Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)"

Transkrypt

1 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega si negatywnie. Traktowane sà one nie jako zastosowanie dêwigni finansowej, dajàcej mo liwoêç zwi kszenia rentownoêci kapita u w asnego, ale jako uw aszczenie na kredyt kosztem przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym konieczne jest uêwiadamianie, e wykupy prowadzà do wzrostu efektywnoêci firmy, korzystnego dla pracowników i kontrahentów. Jakie sà g ówne ró nice pomi dzy rynkiem transakcji wykupów (buy outs) w Polsce i w Europie Zachodniej? Tomasz Stamirowski Ró nice sà ciàgle znaczàce w zakresie iloêci i skali projektów oraz infrastruktury finansowej (êród a i dost pnoêç finansowania). Inne sà êród a projektów. Aktualnie w Polsce przedsi biorstwa zmieniajàce w aêciciela sà w zdecydowanej wi kszoêci podmiotami paƒstwowymi lub nale àcymi do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W krajach Europy Zachodniej sà to g ównie spó ki holdingowe lub nale àce do w aêcicieli prywatnych. Ponadto, w krajach wysokorozwini tych istnieje du a aktywnoêç funduszy typu private equity (PE), natomiast w Polsce transakcje z udzia em funduszy PE praktycznie nie wyst pujà. Sà te ró nice w zakresie mentalnoêci spo eczeƒstwa. W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega si negatywnie. Traktowane sà one nie jako zastosowanie dêwigni finansowej, dajàcej mo liwoêç zwi kszenia rentownoêci kapita u w asnego, ale jako uw aszczenie na kredyt kosztem przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym konieczne jest uêwiadamianie, e wykupy prowadzà do wzrostu efektywnoêci firmy, korzystnego dla pracowników i kontrahentów. Skoro tak cz sto narzekamy, e grozi nam wykupienie firm przez zagraniczne koncerny, warto promowaç dzia ania w kierunku tworzenia polskiego kapita u. Jaka jest ró nica pomi dzy strukturà finansowania wykupów w krajach Europy Zachodniej i w Polsce? Micha Zawisza Modelowa struktura finansowania transakcji wykupu w Europie Zachodniej opiera si na 6 êród ach, a mianowicie: kapitale w asnym mened erów (ok. 5 7% wartoêci transakcji), kapitale funduszu inwestycyjnego (ok %), finansowaniu typu mezzanine (ok. 3 3,5% wartoêci transakcji), po yczkach (ok. 7%), innych formach, np. obligacje niezabezpieczone (ok. 7%) oraz d ugu bankowym (ok %). Aktualnie w Polsce brakuje przede wszystkim finansowania ze strony funduszy inwestycyjnych, typu mezzanine i rynku obligacji niezabezpieczonych. Tym samym finansowanie opiera si przede wszystkim na kapita ach mened erów oraz d ugu bankowym. Czasami dochodzi do wspomo enia finansowania przez po yczki udzielone przez zaprzyjaênionych kontrahentów handlowych wykupywanej spó ki. Jednym z nielicznych przyk adów buy out w Polsce przy udziale PE jest transakcja wykupu mened erskiego w spó ce Ergis SA, w wykupie której bra udzia fundusz DBG Eastern Europe II (Polska). Analizujàc g biej struktury finansowania transakcji wykupów w Polsce oka e si, e pomimo, i banki odgrywajà znaczàcà rol w finansowaniu tego typu transakcji, to ich sk onnoêç to realizowania wykupów jest niska. KoniecznoÊç tworzenia rezerw oraz wymaganie zabezpieczeƒ majàtkowych, jak równie alternatywne, ma o ryzykowne formy lokowania Êrodków finansowych, jakimi sà np. skarbowe papiery wartoêciowe, zniech cajà je do wi kszego udzia u na rynku buy outs, jednoczeênie podnoszàc koszt finansowania tych transakcji. Jaka jest roczna iloêç transakcji na rynku wykupów w Polsce? Robert Wi c awski Bardzo trudno okreêliç rzeczywistà iloêç inwestycji typu buy out w Polsce. Chocia staramy si systematycznie monitorowaç rynek, to jednak nie jeste- Êmy w stanie dotrzeç do wszystkich informacji o transakcjach. Szacujemy, e w ciàgu roku przeprowadzanych jest ich Nale y pami taç, e bardzo cz sto, z ró nych powodów, o tych transakcjach si nie mówi. Na przyk ad, koncerny mi dzynarodowe, którym nie powiod o si w Polsce, wolà bez adnego rozg osu, za ni szà cen sprzedaç oddzia w Polsce dotychczasowym mened erom. Ponadto, nie ujawnia si wielu zmian w asnoêciowych, szczególnie wówczas kiedy np. firma nale a a do dwóch prywatnych w aêcicieli, z których jeden, cz sto jedynie dawca kapita u, zdecydowa si wycofaç z dotychczasowej inwestycji. Informacje o takich transakcjach sà trudne do uchwycenia, gdy rzadko kto chce ujawniaç wartoêç swojego prywatnego majàtku. Dodatkowo, s aboêç niektórych êróde finansowania, a tak e ich ró norodnoêç: umorzenie, po yczki, Êrodki partnerów, powoduje, e strony danej 4 NASZ RYNEK KAPITA OWY

2 nr 2 (158), luty 2004 WYWIAD MIESIÑCA transakcji nie sà zainteresowane ujawnianiem informacji na jej temat. Sytuacja wyglàda aby zupe nie inaczej, gdyby to fundusz PE obejmowa udzia y w spó ce. Wtedy taka transakcja musia aby byç ujawniona. Jaka jest iloêç transakcji zrealizowanych przez AVALLON? MZ Przez dwa i pó roku pracowaliêmy jako doradcy nad dwudziestoma transakcjami, z czego dotychczas zosta- o zrealizowanych szeêç projektów. Nast pnych szeêç jest w fazie negocjacji. Nasuwa si pytanie, czy w skali polskiego rynku to du o, czy ma o? Wed ug naszych szacunków, posiadamy najwi kszà liczb transakcji przeprowadzonych przez jeden podmiot. Jakie sà tendencje na rynku buy outs w Europie? TS Na przestrzeni kilkudziesi ciu lat obserwujemy w Europie dynamiczny rozwój transakcji wykupów. Jeszcze w latach 70. skala tych transakcji wynosi a ok. 200 mln funtów, a obecnie przekracza ju kwot 25 mld funtów. Stabilna jest iloêç buy outs, czyli roênie ich jednostkowa wartoêç. Zmienia si tak e sposób podejêcia mened erów. Badania przeprowadzone we Francji pokazujà, e oko o 70% mened erów jest zainteresowanych przej ciem przedsi biorstw, którymi zarzàdzajà. Na poczàtku lat 90. wskaênik ten kszta towa si zaledwie na poziome 30%. Zmiana postaw mened erów wynika z wielu uwarunkowaƒ, ale do najwa niejszych nale y wprowadzenie nowych regulacji prawnych, a tak e hossa internetowa pod koniec lat 90., która unaoczni a zarzàdzajàcym w ró nych bran ach, e mo liwe jest realizowanie pokaênych zysków z faktu bycia jednocze- Ênie w aêcicielem firmy i jej zarzàdzajàcym. Ponadto, je eli porównamy dwa rodzaje transakcji wykupów management buy out (MBO) i management buy in (MBI wykup przez mened erów z zewnàtrz), z punktu widzenia iloêci projektów, wi kszoêç stanowià transakcje MBO, natomiast wartoêciowo dominujà transakcje typu MBI. Zauwa alny jest tak e nowy trend na rynku wykupów, co wià e si z inicjowaniem wykupów przez instytucje finansowe (IBO institutional buy out), przede wszystkim PE. W takich przypadkach fundusz wyst puje wówczas jako nabywca, powierzajàc zarzàdzanie firmà nowej grupie mened erskiej, której obsada powstaje z po àczenia cz Êci starej kadry z nowymi osobami znalezionymi przez firmy doradztwa personalnego. Rozwijajà si tak e wykupy w bran y nowych technologii, ze wzgl du na urealnienie ich wartoêci oraz silniejsze fundamenty dzia alnoêci operacyjnej. Czy na rozwini tych rynkach mened ment staje przed problemem pozyskania finansowania? RW W Europie Zachodniej mened er, który posiada dobry pomys na rozwój firmy i planuje staç si jej w aêcicielem, bez problemu mo e znaleêç êród a finansowania wykupu. Przyk adowo, w Wielkiej Brytanii istnieje oko o 100 podmiotów funduszy i banków inwestycyjnych o ró nej skali finansujàcych transakcje typu buy outs. Powoduje to w rzeczywistoêci du à konkurencj i walk o pozyskanie najlepszych przedsi wzi ç. W przeciwieƒstwie jednak do cz stej sytuacji wyst pujàcej w polskich realiach, dla tamtych instytucji finansowych zarzàd firmy nie jest przypadkowà grupà osób z dwu trzyletnim doêwiadczeniem w danym obszarze, ale zespo em profesjonalistów z letnim doêwiadczeniem w bran y. Tacy ludzie sà gwarancjà sukcesu inwestycji, a ich odejêcie z firmy najcz - Êciej powoduje znaczàcy spadek jej wartoêci. Czy w Polsce mo na znaleêç mened erów, którzy sà nadziejà na wzrost iloêci transakcji buy outs w Polsce? TS Na rynku polskim mamy du y potencja ludzki dla realizacji wykupów. Generalnie mo na wyró niç trzy grupy osób, które stwarzajà nadzieje na zwi kszenie si tego typu transakcji. Po pierwsze, istnieje grupa osób, które ukoƒczy y studia na poczàtku lat 90., zajmujà obecnie wysokie stanowiska w korporacjach zachodnich i majà bardzo dobre doêwiadczenie zawodowe. Osoby takie majà ograniczone mo liwo- Êci awansu zawodowego w swojej firmie. JednoczeÊnie sà w stanie wy o yç kilkaset tysi cy z otych, aby nabyç firm i szukajà nowych wyzwaƒ. Drugà grup stanowià dobrzy mened erowie z wieloletnim doêwiadczeniem w bran y, cz sto zwiàzani z poprzednim systemem. Cz Êç osób z tego grona si wykruszy a, ale zostali ci, którzy w wieku lat, z du ym doêwiadczeniem i dobrymi kontaktami umiej tnie znaleêli si w nowej rzeczywistoêci. Jednak dla nich problemem jest znajomoêç struktury finansowania transakcji oraz myêlenie w kategoriach wartoêci firmy. Odpowiednia wspó praca z tà grupà daje cz sto bardzo dobre efekty. Trzecià grupà sà osoby ze Êrodowiska finansowego oraz mened erowie wyspecjalizowani w realizacji restrukturyzacji. Majà oni mniejsze doêwiadczenie bran owe, ale posiadajà Êwietnà znajomoêcià zagadnieƒ rachunkowoêci zarzàdczej, restrukturyzacji finansowej, procesu redukcji kosztów etc. Odpowiednie po àczenie ich z osobami znajàcymi si na produkcji i sprzeda y mo e byç bardzo dobrym rozwiàzaniem. Czy transakcje leasingu pracowniczego jako forma wykupów mened erskich majà w Polsce przysz oêç? RW OczywiÊcie g ówny nurt prywatyzacji tà drogà mamy ju za sobà. Dotychczas w Polsce poprzez leasing pracowniczy zosta- o sprywatyzowanych ponad 1400 przedsi biorstw. Ocena dzisiejsza firm, które przesz y t drog jest niejednoznaczna. Sà podmioty, które odnios y wyraêny sukces rynkowy (TZMO S.A.), jest bardzo du a grupa firm, dla których sukcesem jest utrzymanie rynku, miejsc pracy i stabilny rozwój. Ale sà te podmioty, które êle oceni y swoje mo liwoêci. Wadà tych przekszta ceƒ w asnoêciowych by i jest brak precyzyjnie zdefiniowanej struktury w adzy i kontroli cz sto nierozstrzygni ta pozostawa a kwestia rozproszonego akcjonariatu i przywiàzania do wczeêniejszych schematów dzia ania i podejmowania decyzji. Przeprowadzone badania efektywnoêci tej Êcie ki prywatyzacji wskaza y jednak, e w d u szej perspektywie wi kszoêç przedsi biorstw oddanych w odp atne u ytkowanie potrafi a znaleêç swoje miejsce na rynku. Zawsze powiàzane to by o z rozwiàzaniem wskazanych wczeêniej problemów nast powa a koncentracja udzia ów i wdra ane by y mechanizmy efektywnego zarzàdzania firmà. W zwiàzku z tym pojawia si pytanie: czy pozosta e, niesprywatyzowane jeszcze przedsi biorstwa powinny zostaç sprzedane dotychczasowym pracownikom? Uwa amy, e w sytuacji gdy lepsze firmy zosta y ju sprzedane, szansà dla pozosta ych mo e byç wykup mened ersko pracowniczy. NASZ RYNEK KAPITA OWY 5

3 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Jakie sà przewidywania Panów co do rozwoju rynku wykupów w Polsce? MZ Wraz z przedstawicielami CMBOR w Nottingham dyskutowaliêmy o czynnikach, które b dà odgrywa y kluczowà rol w rozwoju rynku wykupów w Polsce. StwierdziliÊmy, e istnieje jeszcze w Polsce znaczàce êród o poda y projektów wykupowych w postaci niesprywatyzowanych przedsi biorstw. W tym roku ma byç sprywatyzowanych ok. 100 przedsi biorstw, podczas gdy w roku ubieg ym by- o ich tylko 40. Przedmiotem wykupów mogà byç tak e jednostki badawczo rozwojowe. Silnie powinna wzrosnàç liczba transakcji typu MBI oraz transakcji z udzia em funduszy PE. Hossa na rynku publicznym, gdzie cena wielu spó ek wzros a w ciàgu roku o ponad 100%, spowoduje zwi kszenie zaufania do finansowania zakupu wi kszych podmiotów, ze wzgl du na mo liwoêç zdefiniowania Êcie ki realizacji zysków z inwestycji. Akcesja do UE przyczyni si tak e do wzgl dnej stabilizacji prawnej i podatkowej, co zwi kszy stopieƒ przewidywalnoêci inwestycji, w tym równie buy outs. Rozwijaç powinna si infrastruktura potrzebna do realizacji transakcji w postaci wi kszej iloêci êróde i form finansowania (rozwój rynku obligacji, mezzanine, itp.). Jakà rol na rynku wykupów pe ni firma doradcza taka jak AVALLON? W jaki sposób pozyskujecie projekty? TS AVALLON to podmiot doradczy dzia ajàcy na rzecz grupy mened erskiej. Bardzo ró ne sà êród a projektów, nad którymi pracujemy. Ze wzgl du na pewien dorobek dzia alnoêci, cz sto to nie my pozyskujemy projekty, lecz sami mened erowie kontaktujà si z nami. Z drugiej strony z o ony i nowatorski w polskich warunkach charakter tych transakcji powoduje, e widzimy koniecznoêç sta ej dzia alnoêci edukacyjnej zarówno po stronie potencjalnych nabywców (mened erów), jak i w Êrodowisku mogàcym byç êród em finansowania transakcji MBO. Przyk adem naszej aktywnoêci w tym zakresie sà coroczne konferencje poêwi cone w ca oêci tematyce wykupów mened erskich, na których spotykajà si wszystkie strony uczestników rynku wykupów. Najbli sza odb dzie si marca 2004 r. Inicjatywa nawiàzania bli szej wspó pracy musi byç podj ta przez zainteresowanych wykupem mened erów. My nie mo emy nikogo przekonywaç na si. Warunkiem koniecznym wspó pracy z nami jest zawsze to, e istniejà zainteresowani wykupem mened erowie, którzy chcà zostaç w aêcicielami zarzàdzanej przez siebie spó ki. Je eli grupa ta nie jest odpowiednio zmotywowana, to projekt nie ma szansy powodzenia. Cz sto tematyka spotkaƒ po- Êwi conych wykupom koncentruje si od razu na technicznych aspektach transakcji, np. na aran acji finansowania. Wiemy jednak, e najwa niejszà kwestià jest pewnoêç mened erów co do s usznoêci realizacji wykupu i determinacja w dà eniu do osiàgni cia wyznaczonego celu. Przed rozpocz ciem prac bardzo du o rozmawiamy i przedstawiamy nasze sugestie i plany. Nie mo e byç bowiem wàtpliwoêci, co do sensu samej transakcji i jej konsekwencji. MZ Wykupy to projekty bardzo trudne, które majà kilka p aszczyzn. Pierwsza z nich to kwestie techniczne: oferty, zaaran owanie finansowania, aspekty podatkowe. Druga to p aszczyzna zaufania wobec partnerów rozmowy muszà si toczyç poufnie. Prosz sobie wyobraziç prezesa spó ki, którego celem jest maksymalizacja warto- Êci spó ki, a który pracuje nad z o eniem oferty na kupno zarzàdzanej przez siebie firmy. W tym przypadku zachodzi swoisty konflikt interesów: kupowaç najtaniej, a z drugiej strony podnosiç wartoêç spó ki. Nasza rola w tym zakresie to rola poêrednika pomi dzy zarzàdem a w aêcicielem. Tego typu negocjacje nie mogà byç agresywne. Kiedy nie ma wprost punktów zbie nych co do parametrów transakcji pomi dzy stronami transakcji, uczestniczymy w negocjacjach. Zanim jednak dojedzie do z o enia oferty konieczne jest przeprowadzenie analizy spó ki. Zdarza o si, e po tym etapie nie prowadziliêmy dalszych prac, gdy istnia y czynniki, które uniemo liwia y przeprowadzenie transakcji. WyjÊcie do w aêciciela z nietrafionym pomys em najcz - Êciej koƒczy si fiaskiem. Czy zdarza si, e mened er decydujàc si na wykup ma ju wst pne porozumienie z w aêcicielem? RW Bywa ró nie. Bez wàtpienia muszà byç spe nione dwa warunki, abyêmy mogli rozmawiaç o skutecznych wykupach. Po pierwsze, mened erowie muszà wiedzieç, e do zmian kapita owych dojdzie, albo e w aêciciel mo- e byç zainteresowany sprzeda à spó ki. W aêciciel bardzo cz sto mówi wprost zarzàdowi, e powinien szukaç nowego w aêciciela. Po drugie, dotychczasowy w aêciciel musi zaakceptowaç zarzàd jako potencjalnego nabywc i wyraziç zgod na prowadzenie prac w tym kierunku. W przypadku braku takiego porozumienia, gdy w aêciciel samodzielnie dà y do sprzeda y spó ki, wówczas jedynà szansà dla grupy mened erskiej jest wejêcie w porozumienie z partnerem kapita owym. Jaka jest procedura realizowania transakcji wykupu? MZ Gdy sà spe nione te dwa warunki, mo emy zaczàç przygotowywaç si do szczegó owych rozmów. Pracujemy wówczas nad materia em zwanym studium wykupu. Na poczàtku trzeba przeprowadziç due diligence i spojrzeç na firm z punktu widzenia mo liwoêci przeprowadzenia transakcji buy out. Ârodki na wykup muszà pochodziç w d ugim okresie przede wszystkim z przep ywów wygenerowanych ze spó ki, dlatego trzeba odpowiedzieç na pytanie, czy wartoêç firmy b dzie ros a poprzez dzia alnoêç operacyjnà w perspektywie finansowania, czyli oko o 7 8 lat. Najistotniejsze sà jednak pierwsze trzy lata inwestycji. Je eli na to pytanie b dzie mo na odpowiedzieç pozytywnie, dopiero wówczas konstruowana jest propozycja sfinansowania transakcji. Negocjacje nale y rozpoczàç dopiero po przeprowadzeniu badania spó ki. W jaki sposób zatem przebiega poszukiwanie finansowania? TS Od poczàtku pracy nad projektem myêlimy o êród ach finansowania. Wspomniane studium wykupu sk ada si równie z cz Êci poêwi conej êród om i kosztom finansowania oraz wp ywom struktury finansowania na sytuacj spó ki. Wa nà sprawà jest rozstrzygni cie kiedy finansowanie powinno byç zaaran owane na poczàtku transakcji, przed rozmowami z w aêcicielem, gdy nie wiadomo, jaka jest cena sprzeda y spó ki, czy te po rozmowach z w aêcicielem. Procedura poszukiwania finansowania rozpoczyna si od oszacowania poziomu Êrodków jakie jest w stanie zebraç grupa mened erska ewentualnie z pracownikami. Mo na równie próbowaç pozyskiwaç kapita od zaprzyjaênionych firm. W przypadku du ych projektów konieczne jest jednak 6 NASZ RYNEK KAPITA OWY

4 nr 2 (158), luty 2004 WYWIAD MIESIÑCA Tomasz Stamirowski Micha Zawisza Robert Wi c awski Prezes Zarzàdu AVALLON Sp. z o.o. Wiceprezes Zarzàdu Prezes Zarzàdu AVALLON AVALLON Sp. z o.o. Corporate Finance Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doêwiadczenie w instytucjach finansowych (Wiceprezes Zarzàdu Funduszu Inwestycyjnego Pekao Fundusz Kapita owy w okresie 1996 luty 2001; Dyr. Zarzàdzajàcy Funduszu CPF z udzia- owcami typu EBOR, IFC). W okresie tym przewodniczàcy lub zast pca rad nadzorczych spó ek gie dowych: KFM S.A, Tonsil S.A., Masters S.A. oraz szeregu spó ek niepublicznych. Posiada doêwiadczenia w restrukturyzacjach firm zdobyte podczas pracy w Departamencie Restrukturyzacji Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. oraz podczas pe nienia w okresie jednego roku funkcji prezesa w du ej spó ce produkcyjnej w bran y przetwórstwa owocowo warzywnego. Uczestnik licznych transakcji kupna i sprzeda y firm oraz doradca w procesach wykupów mened erskich i pracowniczych spó ek. Pracowa w PBG Bank S.A. w odzi w departamencie skarbu jako dealer walutowy oraz jako mened er inwestycji w Grupie Zarzàdzajàcej ÓDè (podmiocie bankowym tworzàcym fundusz inwestycyjny Central Poland Fund). Nast pnie odpowiedzialny za inwestycje kapita owe i zarzàdzanie p ynnoêcià Grupy Próchnik S.A. Jako dyrektor ds. strategii i rozwoju w ZWOLTEX S.A. odpowiada za restrukturyzacj spó ki i projekty strategiczne (min. restrukturyzacja finansowo majàtkowa, organizacyjna, bud etowanie, wdro enie zintegrowanego systemu klasy ERP SAP). Przewodniczy radom nadzorczym Koronki S.A. w Brzozowie i BELOS S.A. w Bielsku Bia ej. Uczestnik i doradca w transakcjach wykupów mened erskich i pracowniczych w Polsce oraz cz onek Klubu MBI&MBO. Aktualnie przygotowuje prac doktorskà w Katedrze Handlu i Finansów Mi dzynarodowych Uniwersytetu ódzkiego z zakresu funduszy venture capital i wykupów mened erskich. Absolwent Wydzia u Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu ódzkiego oraz MBA organizowanego przez WSPiZ im. L. Koêmiƒskiego. Pracowa jako makler papierów wartoêciowych w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego w odzi S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA w Warszawie. By cz onkiem zespo u organizujàcego publiczny rynek pozagie dowy w Polsce, zatrudniony nast pnie w Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie na stanowisku g ównego specjalisty. Od 1997 r. prowadzi dzia alnoêç doradczà w obszarze rynku kapita owego, finansów i strategii firmy. Wspó za o yciel i Prezes Zarzàdu AVALLON Corporate Finance Sp. z o.o. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Fabryki Palenisk Mechanicznych S.A., cz onek Klubu MBA przy Instytucie Zarzàdzania. poszukiwanie wsparcia kapita owego ze strony instytucji finansowych. Nast pnie, w relacji do oszacowanego poziomu kapita u w asnego, poszukiwane jest finansowanie bankowe. Staramy si od razu weryfikowaç w instytucjach finansowych, czy sfinansowanie danej transakcji, przy okreêlonym poziomie ceny, jest mo liwe. Ile pieni dzy powinna zaanga owaç grupa mened erska? MZ Przy du ych projektach zarzàd spó ki w Europie Zachodniej gromadzi ok. 1 mln Euro. Na rynku funkcjonuje tak e zasada, e mened er powinien zaanga owaç kapita stanowiàcy równowartoêç swojej 24 miesi cznej pensji. W Polsce proporcje w relacji do poziomu wielokrotnoêci zarobków mened era sà troch ni sze (ok miesi cznych pensji). Z drugiej strony w wyniku aktualnie niskiej aktywnoêci funduszy w Polsce, kapita y te jednak powinny stanowiç nie mniej ni 20% wartoêci transakcji. Poziom zaanga owania mened erów jest równie oceniany przez instytucje finansowe. Wa ne jest to, aby uzna y one, e jest to udzia odczuwalny. Uwa amy jednak, e NASZ RYNEK KAPITA OWY 7

5 WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 nie mo e byç jednak tak, aby by y to wszystkie Êrodki finansowe mened erów jakie posiadajà, bo taka sytuacja mo e sparali owaç decyzyjnoêç w sytuacji kryzysu. Jaka jest czasoch onnoêç przygotowania projektu wykupu? RW Z doêwiadczenia wiemy, e projekt wykupu trwa od 3 miesi cy do ponad roku. Z drugiej strony nie mo na tych projektów odwlekaç, szczególnie wówczas gdy w aêciciel waha si, czy sprzedawaç po danej cenie. Projekty trwajà tak d ugo z ró nych przyczyn. Ma na to wp yw chocia by obecna forma struktura w asnoêci i rodzaj w aêciciela inny jest okres czasowy przygotowania i realizacji transakcji zakupu pakietu kontrolnego akcji od NFI czy prywatnego w aêciciela, a zupe nie inaczej to wyglàda w przypadku kupowania przedsi biorstwa paƒstwowego. Tak e rozmowy o strukturze transakcji i proces podejmowania decyzji co do sfinansowania transakcji trwajà d u ej ni przy bardziej standardowych projektach. Kto jest konkurentem AVALLONU na rynku wykupów? Jakie sà atuty Paƒstwa spó ki wobec konkurencji? RW AVALLON w zakresie doradztwa finansowego konkuruje z wszystkimi najlepszymi firmami doradczymi w Polsce. Konkurentami sà tak e cz Êciowo banki, choç trzeba pami taç o sytuacji, e patrzà one na transakcje przede wszystkim pod kàtem bezpieczeƒstwa w asnych Êrodków. My mamy jednak kilka istotnych atutów. Po pierwsze, specjalizujemy si w projektach wykupów mened erskich. O ile wiem, nie ma takiej drugiej firmy, która koncentrowa aby si jedynie na tym obszarze dzia alnoêci w Polsce. Po drugie, ka dy z nas posiada osobiste doêwiadczenie w wykupach, nabyte zarówno podczas pracy w instytucjach finansujàcych wykupy (bank, fundusz inwestycyjny) po stronie doradcy, jak równie po stronie kupujàcego (grupy mened erskiej). My si tych projektów nie uczymy. Adaptujemy zdobyte doêwiadczenia do indywidualnej sytuacji spó ki. Jaki jest najwi kszy sukces AVALLONU? TS Na pewno zaj cie czo owej pozycji w bardzo ciekawym segmencie rynku kapita owego. Wa ne jest, e wszystkie zrealizowane transakcje przebiegajà pomyêlnie. Szczególnie jesteêmy zadowoleni z realizacji naszego najwi kszego pod wzgl dem iloêci uczestników, wykupu mened ersko pracowniczego w Koszaliƒskim Przedsi biorstwie Przemys u Drzewnego. Spó ka ta posiada obrót roczny rz du 150 mln z i jest jednà z nielicznych spó ek z rynku publicznego, która zrealizowa a wykup. W wykupie uczestniczy o 868 osób, z wiodàcà rolà kadry mened erskiej. Jednak najwi kszym sukcesem jest dla nas utrzymywanie praktycznie w wi kszoêci przypadków bardzo dobrych relacji z zarzàdami, z którymi pracowaliêmy nad wykupami, niezale nie od finalnego rezultatu. W jaki sposób AVALLON zaznacza swojà pozycj na rynku? MZ Przede wszystkim systematycznie pracujemy nad dzia aniami promujàcymi realizacj tego typu projektów. Temu celowi s u y m.in. zorganizowanie kolejnej edycji konferencji poêwi conej wykupom mened erskim w roku W I edycji Konferencji w roku 2003, podsumowujàcej zdarzania rynkowe roku 2002, uczestniczy o ok. 150 osób reprezentujàcych zarzàdy spó ek, które zrealizowa y lub zamierza y zrealizowaç wykup, banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz firmy doradcze. Poza tym w styczniu 2004 roku uruchomiliêmy serwis internetowy poêwi cony wykupom mened erskim Cz sto jesteêmy równie prelegentami na konferencjach i spotkaniach, gdzie tematyka wykupów jest podejmowana. JesteÊmy równie cz onkami Klubu MBI&MBO. Prosz opowiedzieç o serwisie RW Ideà serwisu jest zaktywizowanie mened erów, którzy potencjalnie mogà staç si w aêcicielami zarzàdzanych przez siebie spó ek. Jego motto to Tworzymy Polski Kapita. Bardzo cz sto motywacjà do przeprowadzenia wykupu dla kierownictwa jest wyeliminowanie ryzyka zwiàzanego z potencjalnà zmianà w aêciciela spó ki, ch ç utrzymania miejsca pracy, w które w o y o si wiele czasu i wysi ku. Portal ponadto ma spe niaç kilka funkcji m.in. edukacyjnà, ma informowaç o transakcjach wykupów w Polsce, koncentrowaç Êrodowisko osób zainteresowanych tà tematykà, promowaç udane transakcje i skuteczne rozwiàzania. Wi kszà przejrzystoêç tych transakcji spowoduje mamy nadziej wprowadzenie màdrych rozwiàzaƒ prawnych i podatkowych oraz zwi kszy dost pnoêç êróde finansowania. Istotna jest praca nad ÊwiadomoÊcià, jaki jest cel realizacji tego typu projektów. Chcemy ograniczyç takie sytuacje, jak ta, gdy podczas prezentacji projektu wykupowego w pewnym banku, na koniec pad o pytanie: Projekt jest dobry, ale czy te pieniàdze nie mog yby zostaç wykorzystane na inwestycje?. Czym si zajmuje Klub MBO? MZ Inicjatywa klubu MBO pochodzi od Dresdner Kleinwort Capital, jednego z najwi kszych funduszy PE w Polsce oraz firmy doradztwa personalnego Pedersen&Partners Executive Research. Kluby takie zosta y utworzone równie w Londynie, Pradze, i Budapeszcie, a ich celem jest zgromadzenie osób zarzàdzajàcych z ró nych spó ek, zarówno tych, którzy rozwa ajà mo liwoêç przeprowadzenia wykupu mened erskiego, jak i tych, którzy majà to ju za sobà. G ówny cel klubu jest jasny aktywizacja Êrodowiska i wymiana doêwiadczeƒ. Jakie sà plany AVALLONU na przysz oêç? TS Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, które sà w fazie negocjacji i wa ne jest dla nas, by zakoƒczy y si one pomyêlnie. W jednym z naszych najciekawszych projektów, posiadamy opcj nabycia znaczàcego pakietu akcji wykupywanej spó ki wraz z pracownikami oraz zarzàdem i zamierzamy z niej skorzystaç, o ile dojdzie do realizacji wykupu. Widzàc brak odpowiednich êróde kapita u dla finansowania projektów wykupów o mniejszej skali, myêlimy równie o funduszu, który b dzie wspomaga finansowanie takich transakcji. Dzi kujemy za rozmow. 6 Rozmawiali: Miros aw Gruca i Jacek Rogoziƒski 8 NASZ RYNEK KAPITA OWY

6 nr 2 (158), luty 2004 PREZENTACJA AVALLON Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 89, ódê tel. (042) , fax. (042) AVALLON Sp. z o.o. jest podmiotem doradczym, specjalizujàcym si w pomocy przy przeprowadzaniu wykupów mened erskich (MBO, MBI, LBO...). Pomagamy zarówno w ocenie mo liwoêci realizacji wykupu w danej spó ce, jak równie w jego skutecznym przeprowadzeniu, w tym aran owaniu finansowania zewn trznego (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, prywatni inwestorzy, itp.). Informacje ogólne: r AVALLON powsta w po owie 2001 r. i dzia a w formie spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià z siedzibà w odzi; r Kluczowe osoby posiadajà bogate doêwiadczenie w obszarze restrukturyzacji i zarzàdzania spó kami, rynku kapita owego oraz transakcji sprzeda y spó ek. W du ej cz Êci doêwiadczenia te zosta y nabyte w ramach dzia alnoêci Pekao Fundusz Kapita owy Sp. z o.o. r Udzia owcem i wspó pracownikiem AVALLONU jest adwokat Agata Sobieszek Krzywicka, której kancelaria posiada bogate doêwiadczenia w obs udze prawnej transakcji kapita owych oraz funduszy inwestycyjnych. Projekty: AVALLON pracowa nad szeregiem projektów w obszarze wykupów, obejmujàcych ró ne bran e i struktury w asnoêciowe. Do koƒca 2003 r. szeêç projektów, w których rol doradcy pe ni AVALLON, zosta o zakoƒczonych sukcesem. Nale à do nich: Koronki S.A. Organika AZOT S.A. Belos S.A. FPM S.A. KPPD S.A. Miflex S.A. Ka da z powy szych spó ek jest liderem lub znaczàcym podmiotem w swojej bran y. We wszystkich przypadkach, ka dy z pracowników spó ki mia szans uczestniczyç w projekcie jej wykupu. Najwi ksza spó ka KPPD S.A., posiada- a roczny obrót na poziomie 150 mln PLN, a w jej wykupie uczestniczy o ponad 850 osób na 1100 zatrudnionych. Aktualnie negocjowane sà wykupy kolejnych szeêciu przedsi biorstw (szczegó y Wspó praca: r AVALLON blisko wspó pracuje z CMBOR z siedzibà w Nottingham (The Centre for Management Buy Outs Research), b dàcym najwi kszym instytutem badawczym monitorujàcym rynek wykupów w Europie. Dzi ki tej wspó pracy posiadamy dost p do najnowszych informacji dotyczàcych realizacji projektów wykupów mened erskich w Europie Zachodniej; r W zakresie aran acji finansowania AVALLON wspó pracuje z funduszami private equity oraz departamentami bankowoêci inwestycyjnej najwi kszych banków w Polsce; r Wspólnicy AVALLON sà cz onkami Klubu MBI&MBO, utworzonego przez Dresdner Kleinwort Capital oraz Pedersen&Partners, b dàcym aktywnym forum wymiany doêwiadczeƒ na temat polskiego rynku wykupów mened erskich. Serwis internetowy: W ramach promowania rynku wykupów mened erskich w Polsce, AVALLON uruchomi w styczniu 2003 roku internetowy serwis informacyjny poêwi cony tej tematyce. Jest to specjalistyczny wortal finansowy, w którym mo na znaleêç informacje na temat wykupów, zapoznaç si z opiniami ich uczestników, czy te dost pnymi informacjami o przeprowadzonych transakcjach. Konferencje i prezentacje: AVALLON uczestniczy w konferencjach zwiàzanych z tematykà wykupów (min. organizowanych przez Fundacj Rozwoju RachunkowoÊci), jak równie organizowa prezentacje dla osób zainteresowanych tà tematykà (min. dla absolwentów MBA Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego w Warszawie). Poczàwszy od 2003 r. corocznie w odzi AVALLON organizuje konferencj, poêwi conà podsumowaniu sytuacji na rynku wykupów mened erskich w roku minionym. W marcu 2004 r. b dzie mia a miejsce II edycja konferencji pt. Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) w Polsce w roku 2003 (szczegó y NASZ RYNEK KAPITA OWY 9

7 KONFERENCJA nr 2 (158), luty 2004 II Konferencja WYKUPY MENED ERSKIE (MBO, LBO...) W POLSCE W ROKU 2003 ódê, marca 2004 r. Wykupy mened erskie stanowià jeden z najciekawszych obszarów rynku kapita owego. AVALLON Sp. z o.o., pierwszy w Polsce specjalistyczny podmiot dzia ajàcy w obszarze wykupów mened erskich wraz z Wy szà Szko à Humanistyczno Ekonomicznà w odzi, zapraszajà na corocznà konferencj (II edycja) poêwi conà tej tematyce. Konferencja stworzy okazj dla wszystkich mened erów rozwa ajàcych realizacj transakcji wykupu, do zapoznania si z doêwiadczeniami osób, które w tego typu przedsi wzi ciach uczestniczy y, zarówno po stronie nabywajàcych, jak i sprzedajàcych czy finansujàcych. Ubieg oroczna konferencja, zorganizowana w lutego 2003 r. i podsumowujàca wydarzenia na rynku wykupów w roku 2002, okaza a si du ym wydarzeniem. AVAL- LON i WSHE goêcili ponad 150 przedstawicieli przedsi biorstw paƒstwowych, spó ek, banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz instytucji naukowych zainteresowanych rynkiem wykupów. Tematem wiodàcym I Konferencji, oprócz podsumowania wydarzeƒ w roku 2002, by a kwestia przebiegu i konstrukcji transakcji MBO oraz sposobów ich finansowania. Idea Konferencji r Podsumowanie sytuacji w 2003 r. w obszarze wykupów mened erskich i pracowniczych; r Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praktycznych aspektów mo liwoêci realizacji wykupów. r drugim dniu Konferencji prezentowane b dà warsztaty robocze poêwi cone relacjom pomi dzy grupà mened erskà a partnerem kapita owym. W warsztatach wezmà udzia przedstawiciele czo owych funduszy private equity/venture capital dzia ajàcych w Polsce; r Spotkanie i prezentacja podmiotów dzia ajàcych w obszarze wykupów (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerski, doradcy, zarzàdy spó ek); r Wymiana doêwiadczeƒ wêród podmiotów uczestniczàcych na rynku wykupów. Konferencja jest najwi kszym wydarzeniem na rynku wykupów mened erskich i mened ersko pracowniczych w Polsce. Pragniemy promowaç zarówno aktywne zarzàdy i przejrzyste procesy wykupów, jak równie tworzenie polskiego kapita u. Patronaty Honorowy patronat nad tegorocznà Konferencjà objà : Marsza ek Województwa ódzkiego Pan Mieczys aw Teodorczyk zaê patronami medialnymi sà: RZECZPOSPOLITA, Gazeta Gie dy PARKIET oraz miesi cznik Nasz Rynek Kapita owy. Szczegó owe informacje na temat Konferencji dost pne sà w nowym wortalu finansowym poêwi conym wykupom mened erskim Program Konferencji DZIE 1 11 marca 2004 r. 09:30 10:00 Recepcja I. WPROWADZENIE (10:00 10:30) Powitanie Makary K. Stasiak Kanclerz, Wy sza Szko a Humanistyczno Ekonomiczna w odzi Tomasz Stamirowski Prezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. Kluczowe wydarzenia na rynku wykupów w roku 2003 w Polsce r Zagadnienia konferencji r Otoczenie realizacji wykupów w roku 2003 r Wydarzenia rynkowe r Rok wyjàtkowej szansy, czy poczàtek wzrostu iloêci transakcji MBO? Prowadzenie: Tomasz Stamirowski II. ARAN ACJA FINANSOWANIA BANKOWEGO (10:30 12:00) Skala finansowania wykupów przez banki r Prezentacja wyników ankiety o transakcjach MBO wêród najwi kszych banków w Polsce r PodejÊcie oddzia u a podejêcie centrali do finansowania transakcji MBO r Alternatywy dla finansowania bankowego Prowadzenie: Micha Zawisza Wiceprezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. PodejÊcie banku do projektu wykupu mened erskiego r Finansowanie wykupów przez Bank Zachodni WBK SA r Kluczowe elementy przebiegu wspó pracy r Przyczyny braku akceptacji finansowania projektu r Jak pozyskaç finansowanie bankowe? rady Prowadzenie: Albin Paw owski Dyrektor, Departament Rynków Kapita owych, Bank Zachodni WBK S.A. Panel dyskusyjny Pozyskanie finansowania bankowego r Czy pozyskanie finansowania w roku 2004 b dzie atwiejsze? r Czy wzrasta poziom wiedzy w bankach o transakcjach wykupowych? r Czy wejêcie Polski do UE spowoduje wzrost mo liwo- Êci finansowania transakcji MBO? Uczestnicy: Tomasz Dàbrowski Zast pca Dyrektora, Departament Operacji Kapita owych, Raiffeisen Bank Polska S.A., Monika Karolak Zast pca Dyrektora, Departament Finansowania Strukturalnego, Bank BPH PBK S.A., Alexander Neuber Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapita owych, Pekao S.A., Roman Rynio Zast pca Dyrektora, Departament Finansowania Projektów, BRE Bank S.A., Ilona Wo yniec Dyrektor, Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych, PKO BP S.A. 12:00 12:15 Przerwa 10 NASZ RYNEK KAPITA OWY

8 nr 2 (158), luty 2004 KONFERENCJA III. ASPEKTY PRAWNE KIEDY WYKUPY TWORZÑ PROBLEMY (12:15 13:30) Obszary potencjalnych problemów r Czy otoczenie prawne jest przyjazne dla wykupów? r Rafy prawne przy wykupach? r Wp yw zmian w KSH u atwienie czy komplikacja? Prowadzenie: Wies aw OleÊ Partner, OleÊ&Rodzynkiewicz Kancelaria Prawna Przyk ady problemów przy realizacji wykupów r Umorzenie akcji przyczyny kontrowersji (Stomil Sanok S.A.) r Gdzie tkwi problem? (Hydrobudowa Âlàsk S.A.) Prowadzenie: Maciej Kotlicki Starszy Prawnik, GES- SEL Kancelaria Prawna Panel dyskusyjny Problemy prawne przy realizacji wykupów r Czy mo na uniknàç problemów prawnych? Uczestnicy: Arkadiusz Michaliszyn Doradca Podatkowy, CMS Cameron McKenna, Agata Sobieszek Krzywicka Adwokat, Kancelaria Prawna Agaty Sobieszek Krzywickiej Dariusz Witkowski Dyrektor, Departament Spó ek Publicznych i Finansów KPWiG 13:30 14:15 Przerwa obiadowa IV. PROFIL MENED ERA REALIZUJÑCEGO WYKUP (14: ) Kto realizuje w Polsce wykupy? r Prezentacja klubu MBO r Profil mened erów realizujàcych wykupy r Czy ka dy mo e realizowaç MBO? Prowadzenie: Krzysztof Dàbrowski Researcher, Pedersen&Partners Rynek wykupów w Europie Zachodniej r Wykupy w Europie Zachodniej prezentacja rynku w roku 2003 r Kluczowe czynniki rozwoju rynku Private equity w Europie Zachodniej r Profil mened erów realizujàcych wykupy Prowadzenie: Andrew Burrows Dyrektor, Centrum Badaƒ MBO Nottingham 15:15 15:30 Przerwa V. TRANSAKCJE WYKUPOWE W ROKU 2003 (15: ) Realizacja wykupów mened erskich w Polsce w roku 2003 r Specyfika i struktura wykupu w zale noêci od sprzedajàcego instytucje finansowe czy koniec programu NFI sprzyja wykupom? Skarb Paƒstwa czy prywatyzacje stwarzajà szanse dla realizacji wykupów? rynek publiczny prze om w realizacji transakcji MBO inne obszary: q holdingi czy restrukturyzacje holdingów sà rzeczywistym êród em MBO? q w aêciciele prywatni czy atwo oddajà w adz innym? r Informacja o dost pnych transakcjach Prowadzenie: Tomasz Stamirowski, Robert Wi c awski AVALLON Sp. z o.o. Panel dyskusyjny Spojrzenie na rynek wykupów w Polsce w roku 2003 z ró nych perspektyw Uczestnicy: Longin Graczkowski Prezes Zarzàdu, Koszaliƒskie Przedsi biorstwo Przemys u Drzewnego S.A. Pawe Jagie o Cz onek Zarzàd, Jagie o, Wr biak i Wspólnicy Sp. z o.o. Stanis aw Knaflewski Partner, Enterprise Investors Tadeusz Nowicki Prezes Zarzàdu, Ergis S.A. Urszula Pa aszek Dyrektor, Departament Instytucji Finansowych, Ministerstwo Skarbu Paƒstwa Ireneusz Sitarski Cz onek Zarzàdu, Impexmetal S.A. VI. PODSUMOWANIE (17:25 17:30) Podsumowanie Micha Zawisza Wiceprezes Zarzàdu, AVALLON Sp. z o.o. 17:30 18:30 Uroczysty koktajl w patio WSHE od 20:00 Spotkanie wieczorne w ódzkim Klubie Biznesu (ul. Piotrkowska 85) Dla uczestników Konferencji jest zarezerwowany ódzki Klub Biznesu dla spotkaƒ w mniej oficjalnej atmosferze DZIE 2 12 marca 2004 r. I. PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKANIA FINAN- SOWANIA (9:15 14:00) 09:15 14:15 Wspó praca z funduszem Venture Capital oraz inwestorem bran owym r Studium przypadków wraz z komentarzem przedstawicieli podmiotów finansujàcych. Prowadzenie: Tomasz Stamirowski, Robert Wi c awski, Micha Zawisza AVALLON Sp. z o.o. Zaproszeni goêcie: Andrzej Bartos Partner, Dresdner Kleinwort Capital Robert Bo yk Partner, AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. Piotr Kalaman Dyrektor Generalny, Caresbac Polska S.A. Stanis aw Knaflewski Partner, Enterprise Investors Jacek Korpa a Partner, DGB Eastern Europe II Piotr Misztal Partner, Riverside Gabriel Osiewa a Dyrektor Finansowy, Instytut Post powania Twórczego Sp. z o.o. Przemek Szczepaƒski Investment Director, Mezzanine Management (Poland) Sp. z o.o. 09:15 10:30 Rozpocz cie prac nad wykupem 10:30 10:45 Przerwa 10:45 12:15 Pozyskanie partnera kapita owego 12:15 12:30 Przerwa 12:30 14:00 Wspó praca w okresie inwestycji i wyj- Êcie partnera kapita owego z inwestycji od 14:00 Obiad NASZ RYNEK KAPITA OWY 11

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BBI Capital NFI S.A.

BBI Capital NFI S.A. BBI Capital NFI S.A. Inwestujemy w innowacje Praktyczne aspekty współpracy z funduszem VC Piotr Sławski Poznań 22.09.2007r. Kim jesteśmy? Grupa inwestycyjna powołana do życia w latach 90-tych przez zaprzyjaźnionych

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Mianuj i zarabiaj (zwany dalej Programem ) I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy Przykładowe analizy Przykładowe analizy Wynagrodzenia w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 oraz pozostałych spółkach Wśród spółek zaliczanych do głównych indeksów giełdowych najwyższe

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 Ewelina Łagoda, Prawnik Investment Support Konferencja ICT Wielkopolska Poznań, 27 października 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Trendy i dynamika rynku PPP w Polsce 2.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo