Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301"

Transkrypt

1 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach umo liwiajàcych tworzenie tak zwanych konstrukcji inteligentnych [1, 2] Do grupy nowoczesnych materia ów nale à te ciecze robocze o zmiennych w aêciwoêciach fizycznych Zale nie od rodzaju, ciecze te reagujà na wp yw czynników zewn trznych, takich jak np: temperatura, kwasowoêç, ciênienie, zmianà obj toêci czy lepkoêci SpoÊród tych cieczy w budowie maszyn jako ciecze robocze najcz Êciej stosowane sà ciecze elektroreologiczne (ER) i magnetoreologiczne (MR), w których napr enia styczne mo na zmieniaç w sposób natychmiastowy i odwracalny za pomocà pola elektrycznego lub magnetycznego [3 7] Pole elektryczne dzia ajàce na ciecz ER jest wytwarzane zazwyczaj mi dzy dwoma elektrodami, po àczonymi z zasilaczem o regulowanym wysokim napi ciu Pole magnetyczne w cieczach MR najcz Êciej powstaje w szczelinie mi dzy nabiegunnikami elektromagnesu, którego cewka jest zasilana z zasilacza o regulowanym niskim napi ciu Zaletami cieczy MR, w porównaniu z cieczami ER, sà: wi kszy przyrost napr enia stycznego przy takiej samej mocy zasilacza elektrycznego oraz wi ksza trwa oêç Dodatkowo ciecze ER sà wra liwe na zanieczyszczenia oraz przebicia elektryczne Jednak mimo tych wad ciecze ER sà stosowane ze wzgl du na atwoêç wytworzenia pola elektrycznego o wymaganym nat eniu w du ych obj toêciach oraz mo liwoêç wykorzystania metalowych elementów konstrukcyjnych urzàdzenia na elektrody, co znacznie upraszcza konstrukcj W artykule przedstawiono wyniki badaƒ charakterystyk reologicznych wybranych cieczy ER i MR przeprowadzonych przez autora przy u yciu reometru Physica MCR 301 Dr hab in Zbigniew K sy, prof nadzw Politechniki Radomskiej, jest kierownikiem Zak adu Projektowania Zespo ów Nap dowych Wydzia u Mechanicznego Sk ad cieczy ER i MR Ze wzgl du na sk ad ciecze ER sà dzielone na dwie grupy: ciecze jednofazowe, ciecze dwufazowe sk adajàce si z fazy sta ej i ciek ej Jednofazowe ciecze ER sà stosowane sporadycznie ze wzgl du na bardzo wysokà cen Czàstki stanowiàce faz sta à cieczy ER sà sporzàdzane z materia ów organicznych, np: skrobi, celulozy, ywic, kauczuku, polianiliny, polifenylenu, lub nieorganicznych, np: tlenków metali, krzemionki, zeolitów, szk a Faz ciek à stanowià: oleje mineralne, oleje roêlinne, ciek e parafiny, nafta Ciecze ER zawierajà ponadto ró nego rodzaju dodatki (do 3%), powodujàce zwi kszenie efektu oddzia ywania pola elektrycznego i ograniczenie sedymentacji oraz aglomeracji w cieczy W cieczach ER, znajdujàcych si w polu elektrycznym, mi dzy elektrodami przep ywa pràd elektryczny o nat eniu zale nym od: pola powierzchni elektrod, nat enia pola elektrycznego i temperatury cieczy Jednofazowych cieczy MR nie stosuje si w praktyce Dwufazowe ciecze MR sà koloidami lub mieszaninami sk adajàcymi si najcz Êciej z czàstek sta ych: tlenku elaza, elaza, kobaltu lub ich stopów oraz wody lub oleju silikonowego Ciecze te tak e zawierajà dodatkowe substancje s u àce do ograniczenia sedymentacji, aglomeracji i korozji czàstek sta ych Podstawowe modele reologiczne cieczy ER i MR Zjawiska zachodzàce w cieczach ER i MR, b dàcych mieszaninami, pod dzia aniem pola elektrycznego lub pola magnetycznego majà z o ony charakter By je opisaç, zak ada si, podobnie jak dla innych cieczy technicznych, e zale noêci pomi dzy napr eniami stycznymi τ wyst pujàcymi w cieczy a odkszta ceniami cieczy γ lub szybkoêcià tych odkszta ceƒ γ = dγ/dt sà liniowe i tworzy si modele teoretyczne cieczy o ÊciÊle okreêlonych w aêciwoêciach reologicznych Podstawowymi teoretycznymi modelami reologicznymi, z u yciem których buduje si modele bardziej z o one, sà: modele Hooke a, Saint-Venanta i Newtona Modele te okreêlajà trzy podstawowe cechy cieczy: spr ystoêç, plastycznoêç oraz lepkoêç [8, 9] W rozwa aniach dotyczàcych zastosowania cieczy ER i MR jako cieczy roboczych najcz Êciej zak ada si, e przy braku pola elektrycznego lub magnetycznego ciecze te zachowujà si jak ciecz Newtona, natomiast w obecnoêci odpowiedniego pola zachowanie cieczy ER i MR zale y od wielkoêci odkszta cenia Na rys 1 przedstawiono uproszczone zale noêci napr enia stycznego τ od odkszta cenia cieczy γ i szybkoêci odkszta ceƒ γ otrzymywane w wy- niku badaƒ doêwiadczalnych cieczy ER i MR, dla ró nych wartoêci nat enia pola elektrycznego E lub pola magnetycznego H [3, 4, 10] Z rys 1 wynika, e poczàtkowo ciecze ER i MR b dàce pod wp ywem pola elektrycznego lub magnetycznego zachowujà si jak cia o sta e, a zaczynajà p ynàç dopiero przy wi kszych odkszta ceniach P yni cie cieczy nast puje po przekroczeniu przez odkszta cenie wartoêci odkszta cenia granicznego γ 0 i jednoczeênie po przekroczeniu przez napr enie wartoêci napr enia granicznego τ 0 Zazwyczaj przyjmuje si, e ciecze ER i MR wykazujà dla: γ < γ 0 cechy spr ysto-lepkie opisane modelem Kelvina-Voighta, sk adajàcym si z modelu Hooke a i Newtona postaci [11]: τ = Gγ + µγ (1) 20 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

2 Rys 1 Uproszczona zale noêç napr enia stycznego τ powstajàcego w cieczy ER lub MR pod dzia aniem pola elektrycznego lub magnetycznego: a) od odkszta cenia γ cieczy, b) od szybkoêci odkszta cenia γ cieczy τ τ 0 cechy lepkoplastyczne opisane modelem Binghama, sk adajàcym si z modelu Newtona i Saint- -Venanta postaci [3, 4, 7, 10]: τ = µ p γ + τ 0 (2) Gdy rozpatrywane sà cechy spr ysto-lepkie cieczy ER lub MR, a odkszta cenia majà charakter statyczny, to model Kelvina-Voighta upraszcza si do modelu Hooke a Modu spr ystoêci postaciowej G mo na wtedy obliczyç jak arcus tangens kàta nachylenia stycznej do krzywej τ = f(γ) dla γ = 0 [12] W przypadku odkszta ceƒ zmieniajàcych si w sposób oscylacyjny przyjmuje si [8, 9]: G = G + i G G modu zespolony, i jednostka urojona γ = φsin(2πft) (3) φ amplituda odkszta cenia, f cz stotliwoêç oscylacji, t czas Podstawienie zale noêci (3) do równania (1) prowadzi do wzoru: τ = φ[g sin(2πft) + G cos(2πft) (4) G modu zachowawczy, G modu stratnoêci Modu zachowawczy cechuje energi potencjalnà cieczy gromadzonà w trakcie odkszta ceƒ, natomiast modu stratnoêci okreêla energi rozpraszanà podczas tych odkszta ceƒ Wzór (4) mo na te przedstawiç w postaci zespolonej dogodnej do rozwa aƒ teoretycznych: Zastosowania cieczy ER i MR Konstrukcja stosowanych w praktyce urzàdzeƒ z cieczami ER lub MR zale y od wielkoêci odkszta ceƒ Gdy w urzàdzeniu wyst pujà ma e odkszta cenia cieczy, to wykorzystywane sà jej w aêciwoêci spr ysto-lepkie Wtedy ciecze ER i MR sà u ywane do t umienia drgaƒ konstrukcji przez zastosowanie: elementów konstrukcji ze zmiennà sztywnoêcià, dodatkowych t umików warstwowych Zarówno elementy ze zmiennà sztywnoêcià, jak i t umiki warstwowe sà zbudowane z kilku warstw metalu lub kompozytu, mi dzy którymi znajduje si szczelina wype niona cieczà ER lub MR, umieszczonych w polu elektrycznym lub magnetycznym [13 15] Zmiana nat enia odpowiedniego pola powoduje zmian : postaci, cz stotliwoêci lub amplitudy drgaƒ w asnych, co pozwala wp ywaç na dynamik ca ej konstrukcji W projektowaniu elementów ze zmiennà sztywnoêcià i t umików warstwowych jako parametry konstrukcyjne wykorzystuje si modu y G oraz G wyznaczone na podstawie badaƒ reologicznych cieczy ER lub MR W urzàdzeniach takich jak: t umiki liniowe, poch aniacze energii oraz sprz g a i hamulce, gdzie odkszta cenia sà du e, istotne sà w aêciwoêci lepkoplastyczne cieczy Wymienione urzàdzenia, choç ró nià si znacznie konstrukcjà, zazwyczaj sk adajà si z dwóch przemieszczajàcych si wzgl dem siebie elementów: nap dzajàcego i nap dzanego oraz szczeliny wype nionej cieczà roboczà ER lub MR, w której wytwarzane jest pole elektryczne lub magnetyczne [4, 6, 16] Energia E 1 dostarczona do elementu nap dzajàcego urzàdzenia jest przekazywana przez ciecz do elementu nap dzanego Energia ta jest cz Êciowo tracona na pokonanie oporów przep ywu w cieczy IloÊç traconej energii E t okreêla wzór: E t = τγvt (5) V obj toêç szczeliny z cieczà ER lub MR, t czas pracy urzàdzenia Energi E 2 elementu nap dzanego urzàdzenia okreêla zale noêç: E 2 = E 1 τγvt (6) W przedstawionych rozwa aniach pomini to energi pola elektrycznego i straty spowodowane przep ywem pràdu elektrycznego mi dzy elektrodami lub energi pola magnetycznego i straty spowodowane wzrostem temperatury cewki elektromagnesu ze wzgl du na ich niewielkà wartoêç Jak wynika z zale noêci (6), zmieniajàc iloczyn τ γ za pomocà pola elektrycznego lub magnetycznego, mo na w urzà- Rys 2 Schemat budowy urzàdzenia do sterowania przekazywanà energià z cieczà ER dzia ajàcego na zasadzie zaworu: 1 element nap dzajàcy, 2 element nap dzany, 3 ciecz ER ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/

3 dzeniu z cieczà ER lub MR sterowaç przekazywanà energià Dla przyk adu, na rys 2 przedstawiono ogólnà koncepcj budowy urzàdzenia do sterowania przekazywanà energià z cieczà ER dzia ajàcego na zasadzie zaworu Podczas projektowania urzàdzeƒ, w których wyst pujà du e odkszta cenia, korzysta si z charakterystyk τ = f(γ), zwanych w reologii krzywymi p y- ni cia Reometr Physica MCR 301 Wykorzystanie cieczy nowego typu w urzàdzeniach technicznych wymaga badaƒ ich w aêciwoêci fizycznych w warunkach pracy urzàdzenia, w którym b dà stosowane Metody badaƒ w aêciwoêci reologicznych cieczy ER i MR wywodzà si z metod badaƒ typowych cieczy technicznych Do badania cieczy ER najcz Êciej sà stosowane reometry rotacyjne cylindryczne, a do badania cieczy MR reometry rotacyjne tarczowe Konstrukcja tych reometrów zapewnia uzyskanie jednorodnego pola elektrycznego lub magnetycznego w ca ej obj toêci badanej próbki cieczy Reometr rotacyjny cylindryczny sk ada si z obracajàcego si walca zanurzonego w cieczy znajdujàcej si w nieruchomym cylindrycznym naczyniu, którego Êcianka boczna stanowi elektod, a dno jest wykonane z izolatora WielkoÊç szczeliny mi dzy walcem a naczyniem wynosi zazwyczaj od 0,5 do 1 mm Walec i naczynie sà odizolowane od siebie elektrycznie Pole elektryczne w szczelinie uzyskuje si przez po àczenie walca i naczynia z zasilaczem o regulowanym wysokim napi ciu U Reometr tarczowy jest zbudowany z dwóch p askich tarcz W szczelinie mi dzy tarczami znajduje si badana ciecz MR Dolna tarcza jest nieruchoma Pole magnetyczne w szczelinie z cieczà MR jest wytwarzane przez cewk elektromagnesu umieszczonà pod nieruchomà tarczà Obwód magnetyczny jest zamykany przez pierêcieƒ wykonany z materia u magnetycznego otaczajàcy oê ruchomej tarczy WielkoÊç szczeliny wynosi zazwyczaj od 0,2 do 1 mm Na rys 3 i rys 4 przedstawiono reometr Physica MCR 301 s u àcy do sporzàdzania charakterystyk reologicznych cieczy technicznych z przystawkami do badania cieczy ER i MR [17] Rys 3 Reometr Physica MCR 301 z przystawkà do badania cieczy ER: a) schemat budowy: 1 walec, 2 naczynie, 3 ciecz ER, 4 obudowa, 5 dno naczynia; b) widok przystawki do badania cieczy ER Rys 4 Reometr Physica MCR 301 z przystawkà do badania cieczy MR: a) schemat budowy: 1 pierêcieƒ magnetyczny, 2 elektromagnes, 3 tarcza, 4 pojemnik na ciecz MR, 5 cewka elektromagnesu; b) widok przystawki do badania cieczy MR Uk ad elektroniczny reometru, przez sterowanie wartoêcià oraz kierunkiem dzia ania momentu obrotowego M silnika nap dowego, zapewnia zarówno obrót (z pr dkoêcià kàtowà ω od 0 do 300 rad/s), jak i drgania oscylacyjne walca lub tarczy (o amplitudzie φ od 0,01 mrad do 20 mrad i cz stotliwoêci f od 0,01 do 100 Hz) Badania mogà byç prowadzone w ró nych temperaturach, co umo liwia system regulacji temperatury cieczy w szczelinie Odczyty mierzonych wielkoêci (M, φ, f przy okreêlaniu modu ów G, G lub M, ω przy okreêlaniu krzywych p yni cia τ = f(γ) sà dokonywane wielokrotnie w ciàgu sekundy, a nast pnie uêredniane Ze wzgl du na fakt, e w reometrach cylindrycznych zarówno napr enie styczne, jak i szybkoêç odkszta cenia w szczelinie pomiarowej nie sà sta e, do przeliczania mierzonych wielkoêci na wielkoêci G, G, lub τ, γ, wyst pujàce na wykresach, stosowane sà wzory empiryczne [9, 17] Do wyboru warunków badaƒ, okreêlania opcji pomiarów, wykonywania pomiarów, a tak e do uêredniania i przeliczania wartoêci mierzonych wielkoêci jest u ywany system komputerowy, b dàcy integralnà cz Êcià reometru Wyniki pomiarów przedstawione sà na ekranie monitora i zapisane do pliku lub drukowane w formie wykresów lub tabel Wyniki badaƒ Na rys 5 przedstawiono wyniki badaƒ cieczy ER o nazwie LID 3354 [18] na reometrze tarczowym typu Physica MCR 301 w temperaturze 20 C, przy drganiach oscylacyjnych Ârednica tarczy wynosi a 20 mm, a odleg oêç mi dzy tarczami 1 mm 22 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

4 Podobnie rys 6 przedstawia wyniki badaƒ cieczy MR o nazwie MRF 132AD [19] na reometrze tarczowym Physica MCR 301 w temperaturze 20 C, przy drganiach oscylacyjnych Rys 6 WartoÊci modu ów G oraz G otrzymane dla cieczy MRF 132AD przy braku pola magnetycznego: a) w zale noêci od f dla φ = 2 mrad, b) w zale noêci od φ dla f = 5 Hz Rys 5 WartoÊci modu ów G oraz G otrzymane dla cieczy LID 3354: a) w zale noêci od f dla φ = 0,2 mrad przy braku pola elektrycznego; b) w zale noêci od f dla φ = 0,2 mrad oraz U = 1 kv; c) w zale noêci od φ dla f = 1 Hz oraz U = 1 kv Na rys 7 pokazano krzywe p yni cia cieczy LID 3354 otrzymane za pomocà reometru cylindrycznego typu Physica MCR 301 w temperaturze 20 C Ârednica walca wynosi a 16,6 mm, jego wysokoêç 25 mm, a szerokoêç szczeliny 0,7 mm Jak wynika z wykresów przedstawionych na rys 5 oraz rys 6, cz stotliwoêç i amplituda drgaƒ majà istotny wp yw na wartoêci modu ów G oraz G zarówno dla cieczy ER, jak i MR Na podstawie rys 5 mo na stwierdziç, e wystàpienie pola elektrycznego w cieczy ER powoduje wzrost wartoêci obydwu modu ów nawet o kilka rz dów wielkoêci Analiza przedstawionych wykresów prowadzi do wniosku, e choç przebiegi modu ów majà ró ny charakter, to jednak dla poszczególnych zakresów cz stotliwoêci i amplitudy drgaƒ mo na znaleêç wartoêci modu ów odpowiadajàce wymaganiom konstrukcyjnym projektowanego urzàdzenia Na przyk ad konstruujàc t umik warstwowy przeznaczony do t umienia drgaƒ o okreêlonej amplitudzie i cz stotliwoêci, korzystnie jest wybraç ciecz, dla której modu zachowawczy G ma ma à wartoêç, a modu stratnoêci G du à wartoêç w tych zakresach ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/

5 Rys 7 Zale noêci τ = f(γ) dla cieczy LID 3354 przy ró nych wartoêciach wysokiego napi cia U Przebieg krzywych p yni cia zilustrowany na rys 7 Êwiadczy równie o istotnym wp ywie pola elektrycznego na napr enie styczne w cieczach ER Wzrost napi cia elektrycznego od 0 do 2,5 kv powoduje co najmniej 9-krotny wzrost tych napr eƒ, zale nie od wartoêci szybkoêci odkszta cenia γ Przedstawione uwagi, dotyczàce g ównie wyników badaƒ cieczy ER, odnoszà si tak e do cieczy MR LITERATURA 1 Tylikowski A: Inteligentne materia y i konstrukcje Przeglàd Mechaniczny nr 20/1998, s Tylikowski A: Inteligentne materia y w konstrukcjach in ynierskich In ynieria Materia owa nr 2/2004, s Krztoƒ-Maziopa A, Ciszewska M, P ocharski J: Ciecze elektroreologiczne materia y, zjawiska, zastosowanie Polimery nr 11 12/ awniczak A, Milecki A: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice Wydawnictwo Politechniki Poznaƒskiej, Poznaƒ Stanway R: Smart Fluids: Current and Future Developments Materials Science and Technology Vol 20, 2004, pp Chomik W: Zastosowanie cieczy reologicznych w technice, a w szczególnoêci w t umieniu drgaƒ mechanicznych Przeglàd Mechaniczny nr 10/2006, s Kaleta J, Lewandowski D: Inelastic Properties of Magnetorheological Composites: I Fabrication, experimental tests, cyclic shear properties Smart Materials and Structures, 16, 2007, pp Wilczyƒski K: Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Mezger T G: The Reology Handbook 2 nd Edition, Vinkentz Network GmbH, Hanover K sy Z, K sy A, P ocharski J, Jackson M, Parkin R: An Example of Design Embodiment for Electrorheological Fluid Based Mechatronic Transmission Components International Journal of Mechatronics 16 (1), 2006 pp Chen L, Tian J: Distributed Magnetorheological Fluid Damper for Active Structural Vibration Control International Conference ACTIVE 2006, Adelaide Osuchowski M: Badania w aêciwoêci lepkospr ystych wybranych zawiesin elektroreologicznych Rozprawa doktorska, Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Berg C D, Evans L F, Kermode P R: Composite Structure Analysis of a Hollow Cantilever Beam Filled with Electro Rheological Fluid Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 7, 1996, pp Yalcintas M, Dai H: Magnetorheological and Electrorheological Materials in Adaptive Structures and their Performance Comparison Smart Materials and Structures Vol 8, 1999, pp Weiss K D, Carlson J D, Nixon D A: Viscoelastic Properties of Magneto- and Electrorheological Fluids Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 5, 1994, pp Lara-Prieto V, Kesy Z, Jackson M, Parkin R M: Projektowanie urzàdzeƒ z cieczami magnetycznymi z wykorzystaniem metod CAE IX Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa CAE, Szklarska Por ba, 2008 r 17 Materia y informacyjne firmy Anton Paar GmbH; wwwanton-paarcom 18 Materia y informacyjne firmy Smart Technology Ltd; wwwsmartteccouk 19 Materia y informacyjne firmy Lord Corporation; wwwmrfluidcom 24 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo