September 2010 at 6.30 p.m.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "September 2010 at 6.30 p.m."

Transkrypt

1 September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of:

2 Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach fuzji i przejêæ, prawie rynków kapita³owych, projektach infrastrukturalnych i prawie spó³ek. Dodatkowo kieruje Departamentem Prawa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji. Doradza polskim i zagranicznym inwestorom przy wyborze najodpowiedniejszych struktur prawnych i procedur inwestycyjnych w Polsce. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na Uniwersytecie Wroc³awskim, a tak e studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania w Institut d'etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs w Pary u. Dariusz TOKARCZUK Legal advisor, Managing partner Gide Loyrette Nouel Warsaw Office Dariusz Tokarczuk specialises in mergers and acquisitions, capital markets, infrastructure investment projects and corporate law and supervises the Warsaw office's activities in these fields. Additionally, he manages the Tax Department and the Competition Law Department. He advises Polish and foreign investors on choosing the most appropriate legal structures and investment procedures in Poland. He holds a Master's Degree in Law and completed postgraduate studies in business management organised by the Institut d'etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech and Collège des Ingénieurs in Paris. Michel KIVIATKOWSKI Prezes Zarz¹du, Partner zarz¹dzaj¹cy Mazars w Polsce Michel Kiviatkowski kieruje biurem Mazars w Polsce od pocz¹tku istnienia firmy, tj. od 1992 roku. Nadzoruje projekty audytorsko- -doradcze zarówno dla podmiotów, polskich jak i du ych miêdzynarodowych koncernów. Michel Kiviatkowski posiada szerokie doœwiadczenie w rewizji sprawozdañ finansowych i doradztwie na rzecz przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych wszystkie sektory gospodarki, a zw³aszcza na rzecz banków, firm leasingowych oraz firm z bran y budowlanej. Nadzoruje liczne projekty due diligence poprzedzaj¹ce procesy fuzji i przejêæ przedsiêbiorstw. Jest prelegentem seminariów dla klientów oraz prowadzi kursy i wyk³ady na wy szych uczelniach. Autor licznych publikacji i artyku³ów w prasie specjalistycznej. Michel Kiviatkowski jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Aix-en-Provence (Francja) oraz posiada francuskie uprawnienia bieg³ego rewidenta. Michel KIVIATKOWSKI President, Managing partner Mazars in Poland Michel Kiviatkowski has been managing Mazars' office in Poland since the establishment of the company in He supervises auditing and advisory projects both for Polish organizations and large international corporations. Michel Kiviatkowski has extensive experience in the review of financial statements and advisory services for companies representing all sectors of economy, and in particular banks, leasing and construction companies. He supervises due diligence projects preceding merger and acquisition process. Michel Kiviatkowski regularly conducts seminars for clients and classes and lectures at universities. He is the author of numerous publications and articles in specialist press. He graduated from the Department of Law and Economics of the University in Aix-en-Provence (France). He is a holder of the French license of statutory auditor. Leszek Alexander KONOPKA Prezes Zarz¹du Gras Savoye Polska i Pol-Assistance Leszek Alexander Konopka jest zwi¹zany z Grup¹ Gras Savoye Polska od 1994 roku. Poza bie ¹cymi funkcjami zarz¹dczymi jest odpowiedzialny za obszar ubezpieczeñ komunikacyjnych, osobowych, za masow¹ dystrybucjê ubezpieczeñ w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym, finansowym oraz za projekty IT. Leszek Alexander Konopka goœcinnie wyk³ada we francuskiej wy szej szkole ubezpieczeñ ENASS (MBA) oraz wystêpuje w roli eksperta zarówno w licznych szkoleniach i konferencjach jak i w mediach zw³aszcza w prasie ekonomicznej i ubezpieczeniowej. Studiowa³ na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentem Wy szej Szko³y Biznesu oraz Wydzia³u Stosunków Miêdzynarodowych. Ukoñczy³ równie program AMB w IESE Business School (University of Navarra). Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Leszek Alexander KONOPKA President of the Management Board Gras Savoye Polska and Pol-Assistance Leszek Alexander Konopka has been working for Gras Savoye Polska Group since Apart from present managerial functions, he is responsible for motor and personal insurance, mass insurance distribution in telecommunications, banking and financial sectors as well as IT projects. Leszek Alexander Konopka is a guest lecturer at French National School of Insurance ENASS (MBA). He frequently acts as an expert in the field of insurance both during numerous trainings and conferences as well as in the media, mainly the economic and insurance press. He studied at the Warsaw University of Technology. He graduated from the University of Business and International Relations. He also completed AMB IESE Business School programme (University of Navarra). He is a holder of insurance and reinsurance broker licences. Robert JÊDRZEJCZYK Radca prawny, Partner w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Specjalizuje siê w transakcjach prywatyzacyjnych oraz zwi¹zanych z ³¹czeniem i nabywaniem spó³ek, g³ównie w sektorze energetycznym. Posiada tak e rozleg³e doœwiadczenie w zakresie przemys³owych i publicznych projektów infrastrukturalnych. Kieruje Departamentem Prawa Energetyki i Prawa Ochrony Œrodowiska oraz Departamentem Prawa Pracy. Wystêpuje jako arbiter S¹du Arbitra owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest tak e cz³onkiem Rady Nadzorczej we Francuskiej Izbie Przemys³owo-Handlowej w Polsce. Robert Jêdrzejczyk jest absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Ukoñczy³ tak e studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego i Prawa Europejskiego w Warszawie oraz Miêdzynarodowy Instytut Administracji Publicznej w Pary u. Robert JÊDRZEJCZYK Legal advisor, Partner Gide Loyrette Nouel Warsaw Office Robert Jêdrzejczyk specialises in privatisations, mergers and acquisitions, particularly in the energy sector, and environmental protection law. He also has wide experience in industrial and public infrastructure projects. He is the head of the Energy and Environment Department as well as the Labour Law Department. Robert is an arbitrator at the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw. He is a member of the Council of French Chamber of Commerce and Industry in Poland. Robert Jêdrzejczyk holds a Master's degree from the Law Faculty of the Jagiellonian University in Cracow, and a postgraduate diploma in Foreign Trade and European Law from the Warsaw University. He also studied at the International Institute of Public Administration in Paris.

3 Inwestorzy zagraniczni Krynic¹ innowacyjnoœci panel Gide Loyrette Nouel, Mazars i Gras Savoye Forum Ekonomiczne, 8 wrzeœnia godz Organizacjê panelu Inwestorzy zagraniczni Krynic¹ innowacyjnoœci zainicjowa³ projekt Synergy. Jest on wspóln¹ inicjatyw¹ trzech firm dzia³aj¹cych na polskim rynku: Gide Loyrette Nouel presti owej kancelarii prawnej, Mazars lidera rynku us³ug audytorsko-doradczych oraz Gras Savoye najwiêkszego na polskim i francuskim rynku poœrednika ubezpieczeniowego. Wszystkie trzy firmy maj¹ francuskie korzenie, wszystkie trzy dzia³aj¹ w miêdzynarodowym œrodowisku. Ponadto, partnerów projektu Synergy ³¹czy ta sama filozofia zapewnienie klientowi kompleksowej obs³ugi. Firmy charakteryzuje równie komplementarnoœæ oferowanych us³ug, niezbêdnych w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Patronat nad panelem objê³a Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych instytucja, która inicjuje, wspiera i analizuje innowacje zagraniczne na polskim rynku. Ponadto, udzia³ w panelu zaakceptowa³y EDF Polska oraz Telekomunikacja Polska dynamicznie rozwijaj¹ce siê firmy z kapita³em zagranicznym, których motorem jest w³aœnie innowacyjne podejœcie w zakresie oferowanych rozwi¹zañ i proponowanych modeli biznesowych. Innowacja czy imitacja? Zaproszeni goœcie skupi¹ siê na wyjaœnieniu ró nicy miêdzy innowacj¹ a imitacj¹. Odpowiedz¹ na pytanie, kiedy mamy do czynienia z nowoczesnym podejœciem, a kiedy ze schematem kopiuj-wklej rozwi¹zania z zagranicy. Czy istnieje ró nica miêdzy innowacj¹ a wynalazkiem i czy innowacja jest procesem czy odkryciem? Miêdzynarodowy charakter dzia³alnoœci - wartoœæ dodana czy przeszkoda dla innowacyjnoœci? Uczestnicy wyjaœniaæ bêd¹ sk¹d wynikaj¹ ró nice miêdzy polskimi i zagranicznymi inwestorami. Czy zagraniczny rodowód jest wartoœci¹ dodan¹ czy raczej odbierany jest jako przejaw globalizacji, zjawiska budz¹cego obawy czêœci spo³eczeñstwa? Zastanowi¹ siê równie jaki wp³yw na innowacyjnoœæ ma koniunktura gospodarcza. Zagraniczne innowacje na polskim gruncie versus innowacje z gruntu polskie Czy kraj pochodzenia mo e determinowaæ podejœcie do innowacyjnoœci? Paneliœci odpowiedz¹ na pytanie jaka jest specyfika francuskich inwestorów i jakie kluczowe innowacje im zawdziêczamy. Wska ¹ te przyk³ady innowacji w firmach polskich widziane z perspektywy inwestora zagranicznego. Co jest motorem innowacyjnoœci i gdzie szukaæ innowacji? Jaki wp³yw na innowacyjnoœæ ma sytuacja gospodarcza, konkurencja czy Unia Europejska? Jaki udzia³ w sukcesie przedsiêbiorstwa ma w³¹czenie innowacyjnoœci do strategii firmy? Innowacje s¹ tak domen¹ przemys³u jak i us³ug. Jakie innowacje wdro ono w us³ugach w ostatnich latach? Innowacje a nowe technologie Naturalnym kierunkiem dyskusji w zakresie innowacji s¹ nowe technologie. S³uchacze bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ siê z konkretnymi przyk³adami rozwi¹zañ informatycznych w modelach B2B2C, B2B, B2C oraz ogólnymi tendencjami rozwoju nowych technologii zw³aszcza w sektorze us³ug.

4 Foreign investors, the driving force of innovation Panel: Gide Loyrette Nouel, Mazars and Gras Savoye th Economic Forum, 8 September 6.30 p.m. The panel "Foreign investors, the driving force of innovation" is organised as part of Project Synergy, a joint initiative of three companies operating on the Polish market: Gide Loyrette Nouel - a prestigious law firm Mazars a market leader in audit and advisory services and Gras Savoye - the largest insurance broker on the Polish and French markets. All three companies have French roots and all three operate in an international environment. In addition, the partners of Project Synergy all share a common philosophy - to provide comprehensive customer service and they complement the essential business services offered by each of them. The patron of the panel is the Polish Information and Foreign Investment Agency - an institution that initiates, supports and analyses foreign innovation on the Polish market. In addition, participating in the panel are EDF Poland and Telekominikacja Polska a dynamically developing companies with foreign capital, driving for an innovative approach to solutions and proposed business models. Innovation or imitation? The guest panellists will focus on clarifying the distinction between innovation and imitation. They will be seeking to answer the question when are we dealing with a modern approach, and when a copy-paste solution from abroad? Is there a difference between innovation and invention, and is innovation a process or a discovery? The international nature of business - added value or an obstacle to innovation? The panellists will explain how the differences between Polish and foreign investors are apparent. They will look into whether foreign origins give added value or is perceived as a manifestation of globalisation, a phenomenon of awakening public concern? They will also reflect on the impact that economic trends have on innovation. Foreign innovation in the Polish context versus innovation from Poland Does the country of origin may determine the approach to innovation? The panellists will answer questions about the specific nature of French investors and the key innovations they have brought. They will also identify examples of innovation in Polish firms, as seen from the perspective of a foreign investor. What are the drivers of innovation and where can innovation be found? What effect on innovation comes from the economic situation, competition or the European Union? What share in the success of a company comes from the inclusion of innovation into corporate strategy? Innovation is inherent in industry and in services. What innovations have been implemented in services in recent years? Innovation and new technologies The natural direction of discussion on innovation leads to new technologies. The audience will be shown specific examples of solutions in the B2B2C, B2B, B2C models, as well as general trends in the development of new technologies, especially in the services sector.

5 Michaù BONI Minister Cz³onek Rady Ministrów Michaù Boni jest ministrem czùonkiem Rady Ministrów, przewodniczàcym staùego Komitetu Rady Ministrów, szefem Zespoùu Doradców Strategicznych Premiera. Autor raportu Polska Wyzwania rozwojowe". Ekspert w dziedzinie negocjacji úrodowiskowych i zarzàdzania zasobami ludzkimi. Doktor nauk humanistycznych, opozycjonista, w latach '80 czùonek wùadz krajowych Solidarnoúci. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Poseù na Sejm I kadencji. Dyrektor Fundacji Batorego I Instytutu Spraw Publicznych. Do 2007 r. ekspert Enterprise Investors w dziedzinie zarzàdzania zasobami ludzkimi. Szef Zespoùu Doradców Strategicznych premiera Donalda Tuska. Od 2009 r. minister - czùonek Rady Ministrów, przewodniczàcy staùego Komitetu Rady Ministrów. Michaù BONI Minister Member of the Council of Ministers Micha³ Boni is a minister and member of the Council of Ministers, chairman of the Standing Committee of the Council of Ministers, head of the Prime Minister's Team of Strategic Advisors. The author of the report "Poland Development challenges. Expert in negotiations of environmental and human resource management. Doctor of Humanities, an oppositionist, in the 1980s a member of the national authorities of Solidarity. In 1991, the Minister of Labour and Social Policy. Member of Parliament of the first term. Director of the Batory Foundation and the Institute of Public Affairs. By 2007, Enterprise Investors' expert in the field of human resource management; head of the Team of Strategic Advisors to Prime Minister Donald Tusk. Since 2009, a minister and member of the Council of Ministers, chairman of the Standing Committee of the Council of Ministers. Philippe CASTANET Prezes Zarz¹du EDF Polska Philippe Castanet jest z wykszta³cenia in ynierem elektrykiem specjalizuj¹cym siê w fizyce j¹drowej. Zwi¹zany z EDF od 24 lat, z ró nymi departamentami: zarz¹dzanie sieci¹, produkcja, handel, strategia i finanse. W czasie ostatnich 9 lat pracowa³ w Anglii w EDF Energy. Odpowiedzialny by³ kolejno za fuzje i przejêcia, inwestycje w elektrociep³owniach i elektrowniach, ich optymalizacjê, sprzeda energii dla klientów instytucjonalnych oraz rozwój i integracjê EDF Energy. Przez 3 lata pracowa³ w Banku Œwiatowym kieruj¹c projektami rozwoju w Afryce Zachodniej. Od paÿdziernika 2008 roku jest Prezesem Zarz¹du EDF Polska. Philippe CASTANET President of the Management Board EDF Polska Philippe Castanet is an electrical engineer who specializes in nuclear physics. He has been working for EDF for 24 years in various departments: network management, production, trade, strategy and finance. He has worked in England in EDF Energy for the last 9 years. Responsible for mergers and acquisitions, investments in heat and power plants, their optimization, energy sales to institutional clients as well as development and integration of EDF Energy. He worked in the World Bank where he managed development projects in West Africa. President of the Management Board of EDF Polska since October Roland DUBOIS Cz³onek Zarz¹du Telekomunikacja Polska Kariera zawodowa Rolanda Dubois obejmuje m.in. pracê dla Generale Biscuits - analityk finansowy, GTE Sylvania - zastêpca prezesa ds. finansów Schlumberger dzia³ kontrolingu. Z sektorem telekomunikacyjnym i France Telecom jest zwi¹zany od 1987, kiedy to obj¹³ stanowisko dyrektora ds. finansów w firmie Telesystemes, a nastêpnie zastêpcy wiceprezesa ds. finansów w Cogecom. Od 1995 do 2000 roku zwi¹zany z Global One, w której tworzeniu i rozwoju uczestniczy³. Od roku 2000 pracuje we France Telecom, gdzie jest odpowiedzialny za Grupy dzia³aj¹ce w krajach Ameryki, Azji, Afryki oraz w Polsce. Roland Dubois jest absolwentem Wy szej Szko³y Handlowej w Hawrze. Ukoñczy³ równie studia MBA w HEC w Pary u. Roland DUBOIS Member of the Management Board Telekomunikacja Polska Professional career of Roland Dubois encompasses: Generale Biscuits financial analyst, GTE Sylvania Vice-President for Finance, Schlumberger controlling department. He started to work in the telecommunications sector and joined France Telecom in 1987, when he took up the position of the Finance Director in Telesystems, and then became the Vice-President for Finance in Cogecom. From 1995 to 2000 he participated in creation and development of Global One. Since 2000 in France Telecom, where he has been responsible for companies operating in various countries of America, Asia, Africa and in Poland. Roland Dubois is a graduate of Ecole Superieure de Commerce of Le Havre. He also holds an MBA from HEC Paris. S³awomir MAJMAN Prezes Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S³awomir Majman zwi¹zany jest z Polsk¹ Agencj¹ Informacji i Inwestycji Zagranicznych od 2008 roku. Jest Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Œwiatowej Wystawy Expo 2010 w Szanghaju. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Przedsiêbiorstwie Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego AGPOL. Nastêpnie sprawowa³ funkcjê Prezesa Zarz¹du Targów Warszawskich S.A. oraz Przewodnicz¹cego Rady Stowarzyszenia Mened erów w Polsce i Prezydenta Interexpo w Hadze. Ukoñczy³ Moskiewski Pañstwowy Instytut Stosunków Miêdzynarodowych oraz Studium Organizacji i Zarz¹dzania. Autor oko³o 800 artyku³ów w prasie ogólnej i fachowej. Zwi¹zany z licznymi mediami, jest komentatorem Warsaw Voice oraz Cz³onkiem Rady Programowej Polskiego Radia. MODERATOR PANELU: Tomasz LIS Redaktor Naczelny Tygodnik Wprost Tomasz Lis - dziennikarz telewizyjny i radiowy, redaktor naczelny tygodnika "Wprost" od maja 2010 r. Od 2008 r. prowadzi program publicystyczny w TVP2 "Tomasz Lis na ywo". Jest tak e sta³ym goœciem pi¹tkowych poranków radia TOK FM. Autor wielu ksi¹ ek, m.in. "Co z t¹ Polsk¹", "Jak to siê robi w Ameryce" czy "My, naród". S³awomir MAJMAN President PolishInformation and Foreign Investment Agency Slawomir Majman has been with the Polish Agency for Information and Foreign Investment since He is the Commissioner General of the Polish Section of the EXPO 2010 World Exhibition in Shanghai. He started his career in the Advertising and Publishing in Foreign Trade Enterprise AGPOL. Then he became president of the management board of Targi Warszawskie S.A. and chairman of the Association of Managers in Poland, as well as president of Interexpo in The Hague. He graduated from Moscow State Institute of International Relations and the School of Organisation and Management. He is the author of about 800 articles in newspapers, both specialist and general, and has links to numerous forms of media, including a commentator for Warsaw Voice and a member of the Programming Board of Polish Radio. PANEL MODERATOR: Tomasz LIS Editor-in-Chief Wprost weekly Tomasz Lis is a television and radio journalist and since May 2010 Editor-in-Chief of the weekly "Wprost". Since 2008, he has hosted the TVP2 feature programme "Tomasz Lis live". He is also a regular guest on the Friday morning radio show on TOK FM. Tomasz has written several books, including "Co z t¹ Polsk¹"("What's with Poland,"), "Jak to siê robi w Ameryce" ("How is it done in America"), and "My, naród" "We, the people").

6 Kancelaria Gide Loyrette Nouel za³o ona w Pary u w 1920 roku, jest dzisiaj jedn¹ z najwiêkszych miêdzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 24 biura na ca³ym œwiecie i zatrudnia ponad 700 prawników, w tym 108 partnerów, reprezentuj¹cych ponad 50 narodowoœci. Kancelaria oferuje najwy szej jakoœci pomoc prawn¹ w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i miêdzynarodowego. Warszawskie biuro utworzone jest przez miêdzynarodowy zespó³ prawników, co gwarantuje kompleksow¹ obs³ugê naszym klientom, szczególnie w takich dziedzinach jak: prawo spó³ek, prywatyzacje, prawo obrotu nieruchomoœciami, prawo bankowe i rynki kapita³owe, infrastruktura, koncesje, podatki, prawo pracy, a tak e prawo konkurencji, w³asnoœci intelektualnej, sporów s¹dowych i postêpowañ arbitra owych. Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwsz¹ pozycjê w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye zosta³a za³o ona w 1907 w Lille na pó³nocy Francji. Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieæ obejmuje sieæ ponad 70 placówek w ró nych czêœciach œwiata. Grupa dzia³a w Polsce w ramach dwóch spó³ek: Gras Savoye Polska broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny i Pol-Assistance spó³ka serwisowa. Gras Savoye w Polsce, z 280 osobowym zespo³em i obrotami przekraczaj¹cymi 100 mln PLN zapewnia obs³ugê wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia maj¹tkowe, komunikacyjne, odpowiedzialnoœci cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty. Œwiadczy ponadto us³ugi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeñ, bancassurance, risk management, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance. Firmy s¹ czterokrotn¹ Gazel¹ Biznesu. Znalaz³y siê równie w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes. Mazars jest miêdzynarodow¹, zintegrowan¹ i niezale n¹ organizacj¹ specjalizuj¹c¹ siê w audycie, us³ugach ksiêgowych, doradztwie podatkowym i us³ugach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy specjalistów w 56 krajach, które tworz¹ zintegrowan¹ sieæ biur. Od lat Mazars zajmuje czo³owe miejsca w rankingach firm audytorsko-doradczych w Europie i w Polsce. Mazars posiada 18-letnie doœwiadczenie na rynku polskim, gdzie dzia³aj¹c jako grupa dwóch spó³ek zatrudniaj¹cych ³¹cznie ponad 160 osób w Warszawie i w Krakowie, oferuje firmom polskim i zagranicznym, dzia³aj¹cym w ró nych sektorach gospodarczych, pe³n¹ gamê us³ug audytorskich, doradztwo w kwestiach podatkowych oraz us³ugi finansowo- -ksiêgowe i kadrowo-p³acowe. Mazars obra³ innowacyjny i zarazem wymagaj¹cy zintegrowany model rozwoju oparty na demokratycznym partnerstwie, które pozwala ka demu ze wspólników na podejmowanie strategicznych decyzji w sprawie przysz³oœci Grupy. Tak rozumiana odpowiedzialnoœæ jest kluczem do zasad i praktyk Mazars. Przejawia siê w jego organizacji, sposobie wykonywania zawodu jak równie w relacjach z otoczeniem spo³ecznym i gospodarczym. Gwarantuje klientom na ca³ym œwiecie jednakowo wysoki i stale doskonalony poziom us³ug.

7 Founded in Paris in 1920, Gide Loyrette Nouel is one of the leading international law firms. It has 24 offices around the world. With more than 700 lawyers and legal consultants, including 108 partners, drawn from over 50 nationalities, the Firm provides specialist quality legal services in the most complex areas of national and international finance and business law. The Warsaw office of GLN consists of an international team of lawyers, which guarantees a competent and comprehensive legal assistance to the Firm's clients, especially in business law as corporate law, privatisations, real estate law, banking and stock market law, capital markets, infrastructure, concessions, taxes, labour, as well as competition law, intellectual property law, arbitration and litigation. Since 1992 Gras Savoye has continuously attained first position in insurance brokers' ratings in France and since 2004 in Poland. Gras Savoye was established in 1907 in Lille, which is located in northern France. At present, Gras Savoye Group employs over 3600 people and its network covers over 70 offices throughout the world. The group operates within the framework of two companies: Gras Savoye Polska insurance and reinsurance broker and Pol-Assistance service company. Gras Savoye with its team of 280 employees and turnover exceeding PLN 100 mn, provides servicing of all insurance lines covering property, motor, liability and life insurance as well as specialised products. Gras Savoye in Poland also provides services in the framework of mass insurance distribution, bank insurance, risk management, reinsurance, claims handling and assistance. The companies are fourfold winners of Business Gazelle. They were also granted the title of the Forbes Diamond. Mazars is an international, integrated and independent organisation, specialising in audit, accounting, tax and advisory services. Mazars can rely on the skills of 12,500 professionals in the 56 countries which make up its integrated partnership. It is ranked among top audit and advisory firms in Europe and in Poland. Mazars has over 18 years of experience on the Polish market with two entities employing 160 professionals in Warsaw and Cracow which offer Polish and foreign companies from diverse sectors of economy a wide range of services including audit, tax advisory as well as accounting, HR advisory and payroll. Mazars has chosen the innovative and demanding option of being a truly integrated firm. The Mazars organisation is based on democratic partnership which gives each partner the right to vote on the strategic decisions involving the future of the firm. This kind of responsibility is central to Mazars' principles and practices. It runs throughout the organisation, and is daily expressed in the way Mazars exercises its profession, and in the relationship it maintains with its social and economic environment. It guarantees consistent quality of our service to clients world-wide.

8 Gide Loyrette Nouel Pl. Pi³sudskiego Warszawa Tel.: Gras Savoye Polska ul. Marynarska Warszawa Tel.: Mazars ul. Piêkna Warszawa Tel.: France-Poland Association is the Partner of Synergy project

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie: 04-04-2006 Temat: Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Raport bieżący nr 29/2006 Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo