Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych u dzieci niskorosłych z somatotropinową niedoczynnością przysadki Relationship between Magnetic Resonance Image of the Pituitary Gland and Growth Hormone Concentrations in Short-stature Children with Growth Hormone Deficiency 1 Maria Kalina, 1 Barbara Kalina-Faska, 2 Katarzyna Gruszczyńska, 1 Aleksandra Januszek-Trzciąkowska, 3 Ewa Kluczewska, 1 Ewa Małecka-Tendera 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 3 Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu Adres do korespondencji: Maria Kalina, Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki, ul. Medyków 16, Katowice, Słowa kluczowe: niedobór hormonu wzrostu, rezonans magnetyczny, ektopia tylnego płata przysadki, zespół pustego siodła, dzieci Key words: growth hormone deficiency, magnetic resonance, ectopy of the posterior pituitary, empty sella syndrome, children STRESZCZENIE/ABSTRACT Wstęp. W literaturze istnieją sprzeczne doniesienia na temat zależności pomiędzy morfologią przysadki a jej funkcją wydzielniczą w grupie dzieci z niedoborem hormonu wzrostu (GH). Celem pracy było określenie związku między stężeniami GH a wymiarami i ewentualnymi nieprawidłowościami strukturalnymi przysadki u dzieci z niedoborem GH (GHD). Materiał i metody. Przebadano 85 niskorosłych dzieci (56 chłopców i 29 dziewcząt; w wieku od 7,7 do 18,7 lat), u których klinicznie i laboratoryjnie rozpoznano GHD. W badaniu metodą rezonansu magnetycznego MR (Magnetom Impact, Siemens, 1,0 T) oceniano wysokość, wymiar poprzeczny i przednio-tylny przysadki oraz wyliczano jej objętość. Zwracano uwagę na położenie tylnego płata przysadki, radiologiczne cechy zespołu pustego siodła (ZPS) i inne anomalie linii pośrodkowej. Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie znamiennych zależności pomiędzy maksymalnym stężeniem GH (GHmax) i wymiarami przysadki w grupie dzieci z prawidłowym obrazem MR. U pacjentów z ZPS GHmax znamiennie dodatnio korelowało z wysokością (r=0,309; p=0,016), wymiarem poprzecznym (r=0,262; p=0,045) i objętością przysadki (r=0,329; p=0,010). W grupie z ektopią tylnego płata przysadki (EPP) stwierdzono dodatnie korelacje między stężeniem GH i wszystkimi wymiarami przysadki (wysokość 35

2 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 [6,7]. Natomiast Guyda [8] w obszernym opracowaniu na temat czterdziestoletniej historii leczenia hormonem wzrostu, wskazuje na niedostateczne rozpowszechnienie metod obrazowania okolicy podwzgórzowo-przysadkowej jako jedną z przyczyn powodujących trudności w ocenie wydzielania GH u dzieci. Pierwsze doniesienia na temat zastosowania MR w badaniu przysadki mózgowej pojawiły się w 1983 roku [9]. Metoda MR odznacza się małą ilością artefaktów ze struktur kostnych, bardzo dobrą rozdzielczością kontrastową i możliwością obrazowania wielopłaszczyznowego [10]. Brak narażenia na promieniowanie rentgenowskie w MR ma istotne znaczenie szczególnie w badaniu dzieci i osób młodych [10]. Kolejną zaletą MR, dzięki użyciu środków kontrastowych, jest wykorzystanie tej metody w diagnostyce zmian rozrostowych [11]. Poza tym możliwe jest dokładniejsze zobrazowanie takich struktur, jak lejek przysadki, co pośrednio pomaga wnioskować na temat funkcji przysadki [11]. Metoda MR wykorzystywana jest również w uwidocznieniu wrodzonych wad strukturalnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, a w dziedzinie endokrynologii szczególne znaczenie mają wady linii pośrodkowej, którym częstokroć towar=0,415 p=0,002; wymiar poprzeczny r=0,316 p=0,025; wymiar przednio-tylny r=0,259 p=0,045; objętość r=0,431 p=0,001). Porównując poszczególne grupy, stwierdzono znamiennie niższe stężenia GH w grupie dzieci z EPP i ZPS w porównaniu z grupą pacjentów o prawidłowym obrazie przysadki (ZPS p=0,049; EPP p=0,011). Stężenia GH w grupie EPP i ZPS nie różniły się statystycznie. Wnioski: Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że wydzielanie GH jest zależne od wymiarów przysadki jedynie przy współistniejących anomaliach strukturalnych gruczołu takich jak ektopia tylnego płata i zespół pustego siodła, które jednocześnie wiążą się z niższymi stężeniami GH uzyskiwanymi w testach stymulacyjnych. Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 Introduction. Literature reports correlating structure of the pituitary gland and growth hormone (GH) secretion tend to be inconsistent. The aim of the study was to assess the relationship between GH concentrations and pituitary size as well as possible structural abnormalities of the gland in children with growth hormone deficiency (GHD). Material and methods. The study group consisted of 85 short-stature children (56 boys and 29 girls; 7,7 to 18,7 years old) fulfilling clinical and laboratory criteria of GHD. Growth hormone concentrations were assayed in 2 stimulation tests. Height, width, length, volume of the pituitary were evaluated by magnetic resonance MR (Magnetom Impact, Siemens, 1,0 T). Besides localization of the posterior pituitary, radiological signs of empty sella and other midline defects were assessed. Results. No significant correlations between maximal GH concentration (GHmax) and pituitary size were found in the group with normal pituitary image. In patients with empty sella syndrome GHmax positively correlated with pituitary height (r=0,309; p=0,016), width (r=0,262; p=0,045) and volume (r=0,329; p=0,010). In the group with ectopy of the posterior pituitary GHmax correlated positively with all pituitary parameters (height r=0,415 p=0,002; width r=0,316 p=0,025; length r=0,259 p=0,045; volume r=0,431 p=0,001). Significantly lower GH concentrations were found in the group with ectopy of the posterior pituitary and empty sella syndrome as compared to children with normal image of the pituitary (empty sella vs normal p=0,049; ectopy vs normal p=0,011). Concentrations of GH did not differ significantly between groups with ectopy of the posterior pituitary and empty sella syndrome. Conclusions. On the ground of these results it can be concluded that GH secretion depends on the pituitary size only in coexisting structural defects such as ectopy of the posterior pituitary and empty sella, in which GH concentrations in stimulation tests are significantly lower as compared to normal pituitary. Pediatr. Endocrinol., 6/2007;3(20):35-44 Wstęp Ze względu na duże koszty leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu (rhgh) czynione są starania w kierunku zwiększenia swoistości i czułości całości procesu diagnostycznego. Stosuje się różne testy stymulacyjne określające funkcję hormonalną osi podwzgórzowo-przysadkowej, oznaczenia czynników wzrostowych, takich jak insulinopodobny czynnik wzrostowy I (IGF-I) czy białka wiążącego IGF (IGFBP-3), stymulację hormonami płciowymi, tzw. priming, oraz przyjmuje się niższe wartości odcięcia w testach stymulacyjnych określających wydzielanie hormonu wzrostu (GH) [1,2]. Mimo to ocena wyników laboratoryjnych jest często niejednoznaczna. Żaden z dostępnych testów nie odznacza się ani 100% czułością, ani 100% swoistością [3,4,5]. Według wytycznych towarzystw endokrynologicznych, takich jak Growth Hormone Research Society i Lawson Wilkins Pediatric Endocrinology Society wykonywanie testów stymulacyjnych nie jest konieczne, przy jednoczesnym występowaniu klinicznych cech niedoboru GH i stwierdzeniu nieprawidłowości strukturalnych okolicy podwzgórzowo-przysadkowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego (MR) 36

3 Kalina M. i inni Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu... rzyszą zaburzenia czynnościowe osi podwzgórzowo-przysadkowej [12,13]. Doniesienia literaturowe na temat związku pomiędzy morfologią przysadki mózgowej a jej funkcją wydzielniczą u dzieci z niedoborem GH są często sprzeczne. Stąd celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu MR a stężeniami GH w testach stymulacyjnych u dzieci niskorosłych z somatotropinową niedoczynnością przysadki. Materiał i metody Grupa badana obejmowała 85 dzieci (56 chłopców i 29 dziewcząt), skierowanych do Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach z powodu niskorosłości. Pacjenci byli w wieku od 7,7 do 18,7 lat (mediana wynosiła 14,2 lata). Trzydzieścioro (35,3%) dzieci było w okresie przedpokwitaniowym, 38 (44,7%) wykazywało cechy dojrzewania w stadium II wg Tannera, a 17 (20,0%) w stadium III wg Tannera. Kryteriami włączenia do badania były: niski wzrost (<2 SD), wolne tempo wzrastania (<10pc), niedobór GH na podstawie oznaczeń stężenia GH nie przekraczającego 20 miu/l w dwóch testach stymulacyjnych. Kryteriami wyłączenia z badania były (na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i oznaczeń laboratoryjnych): aberracje chromosomalne, zespoły dysmorficzne, dysplazje kostne, mała urodzeniowa masa ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA), zespoły wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR), choroby przewlekłe, w tym zaburzenia wchłaniania i trawienia, choroby nerek, przypadki nabytego niedoboru GH. U wszystkich pacjentów przeprowadzono wywiad ogólnopediatryczny oraz rodzinny, uwzględniający schemat dojrzewania i wzrastania w rodzinie. Badanie fizykalne dziecka uwzględniało trzykrotne pomiary wysokości ciała i określenie średniej wzrostu z trzech pomiarów uzyskanych na stadiometrze Harpendena z dokładnością do 1 mm. Wysokość dziecka odniesiono do siatek centylowych wg Palczewskiej, Niedźwieckiej [14]. Oznaczenia laboratoryjne Przeprowadzono dwa testy stymulacyjne: po dożylnym podaniu insuliny w dawce 0,1 j/kg masy ciała (Actrapid, NovoNordisk) i uzyskaniu stanu hipoglikemii (tj. stężenia glukozy poniżej 40 mg/dl), po doustnym mg/m podaniu klonidyny w dawce 0,15 2 powierzchni ciała (Iporel, Jelfa). W przypadku braku klinicznych cech dojrzewania u chłopców po 9 roku życia, a u dziewcząt po 8 roku życia, oznaczenia GH były poprzedzone stymulacją hormonami płciowymi (priming), po podaży preparatu estradiolu (Progynova 21 mite, Schering AG) w dawce 0,001g/24 godziny przez 3 dni. Natomiast dzieci otyłe (wskaźnik masy ciała BMI >97pc) pozostawały na czczo przez 48 godzin przed oznaczeniami GH. Stężenie GH oznaczano chemiluminescencyjną metodą immunometryczną (Immulite, Euro/DPC). Niedobór GH rozpoznawano w przypadku stężeń GH w testach stymulacyjnych poniżej 20 miu/l. Badania obrazowe Badanie MR przysadki mózgowej wykonano w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Klinicznego nr 6 w Katowicach tomografem MR Magnetom Impact (Siemens) o natężeniu pola 1,0 T, z użyciem cewki głowowej. Badanie wykonano w płaszczyznach czołowych i strzałkowych na poziomie przysadki mózgowej, warstwą 3 mm. Płaszczyzny strzałkowe układano równolegle do linii pośrodkowej na zdjęciu pilotowym w płaszczyźnie czołowej. Stosowano sekwencje SE echa spinowego/t1 zależne przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego gadoliny (Magnevist, Schering) w dawce 0,1 ml/kg masy ciała. Żadne z dzieci nie wymagało znieczulenia ogólnego. Ocenie poddawano: a) wysokość przysadki [mm] maksymalny wymiar prostopadle do dna siodła tureckiego mierzony w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, b) długość przysadki [mm] w wymiarze przedniotylnym, oceniana w płaszczyźnie strzałkowej, c) wymiar poprzeczny przysadki [mm] na zdjęciu w płaszczyźnie czołowej d) objętość przysadki mózgowej uwzględniająca parametry a-c, obliczona według uproszczonej formuły, wyprowadzonej ze wzoru na elipsoidę 4/3π (wysokość/2 x wymiar przednio-tylny/2 x szerokość/2) [15]. Hiperintensywny płat tylny był ujęty w pomiarach całej przysadki. Poza tym oceniano widoczność i położenie lejka oraz anomalie rozwojowe i zmiany patologiczne okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, takie jak ektopowe położenie tylnego płata przysadki mózgowej (EPP), zespół pustego 37

4 Praca oryginalna lub częściowo pustego siodła tureckiego (ZPS) oraz inne wady linii pośrodkowej. Radiologiczne cechy zespołu częściowo pustego siodła ZPS stwierdzano w przypadku braku całkowitego wypełnienia przez gruczoł przestrzeni siodła i zajmowania go przynajmniej częściowo przez płyn mózgowo-rdzeniowy, z wpuklaniem się przestrzeni podpajęczynówkowej poniżej linii przepony siodła (tj. poniżej linii pomiędzy górnym brzegiem guzka siodła a górną częścią grzbietu siodła). Natomiast zespół pustego siodła tureckiego definiowany był w przypadku występowania przysadki o wysokości mniejszej niż 2 mm i wypełnienia więcej niż połowy przestrzeni siodła przez płyn mózgowo-rdzeniowy [16]. Analiza statystyczna Normalność rozkładów badano, wykorzystując test parametryczny Lillieforsa. Hipotezę o jednorodności wariancji weryfikowano z użyciem statystyki Bartletta. Analizę porównawczą grup dla zmiennych o rozkładach normalnych przeprowadzono z użyciem standardowego algorytmu ANO- VA oraz testu t-studenta. W przypadku występowania odstępstw rozkładów od rozkładu normalnego i/lub brak jednorodności wariancji hipotezę o zgodności rozkładów pomiędzy podgrupami weryfikowano, wykorzystując rangowy test nieparametryczny ANOVA Kruskala-Wallisa oraz test U Manna-Whitneya. Zależności pomiędzy zmiennymi ciągłymi oceniano, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona albo Spearmanna w zależności od rozkładów analizowanych zmiennych. Wyniki analiz uznano za znamienne statystycznie, jeśli poziom p był mniejszy od 0,05. Opiekunowie pacjentów oraz pacjenci powyżej 16 roku życia udzielili pisemnej zgody na wyżej wymienione procedury diagnostyczne. Według opinii Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Śląskiej Akademii Medycznej z dnia roku, przedstawiane badanie w świetle Ustawy o Zawodzie Lekarza nie ma cech eksperymentu medycznego i nie podlega ocenie Komisji Bioetycznej. Wyniki Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 Struktura i wymiary przysadki w badaniu MR Na podstawie badania MR wyodrębniono dwie grupy nieprawidłowości strukturalnych okolicy podwzgórzowo-przysadkowej: 1) grupa z ektopowo zlokalizowanym tylnym płatem przysadki EPP, 2) grupa z radiologicznymi cechami zespołu pustego/częściowo pustego siodła tureckiego ZPS. Tab. I. Wymiary przysadki w zależności od obrazu przysadki w badaniu MR. (Q1 dolny kwartyl; Q3 górny kwartyl; Min wartość minimalna; Max wartość maksymalna; SD standard deviation; p poziom istotności) Tab. I. Pituitary dimensions in relation to MR image of the pituitary. (Q1 lower quartile; Q3 upper quartile; Min minimal value; Max maximal value; SD standard deviation; p significance level) Mediana Q1 Q3 Min Max Średnia SD 1. Prawidłowy obraz MR (N=63) 2. ZPS (N=12) 3. EPP (N=10) 1. Prawidłowy obraz MR (N=63) 2. ZPS (N=12) 3. EPP (N=10) 1. Prawidłowy obraz MR (N=63) 2. ZPS (N=12) 3. EPP (N=10) 4,0 1,3 1,5 Wysokość przysadki [mm] 4,0 1,0 1,0 Poziomy istotności dla różnic między grupami: 1 vs 2 p<0,001; 1 vs 3 p<0,001; 2 vs 3 p=0,465 10,0 7,5 8,5 5,0 2,0 3,0 Wymiar poprzeczny przysadki [mm] 10,0 4,0 5,0 11,0 9,5 9,0 2,0 0,5 1,0 7,0 1,0 0,5 7,0 3,5 5,0 14,0 11,0 10,0 Poziomy istotności dla różnic między grupami: 1 vs 2 p<0,001; 1 vs 2 p<0,001; 2 vs 3 p=0,893 8,0 7,5 7,0 Wymiar przednio-tylny przysadki [mm] 7,3 6,5 6,0 9,0 8,0 8,0 5,0 3,0 2,0 11,0 10,0 10,0 Poziomy istotności dla różnic między grupami: 1 vs 2 p=0,042; 1 vs 3 p=0,017; 2 vs 3 p=0,615 4,3 1,6 2,2 10,4 6,8 7,0 8,3 7,0 6,5 1,0 0,9 1,5 1,4 3,3 3,6 1,2 2,1 2,5 38

5 Kalina M. i inni Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu... Tab. II. Objętość przysadki w zależności od obrazu przysadki w badaniu MR. (Q1 dolny kwartyl; Q3 górny kwartyl; Min wartość minimalna; Max wartość maksymalna; SD standard deviation; p poziom istotności) Tab. II. Pituitary volume in relation to MR image of the pituitary. (Q1 lower quartile; Q3 upper quartile; Min minimal value; Max maximal value; SD standard deviation; p significance level) Objętość przysadki [mm 3 ] Mediana Q1 Q3 Min Max Średnia SD 1. Prawidłowy obraz MR (N=63) 2. ZPS (N=12) 3. EPP (N=10) 176,0 33,3 51,0 131,0 13,0 15,0 236,3 76,0 108,0 84,0 2,3 0,8 330,0 154,0 200,0 187,1 47,7 72,7 68,0 45,6 72,5 Poziomy istotności dla różnic między grupami: 1 vs 2 p<0,001; 1 vs 3 p<0,001; 2 vs 3 p=0,337 Ryc.1. Rozkład objętości przysadki w zależności od obrazu MR Fig.1. Distribution of the pituitary volume in relation to MR image W przypadku współistnienia cech przerwanego lub słabo widocznego lejka, hipoplazji przysadki i ektopii tylnego płata przysadki, ta ostatnia nieprawidłowość warunkowała przynależność do grupy. Nieprawidłowości strukturalne w badaniu MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej stwierdzono u 22 (25,9%) dzieci. U 12 (14,1%) pacjentów występował ZPS, a u 10 (11,8%) EPP. Poza tym u jednej dziewczynki uwidoczniono niedorozwój ciała modzelowatego i agenezję przegrody przeźroczystej, a u jednego chłopca malformację typu Arnold-Chiari I. Wymiary przysadki były znamiennie mniejsze w grupach ZPS i EPP w porównaniu z grupą dzieci z prawidłowym obrazem MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (tabele I-II, ryc.1). Zależności między maksymalnym stężeniem GH w testach stymulacyjnych a wymiarami przysadki Wartości maksymalnego stężenia GH (Ghmax) w testach stymulacyjnych w całej grupie badanej korelowały dodatnio ze wszystkimi wymiarami przysadki (tabela III). Jednak ze względu na fakt, że wielkość przysadki była związana z występowaniem nieprawidłowości strukturalnych okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (jak wyżej), stężenie GH skorelowano również z wymiarami przysadki osobno w grupie z prawidłowym obrazem przysadki MR i w grupach ZPS i EPP. Nie stwierdzono statystycznie znamiennych zależności pomiędzy GHmax i wymiarami przysadki w grupie z prawidłowym obrazem MR (tabela III). W grupie ZPS, GHmax znamiennie dodatnio korelowało z wysokością, wymiarem poprzecznym i objętością przysadki (tabela III). W grupie z EPP dodatnie korelacje między stężeniem GH stwierdzono dla wszystkich wymiarów przysadki (tabela III). Zależności między maksymalnym stężeniem GH w testach stymulacyjnych a nieprawidłowościami strukturalnymi okolicy podwzgórzowo-przysadkowej 39

6 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 Tab. III. Współczynniki korelacji i poziomy istotności dla zależności między maksymalnym stężeniem GH (GHmax) a wymiarami przysadki w poszczegolnych badanych grupach Tab. III. Correlation coefficients and significance levels for the correlations between maximal GH concentration (GHmax) and pituitary dimensions in the examined groups Wysokość Wymiar poprzeczny Wymiar przednio-tylny Objętość r p r p r p r p Cała grupa badana (N=85) GHmax 0,341 0,001 0,459 <0,001 0,367 0,001 0,391 <0,001 Prawidłowy obraz przysadki (N=63) GHmax 0,075 0,655 0,191 0,133 0,090 0,488 0,075 0,655 ZPS (N=12) GHmax 0,309 0,016 0,262 0,045 0,156 0,126 0,329 0,010 EPS (N=10) GHmax 0 0,415 0,002 0,316 0,025 0,259 0,045 0,431 0,001 Tab. IV. Maksymalne stężenie GH (GHmax) w zależności od obrazu przysadki w badaniu MR Tab.IV. Maximal GH concentration (GHmax) in relation to MR image of the pituitary GHmax [miu/l] Mediana Q1 Q3 Min Max Średnia SD 1. Prawidłowy obraz MR (N=63) 2. ZPS (N=12) 3. EPP (N=10) 11,20 7,50 6,27 7,76 1,73 0,74 15,25 13,10 10,60 0,18 0,32 0,22 19,23 18,20 18,29 11,47 8,52 7,03 4,80 7,01 6,28 Poziomy istotności dla różnic między grupami: 1 vs 2 p=0,049; 1 vs 3 p=0,011; 2 vs 3 p=0,608 Ryc. 2. Rozkład maksymalnego stężenia GH (GHmax) w zależności od obrazu MR przysadki Fig. 2. Distribution of the maximal GH concentration (GHmax) in relation to MR image of the pituitary 40

7 Kalina M. i inni Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu... Znamiennie niższe stężenia GH stwierdzono u pacjentów z EPP i ZPS w porównaniu z grupą pacjentów o prawidłowym obrazie przysadki. Porównując maksymalne stężenia GH w grupie ZPS i EPP, nie stwierdzono znamiennych różnic między tymi grupami (tabela IV, rycina 2). Dyskusja W niniejszej pracy ograniczono się do poszukiwania samych zależności pomiędzy wielkością przysadki a wydzielaniem GH, bez odnoszenia wymiarów badanego gruczołu do dotychczas opublikowanych norm. Postępowanie takie uzasadniono brakiem opracowań normatywnych dla wielkości przysadki mózgowej, które jednocześnie uwzględniałyby dynamikę szeregu wskaźników auksologicznych. W 1991 roku zostały opublikowane normy wysokości przysadki mózgowej autorstwa Argyropoulou i wsp. [17]. Jest to najczęściej cytowana praca w przypadku prób korelacji między funkcją a wielkością przysadki mózgowej, jak również definiowania hipoplazji tego gruczołu. Praca ta o charakterze retrospektywnym ma jednak wiele ograniczeń. Normy wysokości przysadki mózgowej zostały określone dla pięciu przedziałów wiekowych, obejmujących w sumie tylko 60 osób w wieku od 8 dni do 21 lat. Liczebność poszczególnych grup była więc niewielka. Ponadto w pracy brak jest danych na temat stopnia dojrzewania i faktycznego wieku biologicznego dziecka, co może rzutować negatywnie na ustalone normy wielkości przysadki. Autorzy wykazali istnienie dodatniej zależności między wzrostem dziecka a wysokością przysadki mózgowej, jednak tylko u połowy badanych znana była wysokość ciała. Hilczer i wsp. [18] w swoich badaniach słusznie określili wysokość przysadki zarówno w stosunku do wieku chronologicznego, jak i wzrostowego, czyli w odniesieniu do 50 centyla dla danej wysokości ciała. Założenie to wynikało z faktu, że większość dzieci z niedoborem GH wykazuje opóźnienie wieku kostnego i ich wiek biologiczny jest niesynchroniczny w stosunku do wieku metrykalnego. Jednym z nowszych opracowań norm wielkości przysadki mózgowej jest badanie Fink a i wsp. [19]. Dotyczy ono objętości przysadki mózgowej u dzieci w okresie przedpokwitaniowym. Wśród kryteriów wyłączenia znalazły się przypadki endokrynopatii i zaburzeń wzrastania. Jednak i w tej pracy autorzy nie do końca byli konsekwentni w doborze analizowanej grupy, ponieważ zakres liczby odchyleń standardowych dla wzrostu wynosił od 2,16 do +2,16, co oznacza, że ocenie poddano zarówno dzieci niskorosłe, jak i z nadmiernym wzrostem. Kolejnym spornym zagadnieniem w przypadku oceny przysadki mózgowej jest wybór parametrów określających wielkość tego gruczołu i sposobu ich obliczania. Najczęściej ocenie poddaje się wysokość przysadki mózgowej, która według wielu autorów najlepiej odzwierciedla morfologiczne zmiany samego gruczołu w czasie, podczas gdy długość i szerokość odnoszą się raczej do wzrostu kości podstawy czaszki [20]. Z tego względu niektórzy autorzy dodatkowo korygują wielkość przysadki w stosunku do wymiarów czaszki [21]. Natomiast obliczanie objętości przysadki mózgowej może nieść za sobą błędy pomiaru w formie niedoszacowania w przypadku wykorzystania wzoru na elipsoidę lub zawyżania faktycznej objętości przy użyciu sumacji pól przekroju [20]. W niniejszej pracy wzięto pod uwagę wszystkie wymiary liniowe przysadki mózgowej zarówno oddzielnie, jak i łącznie, obliczając objętość z uproszczonego wzrostu na elipsoidę. Według wielu autorów, analizując tylko jeden wymiar, można dojść do błędnego wnioskowania, co do rzeczywistej wielkości tego narządu ze względu na różnorodny kształt gruczołu [19]. Metoda określania wielkości cytowana w pracy Finka i wsp. [19] wydaje się być najbardziej precyzyjna, jednak opiera się na trójwymiarowej ocenie wolumetrycznej gruczołu, dlatego też opracowane w ten sposób normy nie mają odniesienia w większości innych prac, które wykorzystują akwizycje dwuwymiarowe. Jak wspomniano wcześniej, najczęściej cytowane normy wysokości przysadki wg Argyropoulou i wsp. [17] są odniesione do wieku chronologicznego i ściśle korelują z wzrostem dziecka. Nasuwa się zatem pytanie, czy małe wymiary tego gruczołu są proporcjonalne do niskiego wzrostu pacjenta, czy deficyt wzrostowy jest spowodowany hipoplastyczną i niedoczynną przysadką? DiChiro i Nelson [15] na podstawie analizy objętości siodła tureckiego w grupie dzieci z niedoborem GH w porównaniu z innymi dziećmi niskorosłymi stwierdzili znamiennie mniejsze wymiary siodła tureckiego wśród dzieci z endokrynopatią przysadkową. Autorzy ci wysnuli hipotezę, że występowanie małego siodła tureckiego w niskorosłości przysadkowej wydaje się być związane z hipoplazją gruczołu (którą uznali za charakterystyczną dla tego schorzenia), a nie z samym niskim wzrostem tych dzieci [15]. Należy jednak pamiętać o różnej budowie siodła tureckiego, 41

8 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 szczególnie u dzieci z zaburzeniami wzrastania bez endokrynopatii, gdzie znaczenie mogą mieć czynniki genetyczne i zaburzenia kostnienia [16]. W niniejszej pracy, poszukując korelacji pomiędzy wymiarami przysadki i wydzielaniem GH, początkowo rozpatrywano całą grupę łącznie. Wyniki wskazywały na istnienie istotnych statystycznie dodatnich korelacji między wszystkimi wymiarami przysadki i stężeniami GH w testach stymulacyjnych. Teoretyczne założenie, że mniejszy gruczoł powinien odznaczać się gorszą funkcją wydzielniczą GH wynika z faktu, że komórki somatotropowe należą do najobficiej reprezentowanych komórek w przednim płacie przysadki [23]. Jedną z pierwszych prac, w których stwierdzono gorsze wydzielanie GH w związku z mniejszą objętością przysadki było badanie Huot i wsp. [24]. Jednak ocena samej wielkości gruczołu w cytowanej pracy była mało dokładna, ponieważ opierała się na badaniu metodą tomografii komputerowej. Lo i wsp. [25] w populacji południowo-azjatyckiej skorelowali wysokość przysadki z maksymalnym stężeniem GH i poziomami IGF-I, uzyskując dodatnie związki pomiędzy analizowanymi parametrami. Natomiast Triulzi i wsp. [26] porównywali objętość przysadki w grupie dzieci z izolowanym niedoborem GH z wymiarami przysadki w grupie dzieci z idiopatycznym niskim wzrostem, wykazując znamienne różnice między tymi grupami. Dzieci z niedoczynnością przysadki odznaczały się istotnie mniejszą objętością tego gruczołu. Autorzy jednak nie podali bezwzględnych wartości stężeń GH, dokonując jedynie jakościowego podziału grupy badanej na pacjentów z izolowanym niedoborem GH i wielohormonalną niedoczynnością przysadki mózgowej. Z uwagi na uzyskane w niniejszej pracy różnice między pacjentami z anomaliami okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, takimi jak ektopia tylnego płata przysadki, czy zespół pustego siodła i dziećmi z prawidłowo ukształtowaną przysadką, zadano pytanie, co może warunkować gorsze wydzielanie hormonu wzrostu? Czy mniejsze wymiary przysadki a priori są powodem upośledzenia produkcji i sekrecji GH, czy są one wtórne do nieprawidłowości strukturalnych? Stąd zdecydowano o wyodrębnieniu z grupy badanej pacjentów z nieprawidłową strukturą przysadki i odniesieniu ich do dzieci z prawidłową morfologią tego gruczołu. Nagel i wsp. [27] uznali hipoplazję przysadki mózgowej za swoisty marker niedoboru GH, analizując w swojej pracy dzieci o różnej przyczynie niskorosłości. Autorzy zastrzegają jednak, że w wybranych przypadkach pomiar wysokości przysadki mózgowej może być nieadekwatny ze względu na różnorodny kształt gruczołu. Mimo że w cytowanej pracy zwracano również uwagę na lokalizację tylnego płata przysadki, to jednak brak jest bezpośredniej korelacji między wysokością przysadki mózgowej a występowaniem tej nieprawidłowości strukturalnej. Można więc zastanawiać się, czy i w tej pracy obecność wady strukturalnej nie narzucała ostatecznych wyników w całej grupie badanej. W naszych badaniach, po wyodrębnieniu dzieci z nieprawidłowościami strukturalnymi okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, istotne statystycznie dodatnie korelacje nadal występowały pomiędzy poszczególnymi wymiarami przysadki i stężeniami GH, jednak tylko w grupie dzieci z ektopią tylnego płata przysadki i w grupie dzieci z radiologicznymi cechami zespołu pustego siodła. W grupie z prawidłową strukturą przysadki nie stwierdzono zależności pomiędzy wydzielaniem GH i wielkością przysadki mózgowej. Podobne wyniki uzyskali Bozzola i wsp. [28], uznając hipoplazję przysadki jako wskaźnik niedoboru GH jedynie w powiązaniu z innymi wadami linii pośrodkowej, takimi jak ektopia tylnego płata przysadki czy anomalie lejka przysadki. W całej grupie nie stwierdzili oni żadnej korelacji ze stężeniami GH. Wielu autorów postuluje, że hipoplazja przysadki per se ma ograniczoną wartość diagnostyczną w niedoborze GH [28,29]. Większość autorów sugeruje, że lepszymi markerami niedoboru GH niż wielkość przysadki są zmiany jakościowe w obrazie MR, takie jak ektopia tylnego płata przysadki, anomalie lejka i współtowarzyszące wady linii pośrodkowej [12,13,28]. Badane w niniejszej pracy grupy z ektopią tylnego płata przysadki i z radiologicznymi cechami zespołu pustego siodła odznaczały się także mniejszymi wymiarami przysadki w porównaniu z dziećmi o prawidłowym obrazie MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej. Pod uwagę należy więc brać zarówno czynnościowe zaburzenia związane z nieprawidłowościami strukturalnymi, jak i zmniejszenie ilościowej rezerwy komórek somatotropowych. Zenaty i wsp. [29] twierdzą, że opisywane powyżej nieprawidłowości strukturalne mają wyższą wartość predykcyjną dla niedoboru GH niż wymiary przysadki. Tillman i wsp. [30] wykazali jednak, że obecność dowolnej, izolowanej nieprawidłowości strukturalnej w badaniu MR ma stosunkowo niską czułość i swoistość (odpowiednio 79% i 54%). 42

9 Kalina M. i inni Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu... Jednakże już ektopia tylnego płata przysadki lub hipoplazja lejka z współistniejącą hipoplazją przysadki cechują się znacznie wyższą czułością i swoistością (odpowiednio 100% i 89%) i mogą być uznane za markery niedoboru GH. Należy jednak pamiętać, że nie tylko nieprawidłowości linii pośrodkowej warunkują trwały niedobór GH. Przykładem mogą być przypadki genetycznie uwarunkowanego niedoboru GH, w których obraz przysadki mózgowej kształtuje się bardzo różnorodnie, od powiększenia do aplazji włącznie, w zależności od okresu życia [31]. Przyjmuje się jednak, że genetycznie uwarunkowana niedoczynność przysadki jest stosunkowo rzadka i dotyczy zazwyczaj ciężkiego niedoboru GH [32]. Wnioski Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie naszych pacjentów niskorosłych z somatotropinową niedoczynnością przysadki stwierdziliśmy, że maksymalne stężenie hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych jest związane z wielkością przysadki w przypadku współistnienia nieprawidłowości strukturalnych okolicy podwzgórzowo-przysadkowej w obrazie MR. PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1]. Chemaitilly W., Trivin C., Souberbielle J.C., Brauner R.: Assessing short-statured children for growth hormone deficiency. Horm. Res., 2003:60, [2]. Ranke M.B., Lindberg A., Chatelain P.: Derivation and validation of mathematical model for predicting the response to exogenous recombinant human GH in prepubertal children with idiopathic GH deficiency. KIGS International Board. Kabi Pharmacia International Study. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1999:84, [3]. Guyda H.J.: Growth hormone testing and the short child. Pediatr. Res., 2000:48, [4]. Hilczer M., Smyczyńska J., Lewinski A.: Limitations of clinical utility of growth hormone stimulating tests in diagnosing children with short stature. Endocrine Regulations, 2006:40, [5]. Van der Broeck J., Hering P., Van de Lely A., Hokken-Koelega A.: Interpretative difficulties with growth hormone provocative retesting in childhood-onset growth hormone deficiency. Horm. Res., 1999:51, 1-9. [6]. GH Research Society: Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of growth hormone (GH) deficiency in childhood and adolescence: summary statement of the GH Research Society. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2000:85, [7]. Wilson T.A., Rose S.R., Cohen P. et al.: Update of guidelines for the use of growth hormone in children: The Lawson Wilkins Pediatric Endocrinology Society Drug and Therapeutics Committee. J. Pediatr., 2003:143, [8]. Guyda H.J.: Four decades of growth hormone therapy for short children. What have we achieved? J. Clin. Endocrinol. Metab., 1999:84, [9]. Castillo M.: Pituitary Imaging Update. Top. Magn. Reson. Imaging, 2005:4, 257. [10]. Elster A.D.: Modern imaging of the pituitary. Radiology, 1993:187, [11]. Castillo M.: Pituitary gland: development, normal appearances and Magnetic Resonance imaging protocols. Top. Magn. Reson. Imaging, 2005:4, [12]. Garel G., Leger J.: Contribution of magnetic resonance imaging in non-tumoral hypopituitarism in children. Horm. Res., 2007: 67, [13]. Maghnie M., di Iorgi N., Rossi A. et al: Neuroimaging in growth hormone deficiency. [w:] Growth hormone therapy in pediatrics 20 yearsof KIGS. Ed. Ranke M.B., Price D.A., Reiter E.O. Karger, Basel 2007, [14]. Palczewska J., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med. Wieku Rozw., 2001: 2 (suppl. 1). [15]. Di Chiro G., Nelson K.B.: The volume of the sella turcica. Am. J. Roentgenol. Radium Ther. Nucl. Med., 962:87, [16]. de Marinis L., Bonadonna S., Bianchi A. et al.: Primary empty sella. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2005:91, [17]. Argyropoulou M., Perignon F., Brunelle F. et al.: Height of normal pituitary gland as a function of age evaluated by magnetic resonance imaging in children. Pediatr. Radiol., 1991:21, [18]. Hilczer M., Szalecki M., Smyczynska J. et al.: Growth hormone (GH) secretion and pituitary size in children with short stature. Efficacy of GH therapy in GH-deficient children, depending on the pituitary size. Neuroendocrinol Lett, 2005:26, [19]. Fink A.M., Vidmar S., Kumbla S. et al.: Age-related pituitary volumes in prepubertal children with normal endocrine function: volumetric magnetic resonance data. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2005: 90, [20]. Doraiswamy P.M., Potts J.M., Axelson et al.: MR assessment of pituitary gland morphology in healthy volunteers: age- and gender-related differences. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1992:13, [21]. Murray RA, Maheshwari HG, Russell EJ, Baumann G. Pituitary Hypoplasia in patients with a mutation in the growth hormonereleasing hormone receptor gene. Am J Neuroradiol 2000; 21:

10 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 6/2007;3(20):35-44 [22]. Spampinato MV, Castillo M. Congenital pathology of the pituitary gland and parasellar region. Top Magn Reson Imaging 2005; 16: [23]. Kovacs K. Light and electron-microscopic pathology of pituitary tumors: immunohistochemistry. [In:] Black PM, Zervas NT, Ridgway EC, ed. Secretory tumors of the pituitary gland. New York: Raven Press; 1984: pp [24]. Huot C, Dube J, Ducharme JR, Collu R. Reduced pituitary volume in children with short stature: clinical and radiological correlates. Horm Res 1989; 32: [25]. Lo FS, Chang LY, Yang MH, Van YH, Wai YY. Auxological, clinical and MRI findings in Taiwanese children with growth hormone deficiency. J Pediatr Endocrinol Metab 2004; 17: [26]. Triulzi F, Scotti G, di Natale B et al. Evidence of a congenital midline brain anomaly in pituitary dwarfs: a magnetic resonance imaging study in 101 patients. Pediatrics 1994; 93: [27]. Nagel BHP, Palmbach M, Petersen D, Ranke MB. Magnetic resonance images of 91 children with different causes of short stature: pituitary size reflects growth hormone secretion. Eur J Pediatr 1997; 156: [28]. Bozzola M, Adamsbaum C, Biscaldi I et al. Role of magnetic resonance imaging in the diagnosis and prognosis of growth hormone deficiency. Clin Endocrinol (Oxf) 1996; 45: [29]. Zenaty D, Garel C, Limoni C, Czernichow P, Leger J. Presence of magnetic resonance imagining abnormalities of the hypothalamic-pituitary axis is a significant determinant of the first 3 years growth response to human growth hormone treatment in prepubertal children with nonaquired growth hormone deficiency. Clin Endocrinol (Oxf) 2003; 58: [30]. Tillmann V, Tang VW, Price DA, Hughes DG, Wright NB, Clayton PE. Magnetic resonance imaging of the hypothalamicpituitary axis in the diagnosis of growth hormone deficiency. J Pediatr Endocrinol Metabol 2000; 13: [31]. Voutetakis A, Sertedaki A, Livadas S et al. Pituitary size fluctuation in long-term MR studies of PROP1 deficient patients: A persistent pathophysiological mechanism? J Endocrinol Invest 2006; 29: [32]. Osorio M.G.F., Marui S., Jorge A.L.A. et al.: Pituitary magnetic resonance imaging and function in patients with growth hormone deficiency with and without mutations in GHRH-R, GH-1, or PROP-1 genes. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87:

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Rymkiewicz-Kluczyńska B. i inni: Ocena wyników leczenia hormonem Szewczyk wzrostu L. polskich i inni Aktywność pacjentów opioidowa z idiopatycznym u dziewcząt niedoborem z nadczynnością hormonu i niedoczynnością

Bardziej szczegółowo

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych.

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych. lek. Magdalena Bosak-Prus Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, młodszy asystent Ocena profilu oreksyny A i greliny

Bardziej szczegółowo

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 2 Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 1(10) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology U którego z dzieci niedobór hormonu wzrostu utrzyma się przez całe życie? Which child will be the growth hormone deficient adult?

Bardziej szczegółowo

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 701 Poz. 9 Załącznik B.64. LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2003 Nr 2(3) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Pituitary size and growth hormone (GH) secretion in short children; a relationship between pituitary size and the first-year response

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Smyczyńska J.: Wskaźniki auksologiczne przydatne w diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu i w monitorowaniu skuteczności ich leczenia Vol. 12/2013 Nr 2(43) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEDOBORU HORMONU WZROSTU NA ROZWÓJ STRUKTUR MÓZGU, FUNKCJI POZNAWCZYCH ORAZ MOTORYCZNYCH."

WPŁYW NIEDOBORU HORMONU WZROSTU NA ROZWÓJ STRUKTUR MÓZGU, FUNKCJI POZNAWCZYCH ORAZ MOTORYCZNYCH. WPŁYW NIEDOBORU HORMONU WZROSTU NA ROZWÓJ STRUKTUR MÓZGU, FUNKCJI POZNAWCZYCH ORAZ MOTORYCZNYCH." Sympozjum Neuronauka a dziecko 9.03.2013 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Natalia Bezniakow

Bardziej szczegółowo

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.

LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 879 Poz. 133 Załącznik B.64. LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9)

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Uwarunkowania tempa wzrastania chłopców z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych hormonem wzrostu The Growth Rate Determinations

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 3(12) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena auksologicznych wskaźników skuteczności leczenia hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w zależności

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (ICD-10 E 23)

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (ICD-10 E 23) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 697 Poz. 133 Załącznik B.19. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (ICD-10 E 23) ŚWIADCZENIOBIORCY Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Witkowska-Sędek E. i inni: Przydatność markerów obrotu kostnego Szewczyk dla oceny L. i efektów inni Aktywność leczenia opioidowa i indywidualizacji u dziewcząt terapii z nadczynnością hormonem i niedoczynnością

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Piekarski R. i inni: Katecholainy a Szewczyk wzrost sekrecji L. i inni hormonu Aktywność wzrostu opioidowa podczas u dziewcząt testów z nadczynnością stymulacyjnych i niedoczynnością u dzieci niskorosłych

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zubkiewicz-Kucharska A. i inni: Wpływ wybranych czynników Szewczyk na skuteczność L. i inni leczenia Aktywność rhgh opioidowa u dzieci u dziewcząt z somatotropinową z nadczynnością i niedoczynnością przysadki

Bardziej szczegółowo

Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu

Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu Urszula Oczkowska Poradnia Endokrynologiczna Instytutu Matki i Dziecka Adres do korespondencji: lek. med. Urszula

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 2(7) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Wpływ masy i długości urodzeniowej oraz rodzaju kariotypu i wzrostu rodziców na spontaniczny wzrost dziewcząt z zespołem Turnera

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia

Bardziej szczegółowo

Arginine, clonidine and L-Dopa test for growth hormone secretion an assessment and interpretation of the results

Arginine, clonidine and L-Dopa test for growth hormone secretion an assessment and interpretation of the results Streszczenia / Abstracts Test z argininą, z klonidyną oraz z L-Dopa na wydzielanie hormonu wzrostu (GH) wykonanie testów i ich interpretacja Arginine, clonidine and L-Dopa test for growth hormone secretion

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska. 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne?

Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne? Standardy i normy do oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży Doskonałe narzędzia czy pułapki diagnostyczne? Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów przemiany lipidowej u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI ICD-10 E 22.8 Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zachurzok-Buczyńska A. i inni Wzrost i masa ciała w pierwszych trzech latach życia dzieci... Vol. 2/2003 Nr 1(2) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Wzrost i masa ciała w pierwszych trzech

Bardziej szczegółowo

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Urszula Coupland Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Pracownia auksologiczna

Pracownia auksologiczna Pracownia auksologiczna A. Rusińska Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012 Rozwój biologiczny składa się z nieodwracalnych procesów wzrastania różnicowania

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Przydatność testów stymulacyjnych z GHRH oraz z GHRH i argininą w diagnostyce somatotropinowej niedoczynności przysadki

Przydatność testów stymulacyjnych z GHRH oraz z GHRH i argininą w diagnostyce somatotropinowej niedoczynności przysadki Streszczenia / Abstracts Przydatność testów stymulacyjnych z GHRH oraz z GHRH i argininą w diagnostyce somatotropinowej niedoczynności przysadki Usefulness of GHRH and GHRH-arginine stimulation tests in

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

Evaluation of GH secretion rates exercise test and nocturnal in the diagnostics of short children

Evaluation of GH secretion rates exercise test and nocturnal in the diagnostics of short children Test wysiłkowy i test oceny nocnego wydzielania hormonu wzrostu w diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu Evaluation of GH secretion rates exercise test and nocturnal in the diagnostics of short children

Bardziej szczegółowo

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy Czwartek 29.09.2016 "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej" 8.00-9.00 Rejestracja uczestników 9:00-11:00 Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii?

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Bosak-Prus M. i inni: Stężenie greliny u dzieci niskorosłych Vol. 13/2014 Nr 2(47) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stężenie greliny u dzieci niskorosłych Ghrelin concentration in short-statured

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Praca kazuistyczna Case Report Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2016;22,4: DOI: /PEDM

Praca kazuistyczna Case Report Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2016;22,4: DOI: /PEDM Praca kazuistyczna Case Report Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2016;22,4:175-180 DOI: 10.18544/PEDM-22.04.0067 redakcja@pediatricendocrinology.pl www.pediatricendocrinology.pl www.pteidd.pl Współistnienie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody:

STRESZCZENIE Wstęp: Celem pracy Materiały i metody: STRESZCZENIE Wstęp: Dzięki poprawie wyników leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i młodzieży systematycznie wzrasta liczba osób wyleczonych z choroby nowotworowej. Leczenie onkologiczne nie jest wybiórcze

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 4(9) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wzrostu końcowego pacjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy spowodowanym niedoborem 21-hydroksylazy Height outcome in patients

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 r 4(21) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego Analysis of nutritional status 7-9 years

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki leczenia ciężkiego niedoboru wzrostu u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i niedoborem hormonu wzrostu

Wstępne wyniki leczenia ciężkiego niedoboru wzrostu u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i niedoborem hormonu wzrostu P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Małgorzata Wójcik 1, Agata Zygmunt-Górska 1, Magdalena Wąs 2, Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska 1, Jerzy Starzyk 1 1 Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna Original Article

Praca oryginalna Original Article diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 4 399-404 Praca oryginalna Original Article Biochemiczne markery przebudowy kości, aktywności płytki wzrostowej i syntezy

Bardziej szczegółowo

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jarosław B. Ćwikła. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Nowe algorytmy oceny odpowiedzi na leczenie w badaniach strukturalnych, dużo dalej niż klasyczne kryteria RECIST Jarosław B. Ćwikła Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Radiologiczna

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja)

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja) PODSTAWY STATYSTYKI. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne (na

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi Płód w płodzie fetus in fetu. Hanna Moczulska 1, Maria Respondek-Liberska 2 1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi 2. Zakład

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Niedziela M. i inni: Leczenie zaburzeń wzrastania u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów za pomocą ludzkiego rekombinowanego... Vol. 8/2009 Nr 3(28) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Witkowska-Sędek E. i inni: Somatotropinowa niedoczynność przysadki u dziewczynki z zespołem de Grouchy typu I Vol. 12/2013 Nr 4(45) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Somatotropinowa niedoczynność

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 66 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 66 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 66 SECTIO D 2005 Katedra Radiologii, Akademia Medyczna Wrocław Department of Radiology, Wroclaw Medical University ELŻBIETA

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 3. Populacje i próby danych

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 3. Populacje i próby danych STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 3 Populacje i próby danych POPULACJA I PRÓBA DANYCH POPULACJA population Obserwacje dla wszystkich osobników danego gatunku / rasy PRÓBA DANYCH sample Obserwacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 5/2006 Nr 1(14) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u pacjenta z wielohormonalną niedoczynnością przysadki w przebiegu leczenia hormonem wzrostu,

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany charakterystyk produktu leczniczego,i ulotek dla pacjenta przedstawione przez EMA

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do zmiany charakterystyk produktu leczniczego,i ulotek dla pacjenta przedstawione przez EMA Aneks II Wnioski naukowe i podstawy do zmiany charakterystyk produktu leczniczego,i ulotek dla pacjenta przedstawione przez EMA 67 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 4/18/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.4.48 WIESŁAWA MALSKA Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 299 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 299 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 299 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology University

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max 4.5. Joduria. Jodurię w porannej próbce moczu oznaczono u 489 osób (54,9%) z populacji badanej miasta Krakowa w tym u 316 kobiet (55,3%) i 173 mężczyzn (54%). Pozostała część osób nie dostarczyła próbki

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 3(12) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena metod prognozowania wzrostu ostatecznego u chłopców z konstytucjonalnym opóźnieniem wzrastania i dojrzewania Critical evaluation

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 Inne układy doświadczalne 1) Układ losowanych bloków Stosujemy, gdy podejrzewamy, że może występować systematyczna zmienność między powtórzeniami np. - zmienność

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska

Wojskowy Instytut Medyczny. lek. Agnieszka Giżewska Wojskowy Instytut Medyczny lek. Agnieszka Giżewska Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część populacji, którą podaje się badaniu statystycznemu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza

Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza lek. Jacek Bujko 17 października 2014 Przykładowy pytań Diagnostyka chorób układy podwzgórze-przysadka-nadnercza W diagnostyce laboratoryjnej uszkodzenia podwzgórza można stwierdzić cechy niedoczynności

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6 Metody sprawdzania założeń w analizie wariancji: -Sprawdzanie równości (jednorodności) wariancji testy: - Cochrana - Hartleya - Bartletta -Sprawdzanie zgodności

Bardziej szczegółowo

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Współczynnik korelacji Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Własności współczynnika korelacji 1. Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną 2. ϱ 1,

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne

Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne WN Radiologia. Obrazowanie diagnostyczne Klasyfikuj materiały dotyczące wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i leczeniu określonej choroby, narządu, układu z chorobą, narządem, lub układem.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki włóknienia nerek

Wskaźniki włóknienia nerek Wskaźniki włóknienia nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo Kinga Musiał, Danuta Zwolińska Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2)

Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2) Wykład 5: Statystyki opisowe (część 2) Wprowadzenie Na poprzednim wykładzie wprowadzone zostały statystyki opisowe nazywane miarami położenia (średnia, mediana, kwartyle, minimum i maksimum, modalna oraz

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona Badanie zależności między cechami Obserwujemy dwie cechy: X oraz Y Obiekt (X, Y ) H 0 : Cechy X oraz Y są niezależne Próba: (X 1, Y 1 ),..., (X n, Y n ) Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów z informatyki dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2017/2018.

Tematyka seminariów z informatyki dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2017/2018. Tematyka seminariów z informatyki dla studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2017/2018. 1. Sieci komputerowe rodzaje, budowa, model ISO/OSI. 2. Istota kompresji danych. Zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Test z insuliną, z glukagonem oraz z argininą/insuliną na wydzielanie hormonu wzrostu wykonanie testów i ich interpretacja

Test z insuliną, z glukagonem oraz z argininą/insuliną na wydzielanie hormonu wzrostu wykonanie testów i ich interpretacja Test z insuliną, z glukagonem oraz z argininą/insuliną na wydzielanie hormonu wzrostu wykonanie testów i ich interpretacja Adam Dudek, Marek Niedziela Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci, Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Z poprzedniego wykładu

Z poprzedniego wykładu PODSTAWY STATYSTYKI 1. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK KURS 15.04.2016 Szczecinek DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw. Katedra Żywienia Klinicznego Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP)

Nazwa programu: LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP) załącznik nr 20 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 r. Nazwa programu: LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP) ICD-10 E 23 Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 5/2006 Nr 3(16) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena stężeń IGF-I i IGFBP-3 w różnych grupach dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną Evaluation of concentration of IGF-I

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat Obesity, overweight and thinness in Silesian children 7-9

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1.

Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1. Zadania ze statystyki cz.8. Zadanie 1. Wykonano pewien eksperyment skuteczności działania pewnej reklamy na zmianę postawy. Wylosowano 10 osobową próbę studentów, których poproszono o ocenę pewnego produktu,

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

RECENZJA. Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Kraków 2.01.2017 r Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Katedra Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Montelupich 4 Kraków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO

REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU KROKOWEGO mpmri multiparametric MRI affidea MR Warszawa Pracownia i sprzęt Pracownia Rezonansu Magnetycznego Affidea w Warszawie została uruchomiona latem 2012 roku. Wyposażona

Bardziej szczegółowo

VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ VII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ XXIII SYMPOZJUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ PROGRAM PROGRAM ŚRODA, 31 MAJA 2017 14.00 Lunch 15.00

Bardziej szczegółowo

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

Bardziej szczegółowo