Newsletter. Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami WYWIAD. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami WYWIAD. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Newsletter Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami 1 Szanowni Państwo, Początek roku to zwykle czas podsumowań. Spoglądając wstecz na ostatni kwartał roku i minione 12 miesięcy na rynku funduszy inwestycyjnych można mieć powody do zadowolenia i optymizmu. Rynek rósł i ciągle rośnie, aktywa są coraz wyższe i zbliżają się magicznej granicy 2 mld złotych. W całym ubiegłym roku do funduszy inwestycyjnych trafiło 21,4 mld nowych środków, co można odczytywać jako wzrost zaufania klientów do tej formy inwestycji. Zwieńczeniem dobrych wieści dobrego roku jest ostatni kwartał, którego dotyczy niniejszy numer kwartalnika. Podczas trzech ostatnich miesięcy roku Izba na pewno nie próżnowała, czego dowodem są m.in. dwa badania opinii społecznej, jakie opublikowaliśmy Wizerunek funduszy inwestycyjnych oraz Polacy a ulga podatkowa na IKZE. Rozstrzygnęliśmy także Konkurs na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych, a także angażowaliśmy się w liczne inicjatywy wspierające rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Udział Izby był szczególnie widoczny w zakresie publicznej debaty nad zmianami w systemie emerytalnym. Izba postulowała m.in. zmiany całkowitego zniesienia opodatkowania inwestycji zgromadzonych w ramach IKZE a także inne zmiany mające na celu usprawnienie działania produktów III filaru (IKE, PPE). Niewątpliwym sukcesem Izby i całego środowiska funduszy były zmiany dotyczące zasad opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Najpierw w październiku zapadł precedensowy wyrok NSA, zgodnie z którym spadkobierca ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę, co w praktyce oznacza mniejszy podatek do zapłacenia. Izba była uczestnikiem tego szczęśliwie zakończonego postępowania, które toczyło się ze skargi jednego z TFI Członka Izby. Jednocześnie przyjęto ustawę, która ostatecznie reguluje te kwestie. Zarówno wyrok jak i ustawa to efekt wielomiesięcznych wysiłków, apelów i interwencji Izby m.in. u Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardziej szczegółowe informacje o działaniach Izby w IV kwartale znajdą Państwo w niniejszym numerze kwartalnika. Szczególnie chciałbym Państwu polecić artykuł dotyczący znaczenia dla rynku funduszy inwestycyjnych zmian w zasadach opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa oraz wywiad z Przewodniczącym Rady Izby Panem Krzysztofem Lewandowskim. Na koniec pozostawię sobie życzenia. Życzę Państwu w nowym 214 roku tego co dla funduszy inwestycyjnych najważniejsze: wysokich stóp zwrotu, dodatniego salda nabyć i umorzeń, nowych klientów, tylko samych trafionych decyzji inwestycyjnych. A także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA Wywiad z Przewodniczącym Rady IZFiA Panem Krzysztofem Lewandowskim, Prezesem Pioneer Pekao TFI. Jak ocenia Pan miniony rok na rynku funduszy inwestycyjnych? K.L. To był dobry rok zarówno dla branży funduszy inwestycyjnych jak i samych klientów. W sumie od początku roku do końca listopada środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o +25%, co odpowiada kwocie +37 mld zł.inwestorzy chętnie korzystali z możliwości dywersyfikacji, jakie oferują TFI inwestując w akcje, obligacje korporacyjne i instrumenty pieniężne. Jednym z głównych czynników wpływających na przenoszenie środków z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych były historycznie niskie stopy procentowe w Polsce, a z drugiej strony klientów przyciągały również dobre wyniki inwestycyjne funduszy w poszczególnych kategoriach. Był to szczególnie udany okres dla tych, którzy postawili na fundusze akcji małych i średnich spółek rynku polskiego czy też zainwestowali w fundusze lokujące swoje aktywa na rynkach rozwiniętych, np. USA i Japonii.Podsumowując, klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni. Co uznałby Pan za największy sukces Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w minionym roku? K.L. Z punktu widzenia klientów i całej branży TFI kluczowe znaczenie miało na pewno uporządkowanie zasad opodatkowania odziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki zmianom legislacyjnym w tym zakresie spadkobiercy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zakupem jednostek przez spadkodawcę. W praktyce oznacza to, że przy zbywaniu odziedziczonych jednostek spadkobiercy zapłacą podatek tylko od wypracowanego zysku i nie zapłacą go w sytuacji, kiedy fundusz przyniósł straty. Izba aktywnie uczestniczyła w powstaniu nowych przepisów, zgłaszając uwagi do projektu, biorąc udział w konsultacjach środowiskowych i w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, a także interweniując u Rzecznika Praw Obywatelskich. Brała również udział w postępowaniach sądowych, które w tej sprawie toczyły się przy udziale TFI należących do Izby, m.in. Pioneer Pekao TFI. Drugim niewątpliwym osiągnięciem Izby, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest aktywny udział we wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy UCITS IV, zarówno na etapie tworzenia lokalnych regulacji jak w momencie ich implementacji. Krzysztof Lewandowski Prezes Pioneer Pekao TFI WYWIAD Jakie cele i wyzwania na 214 rok stoją przed Izbą? K.L. Do głównych obszarów działalności Izby należy wpływanie na przyjazność otoczenia prawnego dla funkcjonowania funduszy inwestycyjnych ale również prowadzenie edukacyjnych i promowanie wiedzy i ogólnej świadomości na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. W 214 roku jednym z wyzwań, jakie stoją przed Izbą będzie z pewnością implementacja postanowień Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (AIFM). Regulacje te niosą ze sobą konieczność zmian biznesowych, organizacyjnych i prawnych dla podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niebędącymi UCITS. Kolejnym wyzwaniem, na które chciałbym zwrócić uwagę jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego wymogów ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznychna cele podatkowe (tzw. FATCA), której celem jest ułatwienie

2 2 ściągania podatków przez amerykańskie urzędy podatkowe od obywateli i rezydentów USA, którzy ulokowali swoje aktywa poza USA. Nowa regulacja stwarza bowiem wiele problemów zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktyczną zmianą procedur przez polskie instytucje finansowe w tym TFI. Jakie korzyści widzi Pan w przynależności do Izby i dlaczego w Pana ocenie warto być członkiem Izby? K.L. Członkostwo w Izbie daje TFI wielowymiarowe korzyści, których doświadczamy na różnych polach naszej działalności. Jednym z takich obszarów jest płaszczyzna legislacyjna. Izba daje nam możliwość wpływania na otoczenie prawne, w jakim funkcjonują TFI poprzez prace w ramach Zespołów roboczych IZFiA. Opiniowanie aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych stanowisk czy rekomendacji środowiska (takich jak np. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Rekomendacja w sprawie dokumentu KII czy testy adekwatności i odpowiedniości) to tylko niektóre przykłady zakresu prac Zespołów. Obecnie najintensywniejsze prace toczą się w Zespołach, które zajmują się wdrożeniem regulacji FATCA oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych. W efekcie działalność w ramach Izby przyczynia się do rozwoju krajowego rynku kapitałowego i tworzenia rozwiązań prawnych, które są korzystne nie tylko dla towarzystw, ale również, albo przede wszystkim, dla klientów funduszy. Z perspektywy TFI ważne jest to, że możemy zabrać głos i przedstawić nasze racje przy tych regulacjach, które będą nas później obowiązywały. Bez Izby nie byłoby to możliwe. Z drugiej strony, oprócz możliwości wyrażenia własnego zdania, dzięki Izbie mamy bieżący dostęp do informacji ważnych dla funduszy inwestycyjnych, projektów regulacji, jakie nas dotyczą, a także stanowisk i opinii organów administracji rządowej, które mają wpływ na funkcjonowanie rynku. Będąc w Izbie wiem, że nic ważnego nas nie ominie. Ponad tymi wszystkimi atutami, jakie wymieniłem powyżej, bycie Członkiem IZFiA to przede wszystkim prestiż i poczucie przynależności do wyjątkowej organizacji, która dba o swoich członków i dba o rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W IV KWARTALE ROKU Czwarty kwartał r. był kolejnym, który branża funduszy inwestycyjnych może zaliczyć do udanych, nawet bardzo udanych. Wartość aktywów zarządzanych przez krajowe TFI podczas ostatnich trzech miesięcy roku zwiększyła się aż o 9% do poziomu 188,9 mld złotych. Wykres Aktywa funduszy inwestycyjnych (mln PLN) I II I II I II W IV kwartale nastąpiły zmiany w strukturze rynku. Liderem wprawdzie nadal są fundusze rynku niepublicznego (ponad 1/3 rynku i 61,7 mld), jednak w gronie funduszy kapitałowych na pierwsze miejsce wysunęły się fundusze mieszane (19% i 35,5 mld), wyprzedzając fundusze dłużne (31,5 mld) i akcyjne (31 mld). To bardzo duży awans funduszy mieszanych (16% rynku na koniec września), jednak wynika on głównie z przeklasyfikowania jednego z funduszy. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według wielkości aktywów Wykres 2 na koniec grudnia roku 33% 3% % 17% 12% 19% 16% Dłużne Akcji Mieszane Gotówkowe i rynku pieniężnego Rynku niepublicznego Absolutnej stopy zwrotu Surowcowe Końcówka roku skłoniła wielu inwestorów do powierzenia swoich środków funduszom inwestycyjnym. W całym czwartym kwartale do funduszy napłynęło 3,7 mld złotych, ponad dwa razy więcej niż kwartał wcześniej. Kwartalne saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych (mln PLN) Wykres I II I II W czwartym kwartale najwięcej pieniędzy trafiło do funduszy mieszanych, gotówkowych i rynku pieniężnego, absolutnej stopy zwrotu. Dodatnim saldem mogą się również pochwalić fundusze akcji i rynku niepublicznego. Ostatni kwartał roku był mniej korzystny dla funduszy dłużnych i funduszy surowcowych, które odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami klientów. Największa różnica w sprzedaży netto jest widoczna w przypadku funduszy mieszanych (saldo 125 mln na koniec września a na koniec grudnia 1,76 mld), jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że jeden z dużych funduszy dedykowanych w grudniu zmienił politykę inwestycyjną i realizował ją jako fundusz mieszany). Wykres Badania i raporty W IV kwartale Izba zrealizowała i opublikowała dwa raporty z badań zleconych Centrum Badania Opinii Społecznej: Wizerunek funduszy inwestycyjnych i Polacy a ulga podatkowa na IKZE. I II I Saldo nabyć i odkupień w poszczególnych grupach funduszy w IV kwartale roku (mln PLN) Akcji Dłużne Mieszane 1547 II WYDARZENIA RYNKOWE I AKTYWNOŚĆ IZBY 468 Gotówkowe i rynku pieniężnego Absolutnej stopy zwrotu PR, edukacja, publikacje Surowcowe Pozostałe (rynku niepublicznego)

3 3 Wizerunek funduszy inwestycyjnych Zrealizowane w październiku badanie pokazuje, że co ósmy Polak posiada doświadczenie z funduszami inwestycyjnymi (inwestował w przeszłości lub inwestuje obecnie). Do grona inwestorów należą przede wszystkim osoby młode (do 35 roku życia) i posiadające wyższe wykształcenie. Fundusze inwestycyjne w oczach Polaków to inwestycja długoterminowa, kojarzona z profesjonalnym zarządzaniem środków. Z badania wynika, że opinie o funduszach i plany inwestycyjne są często kształtowane pod wpływem dotychczasowych doświadczeń inwestorów. Osoby, które obecnie posiadają jednostki uczestnictwa dużo częściej od pozostałych postrzegają fundusze jako inwestycję dla każdego oraz inwestycję długoterminową. Częściej też kojarzą fundusze z dużymi zyskami niż z dużymi stratami oraz zamierzają inwestować w przyszłości. Polacy a ulga podatkowa na IKZE W ramach badania Polacy zostali zapytani o chęć odkładania środków w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w trzech przypadkach: przy pierwotnej skali podatkowej (18% i 32%), przy zryczałtowanym 1% podatku i w sytuacji braku podatku dochodowego na końcu inwestycji. Wyniki potwierdzają rosnące zainteresowanie odkładaniem środków w ramach IKZE wraz ze zmniejszającą się wysokością podatku. Przy pierwotnej skali podatkowej inwestowanie w IKZE deklaruje 23% badanych, przy 1% podatku odsetek chętnych do oszczędzania zwiększa się do ponad 1/3 (35%), natomiast całkowite zniesienie opodatkowania oszczędności w ramach IKZE zachęciłoby do oszczędzania ponad połowę Polaków. celów odbywać się będzie poprzez realizowanie wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych środowiska rynku kapitałowego. W ramach KW do tej pory zostały zrealizowane m.in. koncert Zespołu Les Tambours du Bronx i Lecha Janerki, wystawa przedwojennych papierów wartościowych, koncert Czarno-białe ślady dedykowany twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Więcej o projekcie na stronie Izba planuje włączenie się w projekt KW poprzez wsparcie merytoryczne w zakresie elementów dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych. Debata GPW Nasz Rynek Kapitałowy Dnia 25 października odbyła się debata Nasz Rynek Kapitałowy, co zmienić w prawie, by podnieść atrakcyjność polskiego publicznego rynku kapitałowego? organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W debacie wziął udział Pan Prezes Marcin Dyl, który zaproponował wspieranie długoterminowego oszczędzania poprzez zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (tzw. Podatku Belki) od inwestycji trwających dłużej niż 3 lata (np. w fundusze inwestycyjne czy na giełdzie). I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa Dnia 2 grudnia odbyło się I Forum Wyceny Przedsiębiorstwa. Izba została partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Celem Forum jest promocja dobrych praktyk wyceny spółki oraz aktywów niematerialnych w Polsce oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się wycenami przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Pełne raporty z badań znajdują się na stronie Raporty zostały rozesłane do mediów a wyniki badań były wielokrotnie przytaczane w artykułach prasowych. Publikacje w mediach W IV kwartale ukazało się w sumie 269 publikacji, które dotyczyły IZFiA, w tym 72 publikacje prasowe, 175 publikacji internetowych oraz 22 publikacje w mediach społecznościowych. Dużą część stanowiły publikacje, w których powoływano się na dane Izby dotyczące aktywów, nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych. Pozostałe publikacje dotyczyły w szczególności: tematyki dodatkowego oszczędzania na emeryturę i proponowanych przez Izbę zmian w III filarze, szczególnie w zakresie zmian podatkowych, wyników badania Polacy a ulga podatkowa na IKZE, problematyki opodatkowania spadkobierców jednostek uczestnictwa, udziału Izby w pracach nad dostosowaniem do wymogów amerykańskiej regulacji FATCA, propozycji zwolnienia z podatku Belki inwestycji długoterminowych, wizerunku funduszy inwestycyjnych na podstawie badania zleconego CBOS przez IZFiA Wizerunek funduszy inwestycyjnych, modelu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego. W IV kwartale artykuły dotyczące Izby pojawiały się również w mediach regionalnych: Polska Głos Wielkopolski Głos Koszaliński Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna Nowa Trybuna Opolska Polska Gazeta Wrocławska Dziennik Elbląski Polska Dziennik Zachodni Polska Dziennik Bałtycki Nowiny Finanse dla Rodziny Echo Dnia Kieleckie Polska Gazeta Krakowska Gazeta Olsztyńska Głos Szczeciński Głos Pomorza Polska Dziennik Łódzki Polska Metropolia Warszawska Inicjatywy wspierane przez Izbę Kapitalna Warszawa Kapitalna Warszawa to projekt Giełdy Papierów Wartościowych promujący Warszawę jako kapitałową stolicę regionu. Celem projektu jest również edukacja społeczeństwa, szczególnie dotarcie do grupy początkujących i potencjalnych inwestorów. Realizacja postawionych Capital Market Summit Dnia 5 grudnia Pan Prezes Marcin Dyl wziął udział w debacie pt. Capital Market Summit. Strategic Ideas. Celem debaty było zdefiniowanie i zainicjowanie przez instytucje rynku kapitałowego wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce a w dalszej perspektywie w regionie CEE. Miesięczne raporty dotyczące aktywów i przepływów i inne publikacje W IV kwartale Izba opublikowała cykliczne (miesięczne) analityczne raporty rynkowe dotyczące wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach (przy współpracy z Analizami Online S.A.) oraz salda wpłat i umorzeń w funduszach (raport własny Izby). Publikacje dotyczące trendów na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych Wszystkie raporty dostępne są na stronie PRAWO Udział Izby w pracach legislacyjnych W IV kwartale Izba aktywnie współpracowała z organami i instytucjami rządowymi w zakresie prac legislacyjnych mających wpływ na rynek funduszy inwestycyjnych. Najważniejsze inicjatywy podejmowane w tym obszarze dotyczyły następujących kwestii: Opodatkowanie spadkobierców uczestników funduszy inwestycyjnych W dniu 11 października zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczący zasad ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu

4 4 jednostek uczestnictwa przez spadkobiercę. IZFiA uczestniczyła w postępowaniu na prawach uczestnika postępowania. Wyrok robi wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sankcjonując de facto możliwość rozliczenia przez uczestnika-spadkobiercę, w momencie umarzania odziedziczonych jednostek uczestnictwa, kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez uczestnika-spadkodawcę z tytułu nabycia tychże. Kwestia dziedziczenia jednostek uczestnictwa została tez uregulowana od strony legislacyjnej. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 214 roku. Ustawa reguluje kwestie zmian podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym spadkobierców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności chodzi o umożliwienia zaliczenia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodu poczynionych przez spadkodawcę z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Do tej pory towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmagały się z problemem podatkowej nierówności dziedziczenia środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wobec dziedziczenia np. środków na lokatach bankowych lub gotówki. Inwestor, który odziedziczył jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%) od całej odziedziczonej kwoty a nie tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek był pobierany również w sytuacji, kiedy fundusz przyniósł straty. Ustawa kończy z nierównością funduszy inwestycyjnych w tym zakresie. Implementacja Dyrektywy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych (AIFM) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przekazała uwagi środowiska funduszy inwestycyjnych do projektu założeń projektu ustawy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz wzięła udział w konferencji uzgodnieniowej. Część uwag IZFiA zostało uwzględnionych, a w kwestiach: ostatecznego kształtu ustawy (czy będzie to odrębna ustawa czy też jako nowelizacja obecnej ustawy o funduszach inwestycyjnych), zakresu podmiotowego regulacji, w tym objęcia SFIO stosującego ograniczenia inwestycyjne dla FIO reżimem regulacji AFI, odpowiedzialności administracyjnej ZAFI za działanie podmiotu, któremu powierzyło wykonywanie czynności oraz możliwości nałożenia kar pieniężnych za niewykonanie nakazu UKNF z art. 227b ustawy o funduszach inwestycyjnych, IZFiA zgłosiła rozbieżności. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dnia 1 stycznia 214 wchodzi w życie ustawa, w której wprowadzono opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych a na ostatnim etapie prac legislacyjnych zrezygnowano z propozycji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, które pozostaną w niezmienionym reżimie podatkowo-prawnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przekazała uwagi środowiska funduszy inwestycyjnych do ww. projektu oraz wzięła udział w konferencji uzgodnieniowej. Zmiany dotyczyły powstania Centralnego Podmiotu Rozliczeniowego w kontekście wymogów europejskiego rozporządzenia EMIR. Natomiast uwagi izby były wynikiem propozycji KNF-u zaostrzenia kar administracyjnych. Izba zakwestionowała zaostrzenie tych sankcji. Zmiany w systemie emerytalnym IZFiA zgłosiła uwagi do projektu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz zgłosiła także dodatkowe uwagi dotyczące zmian w funkcjonowaniu III filaru, tj. w zakresie IKE/IKZE oraz PPE. W listopadzie i grudniu Izba wysłała pisma do Sekretarz Stanu Pani Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP a także do Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza zawierające propozycje dotyczące usprawnienia funkcjonowania tego elementu systemu emerytalnego w Polsce oraz wyniki badania Polacy a ulga podatkowa na IKZE. FATCA W odpowiedzi na propozycje IZFiA odnośnie zmian legislacyjnych związanych z wdrożeniem regulacji FATCA. UKNF uznał, iż zgłoszone przez IZFiA propozycje mogą być punktem wyjścia do dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie, choć budzą w pewnym stopniu zastrzeżenia organu, w szczególności, jeśli chodzi o możliwość odmowy zawierania umów z wybranymi klientami lub też możliwość przymusowego odkupienia jednostek uczestnictwa tzw. opornych klientów w rozumieniu FATCA. TEMAT NUMERU Znaczenie dla rynku funduszy inwestycyjnych zmian w przepisach dotyczących opodatkowania dziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Marcin Kowal Radca Prawny Doradca Zarządu IZFiA ds. Prawnych 1 Kto skorzysta? Końcówka ubiegłego roku przyniosła szereg zmian w kwestii jakże ważnej dla klientów funduszy inwestycyjnych. Obecnych klientów i tych przyszłych, którzy fundusze odziedziczą w spadku. Ci pierwsi nie muszą się już obawiać, że zamiast zysków obciążą swoje rodziny dodatkowymi kosztami. Ci drudzy natomiast przestaną się czuć poszkodowani i niesprawiedliwie potraktowani przez Urząd Skarbowy. Na nowo bowiem zostały określone zasady opodatkowania zysku ze zbycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa. Nowe przepisy dają możliwość spadkobiercom uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spadkodawcę na nabycie jednostek, które później odziedziczyli. Wyrok NSA Zaczęło się od precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października r., który odmiennie niż dotychczas, tj. na korzyść podatników, potraktował zasady sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa. NSA podtrzymał wydane wcześniej wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którymi spadkobierca ma prawo do zaliczania do własnych kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę. Innymi słowami, kwota jaka została kiedyś wydana na zakup funduszy, w momencie ich dziedziczenia jest traktowana tak, jakby została poniesiona przez spadkobiercę. Dla spadkobiercy ma to duże znaczenie ponieważ oznacza mniejszy podatek do zapłacenia (nie od całej odziedziczonej wartości funduszy, ale jedynie od faktycznego zysku). Wyrok NSA jest niezwykle istotny dla środowiska funduszy inwestycyjnych i podatników-uczestników dziedziczących jednostki uczestnictwa, ponieważ zrobił wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, (który do tej pory nie był skory do wydawania wyroków na korzyść podatników skarżących negatywne interpretacje indywidualne). Czas na ustawę Z dniem 1 stycznia 214 weszły w życie także zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednoznacznie rozstrzygają powyższą kwestię na korzyść podatników-spadkobierców, wpisując się w nurt ostatniego rozstrzygnięcia NSA. Co dają te zmiany spadkobiercom? Bardzo dużo. Do tej pory spadkobierca dziedziczący jednostki uczestnictwa, który nie decydował się na kontynuację inwestycji w funduszu inwestycyjnym i spieniężał odziedziczone jednostki uczestnictwa, zmuszony był do zapłacenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od zysku w funduszach kapitałowych od całości odziedziczonych środków, bez prawa do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu (czyli pieniędzy przeznaczonych na ich nabycie) poniesionych przez ich pierwotnego nabywcę, czyli spadkodawcę. Kwota podlegająca opodatkowaniu, pomniejszana była jedynie o kwotę zapłaconego podatku od spadków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podatkowi od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkowi Belki, podlega jedynie dochód z inwestycji, a więc przychód z inwestycji (aktualna na dzień umorzenia wartość jednostek uczestnictwa) pomniejszony o koszty jego uzyskania (koszt nabycia jednostek

5 5 uczestnictwa). Przedstawiona interpretacja prawa, którą często stosowały organy skarbowe, prowadziła do jawnego naruszenia konstytucyjnej zasady równości opodatkowania, ponieważ z tej samej inwestycji spadkodawca i spadkobierca płaciliby podatki w drastycznie różnej wysokości. Czasami dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że opodatkowaniu podlegał nawet dochód z inwestycji, (który był czystym dochodem z inwestycji dla spadkobiercy w rozumieniu organów podatkowych), która w rzeczywistości przyniosła stratę, (gdyby jednostki uczestnictwa umarzał spadkodawca przed śmiercią). Nowe lepsze prawo Od nowego roku osoby, które otrzymają w spadku jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będą płaciły podatek jedynie od rzeczywistego zysku, jakie wypracowały te fundusze od momentu ich zakupu przez spadkodawcę. Czyli, w przypadku, gdy spadkobierca dziedziczy jednostki uczestnictwa o wartości 1 zł, na których nabycie spadkodawca wydał 2 zł i dokonuje ich jednoczesnego zbycia, to w chwili obecnej zapłaci 19% podatku Belki od kwoty 8 zł, a nie od 1 zł, jak miało to miejsce dotychczas. Są to więc wymierne, finansowo odczuwalne korzyści dla samych spadkobierców, jak i funduszy inwestycyjnych, które będą mogły działać już w jednoznacznym środowisku prawnym. Zmiany w przepisach dotyczących dziedziczenia funduszy inwestycyjnych to efekt wielomiesięcznej pracy całego środowiska funduszy inwestycyjnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, która angażowała się zarówno w prace legislacyjne jak i brała udział w postępowaniach administracyjnych. Kontakt: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, tel.: , fax: , We wszelkich kwestiach związanych z kwartalnikiem prosimy kontaktować się z: Mają Bolesławską, tel.: ,

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo