Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4"

Transkrypt

1 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4

2 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP

3 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia Biznesu Uczestnicy gry na rynku Infrastruktura wsparcia 3

4 INFRASTRUKTURA WSPARCIA 4

5 Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych: Dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie środowiska ekonomiczno-społecznego przychylnego przedsiębiorcy i sprzyjającego podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH w Warszawie, Warszawa, 2010, s

6 Rodzaje instytucji wsparcia Ośrodki przedsiębiorczości Ośrodki innowacji Instytucje finansowe 6

7 Ośrodki przedsiębiorczości Cele: promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach napotykających na ograniczenia, dyskryminowanych) aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym dostarczanie usług wsparcia do małych firm Przykład: 7

8 Ośrodki innowacji Cele: promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości transfer technologii dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem 8

9 Instytucje finansowe Cel: ułatwienie dostępu do finansowania POZA SEKTOREM BANKOWYM 9

10 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości Ośrodki Przedsiębiorczości Ośrodki szkoleniowodoradcze Centra biznesu Kluby przedsiębiorczości Punkty konsultacyjne i konsultacyjnodoradcze Preinkubatory i inkubatory przedsiębiorczości Instytucje finansowe Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe Fundusze Poręczeń Kredytowych Fundusze kapitału zalążkowego Sieci Aniołów Biznesu Ośrodki Innowacji Centra Transferu Technologii Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Inkubatory Technologiczne e inkubatory Parki technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowotechnologiczne, technopole, 10

11 Dynamika instytucji wsparcia 11

12 Liczebność instytucji wsparcia ośrodków, w tym: 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych 29 inkubatorów technologicznych 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości 58 inkubatorów przedsiębiorczości 69 centrów transferu technologii 68 funduszy kapitału zalążkowego 10 sieci aniołów biznesu 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych 55 funduszy poręczeń kredytowych 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji 12

13 Struktura rodzajowa podmiotów zarządzających ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości Stowarzyszenie - 23% Fundacja - 19% Spółka akcyjna - 15% Spółka z o. o. - 18% Jednostka administracji publicznej - 6% Jednostka instytucji naukowo-badawczej - 10% Instytucja przedstawicielska biznesu (izba przemysłowo-handlowa, cech rzemiosł itp.) - 9% 13

14 Charakterystyka wybranych instytucji Parki technologiczne Inkubatory technologiczne 14

15 Parki technologiczne (w Polsce def. 2002) zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych Cele parków technologicznych: stwarzanie warunków do efektywnego transferu technologii i stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Cele realizowane są przy wykorzystaniu odpowiednich elementów infrastruktury wsparcia w postaci: Udostępnieniu instytucji naukowo-badawczych oferujących nowe rozwiązania technologiczne Wsparcia w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm Koordynowania procesu budowania relacji z finansowymi instytucjami wysokiego ryzyka wysokiej jakości infrastruktury i walorów otoczenia Kojarzenie interesariuszy z różnych regionów Programów wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju nowych technologicznych firm 15

16 Skupienie na wyodrębnionym obszarze wielu przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwojowym i udostępnienie odpowiednio dobranych usług okołobiznesowych wywołuje efekty synergiczne, co jest jedną z podstawowych przewag parków nad innymi mniej kompleksowymi instrumentami wsparcia. 16

17 Definicja parku technologicznego IASP Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. definicję parku technologicznego: Park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji, konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć te cele park technologiczny: stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy przez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off i spin-out); dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim standardzie Matusiak K.B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:] K. B. Matusiak, A. Bąkowski (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, 17 Warszawa 2008

18 Historia i stan parków technologicznych w Polsce Pierwszy polski park technologiczny : Poznański Park Naukowo-Technologiczny (powołany w maju 1995 roku, przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) Pierwotnie uruchomiono: Zakład Doświadczalny Syntezy Chemicznej, Centrum Technologii Wydziału Chemii UAM oraz Centrum Badań Archeologicznych. Przez 15 kolejnych lat pojawiło się w Polsce 66 inicjatyw Obecnie w Polsce są łącznie 54 parki technologiczne Pierwsza grupa to 28 parków ukształtowanych organizacyjnie, realizujących działalność statutową w pełnym zakresie W drugiej grupie znajduje się 12 parków będących na etapie uruchamiania swojej działalności (działających krócej niż rok) Do trzeciej zaś zaliczyć można inicjatywy będące na etapie prac przygotowawczo adaptacyjnych (14 podmiotów). 18

19 Specjalizacja parków Technologie informacyjne i komunikacyjne - 45,49% Biotechnologia - 8,09% Technologie materiałowe - 1,15% Wzornictwo - 1,15% Consulting - 7,74% Inne - 36,39% 19

20 Usługi świadczone przez parki doradztwo, informacja, edukacja biurowa infrastruktura techniczna pomoc w pozyskiwaniu finansowania 20

21 Inkubatory przedsiębiorczości Pełnią funkcję narzędzia mającego na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej 21

22 Inkubatory przedsiębiorczości - typ jednostki organizacyjnej Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 22

23 Trudności i bariery rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości Niski budżet i brak wsparcia finansowego na rozwój usług wsparcia Ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii Brak środków na wyposażenie i adaptację inkubatora Brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej współpracy ze środowiskiem naukowym Brak wsparcia i problemy współpracy z lokalnymi instytucjami Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 23

24 Inkubatory technologiczne Cle: pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku Cel jest realizowany poprzez współpracę z jednostkami naukowymi Założenie: Powinien posiadać usługi wspierające biznes (np. doradztwo) Powinien zapewniać pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych powinien udostępniać powierzchnię biurową i laboratoryjną na działalność gospodarczą dostarcza miękkie usługi (szkolenia, doradztwo, wsparcie relacyjne, asysta w transferze technologii etc.) Dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej Dostęp do sieci biznesowych Wsparcie we wchodzeniu na rynki zagraniczne 24

25 Historia inkubatorów technologicznych Koncepcja pojawiła się w latach 60. XX w. w USA, a dziesięć lat później została przeniesiona do Europy Pierwotne założenie: poprzez tworzenie miejsc pracy i wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości, IT miały być instrumentem walki z bezrobociem, rewitalizacji społecznej oraz infrastrukturalnej erodujących regionów poprzemysłowych Od końca lat 80. XX w.: do pobudzanie rozwoju gospodarczego 25

26 Inkubatory technologiczne w Polsce Początek: 1990 r. - w Poznaniu, przy zaangażowaniu Politechniki, powstało Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu, Potem: w Gdańsku (Centrum Technologiczne przy Politechnice Gdańskiej), Krakowie (Progres and Business Incubator) oraz w Warszawie (Centrum Przedsiębiorczości przy Politechnice Warszawskiej) nie były to jeszcze inkubatory w pełnym tego słowa znaczeniu, Pierwsze inkubatory powstały w Polsce na początku lat 90. XX w. w ramach Projektu Banku Światowego Rozwój Małej Przedsiębiorczości Intensywność inkubacji wzrosła dzięki funduszom strukturalnym (Sektorowym Programowi Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, następnie dzięki Programowi Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka) 26

27 Inkubatory technologiczne w Polsce cd Istnieją dwa schematy tworzenia inkubatorów w Polsce: Poprzez przekształcanie inkubatorów przedsiębiorczości w drodze rozwijania funkcji proinnowacyjnych (np. Inkubator Technologiczny w Kaliszu) Poprzez tworzenie nowych inkubatorów w ramach parków technologicznych (np. InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) 27

28 Inkubatory jako narzędzie polityki regionalnej Umożliwiają rozwijanie nowoczesnych form współpracy środowiska naukowego i biznesowego Wspierają proces tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy Usprawniają transfer i komercjalizację technologii Umożliwiają zagospodarowanie niewykorzystywanych obiektów poprzemysłowych etc. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Warszawa

29 Główne bariery rozwoju polskich inkubatorów technologicznych Niski budżet, brak wsparcia finansowego Ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii Brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej współpracy ze środowiskiem naukowym Niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych Akademicka szara strefa 29

30 Źródła finansowania inkubatora technologicznego (2012) Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 30

31 Lokatorzy inkubatorów (2012) 33% 9% Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 31

32 Lokatorzy inkubatorów (2012) Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 32

33 Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości Zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia , Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. (nazywanej dalej Ustawą) stwarzają możliwości do rozwoju uczelnianej infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, pozostawiając jednocześnie swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej Ustawa dopuszcza również łączenie przez pracowników uczelni i studentów pracy naukowej i nauki z posiadaniem statusu przedsiębiorcy, a akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia tej aktywności 33

34 Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości Inkubatory akademickie: inkubatory inicjowane zazwyczaj przez środowisko akademickie, służą pomocą w przygotowaniu do utworzenia firmy oraz wstępnej oceny szans rynkowych Preinkubatory : Celem jest edukacja i promocji przedsiębiorczości oraz wsparcia działań na rzecz komercjalizacji nowych produktów i technologii Preinkubator w ramach szkoły wyższej powinien stwarzać możliwości rozwoju nowych biznesów poprzez ułatwianie dostępu do doradztwa technologicznego i patentowego Narzędzia: Akcje promocyjne dotyczące przedsiębiorczości Uczelniane konkursy promujące przedsiębiorczość Organizacja szkoleń i doradztwa dla potencjalnych przedsiębiorców akademickich, Tworzenie centrów akademickiej kreatywności Tworzenie szerokiej sieci zewnętrznych kontaktów np. z inwestorami ryzyka i innymi instytucjami wsparcia biznesu Tworzenie baz danych 34

35 Finansowanie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości (2011) Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 35

36 Główne bariery rozwoju AIP brak partnerskiej i biznesowo zorientowanej współpracy ze środowiskiem naukowym ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych niski budżet i brak wsparcia finansowego brak projektów do komercjalizacji Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 36

37 Główne problemy realizacji pomysłów biznesowych w AIP brak finansowania początkowych etapów życia firmy nieznajomość wśród kandydatów na przedsiębiorców procedur prawnoadministracyjnych tworzenia i prowadzenia firmy mała determinacja działania potencjalnych przedsiębiorców niska rynkowa orientacja projektów brak wiedzy i przygotowania ekonomicznego Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 37

38 Centra Transferu Technologii Zróżnicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, aktywnych w obszarze transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań Działalność CTT odbywa się na styku sfery nauki i biznesu Działalność CTT ma owocować adaptacją nowoczesnych technologii przez małe i średnie firmy lub powstawaniem nowych firm bazujących na nowych technologiach, CTT mają zapewniać rodzaju bufor pozwalający na pogodzenie komercjalizacji, badań naukowych i działalności dydaktycznej na uczelniach Źródło: Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa

39 Historia CTT w Polsce Pierwsze powołane w roku 1995: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej Dynamiczny wzrost nastąpił w latach (uruchomienie odp. programów, szczególnie powołanie projektu Sieć Ośrodków i Innowacji NOT ) Największa liczba CTT funkcjonowała w roku 2010, w którym zidentyfikowano 90 ośrodków 39

40 Organizacyjne przyporządkowanie CTT w 2012 Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 40

41 Struktura działalności według przeznaczanego czasu pracy w 2012 Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 41

42 Struktura korzystających z usług centrów transferu technologii w 2011 Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 42

43 Bariery rozwoju CTT w Polsce (2012) Niechęć środowiska naukowego do działań komercjalizacyjnych współpracy z biznesem Małe zainteresowanie tworzeniem technologicznych firm Zawiłe procedury prawne transferu i komercjalizacji technologii Brak projektów do komercjalizacji Niski budżet, brak wsparcia finansowego Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 43

44 WSPARCIE KAPITAŁOWE WYBRANE FORMY 44

45 Fundusze kapitału zalążkowego należą do instrumentow finansowych wysokiego ryzyka (Venture Capital). dostarczają kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały w spółce utworzonej w celu komercjalizacji rozwiązania fundusz w zamian za zainwestowany kapitał obejmuje znaczący (często większościowy) pakiet udziałów w spółce i zachowuje kontrolę finansową nad jej działalnością, ma przedstawicieli we władzach spółki FKZ stanowią mechanizm finansowy, który początkującym, innowacyjnym przedsiębiorcom oferuje kapitał operacyjny, praktycznie niedostępny w tej wysokości z innych źródeł 45

46 Zależność przychodów oraz ryzyka we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa Jurzyk F., Fundusze seed i venture capital, 46

47 Podstawowe bariery rozwoju oraz realizacji zadań FKZ Niedobór projektów nadających się do komercjalizacji Niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych Niechęć władz instytucji naukowych do komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez tworzenie spółek Ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii Niski budżet, brak wsparcia finansowego Brak zaufania przedsiębiorców do takiej formy finansowania przedsięwzięcia Brak wiedzy beneficjentów o mechanizmach finansowania poprzez inwestycje kapitałowe Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 47

48 Sieci Aniołów Biznesu Anioł biznesu to osoba prywatna, która zazwyczaj posiada doświadczenie jako przedsiębiorca oraz inwestuje część swojego prywatnego majątku w firmy we wczesnych fazach rozwoju Inwestycja jest formą alokacji kapitału, oferowanego pomysłodawcom wraz z osobistym wsparciem menedżerskim, specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, w zamian za udziały w spółce Sieci aniołów biznesu to wyspecjalizowane instytucje, zrzeszające aniołów biznesu. Ich głównym zadaniem jest wspieranie działalności inwestycyjnej aniołów biznesu Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 48

49 Zadania realizowane przez sieci Identyfikacja potencjalnych inwestorów i innowacyjnych przedsiębiorców oraz określenie ich preferencji Usługi bezpośredniego kojarzenia propozycji projektów z inwestorami Usługi polegające na tworzeniu forum, na którym wybrani przedsiębiorcy mogą zaprezentować swoje biznesplany grupom wyselekcjonowanych inwestorów Prowadzenie baz danych i serwisów internetowych Doradztwo i szkolenia Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 49

50 Branże preferowane przez inwestorów w sieci Telekomunikacja Media i multimedia Internet Biotechnologia i farmacja Ochrona zdrowia Ochrona środowiska i ekologia Przemysł paliwowo energetyczny Software Przemysł komputerowy Automatyka i robotyka Usługi oparte na wiedzy Chemia Przemysł spożywczy Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 50

51 Główne problemy realizacji zadań sieci Niewielka ilość projektów wartych zainteresowania inwestorów Brak wiedzy na temat tej formy finansowania Niska jakość otrzymywanych projektów Brak zaufania przedsiębiorców do takiej formy finansowania przedsięwzięcia Ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii Niski budżet, brak wsparcia finansowego Problemy współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, brak wsparcia Zła sytuacja gospodarcza w regionie, marazm i zastój Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 51

52 Główne problemy przy realizacji projektów inwestycyjnych Mały potencjał rynkowy projektów Brak zaufania we współpracy z partnerami Mała determinacja działania potencjalnych przedsiębiorców Brak wiedzy ekonomicznej/podstaw przedsiębiorczości Nieznajomość procedur prawnoadministracyjnych tworzenia i prowadzenia firmy Problemy związane z zagadnieniem własności intelektualnej Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 52

53 Lokalne fundusze pożyczkowe Instytucje non profit, które wypracowany zysk przeznaczają na cele statutowe Podstawowa działalność koncentruje się na świadczeniu usług finansowych w postaci udzielania pożyczek Głównym celem działalności funduszy pożyczkowych jest stworzenie źródeł i możliwości finansowania podmiotów zaliczanych do sektora mikro, małych i średnich oraz ułatwienie tej grupie podmiotów dostępu do kapitału zewnętrznego Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 53

54 Lokalne fundusze pożyczkowe - bariery Zła sytuacja gospodarcza w regionie, marazm i zastój Zbyt mały kapitał własny Nieprecyzyjne regulacje prawne Poszukiwacze łatwego pieniądza Brak chętnych do założenia własnej firmy Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 54

55 Fundusze poręczeń kredytowych Nienastawione na zysk jednostki finansowe, wspomagające lokalny rozwój społecznoekonomiczny Są instytucjami otoczenia biznesu, których głównym zadaniem jest wspieranie podmiotów gospodarczych poprzez udzielane wsparcia w pozyskiwaniu finansowania ich działalności Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń głownie dla małych, rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub zabezpieczeń wymaganych przez komercyjne banki Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 55

56 Fundusze poręczeń kredytowych Główne trudności i bariery rozwoju Polsce (2012) zła sytuacja gospodarcza w regionie, marazm i zastój problemy współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami finansowymi (bankami) zbyt mały kapitał własny, brak możliwości dokapitalizowania funduszu nieprecyzyjne regulacje prawne małe zainteresowanie ofertą funduszy ze strony beneficjentów niechętny klimat wokół funduszy poręczeniowych spadające oprocentowanie lokat bankowych problemy z finansowaniem bieżącej (operacyjnej) działalności funduszu brak wsparcia ze strony samorządu lokalnego trudności w skompletowaniu zespołu osobowego do prowadzenia funduszu Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 56

57 Polskie Platformy Technologiczne Kierowane przez podmioty gospodarcze konsorcjum zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje finansowe i samorząd gospodarczy mające na celu sformułowanie średnio i długookresowej wizji rozwoju technologicznego wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 57

58 Więzi międzyorganizacyjne UCZESTNICY GRY NA RYNKU 58

59 Rodzaje postaw na rynku Kooperacja Konkurencja Kooperencja (koopetycja) 59

60 Koopetycja Koopetycja - model biznesowy, wprowadzony do nauk o zarządzaniu w 1996 r. przez A.M. Brandenburgera i B.J. Nalebuffa, Koopetycja - jednoczesne występowanie zarówno konkurencji, jak i kooperacji między konkurentami (partnerami) (Brandenburger, Nalebuff, 1996, s. 4) Podstawa: strategia win-win 60

61 Klaster jako przykład koopetycji Klaster jest to : specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą ponadbranżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki i techniki może być rozumiany jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe, strategię marketingową itd.), jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania (http://www.klastry.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp) Podstawa powstania klastra: kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne. Plaster charakteryzuje się intensywnymi przepływami informacji i wiedzy oraz wysokim poziomem jednoczesnej konkurencji i kooperacji. 61

62 Cechy wyróżniające klaster Koncentracja przestrzenna Interakcyjność Powiązania Wspólna trajektoria rozwoju Konkurencja i kooperacja 62

63 Charakterystyka klastrów w Polsce Główne branże: informatyka ICT lotnictwo ekoenergetyka budownictwo branża medyczna branża spożywcza turystyka Inicjatorzy: sektor prywatny, również sektor nauki i B+R oraz sektor publiczny Najczęściej klastry powstają w wyniku inicjatywy oddolnej, bądź inicjatywy mieszanej Formy: stowarzyszenia, spółki z o.o. Główna grupa członków klastrów: przedsiębiorcy (głównie mikro i małe przedsiębiorstwa) 63

64 Rodzaje klastrów według PARP: klaster regionalny, innowacyjny, sieciowy 64

65 ZEWNĘTRZNE WŁASNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 65

66 Zewnętrzne własne źródła finansowania Love Money Kapitał podwyższonego ryzyka Aniołowie Biznesu Private Equity Venture capital (formalne) 66

67 LOVE MONEY 67

68 Love Money Tzw. pieniądze pożyczane z miłości Od przyjaciół i rodziny, Pożyczane lub dawane na zasadach nieformalnych Najczęściej nieoprocentowane Bez udziałów w zyskach Zwykle o ograniczonej wartości (w przypadku dużych inwestycji mogą nie wystarczyć) 68

69 KAPITAŁ PODWYŻSZONEGO RYZYKA 69

70 Kapitał podwyższonego ryzyka W przypadku nowych przedsięwzięć wyższe ryzyko Wprowadzanie na rynek nowego produktu wyższe ryzyko Inwestycjom o zwrocie odwleczonym w czasie i niepewnym towarzyszy wysoki zwrot 70

71 Faza zasiewu Aniołowie biznesu Faza startu Venture capital Faza ekspansji Wykupy Refinansowanie Ratowanie i restrukturyzacja Potrzeba finansowania pomostowego Fundusze private equity 71 Kreczmańska-Gigol K. (2010) Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, s. 171

72 Fundusze private equity Rozwinęły się w USA od lat 70 (w Polsce od 90) Zajmują się długoterminowymi inwestycjami w spółki: Niepubliczne (nie są notowane na giełdzie) O ugruntowanej pozycji rynkowej O dużym potencjale rozwojowym (możliwość eksportu, możliwość konsolidacji branży) 72

73 Fundusze private equity Są zaangażowane w zarządzanie firmą Członkami rad nadzorczych są kluczowi menedżerowie funduszu, Korzyść dodatkowa: kontakty międzynarodowe funduszu Motywacją funduszu jest wysoka stopa zwrotu (w Polsce wymagane jest 300% w ciągu kilku lat) 73

74 Aniołowie biznesu Zwane też. nieformalnym venture capital (bez pośrednictwa formalnej instytucji) Inwestorzy prywatni lokujący nadwyżki w firmy dobrze zapowiadające się o podwyższonym ryzyku, Preferowane są branże zaawansowanych technologii, Aniołowie zrzeszeni są w Polsce w dwa konsorcja: PolBAN i Leviatan Business Angels) Aniołowie zwykle pozostają anonimowi Oczekiwana stopa zwrotu: min. 30% Nie więcej niż 10% zgłaszanych projektów kończy się inwestycją 74

75 Kryteria zgłaszania projektu do PolBAN Poszukiwany kapitał w przedziale do zł, Innowacyjne przedsięwzięcia, Projekt na etapie start-up (dotyczy nowych przedsiębiorstw lub przedsięwzięć) Zespół zdeterminowany do osiągnięcia sukcesu, Gotowość do utworzenia spółki kapitałowej (lub istnienie takiej) Gotowość do partycypacji w ponoszeniu ryzyka z Aniołem Biznesu, Dobrze widziane projekty międzynarodowe 75

76 Wybrane punkty umowy z Aniołami Biznesu Anioł staje się współudziałowcem Anioł może wyjść z inwestycji w dowolnym momencie Zabezpieczenie interesów funduszu Opcje pierwokupu dla dotychczasowych właścicieli 76

77 Zalety i wady Business Angels Zaleta: Uzyskanie dostępu także do wiedzy i know-how Uzyskanie dofinansowania poza sektorem bankowym w przypadku niedoborów kapitału własnego Wady Jest to droga opcja finansowania, ale często jedyna dostępna, Decyzja o współfinansowaniu jest praktycznie nieodwracalna, Możliwość utraty kontroli nad wartościami intelektualnymi 77

78 Jak znaleźć informacje o Aniołach Biznesu? Lub przykładowo: 78

79 Venture Capital Jest to kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju spółki (także we wczesne fazy rozwoju produktu) Wymagane są następujące stopy zwrotu: W fazie zasiewów 100% W fazie start-up 50% W fazie ekspansji 40% Preferowane branże high-tech Często następuje nabycie 30-50% udziałów Na świecie finansowane są trzy wstępne fazy W Polsce wczesne fazy są rzadko finansowane (mniej niż 0,5% wszystkich inwestycji) Minimalna wartość inwestycji wynosi 3,5 mln euro 79

80 Venture Capital definicja według Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. ( ) venture capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. 80

81 Screening venture capital Rynek Technologia Adopcja klientów Konkurencja Zarządzanie (strategia, zespół, system) 81

82 Żródła: Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 Jurzyk F., Fundusze seed i venture capital, Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH w Warszawie, Warszawa, 2010 Matusiak K. B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:] K. B. Matusiak, A. Bąkowski (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, pr. zb. pod red, A. Bąkowskiego i M. Mażewskiej 82

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Toruń 1 Parki technologiczne w Polsce W prezentacji wykorzystano dane na podstawie raportu z roku 2009 pod tytułem Ośrodki innowacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu

Przedsiębiorczość WYKŁAD III. Plan wykładu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny]

Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów [Krakowski Park Technologiczny] Instytucje Otoczenia Biznesu Do kategorii IOB zaliczamy: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, fundusze kapitału zalążkowego, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe oraz fundusze

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYNEJ GOSPODARCE KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI ZBUDUJ SWOJĄ STRATEGIĘ OCHRONY SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO RP - WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIK 2016 Dominik

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Kapitał zalążkowy finansowanie wczesnych faz rozwojowych Wykład / konwersatorium M. Gajewski (2016 / 2017) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Konferencja pt. Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu VI Konferencja uczelniana Poznań, 08.06.2015 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

ARP biznes, rozwój, innowacje

ARP biznes, rozwój, innowacje Poznań, 26 Listopada 2015 r. ARP biznes, rozwój, innowacje ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Filary Strategii INNOWACJE RESTRUKTURYZACJA INWESTYCJE ARP Venture finansowanie innowacji w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital

PFR Starter FIZ Nabór funduszy venture capital Nabór funduszy venture capital PFR Ventures wspiera projekty wysokiego ryzyka Finansowanie venture capital szansą na rozwój start-upów Inwestycje w start-upy na wczesnych etapach rozwoju, począwszy od

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo