Newsletter. Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami WYWIAD. Szanowni Państwo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami WYWIAD. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Newsletter Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami 1 Szanowni Państwo, Początek roku to zwykle czas podsumowań. Spoglądając wstecz na ostatni kwartał roku i minione 12 miesięcy na rynku funduszy inwestycyjnych można mieć powody do zadowolenia i optymizmu. Rynek rósł i ciągle rośnie, aktywa są coraz wyższe i zbliżają się magicznej granicy 2 mld złotych. W całym ubiegłym roku do funduszy inwestycyjnych trafiło 21,4 mld nowych środków, co można odczytywać jako wzrost zaufania klientów do tej formy inwestycji. Zwieńczeniem dobrych wieści dobrego roku jest ostatni kwartał, którego dotyczy niniejszy numer kwartalnika. Podczas trzech ostatnich miesięcy roku Izba na pewno nie próżnowała, czego dowodem są m.in. dwa badania opinii społecznej, jakie opublikowaliśmy Wizerunek funduszy inwestycyjnych oraz Polacy a ulga podatkowa na IKZE. Rozstrzygnęliśmy także Konkurs na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych, a także angażowaliśmy się w liczne inicjatywy wspierające rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Udział Izby był szczególnie widoczny w zakresie publicznej debaty nad zmianami w systemie emerytalnym. Izba postulowała m.in. zmiany całkowitego zniesienia opodatkowania inwestycji zgromadzonych w ramach IKZE a także inne zmiany mające na celu usprawnienie działania produktów III filaru (IKE, PPE). Niewątpliwym sukcesem Izby i całego środowiska funduszy były zmiany dotyczące zasad opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Najpierw w październiku zapadł precedensowy wyrok NSA, zgodnie z którym spadkobierca ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę, co w praktyce oznacza mniejszy podatek do zapłacenia. Izba była uczestnikiem tego szczęśliwie zakończonego postępowania, które toczyło się ze skargi jednego z TFI Członka Izby. Jednocześnie przyjęto ustawę, która ostatecznie reguluje te kwestie. Zarówno wyrok jak i ustawa to efekt wielomiesięcznych wysiłków, apelów i interwencji Izby m.in. u Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardziej szczegółowe informacje o działaniach Izby w IV kwartale znajdą Państwo w niniejszym numerze kwartalnika. Szczególnie chciałbym Państwu polecić artykuł dotyczący znaczenia dla rynku funduszy inwestycyjnych zmian w zasadach opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa oraz wywiad z Przewodniczącym Rady Izby Panem Krzysztofem Lewandowskim. Na koniec pozostawię sobie życzenia. Życzę Państwu w nowym 214 roku tego co dla funduszy inwestycyjnych najważniejsze: wysokich stóp zwrotu, dodatniego salda nabyć i umorzeń, nowych klientów, tylko samych trafionych decyzji inwestycyjnych. A także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA Wywiad z Przewodniczącym Rady IZFiA Panem Krzysztofem Lewandowskim, Prezesem Pioneer Pekao TFI. Jak ocenia Pan miniony rok na rynku funduszy inwestycyjnych? K.L. To był dobry rok zarówno dla branży funduszy inwestycyjnych jak i samych klientów. W sumie od początku roku do końca listopada środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o +25%, co odpowiada kwocie +37 mld zł.inwestorzy chętnie korzystali z możliwości dywersyfikacji, jakie oferują TFI inwestując w akcje, obligacje korporacyjne i instrumenty pieniężne. Jednym z głównych czynników wpływających na przenoszenie środków z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych były historycznie niskie stopy procentowe w Polsce, a z drugiej strony klientów przyciągały również dobre wyniki inwestycyjne funduszy w poszczególnych kategoriach. Był to szczególnie udany okres dla tych, którzy postawili na fundusze akcji małych i średnich spółek rynku polskiego czy też zainwestowali w fundusze lokujące swoje aktywa na rynkach rozwiniętych, np. USA i Japonii.Podsumowując, klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni. Co uznałby Pan za największy sukces Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w minionym roku? K.L. Z punktu widzenia klientów i całej branży TFI kluczowe znaczenie miało na pewno uporządkowanie zasad opodatkowania odziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki zmianom legislacyjnym w tym zakresie spadkobiercy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zakupem jednostek przez spadkodawcę. W praktyce oznacza to, że przy zbywaniu odziedziczonych jednostek spadkobiercy zapłacą podatek tylko od wypracowanego zysku i nie zapłacą go w sytuacji, kiedy fundusz przyniósł straty. Izba aktywnie uczestniczyła w powstaniu nowych przepisów, zgłaszając uwagi do projektu, biorąc udział w konsultacjach środowiskowych i w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, a także interweniując u Rzecznika Praw Obywatelskich. Brała również udział w postępowaniach sądowych, które w tej sprawie toczyły się przy udziale TFI należących do Izby, m.in. Pioneer Pekao TFI. Drugim niewątpliwym osiągnięciem Izby, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest aktywny udział we wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy UCITS IV, zarówno na etapie tworzenia lokalnych regulacji jak w momencie ich implementacji. Krzysztof Lewandowski Prezes Pioneer Pekao TFI WYWIAD Jakie cele i wyzwania na 214 rok stoją przed Izbą? K.L. Do głównych obszarów działalności Izby należy wpływanie na przyjazność otoczenia prawnego dla funkcjonowania funduszy inwestycyjnych ale również prowadzenie edukacyjnych i promowanie wiedzy i ogólnej świadomości na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. W 214 roku jednym z wyzwań, jakie stoją przed Izbą będzie z pewnością implementacja postanowień Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (AIFM). Regulacje te niosą ze sobą konieczność zmian biznesowych, organizacyjnych i prawnych dla podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niebędącymi UCITS. Kolejnym wyzwaniem, na które chciałbym zwrócić uwagę jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego wymogów ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznychna cele podatkowe (tzw. FATCA), której celem jest ułatwienie

2 2 ściągania podatków przez amerykańskie urzędy podatkowe od obywateli i rezydentów USA, którzy ulokowali swoje aktywa poza USA. Nowa regulacja stwarza bowiem wiele problemów zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktyczną zmianą procedur przez polskie instytucje finansowe w tym TFI. Jakie korzyści widzi Pan w przynależności do Izby i dlaczego w Pana ocenie warto być członkiem Izby? K.L. Członkostwo w Izbie daje TFI wielowymiarowe korzyści, których doświadczamy na różnych polach naszej działalności. Jednym z takich obszarów jest płaszczyzna legislacyjna. Izba daje nam możliwość wpływania na otoczenie prawne, w jakim funkcjonują TFI poprzez prace w ramach Zespołów roboczych IZFiA. Opiniowanie aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych stanowisk czy rekomendacji środowiska (takich jak np. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Rekomendacja w sprawie dokumentu KII czy testy adekwatności i odpowiedniości) to tylko niektóre przykłady zakresu prac Zespołów. Obecnie najintensywniejsze prace toczą się w Zespołach, które zajmują się wdrożeniem regulacji FATCA oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W efekcie działalność w ramach Izby przyczynia się do rozwoju krajowego rynku kapitałowego i tworzenia rozwiązań prawnych, które są korzystne nie tylko dla towarzystw, ale również, albo przede wszystkim, dla klientów funduszy. Z perspektywy TFI ważne jest to, że możemy zabrać głos i przedstawić nasze racje przy tych regulacjach, które będą nas później obowiązywały. Bez Izby nie byłoby to możliwe. Z drugiej strony, oprócz możliwości wyrażenia własnego zdania, dzięki Izbie mamy bieżący dostęp do informacji ważnych dla funduszy inwestycyjnych, projektów regulacji, jakie nas dotyczą, a także stanowisk i opinii organów administracji rządowej, które mają wpływ na funkcjonowanie rynku. Będąc w Izbie wiem, że nic ważnego nas nie ominie. Ponad tymi wszystkimi atutami, jakie wymieniłem powyżej, bycie Członkiem IZFiA to przede wszystkim prestiż i poczucie przynależności do wyjątkowej organizacji, która dba o swoich członków i dba o rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W IV KWARTALE ROKU Czwarty kwartał r. był kolejnym, który branża funduszy inwestycyjnych może zaliczyć do udanych, nawet bardzo udanych. Wartość aktywów zarządzanych przez krajowe TFI podczas ostatnich trzech miesięcy roku zwiększyła się aż o 9% do poziomu 188,9 mld złotych. Wykres Aktywa funduszy inwestycyjnych (mln PLN) I II I II I II W IV kwartale nastąpiły zmiany w strukturze rynku. Liderem wprawdzie nadal są fundusze rynku niepublicznego (ponad 1/3 rynku i 61,7 mld), jednak w gronie funduszy kapitałowych na pierwsze miejsce wysunęły się fundusze mieszane (19% i 35,5 mld), wyprzedzając fundusze dłużne (31,5 mld) i akcyjne (31 mld). To bardzo duży awans funduszy mieszanych (16% rynku na koniec września), jednak wynika on głównie z przeklasyfikowania jednego z funduszy. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według wielkości aktywów Wykres 2 na koniec grudnia roku 33% 3% % 17% 12% 19% 16% Dłużne Akcji Mieszane Gotówkowe i rynku pieniężnego Rynku niepublicznego Absolutnej stopy zwrotu Surowcowe Końcówka roku skłoniła wielu inwestorów do powierzenia swoich środków funduszom inwestycyjnym. W całym czwartym kwartale do funduszy napłynęło 3,7 mld złotych, ponad dwa razy więcej niż kwartał wcześniej. Kwartalne saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych (mln PLN) Wykres I II I II W czwartym kwartale najwięcej pieniędzy trafiło do funduszy mieszanych, gotówkowych i rynku pieniężnego, absolutnej stopy zwrotu. Dodatnim saldem mogą się również pochwalić fundusze akcji i rynku niepublicznego. Ostatni kwartał roku był mniej korzystny dla funduszy dłużnych i funduszy surowcowych, które odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami klientów. Największa różnica w sprzedaży netto jest widoczna w przypadku funduszy mieszanych (saldo 125 mln na koniec września a na koniec grudnia 1,76 mld), jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że jeden z dużych funduszy dedykowanych w grudniu zmienił politykę inwestycyjną i realizował ją jako fundusz mieszany). Wykres Badania i raporty W IV kwartale Izba zrealizowała i opublikowała dwa raporty z badań zleconych Centrum Badania Opinii Społecznej: Wizerunek funduszy inwestycyjnych i Polacy a ulga podatkowa na IKZE. I II I Saldo nabyć i odkupień w poszczególnych grupach funduszy w IV kwartale roku (mln PLN) Akcji Dłużne Mieszane 1547 II WYDARZENIA RYNKOWE I AKTYWNOŚĆ IZBY 468 Gotówkowe i rynku pieniężnego Absolutnej stopy zwrotu PR, edukacja, publikacje Surowcowe Pozostałe (rynku niepublicznego)

3 3 Wizerunek funduszy inwestycyjnych Zrealizowane w październiku badanie pokazuje, że co ósmy Polak posiada doświadczenie z funduszami inwestycyjnymi (inwestował w przeszłości lub inwestuje obecnie). Do grona inwestorów należą przede wszystkim osoby młode (do 35 roku życia) i posiadające wyższe wykształcenie. Fundusze inwestycyjne w oczach Polaków to inwestycja długoterminowa, kojarzona z profesjonalnym zarządzaniem środków. Z badania wynika, że opinie o funduszach i plany inwestycyjne są często kształtowane pod wpływem dotychczasowych doświadczeń inwestorów. Osoby, które obecnie posiadają jednostki uczestnictwa dużo częściej od pozostałych postrzegają fundusze jako inwestycję dla każdego oraz inwestycję długoterminową. Częściej też kojarzą fundusze z dużymi zyskami niż z dużymi stratami oraz zamierzają inwestować w przyszłości. Polacy a ulga podatkowa na IKZE W ramach badania Polacy zostali zapytani o chęć odkładania środków w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w trzech przypadkach: przy pierwotnej skali podatkowej (18% i 32%), przy zryczałtowanym 1% podatku i w sytuacji braku podatku dochodowego na końcu inwestycji. Wyniki potwierdzają rosnące zainteresowanie odkładaniem środków w ramach IKZE wraz ze zmniejszającą się wysokością podatku. Przy pierwotnej skali podatkowej inwestowanie w IKZE deklaruje 23% badanych, przy 1% podatku odsetek chętnych do oszczędzania zwiększa się do ponad 1/3 (35%), natomiast całkowite zniesienie opodatkowania oszczędności w ramach IKZE zachęciłoby do oszczędzania ponad połowę Polaków. celów odbywać się będzie poprzez realizowanie wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych środowiska rynku kapitałowego. W ramach KW do tej pory zostały zrealizowane m.in. koncert Zespołu Les Tambours du Bronx i Lecha Janerki, wystawa przedwojennych papierów wartościowych, koncert Czarno-białe ślady dedykowany twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Więcej o projekcie na stronie Izba planuje włączenie się w projekt KW poprzez wsparcie merytoryczne w zakresie elementów dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych. Debata GPW Nasz Rynek Kapitałowy Dnia 25 października odbyła się debata Nasz Rynek Kapitałowy, co zmienić w prawie, by podnieść atrakcyjność polskiego publicznego rynku kapitałowego? organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie wziął udział Pan Prezes Marcin Dyl, który zaproponował wspieranie długoterminowego oszczędzania poprzez zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (tzw. Podatku Belki) od inwestycji trwających dłużej niż 3 lata (np. w fundusze inwestycyjne czy na giełdzie). I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa Dnia 2 grudnia odbyło się I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa. Izba została partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Celem Forum jest promocja dobrych praktyk wyceny spółki oraz aktywów niematerialnych w Polsce oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się wycenami przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Pełne raporty z badań znajdują się na stronie Raporty zostały rozesłane do mediów a wyniki badań były wielokrotnie przytaczane w artykułach prasowych. Publikacje w mediach W IV kwartale ukazało się w sumie 269 publikacji, które dotyczyły IZFiA, w tym 72 publikacje prasowe, 175 publikacji internetowych oraz 22 publikacje w mediach społecznościowych. Dużą część stanowiły publikacje, w których powoływano się na dane Izby dotyczące aktywów, nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych. Pozostałe publikacje dotyczyły w szczególności: tematyki dodatkowego oszczędzania na emeryturę i proponowanych przez Izbę zmian w III filarze, szczególnie w zakresie zmian podatkowych, wyników badania Polacy a ulga podatkowa na IKZE, problematyki opodatkowania spadkobierców jednostek uczestnictwa, udziału Izby w pracach nad dostosowaniem do wymogów amerykańskiej regulacji FATCA, propozycji zwolnienia z podatku Belki inwestycji długoterminowych, wizerunku funduszy inwestycyjnych na podstawie badania zleconego CBOS przez IZFiA Wizerunek funduszy inwestycyjnych, modelu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego. W IV kwartale artykuły dotyczące Izby pojawiały się również w mediach regionalnych: Polska Głos Wielkopolski Głos Koszaliński Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna Nowa Trybuna Opolska Polska Gazeta Wrocławska Dziennik Elbląski Polska Dziennik Zachodni Polska Dziennik Bałtycki Nowiny Finanse dla Rodziny Echo Dnia Kieleckie Polska Gazeta Krakowska Gazeta Olsztyńska Głos Szczeciński Głos Pomorza Polska Dziennik Łódzki Polska Metropolia Warszawska Inicjatywy wspierane przez Izbę Kapitalna Warszawa Kapitalna Warszawa to projekt Giełdy Papierów Wartościowych promujący Warszawę jako kapitałową stolicę regionu. Celem projektu jest również edukacja społeczeństwa, szczególnie dotarcie do grupy początkujących i potencjalnych inwestorów. Realizacja postawionych Capital Market Summit Dnia 5 grudnia Pan Prezes Marcin Dyl wziął udział w debacie pt. Capital Market Summit. Strategic Ideas. Celem debaty było zdefiniowanie i zainicjowanie przez instytucje rynku kapitałowego wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce a w dalszej perspektywie w regionie CEE. Miesięczne raporty dotyczące aktywów i przepływów i inne publikacje W IV kwartale Izba opublikowała cykliczne (miesięczne) analityczne raporty rynkowe dotyczące wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach (przy współpracy z Analizami Online S.A.) oraz salda wpłat i umorzeń w funduszach (raport własny Izby). Publikacje dotyczące trendów na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych Wszystkie raporty dostępne są na stronie PRAWO Udział Izby w pracach legislacyjnych W IV kwartale Izba aktywnie współpracowała z organami i instytucjami rządowymi w zakresie prac legislacyjnych mających wpływ na rynek funduszy inwestycyjnych. Najważniejsze inicjatywy podejmowane w tym obszarze dotyczyły następujących kwestii: Opodatkowanie spadkobierców uczestników funduszy inwestycyjnych W dniu 11 października zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczący zasad ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu

4 4 jednostek uczestnictwa przez spadkobiercę. IZFiA uczestniczyła w postępowaniu na prawach uczestnika postępowania. Wyrok robi wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sankcjonując de facto możliwość rozliczenia przez uczestnika-spadkobiercę, w momencie umarzania odziedziczonych jednostek uczestnictwa, kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez uczestnika-spadkodawcę z tytułu nabycia tychże. Kwestia dziedziczenia jednostek uczestnictwa została tez uregulowana od strony legislacyjnej. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 214 roku. Ustawa reguluje kwestie zmian podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym spadkobierców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności chodzi o umożliwienia zaliczenia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodu poczynionych przez spadkodawcę z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Do tej pory towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmagały się z problemem podatkowej nierówności dziedziczenia środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wobec dziedziczenia np. środków na lokatach bankowych lub gotówki. Inwestor, który odziedziczył jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%) od całej odziedziczonej kwoty a nie tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek był pobierany również w sytuacji, kiedy fundusz przyniósł straty. Ustawa kończy z nierównością funduszy inwestycyjnych w tym zakresie. Implementacja Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (AIFM) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przekazała uwagi środowiska funduszy inwestycyjnych do projektu założeń projektu ustawy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz wzięła udział w konferencji uzgodnieniowej. Część uwag IZFiA zostało uwzględnionych, a w kwestiach: ostatecznego kształtu ustawy (czy będzie to odrębna ustawa czy też jako nowelizacja obecnej ustawy o funduszach inwestycyjnych), zakresu podmiotowego regulacji, w tym objęcia SFIO stosującego ograniczenia inwestycyjne dla FIO reżimem regulacji AFI, odpowiedzialności administracyjnej ZAFI za działanie podmiotu, któremu powierzyło wykonywanie czynności oraz możliwości nałożenia kar pieniężnych za niewykonanie nakazu UKNF z art. 227b ustawy o funduszach inwestycyjnych, IZFiA zgłosiła rozbieżności. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dnia 1 stycznia 214 wchodzi w życie ustawa, w której wprowadzono opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych a na ostatnim etapie prac legislacyjnych zrezygnowano z propozycji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, które pozostaną w niezmienionym reżimie podatkowo-prawnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przekazała uwagi środowiska funduszy inwestycyjnych do ww. projektu oraz wzięła udział w konferencji uzgodnieniowej. Zmiany dotyczyły powstania Centralnego Podmiotu Rozliczeniowego w kontekście wymogów europejskiego rozporządzenia EMIR. Natomiast uwagi izby były wynikiem propozycji KNF-u zaostrzenia kar administracyjnych. Izba zakwestionowała zaostrzenie tych sankcji. Zmiany w systemie emerytalnym IZFiA zgłosiła uwagi do projektu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz zgłosiła także dodatkowe uwagi dotyczące zmian w funkcjonowaniu III filaru, tj. w zakresie IKE/IKZE oraz PPE. W listopadzie i grudniu Izba wysłała pisma do Sekretarz Stanu Pani Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP a także do Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza zawierające propozycje dotyczące usprawnienia funkcjonowania tego elementu systemu emerytalnego w Polsce oraz wyniki badania Polacy a ulga podatkowa na IKZE. FATCA W odpowiedzi na propozycje IZFiA odnośnie zmian legislacyjnych związanych z wdrożeniem regulacji FATCA. UKNF uznał, iż zgłoszone przez IZFiA propozycje mogą być punktem wyjścia do dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie, choć budzą w pewnym stopniu zastrzeżenia organu, w szczególności, jeśli chodzi o możliwość odmowy zawierania umów z wybranymi klientami lub też możliwość przymusowego odkupienia jednostek uczestnictwa tzw. opornych klientów w rozumieniu FATCA. TEMAT NUMERU Znaczenie dla rynku funduszy inwestycyjnych zmian w przepisach dotyczących opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Marcin Kowal Radca Prawny Doradca Zarządu IZFiA ds. Prawnych 1 Kto skorzysta? Końcówka ubiegłego roku przyniosła szereg zmian w kwestii jakże ważnej dla klientów funduszy inwestycyjnych. Obecnych klientów i tych przyszłych, którzy fundusze odziedziczą w spadku. Ci pierwsi nie muszą się już obawiać, że zamiast zysków obciążą swoje rodziny dodatkowymi kosztami. Ci drudzy natomiast przestaną się czuć poszkodowani i niesprawiedliwie potraktowani przez Urząd Skarbowy. Na nowo bowiem zostały określone zasady opodatkowania zysku ze zbycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa. Nowe przepisy dają możliwość spadkobiercom uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spadkodawcę na nabycie jednostek, które później odziedziczyli. Wyrok NSA Zaczęło się od precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października r., który odmiennie niż dotychczas, tj. na korzyść podatników, potraktował zasady sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa. NSA podtrzymał wydane wcześniej wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którymi spadkobierca ma prawo do zaliczania do własnych kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę. Innymi słowami, kwota jaka została kiedyś wydana na zakup funduszy, w momencie ich dziedziczenia jest traktowana tak, jakby została poniesiona przez spadkobiercę. Dla spadkobiercy ma to duże znaczenie ponieważ oznacza mniejszy podatek do zapłacenia (nie od całej odziedziczonej wartości funduszy, ale jedynie od faktycznego zysku). Wyrok NSA jest niezwykle istotny dla środowiska funduszy inwestycyjnych i podatników-uczestników dziedziczących jednostki uczestnictwa, ponieważ zrobił wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, (który do tej pory nie był skory do wydawania wyroków na korzyść podatników skarżących negatywne interpretacje indywidualne). Czas na ustawę Z dniem 1 stycznia 214 weszły w życie także zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednoznacznie rozstrzygają powyższą kwestię na korzyść podatników-spadkobierców, wpisując się w nurt ostatniego rozstrzygnięcia NSA. Co dają te zmiany spadkobiercom? Bardzo dużo. Do tej pory spadkobierca dziedziczący jednostki uczestnictwa, który nie decydował się na kontynuację inwestycji w funduszu inwestycyjnym i spieniężał odziedziczone jednostki uczestnictwa, zmuszony był do zapłacenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od zysku w funduszach kapitałowych od całości odziedziczonych środków, bez prawa do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu (czyli pieniędzy przeznaczonych na ich nabycie) poniesionych przez ich pierwotnego nabywcę, czyli spadkodawcę. Kwota podlegająca opodatkowaniu, pomniejszana była jedynie o kwotę zapłaconego podatku od spadków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podatkowi od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkowi Belki, podlega jedynie dochód z inwestycji, a więc przychód z inwestycji (aktualna na dzień umorzenia wartość jednostek uczestnictwa) pomniejszony o koszty jego uzyskania (koszt nabycia jednostek

5 5 uczestnictwa). Przedstawiona interpretacja prawa, którą często stosowały organy skarbowe, prowadziła do jawnego naruszenia konstytucyjnej zasady równości opodatkowania, ponieważ z tej samej inwestycji spadkodawca i spadkobierca płaciliby podatki w drastycznie różnej wysokości. Czasami dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że opodatkowaniu podlegał nawet dochód z inwestycji, (który był czystym dochodem z inwestycji dla spadkobiercy w rozumieniu organów podatkowych), która w rzeczywistości przyniosła stratę, (gdyby jednostki uczestnictwa umarzał spadkodawca przed śmiercią). Nowe lepsze prawo Od nowego roku osoby, które otrzymają w spadku jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą płaciły podatek jedynie od rzeczywistego zysku, jakie wypracowały te fundusze od momentu ich zakupu przez spadkodawcę. Czyli, w przypadku, gdy spadkobierca dziedziczy jednostki uczestnictwa o wartości 1 zł, na których nabycie spadkodawca wydał 2 zł i dokonuje ich jednoczesnego zbycia, to w chwili obecnej zapłaci 19% podatku Belki od kwoty 8 zł, a nie od 1 zł, jak miało to miejsce dotychczas. Są to więc wymierne, finansowo odczuwalne korzyści dla samych spadkobierców, jak i funduszy inwestycyjnych, które będą mogły działać już w jednoznacznym środowisku prawnym. Zmiany w przepisach dotyczących dziedziczenia funduszy inwestycyjnych to efekt wielomiesięcznej pracy całego środowiska funduszy inwestycyjnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, która angażowała się zarówno w prace legislacyjne jak i brała udział w postępowaniach administracyjnych. Kontakt: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, tel.: , fax: , We wszelkich kwestiach związanych z kwartalnikiem prosimy kontaktować się z: Mają Bolesławską, tel.: ,

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2006-2016 oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Tomasz Orlik, czerwiec 2016 Page 1 I For broker/dealer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

- Poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

- Poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Implementacja Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych Po konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję projektu. Ze względu na znaczną skalę zmian, projekt został

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, 7.05.2015 Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI Agenda Agenda

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES I KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.03.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego Opodatkowanie niektórych rodzajów dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z instrumentów finansowych notowanych na GPW - według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. (w zarysie) * * Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 21.02.2017r. Aneks nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r. do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Zapraszam do lektury, Małgorzata Rusewicz PREZES IGTE

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Zapraszam do lektury, Małgorzata Rusewicz PREZES IGTE N o 2 sierpień 2015 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Drodzy Państwo, Przekazujemy Państwu drugie wydanie Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo