Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management"

Transkrypt

1 Korea Po udniowa mo liwo ci inwestycyjne marzec 2012 Komentarz HSBC Global Asset Management Korea Po udniowa Korea Po udniowa le y w Azji Wschodniej, w po udniowej cz ci Pó wyspu Korea skiego, nad Morzem Japo skim i ó tym. Jest 16. gospodark wiata oraz 3. gospodark w Azji pod wzgl dem wielko ci PKB. Do najlepiej rozwini tych ga zi przemys u Korei nale przemys elektroniczny i rodków transportu. G ównym motorem wzrostu gospodarczego jest eksport nowoczesnych technologii, produktów motoryzacyjnych, statków, tekstyliów oraz produktów petrochemicznych. Dane ekonomiczne Podstawowe wska niki makroekonomiczne dla Korei P d., w uj ciu rocznym (w %) Wska nik * 2012* 2013* PKB 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,2 3,6 3,1 3,7 Konsumpcja 4,6 4,7 5,1 1,3 0,0 4,1 2,5 1,9 2,9 Inwestycje 1,9 3,4 4,2-1,9-1,0 7,0-1,8 1,3 1,2 CPI 2,8 2,2 2,5 4,7 2,8 2,9 4,0 2,6 3,3 Eksport 7,8 11,4 12,6 6,6-1,2 14,5 11,1 8,9 9,6 * prognoza ród o: HSBC Global Research, Macro Asian Economics, Q W ci gu ostatnich kilku lat Korea Po udniowa rozwija a si w tempie 4-6% rocznie. Prognozy wskazuj na dalszy, trwa y wzrost PKB w 2012 oraz 2013 roku, odpowiednio 3,1% i 3,7%. Przewiduje si, e w 2012 roku inflacja b dzie ni sza ni w roku ubieg ym i wyniesie 2,6%. Korea Po udniowa charakteryzuje si niskim poziomem d ugu publicznego w stosunku do PKB (28,8%). Obecnie wiele rozwini tych gospodarek boryka si z wysokim zad u eniem i nie mo e pozwoli sobie na zwi kszanie wydatków, podczas gdy azjatyckie rynki wschodz ce prowadz polityk fiskaln stymuluj c rozwój gospodarczy. D ug publiczny (% PKB) Inflacja w latach ród o: IMF, World Economic Outlook Database, kwiecie ród o: HSBC Global Research, Macro Asian Economics, Q

2 Otoczenie rynkowe 1 kwarta 2012 r. rozpocz si w warunkach wzrostu optymizmu inwestorów, wynikaj cego z redukcji ryzyk globalnych i zwi kszenia aktywno ci banków centralnych (g ównie EBC), maj cych na celu stymulowania p ynno ci rynku. W efekcie, po znacz cych przecenach w III i IV kwartale 2011 r. na globalnych rynkach akcji, mieli my do czynienia z dobr kondycj rynków wschodz cych. Scenariusz ten obejmowa powrót inwestorów globalnych do ryzykownych aktywów, czemu towarzyszy y wzrosty cen akcji i obligacji rynków wschodz cych oraz umocnienie ich walut do USD i innych walut g ównych. W istotnym stopniu scenariusz ten obj rynki azjatyckie, czego przyk adem jest tegoroczny wzrost indeksu MSCI AC Asia Pacific ex Japan o 11,2% (w USD, dane na ). Najlepszymi rynkami akcji w Azji okaza y si Japonia (wzrost indeksu o 21,1%), Tajlandia (wzrost o 17,4%), Filipiny (+16,3%), Hong Kong (+13,9%), Singapur (+13,6%) oraz Tajwan (+13,5%). Solidne wzrosty zanotowa y te gie dy w Indiach i Korei Po udniowej (ok.+11%) (dane na ). Dwa czynniki wspieraj ce kontynuacj scenariusza wzrostowego na azjatyckich rynkach akcji to dane fundamentalne oraz poziom wycen. W wietle perspektywy realnego wzrostu gospodarczego na poziomie ponad 5% w tym roku i ponad 6% w 2013 r., kondycja gospodarek azjatyckich wydaje si by doskona a. W konsekwencji aktywa rynków wschodz cych powinny zyskiwa, bior c pod uwag dobre otoczenie gospodarcze wp ywaj ce na popraw wyników spó ek w regionie. Na tym tle projekcje wzrostu PKB dla gospodarki Korei Po udniowej wynosz ce +3,1% w tym roku oraz +3,7% w 2013 r. mog nie budzi entuzjazmu i cho obiektywnie s du o lepsze ni na rynkach rozwini tych, s aktualnie poni ej redniej z ostatnich kilku lat. Zmiany projekcji PKB dla Korei P d. ród o: Thomson Reuters Datastream. Sytuacja na korea skim rynku akcji Do po owy roku 2011 korea ski rynek akcji nale a do najszybciej rosn cych rynków na wiecie, co by o m.in. efektem wysokiego apetytu na ryzyko oraz znacznych nap ywów kapita u inwestycyjnego do Korei. Skumulowane nap ywy kapita u do funduszy akcji korea skich od 2010 roku wynios y ponad 2,5 mld USD (wg EPFR), a indeks KOSPI ustanowi swoje historyczne maksima w maju 2011 r. (ponad 2200 p.). W efekcie wzrostu napi zwi zanych z kryzysem w Europie, w III i IV kwartale 2011 ceny akcji korea skich spad y o ok. 25%, by ponownie wzrosn na fali poprawy klimatu inwestycyjnego o ok. 20% (KOSPI w ok p.). W ci gu ostatnich 6 miesi cy zaanga owanie globalnego kapita u w akcje korea skich spó ek jednak znacz co spad o i Korea nie jest ju aktywnie przewa anym rynkiem w regionie. Indeks KOSPI ród o: Bloomberg, dane na

3 Rynek korea ski jest aktualnie godziwie wyceniany. Wska nik ceny do zysku jest na poziomie poni ej redniej historycznej z 10 lat (9,3x forward P/E za 12 miesi cy vs 10,4x), cho tradycyjnie Korea by a wyceniana z niewielkim dyskontem. W ocenie analityków wzrost zysków w 2011 roku wyniós 13,6%, co by o dobrym wynikiem na tle regionu (+10,6%), jednak w tym roku spadnie do poziomu ok.+12%. W uj ciu sektorowym widzimy potencja w sektorach powi zanych z rynkiem wewn trznym, takich jak wybrane spó ki finansowe i konsumpcyjne. W krótkim terminie obawiamy si jednak negatywnych efektów mo liwych podwy ek stóp procentowych i wp ywu rosn cych cen ropy na koszty przedsi biorstw. Pomimo faktu, e gospodarka Korei pozostaje w dobrej kondycji istniej jednak pewne ryzyka zwi zane z efektem spowolnienia gospodarczego w 2012 r. w Europie, USA i Chinach, b d cych g ównymi partnerami handlowymi Korei P d. Gospodarka Korei jest silnie proeksportowa i w du ym stopniu zale na od wielko ci popytu zewn trznego, który w tym roku b dzie spada. Dodatkowym elementem ryzyka jest wzrost napi cia spowodowany niedawn mierci przywódcy Korei Pó nocnej i wp yw tego ryzyka na walut korea sk (KRW), która ostatnio znacz co si os abi a. Mo liwo ci inwestycyjne Korea Po udniowa jest jednym z wa niejszych rynków wschodz cych, istotnie reprezentowanym w benchmarkach rynków wschodz cych (ok. 10% w MSCI EM). Na gie dzie korea skiej notowanych jest ponad 1800 spó ek o cznej kapitalizacji ponad 1 biliona USD i dziennym wolumenie transakcji ponad 2 biliony USD, co plasuje gie d w Korei na 12. miejscu pod wzgl dem obrotów na wiecie. Wybrane spó ki korea skie s cz sto globalnymi koncernami (Samsung, LG, Hyundai) o nieporównywalnie silniejszej pozycji konkurencyjnej na wiatowym rynku w porównaniu do spó ek polskich. Dlatego s bardzo dobrym sposobem na dywersyfikacj portfela inwestycyjnego. Argumenty za d ugoterminowym inwestowaniem w Korei Po udniowej Korea od kilku lat jest wa n gospodark na mapie wiata z bardzo du ym i p ynnym rynkiem akcji. Ze wzgl du na wysokie tempo wzrostu gospodarczego i siln pozycj spó ek eksportowych na rynkach mi dzynarodowych inwestycja w korea skie spó ki mo e by ciekawym sposobem na dywersyfikacj portfela akcji. Po spowolnieniu w 2009 r. gospodarka korea ska wkroczy a ponownie na cie k wzrostu gospodarczego, g ównie dzi ki wysokiej dynamice eksportu. Warto przypomnie, e warto eksportu Korei wynios a w 2010 r. ponad 460 mld USD, co czyni ten kraj 7. najwi kszym eksporterem wiata. Eksport Korei jest bardzo zdywersyfikowany, a jej najwi ksi partnerzy handlowi to Chiny (23%), USA (10%), Japonia (6%) i Hongkong (5%). G ówne produkty eksportowe Korei to pó przewodniki, sprz t elektroniczny oraz telekomunikacyjny, samochody, komputery, statki i wyroby petrochemiczne. Inwestowanie w spó ki korea skie stwarza szanse na wykorzystanie pozytywnych trendów w globalnej koniunkturze i ma charakter pro-cykliczny. Historycznie rzecz ujmuj c, w okresach poprawy koniunktury na wiecie akcje spó ek korea skich z regu y ros y szybciej ni ich odpowiedniki na innych rynkach, czego dowodem jest chocia by rok 2010 i w ci gu 12 miesi cy indeks gie dy korea skiej KOSPI wzrós o prawie 22% (dane na r.). Dodatkowo, wiele korea skich spó ek prowadzi dzia alno o zasi gu globalnym (Samsung, LG, Hyundai), co zwi ksza potencja ich rozwoju. Warto zwróci uwag na wysok stabilno polityczn i gospodarcz kraju i jednocze nie wysok wiarygodno kredytow Korei, która posiada rating inwestycyjny. Nie bez znaczenia pozostaje te kondycja fiskalna kraju, który od kilku lat notuje niski poziom d ugu publicznego, podczas gdy wi kszo innych krajów na wiecie jest znacznie zad u ona. Czynnikiem sprzyjaj cym pozostaje populacja. Blisko 50 milionowa populacja Korei i wysoki dochód narodowy na mieszka ca (ponad 20 tys. USD) sprzyjaj rozwojowi klasy redniej i konsumpcji. W wietle dobrych perspektyw rozwoju gospodarki oczekujemy systematycznej poprawy kondycji finansowej przedsi biorstw w tym kraju i utrzymania wysokiej dynamiki zysków przedsi biorstw na poziomie dwucyfrowym. Wyceny akcji, pomimo lepszego zachowania wobec innych rynków, pozostaj niewygórowane szczególnie w relacji do rednich historycznych.

4 Fundusz HSBC GIF Korean Equity Profil funduszu Fundusz HSBC GIF Korean Equity poszukuje mo liwo ci inwestowania w akcje spó ek korea skich o wysokim tempie dochodowo ci i atrakcyjnych wycenach. Celem funduszu jest identyfikacja i zakup spó ek o wysokim zwrocie na kapitale (ROE), po poni ej przeci tnych cenach, co w d u szym okresie powinno prowadzi do ponadprzeci tnych wyników. Zarz dzanie funduszem dokonywane jest w oparciu o zdyscyplinowany i usystematyzowany proces obejmuj cy analiz fundamentaln i badanie sprawozda finansowych oraz analiz trendów sektorowych Portfel konstruowany jest elastycznie, bez ogranicze benchmarkowych, metod bottom-up, przy uwzgl dnieniu czynników ryzyka. Fundusz inwestuje w ok. 50 spó ek o ró nej kapitalizacji, o charakterystyce zbli onej do stylu value czyli niskich wska nikach wyceny (P/B) i wysokich wska nikach rentowno ci (E/P). Sylwetka zarz dzaj cego: Husan Pai Mijung Kang jest dyrektorem inwestycyjnym zarz dzaj cym akcjami w HSBC Global Asset Management w Hongkongu. W bran y finansowej pracuje od 1992 roku. Zanim w 2004 roku do czy a do grona pracowników HSBC, by a zatrudniona na stanowisku Starszego Zarz dzaj cego Portfelem w firmie AXA Rosenberg Asia Pacific. Posiada dyplom MBA z Harvard Business School oraz uprawnienia CFA (Chartered Financial Analyst). Alokacja aktywów Kompozycja portfela wed ug sektorów (stan na ) Sektor Waga Przemys 21,43% Dobra konsumpcyjne 17,58% Materia y 17,43% Technologia 15,11% Finanse 12,45% Us ugi 6,33% Ropa naftowa i gaz ziemny 5,02% Ochrona zdrowia 1,21% Gotówka 3,42% 100,00% 10 najwa niejszych pozycji (stan na ) Lp. Spó ka Waga Sektor 1 Samsung Electronics 10,05% Sprz t technologiczny 2 Hyundai Motor Co Ltd 5,84% Samochody i cz ci 3 Shinhan Financial Group Co Ltd 4,10% Banki 4 Hyundai Mobis (12330) 3,89% Samochody i cz ci 5 LG Chemicals Ltd 3,84% Przemys chemiczny 6 Samsung Heavy Ind (010140) 3,44% Przemys - in ynieria 7 Posco 3,44% Przemys metalowy 8 Kia Motors 3,31% Samochody i cz ci 9 Korea Zinc Co Ltd (010130) 3,19% Przemys metalowy 10 Hyundai Heavy 3,11% Przemys - in ynieria 44,15%

5 Zmiana ceny jednostki funduszu HSBC GIF Korean Equity EC w PLN w latach (dane na ) ród o: Analizy Online, Wyniki funduszu HSBC GIF Korean Equity w PLN (w %) dane na ród o: Analizy Online, Czy wiesz, e? Symbolem kuchni korea skiej jest Kimchi kapusta marynowana z du ilo ci czosnku i ostrych przypraw. W Seulu istnieje nawet Muzeum Kimchi. W Korei Po udniowej istnieje zakaz importu ry u, co chroni krajow produkcj zbó. Korea Po udniowa ma jeden z najlepszych systemów edukacyjnych na wiecie oraz jest jednym z krajów, który przeznacza najwi ksze rodki na edukacj w przeliczeniu na studenta. Korea Po udniowa jest krajem homogenicznym wyznaniowej. Korea Po udniowa zajmuje 1 miejsce na wiecie w produkcji statków. Korea Po udniowa jest najwi kszym eksporterem ropy naftowej w Azji. 99,9% ludno ci stanowi Korea czycy, lecz o ró nej strukturze

6 Informacja prawna Niniejsza oferta nie jest dost pna dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej oraz osób tam mieszkaj cych lub pracuj cych. Niniejsza broszura jest wy cznie materia em informacyjnym. adne z powy szych informacji zawartych w niniejszej broszurze nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji, w tym podatkowych, prawnych lub ksi gowych. Potencjalni inwestorzy s ca kowicie odpowiedzialni za dokonywanie w asnych, niezale nych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji dotycz cych funduszu, i nie powinni polega na informacjach zawartych w niniejszej broszurze jak na poradach inwestycyjnych. Warto aktywów netto funduszu prezentowanego w niniejszej broszurze cechuje si lub mo e si cechowa du zmienno ci ze wzgl du na sk ad portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarz dzania tym portfelem. Zainwestowanie w fundusz wi e si z wysokim poziomem ryzyka i jest odpowiednie wy cznie dla do wiadczonych inwestorów, którzy w pe ni rozumiej ryzyko wi ce si z tego rodzaju inwestycjami, w tym ryzyko utraty ca o ci kapita u, oraz s w stanie je ponie. Prezentowany w niniejszej broszurze fundusz nie gwarantuje realizacji za o onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okre lonego wyniku inwestycyjnego, a przedstawione w niniejszej broszurze wyniki funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz o ci. Ich warto oraz zwrot z nich osi gany mog male ze szkod dla interesów inwestora. Uczestnik funduszu musi liczy si z mo liwo ci utraty przynajmniej cz ci wp aconych rodków. Zmiany kursów walut i stóp procentowych mog wywiera niekorzystny wp yw na warto inwestycji oraz osi gany z nich zwrot. Prawnie wi ce informacje o funduszu, w tym szczegó owy opis czynników ryzyka, znajduj si w prospekcie informacyjnym funduszu, który, podobnie jak skrót prospektu, jest dost pny nieodp atnie i w j zyku polskim w placówkach dystrybutorów funduszu oraz na stronie internetowej Grupa HSBC mo e na w asny rachunek nabywa i posiada aktywa, które w innym razie mog yby zosta nabyte przez Fundusz. Mo e je równie przyporz dkowa innemu klientowi lub jednostce stowarzyszonej z Grup HSBC. Ponadto, cz onkowie Grupy HSBC mog oferowa mo liwo ci dokonywania wspólnych inwestycji komandytariuszom, osobom trzecim lub cz onkom Grupy HSBC, dzia aj cym na w asny rachunek. Sytuacje takie stanowi konflikt interesów. Grupa HSBC stosuje wewn trzne rozwi zania s u ce identyfikowaniu potencjalnych konfliktów interesów oraz zarz dzaniu nimi. Niniejsza broszura zosta a opracowana na podstawie informacji uzyskanych ze róde uznanych za wiarygodne, które jednak nie zosta y niezale nie zweryfikowane. Wszystkie wykresy i diagramy pochodz z publicznie dost pnych róde lub opieraj si na informacjach w asnych. HSBC Bank Polska S.A. nie sk ada adnych o wiadcze ani nie udziela adnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju i nie bierze na siebie adnej odpowiedzialno ci za dok adno i kompletno jakichkolwiek informacji, stwierdze, za o e lub projekcji zamieszczonych w niniejszej broszurze, ani za jak kolwiek strat lub szkod (bezpo redni, po redni, wtórn lub jak kolwiek inn ) powsta w wyniku polegania na tre ci niniejszej broszury. W ka dym czasie tre i wygl d niniejszej broszury mog zosta zmienione bez uprzedzenia. Tabela op at funduszu dost pna jest w oddzia ach Dystrybutorów. Dochody z tytu u udzia u w funduszach kapita owych podlegaj opodatkowaniu. Poziom i podstawa opodatkowania mog ulega zmianom. W celu uzyskania informacji o zasadach opodatkowania inwestor powinien zasi gn opinii doradcy podatkowego. HSBC Bank Polska S.A. nie wiadczy us ug doradztwa podatkowego, jakiekolwiek informacje na temat zasad opodatkowania uzyskane od HSBC Bank Polska S.A. nie mog by traktowane jako doradztwo podatkowe. Niniejsza broszura nie jest przeznaczona do udost pniania osobom fizycznym lub prawnym, ani do wykorzystywania jej przez te osoby, w krajach lub terytoriach, w których jej udost pnianie lub u ytkowanie by oby niezgodne z prawem lub innymi regulacjami. Publikacja HSBC Bank Polska S.A., Marsza kowska 89, Warszawa.

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo