BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001"

Transkrypt

1 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o strategicznych dla rejonu inwestycjach. Jeœli plan zatwierdzi Rada Miejska, Police mog¹ zyskaæ 4 mln euro z europejskich funduszy pomocowych. SAMOTNA ŒCIE KA PRYWATYZACJI Kwarta³, czyli City s. 3 Rozstrzygniêto konkurs na projekt nowego polickiego City. Przyst¹pi³o do niego 18 zespo³ów architektonicznych z ca³ego kraju. Dzisiaj krótko o samej wizji tego przedsiêwziêcia. Bezpieczne dzieci s. 4 Dzieci z SP 1 w Policach opracowa³y mapkê zagro eñ bezpieczeñstwa w okolicach swojej szko³y. Mapkê zaprezentowa³y burmistrzowi Diakunowi. Potem zorganizowa³y ma³e seminarium z udzia³em lokalnej policji. Wszystko zgodnie z regu³ami pewnego ogólnopolskiego konkursu. Gminna ewolucja zdrowia s. 4 Jak usamodzielnia siê gminne zdrowie i czy jest to zdrowa transformacja? Czy przychodnia prowadzi wojnê ze szpitalem? O czym marz¹ pielêgniarki? Zak³ady Chemiczne Police SA walcz¹ o to, by mo liwie szybko przestaæ byæ firm¹ pañstwow¹. Prywatyzacja pozwoli doinwestowaæ zak³ad i daæ za³odze do rêki 15% akcji. W Zak³adach myœli siê te o budowie nowoczesnego pirsu gazowego. Znalaz³oby tam pracê 300 osób z terenu gminy. O tym wszystkim dyskutowano podczas Bud et pod rozwagê s. 6-7 Czy tegoroczny bud et bêdzie z³y, dobry, czy po prostu zrównowa ony? Ka dy mo e wyrobiæ sobie na ten temat w³asny pogl¹d. Wystarczy przeczytaæ 13 komentarzy na ten temat. Oczywiœcie, na pocz¹tek. Roztañczone Police s. 12 styczniowej wizyty w Policach ministrów Komo³owskiego i Steinhoffa. Mówiono te o s³ynnym liœcie Hieronima Michalaka (przewodnicz¹cego Rady Powiatu Polickiego) do premiera Buzka. (s. 3) Police - Przyjazny Urz¹d Szanowni Pañstwo, obejmuj¹ca swoim zakresem tak e czas na jestem przekonany, e powy sze gminny biuletyn, obecnie Informator Policki - miesiêcznik wydawa- czêdzicie kompleto- has³o stanie siê od dnia dzisiejszego ny przez Zarz¹d Gminy w Policach. waniu po- now¹ jakoœci¹ w kontaktach miesz- Jego zadaniem bêdzie udostêpnienie trzebnych kañców gminy Police z Urzêdem. Z wszystkim mieszkañcom gminy Po- wam informacji. Dodatkowo, gros dniem dzisiejszym bowiem, urucho- lice informacji dotycz¹cych podej- spraw da siê odt¹d za³atwiæ bez ko- miona zostaje bezp³atna infolinia: mowanych w Urzêdzie decyzji. W niecznoœci opuszczania domu Pod tym w³aœnie Informatorze znajd¹ Pañstwo ak- numerem telefonu bêd¹ mogli Pañ- tualnoœci dotycz¹ce bie ¹cych i przy- stwo dowiedzieæ siê jak funkcjonu- sz³ych inwestycji, komunikaty i ob- yczê mi³ej i po ytecznej lektury je Urz¹d, gdzie i u kogo mo na za- wieszczenia gminne oraz wszystko ³atwiæ swoje sprawy. Infolinia dzia- to, co istotne dla ycia spo³eczno- Taki by³ Bursztynowy Turniej Tañca Towarzyskiego w Policach. Bez sensacji, ale kolorowo, profesjonalnie i z temperamentem ³a codziennie, zawsze w godzinach pracy Urzêdu. Przyjazny Urz¹d to formu³a gospodarczego Polic. Szanowni Pañstwo, mam nadziejê, e dziêki Informatorowi zaosz- Burmistrz W³adys³aw Diakun

2 STRONA 2 STYCZEÑ 2001 UCHWA Y PODJÊTE NA XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU R. CO TO JEST MASTER PLAN? Master plan jest ju gotowy. Jeœli zaakceptuj¹ go radni, Police bêd¹ mog³y zaczerpn¹æ pe³n¹ garœci¹ z europejskich funduszy pomocowych. 1) Uchwa³a Nr XXXII/233/00 w spra- Pojêcie master planu, czyli czê³yby siê w 2002 roku. wie zmian bud etu Gminy Police na planu mistrzowskiego, przywêdro- Dla gminy wyp³ywa st¹d jakaœ KOMENTARZ AUTORÓW MASTER PLANU rok 2000, wa³o do Polski z Europy Zachodniej. szansa, poniewa instytucje finanso- 2) Uchwa³a Nr XXXII/234/00 w sprawie wysokoœci stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, 3) Uchwa³a Nr XXXII/235/00 zmienia- Stanowi on podstawê do planowania realizacji inwestycji. To analiza techniczno-ekonomiczna. Jej uniwersal- we wol¹ obecnie zajmowaæ siê du- ymi przedsiêwziêciami inwestycyjnymi. Powód jest oczywisty. Du a in- Waldemar ¹giewka ( INWOD ) Wczeœniej tego typu opracowania dotyczy³y mniejszych obszarów, np. jednej miejscowoœci. Obecnie master plany tworzy siê dla ca³ych gmin, j¹ca uchwa³ê w sprawie op³at za noœæ polega m.in. na tym, e nieza- westycja, zwi¹zana chocia by z zwi¹zków gmin, czy powiatów. Zmieni³ siê wiêc równie status takich œwiadczenia udzielane przez przed- le nie od punktu gminy, w którym gospodark¹ wodno-œciekow¹, stabi- opracowañ. Staj¹ siê one m.in. podstaw¹ do pozyskania pieniêdzy z Unii szkola publiczne prowadzone przez nast¹pi³by rozwój, istnieje mo li- lizuje du y obszar wokó³. Nie ma Europejskiej. gminê, 4) Uchwa³a Nr XXXII/236/00 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³at za œwiadczenia udzielane przez Miejski woœæ w³¹czenia takiego modu³u do systemu. W przypadku gminy Police, master plan dotyczy³ gospodarki póÿniej powodów do jakiejœ niespójnoœci parametrów, jak to bywa chocia by podczas konserwacji urz¹- Julian Pietro³aj ( PROMIS ) G³ówne przes³anie tego opracowania jest takie, e dla gminy najbardziej wskazana jest jedna centralna oczyszczalnia œcieków z odpowiednio do- ³obek, wodno-œciekowej. dzeñ w mniejszych wspó³dzia³aj¹- stosowanym systemem zbiorczym. 5) Uchwa³a Nr XXXII/237/00 w spra- Plan gospodarki wodno-œcieko- cych systemach. Najistotniejsze jest jednak to, e w gminie istnieje potrzeba za³atwienia wie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2001r., wej to jeden z pierwszych elementów budowy strategii gminy twierdzi Waldemar Echaust, -ca burmi- Zdaniem pana Echausta, jeszcze w tym roku zostanie rozpisany przetarg na opracowanie strategii rozwo- spraw dobrej jakoœci wody i oczyszczania œcieków, a Zarz¹d Gminy nosi siê z zamiarem podjêcia decyzji o przyst¹pieniu do takiej inwestycji. Daniel Bochiñski ( PROMIS ) 6) Uchwa³a Nr XXXII/238/00 w spra- strza Polic. Z³o yliœmy dwa wnio- ju gminy. Dokument ten sta³by siê Nasze opracowanie jest w pe³ni spójne z kierunkami rozwoju gminy wska- wie op³aty administracyjnej, ski o doinwestowanie tej dziedziny. obowi¹zuj¹cym na najbli sze kilka- zanymi w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze- 7) Uchwa³a Nr XXXII/239/00 w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Police na rok 2001, 8) Uchwa³a Nr XXXII/240/00 w spra- Dokumenty zosta³y pozytywnie zaopiniowane i wys³ane do Brukseli. Dziêki master planowi mamy szan- naœcie lat. Wraz z master planem stanowi³by komplet materia³ów wyjœciowych do negocjacji z najpowa - strzennego gminy i miasta Police. Nale y tak e podkreœliæ, e kompletowanie przez nas niezbêdnych danych oparte by³o na znakomitej wspó³pracy ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi, jednostkami oœwiato- wie przekszta³cenia Samodzielnego sê uzyskania 2 mln euro z funduszy niejszymi inwestorami. wymi oraz poszczególnymi wydzia³ami gminy. Publicznego Gminnego Zak³adu pomocowych. Inwestycje te rozpo- MD Opieki Zdrowotnej w Policach, polegaj¹cego na ograniczeniu jego dzia- ³alnoœci pod wzglêdem rodzaju udzielanych œwiadczeñ, 9) Uchwa³a Nr XXXII/241/00 w sprawie zasad gospodarowania maj¹tkiem Gminy Police, bêd¹cym w u ytkowaniu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Policach, 10) Uchwa³a Nr XXXII/242/00 zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pie- NOWOROCZNE SPOTKANIA Jednym z dobrych zwyczajów polickich w³adz s¹ noworoczne spotkania. Gospodarze podejmuj¹ na nich przedstawicieli prasy, lokalnego biznesu, so³tysów, przewodniacz¹cych rad osiedlowych. Gmina kredytuje wojewodê OPIEKA SPO ECZNA W POTRZASKU Zarz¹d Gminy zadecydowa³ o udzieleniu po yczki dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Bud et pañstwa nie przekaza³ pe³nej kwoty dotacji ce- nia do sporz¹dzenia zmian w planie Takie spotkania, bez konkretnego lowej na wyp³atê zasi³ków. miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w czêœci dotycz¹cej miejscowoœci Trzebie, 11) Uchwa³a Nr XXXII/243/00 0 odrzuceniu wezwania do usuniêcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawcy, wywo³anego uchwa³¹ w sprawie protestów i zarzutów, wniesionych do projektu zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w czêœci dotycz¹cej miejscowoœci Pilchowo, Bartoszewo, ó³tew. O goœci, jak widaæ, dbali osobiœcie, sami burmistrzowie t³a biznesowego, maj¹ niew¹tpliwie innego rodzaju moc integracyjn¹. W tym roku burmistrz W³adys³aw Diakun mówi³ o trudnym bud ecie, o budowie gazoci¹gu i k³opotach z siedzibami niektórych rad osiedlowych. Ale dla polickich samorz¹dowców najwiêksz¹ inwestycj¹ jest inwestycja w cz³owieka. Oœwiata i wychowanie, to gminne priorytety. Dla ludzi, którzy przychodz¹ po zasi³ki, s¹ one czêsto jedynym Ÿród³em dochodów. Tymczasem dotacja na ten cel, wyp³acana z bud etu pañstwa, jest obecnie ni sza od faktycznych potrzeb a o 56%. Dotacja wynosi 1 mln 249 tys. z³, z czego miesiêcznie otrzymywaæ bêdziemy 104 tys. z³. Tymczasem w styczniu potrzebujemy ponad 162 tys. z³, z czego na wyp³atê samych zasi³ków ok. rownik OPS w Policach. Zarz¹d Gminy wystosowa³ w tej sprawie pismo do wojewody, apeluj¹c o poprawê sytuacji w opiece spo- ³ecznej. Gmina, na drodze s¹dowej, dochodziæ bêdzie obci¹ enia wojewody odsetkami od zaci¹gniêtego kredytu. Dzisiaj nikt nie jest jeszcze w stanie stwierdziæ, czy problem z wyp³at¹ zasi³ków nie powróci równie w lutym. 125 tys. z³ mówi Anna Doba, kie- (m) Wydawca: Zarz¹d Gminy w Policach REWOLUCJA W GMINNEJ PROMOCJI (dwug³os burmistrzów) Design: O zmianach organizacyjnych macie organizacyjnym Urzêdu, do- sma przedstawiaj¹ czêsto fakty w Gazownictwem na budowê gazoci¹- Wydzia³ Promocji i Informacji: W³adys³aw Diakun (burmistrz tycz¹cym podporz¹dkowania Wy- krzywym zwierciadle, my bêdziemy gu, to co to oznacza? Czy mo na da- Piotr Misi³o Gminy Police) : Na pocz¹tku obec- dzia³u Promocji i Informacji bezpo- ukazywaæ wy³¹cznie stan faktyczny: lej pisaæ, e gmina przejada pieni¹- nej kadencji powo³aliœmy Wydzia³ œrednio burmistrzowi i Zarz¹dowi. zwyk³¹, czyst¹, niepopularn¹ praw- dze? Redakcja: Promocji i Informacji, tylko e nie mie- Wydzia³ bê- dê. Jeœli po- Redaktor prowadz¹cy: liœmy szczêœcia do personelu. Z po- dzie sk³ada³ p e ³ n i m y O nowej ekipie Marek D¹browski przednim szefem Wydzia³u, Adamem siê z czte- b³¹d przy- W³adys³aw Diakun: Nad redakcj¹ telefon: Wosikiem, rozstaliœmy siê w zgodzie. rech osób, znamy siê Informatora czuwa zawodowy fax: Nie spaliliœmy za sob¹ mostów. ³¹cznie z na- do niego na dziennikarz. Wspó³pracuje z nim Waldemar Echaust (z-ca burmi- czelnikiem. ³amach. pani odpowiedzialna za komunika- www: strza): Z Adamem Wosikiem wi¹- Waldemar cjê miêdzywydzia³ow¹ w Urzêdzie. adres: ul. Stefana Batorego 3 za³em du e nadzieje, ale Zarz¹d do- O rewolu- Echaust: Od lutego br. pojawi siê tak e nowy Police szed³ do wniosku, e informacje, któ- cji Naszym ce- Naczelnik Wydzia³u Promocji i In- re wyp³ywaj¹ z Urzêdu dzia³aj¹ bar- W³adys³aw W³adys³aw Waldemar lem jest do- formacji pan Piotr Misi³o. Wszy- Wspó³praca redakcyjna dziej na rzecz autopromocji pana Diakun: Diakun Echaust tarcie do scy ci ludzie s¹ profesjonalistami i i komunikacja: Wosika, miast sygnalizowaæ to, co Od 2001 roku robimy w promocji spo³eczeñstwa z rzeteln¹ informa- s¹dzê, e Wydzia³ znalaz³ siê naresz- Aneta Soprych faktycznie dzieje siê w gminie. Spo- rewolucjê. Chcemy zintensyfikowaæ cj¹. Z tak¹ informacj¹, któr¹ Zarz¹d cie w dobrych rêkach. Bogumi³a Budnicka ³eczeñstwo by³o niedoinformowane, komunikacjê miêdzy Urzêdem a dzieli siê z komisjami i radnymi. W Waldemar Echaust: Informator a nawet zdezorientowane tak¹ sytu- mieszkañcami, wprowadzaj¹c In- wielu publikatorach, nie tylko zresz- nadzoruje szef Wydzia³u Promocji i DTP: acj¹. Ostatecznie Zarz¹d doszed³ do formator Policki miesiêcznik, któ- t¹ miejscowych, ta informacja jest Informacji, ale wydawnictwo opra- Pawe³ Masicz wniosku, e nowy naczelnik Wydzia- ry dotrze do ka dej rodziny w gmi- przeinaczana. Ale my nie bêdziemy cowuj¹ dziennikarze prasowi, którzy Piotr Masicz ³u powinien mieæ teraz bezpoœredni¹ nie. Bêdziemy w nim informowaæ o reagowaæ na to kontrami. Kiedy czy- po prostu znaj¹ siê na tej robocie. ³¹cznoœæ z przewodnicz¹cym Zarz¹- realnych zamierzeniach i dzia³aniach tamy w prasie, e nic w gminie siê Liczymy, e spo³ecznoœæ, za ich po- Reklama: du, czyli burmistrzem, bez adnych Zarz¹du oraz Rady. Bêdziemy ko- nie dzieje, a tymczasem w³aœnie zo- œrednictwem, bêdzie wytyka³a nasze telefon: ogniw poœrednich. Na Radzie bêdzie- mentowaæ sprawy wa ne dla miesz- sta³ podpisany kontrakt na 30 mln z³ b³êdy, ale liczymy równie na kon- my wiêc wnosiæ o zmianê w sche- kañców gminy. Lokalne polickie pi- z Polskim Górnictwem Naftowym i struktywne podpowiedzi. MD

3 STYCZEÑ 2001 STRONA 3 ZCH POLICE SA - SAMOTNA ŒCIE KA PRYWATYZACJI Zak³ady Chemiczne Police SA s¹ o krok od prywatyzacji. Odetnie to firmê ostatecznie od niezdrowych dla ekonomii wahañ koniunktury politycznej w rz¹dzie. ZCh Police SA, to jedyny za- ³oby tylko jedn¹ wielk¹ biedê. Uda- komentuje Krzysztof Zieliñski. tomiast, jeœli ktoœ w oficjalnym pi- k³ad tej bran y w Polsce, który od ³o nam siê ostatecznie przeforsowaæ Obecna przy rozmowach sekre- œmie, na papierze firmowym powia roku nie zmniejszy³ zatrudnie- opcjê indywidualnej prywatyzacji dla tarz stanu Aldona Kamala-Sowiñska tu, ich broni, to rodzi siê pytanie z nia. Zatrudniaj¹c ok. 4,5 tys. ludzi Polic mówi Krzyszto Zieliñski, sugerowa³a, eby w obliczu prywa- czyjej inspiracji dzia³a. Tym bardziej, jest obecnie najwiêksz¹ firm¹ z szef zak³adowej Solidarnoœci. tyzacji nie windowaæ zbytnio zak³a- e pismo to nie figuruje ani w doku- czwórki krajowych potentatów tej Zak³adowe zwi¹zki wynegocjo- dowych pakietów socjalnych, ponie- mentach powiatu, ani w korespon- bran y. wa³y jedn¹ z najlepszych w kraju wa odstrasza to inwestorów. Z tego dencji z gmin¹. W zak³adach wydzielono czêœæ umów zbiorowych, pakiet socjalny i w³aœnie powodu straci³o zaintereso- Pan Hieronim Michalak nie wydzia³ów, stworzono podmioty go- 15% akcji dla pracowników. Te 15% wanie dla Rafinerii Gdañskiej czte- chcia³ nam w ogóle tego pisma udo- spodarcze i to wszystko bez redukcji ludzie dostan¹ wówczas, kiedy za- rech kolejnych inwestorów. Sekretarz stêpniæ. Równie po zapytaniu w tej Krzysztof Zieliñski - za³ogi. Wrêcz przeciwnie - przyby³o k³ad wypuœci na rynek pierwsz¹ ak- stanu Sowiñska obieca³a tak e, e w sprawie z³o onym przez burmistrza Przewodnicz¹cy Solidarnoœci jeszcze pracowników. Bo w tych za- cjê. Niebawem w Monitorze Rz¹do- najbli szym czasie wyst¹pi do Diakuna. Co to oznacza, gdy insty- w ZCh Police SA k³adach, przy tego typu przekszta³- wym uka e siê oferta do inwestorów wszystkich zwi¹zków zawodowych tucja samorz¹dowa wysy³a pismo do Aktualnie najwiêkszym nie- ceniach, zawsze brany jest pod uwa- o wykup akcji zak³adów. Dla zwi¹z- Polic o spotkanie. premiera Buzka, a potem nie chce bezpieczeñstwem dla zak³adu gê cz³owiek. W porównywalnych do ków najistotniejsze jest to, eby ujawniæ go w œrodowisku wysokich jest fakt, e jesteœmy firm¹ pañ- ZCh Police SA firmach, tego ro- przedsiêbiorstwo sprywatyzowaæ w List z powiatu urzêdników w³adz lokalnych?. W stwow¹, zale n¹ od koniunktury dzaju punkt widzenia nale y raczej ci¹gu najbli szych 6 miesiêcy. eby S³ynny ju list przewodnicz¹- mojej ocenie by³a to obrona czyichœ politycznej w rz¹dzie. Ka da do rzadkoœci mówi W³adys³aw Dia- je odpolityczniæ. Teraz prezes firmy cego Rady Powiatu nie pomóg³ w na- nieczystych interesów. Myœlê, e zmiana si³ na Wiejskiej rzutuje kun, burmistrz Polic. musi konsultowaæ ka d¹ wa niejsz¹ szej dyskusji z ministrami Komo³ow- wszystkim mieszkañcom Polic po- poœrednio na sk³ad kadry zarz¹- decyzjê z ministrem skarbu. skim i Steinhoffem. Taki stosunek winno zale eæ na dobrym image dzaj¹cej zak³adami. Straty z tego Kto siê boi prywatyzacji? w³adz powiatowych do zak³adu jest gminy, powiatu i Zak³adów Che- tytu³u s¹ oczywiste. Katastrof¹ dla zak³adów jest po- Przybyli ministrowie posuniêciem skandalicznym. Ja nie micznych. Nie jesteœmy zaintereso- Ludzie nie powinni baæ siê zostanie w dalszym ci¹gu firm¹ pañ- Wizyta w zak³adach ministrów znam korespondencji zak³adu wtr¹- wani, eby tego typu sprawy rozgry- samej prywatyzacji. Zwi¹zki za- stwow¹. Prywatyzacja jest wybawie- Longina Komo³owskiego i Janusza caj¹cej siê w sprawy powiatu. Poza wane by³y w takiej formie. Tym bar- wodowe w zak³adach maj¹ œwia- niem. Zak³ad potrzebuje bowiem in- Steinhoffa, zwi¹zana by³a z prywa- tym przewodnicz¹cy wystêpuje w li- dziej, e aden ze zwi¹zków funkcjo- domoœæ, e aby utrzymaæ dyna- westycji, a bud et pañstwa na inwe- tyzacj¹ oraz budow¹ bazy gazowej œcie w imieniu wszystkich samorz¹- nuj¹cych w zak³adzie nie zaj¹³ w tej mikê rozwoju firmy, zatrudnie- stycjach mocno oszczêdza, bo czasy w Policach. Na tej drugiej sprawie dowców, choæ stanowisko gminy jest sprawie stanowiska uzupe³nia nie na obecnym poziomie, tak e hojnych dotacji skoñczy³y siê prze- zyska³aby ca³a gmina. W bazie zna- odmienne wspomina z za enowa- Krzysztof Zieliñski. p³ace, potrzebny jest inwestor. cie 9 lat temu. laz³oby zatrudnienie 300 osób. Tyl- niem Krzysztof Zieliñski. Dziœ nie tylko zak³adowi zwi¹z- Kto nim bêdzie? Dzisiaj jeszcze Na tej œcie ce prywatyzacyjnej ko e dzia³aæ trzeba szybko, bo choæ Zdaniem przewodnicz¹cego za- kowcy uwa aj¹, e jeœli w firmie na- trudno powiedzieæ. Na rynku chcemy wyst¹piæ sami, choæ wcze- pomys³ bazy rzuci³y Police, chce nam k³adowej Solidarnoœci, je eli zwal- stêpowa³y ewidentne kradzie e, to polskim nie ma raczej kapita³u œniej pojawia³y siê pomys³y, eby j¹ ju odebraæ Gdañsk. Warto dodaæ, niani s¹ ludzie, którymi zajmuje siê konsekwencje musz¹ nast¹piæ. Jeœli zdolnego samodzielnie kupiæ stworzyæ grupê Polska Chemia. Nie- e Police odbieraj¹ 7% ca³ego kra- Centralne Biuro Œledcze, to nie na- pracownik podpadnie jest zwalniany. Police. Jeœli takowy siê poja- stety, inne zak³ady s¹ w znacznie jowego zu ycia gazu. ¹cznie z po- le y, póki co, zajmowaæ adnego sta- Dlaczego nie ma tak byæ w przypad- wi, istotne jest to, e za³oga gorszej sytuacji finansowej ni Po- zosta³ymi trzema zak³adami che- nowiska w tej sprawie, a jedynie ob- ku dyrektora? otrzyma swoje 15% akcji. lice i po³¹czenie czterech bied da- micznymi zu ywane jest ponad 30% serwowaæ, co z tego wyniknie. Na- Marek D¹browski Waldemar Echaust z-ca burmistrza: Kiedzy partner czeski wycofa³ siê z negocjacji, daliœmy prasowy anons o szybkich rokowaniach na temat Poligumu. Obecnie prowadzimy rozmowy z dwiema firmami z rynku szczeciñskiego. O przysz³oœci Poligumu bedziemy wiedzieæ wiêcej w lutym. POLIGUM NA 50% Poligum wci¹ czeka na swoj¹ szansê. Z rokowañ wycofali siê Czesi, ale przybyli ju nowi inwestorzy. Poligum S.A. to spó³ka gminna. Rok temu w³adze zap³aci³y za stworzenie koncepcji prywatyzacji tej firmy. Przetarg wygra³ Dom Maklerski z Warszawy. Goœcie z Warszawy kompleksowo. Nie dali jednakrady znaleÿæ inwestora. W³adze Polic chcia³yby ten temat wygraæ jak najszybciej. Wygraæ dla Polic i dla zatrudnionych w Poligumie 37 pracowników. Nikt nie chce dopuœciæ do likwidacji firmy, ale pomyœlne dla wszystkich rozwi¹zanie ma tylko 50% szans powodze- podjêli siê zaj¹æ problemem nia. MD KWARTA, CZYLI CITY Tak polickie City wygl¹da dzisiaj. Jakie bêdzie jutro, zobaczymy? Pod koniec stycznia rozstrzygniêto presti owy ogólnopolski konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum Polic. Jeœli taka bêdzie wola radnych, w miejscu dzisiejszych ogródków Nowoczesne Centrum ma w przysz³oœci staæ siê wizytówk¹ miasta, wzmacniaj¹c jego atrakcyjnoœæ i konkurencyjnoœæ pod k¹tem nowych, wa nych inwestycji. To kolejny etap kszta³towania nowego oblicza Polic. dzia³kowych stanie nowoczesne City. Nad zagospodarowaniem 24 hektarów (miêdzy ulicami Siedleck¹ i Pi³sudskiego, a torami kolejowymi), pracowa³o 18 zespo³ów architektonicznych. Zadaniem konkuruj¹cych zespo³ów by³o opracowanie projektu funkcjonalno-przestrzennego centrum Polic, przy czym atrakcyjnoœæ, sposób rozmieszczenia i charakter zale a³y od wyobraÿni i kreatywnoœci uczestników. Gmina nie podo³a sama temu zadaniu. Pieni¹dze powinni wy³o yæ developerzy. Jednak pomys³ ten musz¹ zaakceptowaæ radni. A w listopadzie tego roku trzeba bêdzie zacz¹æ przeprowadzaæ z tego terenu dzia³kowców mówi Waldemar Echaust, Komentuje Marek Koguciuk Naczelnik Wydzia³u Urbanistyki i Architektury UG w Policach: Police s¹ ewenementem, przynajmniej w skali województwa. adne z miast tej wielkoœci nie dysponuje tak du ¹, zupe³nie woln¹ przestrzeni¹ w centrum. Wyobra am sobie, e ta fantastyczna agora miejska, powinna doskonale zharmonizowaæ pracê i wypoczynek. I jeszcze jedno. Ten kwarta³ nie powinien byæ czynny wy³¹cznie miêdzy godz. 7 a 15. Dziêki pubom, klubom nocnym, centrom us³ugowym i multisklepom, powinien têtniæ yciem ca³¹ dobê. z-ca burmistrza Polic. 01/01/01

4 STRONA 4 STYCZEÑ 2001 GMINNA EWOLUCJA ZDROWIA Statystyki wykazuj¹, e 80% Polaków jest niezadowolonych z funkcjonowania s³u by zdrowia. Police dr¹ ¹ ten problem na swój zdroworozs¹dkowy sposób: stymuluj¹ restrukturyzacjê i dbaj¹ o dobr¹ obs³ugê pacjenta na wejœciu. W momencie wprowadzenia re- pleczem personalnym i sprzêtowym nia, która jako niepubliczny ZOZ formy s³u by zdrowia sta³o siê jasne, mo e zarejestrowaæ dzia³alnoœæ i bêdzie funkcjonowa³a na podstawie Witold Król Przewodnicz¹cy Weronika Witkowska e jednostki SP ZOZ w Policach nie porozumieæ siê z kas¹ chorych. kontraktu, na podobnych zasadach Spo³ecznej Rady Samodziel- Kierownik Samodzielnego zdo³aj¹ utrzymaæ siê samodzielnie. indywidualne praktyki lekarskie pro- nego Publicznego Gminnego Publicznego Gminnego Samorz¹d policki dok³ada³ wiêc pie- Si³y odœrodkowe wadzi ma³ eñstwo lekarzy: interni- ZOZ w Policach ZOZ w Policach ni¹dze i to g³ównie do szpitala, gdzie Gdy 1 stycznia 2000 r. gmina po- sta i stomatolog. Ca³a gminna opieka zdrowot- Niestety pomimo za³o eñ, e zaledwie po dwóch latach eksploata- stanowi³a stworzyæ Samodzielny Pu- W Policach-Jasienicy do leka- na opiera siê na trzech filarach: nie bêdzie radykalnych redukcji, cji zaczê³y pojawiaæ siê powa ne bliczny Gminny ZOZ, pojawi³y siê rza zg³osi³o siê zbyt ma³o osób. Nie baza materialna (budynki), rynek ograniczenia kosztów wymuszo- usterki budowlane. Po reformie ad- propozycje umów cywilno-prawnych wytrzymuje to adnych standardów us³ug medycznych oraz sfera or- ne przez kasê chorych, musia³y ministracyjnej w³adze gminne i po- na us³ugi medyczne. Takie by³y za- kasy chorych. Pod presj¹ spo³eczn¹ ganizacji ca³ej tej dzia³alnoœci. spowodowaæ redukcjê za³ogi SPG wiatowe zawar³y porozumienie od- l¹ ki spó³ki POLVITA, ZOZ-u gi- Zarz¹d Gminy zadecydowa³ jednak, Docelowo gmina ma w³adaæ tyl- ZOZ. noœnie podzia³u opieki zdrowotnej. nekologicznego, ZOZ-ów pielê- e i tam lekarz musi funkcjonowaæ. ko jednym filarem baz¹ mate- Pierwsz¹ grup¹ przewidzian¹ Gmina przejê³a podstawow¹ opiekê gniarskich. Zaplanowany 2-3 letni Oczywiœcie, tylko w ramach podsta- rialn¹. Dziêki temu bêdziemy do zwolnieñ by³y pomoce stoma- zdrowotn¹ i specjalistykê, nato- program dochodzenia do pewnych wowej opieki zdrowotnej. mieæ wp³yw na jakoœæ us³ug i tologiczne. Wiêkszoœæ z nich obej- miast przy powiecie zosta³ szpital. standardów w s³u bie zdrowia, sta³ W Policach jest problem z us³u- utrzymywanie status quo, czyli mowa³y ju jednak œwiadczenia siê nie do utrzymania. gami zwi¹zanymi chocia by z re- dzia³alnoœci non profit w sferze przedemerytalne. Pozosta³y tak e System siê dzieli Weronika Witkowska: Oczy- hablitacj¹. Na to nie ma kontraktu. zdrowia. Gmina nie chce z tego pielêgniarki po specjalistach, któ- Gmina opracowa³a tak e program wiœcie nikomu nie przysz³o do g³o- Jedynym w tej sytuacji wyjœciem jest tytu³u adnych pieniêdzy. Zbêd- rzy przeszli na kontrakty i nie po- restrukturyzacji swojej jednostki. wy, eby ten proces hamowaæ. tworzenie spó³ek sprzedaj¹cych takie ne powierzchnie, które ju siê po- trzebowali pomocy w wymiarze Pomys³, autorstwa Witolda Króla, Wszystko sz³o w dobrym kierunku, us³ugi. kaza³y, bêdziemy dzier awiæ le- ca³ego etatu. Faktem jest te, e zak³ada³ stworzenie w okresie 2-3 lat tylko szybciej ni ktokolwiek przy- Witold Król: Rozmyœlania o karzom lub na us³ugi para me- do naszego ZOZ-u trafi³y osoby o Miejskiej Spó³ki Medycznej, na ba- puszcza³. dzia³alnoœci na w³asny rachunek nie dyczne. du ym sta u pracy. A ludzie po zie przychodni przy ul. Siedleckiej. Du y nacisk po³o ono przy tym by³y dot¹d w s³u bie zdrowia czymœ Na pocz¹tku tego roku jeste- trzydziestu przepracowanych na Przychodnie w Trzebie y, Tanowie i na programy profilaktyczne. W ubie- powszechnym. I oto dziœ, ka dy z œmy w takiej sytuacji, e mamy etacie latach boj¹ siê przejœæ na Policach-Jasienicy, z za³o enia mia- g³ym roku gmina przeznaczy³a na ten pracowników medycznych musi byæ ju czêœæ dzia³alnoœci medycznej w³asny rozrachunek ³y siê oddzieliæ. W sumie z systemu cel 250 tys. z³. Z tej kwoty za ponad nagle nie tylko lekarzem, ale i mene- rozwiniêtej w postaci niepublicz- Inna sprawa to pracownicy ad- wydzieli³y siê trzy g³ówne jednost- 80 tys. z³ sfinansowano badania d erem w³asnego biznesu. W Poli- nych ZOZ-ów i us³ug w ramach ministracji. aden z niepublicz- ki: Samodzielny Publiczny Zak³ad mammograficzne. cach dopiero w koñcowej fazie re- umów cywilno-prawnych oraz nych ZOZ-ów nie by³ zaintereso- Opieki Zdrowotnej, szpital oraz spó³- Witold Król: Akcje te wykaza- strukturyzacji uda³o nam siê znaleÿæ szcz¹tkow¹ czêœæ dzia³alnoœci na wany korzystaniem z us³ug np. ka MEDIKA na bazie przychodni ³y, e nikt nie jest tu skazany na wyrok ludzi, którzy mogli im doradziæ, jak podstawie umów kodeksowych. naszej ksiêgowoœci czy zespo³u ZCh Police SA. kasy chorych i jeœli tylko ma pomys³ za³o yæ spó³kê cywiln¹, jak poradziæ Staramy siê te w dalszym ci¹gu analityki rozliczeñ z kas¹ chorych. Witold Król: - Wydawa³o nam korzystny dla spo³eczeñstwa i potra- sobie z ksiêgowoœci¹ itd. przekonaæ tych wszystkich, któ- Wiêc musimy zweryfikowaæ licz- siê, e jeœli pójdziemy jednym fron- fi to sprzedaæ Radzie Miejskiej, mo e I jeszcze jedno: pacjenta nale y rzy nie zawarli jeszcze umów cy- bê zatrudnionych w administracji. tem, to bêdzie lepiej. Jednak ustawa uzyskaæ dodatkowe pieni¹dze. wyleczyæ z dolegliwoœci, ale te pa- wilno-prawnych na przyst¹pienie Proces ju siê rozpocz¹³. Admini- o powszechnym ubezpieczeniu po- cjent musi byæ z wizyty u lekarza za- do dzia³alnoœci na w³asny rachu- stracja bêdzie naprawdê w stanie zwala na pewnego rodzaju woln¹ Problemy dowolony. Na tê kwestiê w³adze Po- nek. szcz¹tkowym. amerykankê. Wiêc ka dy, kto jest w W Trzebie y nie ma problemu lic zwracaj¹ szczególn¹ uwagê. stanie wykazaæ siê odpowiednim za- z opiek¹ medyczn¹ Jest przychod- Marek D¹browski ZADBA Y O SWOJE BEZPIECZEÑSTWO Szko³a Podstawowa nr 1 w Po- nazjalnych jest Generali T.U. S.A. Chmielewskiej, odwiedzi³y burmi- Barbara Kie un i Mariola Kê- ZOZ W TRASIE pielêgniarek. Na ka d¹ z nich przy- licach zaanga owa³a siê w ogólno- oraz Generali ycie T.U. S.A. Jego strza W³adys³awa Diakuna, przeka- dzierska za³o y³y Niepubliczny ZOZ pada przeciêtnie 1200 dzieci z tere- polski konkurs Zadbaj o swoje celem jest wczesna edukacja dzie- zuj¹c mu mapê zagro eñ bezpieczeñ- (Pielêgniarstwo w Œrodowisku Na- nu ca³ej gminy. Za ka dego ucznia bezpieczeñstwo ucz siê od poli- ci w zakresie bezpieczeñstwa w stwa dzieci w okolicy szko³y. Kolej- uczania i Wychowania) w styczniu kasa chorych p³aci 2 z³ miesiêcznie. cji. Organizatorem konkursu, w drodze do szko³y. nym etapem by³a lekcja otwarta dla br. Na razie firmy nie staæ nawet na Dyrektorzy szkó³ i przedszkoli udo- którym bierze udzia³ 15 tysiêcy 4 stycznia 2001r. uczniowie kla- klas pierwszych, z udzia³em przed- w³asny telefon, poniewa pierwsze stêpniaj¹ im gabinety do badañ za klas ze szkó³ podstawowych i gim- sy Ia, pod kierunkiem mgr Ewy stawiciela Urzêdu Gminy, naczelni- pieni¹dze z kasy chorych dotr¹ do- darmo. Gabinety funkcjonuj¹ przynaj- ka Zdzis³awa Marendziaka i pracow- piero pod koniec lutego. mniej raz w miesi¹cu w godz nika Komendy Powiatowej Policji Nasza siedziba mieœci siê w Pielêgniarki zg³osi³y do gminy m³. aspiranta Jaros³awa Girucia. Te- Gimnazjum Nr 3 przy ul. Traugutta dwa projekty programów profilak- matem zajêæ by³a bezpieczna droga 4 i tam mo na nas zastaæ w pi¹tki, tycznych. Obydwa, dla dzieci oty³ych do szko³y, zasady przechodzenia miêdzy godz. 8 a 12. Poza tym za- i dzieci z wadami postawy, s¹ reali- przez jezdniê i zachowania na przy- wsze jesteœmy w trasie mówi Bar- zowane od stycznia br. stankach autobusowych. Do akcji bara Kie un. Zarz¹d postanowi³ dofinansowaæ w³¹czy³a siê równie klasa IVb, przy- W ZOZ-ie zatrudnionych jest 7 te programy. (m) gotowuj¹c i rozwieszaj¹c na terenie szko³y komunikaty dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Zdaniem mgr Ewy Chmielewskiej dzieci szybciej i efektywniej przyswajaj¹ zasady bezpie- D U NICY GMINY Ka da gmina ma swoich d³u - siêga obecnie ok. 100 tys. z³. Mówi czeñstwa samodzielnie przygotowu- ników, zalegaj¹cych z podatkami siê, e Szczecin traci na takich j¹c mapki i prezentacje. W opinii od nieruchomoœci, dzier aw, czy z d³u nikach przynajmniej kilka mi- przedstawicieli Urzêdu Gminy i po- tytu³u wieczystego u ytkowania. lionów z³otych. Mapka zagro eñ konkursowa praca dzieci z SP 1 w Policach licji okolice szko³y nale ¹ do bezpiecznych miejsc w Policach, jednak- Zadzwoni³ do nas mieszkaniec Polic z pytaniem, czy na kanwie - W Policach skala problemu jest nieporównywalna, choæ mo e niepo- MAMMOGRAFIA W BUD ECIE e dla wyeliminowania jakichkolwiek zagro eñ, rozwa ane s¹ mo li- tekstu z G³osu Szczeciñskiego (18 stycznia 2001 r.), nie odwa- koiæ tendencja zwy kowa takich zaleg³oœci mówi Janusz Zagórski, Gmina Police od paÿdziernika 1999 roku zleca ZCh Police SA (Przy- woœci wprowadzenia ograniczenia ylibyœmy siê zanalizowaæ pod skarbnik gminy. W roku 2000, z chodni Przyzak³adowej; od sierpnia 2000 Spó³ce z o.o. Medika Us³ugi prêdkoœci lub zamontowania progów tym k¹tem sytuacji w samych Po- tytu³u zaleg³oœci w op³atach podat- Medyczne) œwiadczenie us³ug medycznych polegaj¹cych na wykonywa- zwalniaj¹cych. Szko³a Podstawowa licach. ku od nieruchomoœci, nazbiera³o siê niu badañ mammograficznych, z których mog¹ korzystaæ mieszkanki nr 1 cyklicznie organizuje spotkania Dr¹ ¹c temat z G³osu dowie- ponad 900 tys. z³, z tytu³u dzier awy Gminy Police (powy ej 40 roku ycia, bez skierowañ). z policjantami, a jej kadra pedago- dzieliœmy siê, e bohaterem arty- ok. 86 tys. z³, a z racji wieczystego W 1999 roku wykonano oko³o 1000 badañ, w roku 2000 oko³o giczna k³adzie du y nacisk na edu- ku³u by³ Krzysztof O., w³aœciciel u ytkowania ok. 67 tys. z³. Oczy- Wykonywanie badañ mammograficznych bêdzie kontynuowane rów- kacjê w zakresie bezpieczeñstwa. firmy JETI GRUPA z Bulwaru wiœcie procedury s¹dowe s¹ wdro o- nie w 2001 roku. W bud ecie gminy zaplanowano na ten cel kwotê zbli on¹ Dotyczy to szczególnie uczniów klas Gdañskiego 11 w Szczecinie. Z ty- ne, tytu³y wykonawcze wystawione, do ubieg³orocznej. Zg³oszenia telefoniczne na badania: tel pierwszych, którzy dopiero ucz¹ siê tu³u nieop³acanej od 7 lat dzier a- ale egzekucja d³ugów w praktyce w godz AKK drogi do szko³y. AS wy, jego zad³u enie wobec miasta trwa nies³ychanie d³ugo. MD

5 STRONA 5 STYCZEÑ /01/01

6 STYCZEÑ 2001 STRONA 6 BUD ET W DZIEWIÊCIU ASPEKTACH Z perspektywy Urzêdu Gminy tegoroczny bud et wydaje siê byæ zrównowa ony. W ka dym razie jego autorzy powstrzymali siê od pokusy przeinwestowania oraz zaci¹gniêcia nieracjonalnych kredytów. W³adys³aw Diakun Waldemar Echaust Jakub Pisañski Andrzej Trela Janusz Zagórski Burmistrz Z-ca burmistrza Z-ca burmistrza Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Skarbnik Gminy Rewelacji w tegorocznym bud e- Oczekiwania ludnoœci i kó³ poli- Jednym z najistotniejszych zda- Rada Miejska podjê³a 29 grudnia Statystyczny wzrost dochodów w cie nie ma. Jego wzrost procentowy, tycznych s¹ wysokie, natomiast my rzeñ jest fakt, e w tym roku rejestru- uchwa³ê bud etow¹. Po stronie do- 2001, w stosunku do roku ubieg³e- jak wiadomo, jest poni ej inflacji. musimy zrównowa yæ poszczególne jemy wzrost bud etu o ok. 4%. Tym- chodów mamy w tym roku ponad 66 go, wynosi ok. 13%. Ale zaliczaj¹ siê Korekty na pewno bêd¹, ale chcemy dziedziny wydatków. czasem rosn¹ wydatki w oœwiacie mln z³ i prawie 69 mln z³ po stronie do tego równie dotacje z Powiato- je zminimalizowaæ. Kryzys funduszy Nie mo emy skupiæ siê w bud e- (przyhamowany obecnie wzrost wy- wydatków. Dochody bud etowe wego i Gminnego Funduszy Ochro- publicznych jest chyba dla ka dego cie na samych inwestycjach, a nie datków w zwi¹zku z nowel¹ Karty wzros³y o 4%, co nie równowa y ny Œrodowiska. Nie s¹ to jednak sta- mieszkañca, równie Polic, oczywi- przygotowywaæ gruntów do sprzeda- Nauczyciela o 18%), w opiece spo- nawet inflacji. W ocenie Rady Miej- ³e Ÿród³a dochodów, st¹d nominalny sty. y. Nie mo emy te zaspokoiæ inwe- ³ecznej, ustaliliœmy tak e wzrost wy- skiej dochody zosta³y przeznaczone ich wzrost wynosi tylko ok. 3,5%, a Ró ne œrodowiska odczuwaj¹ stycyjnie jednej miejscowoœci, kosz- nagrodzeñ w sferze komunalnej na na wszystkie cele spo³ecznie uzasad- wiêc znacznie poni ej inflacji. niedosyt inwestycyjny, ale pewnych tem potrzeb wielu innych z terenu poziomie 7% (biblioteka, obs³uga nione. WskaŸnik zadañ zleconych jest o faktów nie doceniaj¹. I tak, zbudo- gminy. Dlatego mamy gazyfikacjê placówek oœwiatowych, MOK, za- Ten bud et nie spowodowa³ dra- 17% ni szy od ubieg³orocznego. To waliœmy wodoci¹g w Trzeszczynie, gminy Police, kanalizacjê starych k³ady bud etowe itd.). Skoro s¹ ta- stycznych ciêæ w obszarach dotych- trochê niepokoj¹cy sygna³, poniewa ale mieszkañcy narzekaj¹, e nie za- Polic, koñczymy budowê komplek- kie relacje, to musz¹ znaleÿæ siê dzie- czas finansowanych. Poza tym pra- tych akurat zadañ zawsze raczej przy- ³atwiliœmy przy okazji iluœ tam jesz- su sportowego przy szkole w Tano- dziny, z których trzeba wygenerowaæ cy samorz¹du nie mierzy siê tylko i bywa ni ubywa. cze potrzeb tej miejscowoœci. Mamy wie, zmierzamy do budowy gimna- te pieni¹dze na podwy ki. St¹d mniej- wy³¹cznie d³ugoœci¹ chodników. Jest Planowany wzrost dochodów w piêkn¹ szko³ê w Tanowie i inwesty- zjum w Trzebie y, projektujemy halê sza dotacja dla ZGKiM, mniejsze jeszcze oœwiata, kultura, sport, i to stosunku do potrzeb jest niepropor- cjê w Leœnie Górnym, ale o tym siê sportow¹ przy Gimnazjum nr 1 w wsparcie dla stowarzyszeñ sporto- s¹ inwestycje w naszej ocenie zde- cjonalnie ma³y, czyli potrzeby rosn¹ nie mówi, bo wygodniej jest rozpra- Policach. Chcemy te uzbroiæ tere- wych, rad osiedlowych, so³eckich itd. cydowanie lepsze. Na oœwiatê w bu- szybciej ni dochody gminy. wiaæ o tym czego nie widaæ lub na ny, eby mo na by³o sprzedawaæ Nie nale y tak e zapominaæ, e d ecie przenaczyliœmy ponad 38% Udzia³ dochodów w³asnych w co nas w tej chwili nie staæ. Gmina dzia³ki pod budownictwo indywidu- gmina utrzymuje obiekty sportowe wydatków ogó³em. Ponad 10% wy- dochodach ogó³em, to rz¹d wielko- nie mo e przecie funkcjonowaæ bez alne. Ale ca³y ten rozwój determinu- (przy ul. Siedleckiej) i oddaje je nie- datków dotyczy dotacji dla zak³a- œci ok. 72%. To znaczy, e samorz¹d porz¹dnego sk³adowiska odpadów, je planowanie przestrzenne. Obecnie odp³atnie w u ytkowanie stowarzy- dów bud etowych, a 18% to inwe- ma w³aœnie taki wp³yw na te docho- gmina musi byæ zgazyfikowana, mieæ mamy plany zagospodarowania Po- szeniom i klubom sportowym. Do- stycje. dy, pomimo ci¹g³ych zmian przepi- dobr¹ bazê oœwiatow¹, zorganizowa- lic wschodnich i zachodnich, Trze- k³adamy te du e pieni¹dze na dzia- Nale y pamiêtaæ, e konstrukcja sów i faktu, e bud et pañstwa nie n¹ s³u bê zdrowia, przejezdne drogi bie y. Przêsocina, Tanowa, Trzesz- ³alnoœæ samych stowarzyszeñ. Powo- gminnego bud etu to ci¹g³e poszu- jest jeszcze uchwalony. itd. I te zadania realizujemy. Ale od czyna. Mam nadziejê, e ten rok po- li przestajemy byæ satelit¹ Szczeci- kiwanie priorytetów i zaspokajanie Gmina od jakiegoœ czasu uchwa- razu wszystkich potrzeb nie zaspo- zwoli je uchwaliæ, na co czekaj¹ prze- na. Checemy byæ niezale nym orga- potrzeb obywateli. Kto ma im pomóc, la bud ety deficytowe, ale kwoty za- koimy. cie inwestorzy. nizmem. jeœli nie my samorz¹dowcy? d³u enia s¹ bezpieczne. W roku 2001 zad³u enie siêga progu ok. 7%, natomiast wytyczne krajowe wskazuj¹, e nie nale y w tym przypadku przekraczaæ bariery 15%. Niebezpieczeñstwa wiêc nie ma. NIKT NIE LIKWIDUJE SZKÓ Jakub Pisañski (z-ca burmistrza): Do szkó³ w Przêsocinie, Zbigniew Tomasz Nowak El bieta Kruszyñska Witold Stefañski Anna Ryl Pilchowie i Niek³oñczycy uczêsz- p. o. Naczelnika Wydzia³u Naczelnik Wydzia³u Naczelnik Wydzia³u Dyrektor Miejskiego cza coraz mniej dzieci. Nie chce- Techniczno-Inwestycyjnego Ochrony Œrodowiska Oœwiaty i Kultury Oœrodka Kultury my, broñ Bo e, ich likwidowaæ. Chcemy z nich zrobiæ tylko filie Zatwierdzony przez Zarz¹d 11 Plan finansowy Gminnego Fun- Prace nad bud etem skompliko- Tak naprawdê bud et zabezpie- innych szkó³ i zyskaæ tym samym stycznia br. plan inwestycji obejmu- duszu Ochrony Œrodowiska i Go- wa³o zamieszanie wokó³ Karty Na- cza nam op³atê mediów, etaty dla kil- 170 tys. z³ rocznie. Chodzi nam o je 32 pozycje. Nie wszystkie te punk- spodarki Wodnej opiewa po stro- uczyciela. W zasadzie do dzisiaj nie ku niezbêdnych pracowników i or- to, eby dostêpnoœæ oferty oœwia- ty realizuje nasz wydzia³, ale w wiêk- nie wydatków i przychodów ponad wiadomo, o jakich pieni¹dzach w ganizacjê paru imprez w rodzaju towej by³a taka sama, natomiast, szoœci s³u ymy przynajmniej rad¹. 16 mln z³. zwi¹zku z tym rozmawiamy. Pozo- Majowego Przebudzenia, Cecy- eby zaoszczêdziæ na wydatkach ad- G³ówne zadania, to kontynuacja bu- Z przykroœci¹ trzeba stwierdziæ, staje mieæ tylko nadziejê, e w gmin- liady i trzebieskich Neptunaliów. ministracyjnych. Dzieci nie odczu- dowy Zak³adu Odzysku i Sk³adowa- e w dalszym ci¹gu funkcjonuje bar- nym bud ecie znajd¹ siê w razie cze- Gorzej jest ju z tzw. doposa eniem j¹ wiêc adnej ró nicy. nia Odpadów Komunalnych w Le- dzo niekorzystny zapis ustawowy, go œrodki na dofinansowanie oœwia- obiektu. Mimo to w tym roku mamy Utrzymanie roczne ucznia w œnie Górnym i realizacja przebudo- który obliguje nas do odprowadza- ty. Pieniêdzy jest tyle, e pozwalaj¹ zamiar do koñca zrealizowaæ oœwie- Przêsocinie kosztuje obecnie 616 wy ul. Asfaltowej wraz z infrastruk- nia nadwy ki powy ej œredniej kra- utrzymywaæ nasze szko³y na przy- tlenie teatralne sceny. Niestety, gale- z³. A uczy siê tam tylko 30 dzieci tur¹. Z nowych zadañ doszed³ pro- jowej. zwoitym wojewódzkim poziomie. rie plastyczna i historyczna wymaga- w zerówce oraz klasach 1 i 3. Ale jekt sali gimnastycznej w Gimnazjum Rada podjê³a uchwa³ê, zaskar a- Natomiast brakuje pieniêdzy na in- j¹ równie oœwietlenia, solidnych przyzwyczailiœmy tamtejsz¹ spo- Nr 1 w Policach oraz budowa œcie - j¹c¹ ten zapis do Trybuna³u Konsty- westycje oœwiatowe. Mam tutaj na witryn. Pracownia internetowa do- ³ecznoœæ do pewnego komfortu. ki rowerowej. W bud ecie gminy na tucyjnego.w tym roku szacujemy myœli na przyk³ad rozbudowê Gim- prasza siê wci¹ o modernizacjê Maj¹ swoj¹ szko³ê, tyle e teraz inwestycje przeznaczono 12 mln z³. nadwy kê na 5 mln z³. I to jest jeden nazjum w Trzebie y. sprzêtu. Mamy poza tym 70-osobo- zostanie fili¹ SP Nr 2 w Policach. Jest to mo e trochê mniej ni w la- z powodów, dla których, w porów- Cieszy mnie fakt, e podwy ki wy zespó³ baletowy, którego wycho- W Pilchowie mamy ok. 60 dzie- tach ubieg³ych, ale czêœæ inwestycji naniu z latami ubieg³ymi, radykalnie op³at w ³obkach s¹ ostatecznie o 15 wankowie tañcz¹ ju w Szczeciñskiej ci. Koszta s¹ podobne jak w Przêso- znajduje siê w koñcowej fazie reali- zmniejszy³a siê iloœæ zadañ. W Gmin- z³ ni sze od pu³apu, który by³ brany Operze i Operetce, mamy du y Ze- cinie. Szko³a w Pilchowie stanie siê zacji. Zakoñczony bêdzie m.in. pro- nym Funduszu Ochrony Œrodowiska, pod uwagê na pocz¹tku dyskusji. spó³ Pieœni i Tañca Policzanie. Je- ostatecznie fili¹ SP w Tanowie. jekt na kanalizacjê rozdzielcz¹ u a nie w bud ecie gminy, zaplanowa- Kultura i sport nie powinny rów- den strój dla takiego wykonawcy Koszt dziecka w szkole w Nie- zbiegu ulic Koœciuszki i Konopnic- no tak e sp³aty odsetek i rat kredy- nie odczuæ specjalnych zmian jako- kosztuje przynajmniej kilkadziesi¹t k³oñczycy to 660 z³. W Policach kiej. Jest to ostatni etap uporz¹dko- tów zaci¹gniêtych na zadania proeko- œciowych w finansowaniu. Zreszt¹ te z³otych. Koszty rzeczywiste s¹ za- nie przekracza 300 z³. Szko³a w wania gospodarki wodno-œciekowej logiczne. Chodzi o kwotê 1 mln 593 akurat dziedziny w³adze zawsze hoj- wsze wy sze i tê ró nicê coraz trud- Niek³oñczycy zostanie fili¹ SP w w Starych Policach. tys. z³. nie wspomaga³y. niej nam zniwelowaæ. Trzebie y.

7 STRONA 7 STYCZEÑ 2001 BUD ET - STANOWISKA KLUBÓW RADNYCH OPOZYCJA: Bud et roku 2001 jest tylko planem dochodów i wydatków, natomiast nie jest planem zrównowa onego rozwoju. KOALICJA: eby rozdmuchaæ koniunkturê gospodarcz¹, musimy najpierw odkorkowaæ Police przepraw¹ do Œwiêtej i uniezale niæ siê od tranzytu przez Szczecin. Witold Król - Przewodnicz¹cy Klubu Radnych UW Ogólnie rzecz bior¹c tegoroczny bud et jest przyjazny i dla spo³ecznoœci, i dla gminnej s³u by zdrowia. Nie szukamy tutaj na si³ê jakichœ sztucznych problemów, np. miêdzy przychodni¹ i szpitalem. WeŸmy chocia by poradniê psychiatryczn¹, która najpierw funkcjonowa³a przy ZOZ-ie, a teraz przy szpitalu. Szpital wcale nam jej nie zabra³, jak przekonuj¹ niektórzy. Nam to nie przeszkadza i specjalnie nie mamy wp³ywu na to, kto akurat zakontraktuje w kasie chorych tego typu us³ugi. Najwa niejsze, eby odby³o siê to z korzyœci¹ dla spo³eczeñstwa. Pomoc gminy dla s³u by zdrowia jest podobnej wysokoœci, jak w roku ubieg³ym. Mamy 250 tys. z³ na badania profilaktyczne, mamy 70 tys. z³ na drobne remonty, 32 tys. z³ na zakup drobnego sprzêtu dla zak³adów pozostaj¹cych przy gminnym ZOZ-ie i ponad 250 tys. z³ na docieplenie obiektów ochrony zdrowia z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Niestety wci¹ jeszcze bêdziemy proponowaæ wysokie czynsze za wynajmowan¹ w budynku przychodni powierzchniê. Ale po zagospodarowaniu pustych przestrzeni, te czynsze bêd¹ systematycznie obni ane. Prawdopodobnie nast¹pi to jeszcze w tym roku. œlê jednak, e znajdziemy jakieœ pieni¹dze, Stanowisko Klubu Radnych Polickiego Stowarzyszenia Gospodarczego eby wspólnie z SM Odra (wyj¹tki z wyst¹pienia przewodnicz¹cego Klubu, Leszka Filipczaka) postawiæ kolejne budynki. (...) Zaprezentowany nam projekt y, o poprawie bezpieczeñstwa ruchu Jestem orêdownikiem budowy bud etu na rok 2001 jest obarczony drogowego w rejonie ca³ych Polic stadionu ko³o Szko³y Podstawowej licznymi niedoskona³oœciami, szczególnie (projekt jednego ronda wiosny nie czy- nr 8, poniewa stadion przy ul. Siedleckiej w zakresie polityki inwestycyjni), o wydzieleniu terenów pod zabu- nie jest ogólnie dostêpny ze nej. Przede wszystkim gdzieœ zniknê- dowê indywidualn¹, o kontynuacji wzglêdu na delikatn¹ nawierzchniê trawiast¹. Koncepcja nowego stadionu zak³ada nawierzchniê sztuczn¹, o ca³odobowej dostêpnoœci. Razem z burmistrzem Echaustem byliœmy inicjatorami tego pomys³u i jego realizacja jest bliska. Ale za³o enie, e stadion ten powstanie w roku 2002, ³y pieni¹dze na inwestycje, którymi dot¹d chlubi³a siê gmina. W to miejsce wkraczaj¹ rujnuj¹ce kredyty: prawie 7 mln! Nie zarzucamy malwersacji, ale skonstruowanie bud etu w sposób superzak³adkowy, z licznymi kieszeniami poch³aniaj¹cymi nadzwyczajne prac przy zabezpieczaniu dziedzictwa kultury w Jasienicy, o zbrojeniu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ ró - nego rodzaju, o przebudowie Starego Miasta, o niezbêdnych remontach starych budynków? Gdzie s¹ programy i obietnice przedwyborcze wszystkich, powtórzmy: to o jeden rok za póÿno. Uwa am, e fundusze, mog¹ce przynieœæ inwestycyjne wszystkich ugrupowañ? Gdzie nale a³oby jeszcze w tym roku poszukaæ po ytki naszej spo³ecznoœci. W dynamika inwestycyjna? Gdzie przed- sponsorów. Z pewnoœci¹ Zak³ady zasadzie, w pakiecie zamierzeñ inwestycyjnych siêwziêcia wspomagaj¹ce ycie go- Chemiczne chêtnie popar³yby mieœci siê tylko jedno wiêkspodarcze gminy? Gdzie szanse dla tê inicjatywê, wiêc ju w tym roku mog³aby powstaæ chocia by p³yta boiska bez zaplecza technicznego stadionu. Trzeba siê równie zastanowiæ, jak œci¹gn¹æ pieni¹dze do Polic i nie yæ wy³¹cznie z podatków. To kwestia sze przedsiêwziêcie: kanalizacja oraz zbrojenia pochodne w rejonie ul. Asfaltowej. Wszystkie pozosta³e zamierzenia s¹ albo koñczeniem przedsiêwziêæ z lat ubieg³ych albo poprzestaj¹ na fazie projektowej. A skoro tak skoro nie ma w realnym grafiku wykonawczym tak wa nych zamierzeñ jak choæby spo³ecznoœci i pokusa dla inwestorów? (...) Nie wnioskujemy o odrzucenie projektu bud etu w ca³oœci, ale o jego naprawê. O zdynamizowanie ycia gospodarczego gminy. O m¹dre inwestowanie.dlatego odrzucamy przedstawiony nam projekt uchwa³y, wnosz¹c o odes³anie go do komisji pod zagospodarowania tzw. kwartasze od lat oczekiwana gazyfikacja i ka- k¹tem przepracowania w kierunku in- ³u, gdzie powinno stan¹æ nowoczesne nalizacja terenów pozapolickich (Police-Trzebie ) tensyfikacji polityki inwestycyjnej. centrum administracyjno-rekrenalizacja to kiedy my to zrobimy? Nie mo e byæ tak, e po III kadentensyfikacji acyjne. Mam te na myœli przeprawê A có dopiero powiedzieæ o sprawach cji jako realne osi¹gniêcie zostan¹ nam promow¹ oraz budowê pirsu gazowego w Zak³adach. To mog³oby rozdmuchaæ koniunkturê. Inwestorów z takimi pieniêdzmi bêdzie trudno znaleÿæ, dlatego musimy odkorkowaæ Police i uniezale niæ siê od tranzytu budownictwa mieszkaniowego, o nieszczêsnych mieszkañcach hoteli przy ul. Bankowej, o d³ugiej kolejce spo³ecznej po w miarê tanie mieszkania? Có rzec o zamierzeniach inwestycyjnych zwi¹zanych z gazyfikacj¹ ul. Tanowskiej, o perspektywach przekszta³ceñ agroturystycznych Trzebieprzede wszystkim grobowce rodzinne na polickim cmentarzu. A sposobem pozyskiwania kapita³u gminnego bêdzie przede wszystkim bezustanne podwy szanie czynszów, podatków, op³at ró nego rodzaju i drena bud etów rodzin korzystaj¹cych ze ³obków i polickich przedszkoli. przez Szczecin. Stanowisko Klubu Radnych SLD (wyj¹tki z wyst¹pienia radnego Jerzego Goœliñskiego) Wysoka Rado o tym, e bud et stymulacj¹ rozwoju. Jako przyk³ad nale y mieszkaniowych w której mieszka powinien spe³niaæ kilka funkcji tj. redystrybucyjn¹, przytoczyæ przewidziane kwoty w prawie po³owa podatników naszej stymulacyjn¹, kontroln¹, planie na rok 2001 w kwocie oko³o gminy i planowane wydatkowanie tyl- funkcjê ustrojowo-polityczn¹ 47,5 miliona z³ w bud ecie roku 2000, ko 400 tys. na docieplenie budynków jest chyba ogólnie wiadomo. Natomiast a wydatki inwestycyjne w bud ecie na ZGKiM, przy jednoczesnym przeznawiony bud et roku 2001 przedsta rok ju tylko w kwocie oko³o czeniu w jednym roku oko³o 5,5 mi- na dzisiejszej sesji nie spe³nia 12,5 miliona z³. liona na kanalizacê ul. Asfaltowej jest w³aœciwie adnej z tych funk- Na prze³omie wieków miedzy naszym zdaniem nieporozumieniem. cji. zmianami bud etu roku 2000 (11 ju (...) Podobna sytuacja wystêpuje UCHWA Y - KOMENTARZE (Sesja RM z dnia 29 grudnia 2000 r.) Jakub Pisañski o czynszach: Za³o enie jest takie, eby czynsz regulowany w mieœcie utrzymaæ na poziomie 1% wartoœci odtworzeniowej. Ustawodawca ustali³ górn¹ granicê czynszu regulowanego na 3% wartoœci odtworzeniowej budynku. Czynsz w naszym mieœcie wzrasta obecnie o 18,9%, ale ca³y czas oscyluje w granicach 1% wartoœci odtworzeniowej. Dla porównania czynsz regulowany w Szczecinie osi¹ga poziom 2% wartoœci odtworzeniowej budynku. Obecnie œredni czynsz dla Szczecina wynosi ok. 4 z³ za metr kw., a œredni czynsz dla Polic 1,94 z³. W najwy szej kategorii lokali (6% lokali ) czynsz wzrasta z 3,22 na 3,83 z³ za metr. Ale to s¹ mieszkania wybudowane po 1990 roku. W lokalach najni szej kategorii czynsz po podwy kach nie przekracza 1 z³ za metr. Jakub Pisañski o przedszkolach i ³obkach: Utrzymujemy 10 przedszkoli. Œredni koszt utrzymania dziecka to 550 z³ miesiêcznie. W roku 2000 rodzice wnosili 85 z³ op³aty eksploatacyjnej plus op³atê ywieniow¹, czyli 3,5 z³ dziennie. W tej chwili op³ata eksploatacyjna wynosi 115 z³. Wiêc dzisiaj dziecko w przedszkolu kosztuje 188,50 z³. Ale nie nale y zapominaæ, e gmina dok³ada jeszcze do ka dego dziecka 360 z³. Do przedszkoli uczêszcza 1150 dzieci. Z tego rodzice p³ac¹ za 970 dzieci, bo reszta, czyli uczniowie klasy O nie wnosz¹ op³at. Przypominam o tym, e utrzymywanie przedszkoli jest zadaniem w³asnym Dochody bud etowe, które jak zmiana), a uchwa³¹ bud etow¹ roku przy planowanych œrodkach finanso- gminy. Nie otrzymujemy, jak na co roku, szczególnie te które stano (tj. w ci¹gu kilkudziesiêciu mi- wych na utrzymanie terenów zielo- szko³y, adnych subwencji z mini- wi¹ dochody w³asne gminy, mo na nut) zesz³o z planu 35 milionów no- nych. Tu równie pominiêto tereny sterstwa. Uznaliœmy wiêc, e trze- okreœliæ jako nadmierny fiskalizm wych z³. Widocznie jest to bardzo dwóch spó³dzielni mieszkaniowych ba w pewien sposób podzieliæ siê gminy i tu pozwolê sobie podaæ kilka przyk³adów: 1. podwy ka wody i œcieków o oko- ³o 28 %, 2. czynsze mieszkaniowe wzrost o prawie 19 %, 3. maksymalny podatek od nieru- drobna pomy³ka i ma³y b³¹d w planowaniu rz¹dz¹cej koalicji AWS i UW. Stwierdzamy brak jakiejkolwiek formy popierania budownictwa mieszkaniowego, które zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt. 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym nale y do zadañ w³asnych gmi- i teren ZGKiM, które stanowi¹ oko- ³o 3/4 terenów naszego miasta i gminy, a przeznaczono oko³o 1 miliona z³ na kilkanaœcie skwerów w mieœcie i na wsiach. Osobn¹ spraw¹ jest du y procentowy udzia³ œrodków w bud ecie na utrzymanie zieleni przy kosztami z rodzicami. Mamy równie jeden ³obek, gdzie tak e uchwalono podwy kê do 115 z³. Stawka ywieniowa pozostaje tymczasem na starym poziomie. Krzysztof Zieliñski Przewodnicz¹cy Klubu Radnych AWS chomoœci dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 4. podwy ka op³aty za korzystanie ny. (...) Klub SLD ma w tej sprawie zdanie odmienne. Ograniczenie wydatków na ró ne formy popierania budow- braku œrodków na inne wa ne zadania. (...) Samo tylko trwanie, bez na- Witold Król o dzier awie mienia SPG ZOZ: ze ³obka i przedszkoli o ponad nictwa mieszkaniowego w roku 2000 le ycie wytyczonego celu, bez stra- Mienie z SPG ZOZ z chwil¹ ogra- Rozdzia³ tegorocznego bud etu 35 %, a dla wielodzietnych rodzin i nie przeznaczenie na tê dziedzinê pra- tegii rozwoju, to naszym zdaniem za niczenia dzia³alnoœci przechodzi na na pewno nie zadowala wszystkich, bêdzie to jeszcze wiêksza pod- wie adnych œrodków w roku 2001 jest ma³o, aby mo na by³o sprostaæ wy- w³asnoœæ samorz¹du gminnego. To ale utrzymujemy, choæ w mniejszym wy ka w zwi¹zku z wprowadzo- nie do przyjêcia. zwaniom tego tysi¹clecia, przed któ- mienie bêdzie na zasadzie indywi- stopniu, wszystkie dziedziny, który- n¹ 50 % op³at¹ za kolejne dziec- Przeznaczenie w bud ecie 2001 rym wszyscy stoimy. Dlatego radni dualnych umów przekazywane w mi gmina dotychczas siê zajmowa³a. ko, to oko³o 100 % podwy ki. roku tylko oko³o 50 % œrodków roku Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie dzier awê. Problem jest, na jakich Na pewno brakuje pieniêdzy na budownictwo mieszkaniowe i to bêdziemy staraæ siê skorygowaæ. Budownictwo komunalne jest najkosztowniejsz¹ form¹ budownictwa, wiêc pojawia siê czêsto pytanie, czy gmina w ogóle powinna w to wchodziæ. W tym bud ecie nie ma takiego za- ³o enia, e gmina bêdzie budowa³a wy³¹cznie z w³asnych œrodków. My- (...) Wydatki brak programu remontu obiektów zabytkowych, brak strategii rozwoju Gminy Police, co jest najwiêksz¹ nasz¹ bol¹czk¹. Plan wieloletnich programów inwestycyjnych, który wymusi³a dopiero ustawa o finansach publicznych, nie zast¹pi strategii, a planowane tam inwestycje nie maj¹ nic wspólnego ze 2000 na gospodarkê komunaln¹ i mieszkaniow¹ jest rzecz¹ karygodn¹, tym bardziej e s¹ jeszcze budynki mieszkalne przeznaczone do rozbiórki.oznacza to, e finansowanie gospodarki komunalnej przerzuca siê na mieszkañców i to w sposób drastyczny. (...) Nie przeznaczenie adnych œrodków na docieplenie budynków mieszkalnych dwóch spó³dzielni popr¹ bud etu na 2001 rok. Naszym zdaniem plan dochodów i wydatków, jakim jest bud et roku 2001, jest tylko planem dochodów i wydatków natomiast nie jest planem zrównowa- onego rozwoju, nie jest planem który rozwi¹zuje problemy powsta³e w koñcu XX wieku, a na pewno nie przyczyni siê do nale ytego wejœcie w wiek XXI. zasadach zawieraæ takie umowy dzier awy. Chodzi m.in. o kwestiê sp³aty urz¹dzeñ medycznych. I tak, sprzêt zakupiony przed 1999 rokiem podlegaæ bêdzie symbolicznym op³atom, natomiast nowa aparatura zakupiona po tym terminie, amortyzowana bêdzie na podstawie zasad podanych w uchwale.

8 STYCZEÑ 2001 STRONA 8 * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * PODATKI * WYJ TKI Z UCHWA Y NR XXXI/224/00 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH Z DNIA 12 GRUDNIA 2000 ROKU W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI: WYJ TKI Z UCHWA Y NR XXXI/225/00 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH Z DNIA 12 GRUDNIA 2000 ROKU W SPRAWIE PO- DATKU OD POSIADNIA PSÓW: Janusz Zagórski Skarbnik Gminy Podatek od posiadania psów Istotn¹ zmian¹ w regulacji tego podatku jest okreœlenie nowego terminu p³atnoœci do 31 marca (poprzednio do 31 maja) oraz wprowadzenie obowi¹zku sk³adania wykazu w sprawie podatku od posiadania psów. Wykaz powinien wype³niæ ka dy posiadacz psa (psów), ale tak e osoby nie posiadaj¹ce tych zwierz¹t. Te osoby wpisuj¹ w miejsce licz- 3 Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci: budynki lub ich czêœci, budowle, grunty, które stanowi¹ w³asnoœæ komunaln¹ i wykorzystywane s¹ przez jednostki bud etowe gminy oraz gminne instytucje kultury Obni a siê o 50 % kwotê podatku od nieruchomoœci za budynki i grunty, je eli wy³¹cznym Ÿród³em utrzymania podatnika i jego ma³ onka jest emerytura lub renta. 2. W przypadku, gdy na nieruchomoœciach prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza, zwolnienie o którym mowa w ust. 1, nie przys³uguje Obni a siê o 50 % kwotê podatku od nieruchomoœci za budynki i grunty, od czêœci wspó³w³asnoœci, je eli wy³¹cznym Ÿród³em utrzymania podatnika i jego ma³ onka jest emerytura lub renta. 2. W przypadku, gdy na nieruchomoœciach prowadzona jest dzia³alnoœæ gospodarcza, zwolnienie o którym mowa w ust. 1, nie przys³uguje. 3. Zwolnienie przyznaje siê od chwili z³o enia oœwiadczenia o Ÿródle utrzymania podatnika i jego ma³ onka. 1 Ustala siê na terenie gminy Police podatek od posiadania psów w wysokoœci 35 z³ od ka dego psa. 5 Obni a siê o 50 % stawkê podatku od posiadania jednego psa, je eli jedynym Ÿród³em utrzymania podatnika i jego ma³ onka jest emerytura lub renta Wprowadza siê obowi¹zek sk³adania przez osoby fizyczne wykazu w sprawie podatku od posiadania psów wed³ug wzoru, który stanowi za³¹cznik od niniejszej uchwa³y. 2. Wykaz nale y sk³adaæ w terminie do 15 lutego. 3. Je eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po terminie okreœlonym w ust. 2, wykaz nale y sk³adaæ w ci¹gu 14 dni od zaistnienia obowi¹zku podatkowego. 4. W ci¹gu 14 dni, nale y powiadomiæ organ podatkowy o wszelkich zmianach maj¹cych wp³yw na wysokoœæ podatku. by czworonogów 0. Postaramy siê, aby zamieszczony obok wy- Wyszczególnienie Stawka podatku kaz dotar³ do ka dego gospodarstwa domowego w gminie. Gdy- 1 Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci. 0,32 z³/m 2 by jednak ktoœ z mieszkañców go Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z dzia³al- nie otrzyma³, mo na go odebraæ noœci¹, gospodarcz¹, inn¹ ni rolnicza lub leœna, z osobiœcie w Urzêdzie Gminy pok. nr 44, w Zak³adzie Gospo- 2 wyj¹tkiem budynków lub ich czêœci przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmuj¹cych lokale miesz- 15,86 z³/m 2 darki Komunalnej i Mieszkanio- kalne, oraz od czêœci budynków mieszkalnych zajê- wej oraz w spó³dzielniach miesz- tych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. kaniowych Odra i Chemik. Wykazy powinny byæ z³o one w Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadze- terminie do 15 lutego. 3 nie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu 7,38 z³/m 2 kwalifikowanym materia³em siewnym. I jeszcze kilka s³ów o op³acie skarbowej. 4 Od pozosta³ych budynków lub ich czêœci. 5,00 z³/m 2 Ze zmienionych przepisów w zakresie op³aty skarbowej wyni- 5 Od budowli. 2% wartoœci budowli ka, e organem pobieraj¹cym tê Od budowli wykorzystywanych bezpoœrednio do op³atê jest obecnie gmina (do tej wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a, linii pory Urzêdy Skarbowe). W zale noœci od tego, czego dotyczy 6 elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci rozdzielczej 1% wartoœci budowli op³ata, gdzie sprawa jest za³a- gazów, ciep³a, paliw i wody, od budowli s³u ¹cych twiana, odpowiednim organem do odprowadzania i oczyszczania œcieków. do jej poboru jest w³aœciwa gmina (np. Police, Szczecin). Op³aty w wysokoœci powy ej 100 z³ wp³acane s¹ bezpoœrednio na rachunek w³aœciwej gminy (bez zakupu znaczków skarbowych). Zmieni³a siê tak e wysokoœæ 7 Od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹, gospodarcz¹ inn¹ ni dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna, z wyj¹tkiem 0,56 z³/m 2 zwi¹zanych z budynkami mieszkalnymi. Od gruntów: a) bêd¹cych u ytkami rolnymi nie wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepi- INFORMACJE DODATKOWE op³at uiszczanych w znakach skarbowych, m.in. op³ata za 8 sów o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze, 0,04 z³/m 2 1. Wysokoœæ podatku od posiadania psów, ustala corocznie uchwa³a Rady Miejskiej. wniesienie podania wynosi 5 z³, b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne reten- 2. Termin p³atnoœci podatku od posiadania psów w gminie Police obowi¹zu- a za ka dy za³¹cznik 50 gr. Staw- cyjne lub elektrowni wodnych, 2,97 z³/m 2 je do 31 marca. ki op³at zosta³y ustalone w usta- c) pozosta³ych. 0,07 z³/m 2 3. Je eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po 17 marca podatek za ten rok p³at- wie o op³acie skarbowej. ny jest w ci¹gu 14 dni od powstania obowi¹zku podatkowego. Podatek od posiadania psów mo na wp³acaæ: NOWE CENY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJ- SKIEJ - OBOWII ZUJ OD 1 LUTEGO Ceny w PLN Bilet na linie zwyk³e (20 min.) - normalny: 1,80, ulgowy: 0,90 Bilet na linie zwyk³e (60 min.) - normalny: 2,80, ulgowy: 1,40 Bilet na linie zwyk³e (120 min.) - normalny: 3,60, ulgowy: 1,80 Bilet na linie pospieszne (20 min.) - normalny: 3,60, ulgowy: 1,80 Bilet na linie pospieszne (60 min.) - normalny: 5,60, ulgowy: 2,80 Bilet na linie pospieszne (120 min.) - normalny: 7,20, ulgowy: 3,60 WYSOKOŒÆ PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2001 ROK Stawka L.p. Rodzaj œrodka transportu roczna podatku Od autobusów oraz samochodów ciê arowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc 1 do siedzenia, ³¹cznie z miejscem kierowcy: a) do 15 miejsc 500 z³ b) powy ej 15 miejsc 800 z³ Od samochodów ciê arowych i ci¹gników siod³owych o ³adownoœci samochodu lub nacisku na siod³o ci¹gnika: 2 a) od 2t do 6t w³¹cznie 600 z³ b) powy ej 6t do 12t w³¹cznie 900 z³ c) powy ej 12t i od ci¹gników balastowych z³ 3 Od przyczep i naczep o ³adownoœci powy ej 5 ton 250 z³ na konto Urzêdu Gminy w Banku PEKAO S.A. O/Police I lub w punkcie kasowym Banku PEKAO S.A. w Urzêdzie Gminy w Policach, przy ul. Batorego 3 w Spó³dzielni Mieszkaniowej Odra w Spó³dzielni Mieszkaniowej Chemik w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pobór podatku od posiadania psów na terenie so³ectw prowadz¹ so³tysi. 4. Je eli obowi¹zek podatkowy powsta³ w ci¹gu roku podatkowego, podatek ulega obni eniu proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których nie istnia³ obowi¹zek podatkowy. 5. Je eli jedynym Ÿród³em utrzymania podatnika i jego ma³ onka jest emerytura lub renta, obni a siê o 50% stawkê podatku od posiadania jednego psa. 6. Je eli podatnik ukoñczy³ 70 lat i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe jest zwolniony od p³acenia podatku od jednego psa. 7. Zwolnione od p³acenia podatku s¹ tak e osoby, których psy utrzymywane s¹ w celu pilnowania gospodarstwa rolnego (po dwa na ka de gospodarstwo). 8. Zwolnione od p³acenia podatku s¹ osoby kalekie (niewidome, g³uchonieme, niedo³ê ne), je eli posiadane przez nie psy s¹ dla nich pomoc¹.

9 STRONA 9 STYCZEÑ 2001 * OP ATY * OP ATY * OP ATY * OP ATY * OP ATY * OP ATY * L.p. Op³aty administracyjne Kwota 1 Dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 114,00 z³ OP ATY SKARBOWE POBIERANE PRZEZ URZÊDY STANU CYWILNEGO od r. 2 Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 57,00 z³ v od sporz¹dzenia aktu ma³ eñstwa 75,00 z³ v od sporz¹dzenia odpisu zupe³nego aktu stanu cywilnego 25,00 z³ v od sporz¹dzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 15,00 z³ ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZ CYCH PROWADZENIA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Z dniem 1 stycznia 2001 r. wesz³y w ycie 4 ustawy, z którymi powinni zapoznaæ siê wszyscy przedsiêbiorcy: z dnia r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037); z dnia r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769, z póÿn. zm.); z dnia r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z póÿn. zm.); z dnia r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póÿn. zm.). v od zaœwiadczenia stwierdzaj¹cego, e obywatel polski posiada zdolnoœæ prawn¹ do dokonania czynnoœci stanowi¹cej podstawê do sporz¹dzenia aktu stanu cywilnego za granic¹ 30,00 z³ v od zaœwiadczenia do zawarcia ma³ eñstwa w formie wyznaniowej 19,00 z³ v od zaœwiadczeñ o dokonanych w ksiêgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaœwiadczeñ o zaginiêciu lub zniszczeniu ksiêgi stanu cywilnego 38,00 z³ v od pozosta³ych zaœwiadczeñ 19,00 z³ v od innych czynnoœci urzêdu stanu cywilnego 10,00 z³ v od wydania decyzji administracyjnej transkrypcje 40,00 z³ pozosta³e 30,00 z³ v od podania oraz od protoko³u zastêpuj¹cego podanie 5,00 z³ v od za³¹cznika do podania podlegaj¹cego op³acie 0,50 z³ v od sporz¹dzenia testamentu urzêdowego 15,00 z³ Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwoœci zwraca uwagê na wynikaj¹ce z nowych przepisów, obwarowane terminami obowi¹zki osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI NOWE DOWODY W zwi¹zku z wejœciem w ycie od 1 stycznia 2001 r. ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym informujemy, e: Od 1 stycznia 2001 r. przyjmowane s¹ wnioski na nowe dowody w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Gminy w Policach. Nowy dowód osobisty ma formê spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm. Wykonany z tworzywa sztucznego zawiera dane osobowe, zdjêcie i podpis posiadacza oraz trzyliterow¹ seriê i 1. W stosunku do osób fizycznych, które bêd¹ chcia³y zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie 1 stycznia 2001r grudnia 2001r. nadal wymagany bêdzie tylko wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez gminê. 2. Od 1 stycznia 2002r. podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby fizyczne bêdzie wymaga³o wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez wydzia³y rejestrowe s¹dów rejonowych. 3. Po 1 stycznia 2002r. gminy przeka ¹ s¹dom rejestrowym sprawy bêd¹ce w toku postêpowania o wpis, a przedsiêbiorcy ju wpisani do ewidencji gminnych bêd¹ obowi¹zani do z³o enia wniosku o wpis do rejestru s¹dowego na urzêdowym formularzu za poœrednictwem urzêdu gminy, który by³ dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten przeœle wniosek do szeœciocyfrowy numer dowodu osobistego. Zawiera tak e elementy zabezpieczaj¹ce dokument przed podrobieniem i fa³szowaniem. Z³o enie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Do wniosku nale y do³¹czyæ: 1. Dwie aktualne kolorowe lub czarno-bia³e fotografie o wymiarach 35x45mm przedstawiaj¹ce osobê w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy. 2. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³ eñski. 3. Odpis skrócony aktu ma³ eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u ywanym nazwisku. 4. Do wniosku nie do³¹cza siê dokumentów okreœlonych w punkcie 2 i 3 je eli zosta³y sporz¹dzone w miejscowym USC. 5. Dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego w wys. 30 z³. w³aœciwego s¹du wraz z zaœwiadczeniem o wpisie przedsiêbiorcy do ewidencji. Nie zak³ada siê przesy³ania ca³ych akt administracyjnych. 4. Proces przejmowania przez s¹dy ewidencji powinien zakoñczyæ siê do 31 grudnia 2003r., a wiêc zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym, bêdzie procesem p³ynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmowania czynnoœci zwi¹zanych z przerejestrowywaniem ju na pocz¹tku stycznia 2001 r., kiedy to z uwagi na wejœcie w ycie ustawy o KRS mo e nast¹piæ spiêtrzenie spraw. 5. Osoby fizyczne, które prowadzi³y do 31 grudnia 2000r. dzia³alnoœæ go- Po z³o eniu wniosku w Urzêdzie Gminy nastêpuje sporz¹dzenie formularza. Ca³a procedura urzêdowa trwa ok. 30 min. Formularz jest podstaw¹ sporz¹dzenia nowego dowodu osobistego. Czas oczekiwania na dokument wynosi ok. 4 tygodni. Dotychczasowe dowody bêd¹ wa ne do koñca 2007 r. W pierwszej kolejnoœci powinny zg³aszaæ siê: osoby po raz pierwszy ubiegaj¹ce siê o dokument, osoby, które utraci³y dowód osobisty, osoby z nieaktualnymi danymi w dowodzie osobistym, w przypadku, gdy dowód jest uszkodzony i niemo liwe jest jego u ywanie spodarcz¹ nie objêt¹ obowi¹zkiem ewidencjonowania, bêd¹ obowi¹zane w terminie do 31 czerwca 2001r. zg³osiæ jej prowadzenie do gminnej ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Sprawy dotycz¹ce przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych s¹ za³atwiane w Urzêdzie Gminy ( pok.11) w nastêpuj¹cych dniach i godzinach: 6. Osoby fizyczne, które prowadzi³y do 31 grudnia 2000r. dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako wspólnicy spó³ek cywilnych, bêd¹ obowi¹zane w terminie do 31 marca 2001r. dostosowaæ formê prowadzonej dzia³alnoœci do wymogów ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Oznacza to, e powinny albo zg³osiæ prowadzenie indywidualnie dzia³alnoœci gospodarczej do gminnej ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, albo zawrzeæ umowê spó³- Poniedzia³ek Wtorek Œroda Pi¹tek W czwartki interesanci nie bêd¹ przyjmowani. ki handlowej i z³o yæ wniosek o wpis tej spó³ki do wydzia³u rejestrowego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr S¹dowy. * PRZETARGI * PRZETARGI * PRZETARGI * PRZETARGI * PRZETARGI * Zarz¹d Gminy w Policach og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci okreœlonej numerem dzia³ki 3056 z obrêbu numer 6 Police o pow m kw. Po³o onej w Policach przy ul. Fabrycznej, z przeznaczeniem na cele przemys³u. Szczegó³owe informacje odnoœnie zagospodarowania terenu mo na uzyskaæ w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzêdu Gminy w Policach (tel ) Cena wywo³awcza nieruchomoœci: ,00 z³ Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godzinie 9 w sali nr 32 w siedzibie Urzêdu Gminy w Policach, ul. Batorego 3. Zarz¹d Gminy w Policach og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoœci, po³o onej w Policach przy ul. Wojska Polskiego, okreœlonej numerami dzia³ek: 273/2, 2697/5, 2697/6, o ³¹cznej powierzchni 515 m kw. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomoœci proszone s¹ o wczeœniejsze ustalenie w Dziale Obs³ugi Technicznej Budynków Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Tanowska 8 (tel :87, ) terminu ogl¹dania nieruchomoœci. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: ,00 z³ W tym: grunt ,00 z³, tj. 23,4% ceny zabudowania ,00 z³, tj. 76,6% ceny Przetarg odbêdzie siê w dniu 14 lutego 2001 r. o godzinie 10 w sali nr 32 w siedzibie Urzêdu Gminy w Policach, ul. Batorego 3. Wadium w wysokoœci ,00 z³ nale y wp³aciæ na konto: PEKAO S.A. O/Police, numer konta: przelewem lub w punkcie kasowym PEKAO S.A. znajduj¹cym siê w Urzêdzie Gminy w Policach (pok.41), najpóÿniej do dnia r. Informacje na temat zbywanej nieruchomoœci mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu, w pokoju nr 33 lub telefonicznie pod nr w.133. Wadium w wysokoœci ,00 z³ nale y wp³aciæ na konto : PEKAO S.A. O/Police, Numer konta: przelewem lub w punkcie kasowym PEKAO S.A. znajduj¹cym siê w Urzêdzie Gminy w Policach (pok. 41), najpóÿniej do dnia Informacje na temat zbywanej nieruchomoœci mo na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu, w pokoju nr 33 lub telefonicznie pod numerem w. 133.

10 STYCZEÑ 2001 STRONA 10 TARGOWISKO * FERIE ZIMOWE * FERIE ZIMOWE * FERIE ZIMOWE * DZIENNE STAWKI OP AT NA TARGOWISKU I. OP ATY TARGOWE 1. Przy sprzeda y artyku³ów spo- ywczych z samochodu, platformy, przyczep (od samochodu, platformy, przyczepy): a) o ³adownoœci do 1 tony 15,- z³ b) o ³adownoœci 1-3 t 22,- z³ c) o ³ad. pow. 3 t 30,- z³ 2. Przy sprzeda y artyku³ów przemys³owych z samochodu, platformy, przyczepy (od samochodu, platformy, przyczepy) niezale nie od ³adownoœci 30,- z³ 3. Przy sprzeda y obnoœnej z rêki, kosza, wiadra, skrzynki, stolika, ³awy, wózka, roweru itp. za ka - dy rozpoczêty metr kwadratowy powierzchni zajêtej pod handel: a) przez indywidualnych producentów sprzedaj¹cych artyku- ³y spo ywcze w³asnej produkcji, pochodzenia dzia³kowego w ma³ych iloœciach 2,- z³ b) kwiatami, jagodami, grzybami 2,- z³ c) art. u ywanymi 2,- z³ d) art. przemys³owymi 3,- z³ e) art. spo ywczymi 3,- z³ 4. Przy sprzeda y z wozu konnego (niezale nego od asortymentu towaru) 11,- z³ 5. Przy sprzeda y ze sto³ów stanowi¹cych wyposa enie targowiska za zajêcie sto³u pod handel: a) art. spo ywczymi 5,- z³ b) art. przemys³owymi 6,- z³ 6. Przy sprzeda y pojazdów (od pojazdu): a) za pojazdy jednoœladowe (z wyj¹tkiem rowerów) 20,-z³ b) za samochody osobowe, przyczepy campingowe oraz przyczepy baga owe 30,-z³ c) za sam. ciê arowe i ciê arowo-osobowe do 3,5 t 40,- z³ d) za sam. ciê arowe, ci¹gniki i przyczepy pow.j 3,5 t 50,- z³ e) za rowery 10,- z³ Informuje siê, e w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia 2001 roku w pokoju nr 1 Urzêdu Gminy w Policach (parter) w godzinach: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do czynny bêdzie punkt wydawania i przyjmowania druków PIT. FERIE ZIMOWE W MIEJSKIM OŒRODKU KULTURY 29 stycznia 2001 poniedzia³ek Karnawa³owy koncert taneczny Sala widowiskowa, godz Zabawy i konkursy Sala widowiskowa, godz Koncert zespo³u NIEPOKORNI Scena na piêtrze (sala 125), godz , cena biletu 2 z³ Pracownia plastyczna Malarstwo i rysunek, godz grupa I 30 stycznia 2001 wtorek Galeria Historyczna Polic Warsztaty historyczne, godz , s.130 Pracownia plastyczna RzeŸba, godz grupa I Kino MOK Rudolf czerwononosy Renifer, godz , cena 10 z³ 31 stycznia 2001 œroda Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Tanowie jazda konna, ognisko, zabawy wyjazd godz , cena 15 z³ Warsztaty pantomimiczne godz , s.125 Galeria Historyczna Polic Warsztaty historyczne, godz , s.130 Pracownia plastyczna RzeŸba, godz grupa I godz Kino MOK Rudolf czerwononosy Renifer, godz , cena 10 z³ 1 lutego 2001 czwartek Wycieczka do Gryfina basen LAGUNA, wyjazd godz , cena 15 z³ Warsztaty pantomimiczne godz , s.125 Galeria Historyczna Polic Warsztaty historyczne, godz , s.130 Pracownia plastyczna Batik, godz grupa I Kino MOK Rudolf czerwononosy Renifer, godz , cena 10 z³ 2 lutego 2001 pi¹tek Warsztaty pantomimiczne godz , s.125 Pracownia plastyczna Batik, godz grupa I Kino MOK Rudolf czerwononosy Renifer, godz , cena 10 z³ 5 lutego 2001 poniedzia³ek Wycieczka nad Jezioro Œwidwie wyjazd godz , cena 5 z³ Spektakl i wystêpy zespo³ów MOK Sala widowiskowa, godz Zabawy i konkursy Sala widowiskowa, godz Warsztaty wokalne godz , s. 25 Pracownia plastyczna Grafika, godz grupa I 6 lutego 2001 wtorek Wycieczka do Gryfina basen LAGUNA, wyjazd godz , cena 15 z³ Warsztaty wokalne godz , s. 25 Pracownia plastyczna Grafika, godz grupa I 7 lutego 2001 œroda Warsztaty recytatorskie godz , s. 125 Warsztaty wokalne godz , s. 25 Pracownia plastyczna Formy przestrzenne, godz grupa I 8 lutego 2001 czwartek Warsztaty recytatorskie godz , s. 125 Pracownia plastyczna Formy przestrzenne,godz grupa I 9 lutego 2001 pi¹tek Wielki fina³ ferii zimowych Sala widowiskowa, godz PRACOWNIA KOMUTEROWA codziennie w godz Informacje tel , tel./fax Zapisy na wycieczki, warsztaty i do konkursów w Miejskim Oœrodku Kultury. Liczba miejsc ograniczona. FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO WYPOCZYNEK BEZ NA OGÓW Szko³a Podstawowa nr 1 Zajêcia komputerowe w godz Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 2 Zajêcia sportowe, turystyczne, œwietlicowe w godz Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 3 Codziennie w godz Otwarty turniej tenisa sto³owego Otwarty koszykarski turniej trójek Zajêcia biegowe, si³ownia Zajêcia komputerowe od r. w godz Informacje i zg³oszenia tel Szko³a Podstawowa nr 4, Gimanzjum nr 1 Codziennie w godz Zajêcia w si³owni szkolnej Zabawy sportowe, tenis sto³owy, mini turnieje Konkursy plastyczne Konkurs DARK rzuty do tarczy Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 2 Codziennie w godz Turnieje gier i zabaw ruchowych, unihoc, mini turnieje Kawiarenka komputerowa Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 6 Codziennie od godz Zajêcia sportowe, turnieje Zabawy komputerowe Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 3 Codziennie w godz Turnieje koszykówki, unihoc, zabawy sportowe Kawiarenka internetowa Informacje tel Szko³a Podstawowa nr 8 Codziennie w godz Turnieje pi³ki no nej, siatkowej Zajêcia komputerowe, œwietlicowe - opiekuñcze Informacje i zg³oszenia tel lub Szko³a Podstawowa w Tanowie Codziennie w godz Zimowe potyczki sportowe Zabawy œwietlicowe Turnieje gier i zabaw Informacje tel Szko³a Podstawowa w Niek³oñczycy Codziennie w godz Zajêcia sportowe, turnieje, unihoc, dwa ognie Œwietlica œrodowiskowa Informacje tel Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Trzebie y Codziennie w godz Turnieje koszykówki Turnieje pi³karskie Zajêcia komputerowe Œwietlica œrodowiskowa Informacje i zapisy tel KOORDYNATOREM WYPOCZYNKU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH Zarz¹d Gminy Police informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzêdu Gminy wykazów nr 1/01 nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y oraz nr 1/Dz/01, 2/Dz/01, 3/Dz/01, 4/Dz/01, 5/Dz/01, 6/Dz/01, 7/Dz/01, 8/Dz/01, 9/Dz/01, 10/Dz/01, 11/Dz/01, 12/Dz/01, 13/Dz/01, 14/Dz/01 nieruchomoœci przeznaczonych do dzier awy. JEST WYDZIA OŒWIATY I KULTURY URZÊDU GMINY W POLICACH TEL

11 STRONA 11 STYCZEÑ 2001 MBA IV edycja Podyplomowego Studium Mened erskiego Master of Business Administration Uniwersytet Szczeciñski Program Studium MBA Dyplom Studium MBA Organizacja Studium MBA Program Podyplomowego Studium Mened erskiego Master of Business Administration (MBA) obejmuje 11 modu³ów: 1. Ekonomika biznesu 2. Metody iloœciowe w ekonomii 3. Zarz¹dzanie operacyjne 4. Marketing 5. Zachowania organizacyjne 6. Rachunkowoœæ zarz¹dcza 7. Zarz¹dzanie strategiczne 8. Zarz¹dzanie finansami 9. Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi 10. Systemy informacyjne w biznesie 11. Gry strategiczne Ka dy modu³ sk³ada siê z 32 godzin zajêæ, w tym 8 godzin prowadzone jest przez wyk³adowcê z Manchester Metropolitan University. Oprócz tego w ka dym module jest 6 godzin konsultacji i 2 godziny przeznaczone na spotkania z praktykiem czyli ³¹cznie 40 godzin na modu³. Zajêcia prowadzone s¹ przez wyk³adowców posiadaj¹cych praktykê w biznesie i dzia³alnoœci konsultingowej. Kadra wyk³adowców rekrutuje siê spoœród pracowników Uniwersytetu Szczeciñskiego (Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania, Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug), Politechniki Koszaliñskiej i Politechniki Zielonogórskiej, jak równie z Manchester Metropolitan University i z innych europejskich uniwersytetów i szkó³ biznesu wspó³pracuj¹cych z Uniwersytetem Szczeciñskim. Regularnie zapraszani s¹ goœcie z praktyki gospodarczej oraz przedstawiciele w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych. Dyplom MBA jest gwarancj¹ tego, e jego w³aœciciel posiada wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne niezbêdne do efektywnego zarz¹dzania biznesem. Na wspó³czesnym rynku pracy Dyplom MBA stanowi przepustkê umo liwiaj¹c¹ szybkie pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Autoryzacja Studium MBA przez Manchester Metropolitan University (MMU) oznacza, e uczelnia ta wprowadzi³a na Studium MBA w Uniwersytecie Szczeciñskim system kontroli jakoœci nauczania i mo liwoœæ bie ¹cej weryfikacji jakoœci. Pe³na autoryzacja Studium MBA Uniwersytetu Szczeciñskiego gwarantuje wysok¹ jakoœæ kszta³cenia poprzez: kontrolê przez MMU zawartoœci merytorycznej programu Studium MBA oraz poziomu nauczania i sposobu przekazywania wiedzy, prowadzenie 25% zajêæ przez wyk³adowców MMU, merytoryczn¹ weryfikacjê prac dyplomowych i egzaminów zaliczaj¹cych modu³y przez Komisjê z MMU, udzia³ przedstawiciela MMU w obradach Rady Programowej Studium MBA minimum dwa razy rocznie. Autoryzacja w odniesieniu do dyplomu oznacza, e jest on sygnowany przez Uniwersytet Szczeciñski i Manchester Metropolitan University dziêki czemu jest równorzêdny z dyplomem uzyskiwanym przez studentów MBA w Manchesterze. Oznacza to wiêc równy start przy staraniu siê o pracê na eksponowanych stanowiskach, tak e poza Polsk¹. Studium MBA trwa dwa lata. Nauka odbywa siê w formie zjazdów weekendowych. W ci¹gu semestru akademickiego planowanych jest przewa nie 9 zjazdów weekendowych po 13 godzin na zjazd (zajêcia trwaj¹ œrednio 8 godzin w sobotê i 5 godzin w niedzielê). Raz w roku organizowana jest sesja wyjazdowa. Student Studium MBA musi zdaæ 11 egzaminów zaliczaj¹cych poszczególne modu³y. Ponadto warunkiem ukoñczenia Studium jest obrona pracy dyplomowej. Ka da praca dyplomowa jest oceniana przez zewnêtrznego recenzenta, natomiast losowo wybrane prace s¹ recenzowane przez wyk³adowców z Manchester Metropolitan University. Jêzykiem wyk³adowym Studium MBA jest jêzyk polski. Wszystkie zajêcia prowadzone przez goœci zagranicznych oraz anglojêzyczne materia³y dydaktyczne s¹ t³umaczone na jêzyk polski. Po ¹dana jest jednak przynajmniej bierna znajomoœæ jêzyka angielskiego ze wzglêdu na mo liwoœæ korzystania z najnowszej literatury w jêzyku angielskim dostêpnej w bibliotece MBA. Studenci MBA mog¹ korzystaæ z laboratorium komputerowego Studium MBA z bezpoœrednim dostêpem do Internetu. Dostêpne s¹ równie bazy artyku³ów naukowych oraz prasowych krajowych i zagranicznych dziêki subskrypcji internetowej oraz na dysku CD. U³atwiaj¹ one przygotowywanie prac zaliczeniowych w modu³ach oraz prac dyplomowych. Studenci MBA maj¹ tak e dostêp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotycz¹cych gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych bran owych oraz szczegó³owych danych podmiotów notowanych na gie³dzie dziêki dostêpowi do serwisu Reutersa. Szczegó³owych informacji dotycz¹cych programu i organizacji Studium udziela: Sekretariat MBA Uniwersytet Szczeciñski Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania ul. Mickiewicza 64, Szczecin tel. (091) , fax (091) /01/01

12 STYCZEÑ 2001 STRONA 12 ORKIESTRA NR 9 miotów wartoœciowych, ciasta, a nawet œwinki morskie. Nie oby³o siê bez loterii fantowej, a zbiórka Police bawi³y siê g³ównie w MOK-u. Imprezy w sali widowiskowej trwa³y non stop od godz. 11 lê Ostrowsk¹. Co prawda piêknych i cennych przedmiotów nie brakowa³o, ale tym razem nie dopisali Jasienica: z³ Police: z³ 1- i 5-groszówek zgromadzi³a po- do 20 wieczorem. Uczniowie z I Spo³ecznej SP i I Spo³ecznego Gimnazjum sprzedawali okazjo- szczodrzy sponsorzy. Z³ote serduszko kupi³ ostatecznie burmistrz W³adys³aw Diakun za z³, W Policach i Jasienicy ju po raz trwa³ dwa dni. Organizatorzy - SP nalne pami¹tki i gad ety z ustawio- który stoczy³ zaciek³¹ walkê ze dziewi¹ty zagra³a Wielka Orkiestra Nr 6 i Rada Osiedlowa do kwe- nych w hallu stolików. Mniej wiêc swoim zastêpc¹ Waldemarem Œwi¹tecznej Pomocy. stowania zmobilizowali 70 wolon- o godz. 18 rozpoczê³a siê aukcja, Echaustem. Festyn w Policach-Jasienicy tariuszy. Zlicytowano ok. 60 przed- sprawnie prowadzona przez Izabe- (m) Z³ote serduszko Owsiaka przypad³o Burmistrzowi Gminy Police W³adys³awowi Diakunowi Ludzie chêtnie kupowali okajonalne pami¹tki wykonane nad 41 tys. monet. Zabawa i liczenie pieniêdzy przeci¹gnê³y siê do godz. 2 ju w poniedzia³ek. Zlote serduszko wylicytowa³ za z³ Jacek Górniak. Si³¹ napêdow¹ imprezy byli, jak co roku: Krystyna Jak co roku Orkiestra Owsiaka zagra³a dla dzieci, SUKCES Postscriptum przez uczniów polickich szkó³ Sezon plastyczny Galeria OBOK rozpoczê³a od presti owego, poœmiertnego, wernisa u, Zofii i Stani- Paprocka-Sowa i Jaros³aw Król. PRESTI KUGLINÓW sj¹ zajmowali siê upowszechnianiem kultury plastycznej wœród m³odzie y. Ogl¹daj¹c tê wystawê wêdruje Bursztynowy Turniej Tañca Towarzyskiego (cykl Grand Prix Euroregionu Pomerania) zromadzi³ które potrzebuj¹ ciep³a naszych serc ROZTAÑCZONE POLICE Policki Chór Kameralny Post- s³awa Kuglinów. W historii polskie- siê po ca³ych epokach w polskim w hali polickiej SP Nr 8, 400 par scriptum zaj¹³ II miejsce w prze- go malarstwa oboje zapisali siê z³o- malarstwie. Tu mamy okres krakow- tanecznych z woj. zachodnio- gl¹dzie chórów a capella w E³ku tymi literami. ski z wp³ywami Cybisa i Cybisowej, pomorskiego oraz Niemiec i Rosji. (21 stycznia). Bior¹c pod uwagê, e Komisarz wystawy, malarka Bo- tu poznañski, z kolei dalej wybuch Najciekawiej przebiega³a zespó³ istnieje dopiero od paÿdzier- gumi³a Kocio³ek ze Œwinoujœcia, polskiej abstrakcji po roku 56 ko- rywalizacja par klasy B - nika 2000, jest czego gratulowaæ. zwi¹zana by³a z Kuglinami od dziecka. mentuje Maciej Klimczewski, by³y mistrzowskiej okrêgowej, gdy pary Chór powsta³ z inicjatywy Anny walczy³y o uzyskanie przekla- Ryl i Iwony Wiœniewskiej-Salamon syfikowania do klasy mistrzowskiej (obecnie dyrygent i kierownik arty- krajowej A. Najlepszymi w tej styczny zespo³u). klasie okazali siê: w tañcach - Pocz¹tkowo by³o nas 25 osób, standardowych - Piotr Grodzicki i ale teraz ekipa siê rozszerzy³a, g³ów- Anna Gut z BWSH Koszalin, a w nie o pracowników polickiej oœwia- tañcach latynoamerykañskich - ty i ZCh Police. Wspó³pracuje z Adrian Marszalenko i Magdalena nami tak e para muzyków: Kasia Jaguœ z AKTT Politechniki B¹k i Robert Landowski. W E³ku zaœpiewaliœmy kolêdy. Dyrygowa³a Iwona Ochocka mówi Anna Ryl. Polickich œpiewaków goœci³ w E³ku chór Cantilena. Zespo³y odby³y równie wspólne warsztaty. Na Szczeciñskiej, a tak e Tomasz JóŸwiak i El bieta Grzybowska z Estery Myœlbórz. Niezwykle wyrównany poziom rywalizacji sprawi³, e adnej z nich nie uda³o siê przekroczyæ bariery 200 punktów W klasie tanecznej C triumfowali Piotr Borus z Dominik¹ Klupœ z Astry Szczecin Organizatorami imprezy by³y szko³y i kluby zrzeszone w Bogus³awa Kocio³ek promuje kuglinów tak e poza granicami kraju potrzebnych do uzyskania wy szej klasy tanecznej. Tanecznym Klubie Sportowym IDEA. MS To byli fascynuj¹cy ludzie. Zo- prezes Zwi¹zku Artystów Plastyków fia zajmowa³a siê dodatkowo tkactwem, batikiem i haftem artystycznym. Stanis³aw z kolei by³ uczniem w Szczecinie. Na wystawie zwracaj¹ uwagê abstrakcje Zofi - oczywiœcie przery- Kino MOK- repertuar na luty 2001 Leona Wyczó³kowskiego i jego kre- sowane, ale na korzyœæ. Stanis³aw z Rudolf - czerwononosy renifer, USA b/o dubbing, ska nosi znamiona mistrza. By³am z kolei uspokaja widza piêknie stono- godz.16.00, godz , godz nimi do koñca. Mo e to, e osiedli wanymi rysunkami przedwojennych Oszukaæ przeznaczenie, USA, l.15, godz , zaraz po wojnie, akurat w Œwinouj- krakowskich zau³ków, o³ówkowym - godz Druga nagroda, a jaka okaza³a œciu, nie by³ dla nich najszczêœliwszym rozwi¹zaniem. Co innego dla pejza em, drzeworytami Zasady walki, USA, l.15, godz , godz prze³omie marca i kwietnia policza- nas ich uczniów i m³odych poko- PS Kowboj z Szanghaju, USA, l godz , 10- nie spodziewaj¹ siê rewizyty i kon- leñ artystów. Dziedzictwo Kuglinów, Otwarcie kolejnego wernisa u godz tynuacji warsztatów. W czerwcu to prawdziwy skarb mówi Bogu- nast¹pi 17 lutego o godz. 19. Paste K1N0 KONESERA ycie jako œmiertelna choroba prze- obydwa zespo³y wyjad¹ do W³och na mi³a Kocio³ek. lowe Nastroje : to wystawa-niespo- noszona drog¹ p³ciow¹, Pol., l.15, godz , Music World Festival Post- Kuglinowie kszta³cili siê w Pozna- dzianka trójki artystów: Doroty Ka- - godz scriptum zaprezentuje polskie pie- niu, Krakowie i Warszawie. W latach randyszewskiej i Gra yny Gawêdy ze Szósty dzieñ, USA, l.15, godz , œni ludowe oraz jeden utwór w³oski prowadzili w Œwinoujœciu Szczecina oraz Piotra Mas³owskiego godz (m) Szo³ê Rzemios³ Artystycznych. Z pa- z Nowego Warpna.

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr XX/ 123 / 03 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 grudnia 2003 roku ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo