Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301"

Transkrypt

1 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach umo liwiajàcych tworzenie tak zwanych konstrukcji inteligentnych [1, 2] Do grupy nowoczesnych materia ów nale à te ciecze robocze o zmiennych w aêciwoêciach fizycznych Zale nie od rodzaju, ciecze te reagujà na wp yw czynników zewn trznych, takich jak np: temperatura, kwasowoêç, ciênienie, zmianà obj toêci czy lepkoêci SpoÊród tych cieczy w budowie maszyn jako ciecze robocze najcz Êciej stosowane sà ciecze elektroreologiczne (ER) i magnetoreologiczne (MR), w których napr enia styczne mo na zmieniaç w sposób natychmiastowy i odwracalny za pomocà pola elektrycznego lub magnetycznego [3 7] Pole elektryczne dzia ajàce na ciecz ER jest wytwarzane zazwyczaj mi dzy dwoma elektrodami, po àczonymi z zasilaczem o regulowanym wysokim napi ciu Pole magnetyczne w cieczach MR najcz Êciej powstaje w szczelinie mi dzy nabiegunnikami elektromagnesu, którego cewka jest zasilana z zasilacza o regulowanym niskim napi ciu Zaletami cieczy MR, w porównaniu z cieczami ER, sà: wi kszy przyrost napr enia stycznego przy takiej samej mocy zasilacza elektrycznego oraz wi ksza trwa oêç Dodatkowo ciecze ER sà wra liwe na zanieczyszczenia oraz przebicia elektryczne Jednak mimo tych wad ciecze ER sà stosowane ze wzgl du na atwoêç wytworzenia pola elektrycznego o wymaganym nat eniu w du ych obj toêciach oraz mo liwoêç wykorzystania metalowych elementów konstrukcyjnych urzàdzenia na elektrody, co znacznie upraszcza konstrukcj W artykule przedstawiono wyniki badaƒ charakterystyk reologicznych wybranych cieczy ER i MR przeprowadzonych przez autora przy u yciu reometru Physica MCR 301 Dr hab in Zbigniew K sy, prof nadzw Politechniki Radomskiej, jest kierownikiem Zak adu Projektowania Zespo ów Nap dowych Wydzia u Mechanicznego Sk ad cieczy ER i MR Ze wzgl du na sk ad ciecze ER sà dzielone na dwie grupy: ciecze jednofazowe, ciecze dwufazowe sk adajàce si z fazy sta ej i ciek ej Jednofazowe ciecze ER sà stosowane sporadycznie ze wzgl du na bardzo wysokà cen Czàstki stanowiàce faz sta à cieczy ER sà sporzàdzane z materia ów organicznych, np: skrobi, celulozy, ywic, kauczuku, polianiliny, polifenylenu, lub nieorganicznych, np: tlenków metali, krzemionki, zeolitów, szk a Faz ciek à stanowià: oleje mineralne, oleje roêlinne, ciek e parafiny, nafta Ciecze ER zawierajà ponadto ró nego rodzaju dodatki (do 3%), powodujàce zwi kszenie efektu oddzia ywania pola elektrycznego i ograniczenie sedymentacji oraz aglomeracji w cieczy W cieczach ER, znajdujàcych si w polu elektrycznym, mi dzy elektrodami przep ywa pràd elektryczny o nat eniu zale nym od: pola powierzchni elektrod, nat enia pola elektrycznego i temperatury cieczy Jednofazowych cieczy MR nie stosuje si w praktyce Dwufazowe ciecze MR sà koloidami lub mieszaninami sk adajàcymi si najcz Êciej z czàstek sta ych: tlenku elaza, elaza, kobaltu lub ich stopów oraz wody lub oleju silikonowego Ciecze te tak e zawierajà dodatkowe substancje s u àce do ograniczenia sedymentacji, aglomeracji i korozji czàstek sta ych Podstawowe modele reologiczne cieczy ER i MR Zjawiska zachodzàce w cieczach ER i MR, b dàcych mieszaninami, pod dzia aniem pola elektrycznego lub pola magnetycznego majà z o ony charakter By je opisaç, zak ada si, podobnie jak dla innych cieczy technicznych, e zale noêci pomi dzy napr eniami stycznymi τ wyst pujàcymi w cieczy a odkszta ceniami cieczy γ lub szybkoêcià tych odkszta ceƒ γ = dγ/dt sà liniowe i tworzy si modele teoretyczne cieczy o ÊciÊle okreêlonych w aêciwoêciach reologicznych Podstawowymi teoretycznymi modelami reologicznymi, z u yciem których buduje si modele bardziej z o one, sà: modele Hooke a, Saint-Venanta i Newtona Modele te okreêlajà trzy podstawowe cechy cieczy: spr ystoêç, plastycznoêç oraz lepkoêç [8, 9] W rozwa aniach dotyczàcych zastosowania cieczy ER i MR jako cieczy roboczych najcz Êciej zak ada si, e przy braku pola elektrycznego lub magnetycznego ciecze te zachowujà si jak ciecz Newtona, natomiast w obecnoêci odpowiedniego pola zachowanie cieczy ER i MR zale y od wielkoêci odkszta cenia Na rys 1 przedstawiono uproszczone zale noêci napr enia stycznego τ od odkszta cenia cieczy γ i szybkoêci odkszta ceƒ γ otrzymywane w wy- niku badaƒ doêwiadczalnych cieczy ER i MR, dla ró nych wartoêci nat enia pola elektrycznego E lub pola magnetycznego H [3, 4, 10] Z rys 1 wynika, e poczàtkowo ciecze ER i MR b dàce pod wp ywem pola elektrycznego lub magnetycznego zachowujà si jak cia o sta e, a zaczynajà p ynàç dopiero przy wi kszych odkszta ceniach P yni cie cieczy nast puje po przekroczeniu przez odkszta cenie wartoêci odkszta cenia granicznego γ 0 i jednoczeênie po przekroczeniu przez napr enie wartoêci napr enia granicznego τ 0 Zazwyczaj przyjmuje si, e ciecze ER i MR wykazujà dla: γ < γ 0 cechy spr ysto-lepkie opisane modelem Kelvina-Voighta, sk adajàcym si z modelu Hooke a i Newtona postaci [11]: τ = Gγ + µγ (1) 20 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

2 Rys 1 Uproszczona zale noêç napr enia stycznego τ powstajàcego w cieczy ER lub MR pod dzia aniem pola elektrycznego lub magnetycznego: a) od odkszta cenia γ cieczy, b) od szybkoêci odkszta cenia γ cieczy τ τ 0 cechy lepkoplastyczne opisane modelem Binghama, sk adajàcym si z modelu Newtona i Saint- -Venanta postaci [3, 4, 7, 10]: τ = µ p γ + τ 0 (2) Gdy rozpatrywane sà cechy spr ysto-lepkie cieczy ER lub MR, a odkszta cenia majà charakter statyczny, to model Kelvina-Voighta upraszcza si do modelu Hooke a Modu spr ystoêci postaciowej G mo na wtedy obliczyç jak arcus tangens kàta nachylenia stycznej do krzywej τ = f(γ) dla γ = 0 [12] W przypadku odkszta ceƒ zmieniajàcych si w sposób oscylacyjny przyjmuje si [8, 9]: G = G + i G G modu zespolony, i jednostka urojona γ = φsin(2πft) (3) φ amplituda odkszta cenia, f cz stotliwoêç oscylacji, t czas Podstawienie zale noêci (3) do równania (1) prowadzi do wzoru: τ = φ[g sin(2πft) + G cos(2πft) (4) G modu zachowawczy, G modu stratnoêci Modu zachowawczy cechuje energi potencjalnà cieczy gromadzonà w trakcie odkszta ceƒ, natomiast modu stratnoêci okreêla energi rozpraszanà podczas tych odkszta ceƒ Wzór (4) mo na te przedstawiç w postaci zespolonej dogodnej do rozwa aƒ teoretycznych: Zastosowania cieczy ER i MR Konstrukcja stosowanych w praktyce urzàdzeƒ z cieczami ER lub MR zale y od wielkoêci odkszta ceƒ Gdy w urzàdzeniu wyst pujà ma e odkszta cenia cieczy, to wykorzystywane sà jej w aêciwoêci spr ysto-lepkie Wtedy ciecze ER i MR sà u ywane do t umienia drgaƒ konstrukcji przez zastosowanie: elementów konstrukcji ze zmiennà sztywnoêcià, dodatkowych t umików warstwowych Zarówno elementy ze zmiennà sztywnoêcià, jak i t umiki warstwowe sà zbudowane z kilku warstw metalu lub kompozytu, mi dzy którymi znajduje si szczelina wype niona cieczà ER lub MR, umieszczonych w polu elektrycznym lub magnetycznym [13 15] Zmiana nat enia odpowiedniego pola powoduje zmian : postaci, cz stotliwoêci lub amplitudy drgaƒ w asnych, co pozwala wp ywaç na dynamik ca ej konstrukcji W projektowaniu elementów ze zmiennà sztywnoêcià i t umików warstwowych jako parametry konstrukcyjne wykorzystuje si modu y G oraz G wyznaczone na podstawie badaƒ reologicznych cieczy ER lub MR W urzàdzeniach takich jak: t umiki liniowe, poch aniacze energii oraz sprz g a i hamulce, gdzie odkszta cenia sà du e, istotne sà w aêciwoêci lepkoplastyczne cieczy Wymienione urzàdzenia, choç ró nià si znacznie konstrukcjà, zazwyczaj sk adajà si z dwóch przemieszczajàcych si wzgl dem siebie elementów: nap dzajàcego i nap dzanego oraz szczeliny wype nionej cieczà roboczà ER lub MR, w której wytwarzane jest pole elektryczne lub magnetyczne [4, 6, 16] Energia E 1 dostarczona do elementu nap dzajàcego urzàdzenia jest przekazywana przez ciecz do elementu nap dzanego Energia ta jest cz Êciowo tracona na pokonanie oporów przep ywu w cieczy IloÊç traconej energii E t okreêla wzór: E t = τγvt (5) V obj toêç szczeliny z cieczà ER lub MR, t czas pracy urzàdzenia Energi E 2 elementu nap dzanego urzàdzenia okreêla zale noêç: E 2 = E 1 τγvt (6) W przedstawionych rozwa aniach pomini to energi pola elektrycznego i straty spowodowane przep ywem pràdu elektrycznego mi dzy elektrodami lub energi pola magnetycznego i straty spowodowane wzrostem temperatury cewki elektromagnesu ze wzgl du na ich niewielkà wartoêç Jak wynika z zale noêci (6), zmieniajàc iloczyn τ γ za pomocà pola elektrycznego lub magnetycznego, mo na w urzà- Rys 2 Schemat budowy urzàdzenia do sterowania przekazywanà energià z cieczà ER dzia ajàcego na zasadzie zaworu: 1 element nap dzajàcy, 2 element nap dzany, 3 ciecz ER ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/

3 dzeniu z cieczà ER lub MR sterowaç przekazywanà energià Dla przyk adu, na rys 2 przedstawiono ogólnà koncepcj budowy urzàdzenia do sterowania przekazywanà energià z cieczà ER dzia ajàcego na zasadzie zaworu Podczas projektowania urzàdzeƒ, w których wyst pujà du e odkszta cenia, korzysta si z charakterystyk τ = f(γ), zwanych w reologii krzywymi p y- ni cia Reometr Physica MCR 301 Wykorzystanie cieczy nowego typu w urzàdzeniach technicznych wymaga badaƒ ich w aêciwoêci fizycznych w warunkach pracy urzàdzenia, w którym b dà stosowane Metody badaƒ w aêciwoêci reologicznych cieczy ER i MR wywodzà si z metod badaƒ typowych cieczy technicznych Do badania cieczy ER najcz Êciej sà stosowane reometry rotacyjne cylindryczne, a do badania cieczy MR reometry rotacyjne tarczowe Konstrukcja tych reometrów zapewnia uzyskanie jednorodnego pola elektrycznego lub magnetycznego w ca ej obj toêci badanej próbki cieczy Reometr rotacyjny cylindryczny sk ada si z obracajàcego si walca zanurzonego w cieczy znajdujàcej si w nieruchomym cylindrycznym naczyniu, którego Êcianka boczna stanowi elektod, a dno jest wykonane z izolatora WielkoÊç szczeliny mi dzy walcem a naczyniem wynosi zazwyczaj od 0,5 do 1 mm Walec i naczynie sà odizolowane od siebie elektrycznie Pole elektryczne w szczelinie uzyskuje si przez po àczenie walca i naczynia z zasilaczem o regulowanym wysokim napi ciu U Reometr tarczowy jest zbudowany z dwóch p askich tarcz W szczelinie mi dzy tarczami znajduje si badana ciecz MR Dolna tarcza jest nieruchoma Pole magnetyczne w szczelinie z cieczà MR jest wytwarzane przez cewk elektromagnesu umieszczonà pod nieruchomà tarczà Obwód magnetyczny jest zamykany przez pierêcieƒ wykonany z materia u magnetycznego otaczajàcy oê ruchomej tarczy WielkoÊç szczeliny wynosi zazwyczaj od 0,2 do 1 mm Na rys 3 i rys 4 przedstawiono reometr Physica MCR 301 s u àcy do sporzàdzania charakterystyk reologicznych cieczy technicznych z przystawkami do badania cieczy ER i MR [17] Rys 3 Reometr Physica MCR 301 z przystawkà do badania cieczy ER: a) schemat budowy: 1 walec, 2 naczynie, 3 ciecz ER, 4 obudowa, 5 dno naczynia; b) widok przystawki do badania cieczy ER Rys 4 Reometr Physica MCR 301 z przystawkà do badania cieczy MR: a) schemat budowy: 1 pierêcieƒ magnetyczny, 2 elektromagnes, 3 tarcza, 4 pojemnik na ciecz MR, 5 cewka elektromagnesu; b) widok przystawki do badania cieczy MR Uk ad elektroniczny reometru, przez sterowanie wartoêcià oraz kierunkiem dzia ania momentu obrotowego M silnika nap dowego, zapewnia zarówno obrót (z pr dkoêcià kàtowà ω od 0 do 300 rad/s), jak i drgania oscylacyjne walca lub tarczy (o amplitudzie φ od 0,01 mrad do 20 mrad i cz stotliwoêci f od 0,01 do 100 Hz) Badania mogà byç prowadzone w ró nych temperaturach, co umo liwia system regulacji temperatury cieczy w szczelinie Odczyty mierzonych wielkoêci (M, φ, f przy okreêlaniu modu ów G, G lub M, ω przy okreêlaniu krzywych p yni cia τ = f(γ) sà dokonywane wielokrotnie w ciàgu sekundy, a nast pnie uêredniane Ze wzgl du na fakt, e w reometrach cylindrycznych zarówno napr enie styczne, jak i szybkoêç odkszta cenia w szczelinie pomiarowej nie sà sta e, do przeliczania mierzonych wielkoêci na wielkoêci G, G, lub τ, γ, wyst pujàce na wykresach, stosowane sà wzory empiryczne [9, 17] Do wyboru warunków badaƒ, okreêlania opcji pomiarów, wykonywania pomiarów, a tak e do uêredniania i przeliczania wartoêci mierzonych wielkoêci jest u ywany system komputerowy, b dàcy integralnà cz Êcià reometru Wyniki pomiarów przedstawione sà na ekranie monitora i zapisane do pliku lub drukowane w formie wykresów lub tabel Wyniki badaƒ Na rys 5 przedstawiono wyniki badaƒ cieczy ER o nazwie LID 3354 [18] na reometrze tarczowym typu Physica MCR 301 w temperaturze 20 C, przy drganiach oscylacyjnych Ârednica tarczy wynosi a 20 mm, a odleg oêç mi dzy tarczami 1 mm 22 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

4 Podobnie rys 6 przedstawia wyniki badaƒ cieczy MR o nazwie MRF 132AD [19] na reometrze tarczowym Physica MCR 301 w temperaturze 20 C, przy drganiach oscylacyjnych Rys 6 WartoÊci modu ów G oraz G otrzymane dla cieczy MRF 132AD przy braku pola magnetycznego: a) w zale noêci od f dla φ = 2 mrad, b) w zale noêci od φ dla f = 5 Hz Rys 5 WartoÊci modu ów G oraz G otrzymane dla cieczy LID 3354: a) w zale noêci od f dla φ = 0,2 mrad przy braku pola elektrycznego; b) w zale noêci od f dla φ = 0,2 mrad oraz U = 1 kv; c) w zale noêci od φ dla f = 1 Hz oraz U = 1 kv Na rys 7 pokazano krzywe p yni cia cieczy LID 3354 otrzymane za pomocà reometru cylindrycznego typu Physica MCR 301 w temperaturze 20 C Ârednica walca wynosi a 16,6 mm, jego wysokoêç 25 mm, a szerokoêç szczeliny 0,7 mm Jak wynika z wykresów przedstawionych na rys 5 oraz rys 6, cz stotliwoêç i amplituda drgaƒ majà istotny wp yw na wartoêci modu ów G oraz G zarówno dla cieczy ER, jak i MR Na podstawie rys 5 mo na stwierdziç, e wystàpienie pola elektrycznego w cieczy ER powoduje wzrost wartoêci obydwu modu ów nawet o kilka rz dów wielkoêci Analiza przedstawionych wykresów prowadzi do wniosku, e choç przebiegi modu ów majà ró ny charakter, to jednak dla poszczególnych zakresów cz stotliwoêci i amplitudy drgaƒ mo na znaleêç wartoêci modu ów odpowiadajàce wymaganiom konstrukcyjnym projektowanego urzàdzenia Na przyk ad konstruujàc t umik warstwowy przeznaczony do t umienia drgaƒ o okreêlonej amplitudzie i cz stotliwoêci, korzystnie jest wybraç ciecz, dla której modu zachowawczy G ma ma à wartoêç, a modu stratnoêci G du à wartoêç w tych zakresach ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/

5 Rys 7 Zale noêci τ = f(γ) dla cieczy LID 3354 przy ró nych wartoêciach wysokiego napi cia U Przebieg krzywych p yni cia zilustrowany na rys 7 Êwiadczy równie o istotnym wp ywie pola elektrycznego na napr enie styczne w cieczach ER Wzrost napi cia elektrycznego od 0 do 2,5 kv powoduje co najmniej 9-krotny wzrost tych napr eƒ, zale nie od wartoêci szybkoêci odkszta cenia γ Przedstawione uwagi, dotyczàce g ównie wyników badaƒ cieczy ER, odnoszà si tak e do cieczy MR LITERATURA 1 Tylikowski A: Inteligentne materia y i konstrukcje Przeglàd Mechaniczny nr 20/1998, s Tylikowski A: Inteligentne materia y w konstrukcjach in ynierskich In ynieria Materia owa nr 2/2004, s Krztoƒ-Maziopa A, Ciszewska M, P ocharski J: Ciecze elektroreologiczne materia y, zjawiska, zastosowanie Polimery nr 11 12/ awniczak A, Milecki A: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice Wydawnictwo Politechniki Poznaƒskiej, Poznaƒ Stanway R: Smart Fluids: Current and Future Developments Materials Science and Technology Vol 20, 2004, pp Chomik W: Zastosowanie cieczy reologicznych w technice, a w szczególnoêci w t umieniu drgaƒ mechanicznych Przeglàd Mechaniczny nr 10/2006, s Kaleta J, Lewandowski D: Inelastic Properties of Magnetorheological Composites: I Fabrication, experimental tests, cyclic shear properties Smart Materials and Structures, 16, 2007, pp Wilczyƒski K: Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa Mezger T G: The Reology Handbook 2 nd Edition, Vinkentz Network GmbH, Hanover K sy Z, K sy A, P ocharski J, Jackson M, Parkin R: An Example of Design Embodiment for Electrorheological Fluid Based Mechatronic Transmission Components International Journal of Mechatronics 16 (1), 2006 pp Chen L, Tian J: Distributed Magnetorheological Fluid Damper for Active Structural Vibration Control International Conference ACTIVE 2006, Adelaide Osuchowski M: Badania w aêciwoêci lepkospr ystych wybranych zawiesin elektroreologicznych Rozprawa doktorska, Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Berg C D, Evans L F, Kermode P R: Composite Structure Analysis of a Hollow Cantilever Beam Filled with Electro Rheological Fluid Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 7, 1996, pp Yalcintas M, Dai H: Magnetorheological and Electrorheological Materials in Adaptive Structures and their Performance Comparison Smart Materials and Structures Vol 8, 1999, pp Weiss K D, Carlson J D, Nixon D A: Viscoelastic Properties of Magneto- and Electrorheological Fluids Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol 5, 1994, pp Lara-Prieto V, Kesy Z, Jackson M, Parkin R M: Projektowanie urzàdzeƒ z cieczami magnetycznymi z wykorzystaniem metod CAE IX Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa CAE, Szklarska Por ba, 2008 r 17 Materia y informacyjne firmy Anton Paar GmbH; wwwanton-paarcom 18 Materia y informacyjne firmy Smart Technology Ltd; wwwsmartteccouk 19 Materia y informacyjne firmy Lord Corporation; wwwmrfluidcom 24 ROK WYD LXVIII ZESZYT 2/2009

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Podstaw Budowy Maszyn XVII Konferencja nt METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Podstaw Budowy Maszyn XVII Konferencja nt METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Podstaw Budowy Maszyn XVII Konferencja nt METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO Krasiczyn, październik 2009 Vianney Lara Prieto Mechatronics Research Group,

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Uwagi ogólne i definicje (1)

Plan wykładu. Uwagi ogólne i definicje (1) Plan wykładu Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP Montaż drutowy i flip-chip struktur nie obudowanych Tworzywa sztuczne i lepkospręż

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.)

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) 2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) Dzia VII: ELEKTROSTATYKA (11 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym

Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym Badania heterogenicznej cieczy elektroreologicznej przeznaczonej do zastosowania w sprzęgle hydraulicznym Kinga Skrzek, Karol Musiałek, Grzegorz Mędrek, Artur Olszak Wstęp Ze względu na rosnące wymagania

Bardziej szczegółowo

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie DRGANIA MECHANICZNE materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż. Sebastian Korczak część modelowanie, drgania swobodne Poniższe materiały

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii - powtórzenie

Właściwości materii - powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne

Ciecze elektroi. magnetoreologiczne Politechnika Poznańska Ciecze elektroi magnetoreologiczne Andrzej Milecki Instytut Technologii Mechanicznej Ciecze elektroreologiczne Ciecze elektroreologiczne: są zawiesiną porowatych cząsteczek o średnicy

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r. 315 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 10 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Urządzenia energoelektroniczne Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH 1. WSTĘP

Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH 1. WSTĘP Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły

Bardziej szczegółowo

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach,

Pompa BFP 52E jest przeznaczona do palników. Pompy BFP 52E mogà byç stosowane jako pompy serwisowe. Pompy BFP 52E sà dost pne w dwóch wielkoêciach, Pompa olejowa BFP 52E Zastosowanie Pompa BFP 52E jest przeznaczona dla palników 2-stopniowych. Pompa posiada dwa membranowe zawory regulacyjnyjne, jest wyposa- ona w zewn trzny zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO 3-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 165 Zbigniew KĘSY Politechnika Radomska, Radom BADANIE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH PODCZAS PRZEPŁYWU CIŚNIENIOWEGO Słowa kluczowe Ciecz elektroreologiczna, badanie

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje 67.22-4300 67.23-4300 Przekaêniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 A Przekaênik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): Młody Fizyku! WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap rejonowy Masz do rozwiązania 20 zadań (w tym 3 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut. W

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zakład Cybernetyki i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Opracował: mgr inŝ. Andrzej Biedka

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynników tarcia poślizgowego i tocznego z wykorzystaniem równi pochyłej

Wyznaczanie współczynników tarcia poślizgowego i tocznego z wykorzystaniem równi pochyłej Wyznaczanie współczynników tarcia poślizgowego i tocznego z wykorzystaniem równi pochyłej Obowiązkowa znajomość zagadnień Mikro i makroskopowa istota zjawiska tarcia. Rodzaje tarcia (statyczne i kinetyczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 3. Kropelkowy system mikrofluidyczny

ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 3. Kropelkowy system mikrofluidyczny ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM Ćwiczenie nr 3 Kropelkowy system mikrofluidyczny Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i warunkami poprawnego działania kropelkowego

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Autor: Miros aw Galikowski TEST PRZED PRÓBNÑ MATURÑ 2008 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

6. Rozk ad materia u nauczania

6. Rozk ad materia u nauczania Proponowana siatka godzin Tom 1 Fizyka i fizycy Ruch, jego powszechnoêç i wzgl dnoêç Oddzia ywania w przyrodzie 3 godz. 18 godz. 13 godz. 34 godz. Tom 2 Energia i jej przemiany W asnoêci materii Porzàdek

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH

OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ PRAKTYCZNYCH 3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 95 Andrzej KĘSY, Zbigniew KĘSY, Ireneusz MUSIAŁEK, Marcin MIGUS Politechnika Radomska OCENA WŁAŚCIWOŚCI CIECZY ELEKTROREOLOGICZNYCH I MAGNETOREOLOGICZNYCH POD KĄTEM ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia JERZY ROJEK MONIKA HYRCZA-MICHALSKA ADAM BOKOTA WIES AWA PIEKARSKA Wsady spawane laserowo stanowià wysoko zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki powtórzenie

Świat fizyki powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Masz

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach.

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach. Lekcja 15 Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach. Pod wpływem pola elektrycznego (przyłoŝonego napięcia) w materiałach, w których istnieją ruchliwe nośniki ładunku dochodzi do zjawiska przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA C E R T ISO 00 ENVIRONMENT NAVA VAVES I F I CAT E C E R T ISO 00 QUAITY NAVA VAVES I F I CAT E NAVA OY REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA Zawory regulacyjne NAVA stosowanie sà do

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Laboratoryjna

Instrukcja Laboratoryjna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny Edukacja Techniczno-Informatyczna Instrukcja Laboratoryjna Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Bardziej szczegółowo

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-6

Ć W I C Z E N I E N R C-6 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-6 WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie

INFORMACJA TECHNICZNA. rozwijamy2. doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA rozwijamy2 doskona e technologie INFORMACJA TECHNICZNA nr 2 o nowych asfaltach drogowych 35/50 i 50/70 produkowanych w Dziale Technologii, Badaƒ i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM

ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM 3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 81 Andrzej KĘSY, Zbigniew KĘSY, Marcin MIGUS Politechnika Radomska, Radom ZASTOSOWANIE CIECZY NOWEGO TYPU DO ZMIANY MOMENTU OBROTOWEGO W ZESPOLONYM SPRZĘGLE HYDRAULICZNYM Słowa

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna.

Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna. Badanie własności prądnic tachometrycznych. Prądnica indukcyjna dwufazowa, prądnica magnetoelektryczna. Budowa i zasada działania. Prądnice tachometryczne (PTM) są to specjalne maszyny elektryczne słuŝące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. 695 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo