NIP: , REGON: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ , fax /25/ NIP: , REGON: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego 1. Całkowita powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia wynosi 240 m kw. 2. Cena wywoławcza wynosi 15 zł netto miesięcznie za 1m². 3. Okres dzierżawy - 5 lat od dnia zawarcia umowy. 4. Oferty zawierające oferowaną cenę należy składać w formie pisemnej. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być opisana w następujący sposób: Oferta na dzierżawę pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego. Nie otwierać przed 26 kwietnia 2013 r., godz Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosko 5, Budynek Administracji, pok. Nr Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2013 r., godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2013 r., o godz w siedzibie Szpitala (budynek Administracji), w pok. Nr Oferent może dokonać oględzin pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydzierżawiającym. 10. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: w sprawach formalno-prawnych: Michał Bury, tel , w sprawach administracyjno-technicznych: Andrzej Kalinowski, tel Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. 12. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do szczegółowych warunków przetargu. 13. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. 14. Oferent jest związany warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dzierżawy. 15. Kryteria oceny ofert: zaproponowany czynsz dzierżawy 20% oraz łączna wartość usług pracowni rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 80%. 16. Treść ogłoszenia oraz szczegółowe warunki przetargu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO I. 1. Organizatorem przetargu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 2. Postępowanie ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. 3. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia Szpitala z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego. 4. Wszelkie koszty związane z adaptacją pomieszczeń pokrywa Dzierżawca. II. 1. Cena wywoławcza dzierżawy wynosi 15 zł netto miesięcznie za 1 m². 2. Oferowana cena netto powinna być równa co najmniej cenie wywoławczej. 3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową. 4. W przypadku jeżeli zostaną złożone dwie oferty zawierające tą samą cenę, oferenci zostano poproszeni o ponowne złożenie ofert cenowych. III. 1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Szpitala w dniu 28 marca 2013 r. 2. Komisja Przetargowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego. IV. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz w siedzibie Szpitala, w pok. Nr W przetargu mogą brać udział osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Oferentami. V. 1. Oferent przystępujący do przetargu jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy dzierżawy lub odwołania, unieważnienia przetargu. 2. Szpital może odwołać postępowanie przetargowe, unieważnić je lub zakończyć bez dokonania wyboru oferty bez konieczności uzasadniania tej okoliczności. Oferentom nie służą z tego tytułu żadne roszczenia. 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych warunków. VI. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być opisana w następujący sposób: Oferta na dzierżawę pomieszczeń Szpitala z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego. Nie otwierać przed 26 kwietnia 2013 r., godz Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosko 5, Budynek Administracji, pok. Nr Za dotrzymanie terminu uważa się oferty, które dotarły do Wydzierżawiającego do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 10:30.

3 3. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. 4. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. VII. Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy według załącznika nr Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Opis czynności, z podaniem poszczególnych etapów, które zostaną podjęte przez Oferenta przed rozpoczęciem świadczenia usług medycznych. VIII. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. IX. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Zaproponowany czynsz dzierżawy 20% Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór: C1 = ( Cbad : Cmax ) x 20 gdzie: C1 - przyznana ilość punktów, Cmax najwyższy czynsz wśród badanych ofert, Cbad - czynsz zaproponowany przez danego wykonawcę 2. Łączna wartość usług pracowni rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 80% Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór: C2 = ( Cmin : Cbad ) x 80 gdzie: C2 - przyznana ilość punktów, Cmin wartość usług najniższa wśród ofert, Cbad - wartość usług oferty danego wykonawcy 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację (C), która stanowić będzie sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór: C=C1+C2 X. 1. Przetarg uznany zostanie za ważny nawet, jeżeli zakwalifikowano do przetargu tylko jednego Oferenta spełniającego warunki określone w szczegółowych warunkach przetargu. 2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie przeciwko Wydzierżawiającemu. XI. Prace Komisji: 1. W części jawnej Komisja: a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, b) dokonuje otwarcia otrzymanych ofert, c) podaje nazwę Oferenta oraz zaproponowaną cenę. 2. W części niejawnej Komisja:

4 a) weryfikuje oferty oraz ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach przetargu, b) wnioskuje do Dyrektora Szpitala o odrzucenie oferty, które: - nie odpowiadają warunkom określonym w szczegółowych warunkach przetargu, - złożone zostały po terminie składania ofert, c) przyjmuje pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów na wniosek Komisji, d) przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje do Dyrektora Szpitala o unieważnienie przetargu. XII. Z czynności postępowania Komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala. Sokołów Podlaski, 10 kwietnia 2013 r.

5 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.dn.. Dane Oferenta: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Nazwa Siedziba Forma prowadzenia działalności Nr wpisu do właściwego rejestru NIP REGON W załączeniu odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej 1. Oferuję czynsz w wysokości zł netto miesięcznie za 1 m², zł brutto miesięcznie za 1m² w tym VAT...(%). słownie netto... zł, słownie brutto... zł. 2. Oferuję świadczenie usług pracowni rezonansu magnetycznego dla pacjentów leczonych przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości określonej w poniższej tabeli: Lp. Wyszczególnienie rodzaj badania Cena badania w PLN 1. MR głowy bez kontrastu 2. MR głowy z kontrastem 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 4. Angiografia MR naczyń mózgowych 5. MR głowy z kontrastem + angio-mr naczyń mózgowych 6. MR oczodołów bez kontrastu 7. MR oczodołów z kontrastem 8. MR głowy z kontrastem + badanie dyfuzyjne i perfuzyjne mózgu 9. Angiografia MR naczyń szyjnych 10. MR kręgosłupa szyjnego 11. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 12. MR kręgosłupa piersiowego

6 13. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 14. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 15. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 16. Myelografia MR dopłata do badania kręgosłupa 17. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki bez kontrastu 18. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki z kontrastem 19. Badanie MR śródpiersia 20. Badanie MR śródpiersia z kontrastem 21. Angiografia CE naczyń klp 22. Badanie MR jamy brzusznej 23. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem 24. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem oraz cholangiografia MR 25. Cholangiografia MR (z oceną wątroby i trzustki, bez podawania środka kontrastowego) 26. Angiografia CE naczyń jamy brzusznej 27. MR miednicy 28. MR miednicy z kontrastem 29. Angiografia CE naczyń kk. dolnych 30. MR stawu skroniowo-żuchwowego 31. MR stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem 32. MR stawu barkowego 33. MR stawu barkowego z kontrastem 34. MR stawu biodrowego 35. MR stawu biodrowego z kontrastem 36. MR stawu kolanowego 37. MR stawu kolanowego z kontrastem 38. MR stawu skokowego 39. MR stawu skokowego z kontrastem 40. MR piersi - badanie dynamiczne z kontrastem 41. Inne badanie MR 42. Inne badanie MR z kontrastem 43. Angiografia CE innych naczyń RAZEM Oświadczam, że: - zapoznałem/am się ze stanem technicznym i prawnym pomieszczeń. - zapoznałem/am się z warunkami przetargu, zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych uwag. - zapoznałem/am się z treścią projektu umowy dzierżawy i akceptuję jej treść. - pozostaje związany/a warunkami oferty przez okres określony w szczegółowych warunkach przetargu.. Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Oferent

7 Załącznik nr 2 Projekt umowy UMOWA dzierżawy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , reprezentowanym przez: Ewę Wojciechowską - Dyrektora zwanym dalej Wydzierżawiającym, a firmą.z siedzibą w... przy ulicy posiadającą wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem reprezentowaną przez:.. a. z siedzibą w zarejestrowaną w.. NIP:. REGON: reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Dzierżawcą z drugiej strony o następującej treści: 1 1. Wydzierżawiający oświadcza, że posiada wyłączne prawo własności nieruchomości o powierzchni 240 m2 stanowiącej przedmiot dzierżawy, znajdującej się w obiekcie Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim im. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim. 2. Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy powierzchnię użytkową, o której mowa powyżej, na warunkach określonych w niniejszej umowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie pracowni radiologicznej/rezonansu magnetycznego Dzierżawca może użytkować dzierżawioną powierzchnię jedynie w sposób zgodny z przyjętym w umowie przeznaczeniem. 2. Wszelkie zmiany, przebudowa, adaptacje czy ulepszenia i przeróbki mogą być dokonane wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z adaptacją pomieszczeń pokrywa Dzierżawca. 3. Dzierżawca przy prowadzeniu swej działalności nie może powodować zakłóceń czy ograniczeń działalności innych użytkowników pomieszczeń budynków. 4. Dzierżawca bez pisemnej zgody nie może rozporządzać powierzchnią, a w szczególności nie może oddawać powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy w podnajem lub użyczać osobom trzecim. 5. Pozostawanie osób związanych z Dzierżawcą po godzinach pracy obiektów lub w dni, w które obiekty są nieczynne, wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 5 lat.

8 2. Przekazanie Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczoodbiorczego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Działalność, o której mowa w 1 umowy, może być prowadzona 7 dni w tygodniu. 4. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych, p.poż, sanitarnych i bezpieczeństwa zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych oraz przepisach ustalonych przez Wydzierżawiającego. 5. Dzierżawca po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się przekazać użytkowaną powierzchnię i jej przynależności w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z budynkiem stają się własnością Wydzierżawiającego. 6. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu i na osobie na skutek swojej działalności związanej z wykonywaniem niniejszej umowy. Koszty związane z usunięciem szkód w mieniu Dzierżawca pokrywa w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury za wykonane prace. 7. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymywania w okresie trwania umowy ubezpieczenia w zakresie związanym z prowadzoną działalnością na kwotę nie niższą niż 1 mln zł, ze wskazaniem odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, tj. za szkody wyrządzone w mieniu i na osobie. 8. Kopia aktualnej polisy OC potwierdzającej ubezpieczenie Dzierżawcy w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą ze wskazaniem odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 9. Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać dzierżawioną powierzchnię w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. Dzierżawca zobowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności za szkodę do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego o wszelkich zakłóceniach i awariach, których usunięcie lub naprawa należy do obowiązków Wydzierżawiającego. 11. Dzierżawca zobowiązany jest do udostępniania powierzchni w celu wykonania niezbędnych prac, do których zobowiązany jest Wydzierżawiający. 12. Do obowiązków Dzierżawcy należy utrzymanie czystości powierzchni przeznaczonej na potrzeby prowadzonej działalności Miesięczny czynsz za dzierżawę powierzchni określonej w 1 umowy wynosi: zł netto (słownie:... złotych), tj.. zł brutto (słownie:... złotych). Stawka podatku VAT według przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy wynosi...%. 2. Należności, o których mowa, Dzierżawca będzie uiszczał miesięcznie, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Wydzierżawiającego: 3. Koszty ciepłej i zimnej wody, ścieków oraz energii elektrycznej, wykorzystywane przez Wykonawcę zostaną pokryte przez Wykonawcę na podstawie liczników. Koszty c.o. będą pokrywane przez wykonawcę w formie ryczałtu. 4. Dzierżawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Wydzierżawiającego kaucji w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu brutto Prawo rozwiązania umowy przysługuje Stronom wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia od daty dokonanej czynności (pisemnego wypowiedzenia) ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku: a) zalegania z opłatami za dwa miesiące, b) naruszania przez Dzierżawcę warunków umowy. 3. Po rozwiązaniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest przekazać dzierżawioną powierzchnię Wydzierżawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

9 W przypadku niestawienia się Dzierżawcy w celu przekazania dzierżawionej powierzchni i mimo przesłanego pisemnego powiadomienia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, Wydzierżawiający ma prawo do jednostronnego przejęcia powierzchni na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 4. W przypadku korzystania przez Dzierżawcę z powierzchni bez tytułu prawnego po rozwiązaniu umowy Wydzierżawiający ma prawo naliczyć czynsz podwyższony. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu podwyższonego, tj. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z powierzchni w wysokości 200% czynszu brutto miesięcznie, naliczanego zgodnie z dotychczasową umową (kwota netto + VAT), w okresie od dnia zakończenia umowy do dnia wydania powierzchni W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejsza umową będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie. Jeżeli Strony nie rozwiążą sporu polubownie w ciągu 1 miesiąca, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 7 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z umową: a) Wydzierżawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Adres: Tel.: b) Dzierżawca: Adres: Tel.: 2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną. 3. Korespondencja będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru lub wysyłana pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wydzierżawiający, a jeden Dzierżawca. WYDZIERŻAWIAJĄCY: DZIERŻAWCA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo