TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA"

Transkrypt

1 wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA maja 011 r., Golden Floor, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia Ÿróde³ odnawialnych zasady wejœcia na rynek i korzystania z sytemu wsparcia dla Ÿróde³ wykorzystuj¹cych biomasê Narzucenie ograniczenia CO, iloœci energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej Bilansowanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Finansowanie inwestycji w biomasie Czy przemys³ biomasy stanie siê now¹ dziedzin¹ gospodarcz¹? Wspó³spalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostro³êka Logistyka pozyskiwania, przetwarzanie i dostawa biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej. Analiza op³acalnoœci, zagro enia i uwarunkowania efektywnej rzetelnej wspó³pracy Rolnik/producent pelletu brykietu/energetyka/kocio³ Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu doœwiadczenia z ponad 6 lat wspó³pracy z energetyk¹ ciepln¹ i zawodow¹ Przysz³oœæ biomasy w Polsce Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych Pobór próbek biomasy problemy, nieœcis³oœci Patron Honorowy Patroni medialni Maria Antoni Hikiert Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Piotr Pasyniuk Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Wojciech Cyprych Œl¹zak, Zapiór i Wspólnicy Juliusz Dragan DSV Poznañ J.D. mgr in. Arkadiusz Majoch Instytut Nafty i Gazu in. Rafa³ Szymanowicz Zak³ad Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Dr Zdzis³aw Muras Urz¹d Regulacji Energetyki Jerzy Watrakiewicz ENERGA Elektrownie Ostro³êka Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Œrodowiska Mgr in. Andrzej Rubczyñski Vattenfall Heat Poland dr in. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna

2 MASTER INSTITUTE specjalnie dla Pañstwa organizuje dwudniow¹ konferencjê poœwiêcon¹ tematyce Biomasy, która staje siê g³ównym odnawialnym Ÿród³em energii w Polsce. Rynek biomasy, mimo e stanowi trzecie co do wielkoœci na œwiecie naturalne Ÿród³o energii, nadal jest w Polsce rynkiem niedocenianym. Jak podkreœla wielu specjalistów, przy dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych istnieje pilna potrzeba zmiany takiego stanu rzeczy. G³ównymi barierami rozwoju rynku biomasy w Polsce s¹ obecnie kwestie zwi¹zane z logistyk¹ dostaw, specyfik¹ polskiego rolnictwa oraz sama cena biomasy na rynku. Jednak pomimo licznych barier perspektywy dla rozwoju rynku energii z biomasy s¹ bardzo dobre. Konferencja bêdzie doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i dyskusji w kwestiach najbardziej problematycznych. Wybitni eksperci reprezentuj¹cy wiod¹ce instytucje, urzêdy, kancelarie prawne i firmy doradcze oraz dystrybutorzy najnowszych technologii przedstawi¹ Pañstwu swoje pomys³y dla rozwoju rynku energii z biomasy. O zmianach jakie czekaj¹ nas w systemie prawa opowie Pañstwu Zdzis³aw Muras reprezentuj¹cy Urz¹d Regulacji Energetyki oraz Wojciech Cyprych reprezentuj¹cy Kancelariê Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy. Na pytania dotycz¹ce bilansu biomasy i aktywnoœci spalania biomasy w energetyce zawodowej i rozproszonej odpowie Piotr Pasyniuk z Instytutu Technologiczno Przyrodniczego. Przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu omówi zagadnienia zwi¹zane z wykorzystaniem biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych. Jeœli zastanawiacie siê Pañstwo jak finansowaæ inwestycje w biomasie? W co inwestowaæ? Sk¹d czerpaæ fundusze? Odpowiedzi udzieli Pañstwu m.in. Iwetta Markiewicz, G³ówny Specjalista ds. In ynierii Œrodowiskowej w Banku Ochrony Œrodowiska. Dla tych z Pañstwa, którzy ceni¹ praktyczne rozwi¹zania i wiedzê ze Ÿróde³, przygotowaliœmy dyskusje panelowe z udzia³em wybitnych praktyków. Ju dziœ serdecznie zapraszam Pañstwa do aktywnego udzia³u w konferencji! z wyrazami szacunku, Wioleta Domurad Project Manager MASTER INSTITUTE DO UDZIA U W KONFERENCJI ZAPRASZAMY PRZESTAWICIELI WSZYSTKICH PRZEDSIÊBIORSTW BRAN Y ELEKTROENERGETYCZNEJ I CIEP OWNICZEJ W TYM: Elektrowni Elektrociep³owni Dystrybutorów energii Przemys³owych odbiorców energii Cementowni Hut Rafinerii Przedsiêbiostw przemys³u stalowego Przedsiêbiorstw przemys³u papierniczego Przedsiêbiorst przemys³u ceramicznego Przedsiêbiorstw przemys³u szklarskiego Producentów biomasy Dystrybutorów biomasy Dostawców rozwi¹zañ technologicznych oraz sprzêtu do spalania biomasy Pracowników banków odpowiedzialnych za finansowanie inwestycji energetycznych Przedstawicieli firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych tematyk¹ inwestycji w sektorze energetycznym Przedstawicieli kancelarii prawnych specjalizuj¹cych siê w sektorze energetycznym nasze zaproszenie kierujemy w szczególnoœci do: Prezesów Cz³onków Zarz¹du Kierowników i Specjalistów Departamentów: Inwestycji Produkcji/Technologii Strategii Planowania i Analiz Ochrony Œrodowiska/Ekologii Eksploatacji

3 Pierwszy dzieñ konferencji, 10 maja Rejestracja i poranna kawa Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia Ÿróde³ odnawialnych zasady wejœcia na rynek i korzystania z sytemu wsparcia dla Ÿróde³ wykorzystuj¹cych biomasê Podstawy prawne Dyrektywa 009/8/WE co nas czeka Polityka energetyczna do 030 r. dla OZE i kogeneracji OZE w kogeneracji funkcjonowanie systemów wsparcia - Koncesjonowanie - Rodzaje biomasy na cele energetyczne - W kolorach têczy rodzaje certyfikatów - Certyfikaty biogazowe system œwiadectw pochodzenia - Certyfikaty metanowe system œwiadectw pochodzenia z kogeneracji Zasady i mo liwoœci ³¹czenia certyfikatów Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki Narzucenie ograniczenia CO, iloœci energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych Polityka energetyczna UE priorytety oraz uwarunkowania prawne Mapa drogowa 050 Przydzia³ darmowych uprawnieñ do emisji CO dla Polski derogacje Efektywnoœæ energetyczna a redukcja emisji CO cele i za³o enia Obowi¹zek transpozycji przepisów unijnych w zakresie redukcji CO aktualny porz¹dek prawny i przewidywane zmiany Uwarunkowania prawne w unijnym i krajowym kontekœcie dotycz¹cym rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii udzia³ niskoemisyjnych Ÿróde³ wytwarzania w bilansie energetycznym Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki, Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy Przerwa na kawê Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej Pozyskiwanie Przetwarzanie Dostawa Wspó³praca z odbiorc¹/elektrowni¹/elektrociep³owni¹ Lunch Bilansowanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Rozwój biomasy a upadek przemys³u drzewnego Czy ograniczanie emisji CO spowoduje stagnacjê lub regres przemys³u drzewnego w Polsce Jakim ga³êziom przemys³u drzewnego w Polsce grozi stagnacja lub upadek z uwagi na spalanie biomasy leœnej. Czy polsk¹ gospodarkê staæ na straty wynikaj¹ce ze spalania drewna? Antoni Maria Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Przerwa na kawê Finansowanie inwestycji w biomasie W co i jak inwestowaæ? Nierozwi¹zane regulacje prawne Mo liwoœci dofinansowania Programy pañstwowe Sk¹d czerpaæ fundusze? Iwetta Markiewicz, G³ówny Specjalista ds. In ynierii Œrodowiska, Bank Ochrony Œrodowiska PANEL DYSKUSYJNY Czy przemys³ biomasy stanie siê now¹ dziedzin¹ gospodarcz¹? Hodowla roœlin energetycznych Czy bêdzie to op³acalny biznes Czy pañstwo siê anga uje? Jakiej biomasy mo na siê spodziewaæ z innych krajów? Problemy braku biomasy Agro Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Wojciech Cyprych, aplikant radcowski, Œl¹zak, Zapiór & Wspólnicy Antoni Maria Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

4 Drugi dzieñ konferencji, 11 maja Rejestracja i poranna kawa Wspó³spalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostro³êka Jerzy Watrakiewicz, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Logistyka pozyskiwania, przetwarzanie i dostawa biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej. Analiza op³acalnoœci, zagro enia i uwarunkowania efektywnej rzetelnej wspó³pracy Rolnik/producent pelletu brykietu/energetyka/kocio³ Przerwa na kawê Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu doœwiadczenia z ponad 6 lat wspó³pracy z energetyk¹ ciepln¹ i zawodow¹ Doœwiadczenia zwi¹zane z certyfikacj¹ instalacji Wyniki prac badawczych i pomiarowych Uwarunkowania dalszego rozwoju wykorzystania biomasy/biogazu Rafa³ Szymanowicz, In ynier Pomiarowy, Zak³ady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Lunch Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod k¹tem zmian prawnych Arkadiusz Majoch, DZIA ds. BIOPALIW, Pion Technologii Nafty TP/W, INSTYTUT NAFTY i GAZU Doœwiadczenia Vattenfall w spalaniu biomasy w Polsce i w Szwecji Mgr in. Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Polan PANEL DYSKUSYJNY Przysz³oœæ biomasy w Polsce Arkadiusz Majoch, DZIA ds. BIOPALIW, Pion Technologii Nafty TP/W, INSTYTUT NAFTY i GAZU Jerzy Watrakiewicz, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Wojciech Cichy, Kierownik Pracowni Bioenergii, Instytut Technologii Drewna Mgr in. Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Polan Zakoñczenie drugiego dnia konferencji BIOMASA II edycja Konferencji TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

5 Maria Antoni Hikiert, Sekretarz, Stowarzyszenie Producentów P³yt Drewnopochodnych Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydzia³u Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki), Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia³u Technologii Drewna. Wieloletni dyrektor a po komercjalizacji prezes Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u P³yt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, cz³onek i sekretarz Stowarzyszenia Producentów P³yt Drewnopochodnych w Polsce. W roku 003 sprawowa³ funkcjê prezydenta europejskiego stowarzyszenia producentów p³yt pilœniowych FEROPA. Jest cz³onkiem Sekcji Drzewnej Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa. W trakcie swej blisko 43 letniej pracy zawodowej poza prac¹ w Oœrodku kierowa³ prac¹ du ej fabryki domów z drewna i materia³ów drewnopochodnych i tartaku z wydzia³em stolarskim i dalszego przetwarzania drewna. mgr in. Arkadiusz Majoch, Instytut Nafty i Gazu W roku 1999 ukoñczy³ Wydzia³ Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Ukoñczy³ tak e stadia podyplomowe (MBA) w Akademii Leona KoŸmiñskiego. Od 1999 roku pracownik naukowy Centralnego Laboratorium Naftowego, póÿniej Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Pali i Energii Odnawialnej. Obecnie pracownik naukowo-techniczny Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Cz³onek WG 4 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Iwetta Markiewicz, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych Wydzia³ Ekologii Bank Ochrony Œrodowiska SA Ukoñczy³a Wydzia³ In ynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. W Banku Ochrony Œrodowiska SA pracuje od 1995 r., przez pierwszych 9 lat jako specjalista ds. technicznych w Biurze Projektu GEF, który pe³ni³ rolê Agencji Wdra aj¹cej Projekt GEF pn.: "Zamiana ogrzewania wêglowego na gazowe w ma³ych i œrednich kot³owniach w Polsce", administrowany przez Bank Œwiatowy. Od 004 r. w Departamencie Finansowania i Projektów Ekologicznych, zajmuje siê zagadnieniami techniczno - ekologicznymi przedsiêwziêæ finansowanych przez BOŒ SA Piotr Pasyniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno-Przyrodnicz lat 58 doktor nauk rolniczych, in ynier mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, kierownik Laboratorium Badawczego Instytutu, ekspert do oceny projektów w programach operacyjnych, kierownik projektu ndvegoil FP7/19004, autor ksi¹ ek, 30 artyku³ów naukowych, 5 referatów na konferencje miêdzynarodowe, staly delegat Polski do OECD-Tractors Codes and Schemes in. Rafa³ Szymanowicz, Zak³ad Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. pomiary i badania kot³ów energetycznych, opracowywanie dokumentacji uwierzytelniaj¹cych, opinii dla obiektów produkuj¹cych energiê z OZE, koncepcji uk³adów technologicznych, procedur rozliczeniowych, ekspertyz dotycz¹cych paliw i odpadów oraz innych dokumentów dotycz¹cych energetycznego wykorzystania paliw pochodz¹cych z zasobów odnawialnych. Od 000 roku pracownik Zak³adów Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. w Gliwicach, na stanowisku in ynier pomiarowy. Autor kilkunastu publikacji o zasiêgu krajowym. Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki SZ&P Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Od 007 r. zatrudniony w Kancelarii Œl¹zak, Zapiór i Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa energetycznego, jak te prawa ochrony œrodowiska i odpadowego. Zawodowo interesuje siê prawem energetycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki odnawialnych Ÿróde³ energii. Posiada doœwiadczenie w zakresie kompleksowej obs³ugi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególnoœci przedsiêbiorstw energetycznych, uwzglêdniaj¹c prowadzenie postêpowañ cywilnych i administracyjnych, w szczególnoœci przed Prezesem Urzêdu Regulacji Energetyki. Doradza w projektach zwi¹zanych z zamówieniami o charakterze sektorowym, jak równie w zakresie umów prawa energetycznego, w tym z kontrahentami zagranicznymi. Dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych Urzêdu Regulacji Energetyki dr nauk prawnych, wyk³adowca na Uniwersytecie Warszawski i Wy szej Szkole Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie. Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych, w tym piêciu ksi¹ ek i opracowañ zwartych, licznych glos do orzeczeñ S¹du Najwy szego i artyku³ów z zakresu postêpowania karnego, prawa wykroczeñ, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, kogeneracj¹, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciek³ych). Jest redaktorem i wspó³autorem opracowania: Prawo energetyczne Komentarz (010 r.), oraz podrêczników Podstawy prawa (011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów. dr in. Wojciech Cichy, Kierownik Pracowni Bioenergii, Instytut Technologii Drewna Absolwent Wydzia³u Technologii Drewna - specjalnoœæ chemiczna technologia drewna - Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Pracownik naukowy (adiunkt) w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, Z-ca kierownika Zak³adu Ochrony Œrodowiska i Chemii Drewna oraz Kierownik Pracowni Bioenergii. Specjalizuje siê w zakresie: gospodarki odpadami w zak³adach przemys³u drzewnego, termicznego przekszta³cania (spalania) odpadów drzewnych - szczególnie zanieczyszczonych chemicznie, w tym drewna pou ytkowego, technologii wytwarzania biopaliw na bazie biomasy drzewnej, oceny jakoœci biopaliw otrzymywanych z biomasy drzewnej, ochrony œrodowiska w przemyœle drzewnym. Wa niejsze dokonania: opracowanie procedur badawczych pozwalaj¹cych na ocenê odpadów drzewnych pod k¹tem ich przydatnoœci do termicznej utylizacji w warunkach zak³adu produkcyjnego, poznanie wp³ywu ywic aminowych w spalanych odpadach drzewnych na wielkoœæ emisji wybranych toksycznych produktów spalania, wdro enie do praktyki laboratoryjnej procedur badawczych zwi¹zanych z ocen¹ biopaliw sta³ych i sta³ych paliw wtórnych. Inne: przedstawiciel Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Polskim Komitecie Naukowo-Technicznym FSN-T NOT ds. Gospodarki Energetycznej (od 00 roku), cz³onek Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Sta³ych (normalizacja paliw z biomasy i paliw z odpadów), przedstawiciel Polski w Komitecie Zarz¹dzaj¹cym (Management Committee) COST Action E31 Management of Recovered Wood ( Zarz¹dzanie drewnem z odzysku ) - w latach , cz³onek Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM rzeczoznawca Stowarzyszenia In ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa - specjalnoœæ: gospodarka odpadami w przemyœle drzewnym oraz chemiczna technologia drewna. Mgr in. MBA Andrzej Rubczyñski, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Poland Absolwent wydzia³u MEiL Politechniki Warszawskiej. W latach 80-tych XX w. zdobywa³ doœwiadczenie w eksploatacji urz¹dzeñ energetycznych pracuj¹c w Elektrociep³owniach Warszawskich oraz za granic¹ uczestnicz¹c w rozruchach elektrowni budowanych przez w³oskiego inwestora GIE ANSALDO. W latach 90-tych piastowa³ stanowisko Dyrektora ds. inwestycji Ec Siekierki, odpowiadaj¹c za proces odbudowy mocy wytwórczych. Od 001 roku odpowiada za tworzenie d³ugoterminowych planów rozwoju, kieruj¹c Departamentem Strategii Vattenfall Heat Poland. Juliusz Dragan, W³aœciciel Prezes Zarz¹du DSV Poznañ J.D. Sp. z o.o. Z rynkiem energii odnawialnej zwi¹zany od 001 roku. Jest autorem systemu symulacji i analizy inwestycji (projektowanej i wykonywanej) DSV Poznañ. Posiada bogate doœwiadczenie w zakresie efektywnego i rzetelnego zapewniania, pozyskiwania dostaw biomasy Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej, wspó³pracy z odbiorc¹/elektrowni¹/elektrociep³owni¹, w zakresie szeroko rozumianej Logistyki pozyskiwania, przetwarzania i dostaw biomasy na potrzeby Energetyki Zawodowej, oraz analizy op³acalnoœci, zagro eñ i uwarunkowañ efektywnej rzetelnej wspó³pracy - Rolnik/producent pelletu - brykietu/energetyka/kocio³. Jerzy Watrakiewicz, Kierownik Wydzia³u Ruchu El. B, ENERGA Elektrownie Ostro³êka Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, od 1994r zatrudniony w ENERGA Elektrownie Ostro³êka, pocz¹tkowo jako obchodowy i operator turbozespo³u, Dy urny Kierownik Bloków i Dy urny In ynier Ruchu Elektrowni. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Wydzia³u Ruchu Elektrowni Ostro³êka B.

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo