September 2010 at 6.30 p.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "September 2010 at 6.30 p.m."

Transkrypt

1 September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of:

2 Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach fuzji i przejêæ, prawie rynków kapita³owych, projektach infrastrukturalnych i prawie spó³ek. Dodatkowo kieruje Departamentem Prawa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom przy wyborze najodpowiedniejszych struktur prawnych i procedur inwestycyjnych w Polsce. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie Wroc³awskim, a tak e studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania w Institut d'etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs w Pary u. Dariusz TOKARCZUK Legal advisor, Managing partner Gide Loyrette Nouel Warsaw Office Dariusz Tokarczuk specialises in mergers and acquisitions, capital markets, infrastructure investment projects and corporate law and supervises the Warsaw office's activities in these fields. Additionally, he manages the Tax Department and the Competition Law Department. He advises Polish and foreign investors on choosing the most appropriate legal structures and investment procedures in Poland. He holds a Master's Degree in Law and completed postgraduate studies in business management organised by the Institut d'etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech and Collège des Ingénieurs in Paris. Michel KIVIATKOWSKI Prezes Zarz¹du, Partner zarz¹dzaj¹cy Mazars w Polsce Michel Kiviatkowski kieruje biurem Mazars w Polsce od pocz¹tku istnienia firmy, tj. od 1992 roku. Nadzoruje projekty audytorsko- -doradcze zarówno dla podmiotów, polskich jak i du ych miêdzynarodowych koncernów. Michel Kiviatkowski posiada szerokie doœwiadczenie w rewizji sprawozdañ finansowych i doradztwie na rzecz przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych wszystkie sektory gospodarki, a zw³aszcza na rzecz banków, firm leasingowych oraz firm z bran y budowlanej. Nadzoruje liczne projekty due diligence poprzedzaj¹ce procesy fuzji i przejêæ przedsiêbiorstw. Jest prelegentem seminariów dla klientów oraz prowadzi kursy i wyk³ady na wy szych uczelniach. Autor licznych publikacji i artyku³ów w prasie specjalistycznej. Michel Kiviatkowski jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Aix-en-Provence (Francja) oraz posiada francuskie uprawnienia bieg³ego rewidenta. Michel KIVIATKOWSKI President, Managing partner Mazars in Poland Michel Kiviatkowski has been managing Mazars' office in Poland since the establishment of the company in He supervises auditing and advisory projects both for Polish organizations and large international corporations. Michel Kiviatkowski has extensive experience in the review of financial statements and advisory services for companies representing all sectors of economy, and in particular banks, leasing and construction companies. He supervises due diligence projects preceding merger and acquisition process. Michel Kiviatkowski regularly conducts seminars for clients and classes and lectures at universities. He is the author of numerous publications and articles in specialist press. He graduated from the Department of Law and Economics of the University in Aix-en-Provence (France). He is a holder of the French license of statutory auditor. Leszek Alexander KONOPKA Prezes Zarz¹du Gras Savoye Polska i Pol-Assistance Leszek Alexander Konopka jest zwi¹zany z Grup¹ Gras Savoye Polska od 1994 roku. Poza bie ¹cymi funkcjami zarz¹dczymi jest odpowiedzialny za obszar ubezpieczeñ komunikacyjnych, osobowych, za masow¹ dystrybucjê ubezpieczeñ w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym, finansowym oraz za projekty IT. Leszek Alexander Konopka goœcinnie wyk³ada we francuskiej wy szej szkole ubezpieczeñ ENASS (MBA) oraz wystêpuje w roli eksperta zarówno w licznych szkoleniach i konferencjach jak i w mediach zw³aszcza w prasie ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Studiowa³ na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentem Wy szej Szko³y Biznesu oraz Wydzia³u Stosunków Miêdzynarodowych. Ukoñczy³ równie program AMB w IESE Business School (University of Navarra). Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Leszek Alexander KONOPKA President of the Management Board Gras Savoye Polska and Pol-Assistance Leszek Alexander Konopka has been working for Gras Savoye Polska Group since Apart from present managerial functions, he is responsible for motor and personal insurance, mass insurance distribution in telecommunications, banking and financial sectors as well as IT projects. Leszek Alexander Konopka is a guest lecturer at French National School of Insurance ENASS (MBA). He frequently acts as an expert in the field of insurance both during numerous trainings and conferences as well as in the media, mainly the economic and insurance press. He studied at the Warsaw University of Technology. He graduated from the University of Business and International Relations. He also completed AMB IESE Business School programme (University of Navarra). He is a holder of insurance and reinsurance broker licences. Robert JÊDRZEJCZYK Radca prawny, Partner w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Specjalizuje siê w transakcjach prywatyzacyjnych oraz zwi¹zanych z ³¹czeniem i nabywaniem spó³ek, g³ównie w sektorze energetycznym. Posiada tak e rozleg³e doœwiadczenie w zakresie przemys³owych i publicznych projektów infrastrukturalnych. Kieruje Departamentem Prawa Energetyki i Prawa Ochrony Œrodowiska oraz Departamentem Prawa Pracy. Wystêpuje jako arbiter S¹du Arbitra owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest tak e cz³onkiem Rady Nadzorczej we Francuskiej Izbie Przemys³owo-Handlowej w Polsce. Robert Jêdrzejczyk jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Ukoñczy³ tak e studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego i Prawa Europejskiego w Warszawie oraz Miêdzynarodowy Instytut Administracji Publicznej w Pary u. Robert JÊDRZEJCZYK Legal advisor, Partner Gide Loyrette Nouel Warsaw Office Robert Jêdrzejczyk specialises in privatisations, mergers and acquisitions, particularly in the energy sector, and environmental protection law. He also has wide experience in industrial and public infrastructure projects. He is the head of the Energy and Environment Department as well as the Labour Law Department. Robert is an arbitrator at the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw. He is a member of the Council of French Chamber of Commerce and Industry in Poland. Robert Jêdrzejczyk holds a Master's degree from the Law Faculty of the Jagiellonian University in Cracow, and a postgraduate diploma in Foreign Trade and European Law from the Warsaw University. He also studied at the International Institute of Public Administration in Paris.

3 Inwestorzy zagraniczni Krynic¹ innowacyjnoœci panel Gide Loyrette Nouel, Mazars i Gras Savoye Forum Ekonomiczne, 8 wrzeœnia godz Organizacjê panelu Inwestorzy zagraniczni Krynic¹ innowacyjnoœci zainicjowa³ projekt Synergy. Jest on wspóln¹ inicjatyw¹ trzech firm dzia³aj¹cych na polskim rynku: Gide Loyrette Nouel presti owej kancelarii prawnej, Mazars lidera rynku us³ug audytorsko-doradczych oraz Gras Savoye najwiêkszego na polskim i francuskim rynku poœrednika ubezpieczeniowego. Wszystkie trzy firmy maj¹ francuskie korzenie, wszystkie trzy dzia³aj¹ w miêdzynarodowym œrodowisku. Ponadto, partnerów projektu Synergy ³¹czy ta sama filozofia zapewnienie klientowi kompleksowej obs³ugi. Firmy charakteryzuje równie komplementarnoœæ oferowanych us³ug, niezbêdnych w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Patronat nad panelem objê³a Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych instytucja, która inicjuje, wspiera i analizuje innowacje zagraniczne na polskim rynku. Ponadto, udzia³ w panelu zaakceptowa³y EDF Polska oraz Telekomunikacja Polska dynamicznie rozwijaj¹ce siê firmy z kapita³em zagranicznym, których motorem jest w³aœnie innowacyjne podejœcie w zakresie oferowanych rozwi¹zañ i proponowanych modeli biznesowych. Innowacja czy imitacja? Zaproszeni goœcie skupi¹ siê na wyjaœnieniu ró nicy miêdzy innowacj¹ a imitacj¹. Odpowiedz¹ na pytanie, kiedy mamy do czynienia z nowoczesnym podejœciem, a kiedy ze schematem kopiuj-wklej rozwi¹zania z zagranicy. Czy istnieje ró nica miêdzy innowacj¹ a wynalazkiem i czy innowacja jest procesem czy odkryciem? Miêdzynarodowy charakter dzia³alnoœci - wartoœæ dodana czy przeszkoda dla innowacyjnoœci? Uczestnicy wyjaœniaæ bêd¹ sk¹d wynikaj¹ ró nice miêdzy polskimi i zagranicznymi inwestorami. Czy zagraniczny rodowód jest wartoœci¹ dodan¹ czy raczej odbierany jest jako przejaw globalizacji, zjawiska budz¹cego obawy czêœci spo³eczeñstwa? Zastanowi¹ siê równie jaki wp³yw na innowacyjnoœæ ma koniunktura gospodarcza. Zagraniczne innowacje na polskim gruncie versus innowacje z gruntu polskie Czy kraj pochodzenia mo e determinowaæ podejœcie do innowacyjnoœci? Paneliœci odpowiedz¹ na pytanie jaka jest specyfika francuskich inwestorów i jakie kluczowe innowacje im zawdziêczamy. Wska ¹ te przyk³ady innowacji w firmach polskich widziane z perspektywy inwestora zagranicznego. Co jest motorem innowacyjnoœci i gdzie szukaæ innowacji? Jaki wp³yw na innowacyjnoœæ ma sytuacja gospodarcza, konkurencja czy Unia Europejska? Jaki udzia³ w sukcesie przedsiêbiorstwa ma w³¹czenie innowacyjnoœci do strategii firmy? Innowacje s¹ tak domen¹ przemys³u jak i us³ug. Jakie innowacje wdro ono w us³ugach w ostatnich latach? Innowacje a nowe technologie Naturalnym kierunkiem dyskusji w zakresie innowacji s¹ nowe technologie. S³uchacze bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ siê z konkretnymi przyk³adami rozwi¹zañ informatycznych w modelach B2B2C, B2B, B2C oraz ogólnymi tendencjami rozwoju nowych technologii zw³aszcza w sektorze us³ug.

4 Foreign investors, the driving force of innovation Panel: Gide Loyrette Nouel, Mazars and Gras Savoye th Economic Forum, 8 September 6.30 p.m. The panel "Foreign investors, the driving force of innovation" is organised as part of Project Synergy, a joint initiative of three companies operating on the Polish market: Gide Loyrette Nouel - a prestigious law firm Mazars a market leader in audit and advisory services and Gras Savoye - the largest insurance broker on the Polish and French markets. All three companies have French roots and all three operate in an international environment. In addition, the partners of Project Synergy all share a common philosophy - to provide comprehensive customer service and they complement the essential business services offered by each of them. The patron of the panel is the Polish Information and Foreign Investment Agency - an institution that initiates, supports and analyses foreign innovation on the Polish market. In addition, participating in the panel are EDF Poland and Telekominikacja Polska a dynamically developing companies with foreign capital, driving for an innovative approach to solutions and proposed business models. Innovation or imitation? The guest panellists will focus on clarifying the distinction between innovation and imitation. They will be seeking to answer the question when are we dealing with a modern approach, and when a copy-paste solution from abroad? Is there a difference between innovation and invention, and is innovation a process or a discovery? The international nature of business - added value or an obstacle to innovation? The panellists will explain how the differences between Polish and foreign investors are apparent. They will look into whether foreign origins give added value or is perceived as a manifestation of globalisation, a phenomenon of awakening public concern? They will also reflect on the impact that economic trends have on innovation. Foreign innovation in the Polish context versus innovation from Poland Does the country of origin may determine the approach to innovation? The panellists will answer questions about the specific nature of French investors and the key innovations they have brought. They will also identify examples of innovation in Polish firms, as seen from the perspective of a foreign investor. What are the drivers of innovation and where can innovation be found? What effect on innovation comes from the economic situation, competition or the European Union? What share in the success of a company comes from the inclusion of innovation into corporate strategy? Innovation is inherent in industry and in services. What innovations have been implemented in services in recent years? Innovation and new technologies The natural direction of discussion on innovation leads to new technologies. The audience will be shown specific examples of solutions in the B2B2C, B2B, B2C models, as well as general trends in the development of new technologies, especially in the services sector.

5 Michaù BONI Minister Cz³onek Rady Ministrów Michaù Boni jest ministrem czùonkiem Rady Ministrów, przewodniczàcym staùego Komitetu Rady Ministrów, szefem Zespoùu Doradców Strategicznych Premiera. Autor raportu Polska Wyzwania rozwojowe". Ekspert w dziedzinie negocjacji úrodowiskowych i zarzàdzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych, opozycjonista, w latach '80 czùonek wùadz krajowych Solidarnoúci. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Poseù na Sejm I kadencji. Dyrektor Fundacji Batorego I Instytutu Spraw Publicznych. Do 2007 r. ekspert Enterprise Investors w dziedzinie zarzàdzania zasobami ludzkimi. Szef Zespoùu Doradców Strategicznych premiera Donalda Tuska. Od 2009 r. minister - czùonek Rady Ministrów, przewodniczàcy staùego Komitetu Rady Ministrów. Michaù BONI Minister Member of the Council of Ministers Micha³ Boni is a minister and member of the Council of Ministers, chairman of the Standing Committee of the Council of Ministers, head of the Prime Minister's Team of Strategic Advisors. The author of the report "Poland Development challenges. Expert in negotiations of environmental and human resource management. Doctor of Humanities, an oppositionist, in the 1980s a member of the national authorities of Solidarity. In 1991, the Minister of Labour and Social Policy. Member of Parliament of the first term. Director of the Batory Foundation and the Institute of Public Affairs. By 2007, Enterprise Investors' expert in the field of human resource management; head of the Team of Strategic Advisors to Prime Minister Donald Tusk. Since 2009, a minister and member of the Council of Ministers, chairman of the Standing Committee of the Council of Ministers. Philippe CASTANET Prezes Zarz¹du EDF Polska Philippe Castanet jest z wykszta³cenia in ynierem elektrykiem specjalizuj¹cym siê w fizyce j¹drowej. Zwi¹zany z EDF od 24 lat, z ró nymi departamentami: zarz¹dzanie sieci¹, produkcja, handel, strategia i finanse. W czasie ostatnich 9 lat pracowa³ w Anglii w EDF Energy. Odpowiedzialny by³ kolejno za fuzje i przejêcia, inwestycje w elektrociep³owniach i elektrowniach, ich optymalizacjê, sprzeda energii dla klientów instytucjonalnych oraz rozwój i integracjê EDF Energy. Przez 3 lata pracowa³ w Banku Œwiatowym kieruj¹c projektami rozwoju w Afryce Zachodniej. Od paÿdziernika 2008 roku jest Prezesem Zarz¹du EDF Polska. Philippe CASTANET President of the Management Board EDF Polska Philippe Castanet is an electrical engineer who specializes in nuclear physics. He has been working for EDF for 24 years in various departments: network management, production, trade, strategy and finance. He has worked in England in EDF Energy for the last 9 years. Responsible for mergers and acquisitions, investments in heat and power plants, their optimization, energy sales to institutional clients as well as development and integration of EDF Energy. He worked in the World Bank where he managed development projects in West Africa. President of the Management Board of EDF Polska since October Roland DUBOIS Cz³onek Zarz¹du Telekomunikacja Polska Kariera zawodowa Rolanda Dubois obejmuje m.in. pracê dla Generale Biscuits - analityk finansowy, GTE Sylvania - zastêpca prezesa ds. finansów Schlumberger dzia³ kontrolingu. Z sektorem telekomunikacyjnym i France Telecom jest zwi¹zany od 1987, kiedy to obj¹³ stanowisko dyrektora ds. finansów w firmie Telesystemes, a nastêpnie zastêpcy wiceprezesa ds. finansów w Cogecom. Od 1995 do 2000 roku zwi¹zany z Global One, w której tworzeniu i rozwoju uczestniczy³. Od roku 2000 pracuje we France Telecom, gdzie jest odpowiedzialny za Grupy dzia³aj¹ce w krajach Ameryki, Azji, Afryki oraz w Polsce. Roland Dubois jest absolwentem Wy szej Szko³y Handlowej w Hawrze. Ukoñczy³ równie studia MBA w HEC w Pary u. Roland DUBOIS Member of the Management Board Telekomunikacja Polska Professional career of Roland Dubois encompasses: Generale Biscuits financial analyst, GTE Sylvania Vice-President for Finance, Schlumberger controlling department. He started to work in the telecommunications sector and joined France Telecom in 1987, when he took up the position of the Finance Director in Telesystems, and then became the Vice-President for Finance in Cogecom. From 1995 to 2000 he participated in creation and development of Global One. Since 2000 in France Telecom, where he has been responsible for companies operating in various countries of America, Asia, Africa and in Poland. Roland Dubois is a graduate of Ecole Superieure de Commerce of Le Havre. He also holds an MBA from HEC Paris. S³awomir MAJMAN Prezes Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S³awomir Majman zwi¹zany jest z Polsk¹ Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicznych od 2008 roku. Jest Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Œwiatowej Wystawy Expo 2010 w Szanghaju. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Przedsiêbiorstwie Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego AGPOL. Nastêpnie sprawowa³ funkcjê Prezesa Zarz¹du Targów Warszawskich S.A. oraz Przewodnicz¹cego Rady Stowarzyszenia Mened erów w Polsce i Prezydenta Interexpo w Hadze. Ukoñczy³ Moskiewski Pañstwowy Instytut Stosunków Miêdzynarodowych oraz Studium Organizacji i Zarz¹dzania. Autor oko³o 800 artyku³ów w prasie ogólnej i fachowej. Zwi¹zany z licznymi mediami, jest komentatorem Warsaw Voice oraz Cz³onkiem Rady Programowej Polskiego Radia. MODERATOR PANELU: Tomasz LIS Redaktor Naczelny Tygodnik Wprost Tomasz Lis - dziennikarz telewizyjny i radiowy, redaktor naczelny tygodnika "Wprost" od maja 2010 r. Od 2008 r. prowadzi program publicystyczny w TVP2 "Tomasz Lis na ywo". Jest tak e sta³ym goœciem pi¹tkowych poranków radia TOK FM. Autor wielu ksi¹ ek, m.in. "Co z t¹ Polsk¹", "Jak to siê robi w Ameryce" czy "My, naród". S³awomir MAJMAN President PolishInformation and Foreign Investment Agency Slawomir Majman has been with the Polish Agency for Information and Foreign Investment since He is the Commissioner General of the Polish Section of the EXPO 2010 World Exhibition in Shanghai. He started his career in the Advertising and Publishing in Foreign Trade Enterprise AGPOL. Then he became president of the management board of Targi Warszawskie S.A. and chairman of the Association of Managers in Poland, as well as president of Interexpo in The Hague. He graduated from Moscow State Institute of International Relations and the School of Organisation and Management. He is the author of about 800 articles in newspapers, both specialist and general, and has links to numerous forms of media, including a commentator for Warsaw Voice and a member of the Programming Board of Polish Radio. PANEL MODERATOR: Tomasz LIS Editor-in-Chief Wprost weekly Tomasz Lis is a television and radio journalist and since May 2010 Editor-in-Chief of the weekly "Wprost". Since 2008, he has hosted the TVP2 feature programme "Tomasz Lis live". He is also a regular guest on the Friday morning radio show on TOK FM. Tomasz has written several books, including "Co z t¹ Polsk¹"("What's with Poland,"), "Jak to siê robi w Ameryce" ("How is it done in America"), and "My, naród" "We, the people").

6 Kancelaria Gide Loyrette Nouel za³o ona w Pary u w 1920 roku, jest dzisiaj jedn¹ z najwiêkszych miêdzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 24 biura na ca³ym œwiecie i zatrudnia ponad 700 prawników, w tym 108 partnerów, reprezentuj¹cych ponad 50 narodowoœci. Kancelaria oferuje najwy szej jakoœci pomoc prawn¹ w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i miêdzynarodowego. Warszawskie biuro utworzone jest przez miêdzynarodowy zespó³ prawników, co gwarantuje kompleksow¹ obs³ugê naszym klientom, szczególnie w takich dziedzinach jak: prawo spó³ek, prywatyzacje, prawo obrotu nieruchomoœciami, prawo bankowe i rynki kapita³owe, infrastruktura, koncesje, podatki, prawo pracy, a tak e prawo konkurencji, w³asnoœci intelektualnej, sporów s¹dowych i postêpowañ arbitra owych. Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwsz¹ pozycjê w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye zosta³a za³o ona w 1907 w Lille na pó³nocy Francji. Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieæ obejmuje sieæ ponad 70 placówek w ró nych czêœciach œwiata. Grupa dzia³a w Polsce w ramach dwóch spó³ek: Gras Savoye Polska broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny i Pol-Assistance spó³ka serwisowa. Gras Savoye w Polsce, z 280 osobowym zespo³em i obrotami przekraczaj¹cymi 100 mln PLN zapewnia obs³ugê wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia maj¹tkowe, komunikacyjne, odpowiedzialnoœci cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty. Œwiadczy ponadto us³ugi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeñ, bancassurance, risk management, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance. Firmy s¹ czterokrotn¹ Gazel¹ Biznesu. Znalaz³y siê równie w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes. Mazars jest miêdzynarodow¹, zintegrowan¹ i niezale n¹ organizacj¹ specjalizuj¹c¹ siê w audycie, us³ugach ksiêgowych, doradztwie podatkowym i us³ugach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy specjalistów w 56 krajach, które tworz¹ zintegrowan¹ sieæ biur. Od lat Mazars zajmuje czo³owe miejsca w rankingach firm audytorsko-doradczych w Europie i w Polsce. Mazars posiada 18-letnie doœwiadczenie na rynku polskim, gdzie dzia³aj¹c jako grupa dwóch spó³ek zatrudniaj¹cych ³¹cznie ponad 160 osób w Warszawie i w Krakowie, oferuje firmom polskim i zagranicznym, dzia³aj¹cym w ró nych sektorach gospodarczych, pe³n¹ gamê us³ug audytorskich, doradztwo w kwestiach podatkowych oraz us³ugi finansowo- -ksiêgowe i kadrowo-p³acowe. Mazars obra³ innowacyjny i zarazem wymagaj¹cy zintegrowany model rozwoju oparty na demokratycznym partnerstwie, które pozwala ka demu ze wspólników na podejmowanie strategicznych decyzji w sprawie przysz³oœci Grupy. Tak rozumiana odpowiedzialnoœæ jest kluczem do zasad i praktyk Mazars. Przejawia siê w jego organizacji, sposobie wykonywania zawodu jak równie w relacjach z otoczeniem spo³ecznym i gospodarczym. Gwarantuje klientom na ca³ym œwiecie jednakowo wysoki i stale doskonalony poziom us³ug.

7 Founded in Paris in 1920, Gide Loyrette Nouel is one of the leading international law firms. It has 24 offices around the world. With more than 700 lawyers and legal consultants, including 108 partners, drawn from over 50 nationalities, the Firm provides specialist quality legal services in the most complex areas of national and international finance and business law. The Warsaw office of GLN consists of an international team of lawyers, which guarantees a competent and comprehensive legal assistance to the Firm's clients, especially in business law as corporate law, privatisations, real estate law, banking and stock market law, capital markets, infrastructure, concessions, taxes, labour, as well as competition law, intellectual property law, arbitration and litigation. Since 1992 Gras Savoye has continuously attained first position in insurance brokers' ratings in France and since 2004 in Poland. Gras Savoye was established in 1907 in Lille, which is located in northern France. At present, Gras Savoye Group employs over 3600 people and its network covers over 70 offices throughout the world. The group operates within the framework of two companies: Gras Savoye Polska insurance and reinsurance broker and Pol-Assistance service company. Gras Savoye with its team of 280 employees and turnover exceeding PLN 100 mn, provides servicing of all insurance lines covering property, motor, liability and life insurance as well as specialised products. Gras Savoye in Poland also provides services in the framework of mass insurance distribution, bank insurance, risk management, reinsurance, claims handling and assistance. The companies are fourfold winners of Business Gazelle. They were also granted the title of the Forbes Diamond. Mazars is an international, integrated and independent organisation, specialising in audit, accounting, tax and advisory services. Mazars can rely on the skills of 12,500 professionals in the 56 countries which make up its integrated partnership. It is ranked among top audit and advisory firms in Europe and in Poland. Mazars has over 18 years of experience on the Polish market with two entities employing 160 professionals in Warsaw and Cracow which offer Polish and foreign companies from diverse sectors of economy a wide range of services including audit, tax advisory as well as accounting, HR advisory and payroll. Mazars has chosen the innovative and demanding option of being a truly integrated firm. The Mazars organisation is based on democratic partnership which gives each partner the right to vote on the strategic decisions involving the future of the firm. This kind of responsibility is central to Mazars' principles and practices. It runs throughout the organisation, and is daily expressed in the way Mazars exercises its profession, and in the relationship it maintains with its social and economic environment. It guarantees consistent quality of our service to clients world-wide.

8 Gide Loyrette Nouel Pl. Pi³sudskiego Warszawa Tel.: Gras Savoye Polska ul. Marynarska Warszawa Tel.: Mazars ul. Piêkna Warszawa Tel.: France-Poland Association is the Partner of Synergy project

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A.

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, urodzony w 1968 r. Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiebiorczości na Uniwersytecie Kraju

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975

1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja. Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Pierre Mellinger 1971-1974 Instytut Nauk Politycznych, ParyŜ, Francja 1972-1975 1972-1975 Uniwersytet Pantheon Sorbonne, Francja - Dyplom Wydziału Prawa - 1975 Uniwersytet Paryski, Francja - Dyplom Wydziału

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015 2015-06-24 19:58 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu Raport bieżący 69/2015 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STUDIA 2 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: Opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga TREŚCI PROGRAMOWE Przedmioty związane z analizą finansową, zarządzaniem ryzykiem i rynkiem finansowym w instytucji finansowej,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu r. pr. dr Filip M. Elżanowski Biuro wwarszawie: ul. Kruczkowskiego 8 Budynek Nordic Park, 7 piętro 00 380 Warszawa Biuro w Dakarze: 20 Rue, Amadou Assane Ndoye

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Europe-Africa Business Summit

Europe-Africa Business Summit Europe-Africa Business Summit Warszawa 8-9 października 2014 Partner Strategiczny: Partnerzy Merytoryczni: Partnerzy Główni: Partnerzy Medialni: Afryka wciąż jest kontynentem szans i możliwości. Wydarzenie,

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu: Michał Hołda oraz Piotr Nowak.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu: Michał Hołda oraz Piotr Nowak. Warszawa, dnia 26 maja 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Spółka PL.2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012

Spółka PL.2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012 Spółka Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012 Rola i obszary działań Organizacja największego projektu menedżerskiego erskiego w historii Polski Prowadzenie, koordynacja, nadzór Pomoc, wsparcie,

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ralf Huep Ralf Huep, Business Administration, Uniwersytet w Bielefeld Od 1991 związany z Advent International. Wcześniej pracował jako analityk finansowy w Veba AG oraz Project manager w departamencie

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości. Polska 2014 2020. Lokalne wsparcie dla globalnych strategii

Budowanie wartości. Polska 2014 2020. Lokalne wsparcie dla globalnych strategii Budowanie wartości Polska 2014 2020 Lokalne wsparcie dla globalnych strategii Budowanie wartości To ludzie tworzą pomysły, budujące strategie. W ramach tych strategii to ich konkretne działania przynoszą

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział IV Dane o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 8.2 Osoby nadzorujące, str. 53 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział IV Dane o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 8.2 Osoby nadzorujące, str. 53 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 9 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo