TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA"

Transkrypt

1 wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA maja 011 r., Golden Floor, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia Ÿróde³ odnawialnych zasady wejœcia na rynek i korzystania z sytemu wsparcia dla Ÿróde³ wykorzystuj¹cych biomasê Narzucenie ograniczenia CO, iloœci energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej Bilansowanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Finansowanie inwestycji w biomasie Czy przemys³ biomasy stanie siê now¹ dziedzin¹ gospodarcz¹? Wspó³spalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostro³êka Logistyka pozyskiwania, przetwarzanie i dostawa biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej. Analiza op³acalnoœci, zagro enia i uwarunkowania efektywnej rzetelnej wspó³pracy Rolnik/producent pelletu brykietu/energetyka/kocio³ Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu doœwiadczenia z ponad 6 lat wspó³pracy z energetyk¹ ciepln¹ i zawodow¹ Przysz³oœæ biomasy w Polsce Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych Pobór próbek biomasy problemy, nieœcis³oœci Patron Honorowy Patroni medialni Maria Antoni Hikiert Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Piotr Pasyniuk Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Wojciech Cyprych Œl¹zak, Zapiór i Wspólnicy Juliusz Dragan DSV Poznañ J.D. mgr in. Arkadiusz Majoch Instytut Nafty i Gazu in. Rafa³ Szymanowicz Zak³ad Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Dr Zdzis³aw Muras Urz¹d Regulacji Energetyki Jerzy Watrakiewicz ENERGA Elektrownie Ostro³êka Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Œrodowiska Mgr in. Andrzej Rubczyñski Vattenfall Heat Poland dr in. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna

2 MASTER INSTITUTE specjalnie dla Pañstwa organizuje dwudniow¹ konferencjê poœwiêcon¹ tematyce Biomasy, która staje siê g³ównym odnawialnym Ÿród³em energii w Polsce. Rynek biomasy, mimo e stanowi trzecie co do wielkoœci na œwiecie naturalne Ÿród³o energii, nadal jest w Polsce rynkiem niedocenianym. Jak podkreœla wielu specjalistów, przy dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych istnieje pilna potrzeba zmiany takiego stanu rzeczy. G³ównymi barierami rozwoju rynku biomasy w Polsce s¹ obecnie kwestie zwi¹zane z logistyk¹ dostaw, specyfik¹ polskiego rolnictwa oraz sama cena biomasy na rynku. Jednak pomimo licznych barier perspektywy dla rozwoju rynku energii z biomasy s¹ bardzo dobre. Konferencja bêdzie doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i dyskusji w kwestiach najbardziej problematycznych. Wybitni eksperci reprezentuj¹cy wiod¹ce instytucje, urzêdy, kancelarie prawne i firmy doradcze oraz dystrybutorzy najnowszych technologii przedstawi¹ Pañstwu swoje pomys³y dla rozwoju rynku energii z biomasy. O zmianach jakie czekaj¹ nas w systemie prawa opowie Pañstwu Zdzis³aw Muras reprezentuj¹cy Urz¹d Regulacji Energetyki oraz Wojciech Cyprych reprezentuj¹cy Kancelariê Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy. Na pytania dotycz¹ce bilansu biomasy i aktywnoœci spalania biomasy w energetyce zawodowej i rozproszonej odpowie Piotr Pasyniuk z Instytutu Technologiczno Przyrodniczego. Przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu omówi zagadnienia zwi¹zane z wykorzystaniem biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych. Jeœli zastanawiacie siê Pañstwo jak finansowaæ inwestycje w biomasie? W co inwestowaæ? Sk¹d czerpaæ fundusze? Odpowiedzi udzieli Pañstwu m.in. Iwetta Markiewicz, G³ówny Specjalista ds. In ynierii Œrodowiskowej w Banku Ochrony Œrodowiska. Dla tych z Pañstwa, którzy ceni¹ praktyczne rozwi¹zania i wiedzê ze Ÿróde³, przygotowaliœmy dyskusje panelowe z udzia³em wybitnych praktyków. Ju dziœ serdecznie zapraszam Pañstwa do aktywnego udzia³u w konferencji! z wyrazami szacunku, Wioleta Domurad Project Manager MASTER INSTITUTE DO UDZIA U W KONFERENCJI ZAPRASZAMY PRZESTAWICIELI WSZYSTKICH PRZEDSIÊBIORSTW BRAN Y ELEKTROENERGETYCZNEJ I CIEP OWNICZEJ W TYM: Elektrowni Elektrociep³owni Dystrybutorów energii Przemys³owych odbiorców energii Cementowni Hut Rafinerii Przedsiêbiostw przemys³u stalowego Przedsiêbiorstw przemys³u papierniczego Przedsiêbiorst przemys³u ceramicznego Przedsiêbiorstw przemys³u szklarskiego Producentów biomasy Dystrybutorów biomasy Dostawców rozwi¹zañ technologicznych oraz sprzêtu do spalania biomasy Pracowników banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych Przedstawicieli firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyk¹ inwestycji w sektorze energetycznym Przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizuj¹cych siê w sektorze energetycznym nasze zaproszenie kierujemy w szczególnoœci do: Prezesów Cz³onków Zarz¹du Kierowników i Specjalistów Departamentów: Inwestycji Produkcji/Technologii Strategii Planowania i Analiz Ochrony Œrodowiska/Ekologii Eksploatacji

3 Pierwszy dzieñ konferencji, 10 maja Rejestracja i poranna kawa Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia Ÿróde³ odnawialnych zasady wejœcia na rynek i korzystania z sytemu wsparcia dla Ÿróde³ wykorzystuj¹cych biomasê Podstawy prawne Dyrektywa 009/8/WE co nas czeka Polityka energetyczna do 030 r. dla OZE i kogeneracji OZE w kogeneracji funkcjonowanie systemów wsparcia - Koncesjonowanie - Rodzaje biomasy na cele energetyczne - W kolorach têczy rodzaje certyfikatów - Certyfikaty biogazowe system œwiadectw pochodzenia - Certyfikaty metanowe system œwiadectw pochodzenia z kogeneracji Zasady i mo liwoœci ³¹czenia certyfikatów Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki Narzucenie ograniczenia CO, iloœci energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych Polityka energetyczna UE priorytety oraz uwarunkowania prawne Mapa drogowa 050 Przydzia³ darmowych uprawnieñ do emisji CO dla Polski derogacje Efektywnoœæ energetyczna a redukcja emisji CO cele i za³o enia Obowi¹zek transpozycji przepisów unijnych w zakresie redukcji CO aktualny porz¹dek prawny i przewidywane zmiany Uwarunkowania prawne w unijnym i krajowym kontekœcie dotycz¹cym rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii udzia³ niskoemisyjnych Ÿróde³ wytwarzania w bilansie energetycznym Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki, Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy Przerwa na kawê Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej Pozyskiwanie Przetwarzanie Dostawa Wspó³praca z odbiorc¹/elektrowni¹/elektrociep³owni¹ Lunch Bilansowanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Rozwój biomasy a upadek przemys³u drzewnego Czy ograniczanie emisji CO spowoduje stagnacjê lub regres przemys³u drzewnego w Polsce Jakim ga³êziom przemys³u drzewnego w Polsce grozi stagnacja lub upadek z uwagi na spalanie biomasy leœnej. Czy polsk¹ gospodarkê staæ na straty wynikaj¹ce ze spalania drewna? Antoni Maria Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Przerwa na kawê Finansowanie inwestycji w biomasie W co i jak inwestowaæ? Nierozwi¹zane regulacje prawne Mo liwoœci dofinansowania Programy pañstwowe Sk¹d czerpaæ fundusze? Iwetta Markiewicz, G³ówny Specjalista ds. In ynierii Œrodowiska, Bank Ochrony Œrodowiska PANEL DYSKUSYJNY Czy przemys³ biomasy stanie siê now¹ dziedzin¹ gospodarcz¹? Hodowla roœlin energetycznych Czy bêdzie to op³acalny biznes Czy pañstwo siê anga uje? Jakiej biomasy mo na siê spodziewaæ z innych krajów? Problemy braku biomasy Agro Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Wojciech Cyprych, aplikant radcowski, Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy Antoni Maria Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

4 Drugi dzieñ konferencji, 11 maja Rejestracja i poranna kawa Wspó³spalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostro³êka Jerzy Watrakiewicz, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Logistyka pozyskiwania, przetwarzanie i dostawa biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej. Analiza op³acalnoœci, zagro enia i uwarunkowania efektywnej rzetelnej wspó³pracy Rolnik/producent pelletu brykietu/energetyka/kocio³ Przerwa na kawê Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu doœwiadczenia z ponad 6 lat wspó³pracy z energetyk¹ ciepln¹ i zawodow¹ Doœwiadczenia zwi¹zane z certyfikacj¹ instalacji Wyniki prac badawczych i pomiarowych Uwarunkowania dalszego rozwoju wykorzystania biomasy/biogazu Rafa³ Szymanowicz, In ynier Pomiarowy, Zak³ady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Lunch Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych Arkadiusz Majoch, DZIA ds. BIOPALIW, Pion Technologii Nafty TP/W, INSTYTUT NAFTY i GAZU Doœwiadczenia Vattenfall w spalaniu biomasy w Polsce i w Szwecji Mgr in. Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Polan PANEL DYSKUSYJNY Przysz³oœæ biomasy w Polsce Arkadiusz Majoch, DZIA ds. BIOPALIW, Pion Technologii Nafty TP/W, INSTYTUT NAFTY i GAZU Jerzy Watrakiewicz, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Wojciech Cichy, Kierownik Pracowni Bioenergii, Instytut Technologii Drewna Mgr in. Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Polan Zakoñczenie drugiego dnia konferencji BIOMASA II edycja Konferencji TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

5 Maria Antoni Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydzia³u Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki), Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia³u Technologii Drewna. Wieloletni dyrektor a po komercjalizacji prezes Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u P³yt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, cz³onek i sekretarz Stowarzyszenia Producentów P³yt Drewnopochodnych w Polsce. W roku 003 sprawowa³ funkcjê prezydenta europejskiego stowarzyszenia producentów p³yt pilœniowych FEROPA. Jest cz³onkiem Sekcji Drzewnej Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa. W trakcie swej blisko 43 letniej pracy zawodowej poza prac¹ w Oœrodku kierowa³ prac¹ du ej fabryki domów z drewna i materia³ów drewnopochodnych i tartaku z wydzia³em stolarskim i dalszego przetwarzania drewna. mgr in. Arkadiusz Majoch, Instytut Nafty i Gazu W roku 1999 ukoñczy³ Wydzia³ Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Ukoñczy³ tak e stadia podyplomowe (MBA) w Akademii Leona KoŸmiñskiego. Od 1999 roku pracownik naukowy Centralnego Laboratorium Naftowego, póÿniej Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Pali i Energii Odnawialnej. Obecnie pracownik naukowo-techniczny Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Cz³onek WG 4 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Iwetta Markiewicz, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych Wydzia³ Ekologii Bank Ochrony Œrodowiska SA Ukoñczy³a Wydzia³ In ynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. W Banku Ochrony Œrodowiska SA pracuje od 1995 r., przez pierwszych 9 lat jako specjalista ds. technicznych w Biurze Projektu GEF, który pe³ni³ rolê Agencji Wdra aj¹cej Projekt GEF pn.: "Zamiana ogrzewania wêglowego na gazowe w ma³ych i œrednich kot³owniach w Polsce", administrowany przez Bank Œwiatowy. Od 004 r. w Departamencie Finansowania i Projektów Ekologicznych, zajmuje siê zagadnieniami techniczno - ekologicznymi przedsiêwziêæ finansowanych przez BOŒ SA Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno-Przyrodnicz lat 58 doktor nauk rolniczych, in ynier mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, kierownik Laboratorium Badawczego Instytutu, ekspert do oceny projektów w programach operacyjnych, kierownik projektu ndvegoil FP7/19004, autor ksi¹ ek, 30 artyku³ów naukowych, 5 referatów na konferencje miêdzynarodowe, staly delegat Polski do OECD-Tractors Codes and Schemes in. Rafa³ Szymanowicz, Zak³ad Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. pomiary i badania kot³ów energetycznych, opracowywanie dokumentacji uwierzytelniaj¹cych, opinii dla obiektów produkuj¹cych energiê z OZE, koncepcji uk³adów technologicznych, procedur rozliczeniowych, ekspertyz dotycz¹cych paliw i odpadów oraz innych dokumentów dotycz¹cych energetycznego wykorzystania paliw pochodz¹cych z zasobów odnawialnych. Od 000 roku pracownik Zak³adów Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach, na stanowisku in ynier pomiarowy. Autor kilkunastu publikacji o zasiêgu krajowym. Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki SZ&P Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Od 007 r. zatrudniony w Kancelarii Œl¹zak, Zapiór i Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa energetycznego, jak te prawa ochrony œrodowiska i odpadowego. Zawodowo interesuje siê prawem energetycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki odnawialnych Ÿróde³ energii. Posiada doœwiadczenie w zakresie kompleksowej obs³ugi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególnoœci przedsiêbiorstw energetycznych, uwzglêdniaj¹c prowadzenie postêpowañ cywilnych i administracyjnych, w szczególnoœci przed Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki. Doradza w projektach zwi¹zanych z zamówieniami o charakterze sektorowym, jak równie w zakresie umów prawa energetycznego, w tym z kontrahentami zagranicznymi. Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawski i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym piêciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest redaktorem i wspó³autorem opracowania: Prawo energetyczne Komentarz (010 r.), oraz podrêczników Podstawy prawa (011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów. dr in. Wojciech Cichy, Kierownik Pracowni Bioenergii, Instytut Technologii Drewna Absolwent Wydzia³u Technologii Drewna - specjalnoœæ chemiczna technologia drewna - Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Pracownik naukowy (adiunkt) w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, Z-ca kierownika Zak³adu Ochrony Œrodowiska i Chemii Drewna oraz Kierownik Pracowni Bioenergii. Specjalizuje siê w zakresie: gospodarki odpadami w zak³adach przemys³u drzewnego, termicznego przekszta³cania (spalania) odpadów drzewnych - szczególnie zanieczyszczonych chemicznie, w tym drewna pou ytkowego, technologii wytwarzania biopaliw na bazie biomasy drzewnej, oceny jakoœci biopaliw otrzymywanych z biomasy drzewnej, ochrony œrodowiska w przemyœle drzewnym. Wa niejsze dokonania: opracowanie procedur badawczych pozwalaj¹cych na ocenê odpadów drzewnych pod k¹tem ich przydatnoœci do termicznej utylizacji w warunkach zak³adu produkcyjnego, poznanie wp³ywu ywic aminowych w spalanych odpadach drzewnych na wielkoœæ emisji wybranych toksycznych produktów spalania, wdro enie do praktyki laboratoryjnej procedur badawczych zwi¹zanych z ocen¹ biopaliw sta³ych i sta³ych paliw wtórnych. Inne: przedstawiciel Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Polskim Komitecie Naukowo-Technicznym FSN-T NOT ds. Gospodarki Energetycznej (od 00 roku), cz³onek Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Sta³ych (normalizacja paliw z biomasy i paliw z odpadów), przedstawiciel Polski w Komitecie Zarz¹dzaj¹cym (Management Committee) COST Action E31 Management of Recovered Wood ( Zarz¹dzanie drewnem z odzysku ) - w latach , cz³onek Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM rzeczoznawca Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa - specjalnoœæ: gospodarka odpadami w przemyœle drzewnym oraz chemiczna technologia drewna. Mgr in. MBA Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Poland Absolwent wydzia³u MEiL Politechniki Warszawskiej. W latach 80-tych XX w. zdobywa³ doœwiadczenie w eksploatacji urz¹dzeñ energetycznych pracuj¹c w Elektrociep³owniach Warszawskich oraz za granic¹ uczestnicz¹c w rozruchach elektrowni budowanych przez w³oskiego inwestora GIE ANSALDO. W latach 90-tych piastowa³ stanowisko Dyrektora ds. inwestycji Ec Siekierki, odpowiadaj¹c za proces odbudowy mocy wytwórczych. Od 001 roku odpowiada za tworzenie d³ugoterminowych planów rozwoju, kieruj¹c Departamentem Strategii Vattenfall Heat Poland. Juliusz Dragan, W³aœciciel Prezes Zarz¹du DSV Poznañ J.D. Sp. z o.o. Z rynkiem energii odnawialnej zwi¹zany od 001 roku. Jest autorem systemu symulacji i analizy inwestycji (projektowanej i wykonywanej) DSV Poznañ. Posiada bogate doœwiadczenie w zakresie efektywnego i rzetelnego zapewniania, pozyskiwania dostaw biomasy Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej, wspó³pracy z odbiorc¹/elektrowni¹/elektrociep³owni¹, w zakresie szeroko rozumianej Logistyki pozyskiwania, przetwarzania i dostaw biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej, oraz analizy op³acalnoœci, zagro eñ i uwarunkowañ efektywnej rzetelnej wspó³pracy - Rolnik/producent pelletu - brykietu/energetyka/kocio³. Jerzy Watrakiewicz, Kierownik Wydzia³u Ruchu El. B, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, od 1994r zatrudniony w ENERGA Elektrownie Ostro³êka, pocz¹tkowo jako obchodowy i operator turbozespo³u, Dy urny Kierownik Bloków i Dy urny In ynier Ruchu Elektrowni. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Wydzia³u Ruchu Elektrowni Ostro³êka B.

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 25 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower NOWE PRAWO WODNE PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego INICJATYWA ZIELONA LOKOMOTYWA Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego KONCEPCJA Kocioł Obsługa Paliwo Oprawa rynkowa Finansowanie Produkcja paliw BPS Obudowa Design Odbiór popiołu Różnorodność

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw.

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Lamperski Prodziekan

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols

Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Cyfryzacja energetyki w kontekście nowego trój paku energetycznego rozwój Smart Gridu i Smart Meteringu w Pols Rozpoczęcie: 2012-04-04 Zakończenie: 2012-04-05 Miejsce spotkania: Warszawa Belwederska 23

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC 2002-2015 CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org 2 Tomasz Mania PREZES ZARZĄDU Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Sopocka Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW OD DYREKCJI INSTYTUTU I PRACOWNIKÓW SEKCJI PRAWA CYWILNEGO

KILKA SŁÓW OD DYREKCJI INSTYTUTU I PRACOWNIKÓW SEKCJI PRAWA CYWILNEGO KILKA SŁÓW OD DYREKCJI INSTYTUTU I PRACOWNIKÓW SEKCJI PRAWA CYWILNEGO Nie ma przesady w stwierdzeniu, e ca³a dzia³alnoœæ Sekcji Prawa Cywilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci zwi¹zana jest nieod³¹cznie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 6-7 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Kryzys energetyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl

Silny Związek z możliwościami działania! www.zpfeo.org.pl Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej Silny Związek z możliwościami działania! MISJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Podstawy metrologii Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom studiów: forma studiów: Rok: ZiIP.PK.B.15. kierunkowy I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego.

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Andrzej Rybka 19.09.2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza

Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza Konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza 22 czerwca 2015 r. Hotel Qubus, Katowice Patronaty Honorowe Sekretarz Stanu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Opakowania ywnoœci: bezpieczeñstwo konsumenta i ochrona œrodowiska. Warszawa, 7 kwietnia 2005

SEMINARIUM Opakowania ywnoœci: bezpieczeñstwo konsumenta i ochrona œrodowiska. Warszawa, 7 kwietnia 2005 honorowy patronat: wiceminister œrodowiska Tomasz Podgajniak SEMINARIUM Opakowania ywnoœci: bezpieczeñstwo konsumenta i ochrona œrodowiska Warszawa, 7 kwietnia 2005 sponsor g³ówny seminarium Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KOGENERACYJNE I BIOGAZOWNIE W POLSCE. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I NADCHODZĄCE ZMIANY.

SYSTEMY KOGENERACYJNE I BIOGAZOWNIE W POLSCE. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I NADCHODZĄCE ZMIANY. Patroni honorowi: Dzień specjalny 15 kwietnia Warsztaty Gdzie i kiedy, 2011 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Systemy wsparcia dla kogeneracji Bariery w rozwoju kogeneracji w Polsce Współczynnik C na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja ODNAWIALNE RÓD A ENERGII WYZWANIA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 6-7 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Kryzys energetyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zielona Góra, 15.02.2016 r. PROGRAM OPERACYJNY Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zielona Góra, 15.02.2016 r. Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Technologii Wody i Ścieków DZIAŁ TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy usługi pomiarowo-badawcze

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych wiedza i doświadczenie VII KONFERENCJA SZKOLENIOWA ZAKŁADU TECHNIKI CIEPLNEJ RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo