KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ"

Transkrypt

1 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 ADAM MYSZKOWSKI* KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule omówiono konstrukcję hamulca wahadłowego z cieczą magnetoreologiczną (MR). Przedstawiono wyniki statycznych badań doświadczalnych na stanowisku pomiarowym. Zastosowanie tego typu hamulca wraz z odpowiednim układem sterującym pozwala kształtować i dostosować charakterystyki robocze urządzeń zadających (dżojstików) do aktualnych warunków pracy maszyny. Słowa kluczowe: hydraulika, hamulec MR, tłumik MR, ciecz magnetoreologiczna 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach naukowcy wiele wysiłku wkładają w wytworzenie materiałów, których właściwości mogą być sterowane. Do grupy tych materiałów zaliczane są ciecze zmieniające swe właściwości pod wpływem pola elektrycznego albo magnetycznego. Pierwsze z nich nazywane są cieczami elektroreologicznymi (ER), drugie to ferrofluidy (FF) i ciecze magnetoreologiczne (MR). Kilkuletnie wykorzystywanie cieczy MR w zastosowaniach przemysłowych spowodowało wzrost zainteresowania możliwościami ich użycia w różnych urządzeniach. 2. CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE PARAMETRY CIECZY MAGNETOREOLOGICZNYCH Ciecze magnetoreologiczne mają właściwości zarówno cieczy, jak i substancji magnetycznych w bardzo szerokim zakresie wartości temperatury. Przy bra- * Dr inż. Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę jako projekt badawczy nr 4 T07B

2 132 A. Myszkowski ku zewnętrznego pola magnetycznego nie wykazują namagnesowania i nie są źródłem pola magnetycznego. Zachowują się wtedy podobnie jak ciecz newtonowska [2]. Ciecz MR można zdefiniować jako koloidalną zawiesinę cząstek magnetycznych, takich jak: kobalt, nikiel, żelazo lub ich tlenki, np. Fe 3 O 4, zawieszonych w niemagnetycznej cieczy nośnej. Typowym nośnikiem jest olej syntetyczny, może nim być również woda lub nafta. Spolaryzowane cząstki mają wielkość od 0,5 do 10,0 μm, a ich procentowa zawartość w cieczy wynosi od 20% do 80%. Od liczby i wielkości występujących cząstek uzależnione są właściwości magnetyczne cieczy, dlatego aby utrzymać stabilność, ważna jest ich ścisła kontrola. Z kolei termiczna stabilność cieczy magnetoreologicznych uzależniona jest od gęstości cząstek. W wysokiej temperaturze dochodzi do ich gromadzenia się i następuje proces zestalania cieczy. Aby pokonać siły przyciągania magnetycznego oraz siły van der Waalsa, mogące powodować sklejanie się cząstek, cząstki powleka się środkiem powierzchniowo aktywnym, takim jak np. kwas oleinowy. a) b) N N N N N S S S S S Rys. 1. Zachowanie cząstek cieczy MR [2]: a) przy braku pola magnetycznego, b) w obecności pola magnetycznego Fig. 1. Behavior of MR fluid [2]: a) without magnetic field, b) by magnetic field Zjawisko magnetoreologiczne może być wyjaśnione i zobrazowane za pomocą teorii tworzenia łańcuchów. Gdy nie ma zewnętrznego pola magnetycznego, momenty magnetyczne związane z każdą z cząstek cieczy magnetycznych są zorientowane przypadkowo i wypadkowy wektor magnetyczny ma wartość zerową (rys. 1a). Po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego momenty magnetyczne cząstek układają się wzdłuż linii sił tego pola. Cząsteczki magnetyczne tworzą skupiska przypominające łańcuchy rozciągnięte pomiędzy biegunami magnetycznymi (rys. 1b). Proces ten prowadzi do zmiany lepkości cieczy ze stanu cieczy lepkiej do masy plastycznej przypominającej charakterem ciało stałe. Czas tej przemiany wynosi od kilku do kilkunastu milisekund [3]. Przy natężeniu pola magnetycznego ok. 200 ka/m lepkość dynamiczna może sięgać 700 P. Wtedy naprężenie styczne cieczy magnetoreologicznej sięga 100 kpa [4].

3 Konstrukcja i badania hamulca wahadłowego 133 Ciecze magnetoreologiczne można wykorzystać do sterowania urządzeniami za pomocą układów zasilających o małych mocach (rzędu 50 W), przy napięciach zasilających ok V. Ciecze te można utrzymywać w wybranej przestrzeni konstrukcji za pomocą magnesu trwałego. Podstawowe wady tych cieczy to: opadanie cząstek pod wpływem sił grawitacji podczas dłuższego postoju oraz konieczność utworzenia zamkniętego obwodu magnetycznego, co prowadzi do powiększenia gabarytów i masy urządzeń oraz uniemożliwia wykorzystanie niektórych materiałów konstrukcyjnych. Typowe modele pracy urządzeń z cieczami MR to model ścinania, ściskania i przepływowy, przedstawiono je na rys. 2 [2]. Rys. 2. Podstawowe modele pracy urządzeń z cieczami MR [2]: a) ścinania, b) ściskania, c) przepływowy Fig. 2. Basic work models of MR fluid devices [2]: a) shearing, b) compression, c) flow through Jednym z trybów pracy jest model przepływowy, pozwala on budować zawory hydrauliczne pozbawione części ruchomych. Otwiera to przed hydrauliką nowe możliwości rozwoju w kierunku uproszczenia konstrukcji zaworów i ich sterowania. Pozwoli to również na uproszczenie takich konstrukcji, jak tłumiki i hamulce hydrauliczne, w których wykorzystuje się opory wynikające z przepływu cieczy roboczych przez różnego rodzaju szczeliny [2]. Integralną częścią urządzeń z cieczą MR jest obwód magnetyczny z cewką. Zmiana charakterystyk roboczych tych urządzeń za pomocą sygnałów elektrycznych eliminuje konieczność stosowania kłopotliwych nastawników mechanicznych i umożliwia sterowanie tymi urządzeniami w czasie rzeczywistym. 3. OPIS KONSTRUKCJI HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule przedstawiono konstrukcję hamulca wahadłowego pokazanego na rys. 3. Wykorzystano ciecz MR typu MRF-132 LD firmy Rheonetic [3]. Pod wpływem momentu oddziałującego na wał 1 hamulca wahadłowego ciecz znajdująca się w aktywnej komorze jest przetłaczana przez szczelinę pomiędzy wa-

4 134 A. Myszkowski hadłem 2 a korpusem 3 do komory biernej hamulca. Opory przepływu przez szczelinę powodują powstanie różnicy ciśnień po obu stronach wahadła Rys. 3. Przekrój hamulca MR (opis w tekście) Fig. 3. Section of MR Brake (description of numbers is in the text) Ważnym elementem hamulca jest wahadło, wokół którego przepływa ciecz. Jego przekrój wzdłużny przedstawiono na rys. 3. Dławienie przepływu cieczy następuje w szczelinach, które tworzy wahadło z cewką 4 oraz korpus hamulca. Promieniowa grubość szczelin wynosi 0,4 mm, a długość każdej z nich wynosi 4 mm. Ze względu na konieczność magnetycznego odseparowania wahadła od korpusu wał 1 został wykonany z brązu. Jest on osadzony w pokrywie 6, tworząc z nią węzeł łożyskujący. Zapewnia to jego centryczne ustalenie względem korpusu. Przewody zasilające cewkę przechodzą przez centralny otwór wzdłużny w wale, a dalej są wyprowadzone na zewnątrz hamulca przez skośny otwór. Komory robocze hamulca zamyka pokrywa 7 osadzona w korpusie. Rys. 4. Hamulec MR Fig. 4. MR Brake

5 Konstrukcja i badania hamulca wahadłowego 135 Napełnianie całego układu cieczą magnetoreologiczną następuje po jego zmontowaniu i odbywa się przez zamknięte śrubami 5 dwa otwory w korpusie i pokrywie zaworu. Podczas napełniania cieczą ważne jest odpowietrzenie całego układu, gdyż obecność powietrza w cieczy będzie niekorzystnie wpływała na kształt charakterystyk roboczych. 4. BADANIA DOŚWIADCZALNE HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ Uzyskaną charakterystykę momentu statycznego oporu hamulca w funkcji napięcia zasilającego cewkę przedstawiono na rys. 5. Zmiana napięcia zasilającego powoduje zmiany siły oporu. Dolny pułap momentu oporu ograniczony jest przez występujące tarcie wału hamulca oraz lepkość cieczy MR niebędącej pod wpływem pola magnetycznego. Górny zakres sił zależy od wymiarów szczelin pomiędzy wahadłem a korpusem hamulca, prędkości kątowej wału hamulca (prędkości przepływu cieczy), pochłaniacza i maksymalnych naprężeń stycznych w cieczy MR. Dla użytej cieczy wynoszą one 45 kpa. Przyrosty sił oporu nie są liniowe z uwagi na nieliniowy charakter zmian naprężenia stycznego w cieczy MR oraz nieliniowość związaną z obwodem magnetycznym zaworu pochłaniacza. Można to zrekompensować, stosując nieliniowe układy sterowania, w których tego typu gotowe charakterystyki można zapisać w pamięci sterownika Moment [N m] ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 Napięcie cewki Rys. 5. Charakterystyki statycznej siły oporu pochłaniacza MR Fig. 5. Static force characteristic of MR shock absorber

6 136 A. Myszkowski 5. PODSUMOWANIE Ciecze magnetoreologiczne (MR) otwierają możliwości budowania hamulców, których nastawy lub charakterystyki hamowania mogą być dostosowywane do aktualnych warunków pracy maszyny za pomocą elektrycznych sygnałów sterujących. Eliminuje to konieczność stosowania w hamulcach regulacyjnych elementów ruchomych i tym samym upraszcza ich konstrukcję. LITERATURA [1] Lampe D., Anwendung von magnetorheologischen Fluiden in Kupplungen, Antriebstechnik, 1999, B. 38, Nr. 7. [2] Ławniczak A., Milecki A., Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej [3] Ławniczak A., Milecki A., Pastwa M., Możliwości zastosowania cieczy ferromagnetycznych w hydraulice, Maszyny Górnicze, 1997, nr 70. [4] strona internetowa producenta cieczy MR. Praca wpłynęła do Redakcji Recenzent: prof. dr hab. inż. Edward Palczak DESIGN AND RESEARCHES OF SWINING BRAKE WITH MAGNETORHEOLOGICAL FLUID S u m m a r y Unique properties of MR fluids offers a chance to design devices with controllable characteristics. In the paper construction of brake with magnetorheological (MR) fluid was presented. Schemes of laboratory stand used during laboratory investigations were shown. Some chosen research characteristics were discussed. Such brake can by controlled by a simple electronic regulator with a Torque. This solution can reduce a danger vibration and noises on machines working under difficult and unstable conditions. Key words: brake, magnetorheological fluid

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY

PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY Grzegorz Skorek Akademia Morska w Gdyni PORÓWNANIE DWÓCH UKŁADÓW HYDROSTATYCZNYCH ZE STEROWANIEM DŁAWIENIOWYM ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁAD CIŚNIEŃ ORAZ STRATY MOCY W artykule porównano dwa układy ze sterowaniem

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE GENERATORA PARY WODNEJ W PROGRAMIE AVL FIRE

BADANIA MODELOWE GENERATORA PARY WODNEJ W PROGRAMIE AVL FIRE dr inż. Arkadiusz Małek, Politechnika Lubelska, lider@pollub.pl dr inż. Konrad Pietrykowski, Politechnika Lubelska dr inż. Rafał Sochaczewski, Politechnika Lubelska BADANIA MODELOWE GENERATORA PARY WODNEJ

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Modern power boiler construction designs dr inż. Sławomir GRĄDZIEL W KILKU SŁOWACH Pierwszy na świecie blok energetyczny na parametry nadkrytyczne

Bardziej szczegółowo

Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz

Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz Metody Poprawy Efektywności Energetycznej - Dariusz Butrymowicz METODY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW SPRĘŻARKOWYCH PRACUJĄCYCH Z NATURALNYMI CZYNNIKAMI ROBOCZYMI Dariusz Butrymowicz*,**, Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS

PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION OF THE SELECTED DEVICES RECORDING VEHICLES MOVEMENT PARAMETERS Krzysztof KĘDZIORA, Piotr KRZEMIEŃ, Wojciech WACH Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ul. Westerplatte 9, 31-33 Kraków e-mail: kkedziora@ies.krakow.pl PROBLEMS OF DATA INTERPRETATION

Bardziej szczegółowo

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA

WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 194-202, Warszawa 2011 WiRTUALNE PROJEKTOWANiE ŚMiGŁOWCA MateuSz KaNIa Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH W WIRTUALNYM I HYBRYDOWYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA 1. WPROWADZENIE

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH W WIRTUALNYM I HYBRYDOWYM PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 18, z. 1, 2013 urządzenia haptyczne, prototypowanie, wirtualna rzeczywistość, Paweł BUŃ 1 Damian GRAJEWSKI 1 Filip GÓRSKI 1 Radosław WICHNIAREK 1 ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ HAPTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW NOWOŚCI Nauka i technika Lego mój robot TEKST: TERRY COSTLOW Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką Daniel Brillhardt wykorzystywał produkt firmy Lego- RoboLab podczas

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl ZMIANY PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH POPRZEZ ZABUDOWĘ PRZESŁON HYDROIZOLACYJNYCH WYKONANYCH Z ZASTOSOWANIEM SPOIW IŁOWO-CEMENTOWYCH KUŚ R. 1, SŁOWIKOWSKI D. 1 1 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ W ZWALCZANIU WILGOTNOŚCI KAPILARNEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 1

BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ W ZWALCZANIU WILGOTNOŚCI KAPILARNEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Toruń 2012 SOLIDA LIM Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM SYSTEMY I ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO BADANIA, KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW TRANSPORTU I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM PYĆ

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego

Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy. Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Opis instalacji solarnej fototermicznej z kolektorami próżniowymi na budynku 3.2. WIM UTP w Bydgoszczy Dokumentacja stanowiska dydaktycznego Spis treści Str. I. Informacje ogólne... 4 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo