Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)"

Transkrypt

1 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega si negatywnie. Traktowane sà one nie jako zastosowanie dêwigni finansowej, dajàcej mo liwoêç zwi kszenia rentownoêci kapita u w asnego, ale jako uw aszczenie na kredyt kosztem przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym konieczne jest uêwiadamianie, e wykupy prowadzà do wzrostu efektywnoêci firmy, korzystnego dla pracowników i kontrahentów. Jakie sà g ówne ró nice pomi dzy rynkiem transakcji wykupów (buy outs) w Polsce i w Europie Zachodniej? Tomasz Stamirowski Ró nice sà ciàgle znaczàce w zakresie iloêci i skali projektów oraz infrastruktury finansowej (êród a i dost pnoêç finansowania). Inne sà êród a projektów. Aktualnie w Polsce przedsi biorstwa zmieniajàce w aêciciela sà w zdecydowanej wi kszoêci podmiotami paƒstwowymi lub nale àcymi do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W krajach Europy Zachodniej sà to g ównie spó ki holdingowe lub nale àce do w aêcicieli prywatnych. Ponadto, w krajach wysokorozwini tych istnieje du a aktywnoêç funduszy typu private equity (PE), natomiast w Polsce transakcje z udzia em funduszy PE praktycznie nie wyst pujà. Sà te ró nice w zakresie mentalnoêci spo eczeƒstwa. W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega si negatywnie. Traktowane sà one nie jako zastosowanie dêwigni finansowej, dajàcej mo liwoêç zwi kszenia rentownoêci kapita u w asnego, ale jako uw aszczenie na kredyt kosztem przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym konieczne jest uêwiadamianie, e wykupy prowadzà do wzrostu efektywnoêci firmy, korzystnego dla pracowników i kontrahentów. Skoro tak cz sto narzekamy, e grozi nam wykupienie firm przez zagraniczne koncerny, warto promowaç dzia ania w kierunku tworzenia polskiego kapita u. Jaka jest ró nica pomi dzy strukturà finansowania wykupów w krajach Europy Zachodniej i w Polsce? Micha Zawisza Modelowa struktura finansowania transakcji wykupu w Europie Zachodniej opiera si na 6 êród ach, a mianowicie: kapitale w asnym mened erów (ok. 5 7% wartoêci transakcji), kapitale funduszu inwestycyjnego (ok %), finansowaniu typu mezzanine (ok. 3 3,5% wartoêci transakcji), po yczkach (ok. 7%), innych formach, np. obligacje niezabezpieczone (ok. 7%) oraz d ugu bankowym (ok %). Aktualnie w Polsce brakuje przede wszystkim finansowania ze strony funduszy inwestycyjnych, typu mezzanine i rynku obligacji niezabezpieczonych. Tym samym finansowanie opiera si przede wszystkim na kapita ach mened erów oraz d ugu bankowym. Czasami dochodzi do wspomo enia finansowania przez po yczki udzielone przez zaprzyjaênionych kontrahentów handlowych wykupywanej spó ki. Jednym z nielicznych przyk adów buy out w Polsce przy udziale PE jest transakcja wykupu mened erskiego w spó ce Ergis SA, w wykupie której bra udzia fundusz DBG Eastern Europe II (Polska). Analizujàc g biej struktury finansowania transakcji wykupów w Polsce oka e si, e pomimo, i banki odgrywajà znaczàcà rol w finansowaniu tego typu transakcji, to ich sk onnoêç to realizowania wykupów jest niska. KoniecznoÊç tworzenia rezerw oraz wymaganie zabezpieczeƒ majàtkowych, jak równie alternatywne, ma o ryzykowne formy lokowania Êrodków finansowych, jakimi sà np. skarbowe papiery wartoêciowe, zniech cajà je do wi kszego udzia u na rynku buy outs, jednoczeênie podnoszàc koszt finansowania tych transakcji. Jaka jest roczna iloêç transakcji na rynku wykupów w Polsce? Robert Wi c awski Bardzo trudno okreêliç rzeczywistà iloêç inwestycji typu buy out w Polsce. Chocia staramy si systematycznie monitorowaç rynek, to jednak nie jeste- Êmy w stanie dotrzeç do wszystkich informacji o transakcjach. Szacujemy, e w ciàgu roku przeprowadzanych jest ich Nale y pami taç, e bardzo cz sto, z ró nych powodów, o tych transakcjach si nie mówi. Na przyk ad, koncerny mi dzynarodowe, którym nie powiod o si w Polsce, wolà bez adnego rozg osu, za ni szà cen sprzedaç oddzia w Polsce dotychczasowym mened erom. Ponadto, nie ujawnia si wielu zmian w asnoêciowych, szczególnie wówczas kiedy np. firma nale a a do dwóch prywatnych w aêcicieli, z których jeden, cz sto jedynie dawca kapita u, zdecydowa si wycofaç z dotychczasowej inwestycji. Informacje o takich transakcjach sà trudne do uchwycenia, gdy rzadko kto chce ujawniaç wartoêç swojego prywatnego majàtku. Dodatkowo, s aboêç niektórych êróde finansowania, a tak e ich ró norodnoêç: umorzenie, po yczki, Êrodki partnerów, powoduje, e strony danej 4 NASZ RYNEK KAPITA OWY

2 nr 2 (158), luty 2004 WYWIAD MIESIÑCA transakcji nie sà zainteresowane ujawnianiem informacji na jej temat. Sytuacja wyglàda aby zupe nie inaczej, gdyby to fundusz PE obejmowa udzia y w spó ce. Wtedy taka transakcja musia aby byç ujawniona. Jaka jest iloêç transakcji zrealizowanych przez AVALLON? MZ Przez dwa i pó roku pracowaliêmy jako doradcy nad dwudziestoma transakcjami, z czego dotychczas zosta- o zrealizowanych szeêç projektów. Nast pnych szeêç jest w fazie negocjacji. Nasuwa si pytanie, czy w skali polskiego rynku to du o, czy ma o? Wed ug naszych szacunków, posiadamy najwi kszà liczb transakcji przeprowadzonych przez jeden podmiot. Jakie sà tendencje na rynku buy outs w Europie? TS Na przestrzeni kilkudziesi ciu lat obserwujemy w Europie dynamiczny rozwój transakcji wykupów. Jeszcze w latach 70. skala tych transakcji wynosi a ok. 200 mln funtów, a obecnie przekracza ju kwot 25 mld funtów. Stabilna jest iloêç buy outs, czyli roênie ich jednostkowa wartoêç. Zmienia si tak e sposób podejêcia mened erów. Badania przeprowadzone we Francji pokazujà, e oko o 70% mened erów jest zainteresowanych przej ciem przedsi biorstw, którymi zarzàdzajà. Na poczàtku lat 90. wskaênik ten kszta towa si zaledwie na poziome 30%. Zmiana postaw mened erów wynika z wielu uwarunkowaƒ, ale do najwa niejszych nale y wprowadzenie nowych regulacji prawnych, a tak e hossa internetowa pod koniec lat 90., która unaoczni a zarzàdzajàcym w ró nych bran ach, e mo liwe jest realizowanie pokaênych zysków z faktu bycia jednocze- Ênie w aêcicielem firmy i jej zarzàdzajàcym. Ponadto, je eli porównamy dwa rodzaje transakcji wykupów management buy out (MBO) i management buy in (MBI wykup przez mened erów z zewnàtrz), z punktu widzenia iloêci projektów, wi kszoêç stanowià transakcje MBO, natomiast wartoêciowo dominujà transakcje typu MBI. Zauwa alny jest tak e nowy trend na rynku wykupów, co wià e si z inicjowaniem wykupów przez instytucje finansowe (IBO institutional buy out), przede wszystkim PE. W takich przypadkach fundusz wyst puje wówczas jako nabywca, powierzajàc zarzàdzanie firmà nowej grupie mened erskiej, której obsada powstaje z po àczenia cz Êci starej kadry z nowymi osobami znalezionymi przez firmy doradztwa personalnego. Rozwijajà si tak e wykupy w bran y nowych technologii, ze wzgl du na urealnienie ich wartoêci oraz silniejsze fundamenty dzia alnoêci operacyjnej. Czy na rozwini tych rynkach mened ment staje przed problemem pozyskania finansowania? RW W Europie Zachodniej mened er, który posiada dobry pomys na rozwój firmy i planuje staç si jej w aêcicielem, bez problemu mo e znaleêç êród a finansowania wykupu. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii istnieje oko o 100 podmiotów funduszy i banków inwestycyjnych o ró nej skali finansujàcych transakcje typu buy outs. Powoduje to w rzeczywistoêci du à konkurencj i walk o pozyskanie najlepszych przedsi wzi ç. W przeciwieƒstwie jednak do cz stej sytuacji wyst pujàcej w polskich realiach, dla tamtych instytucji finansowych zarzàd firmy nie jest przypadkowà grupà osób z dwu trzyletnim doêwiadczeniem w danym obszarze, ale zespo em profesjonalistów z letnim doêwiadczeniem w bran y. Tacy ludzie sà gwarancjà sukcesu inwestycji, a ich odejêcie z firmy najcz - Êciej powoduje znaczàcy spadek jej wartoêci. Czy w Polsce mo na znaleêç mened erów, którzy sà nadziejà na wzrost iloêci transakcji buy outs w Polsce? TS Na rynku polskim mamy du y potencja ludzki dla realizacji wykupów. Generalnie mo na wyró niç trzy grupy osób, które stwarzajà nadzieje na zwi kszenie si tego typu transakcji. Po pierwsze, istnieje grupa osób, które ukoƒczy y studia na poczàtku lat 90., zajmujà obecnie wysokie stanowiska w korporacjach zachodnich i majà bardzo dobre doêwiadczenie zawodowe. Osoby takie majà ograniczone mo liwo- Êci awansu zawodowego w swojej firmie. JednoczeÊnie sà w stanie wy o yç kilkaset tysi cy z otych, aby nabyç firm i szukajà nowych wyzwaƒ. Drugà grup stanowià dobrzy mened erowie z wieloletnim doêwiadczeniem w bran y, cz sto zwiàzani z poprzednim systemem. Cz Êç osób z tego grona si wykruszy a, ale zostali ci, którzy w wieku lat, z du ym doêwiadczeniem i dobrymi kontaktami umiej tnie znaleêli si w nowej rzeczywistoêci. Jednak dla nich problemem jest znajomoêç struktury finansowania transakcji oraz myêlenie w kategoriach wartoêci firmy. Odpowiednia wspó praca z tà grupà daje cz sto bardzo dobre efekty. Trzecià grupà sà osoby ze Êrodowiska finansowego oraz mened erowie wyspecjalizowani w realizacji restrukturyzacji. Majà oni mniejsze doêwiadczenie bran owe, ale posiadajà Êwietnà znajomoêcià zagadnieƒ rachunkowoêci zarzàdczej, restrukturyzacji finansowej, procesu redukcji kosztów etc. Odpowiednie po àczenie ich z osobami znajàcymi si na produkcji i sprzeda y mo e byç bardzo dobrym rozwiàzaniem. Czy transakcje leasingu pracowniczego jako forma wykupów mened erskich majà w Polsce przysz oêç? RW OczywiÊcie g ówny nurt prywatyzacji tà drogà mamy ju za sobà. Dotychczas w Polsce poprzez leasing pracowniczy zosta- o sprywatyzowanych ponad 1400 przedsi biorstw. Ocena dzisiejsza firm, które przesz y t drog jest niejednoznaczna. Sà podmioty, które odnios y wyraêny sukces rynkowy (TZMO S.A.), jest bardzo du a grupa firm, dla których sukcesem jest utrzymanie rynku, miejsc pracy i stabilny rozwój. Ale sà te podmioty, które êle oceni y swoje mo liwoêci. Wadà tych przekszta ceƒ w asnoêciowych by i jest brak precyzyjnie zdefiniowanej struktury w adzy i kontroli cz sto nierozstrzygni ta pozostawa a kwestia rozproszonego akcjonariatu i przywiàzania do wczeêniejszych schematów dzia ania i podejmowania decyzji. Przeprowadzone badania efektywnoêci tej Êcie ki prywatyzacji wskaza y jednak, e w d u szej perspektywie wi kszoêç przedsi biorstw oddanych w odp atne u ytkowanie potrafi a znaleêç swoje miejsce na rynku. Zawsze powiàzane to by o z rozwiàzaniem wskazanych wczeêniej problemów nast powa a koncentracja udzia ów i wdra ane by y mechanizmy efektywnego zarzàdzania firmà. W zwiàzku z tym pojawia si pytanie: czy pozosta e, niesprywatyzowane jeszcze przedsi biorstwa powinny zostaç sprzedane dotychczasowym pracownikom? Uwa amy, e w sytuacji gdy lepsze firmy zosta y ju sprzedane, szansà dla pozosta ych mo e byç wykup mened ersko pracowniczy. NASZ RYNEK KAPITA OWY 5

3 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Jakie sà przewidywania Panów co do rozwoju rynku wykupów w Polsce? MZ Wraz z przedstawicielami CMBOR w Nottingham dyskutowaliêmy o czynnikach, które b dà odgrywa y kluczowà rol w rozwoju rynku wykupów w Polsce. StwierdziliÊmy, e istnieje jeszcze w Polsce znaczàce êród o poda y projektów wykupowych w postaci niesprywatyzowanych przedsi biorstw. W tym roku ma byç sprywatyzowanych ok. 100 przedsi biorstw, podczas gdy w roku ubieg ym by- o ich tylko 40. Przedmiotem wykupów mogà byç tak e jednostki badawczo rozwojowe. Silnie powinna wzrosnàç liczba transakcji typu MBI oraz transakcji z udzia em funduszy PE. Hossa na rynku publicznym, gdzie cena wielu spó ek wzros a w ciàgu roku o ponad 100%, spowoduje zwi kszenie zaufania do finansowania zakupu wi kszych podmiotów, ze wzgl du na mo liwoêç zdefiniowania Êcie ki realizacji zysków z inwestycji. Akcesja do UE przyczyni si tak e do wzgl dnej stabilizacji prawnej i podatkowej, co zwi kszy stopieƒ przewidywalnoêci inwestycji, w tym równie buy outs. Rozwijaç powinna si infrastruktura potrzebna do realizacji transakcji w postaci wi kszej iloêci êróde i form finansowania (rozwój rynku obligacji, mezzanine, itp.). Jakà rol na rynku wykupów pe ni firma doradcza taka jak AVALLON? W jaki sposób pozyskujecie projekty? TS AVALLON to podmiot doradczy dzia ajàcy na rzecz grupy mened erskiej. Bardzo ró ne sà êród a projektów, nad którymi pracujemy. Ze wzgl du na pewien dorobek dzia alnoêci, cz sto to nie my pozyskujemy projekty, lecz sami mened erowie kontaktujà si z nami. Z drugiej strony z o ony i nowatorski w polskich warunkach charakter tych transakcji powoduje, e widzimy koniecznoêç sta ej dzia alnoêci edukacyjnej zarówno po stronie potencjalnych nabywców (mened erów), jak i w Êrodowisku mogàcym byç êród em finansowania transakcji MBO. Przyk adem naszej aktywnoêci w tym zakresie sà coroczne konferencje poêwi cone w ca oêci tematyce wykupów mened erskich, na których spotykajà si wszystkie strony uczestników rynku wykupów. Najbli sza odb dzie si marca 2004 r. Inicjatywa nawiàzania bli szej wspó pracy musi byç podj ta przez zainteresowanych wykupem mened erów. My nie mo emy nikogo przekonywaç na si. Warunkiem koniecznym wspó pracy z nami jest zawsze to, e istniejà zainteresowani wykupem mened erowie, którzy chcà zostaç w aêcicielami zarzàdzanej przez siebie spó ki. Je eli grupa ta nie jest odpowiednio zmotywowana, to projekt nie ma szansy powodzenia. Cz sto tematyka spotkaƒ po- Êwi conych wykupom koncentruje si od razu na technicznych aspektach transakcji, np. na aran acji finansowania. Wiemy jednak, e najwa niejszà kwestià jest pewnoêç mened erów co do s usznoêci realizacji wykupu i determinacja w dà eniu do osiàgni cia wyznaczonego celu. Przed rozpocz ciem prac bardzo du o rozmawiamy i przedstawiamy nasze sugestie i plany. Nie mo e byç bowiem wàtpliwoêci, co do sensu samej transakcji i jej konsekwencji. MZ Wykupy to projekty bardzo trudne, które majà kilka p aszczyzn. Pierwsza z nich to kwestie techniczne: oferty, zaaran owanie finansowania, aspekty podatkowe. Druga to p aszczyzna zaufania wobec partnerów rozmowy muszà si toczyç poufnie. Prosz sobie wyobraziç prezesa spó ki, którego celem jest maksymalizacja warto- Êci spó ki, a który pracuje nad z o eniem oferty na kupno zarzàdzanej przez siebie firmy. W tym przypadku zachodzi swoisty konflikt interesów: kupowaç najtaniej, a z drugiej strony podnosiç wartoêç spó ki. Nasza rola w tym zakresie to rola poêrednika pomi dzy zarzàdem a w aêcicielem. Tego typu negocjacje nie mogà byç agresywne. Kiedy nie ma wprost punktów zbie nych co do parametrów transakcji pomi dzy stronami transakcji, uczestniczymy w negocjacjach. Zanim jednak dojedzie do z o enia oferty konieczne jest przeprowadzenie analizy spó ki. Zdarza o si, e po tym etapie nie prowadziliêmy dalszych prac, gdy istnia y czynniki, które uniemo liwia y przeprowadzenie transakcji. WyjÊcie do w aêciciela z nietrafionym pomys em najcz - Êciej koƒczy si fiaskiem. Czy zdarza si, e mened er decydujàc si na wykup ma ju wst pne porozumienie z w aêcicielem? RW Bywa ró nie. Bez wàtpienia muszà byç spe nione dwa warunki, abyêmy mogli rozmawiaç o skutecznych wykupach. Po pierwsze, mened erowie muszà wiedzieç, e do zmian kapita owych dojdzie, albo e w aêciciel mo- e byç zainteresowany sprzeda à spó ki. W aêciciel bardzo cz sto mówi wprost zarzàdowi, e powinien szukaç nowego w aêciciela. Po drugie, dotychczasowy w aêciciel musi zaakceptowaç zarzàd jako potencjalnego nabywc i wyraziç zgod na prowadzenie prac w tym kierunku. W przypadku braku takiego porozumienia, gdy w aêciciel samodzielnie dà y do sprzeda y spó ki, wówczas jedynà szansà dla grupy mened erskiej jest wejêcie w porozumienie z partnerem kapita owym. Jaka jest procedura realizowania transakcji wykupu? MZ Gdy sà spe nione te dwa warunki, mo emy zaczàç przygotowywaç si do szczegó owych rozmów. Pracujemy wówczas nad materia em zwanym studium wykupu. Na poczàtku trzeba przeprowadziç due diligence i spojrzeç na firm z punktu widzenia mo liwoêci przeprowadzenia transakcji buy out. Ârodki na wykup muszà pochodziç w d ugim okresie przede wszystkim z przep ywów wygenerowanych ze spó ki, dlatego trzeba odpowiedzieç na pytanie, czy wartoêç firmy b dzie ros a poprzez dzia alnoêç operacyjnà w perspektywie finansowania, czyli oko o 7 8 lat. Najistotniejsze sà jednak pierwsze trzy lata inwestycji. Je eli na to pytanie b dzie mo na odpowiedzieç pozytywnie, dopiero wówczas konstruowana jest propozycja sfinansowania transakcji. Negocjacje nale y rozpoczàç dopiero po przeprowadzeniu badania spó ki. W jaki sposób zatem przebiega poszukiwanie finansowania? TS Od poczàtku pracy nad projektem myêlimy o êród ach finansowania. Wspomniane studium wykupu sk ada si równie z cz Êci poêwi conej êród om i kosztom finansowania oraz wp ywom struktury finansowania na sytuacj spó ki. Wa nà sprawà jest rozstrzygni cie kiedy finansowanie powinno byç zaaran owane na poczàtku transakcji, przed rozmowami z w aêcicielem, gdy nie wiadomo, jaka jest cena sprzeda y spó ki, czy te po rozmowach z w aêcicielem. Procedura poszukiwania finansowania rozpoczyna si od oszacowania poziomu Êrodków jakie jest w stanie zebraç grupa mened erska ewentualnie z pracownikami. Mo na równie próbowaç pozyskiwaç kapita od zaprzyjaênionych firm. W przypadku du ych projektów konieczne jest jednak 6 NASZ RYNEK KAPITA OWY

4 nr 2 (158), luty 2004 WYWIAD MIESIÑCA Tomasz Stamirowski Micha Zawisza Robert Wi c awski Prezes Zarzàdu AVALLON Sp. z o.o. Wiceprezes Zarzàdu Prezes Zarzàdu AVALLON AVALLON Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doêwiadczenie w instytucjach finansowych (Wiceprezes Zarzàdu Funduszu Inwestycyjnego Pekao Fundusz Kapita owy w okresie 1996 luty 2001; Dyr. Zarzàdzajàcy Funduszu CPF z udzia- owcami typu EBOR, IFC). W okresie tym przewodniczàcy lub zast pca rad nadzorczych spó ek gie dowych: KFM S.A, Tonsil S.A., Masters S.A. oraz szeregu spó ek niepublicznych. Posiada doêwiadczenia w restrukturyzacjach firm zdobyte podczas pracy w Departamencie Restrukturyzacji Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. oraz podczas pe nienia w okresie jednego roku funkcji prezesa w du ej spó ce produkcyjnej w bran y przetwórstwa owocowo warzywnego. Uczestnik licznych transakcji kupna i sprzeda y firm oraz doradca w procesach wykupów mened erskich i pracowniczych spó ek. Pracowa w PBG Bank S.A. w odzi w departamencie skarbu jako dealer walutowy oraz jako mened er inwestycji w Grupie Zarzàdzajàcej ÓDè (podmiocie bankowym tworzàcym fundusz inwestycyjny Central Poland Fund). Nast pnie odpowiedzialny za inwestycje kapita owe i zarzàdzanie p ynnoêcià Grupy Próchnik S.A. Jako dyrektor ds. strategii i rozwoju w ZWOLTEX S.A. odpowiada za restrukturyzacj spó ki i projekty strategiczne (min. restrukturyzacja finansowo majàtkowa, organizacyjna, bud etowanie, wdro enie zintegrowanego systemu klasy ERP SAP). Przewodniczy radom nadzorczym Koronki S.A. w Brzozowie i BELOS S.A. w Bielsku Bia ej. Uczestnik i doradca w transakcjach wykupów mened erskich i pracowniczych w Polsce oraz cz onek Klubu MBI&MBO. Aktualnie przygotowuje prac doktorskà w Katedrze Handlu i Finansów Mi dzynarodowych Uniwersytetu ódzkiego z zakresu funduszy venture capital i wykupów mened erskich. Absolwent Wydzia u Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu ódzkiego oraz MBA organizowanego przez WSPiZ im. L. Koêmiƒskiego. Pracowa jako makler papierów wartoêciowych w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego w odzi S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA w Warszawie. By cz onkiem zespo u organizujàcego publiczny rynek pozagie dowy w Polsce, zatrudniony nast pnie w Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie na stanowisku g ównego specjalisty. Od 1997 r. prowadzi dzia alnoêç doradczà w obszarze rynku kapita owego, finansów i strategii firmy. Wspó za o yciel i Prezes Zarzàdu AVALLON Corporate Finance Sp. z o.o. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Fabryki Palenisk Mechanicznych S.A., cz onek Klubu MBA przy Instytucie Zarzàdzania. poszukiwanie wsparcia kapita owego ze strony instytucji finansowych. Nast pnie, w relacji do oszacowanego poziomu kapita u w asnego, poszukiwane jest finansowanie bankowe. Staramy si od razu weryfikowaç w instytucjach finansowych, czy sfinansowanie danej transakcji, przy okreêlonym poziomie ceny, jest mo liwe. Ile pieni dzy powinna zaanga owaç grupa mened erska? MZ Przy du ych projektach zarzàd spó ki w Europie Zachodniej gromadzi ok. 1 mln Euro. Na rynku funkcjonuje tak e zasada, e mened er powinien zaanga owaç kapita stanowiàcy równowartoêç swojej 24 miesi cznej pensji. W Polsce proporcje w relacji do poziomu wielokrotnoêci zarobków mened era sà troch ni sze (ok miesi cznych pensji). Z drugiej strony w wyniku aktualnie niskiej aktywnoêci funduszy w Polsce, kapita y te jednak powinny stanowiç nie mniej ni 20% wartoêci transakcji. Poziom zaanga owania mened erów jest równie oceniany przez instytucje finansowe. Wa ne jest to, aby uzna y one, e jest to udzia odczuwalny. Uwa amy jednak, e NASZ RYNEK KAPITA OWY 7

5 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 nie mo e byç jednak tak, aby by y to wszystkie Êrodki finansowe mened erów jakie posiadajà, bo taka sytuacja mo e sparali owaç decyzyjnoêç w sytuacji kryzysu. Jaka jest czasoch onnoêç przygotowania projektu wykupu? RW Z doêwiadczenia wiemy, e projekt wykupu trwa od 3 miesi cy do ponad roku. Z drugiej strony nie mo na tych projektów odwlekaç, szczególnie wówczas gdy w aêciciel waha si, czy sprzedawaç po danej cenie. Projekty trwajà tak d ugo z ró nych przyczyn. Ma na to wp yw chocia by obecna forma struktura w asnoêci i rodzaj w aêciciela inny jest okres czasowy przygotowania i realizacji transakcji zakupu pakietu kontrolnego akcji od NFI czy prywatnego w aêciciela, a zupe nie inaczej to wyglàda w przypadku kupowania przedsi biorstwa paƒstwowego. Tak e rozmowy o strukturze transakcji i proces podejmowania decyzji co do sfinansowania transakcji trwajà d u ej ni przy bardziej standardowych projektach. Kto jest konkurentem AVALLONU na rynku wykupów? Jakie sà atuty Paƒstwa spó ki wobec konkurencji? RW AVALLON w zakresie doradztwa finansowego konkuruje z wszystkimi najlepszymi firmami doradczymi w Polsce. Konkurentami sà tak e cz Êciowo banki, choç trzeba pami taç o sytuacji, e patrzà one na transakcje przede wszystkim pod kàtem bezpieczeƒstwa w asnych Êrodków. My mamy jednak kilka istotnych atutów. Po pierwsze, specjalizujemy si w projektach wykupów mened erskich. O ile wiem, nie ma takiej drugiej firmy, która koncentrowa aby si jedynie na tym obszarze dzia alnoêci w Polsce. Po drugie, ka dy z nas posiada osobiste doêwiadczenie w wykupach, nabyte zarówno podczas pracy w instytucjach finansujàcych wykupy (bank, fundusz inwestycyjny) po stronie doradcy, jak równie po stronie kupujàcego (grupy mened erskiej). My si tych projektów nie uczymy. Adaptujemy zdobyte doêwiadczenia do indywidualnej sytuacji spó ki. Jaki jest najwi kszy sukces AVALLONU? TS Na pewno zaj cie czo owej pozycji w bardzo ciekawym segmencie rynku kapita owego. Wa ne jest, e wszystkie zrealizowane transakcje przebiegajà pomyêlnie. Szczególnie jesteêmy zadowoleni z realizacji naszego najwi kszego pod wzgl dem iloêci uczestników, wykupu mened ersko pracowniczego w Koszaliƒskim Przedsi biorstwie Przemys u Drzewnego. Spó ka ta posiada obrót roczny rz du 150 mln z i jest jednà z nielicznych spó ek z rynku publicznego, która zrealizowa a wykup. W wykupie uczestniczy o 868 osób, z wiodàcà rolà kadry mened erskiej. Jednak najwi kszym sukcesem jest dla nas utrzymywanie praktycznie w wi kszoêci przypadków bardzo dobrych relacji z zarzàdami, z którymi pracowaliêmy nad wykupami, niezale nie od finalnego rezultatu. W jaki sposób AVALLON zaznacza swojà pozycj na rynku? MZ Przede wszystkim systematycznie pracujemy nad dzia aniami promujàcymi realizacj tego typu projektów. Temu celowi s u y m.in. zorganizowanie kolejnej edycji konferencji poêwi conej wykupom mened erskim w roku W I edycji Konferencji w roku 2003, podsumowujàcej zdarzania rynkowe roku 2002, uczestniczy o ok. 150 osób reprezentujàcych zarzàdy spó ek, które zrealizowa y lub zamierza y zrealizowaç wykup, banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz firmy doradcze. Poza tym w styczniu 2004 roku uruchomiliêmy serwis internetowy poêwi cony wykupom mened erskim Cz sto jesteêmy równie prelegentami na konferencjach i spotkaniach, gdzie tematyka wykupów jest podejmowana. JesteÊmy równie cz onkami Klubu MBI&MBO. Prosz opowiedzieç o serwisie RW Ideà serwisu jest zaktywizowanie mened erów, którzy potencjalnie mogà staç si w aêcicielami zarzàdzanych przez siebie spó ek. Jego motto to Tworzymy Polski Kapita. Bardzo cz sto motywacjà do przeprowadzenia wykupu dla kierownictwa jest wyeliminowanie ryzyka zwiàzanego z potencjalnà zmianà w aêciciela spó ki, ch ç utrzymania miejsca pracy, w które w o y o si wiele czasu i wysi ku. Portal ponadto ma spe niaç kilka funkcji m.in. edukacyjnà, ma informowaç o transakcjach wykupów w Polsce, koncentrowaç Êrodowisko osób zainteresowanych tà tematykà, promowaç udane transakcje i skuteczne rozwiàzania. Wi kszà przejrzystoêç tych transakcji spowoduje mamy nadziej wprowadzenie màdrych rozwiàzaƒ prawnych i podatkowych oraz zwi kszy dost pnoêç êróde finansowania. Istotna jest praca nad ÊwiadomoÊcià, jaki jest cel realizacji tego typu projektów. Chcemy ograniczyç takie sytuacje, jak ta, gdy podczas prezentacji projektu wykupowego w pewnym banku, na koniec pad o pytanie: Projekt jest dobry, ale czy te pieniàdze nie mog yby zostaç wykorzystane na inwestycje?. Czym si zajmuje Klub MBO? MZ Inicjatywa klubu MBO pochodzi od Dresdner Kleinwort Capital, jednego z najwi kszych funduszy PE w Polsce oraz firmy doradztwa personalnego Pedersen&Partners Executive Research. Kluby takie zosta y utworzone równie w Londynie, Pradze, i Budapeszcie, a ich celem jest zgromadzenie osób zarzàdzajàcych z ró nych spó ek, zarówno tych, którzy rozwa ajà mo liwoêç przeprowadzenia wykupu mened erskiego, jak i tych, którzy majà to ju za sobà. G ówny cel klubu jest jasny aktywizacja Êrodowiska i wymiana doêwiadczeƒ. Jakie sà plany AVALLONU na przysz oêç? TS Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, które sà w fazie negocjacji i wa ne jest dla nas, by zakoƒczy y si one pomyêlnie. W jednym z naszych najciekawszych projektów, posiadamy opcj nabycia znaczàcego pakietu akcji wykupywanej spó ki wraz z pracownikami oraz zarzàdem i zamierzamy z niej skorzystaç, o ile dojdzie do realizacji wykupu. Widzàc brak odpowiednich êróde kapita u dla finansowania projektów wykupów o mniejszej skali, myêlimy równie o funduszu, który b dzie wspomaga finansowanie takich transakcji. Dzi kujemy za rozmow. 6 Rozmawiali: Miros aw Gruca i Jacek Rogoziƒski 8 NASZ RYNEK KAPITA OWY

6 nr 2 (158), luty 2004 PREZENTACJA AVALLON Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 89, ódê tel. (042) , fax. (042) AVALLON Sp. z o.o. jest podmiotem doradczym, specjalizujàcym si w pomocy przy przeprowadzaniu wykupów mened erskich (MBO, MBI, LBO...). Pomagamy zarówno w ocenie mo liwoêci realizacji wykupu w danej spó ce, jak równie w jego skutecznym przeprowadzeniu, w tym aran owaniu finansowania zewn trznego (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, prywatni inwestorzy, itp.). Informacje ogólne: r AVALLON powsta w po owie 2001 r. i dzia a w formie spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià z siedzibà w odzi; r Kluczowe osoby posiadajà bogate doêwiadczenie w obszarze restrukturyzacji i zarzàdzania spó kami, rynku kapita owego oraz transakcji sprzeda y spó ek. W du ej cz Êci doêwiadczenia te zosta y nabyte w ramach dzia alnoêci Pekao Fundusz Kapita owy Sp. z o.o. r Udzia owcem i wspó pracownikiem AVALLONU jest adwokat Agata Sobieszek Krzywicka, której kancelaria posiada bogate doêwiadczenia w obs udze prawnej transakcji kapita owych oraz funduszy inwestycyjnych. Projekty: AVALLON pracowa nad szeregiem projektów w obszarze wykupów, obejmujàcych ró ne bran e i struktury w asnoêciowe. Do koƒca 2003 r. szeêç projektów, w których rol doradcy pe ni AVALLON, zosta o zakoƒczonych sukcesem. Nale à do nich: Koronki S.A. Organika AZOT S.A. Belos S.A. FPM S.A. KPPD S.A. Miflex S.A. Ka da z powy szych spó ek jest liderem lub znaczàcym podmiotem w swojej bran y. We wszystkich przypadkach, ka dy z pracowników spó ki mia szans uczestniczyç w projekcie jej wykupu. Najwi ksza spó ka KPPD S.A., posiada- a roczny obrót na poziomie 150 mln PLN, a w jej wykupie uczestniczy o ponad 850 osób na 1100 zatrudnionych. Aktualnie negocjowane sà wykupy kolejnych szeêciu przedsi biorstw (szczegó y Wspó praca: r AVALLON blisko wspó pracuje z CMBOR z siedzibà w Nottingham (The Centre for Management Buy Outs Research), b dàcym najwi kszym instytutem badawczym monitorujàcym rynek wykupów w Europie. Dzi ki tej wspó pracy posiadamy dost p do najnowszych informacji dotyczàcych realizacji projektów wykupów mened erskich w Europie Zachodniej; r W zakresie aran acji finansowania AVALLON wspó pracuje z funduszami private equity oraz departamentami bankowoêci inwestycyjnej najwi kszych banków w Polsce; r Wspólnicy AVALLON sà cz onkami Klubu MBI&MBO, utworzonego przez Dresdner Kleinwort Capital oraz Pedersen&Partners, b dàcym aktywnym forum wymiany doêwiadczeƒ na temat polskiego rynku wykupów mened erskich. Serwis internetowy: W ramach promowania rynku wykupów mened erskich w Polsce, AVALLON uruchomi w styczniu 2003 roku internetowy serwis informacyjny poêwi cony tej tematyce. Jest to specjalistyczny wortal finansowy, w którym mo na znaleêç informacje na temat wykupów, zapoznaç si z opiniami ich uczestników, czy te dost pnymi informacjami o przeprowadzonych transakcjach. Konferencje i prezentacje: AVALLON uczestniczy w konferencjach zwiàzanych z tematykà wykupów (min. organizowanych przez Fundacj Rozwoju RachunkowoÊci), jak równie organizowa prezentacje dla osób zainteresowanych tà tematykà (min. dla absolwentów MBA Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie). Poczàwszy od 2003 r. corocznie w odzi AVALLON organizuje konferencj, poêwi conà podsumowaniu sytuacji na rynku wykupów mened erskich w roku minionym. W marcu 2004 r. b dzie mia a miejsce II edycja konferencji pt. Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) w Polsce w roku 2003 (szczegó y NASZ RYNEK KAPITA OWY 9

7 KONFERENCJA nr 2 (158), luty 2004 II Konferencja WYKUPY MENED ERSKIE (MBO, LBO...) W POLSCE W ROKU 2003 ódê, marca 2004 r. Wykupy mened erskie stanowià jeden z najciekawszych obszarów rynku kapita owego. AVALLON Sp. z o.o., pierwszy w Polsce specjalistyczny podmiot dzia ajàcy w obszarze wykupów mened erskich wraz z Wy szà Szko à Humanistyczno Ekonomicznà w odzi, zapraszajà na corocznà konferencj (II edycja) poêwi conà tej tematyce. Konferencja stworzy okazj dla wszystkich mened erów rozwa ajàcych realizacj transakcji wykupu, do zapoznania si z doêwiadczeniami osób, które w tego typu przedsi wzi ciach uczestniczy y, zarówno po stronie nabywajàcych, jak i sprzedajàcych czy finansujàcych. Ubieg oroczna konferencja, zorganizowana w lutego 2003 r. i podsumowujàca wydarzenia na rynku wykupów w roku 2002, okaza a si du ym wydarzeniem. AVAL- LON i WSHE goêcili ponad 150 przedstawicieli przedsi biorstw paƒstwowych, spó ek, banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz instytucji naukowych zainteresowanych rynkiem wykupów. Tematem wiodàcym I Konferencji, oprócz podsumowania wydarzeƒ w roku 2002, by a kwestia przebiegu i konstrukcji transakcji MBO oraz sposobów ich finansowania. Idea Konferencji r Podsumowanie sytuacji w 2003 r. w obszarze wykupów mened erskich i pracowniczych; r Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktycznych aspektów mo liwoêci realizacji wykupów. r drugim dniu Konferencji prezentowane b dà warsztaty robocze poêwi cone relacjom pomi dzy grupà mened erskà a partnerem kapita owym. W warsztatach wezmà udzia przedstawiciele czo owych funduszy private equity/venture capital dzia ajàcych w Polsce; r Spotkanie i prezentacja podmiotów dzia ajàcych w obszarze wykupów (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerski, doradcy, zarzàdy spó ek); r Wymiana doêwiadczeƒ wêród podmiotów uczestniczàcych na rynku wykupów. Konferencja jest najwi kszym wydarzeniem na rynku wykupów mened erskich i mened ersko pracowniczych w Polsce. Pragniemy promowaç zarówno aktywne zarzàdy i przejrzyste procesy wykupów, jak równie tworzenie polskiego kapita u. Patronaty Honorowy patronat nad tegorocznà Konferencjà objà : Marsza ek Województwa ódzkiego Pan Mieczys aw Teodorczyk zaê patronami medialnymi sà: RZECZPOSPOLITA, Gazeta Gie dy PARKIET oraz miesi cznik Nasz Rynek Kapita owy. Szczegó owe informacje na temat Konferencji dost pne sà w nowym wortalu finansowym poêwi conym wykupom mened erskim Program Konferencji DZIE 1 11 marca 2004 r. 09:30 10:00 Recepcja I. WPROWADZENIE (10:00 10:30) Powitanie Makary K. Stasiak Kanclerz, Wy sza Szko a Humanistyczno Ekonomiczna w odzi Tomasz Stamirowski Prezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. Kluczowe wydarzenia na rynku wykupów w roku 2003 w Polsce r Zagadnienia konferencji r Otoczenie realizacji wykupów w roku 2003 r Wydarzenia rynkowe r Rok wyjàtkowej szansy, czy poczàtek wzrostu iloêci transakcji MBO? Prowadzenie: Tomasz Stamirowski II. ARAN ACJA FINANSOWANIA BANKOWEGO (10:30 12:00) Skala finansowania wykupów przez banki r Prezentacja wyników ankiety o transakcjach MBO wêród najwi kszych banków w Polsce r PodejÊcie oddzia u a podejêcie centrali do finansowania transakcji MBO r Alternatywy dla finansowania bankowego Prowadzenie: Micha Zawisza Wiceprezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. PodejÊcie banku do projektu wykupu mened erskiego r Finansowanie wykupów przez Bank Zachodni WBK SA r Kluczowe elementy przebiegu wspó pracy r Przyczyny braku akceptacji finansowania projektu r Jak pozyskaç finansowanie bankowe? rady Prowadzenie: Albin Paw owski Dyrektor, Departament Rynków Kapita owych, Bank Zachodni WBK S.A. Panel dyskusyjny Pozyskanie finansowania bankowego r Czy pozyskanie finansowania w roku 2004 b dzie atwiejsze? r Czy wzrasta poziom wiedzy w bankach o transakcjach wykupowych? r Czy wejêcie Polski do UE spowoduje wzrost mo liwo- Êci finansowania transakcji MBO? Uczestnicy: Tomasz Dàbrowski Zast pca Dyrektora, Departament Operacji Kapita owych, Raiffeisen Bank Polska S.A., Monika Karolak Zast pca Dyrektora, Departament Finansowania Strukturalnego, Bank BPH PBK S.A., Alexander Neuber Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapita owych, Pekao S.A., Roman Rynio Zast pca Dyrektora, Departament Finansowania Projektów, BRE Bank S.A., Ilona Wo yniec Dyrektor, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych, PKO BP S.A. 12:00 12:15 Przerwa 10 NASZ RYNEK KAPITA OWY

8 nr 2 (158), luty 2004 KONFERENCJA III. ASPEKTY PRAWNE KIEDY WYKUPY TWORZÑ PROBLEMY (12:15 13:30) Obszary potencjalnych problemów r Czy otoczenie prawne jest przyjazne dla wykupów? r Rafy prawne przy wykupach? r Wp yw zmian w KSH u atwienie czy komplikacja? Prowadzenie: Wies aw OleÊ Partner, OleÊ&Rodzynkiewicz Kancelaria Prawna Przyk ady problemów przy realizacji wykupów r Umorzenie akcji przyczyny kontrowersji (Stomil Sanok S.A.) r Gdzie tkwi problem? (Hydrobudowa Âlàsk S.A.) Prowadzenie: Maciej Kotlicki Starszy Prawnik, GES- SEL Kancelaria Prawna Panel dyskusyjny Problemy prawne przy realizacji wykupów r Czy mo na uniknàç problemów prawnych? Uczestnicy: Arkadiusz Michaliszyn Doradca Podatkowy, CMS Cameron McKenna, Agata Sobieszek Krzywicka Adwokat, Kancelaria Prawna Agaty Sobieszek Krzywickiej Dariusz Witkowski Dyrektor, Departament Spó ek Publicznych i Finansów KPWiG 13:30 14:15 Przerwa obiadowa IV. PROFIL MENED ERA REALIZUJÑCEGO WYKUP (14: ) Kto realizuje w Polsce wykupy? r Prezentacja klubu MBO r Profil mened erów realizujàcych wykupy r Czy ka dy mo e realizowaç MBO? Prowadzenie: Krzysztof Dàbrowski Researcher, Pedersen&Partners Rynek wykupów w Europie Zachodniej r Wykupy w Europie Zachodniej prezentacja rynku w roku 2003 r Kluczowe czynniki rozwoju rynku Private equity w Europie Zachodniej r Profil mened erów realizujàcych wykupy Prowadzenie: Andrew Burrows Dyrektor, Centrum Badaƒ MBO Nottingham 15:15 15:30 Przerwa V. TRANSAKCJE WYKUPOWE W ROKU 2003 (15: ) Realizacja wykupów mened erskich w Polsce w roku 2003 r Specyfika i struktura wykupu w zale noêci od sprzedajàcego instytucje finansowe czy koniec programu NFI sprzyja wykupom? Skarb Paƒstwa czy prywatyzacje stwarzajà szanse dla realizacji wykupów? rynek publiczny prze om w realizacji transakcji MBO inne obszary: q holdingi czy restrukturyzacje holdingów sà rzeczywistym êród em MBO? q w aêciciele prywatni czy atwo oddajà w adz innym? r Informacja o dost pnych transakcjach Prowadzenie: Tomasz Stamirowski, Robert Wi c awski AVALLON Sp. z o.o. Panel dyskusyjny Spojrzenie na rynek wykupów w Polsce w roku 2003 z ró nych perspektyw Uczestnicy: Longin Graczkowski Prezes Zarzàdu, Koszaliƒskie Przedsi biorstwo Przemys u Drzewnego S.A. Pawe Jagie o Cz onek Zarzàd, Jagie o, Wr biak i Wspólnicy Sp. z o.o. Stanis aw Knaflewski Partner, Enterprise Investors Tadeusz Nowicki Prezes Zarzàdu, Ergis S.A. Urszula Pa aszek Dyrektor, Departament Instytucji Finansowych, Ministerstwo Skarbu Paƒstwa Ireneusz Sitarski Cz onek Zarzàdu, Impexmetal S.A. VI. PODSUMOWANIE (17:25 17:30) Podsumowanie Micha Zawisza Wiceprezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. 17:30 18:30 Uroczysty koktajl w patio WSHE od 20:00 Spotkanie wieczorne w ódzkim Klubie Biznesu (ul. Piotrkowska 85) Dla uczestników Konferencji jest zarezerwowany ódzki Klub Biznesu dla spotkaƒ w mniej oficjalnej atmosferze DZIE 2 12 marca 2004 r. I. PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKANIA FINAN- SOWANIA (9:15 14:00) 09:15 14:15 Wspó praca z funduszem Venture Capital oraz inwestorem bran owym r Studium przypadków wraz z komentarzem przedstawicieli podmiotów finansujàcych. Prowadzenie: Tomasz Stamirowski, Robert Wi c awski, Micha Zawisza AVALLON Sp. z o.o. Zaproszeni goêcie: Andrzej Bartos Partner, Dresdner Kleinwort Capital Robert Bo yk Partner, AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. Piotr Kalaman Dyrektor Generalny, Caresbac Polska S.A. Stanis aw Knaflewski Partner, Enterprise Investors Jacek Korpa a Partner, DGB Eastern Europe II Piotr Misztal Partner, Riverside Gabriel Osiewa a Dyrektor Finansowy, Instytut Post powania Twórczego Sp. z o.o. Przemek Szczepaƒski Investment Director, Mezzanine Management (Poland) Sp. z o.o. 09:15 10:30 Rozpocz cie prac nad wykupem 10:30 10:45 Przerwa 10:45 12:15 Pozyskanie partnera kapita owego 12:15 12:30 Przerwa 12:30 14:00 Wspó praca w okresie inwestycji i wyj- Êcie partnera kapita owego z inwestycji od 14:00 Obiad NASZ RYNEK KAPITA OWY 11

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo