Pierwsze kroki w biznesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze kroki w biznesie"

Transkrypt

1 TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej w polskim ustawodawstwie 3 2. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej Działalność koncesjonowana Działalność regulowana Działalność licencjonowana Działalność wymagająca zezwolenia 8 3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Indywidualna działalność gospodarcza Działalność w formie spółki Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Formy opodatkowania działalności Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa Opodatkowanie na zasadach ogólnych Podatek liniowy Podatek od towarów i usług VAT Źródła finansowania działalności gospodarczej Środki z Funduszu Pracy Fundusze PoŜyczkowe Fundusz Mikro Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mazowiecki Regionalny Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 37

3 5.3 Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusze Poręczeń Kredytowych Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bank Gospodarstwa Krajowego Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o Fundusze Venture Capital Aniołowie biznesu Inkubatory przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Franczyza (franchising) Formalności związane z załoŝeniem firmy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Urząd Statystyczny REGON Pieczątka firmowa Konto w banku Urząd Skarbowy Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP VAT Wybór formy opodatkowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych Źródła informacji 55 Opracowanie: Beata Kujszczyk

4

5 1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSKIM USTAWODAWSTWIE Podstawowym aktem prawnym regulującym sferę działalności gospodarczej w Polsce jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Do działalności spółek cywilnych zastosowanie ma dodatkowo Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), natomiast działalność spółek osobowych i kapitałowych regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodowa (tzw. wolne zawody), wykonywana we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Z przepisów ustawy wyłączona jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a takŝe wynajem przez rolników pokoi, sprzedaŝ posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. UWAGA Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) od 1 stycznia 2007 pozarolniczą działalnością gospodarczą nie są czynności, przy których spełnione są łącznie następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorcą jest kaŝdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, a więc moŝe nim być: 1) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, 2) osoba prawna (spółki kapitałowe prawa handlowego sp. z o.o., sp. akcyjna), 3) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki osobowe prawa handlowego sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna). Przedsiębiorca zawsze działa pod firmą. Firmą osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest jej nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy dodatkowych określeń np. pseudonimu, określenia wskazującego przedmiot działalności itp. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która musi zawierać oznaczenie formy prawnej (np. sp. z o.o., sp. j.). Pojęcie osoby fizycznej odpowiada uŝywanemu w języku potocznym pojęciu człowieka. Definicję osoby fizycznej wywodzi się z przepisów kodeksu cywilnego. KaŜdy człowiek w momencie urodzenia ma zdolność prawną, co oznacza, Ŝe moŝe być podmiotem praw i obowiązków, natomiast pełną zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań, uzyskuje w chwili osiągnięcia pełnoletności. Zdolność do czynności prawnych moŝe być pełna (osoby powyŝej 18 r. Ŝ), ograniczona (osoby od 13 r. Ŝ., osoby częściowo ubezwłasnowolnione) lub moŝna jej w ogóle nie mieć (dzieci do 13 r. Ŝ., osoby ubezwłasnowolnione). 3

6 Elementem istotnym dla oceny, czy osoba fizyczna moŝe być przedsiębiorcą, jest zdolność do czynności prawnych tej osoby. Przedsiębiorcami co do zasady zostają osoby fizyczne pełnoletnie, które nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne (zorganizowane zbiory osób lub majątku), którym przepisy szczegółowe przyznają osobowość prawną, czyli moŝliwość występowania jako samodzielny podmiot prawa. Osobowość prawna moŝe być związana z określoną kategorią podmiotów (np. spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, fundusze inwestycyjne) lub z indywidualnie określonymi podmiotami (np. Narodowy Bank Polski, Polska Akademia Nauk, Agencja Techniki i Technologii). Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy (np. Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółek kapitałowych, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, Prawo spółdzielcze w odniesieniu do spółdzielni). Organizacja i sposób działania osoby prawnej moŝe być ponadto regulowana przez statut tej osoby prawnej. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do właściwego rejestru, chyba Ŝe co innego wynika ze szczególnych przepisów. Rejestry osób prawnych mogą być prowadzone przez sądy lub organy administracyjne. Podejmujący działalność gospodarczą mogą w zasadzie swobodnie podejmować decyzję, w jakiej formie organizacyjnej ma być ona prowadzona. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe niekiedy przepisy wymagają, aby określona działalność gospodarcza była prowadzona w konkretnej formie prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorców ze względu na kryteria ilościowe, zgodnie z którymi: 1. Za mikroprzedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 2. Za małego przedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 3. Za średniego przedsiębiorcę uwaŝa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 50 milionów euro. 4

7 2. OGRANICZENIA SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pomimo ogólnej zasady ustanawiającej swobodę działalności gospodarczej, istnieją rodzaje działalności, do których podjęcia, poza uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców, naleŝy uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, koncesję, zezwolenie lub licencję. Ze względu na warunki umoŝliwiające prowadzenie działalności reglamentowanej w Polsce, wyróŝnić moŝna cztery podstawowe grupy działalności gospodarczej podlegającej ograniczeniu: 1) działalność koncesjonowana, 2) działalność regulowana, 3) działalność licencjonowana, 4) działalność wymagająca zezwolenia lub zgody. 2.1 Działalność koncesjonowana Decyzje o udzieleniu, odmowie udzielenia, zmianie, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu koncesji wydaje minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, wymagającej uzyskania koncesji. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niŝ 5 lat i nie dłuŝszy niŝ 50 lat, chyba Ŝe przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóŝ kopalin, wydobywania kopalin ze złóŝ, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - ustawa z 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze, koncesji udziela Minister Środowiska ; 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, koncesje wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne organ koncesyjny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; 4) ochrony osób i mienia ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia koncesje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - organ koncesyjny Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i telewizji; 6) przewozów lotniczych ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze koncesje wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Szczegółowe warunki wykonywania w/w działalności koncesjonowanych regulują przepisy odrębnych aktów prawnych. O udzielenie koncesji występować mogą wszyscy przedsiębiorcy na równych prawach. Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji zawiera: 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub numer w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, 5

8 4) dodatkowe informacje oraz dokumenty (załączniki) określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę bądź za wydanie promesy (przyrzeczenia wydania koncesji) pobiera się opłatę skarbową, chyba Ŝe przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Wysokość opłaty określona jest w załączniku do ustawy z dn r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Organ koncesyjny moŝe odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji: gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej koncesją; ze względu na zagroŝenie obronności i bezpieczeństwa państwa i obywateli; jeŝeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy. 2.2 Działalność regulowana Działalnością regulowaną określa się działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. JeŜeli przepis odrębnej ustawy branŝowej stwierdza, Ŝe dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca moŝe ją wykonywać, jeŝeli spełnia warunki określone przepisami tej ustawy i po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr ten jest prowadzony przez organ wskazany w danej ustawie. Organ prowadzący rejestr wpisuje przedsiębiorcę na podstawie złoŝonego przez niego wniosku wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej następuje w przypadku, gdy: wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem; przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej, z powodu złoŝenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym. Przepisy regulujące szczegółowe zasady wykonywania działalności regulowanej, zawarte są w następujących ustawach i dotyczą następujących zakresów działalności: 1) o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o ochronie roślin, w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin rejestr prowadzi minister do spraw rynków rolnych; 2) o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów - rejestr prowadzi minister do spraw rynków rolnych; 3) o nasiennictwie, w zakresie obrotu materiałem siewnym - rejestr prowadzi wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa; 4) Prawo pocztowe, w zakresie nie wymagającym zezwolenia, przy czym nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych oraz działalność wykonywana przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - rejestr prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty; 6

9 5) Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenia pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców - rejestr prowadzi starosta właściwy ze względy na siedzibę przedsiębiorcy; 6) o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewoŝących towary niebezpieczne - rejestr prowadzi marszałek województwa; 7) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania - rejestr prowadzi wojewoda; 8) o napojach spirytusowych, w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, wyrobu, oczyszczania, skaŝania, odwadniania alkoholu etylowego rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych; 9) Prawo dewizowe, w zakresie działalności kantorowej - rejestr prowadzi minister do spraw rynków rolnych; 10) Prawo łowieckie, w zakresie świadczenia usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz polowania za granicą rejestr prowadzi wojewoda; 11) o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej - rejestr prowadzi Okręgowa Rada Lekarska; 12) o usługach detektywistycznych, w zakresie usług detektywistycznych - rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych; 13) o kulturze fizycznej, w zakresie organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego - rejestr prowadzi Prezes Polskiej Konfederacji Sportu; 14) o zawodzie pielęgniarki i połoŝnej, w zakresie kształcenia podyplomowego oraz prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek, połoŝnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, połoŝnych, albo grupowej praktyki pielęgniarek, połoŝnych - rejestr prowadzi Okręgowa Rada Pielęgniarek i PołoŜnych; 15) o usługach turystycznych, w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych - rejestr prowadzi wojewoda; 16) o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŝania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych - rejestr prowadzi minister do spraw rynków rolnych; 17) o wyścigach konnych, w zakresie organizowania wyścigów konnych - rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; 18) o domach składowych, w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego - rejestr prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki, towary rolne - minister właściwy do spraw rynków rolnych. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzaleŝniona jest od rodzaju działalności. 7

10 2.3 Działalność licencjonowana Zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzyskania licencji wymaga działalność związana z transportem drogowym. Szczegółowo regulują to: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.), ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.). Licencji w zakresie transportu drogowego udziela się na czas oznaczony nie krótszy niŝ 2 lata i nie dłuŝszy niŝ 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Licencji udziela się na wykonywanie: transportu drogowego taksówką, krajowego transportu drogowego osób samochodem nie będącym taksówką, krajowego transportu rzeczy, międzynarodowego transportu rzeczy, transportu kolejowego. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego jest: 1) w krajowym transporcie drogowym starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, 2) w przewozach taksówkowych: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 3) w międzynarodowym transporcie drogowym minister właściwy do spraw transportu. Licencje na transport kolejowy wydaje się na czas nieokreślony. Organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 2.4 Działalność wymagająca zezwolenia Obowiązkiem uzyskiwania zezwolenia objętych jest bardzo wiele dziedzin działalności gospodarczej, które regulowane są szczegółowymi przepisami ustaw wymienionych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 75, ust. 1): 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.) detaliczna sprzedaŝ napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są przez organ gminy właściwy ze względu na miejsce wykonywanej działalności; obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dla napojów o zawartości powyŝej 18 % zezwolenie wydaje minister gospodarki, dla napojów do 18 % - marszałek województwa; 2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) - urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier w automatach. Zezwolenia udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w zakresie gier na automatach o niskich wygranych izba skarbowa. Działalność tą moŝna prowadzić wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.; 3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) - wykonywanie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki; 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 8

11 ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zezwolenia w tym zakresie wydawane są przez organy gmin; 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) prowadzenie działalności w zakresie środków odurzających lub substancji psychotropowych zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych organem zezwalającym jest wojewoda; 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) prowadzenia działalności maklerskiej. Zezwolenie wydawane jest przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Działalność maklerska moŝe być wykonywana wyłącznie przez spółkę akcyjną z siedzibą na terytorium RP; 8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu. Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych; 9) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) działalność funduszy emerytalnych moŝe być prowadzona wyłącznie w formie towarzystwa emerytalnego. Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; 10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U nr 190, poz. 1401) działalność bankowa (w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego; 11) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.) świadczenie i udostępnianie usług telekomunikacyjnych oraz eksploatacja sieci telekomunikacyjnych zezwolenie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty; 12) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.) - giełda towarowa moŝe być prowadzona w formie spółki akcyjnej. Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych; 13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów zezwolenie wydaje wojewoda, zbieranie lub transport odpadów - zezwolenie starosty, wytwórca lub posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z uzyskania zezwolenia; 14) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.) działalność w zakresie instalacji lub napraw przyrządów pomiarowych zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar; 15) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta; 16) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego minister właściwy do spraw środowiska; 17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) - działalność w zakresie wytwarzania produktu leczniczego zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, obrót detaliczny produktami leczniczymi w aptekach zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, hurtownia farmaceutyczna - zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 9

12 18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.) wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na terenie kraju. Zezwolenia wydawane są w zaleŝności od zasięgu tych przewozów: przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta (na obszarze gminy), starostę (obszar powiatu), marszałka województwa (obszar województwa). W międzynarodowym transporcie drogowym zezwolenia wydaje minister właściwy do spraw transportu; 19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) wykonywanie działalności związanej z rybołówstwem wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa; 20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn zm.) zezwolenia wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego; 22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) zezwolenia Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; 23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) organem nadzoru jest minister właściwy do spraw finansów; 24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959) zezwolenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Nie wymaga zezwolenia działalność pocztowa polegająca na doręczaniu i przemieszczaniu druków bezadresowych oraz działalność wykonywana przez agenta pocztowego; 25) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) działalność w zakresie prowadzenia składu podatkowego, prowadzenie działalności jako zarejestrowany lub niezarejestrowany handlowiec (nabywanie wyrobów akcyzowych) zezwolenie wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego ; 26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zezwolenia na działalność funduszu inwestycyjnego wydaje Komisja Papierów Wartościowych; 27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr 33, poz. 289) prowadzenie działalności polegającej na hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniu zwierząt doświadczalnych - zezwolenie wydaje powiatowy lekarz weterynarii; 28) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz i Nr 175, poz. 1460) działalność związana z wykonywaniem planów urządzenia lasu - zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska. 10

13 3. FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą wybierać spośród wielu moŝliwości prawnych. Samodzielnie mogą prowadzić biznes jako indywidualni przedsiębiorcy, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Natomiast jeŝeli zamierzają prowadzić działalność w spółce, mają do wyboru: spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Przedsiębiorca posiada prawo swobodnego wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności. Jednak w szczególnych przypadkach jest ona narzucona w przepisach szczegółowych przez ustawodawcę. Tak się dzieje w przypadku m.in. bankowości i ubezpieczeń. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność moŝna podzielić na trzy podstawowe grupy: osoby fizyczne (indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych) osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, inne podmioty mające osobowość prawną) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). Jednoosobową działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej regulują przepisy kodeksu cywilnego, natomiast kodeks spółek handlowych reguluje działalność spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego. Z uwagi na róŝne wymagania formalne, jak równieŝ zakresy odpowiedzialności, dokonując wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej, naleŝy uwzględnić kilka istotnych elementów: czy przedsięwzięcie prowadzone będzie przez jedną osobę czy grupę osób (skala zaufania partnerów); wielkość i rodzaj planowanej działalności; wysokość posiadanych zasobów finansowych; wysokość obciąŝeń podatkowych i zasady rozliczeń z budŝetem; osobowość przedsiębiorcy. 3.1 Indywidualna działalność gospodarcza Indywidualna działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia działalności w Polsce. Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw indywidualnych stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek). Jest to forma charakterystyczna głównie dla niewielkich przedsięwzięć. Jednoosobową działalność wykonuje się pod własnym nazwiskiem i na własny rachunek, zawsze jednoosobowo. W ramach takiej działalności istnieje moŝliwość współdziałania w firmie osób spokrewnionych z właścicielem w charakterze osób współpracujących, nie jest jednak moŝliwe ich zatrudnienie. Jest to forma działalności, która umoŝliwia przedsiębiorcy samodzielnie podejmowanie decyzji i zarządzanie firmą, dzięki czemu moŝe on elastycznie dostosowywać swoją działalność do potrzeb rynku. Dobrze sprawdza się u osób, które nie lubią podporządkowywać się innym, są skuteczne w działaniu, mają dobre pomysły i środki finansowe potrzebne do prowadzenia firmy. 11

14 Zalety łatwość załoŝenia i likwidacji działalności, tania procedura rejestracyjna, brak wymogów minimalnego wkładu finansowego, łatwość wprowadzania zmian, rozmiar działalności nie jest ograniczony łatwo ją rozszerzyć, samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem firmy, moŝliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania, moŝliwość stosowania uproszczonych form księgowych, cały wypracowany zysk naleŝy do właściciela. Wady pełna odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, brak moŝliwości zatrudniania w firmie małŝonka i małoletnich dzieci. Likwidacja działalności gospodarczej Kończąc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności złoŝyć w urzędzie, w którym wcześniej dokonywał wpisu, wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny jest obowiązany powiadomić w ciągu 14 dni od daty, w której decyzja stała się ostateczna urząd statystyczny oraz urząd skarbowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi się równieŝ wyrejestrować jako ubezpieczony i jako płatnik w oddziale ZUS, w którym jest zarejestrowany. 3.2 Działalność w formie spółki Spółka jest zrzeszeniem osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność spółek regulują dwa akty prawne: Kodeks cywilny (spółki cywilne) i Kodeks spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe). Spółki osobowe to takie, które swoją działalność opierają na osobistej pracy wspólników. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wspólnicy wraz ze spółką. W spółkach kapitałowych zazwyczaj nie ma więzi pomiędzy działalnością spółki i osobistą pracą wspólników, nie ponoszą oni równieŝ odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie chcą prowadzić firmy samodzielnie, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór jednej ze spółek osobowych: cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. 12

15 Podział spółek w polskim ustawodawstwie Spółki Prawa cywilnego Prawa handlowego Spółka cywilna Spółki osobowe Spółki kapitałowe Spółka z o.o. Spółka akcyjna Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka partnerska Spółka komandytowo -akcyjna Spółka cywilna Spółka cywilna jest umową co najmniej dwóch przedsiębiorców, uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art ). Zgodnie z jego zapisami wspólnicy zobowiązują się dąŝyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika moŝe polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Umowa spółki Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, a tylko umową przedsiębiorców. Spółkę taką zawiązać mogą co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Powstaje ona z chwilą zawarcia umowy. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem (co nie jest toŝsame z wymogiem formy pisemnej) i powinna zawierać: oznaczenie wspólników, określenie wspólnego celu gospodarczego, wyznaczenie sposobu, w jaki wspólnicy będą dąŝyli do osiągnięcia łączącego ich celu gospodarczego (np. poprzez oznaczenie wkładów), okres, na jaki zostaje zawarta (spółka moŝe być zawarta na czas określony, bądź bezterminowo), 13

16 zakres działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jeŝeli cel gospodarczy wiąŝe się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wkłady (moŝna wnieść gotówkę, własność albo inne prawa, moŝna równieŝ deklarację świadczenia usług na rzecz spółki), podział zysku i uczestnictwo w stratach (moŝna zwolnić wspólnika od udziału w stratach, ale niemoŝliwe jest wyłączenie go od udziału w zyskach), kto będzie prowadził i reprezentował sprawy spółki (kodeks cywilny stanowi, Ŝe kaŝdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, ale w umowie spółki wspólnicy mogą postanowić, Ŝe sprawy te będzie prowadził jeden lub kilku z nich, bądź teŝ osoba trzecia) okres obrotowy, sposób rozwiązania umowy Firma spółki Zgodnie z zapisami k. c. spółka cywilna nie działa pod firmą (firma jest nazwą, pod którą spółka prowadzi swoje przedsiębiorstwo), poniewaŝ nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są poszczególni jej wspólnicy i to oni indywidualnie muszą dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka taka nie ma prawa do posługiwania się własną nazwą, jednak rejestracja działalności gospodarczej kaŝdego ze wspólników pod tą samą nazwą daje w rzeczywistości takie prawo. Pomimo, Ŝe spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, jest podatnikiem. Tak więc posiada własny NIP i REGON, moŝe być płatnikiem podatku VAT. Jednak podatnikami podatku dochodowego w spółce są poszczególni jej wspólnicy. Odpowiedzialność za zobowiązania Za wszystkie zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Oznacza to, Ŝe kaŝdy, komu spółka jest coś winna, moŝe wybrać sobie, kogo chce o jej długi pozwać i z jakiego majątku dochodzić naleŝności samej spółki, niektórych wspólników, kaŝdego bez wyjątku wspólnika czy wreszcie i spółki i wspólnika. Wystąpienie ze spółki JeŜeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, kaŝdy wspólnik moŝe z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Jednak, w przypadku zaistnienia waŝnych powodów, wspólnik moŝe wypowiedzieć swój udział bez zachowania okresu wypowiedzenia, nawet w przypadku, gdy spółka zawarta jest na czas oznaczony. Rozwiązanie spółki Rozwiązanie spółki cywilnej moŝe nastąpić na podstawie orzeczenia sądu, którego kaŝdy wspólnik moŝe Ŝądać z bardzo waŝnych powodów, z dniem ogłoszenia upadłości jednego ze wspólników, a takŝe w przypadku jednomyślnej uchwały wspólników. Rozwiązanie spółki moŝe równieŝ wynikać z zapisów umowy spółki (np. osiągnięcie celu gospodarczego, dla którego spółka została zawiązana). W spółce, w której zostało dwóch wspólników, przyczyną rozwiązania będzie równieŝ wypowiedzenie umowy spółki przez jednego z nich (spółka cywilna nie moŝe być prowadzona przez jednego przedsiębiorcę). Gdy dojdzie do rozwiązania spółki, z majątku pozostałego zwraca się wspólnikom ich wkłady. Pozostałą nadwyŝkę wspólnego majątku dzieli się pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Gdy działalność spółki zakończyła się stratą, wspólnicy są zobowiązani pokryć ją proporcjonalnie do udziału w stratach zgodnie z zapisami umowy Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze. W przypadku, gdy przychody netto spółki w kaŝdym z dwóch ostatnich lat 14

17 obrotowych powodują obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi się ona przekształcić w jedną ze spółek handlowych. Dzieje się tak, gdy spółka zaczyna sprzedawać towary lub prowadzić operacje finansowe za równowartość co najmniej euro. Zalety łatwość zawiązania i likwidacji spółki, niewielkie koszty związane z załoŝeniem spółki, brak określonego prawem minimalnego kapitału, moŝliwość wniesienia jako wkładu własnej pracy, moŝliwość zredagowania umowy dostosowanej do konkretnych potrzeb wspólników, proste procedury prowadzenia, moŝliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania. Wady solidarna odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, niemoŝność prowadzenia spółki w większym rozmiarze (konieczność przekształcenia w spółkę jawną), odejście wspólnika oznacza rozwiązanie spółki (w przypadku spółek dwuosobowych) Spółka jawna Spółka jawna to osobowa spółka prawa handlowego (co oznacza, Ŝe zasady jej działalności reguluje kodeks spółek handlowych, art. 22 do 85). Spółka taka ma podmiotowość prawną, tzn. moŝe nabywać we własnym imieniu prawa (równieŝ nieruchomości), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna ma własny majątek, którym odpowiada za zobowiązania Spółka jawna powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców, który jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Zawiązać ją moŝe dwóch lub większa liczba wspólników. Spółka jawna moŝe teŝ powstać z przekształcenia w nią innej spółki. Wspólnikami sp. j. mogą być osoby fizyczne, prawne (np. kapitałowe spółki handlowe z o.o. i akcyjna, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale wyposaŝone w zdolność prawną, takie jak osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Wspólnikiem spółki jawnej (jak równieŝ Ŝadnej innej spółki) nie moŝe być spółka cywilna. Umowa spółki Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i powinna zawierać przynajmniej: firmę, czyli nazwę spółki, oznaczenie siedziby spółki, określenie wkładów wnoszonych przez kaŝdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki według PKD, czas trwania spółki, jeŝeli jest oznaczony przez wspólników, zasady reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach. JeŜeli wspólnicy nie umówią się inaczej, przyjmuje się, Ŝe kaŝdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Dokonując odpowiedniego zapisu w umowie spółki, moŝna zwolnić wspólnika z ponoszenia strat, nie moŝna jednak nikogo odsunąć od zysków. 15

18 Odpowiedzialność za zobowiązania Wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, co oznacza, Ŝe egzekucja z osobistego majątku wspólnika moŝe być prowadzona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaŝe się bezskuteczna. Firma spółki Spółka jawna działa zawsze pod własną firmą, czyli nazwą. Firma (nazwa) musi zawierać nazwisko lub firmę (jeŝeli wspólnikami są inne spółki) przynajmniej jednego wspólnika oraz oznaczenie spółka jawna. Dopuszczalne jest uŝywanie w obrocie skrótu sp.j.. Wystąpienie ze spółki JeŜeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, kaŝdy ze wspólników moŝe ją wypowiedzieć na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Przyjmuje się, Ŝe umowy zawartej na czas oznaczony, co do zasady nie moŝna wypowiedzieć. Rozwiązanie spółki Rozwiązanie spółki moŝe nastąpić w wyniku: 1) przyczyn przewidzianych w umowie, 2) jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, 3) ogłoszenia upadłości, 4) śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości, 5) wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, 6) prawomocnego orzeczenia sądu. Zalety brak określonego prawem minimalnego kapitału zakładowego, moŝliwość wniesienia do spółki aportu rzeczowego (niepienięŝnego), duŝa swoboda kształtowania postanowień spółki, moŝliwość reprezentacji spółki przez kaŝdego wspólnika, moŝliwość stosowania uproszczonych form księgowych. Wady konieczność rejestracji w sądzie gospodarczym (koszt rejestracji: opłata sądowa 750 zł plus 500 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za zobowiązania spółki, trudność odejścia wspólnika ze spółki Spółka partnerska Spółka partnerska jest to osobowa spółka handlowa (obok spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej), której zasady działania reguluje kodeks spółek handlowych (art ). Spółka partnerska tworzona jest przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inŝyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza 16

19 dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, połoŝnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Spółka powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców w KRS. Do zgłoszenia naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia kaŝdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Firma spółki Nazwa spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner lub i partnerzy lub spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. W obrocie dopuszczalne jest uŝywanie skrótu sp.p. Umowa spółki Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (jeŝeli tacy są), w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, firmę (nazwę) i siedzibę spółki, czas trwania spółki, jeŝeli jest oznaczony, określenie wkładów wnoszonych przez kaŝdego partnera i ich wartość. Odpowiedzialność za zobowiązania Wszyscy partnerzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia, z jednym wyjątkiem. OtóŜ partner jest wyłączony od odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe wskutek wykonywaniem przez innego partnera wolnego zawodu w spółce, oraz za takie, do których doprowadziły osoby zatrudnione przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Zawiązanie spółki partnerskiej jest więc szczególnie korzystne tam, gdzie istnieje spore ryzyko popełnienia błędu w sztuce zawodowej przez wspólnika. Umowa spółki moŝe dopuszczać, Ŝe jeden lub więcej wspólników zgadza się na ponoszenie pełnej odpowiedzialności, tak jak wspólnik spółki jawnej, czyli bez Ŝadnych ograniczeń, osobiście, całym majątkiem, solidarnie z pozostałymi partnerami oraz ze spółką, niezaleŝnie od tego, czy do ich powstania doprowadził inny partner, czy teŝ powstały one wskutek innych zdarzeń prawnych. Wystąpienie ze spółki W przypadku zawiązania spółki na czas nieoznaczony, kaŝdy ze wspólników moŝe ją wypowiedzieć na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Przyjmuje się, Ŝe umowy zawartej na czas oznaczony, co do zasady nie moŝna wypowiedzieć. Rozwiązanie spółki Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, 5) prawomocne orzeczenie sądu, 17

20 6) sytuacja, gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki. Spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w przepisach szczegółowych dotyczących spółki partnerskiej, zastosowanie mają przepisy o spółce jawnej Spółka komandytowa Spółką komandytową jest spółka osobowa regulowana przez kodeks spółek handlowych (art ), mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik musi odpowiadać bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) musi być ograniczona. Spółka ta jest korzystną formą prowadzenia działalności, gdy jedni ze wspólników chcą ulokować kapitał w jakimś przedsięwzięciu i czerpać z niego korzyści bez obawy o majątek osobisty, a pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli przyjmują pozostali wspólnicy, prowadząc spółkę i ją reprezentując. Spółka jest przewidziana dla wspólników o róŝnym potencjale kapitałowym. Jest to dobra forma współpracy dla osób, z których jedna ma pomysł, a druga kapitał. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców. Firma spółki W nazwie spółki komandytowej powinno znaleźć się nazwisko (lub firma) przynajmniej jednego z komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest uŝywanie skrótu sp.k. JeŜeli komplementariuszem jest osoba prawna, jej firma albo nazwa musi zostać ujawniona w nazwie spółki. Nie powinno się zamieszczać w firmie spółki nazwiska komandytariusza, poniewaŝ jego ujawnienie w nazwie, powoduje odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki tak jak komplementariusza, czyli bez ograniczeń. Umowa spółki Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeŝeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez kaŝdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności kaŝdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Odpowiedzialność za zobowiązania NajwaŜniejszą cechą spółki komandytowej jest występowanie w niej dwóch rodzajów wspólników komplementariuszy i komandytariuszy, róŝnie odpowiadających za zobowiązania spółki i o róŝnych prawach i obowiązkach. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia, prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz. Komandytariusze mogą reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnicy i odpowiadają za zobowiązania tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej. Sumę tę wspólnicy oznaczają w umowie spółki. JeŜeli umowa nie stanowi 18

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA Kategoria regulowanej pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie. Za taką działalność uznano m.in. niektóre z rodzajów wymagające dotychczas zezwoleń. Definicja regulowanej

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja Tematyka dzisiejszych zajęć Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo przedsiębiorca działalność gospodarcza swoboda działalności gospodarczej ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej Swoboda działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku (j. t. Dz.U. z 2013 roku poz. 672 z późniejszymi zmianami) Działalność gospodarcza Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Kuźnia przedsiębiorców- wiedza, umiejętności, nowe szanse dla aktywnych PODSTAWY MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Joanna Nikiforow W październiku 1989 roku rząd premiera Tadeusza Mazowieckigo w którym

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej?

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej? Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe Wskazane poniżej akty prawne określają zasady uzyskania (również utraty) koncesji, zezwoleń,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014 Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze PPwG 2014 1 Kontrola dostępu do działalności gospodarczej Przyczyny kontroli dostępu do działalności gospodarczej (porządkowe, bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej

Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Ekonomia i prawo dla inżynierów - wykład 3: Zakładanie działalności gospodarczej Forma działalności gospodarczej Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim: pożądane formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry

Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry Temat: Prawne aspekty różnych form działalności gospodarczej - rejestry Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zadaniem organu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:39:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.07.2017 godz. 21:39:17 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej firmy

Prowadzenie własnej firmy Prowadzenie własnej firmy Gdaosk 27 maja 2010 roku Definicje przedsiębiorcy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność gospodarcza

Rozdział I. Działalność gospodarcza Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1)

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) U S T AWA Projekt z dnia 12 lipca 2013 r. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku Harmonogram prac Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku związanych z zamknięciem roku IV kwartał 2009r. art.66 ust.4 i5 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Wyboru podmiotu do badania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:21:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:21:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2017 godz. 14:21:11 Numer KRS: 0000033775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej Reglamentacja działalności gospodarczej Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oddając ten informator w Państwa ręce mamy nadzieję, Ŝe będzie on przewodnikiem i wskazówką przydatną przy rozpoczynaniu własnej działalności.

Oddając ten informator w Państwa ręce mamy nadzieję, Ŝe będzie on przewodnikiem i wskazówką przydatną przy rozpoczynaniu własnej działalności. TRZEBIŃSKI INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY - JAK ZAŁOśYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Szanowny Przedsiębiorco, Podejmując decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, zapoznaj się z niniejszym informatorem,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) PRAWO GOSPODARCZE

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) PRAWO GOSPODARCZE To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) 1. Zasada proporcjonalności zakazuje: PRAWO GOSPODARCZE a) wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Bezpieczna i optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 71% JDG 2 981 929 9% SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo