dostatecznie przetestowane itd. Inwestorzy udziałowi w dalszym ciągu uważają firmę za jednostkę obarczoną dużym ryzykiem, dlatego mogą wymagać wysokiej stopy zwrotu oraz dużej liczby udziałów. Do inwestorów zainteresowanych tą fazą rozwoju zalicza się anioły binzesu i fundusze venture capital. Ponadto w przypadku firm posiadających wiarygodne plany inwestycyjne pojawia się możliwość pozyskania kapitału dzięki emisji akcji na rynku NewConnect. W fazie tej choć w stopniu bardzo ograniczonym przedsiębiorcy mogą skorzystać również z oferty inwestorów dłużnych: banków i leasingodawców. Przedstawione powyżej fazy rozwoju przedsiębiorstw objęte wsparciem inwestorów venture capital pokazują zakres rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Stanowią jednocześnie wyznacznik, w którym momencie pomysłodawcy mogą zacząć szukać finansowania wśród pozostałych inwestorów rynku kapitałowego funduszy private equity, inwestorów branżowych lub na giełdach papierów wartościowych. 26 rynek venture capital

27

28 28

29 Proces pozyskiwania inwestora 29

30 Jak pozyskać Inwestora Najważniejszym elementem w całym, szeroko rozumianym procesie pozyskiwania inwestora jest przygotowanie ciekawego, dobrze przemyślanego pomysłu na biznes. Przede wszystkim opracowanie jego kompletnego, realistycznego biznesplanu obejmującego wszelkie niezbędne informacje świadczące o wartości przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia jest tu również pozyskanie niezbędnych licencji, patentów oraz zorganizowanie zespołu kompetentnych osób, stanowiących niejako gwarancję wykonalności zaplanowanych działań. Dopiero po zrealizowaniu powyższych elementów, przedsiębiorca rozpoczyna główny etap pozyskiwania kapitału, polegający na kontaktowaniu się i negocjacjach z inwestorem. Ten etap pozyskiwania inwestora venture capital (anioła biznesu, funduszu zalążkowego czy funduszu venture capital), mimo istniejących różnic między poszczególnymi typami inwestorów, w częściach ogólnych można przedstawić następująco: 1. Poszukiwanie inwestora Podstawowym problemem osób poszukujących finansowania na rynku venture capital jest kwestia wyboru kapitałodawcy. W celu znalezienia odpowiedniego inwestora warto zwrócić uwagę na 4 kryteria: specjalizację branżową branże, w które inwestor chce inwestować, specjalizację finansową etapy rozwoju przedsiębiorstwa, których finansowaniem zajmuje się inwestor, limity inwestycyjne wartość środków (min. i maks.), które inwestor chce zainwestować w jedno przedsięwzięcie, reputacja ogólną opinię na temat inwestora, jego doświadczenie, wiedzę oraz sposób traktowania partnerów biznesowych, w tym wspartych przedsiębiorstw. Przestrzeganie powyższych kryteriów zazwyczaj znacznie zawęża grono kapitałodawców, ułatwiając wybór odpowiedniego inwestora. Warto również pamiętać, że przedsięwzięcia na początkowych etapach rozwoju powinny szukać wsparcia przede wszystkim wśród aniołów biznesu i funduszy venture capital. 30 pozyskiwanie inwestora

31 2. Wstępna prezentacja przedsięwzięcia Pierwszym krokiem po znalezieniu potencjalnego inwestora jest przekazanie mu podstawowych informacji dotyczących przedsięwzięcia: przedmiotu działalności, docelowego rynku, perspektyw rozwoju, planowanych inwestycji, wielkości zapotrzebowania na kapitał. Najczęściej odbywa się to w postaci multimedialnej prezentacji projektu lub wypełnienia formularza aplikacyjnego udostępnionego przez inwestora. 3. Podpisywanie umowy o zachowanie poufności W przypadku wstępnego zainteresowania inwestora przedsięwzięciem, warto podpisać umowę o zachowaniu poufności, zapewniającą przedsiębiorcy ochronę wszelkich informacji o planowanym przedsięwzięciu. 4. Prezentacja biznesplanu Po podpisaniu klauzuli o poufności nadchodzi moment przedstawienia inwestorowi bardziej szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia, prezentowanych najczęściej w postaci biznesplanu. Przykładowa konstrukcja tego dokumentu zostanie omówiona w rozdziale następnym. 5. Negocjacje W przypadku gdy inwestor wstępnie zdecyduje się na wejście do spółki, nadchodzi etap negocjacji, podczas którego omawiane są dwie ważne kwestie: warunki, na jakich inwestor zainwestuje w spółkę (m.in.: wielkość zainwestowanego kapitału, liczba udziałów bądź akcji dla inwestora, jego rola w spółce, prawa i obowiązki, reprezentacje w radzie nadzorczej, ustalenie harmonogramu wpłaty kwoty, za jaką fundusz nabywa udziały w spółce przedsiębiorcy) jak i kiedy inwestor wyjdzie z inwestycji (dezinwestycja). Oczywiście proces negocjacji nie należy do łatwych. Zazwyczaj przedsiębiorca startuje z gorszej pozycji, gdyż to on pilnie potrzebuje kapitału, a inne formy finansowania są w pierwszej fazie rozwoju firmy trudno dostępne. Dodatkowo cały proces poszukiwania kapitału odbywa się na rynku zamkniętym, gdzie brak przejrzystości (np. nie można obiektywnie dokonać wyceny przedsiębiorstwa) pozwala osiągnąć inwestorom pozyskiwanie inwestora 31

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Studia Gdańskie, t. V, 259 275 Sławomir Antkiewicz * Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych W ostatniej dekadzie minionego stulecia pojawiło się pole do kreowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo