Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE"

Transkrypt

1 Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE

2 Skuteczna ochrona nerek dzięki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 najnowsze wyniki badania ADVANCE Vlado Perkovic, Hiddo Lambers Heerspink, John Chalmers, Mark Woodward, Min Jun, Qiang Li, Stephen MacMahon, Mark E. Cooper, Pavel Hamet, Michel Marre, Carl Erik Mogensen, Neil Poulter, Giuseppe Mancia, Alan Cass, Anushka Patel and Sophia Zoungas for the ADVANCE Collaborative Group Kidney International advance online publication, 9 January 2013; doi: /ki WPROWADZENIE Liczba osób wymagających dializowania w schyłkowej niewydolności nerek (end-stage renal disease ESRD na świecie rośnie w szybkim tempie, równolegle do zwiększającej się chorobowości z powodu cukrzycy. Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną ESRD w większości krajów rozwiniętych. Poza pogorszeniem rokowania i obniżeniem jakości życia, dializoterapia z powodu schyłkowej niewydolności nerek jest bardzo dużym obciążeniem finansowym w USA jest to koszt około 40 miliardów dolarów rocznie, co stanowi około 6% wydatków zdrowotnych, które przeznaczane są dla jedynie 0,1% populacji. Z powyższych powodów niezmiernie istotna jest zatem strategia zapobiegania ESRD w cukrzycy. Wykazano korzyści obniżania ciśnienia tętniczego, zwłaszcza przy stosowaniu leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, nie ma natomiast innych metod terapeutycznych o udowodnionej skuteczności. Od dawna znana jest silna zależność pomiędzy stopniem wyrównania metabolicznego, a rozwojem powikłań mikroangiopatycznych, wykazano także, ze intensywna kontrola glikemii zapobiega progresji albuminurii, co sugeruje efekt nefroprotekcyjny. Wiarygodność albuminurii jako zastępczego punktu końcowego jest jednak kwestionowana, zwłaszcza, że u niektórych osób rozwija się niewydolność nerek bez albuminurii. W badaniu ADVACE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) wykazano, że intensywna kontrola glikemii w oparciu o gliklazyd MR zmniejszyła częstość wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który składały się: ESRD, zgon w powodów nerkowych, pojawienie się makroalbuminurii oraz podwojenie stężenia kreatyniny do wartości > 200 μmol/l. Wobec ostatnio pojawiających się zastrzeżeń co do albuminurii i stężenia kreatyniny jako miarodajnych markerów progresji niewydolności nerek, przeprowadzono nową analizę tego badania. WYNIKI a 1,0 Standardowe leczenie 0,9 Intensywne leczenie 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Liczebność populacji narażonej Obserwacja (w miesiącach) na ryzyko zachorowania Intensywnie: Standardowo: c 1,0 Standardowe leczenie 0,9 Intensywne leczenie 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Liczebność populacji narażonej Obserwacja (w miesiącach) na ryzyko zachorowania Intensywnie: Standardowo: Zapadalność skumulowana (%) Zapadalność skumulowana (%) W badaniu ADVANCE łącznie uczestników przydzielono losowo do ramion intensywnego (5571) lub standardowego (5569) leczenia hipoglikemizujące- b 1,0 Standardowe leczenie 0,9 Intensywne leczenie 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Liczebność populacji narażonej Obserwacja (w miesiącach) na ryzyko zachorowania Intensywnie: Standardowo: d 1,0 Standardowe leczenie 0,9 Intensywne leczenie 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Liczebność populacji narażonej Obserwacja (w miesiącach) na ryzyko zachorowania Intensywnie: Standardowo: Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające częstość występowania (a) ESRD, (b) zgonu w powodów nerkowych (c) ESRD lub zgonu z powodów nerkowych śmierci, i (d) podwojenia stężenia kreatyniny do wartości co najmniej 200 μmol/l (a) ESRD hazard względny (Hazard Ratio, HR) dla leczenia intensywnego vs kontrola: 0,35; 95% przedział ufności (CI) 0,15-0,83; p = 0,01. (b) zgon z powodów nerkowych HR: 0,85; 95% CI 0,45-1,63; p = 0,63. (c) Łącznie ESRD / zgon w powodów nerkowych HR: 0,64; 95% CI 0,38-1,08; p = 0,09. (d) podwojenie stężenia kreatyniny do wartości co najmniej 200 μmol/l HR: 0,83; 95% CI 0,54-1,27; p = 0,38. Zapadalność skumulowana (%) Zapadalność skumulowana (%)

3 go. Wyjściowo większość uczestników badania (54,9%) miało prawidłową funkcję nerek, z szacunkowym współczynnikiem filtracji kłębuszkowej (estimated glomerular filtration rate, egfr) powyżej 60 m/min/1,73m 2 i z prawidłowym wydalaniem albumin. Zmniejszony egfr występował u 19,1% uczestników, a mikroalbuminuria i makroalbuminurii były obecne u odpowiednio 26,9% i 3,8% badanych. Średnia różnica wartości HbA 1c w ramionach intensywnego i standardowego leczenia wyniosła 0,67% w całej badanej populacji i była podobna wśród osób z obniżonym egfr (0,68%) i nieco większa w podgrupie z mikroalbuminurią lub makroalbuminurią (0,78%). Poważne zdarzenia ze strony nerek Krzywe Kaplana-Meiera dla wpływu intensywnego leczenia hipoglikemizującego na poszczególne nerkowe punkty końcowe przedstawiono na rycinie 1. Ryzyko wystąpienia ESRD było o 65% niższe w ramieniu leczenia intensywnego (95% CI 17-85%, p = 0,017), krzywe rozdzielały się po 2 latach, ale wystąpiło ogółem tylko 27 zdarzeń. Analiza podgrup sugeruje, że wyniki były podobne dla osób z HbA 1c powyżej i poniżej mediany, a także osób z lub bez cech dysfunkcji nerek lub retinopatii. Analiza wskaźnika NNT (number needed to treat) wykazała, ze całej badanej populacji należałoby leczyć intensywnie 410 osób przez okres 5 lat, aby uniknąć jednego epizodu ESRD. W podgrupie z wysokim ryzykiem nerkowym liczba NNT wyniosła 85 dla osób z egfr < 60 ml/min/m 2 oraz z mikroalbuminurią lub makroalbuminurią i 41 dla osób z makroalbuminurią. W odniesieniu do zgonów z przyczyn nerkowych oraz liczonych łącznie ESRD i zgonów z przyczyn nerkowych różnice nie były istotne statystycznie, odpowiednio: HR 0,85; CI 0,45 1,63; p=0,63) oraz HR 0,64; CI 0,38 1,08; p=0,093). Nie stwierdzono także istotnej różnicy co do podwojenia stężenia kreatyniny. Albuminuria Wśród badanych z wyjściową normoalbuminurią leczonych intensywnie ryzyko rozwoju mikroalbuminurii było mniejsze o 9% (95% CI; 2 15%, p=0,01). Ryzyko rozwoju makroalbuminurii było zmniejszone o 30% wśród osób wyjściowo z normoalbuminurią lub mikroalbuminurią (CI 15 43%, p=0,001). Prawdopodobieństwo progresji albuminurii było mniejsze, a prawdopodobieństwo regresji lub normalizacji wydalania albumin z moczem było większe w grupie leczonej intensywnie. PODSUMOWANIE Przedstawione dane stanowią najmocniejsze jak do tej pory dowody, że intensywne leczenie hipoglikemizujące może chronić przed rozwojem schyłkowej niewydolności nerek. Wyniki były zgodne niezależnie od wartości HbA 1c, wyjściowych wskaźników funkcji nerek i wydalania albumin z moczem. Wytyczne postępowania w cukrzycy powinny uwzględniać obserwację, że intensywne leczenie hipoglikemizujące w oparciu o gliklazyd MR jak w badaniu ADVANCE może przynieść korzyści kliniczne wielu chorym na cukrzycę. Ogólne ryzyko rozwoju ESRD nie było w badaniu AD- VANCE wysokie, co jest odzwierciedleniem szerokich kryteriów włączenia do badania oraz powolnej, długookresowej progresji nefropatii cukrzycowej. Dane wskazują że ponad 400 chorych musi być leczonych przez 5 lat, aby uniknąć jednego przypadku ESRD w całej badanej populacji. W podgrupie z makroalbuminurią liczba ta wynosi jednak tyko 41. Wskaźnik NNT dla osób z makroalbuminurią i zmniejszonym egfr jest prawdopodobnie jeszcze mniejszy biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko związane z występowaniem obu markerów uszkodzenia nerek. Wskaźnik ten nie mógł być obliczony z powodu zbyt małej ilości badanych w tej podgrupie. Podsumowując, intensywne leczenie hipoglikemizujące, w oparciu o gliklazyd MR jak w badaniu ADVAN- CE, zmniejszyło ryzyko schyłkowej niewydolności nerek i poprawiło wskaźniki albuminurii. Dane te sugerują, że intensywna kontrola glikemii może być istotnym elementem strategii prowadzącej do ograniczenia rosnącej liczby osób dializowanych w konsekwencji nefropatii cukrzycowej na całym świecie. Komentarz Prof. Władysław Grzeszczak Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Autorzy Percovic V. i wsp. zaprezentowali bardzo ciekawe, dalsze informacje wypływające z badania ADVANCE. ADVANCE to randomizowane badanie przeprowadzone u chorych z typem 2 cukrzycy mające na celu określenie znaczenia intensywnej terapii hipoglikemizującej oraz terapii obniżającej ciśnienie tętnicze na ryzyko rozwoju późnych powikłań cukrzycy. Badanie to zostało przeprowadzone w 20 krajach (Azja, Australia, Europa, i Północna Ameryka), w 215 ośrodkach. Badanie to objęło chorych na cukrzycę typu 2 w wieku > 55 lat z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Okres obserwacji chorych wynosił 5 lat. Chorzy w grupie leczonych intensywnie, u których celem było obniżenie HbA 1c do wartości < 6,5% otrzymywali gliklazyd MR

4 ( mg), zaś chorzy leczeni standardowo leczeni byli zgodnie z lokalnymi kryteriami. Autorzy w obecnie prezentowanej części badania AD- VANCE za punkt końcowy pogorszenia czynności nerek przyjęli pojawienie się lub progresja nefropatii. Określili to na podstawie pojawienia się makroalbuminurii, podwyższonej kreatyniny do wartości > 200 mmol/l, rozwinięcia się krańcowej niewydolności nerek (chorzy wymagali leczenia nerkozastępczego lub transplantacji) oraz zgonu z przyczyn nerkowych. W przeprowadzonej analizie autorzy zwrócili również uwagę na pojawienie się mikroalbuminurii, progresję lub regresję albuminurii o przynajmniej jedno stadium oraz oszacowali szanse powrotu do normoalbuminurii. Poziom HbA 1c po zakończeniu badania wynosił 6,5% w grupie leczonych intensywnie i 7,3% w grupie leczonych standardowo. a) u leczonych intensywnie (chorzy leczeni hipoglikemizująco gliklazydem MR), zgodnie z przygotowanym dla badania ADVANCE protokołem w stosunku do chorych leczonych standardowo, po 5 latach obserwacji ryzyko rozwoju krańcowej niewydolności nerek zmalało aż o 65%. b) ryzyko rozwoju mikroalbuminurii zmalało o 9%. c) ryzyko rozwoju makroalbuminurii zmalało o 30%. Autorzy dowiedli także, że ryzyko progresji albuminurii o przynajmniej 1 stadium było o 10% niższe, a szansa regresji albuminurii była o 15% wyższa u leczonych intensywnie w stosunku do leczonych standardowo. Wreszcie, badacze wnioskują, że poprawa kontroli glikemii jest ważnym czynnikiem w poprawie czynności nerek u chorych z cukrzycą typu 2. Po zapoznaniu się z tym, jakże ciekawym, badaniem nasunęły mi się następujące pytania, które chciałbym przedstawić i spróbować udzielić na nie odpowiedzi, a mianowicie: 1. Dlaczego rozwój krańcowej niewydolności nerek wystąpił tylko w ograniczonej grupie chorych leczonych standardowo? Cukrzycową chorobę nerek (nefropatię cukrzycową) definiujemy jako jedno z przewlekłych naczyniowych powikłań cukrzycy, dotyczących małych naczyń nerkowych, charakteryzujące się początkowo pogrubieniem błony podstawnej włośniczek kłębuszków nerkowych i powiększeniem obszaru mezangium w skutek nagromadzenia macierzy pozakomórkowej. Zaburzenie to prowadzi do przerostu kłębuszków nerkowych oraz zaburzeń hemodynamiki nerkowej, zwiększonego wydalania albumin w moczu, a następnie do postępującego rozlanego lub ogniskowego (guzkowego) stwardnienia kłębuszków nerkowych z rozwojem zmian cewkowo-śródmiąższowych i upośledzeniem czynności nerek. Powikłanie to rozwija się zarówno u chorych na cukrzycę typu 1 jak i 2. Przez wiele lat (u 60 70% chorych do końca życia) przebiega ona w sposób utajony, nie powodując żadnych objawów klinicznych i nie prowadzi do rozwoju nefropatii cukrzycowej. U 30 40% chorych na cukrzycę typu 2, najprawdopodobniej predysponowanych genetycznie, systematycznie nasilają się zmiany czynnościowe i morfologiczne w nerkach. Rozwojowi tego powikłania, a szczególnie rozwojowi niewydolności nerek towarzyszy istotne pogorszenie jakości życia, jak i bardzo znaczące skrócenie czasu przeżycia chorego. Jak wynika z powyższego, krańcowa niewydolność nerek u chorych na cukrzycę typu 2 rozwija się tylko w części przypadków i to po wielu latach trwania choroby. W przypadku badania ADVANCE w momencie rozpoczęcia badania cukrzyca u badanych trwała: w grupie leczonych intensywnie 7,9 ± 6,3 lata, zaś w grupie leczonych standardowo 8,0 ± 6,4 lata. Większość badanych w momencie rozpoczynania badania, zgodnie z KIDOQI, było w stadium 0 lub 1 przewlekłej choroby nerek. W stadium 3-5 było 19,55% badanych, zaś w stadium 4 tylko 0,5% w grupie leczonych intensywnie i 0,4% w grupie leczonych standardowo. Okres 5 lat trwania badania był w tej sytuacji za krótki, aby u większej ilości chorych rozwinęła się krańcowa niewydolność nerek. Jeżeli obserwacja trwałaby dłużej ilość tych chorych byłaby istotnie większa, a różnice pomiędzy chorymi leczonymi intensywnie i standartowo prawdopodobnie znacznie wyraźniejsze. 2. Czy stosowanie intensywnego leczenia hipoglikemizującego może w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko rozwoju krańcowej niewydolności nerek? Stosowane u chorych na cukrzycę typu 2 intensywne leczenie hipoglikemizujące przy zastosowaniu m.in. gliklazydu MR doprowadziło do zmniejszenia aż o 65% ryzyka rozwoju krańcowej niewydolności nerek w czasie 5-letniej obserwacji. Wydaje się rzeczą bardzo prawdopodobną, że ryzyko to przy intensywnym leczeniu będzie jeszcze bardziej malało. Jakie są przesłanki w tym względzie? Otóż, u chorych leczonych intensywnie mikroalbuminurią de novo oraz progresja o przynajmniej jedno stadium przewlekłej choroby nerek rozwijały się istotniej rzadziej niż u chorych leczonych standardowo. Chorzy leczeni standartowo nie zdążyli jeszcze rozwinąć krańcowej niewydolności nerek, ale ryzyko jej rozwoju istotnie wzrosło. Ponadto, regresja o jedno stadium przewlekłej choroby nerek oraz regresja do normoalbuminurii była istotnie większa u chorych leczonych intensywnie w porównaniu do leczonych standardowo. To również przemawia za tym, iż należałoby przeprowadzić nowe, randomizowane wieloletnie badanie w tym względzie.

5 3. Czy zmniejszenie ryzyka rozwoju krańcowej niewydolności nerek oraz korzystne zmiany w albuminurii są zależne od samego działania hipoglikemizującego pochodnych sulfonylomocznika, czy też są one zależne od specyficznego działania gliklazydu MR? W badaniu przeprowadzonym przez Schramma i wsp. (3) wykazano, że ryzyko zgonów ogółem, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów czy zawału u chorych na cukrzycę typu 2, zarówno tych którzy nie przebyli zawału serca, jak i tych którzy go przebyli leczonych metforminą jest takie samo jak u leczonych gliklazydem. Co ciekawe, ryzyko zgonu chorych leczonych innymi pochodnymi sulfonylomocznika było istotnie wyższe niż u leczonych metforminą. Wśród ewentualnych przyczyn tych różnic wymienić należy działanie plejotropowe gliklazydu oraz wyższe ryzyko wystąpienia hipoglikemii w porównaniu do innych pochodnych sulfonylomocznika (4). Być może działanie plejotropowe gliklazydu (zmniejszenie syntezy wolnych rodników tlenowych) jak i mniejsze ryzyko wystąpienia hipoglikemii po jego zastosowaniu, w przeciwieństwie do innych pochodnych sulfonylomocznika, mogą do tego prowadzić. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badań. 4. Jakie surogaty stosowane dla oceny ryzyka rozwoju niewydolności nerek okazały się lepsze, a które gorsze? Wydaje się, ze makroalbuminuria jak i mikroalbuminurią w dużej części sprawdzają się jako surogaty służące do oceny ryzyka rozwoju krańcowej niewydolności nerek. Aby jednak dać precyzyjną odpowiedź na to pytanie należałoby bardzo uważnie przeanalizować wyniki chorych, którzy rozwinęli krańcową niewydolność nerek. W chwili obecnej nie jest to możliwe. 5. Jakie implikacje praktyczne wynikają z uzyskanych wyników badania ADVANCE, zarówno dla chorych jak i lekarzy? Wykazane i opublikowane obecnie wyniki badania AD- VANCE dotyczące oceny czynności nerek u chorych na cukrzycę typu 2 po intensywnym leczeniu hipoglikemizującym wskazują, że u chorych na cukrzycę typu 2 stosowanie intensywnego leczenia hipoglikemizującego zgodnego ze schematem wykorzystanym w badaniu ADVANCE zmniejsza ryzyko rozwoju krańcowej niewydolności nerek i prowadzi do istotnej poprawy albuminurii. Wyniki badań sugerują, że intensywne leczenie hipoglikemizujące, z zastosowaniem m.in. gliklazydu, u chorych na cukrzycę typu 2 może być strategią, która pozwoli zmniejszyć ilość chorych wymagających dializoterapii na skutek zmniejszenia ilości chorych cierpiących z powodu nefropatii cukrzycowej. Dalsze obserwacje chorych na cukrzycę typu 2 z badania ADVANCE mogą dać odpowiedź na powyższe pytania. Wstępne informacje w tym względzie są bardzo zachęcające. Piśmiennictwo 1. ADVANCE Study Group: Study relationale and design of ADVANCE: action in diabetes and vascular disease preterax and diamicron MR controlled evaluation, Diabetologia, 2001, 44, ADVANCE Collaborative Group: Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes, N Engl J Med, 2008, 358, Schramm TK, Gislason GH, Vaag A, Rasmussen JN, Folke F, Hansen ML, Fosbøl EL, Køber L, Norgaard ML, Madsen M, Hansen PR, Torp-Pedersen C.: Mortality and cardiovascular risk associated with different insulin secretagogues compared with metformin in type 2 diabetes, with or without a previous myocardial infarction: a nationwide study, Eur heart J, 2011, 32, Schernthaner G, Grimaldi A, Di Mario U, Drzewoski J, Kempler P, Kvapil M, Novials A, Rottiers R, Rutten GE, Shaw KM.: GUIDE study: double-blind comparison of once-daily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients, Eur J Clin Invest, 2004, 34, Komentarz Prof. Janusz Gumprecht Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii w Zabrzu Cukrzyca jest schorzeniem cywilizacyjnym o charakterze przewlekłym, od wielu lat rozpatrywanym w kategoriach epidemii, co wynika zarówno z narastającej zapadalności, jak też współistniejących powikłań naczyniowych oraz kosztów ekonomicznych ich leczenia. Pomimo zaostrzenia kryteriów rozpoznania, ogólnie uznanych czynników ryzyka, cukrzyca w dalszym ciągu rozpoznawana jest zbyt późno. W konsekwencji, jak wskazują wyniki badania UKPDS (The UK Prospective Diabetes Study), w momencie rozpoznania jawnej choroby u niemal 50% pacjentów występują późne powikłania naczyniowe. W ostatnich latach, obok powikłań sercowo-naczyniowych oraz retinopatii cukrzycowej, będącej najczęstszą przyczyną utraty wzroku wśród dorosłej populacji na świecie, coraz większego znaczenia nabiera problem cukrzycowej choroby nerek. Przewlekła choroba nerek, niezależnie od wywołującej ją przyczyny, obejmuje z roku na rok coraz większą

6 liczbę osób wpływając istotnie na pogorszenie jakości ich życia. Z każdym rokiem wzrasta również liczba chorych objętych różnymi formami leczenia nerkozastępczego. W efekcie przewlekła choroba nerek pozostaje nie tylko problemem medycznym, ale podobnie jak cukrzyca per se także społecznym i ekonomicznym. Cukrzycowa choroba nerek dotyczy 20-40% chorych na cukrzycę typu 2 i w krajach rozwiniętych jest najczęstszą przyczyną terminalnej niewydolności nerek. W chwili obecnej jest ona w USA przyczyną ok. 50% a w Polsce ok. 25% wszystkich przypadków terminalnej niewydolności nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego a liczba osób wymagających tej formy terapii narasta wprost proporcjonalnie do zwiększającej się zachorowalności na cukrzycę. Niezmiernie zatem istotna jest strategia postępowania mająca na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia i progresji przewlekłej niewydolności nerek w cukrzycy. Patofizjologia rozwoju powikłań naczyniowych cukrzycy jest problemem złożonym. Poza hiperglikemią per se wystąpienie wspomnianych powikłań zależy zarówno od predyspozycji genetycznej, czynników środowiskowych, powtarzających się ostrych zmian metabolicznych jak również sumacyjnego efektu czasu trwania choroby. Kluczowym czynnikiem prowadzącym do ich powstania i następowej progresji wydaje się być jednak w dalszym ciągu przewlekła hiperglikemia. Dostępne badania, zarówno obserwacyjne jak i interwencyjne, wskazują na istnienie ścisłego związku pomiędzy nasileniem i czasem trwania hiperglikemii a wystąpieniem przewlekłych powikłań naczyniowych, zwłaszcza o typie mikroangiopatii, w tym także wystąpieniem i progresją albuminurii, gdzie dążenie do prawie normoglikemii wskazuje na efekt nefroprotekcyjny. Należy mieć jednak świadomość, że zależność pomiędzy intensyfikacją kontroli glikemii, a nerkowymi punktami końcowymi pozostaje w dalszym ciągu niejasna. W badaniu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease; Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) wykazano, że intensywna kontrola glikemii w oparciu o gliklazyd MR prowadziła do zmniejszenia częstości wystąpienia złożonego, nerkowego punktu końcowego definiowanego jako ryzyko wystąpienia terminalnej niewydolności nerek, zgonu z przyczyn nerkowych, pojawienie się albuminurii oraz podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi do wartości > 200 μmol/l oraz istotnie zmniejszyła ryzyko wystąpienia albuminurii i nefropatii cukrzycowej de novo, a także ryzyko jej progresji do stadium terminalnej niewydolności nerek. Prezentowana praca, wobec pojawiających się kontrowersji dotyczących albuminurii i podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy krwi jako miarodajnych markerów ryzyka progresji niewydolności nerek dokumentuje wyniki kolejnych analiz badania ADVAN- CE celem lepszego zrozumienia nefroprotekcyjnego wpływu intensywnej kontroli glikemii. Wyjściowo większość uczestników badania (54,9%) charakteryzowała się prawidłową funkcją nerek wyrażoną wartością egfr > 60 ml/min/1,73 m 2 i prawidłowym wydalaniem albumin z moczem. Obniżona wartość egfr występowała u 19,1% a albuminuria i jawny białkomocz u odpowiednio 26,9% i 3,8% badanych. Ryzyko wystąpienia terminalnej niewydolności nerek w ramieniu intensywnego leczenia hipoglikemizującego w oparciu o gliklazyd MR było o 65% niższe (95% CI 17-85%; p < 0,017) w porównaniu do ramienia leczenia standardowego, a krzywe Kaplana-Meiera dla wpływu rodzaju leczenia hipoglikemizującego rozdzielały się po 2 latach. Wykazano, że 410 chorych na cukrzycę typu 2 musiałoby być leczonych intensywnie przez okres 5 lat aby uniknąć jednego przypadku terminalnej niewydolności nerek w badanej populacji. Liczba ta była jednak istotnie niższa w przypadku chorych charakteryzujących się egfr < 60 ml/min/1,73 m 2 i albuminurią lub jawnym białkomoczem oraz dla chorych z jawnym białkomoczem, odpowiednio 85 i 41. Średnia różnica wartości HbA 1c w grupach intensywnego i standardowego leczenia wynosiła 0,67% w całej badanej populacji i była podobna wśród osób z obniżoną wartością egfr (0,68%) i nieco większa w podgrupie z albuminurią lub jawnym białkomoczem (0,78%). Obserwacja powyższa niesie za sobą istotne implikacje praktyczne gdyż zawiera wytyczne postępowania u chorych na cukrzycę typu 2, które niepodważalnie wskazują na niezwykle istotną rolę stosowania intensywnej terapii hipoglikemizującej, w prezentowanym badaniu ADVANCE opartej o gliklazyd MR, w prewencji wystąpienia albuminurii jak również w opóźnianiu postępu cukrzycowej choroby nerek. Jest to obserwacja tym bardziej istotna, że dane farmakoekonomiczne wskazują na istotny wzrost kosztów leczenia cukrzycy w ciągu ostatnich lat, co jest pochodną wciąż rosnącej zachorowalności na cukrzycę typu 2 i jej powikłania będącej w dużym stopniu następstwem negatywnego wpływu skutków postępu cywilizacyjnego. Niewątpliwie istotne są również zmiany wskaźników demograficznych związane ze starzeniem się społeczeństw, co skutkuje nieustannym wzrostem udziału w całkowitych kosztach leczenia, kosztów leczenia współistniejących schorzeń przewlekłych. W odniesieniu do innych schorzeń cywilizacyjnych takich jak choroba niedokrwienna serca czy nadciśnienie tętnicze udział kosztów pośrednich w przypadku cukrzycy typu 2 jest znacząco wyższy a koszty leczenia powikłań naczyniowych cukrzycy, w tym nefropatii, wynikające z niewłaściwej kontroli glikemii istotnie zwielokrotniają całkowite koszty leczenia. W świetle prezentowanego

7 badania intensywna kontrola glikemii, oparta między innymi o pochodną sulfonylomocznika jaką jest gliklazyd MR, może zatem być istotnym elementem strategii postępowania prowadzącego do ograniczenia ryzyka występowania i progresji nefropatii cukrzycowej wpływając z jednej strony na poprawę jakości życia chorych z drugiej natomiast na zmniejszenie kosztów wynikających z ograniczenia liczby osób wymagających leczenia różnymi formami terapii nerkozastępczej. Komentarz Prof. Edward Franek Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Szpital MSWiA w Warszawie Przewlekła choroba nerek (PChN), rozumiana jako mikroalbuminuria/białkomocz i/lub pogorszenie funkcji nerek występuje wg różnych autorów nawet u prawie 50% chorych na cukrzycę. U większości tych chorych mamy do czynienia z mało zaawansowanym uszkodzeniem nerek. Według danych z UKPDS, mikroalbuminuria występować może u 28%, jawny białkomocz u 7,1%, zaś PChN wymagająca leczenia nerkozastępczego tylko u 2,3 % chorych po piętnastu latach trwania cukrzycy. Podobnie w badaniu ADVANCE 26,9% chorych miało mikroalbuminurię, ale tylko 3,8% jawny białkomocz, czyli zmiany bardziej zaawansowane. Czy jednak mało zaawansowane znaczy klinicznie nieważne? Zdecydowanie nie. Już mikroalbuminuria jest uznanym od dawna czynnikiem ryzyka sercowo- -naczyniowego, podobnie jak jawny białkomocz i niewydolność nerek. U chorych dializowanych występuje ekstremalne zwiększenie ryzyka sercowo-naczyniowego, a śmiertelność może być nawet 500 razy większa (młodzi chorzy) niż w populacji ogólnej. Jednak działania terapeutyczno-profilaktyczne należy rozpoczynać wiele wcześniej, tak aby zatrzymać progresję PChN i nie dopuścić do jej rozwoju w kierunku dwóch możliwych następstw zgonu lub leczenia nerkozastępczego. Jakie są możliwości hamowania progresji choroby nerek? Generalnie wiadomo, że dobre wyrównanie cukrzycy zmniejsza częstość powikłań, w tym również częstość nefropatii. Jednak, o ile w kilku badaniach wykazano wpływ obniżania ciśnienia tętniczego (szczególnie przy pomocy inhibitorów konwertazy oraz leków blokujących receptor angiotensyny) zarówno na zmniejszenie się białkomoczu, jak i na zmniejszenie częstości występowania znaczącego pogorszenia czynności nerek, to udowodniony wpływ obniżenia glikemii sprowadzał się głównie do zmniejszenia albuminurii. Analiza Perkovic a i wsp, przeprowadzona przy użyciu danych z badania ADVANCE, wydaje się mieć podwójne znaczenie, jak i zresztą poprzednie publikacje dotyczące tego badania. Po pierwsze, autorzy potwierdzili ppublikowane uprzednio wyniki wykazujące, że obniżenie glikemii zmniejsza częstość progresji nefropatii cukrzycowej w każdym jej stadium, zmniejszając częstość pojawienia się mikroalbuminurii, makroalbuminurii, a także końcowej fazy niewydolności nerek. Wykazali także, że uzyskiwane korzyści nie zależą od wieku, płci, poziomu albuminurii i wyjściowego poziomu HbA 1c, ani też od kraju. Większe korzyści uzyskiwali natomiast chorzy, którzy nie mieli retinopatii cukrzycowej i, co ciekawe, ci którzy nie otrzymywali aktywnego leczenia przeciwnadciśnieniowego, czyli otrzymywali placebo. Ten ostatni wynik tłumaczyć należy zapewne tym, że u chorych, którym podawano ACE inhibitor, korzystny efekt obniżenia glikemii na poprawę lub brak progresji czynności nerek maskowany był korzystnym wpływem obniżenia aktywności układu renina-angiotensyna- -aldosteron. Po drugie, badanie ADVANCE pozostaje jak na razie jedynym dużym badaniem, które wykazuje wpływ konkretnego leku na częstość występowania twardych punktów końcowych. Zarówno w badaniu UKPDS, DCCT, jak i innych mniejszych badaniach obniżenie glikemii osiągano przy pomocy różnych leków (np. w UKPDS były to metformina, pochodne sulfononylomocznika i metformina). Z tego punktu widzenia zatem badanie ADVANCE było pierwszym z serii wielu nowych badań, które w przeciwieństwie do ADVANCE zostały wymuszone przez Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) w USA. FDA bowiem po opublikowaniu wyników badania ADOPT, które udowodniły, że lek przeciwcukrzycowy może skutecznie obniżać glikemię i równocześnie zwiększać śmiertelność, wymaga od producenta każdego nowego leku udowodnienia, że nie ma on negatywnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Wkrótce zatem pojawią się podobne do ADVANCE badania z licznymi lekami z grupy inkretyn i grupy inhibitorów transportera glukozo- -sodowego w nerkach (SGLT2). Zapewne zatem coraz częściej w przyszłości będziemy mówić nie o wpływie obniżania glikemii w ogóle, ale o wpływie obniżania glikemii na twarde punkty końcowe przez konkretny lek. Pierwszym lekiem, o którym możemy tak zgodnie z medycyną oparta na faktach mówić, jest gliklazyd o zmodyfikowanym uwalnianiu. Na koniec warto przypomnieć, że jak dowodzą wyniki badania STENO-2, najlepsze efekty uzyskuje się nie dzięki poprawie jednego parametru wyrównania cukrzycy, nie dzięki zastosowaniu jednego leku, ale dzięki kompleksowej terapii. Terapia ta powinna obejmować wszystkie potencjalne elementy patogenezy powikłań cukrzycy. W przypadku nefropatii jest to oprócz obniżania glikemii także leczenie nadciśnienia, dyslipidemii, manipulacje niefarmakologiczne (dieta niskobiałkowa, niskosodowa) i zaprzestanie palenia papierosów.

8 Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, Warszawa tel. (22) , faks (22) Internet: DR/13/02/59

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek

120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek 120 minut dla życia zdążyć sercu na ratunek Zawartość Zawartość...1 Wstęp...2 Co to jest miażdżyca?...2 Co to jest zawał serca?...3 Co to jest angioplastyka wieńcowa w zawale serca?...4 Postępowanie i

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Wykluczenie z ubezpieczenia na życie Małgorzata Puto Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji zdrowia wraz z brakiem

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

HOMEOPATIA TO BZDURA

HOMEOPATIA TO BZDURA "THE LANCET": HOMEOPATIA TO BZDURA W okresie 9. 07. 1998 r. do 30. 06. 2005 r. rząd szwajcarski zrealizował program oceny medycyny komplementarnej (PEK) obejmujący 5 terapii (medycynę antropozoficzną,

Bardziej szczegółowo