PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c."

Transkrypt

1 KONSTRUKTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c. S e b a s t i a n P i e t r a s, T o m a s z S i e k i e r a h t t p : / / w w w. p p k o n s t r u k t o r. p l Ruda ŚL ul. Kubiny 5/2 tel: , NIP Nr konta bankowego PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU CIEPŁEJ SIENI DLA KARETEK NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA O PRZEDSIONEK DLA KARETEK NAD ISTNIEJĄCYM PODJAZDEM DLA SAMOCHODÓW POGOTWIA RATUNKOWEGO ORAZ WYBURZENIE CZĘŚCI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DECYZJA NR 163/09 Z 18 LUTEGO 2009R Lokalizacja: TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA DZ.NR: 1241/12 Inwestor: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY IM.DR B.HAGERA UL. PYSKOWICKA TARNOWSKIE GÓRY Branża - konstrukcja Projektował: mgr inż. Tomasz Siekiera Uprawnienia nr SLK/1880/PWOK/07 Członek ŚOIIB nr SLK/BO/5204/08 inż. Sebastian Pietras Uprawnienia nr 568/02 Członek ŚOIIB nr SLK/BO/2824/01 Ruda Śląska, styczeń 2014r.

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr.156 poz r tekst jednolity z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 4 oświadczam o sporządzeniu projektu pt.: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU CIEPŁEJ SIENI DLA KARETEK NA ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA O PRZEDSIONEK DLA KARETEK NAD ISTNIEJĄCYM PODJAZDEM DLA SAMOCHODÓW POGOTWIA RATUNKOWEGO ORAZ WYBURZENIE CZĘŚCI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DECYZJA NR 163/09 Z 18 LUTEGO 2009R Lokalizacja: TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA DZ.NR: 1241/12 Inwestor: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY IM.DR B.HAGERA UL. PYSKOWICKA TARNOWSKIE GÓRY zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PODPISY Ruda Śląska, styczeń 2014r. 2

3 Zawartość projektu: I PROJEKT BUDOWLANY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny 3. Warunki gruntowe 4. Opinia geotechniczna 5. Podstawy prawne prowadzenia robót 6. Wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia statyczne 9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia II SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Uprawnienia projektanta + przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2. Rzut fundamentów K Rzut przyziemia K Rzut konstrukcji zadaszenia K Przekrój 1-1 K Detale K Schematy montażowe K-06 3

4 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku szpitala wielospecjalistycznego o przedsionek dla karetek pogotowia ratunkowego nad istniejącym podjazdem/rampą dla samochodów. Wymiary przedsionka dla karetek: 17,03 x 46,30 wys. 5,75 m. Dach jednospadowy, płaski, nachylenie połaci 5%. 1.2 Podstawa prawna a) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133), c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129/97, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U.91 poz.811 z dnia 11czerwca 2002r), d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami), e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003), f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz rok 2003), g) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy h) Wizje lokalne. i) Polskie Normy: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 4

5 PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 2. OPIS TECHNICZNY Fundamenty Stopy fundamentowe żelbetowe posadowione 1,0m poniżej terenu. Stopy prostokątne o zróżnicowanych wymiarach w rzucie: 180x50cm, 50x45cm, 80x45cm, 155x45cm. Stopy o wysokości 40cm. Zbrojenie główne ø 12/200 układane krzyżowo. Beton klasy C20/25 i stali klasy A-IIIN (RB500W). Trzon fundamentowy o wymiarach 25x25cm. Zbrojenie główne 4ø16, stal klasy AIIIN (RB500W), strzemiona ø6/200, stal AI (St3S). Beton klasy C20/25. Konstrukcja stalowa zadaszenia Konstrukcję nośną wiaty stanowią ramy stalowe w rozstawie osiowym co 4,0 m. i 5,25m. Słupy i rygle ram wykonane są z profili walcowanych HEA 160 ze stali S235. Płatwie z profilu C200, stal S355. Ramy i płatwie skręcane śrubami M16. Słupy stalowe ram osadzone są do stopy fundamentowej za pomocą 2 kotwi wklejanych HILTI HIT-HY mm. Minimalna długość osadzenia kotwi wynosi 250mm. Alternatywnie mogą być kotwy wklejane HVA-HAS-R. Do rygla ramy będą mocowane stalowe płatwie dachowe C200 w rozstawie około 1,54m. do których mocowane będzie pokrycie dachu. Obiekt stężony jest w poziomie dachu pomiędzy skrajnymi płatwiami krzyżulcami dachowymi wykonanymi z prętów 12 mm oraz w pionie krzyżulcami ściennymi zaprojektowanymi z prętów 20 mm. Konstrukcja stalowa rampy Konstrukcję stalowej rampy stanowią belki główne wykonane z C180 mocowane do słupów głównych zadaszenia HEA160. Belki stężone między sobą profilami C180 w rozstawie co około 1,0m. Całość spawana spoinami pachwinowymi i czołowymi 4mm, lub spoina maksymalnie grubości 0,7 grubości cieńszego łączonego elementu. Konstrukcja przekryta blachą ryflowaną grub.4mm. 5

6 3. WARUNKI GRUNTOWE Dla określenia warunków geotechnicznych posadowienia fundamentu projektowanego przedsionka wykonano wykop kontrolny gł. 2m, stwierdzono piasek, piasek warstwowany gliną. Oraz ruchome lustro wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku. Zaleca się wykonanie drenażu fundamentów z uwagi na zmienność poziomu lustra wody. Na podstawie wykopu przyjęto I kategorię geotechniczną. Warunki posadowienia budynku proste. Jeżeli podczas budowy wystąpią inne niż przyjęte warunki gruntowe należy zaadoptować fundamenty do zaistniałych warunków. 4. OPINIA GEOTECHNICZNA 1) Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej Istniejące warunki posadowienia rozpatrywanego terenu zaliczono do prostych warunków gruntowych. Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną 2) Zaprojektowaniu odwodnień budowlanych Nie dotyczy 3) Przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych Nie dotyczy 4) Zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających Nie dotyczy 5) Określeniu nośności przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego Nośność podłoża została określona na podstawie wykopu kontrolnego i obliczeń. 6) Ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi Projektowany obiekt nie będzie oddziaływał z obiektami sąsiadującymi. Oddziaływanie obiektu na grunt jest niewielkie. 7) Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów. Nie dotyczy 8) Wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów i nasypów. Nie dotyczy 9) Ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. 6

7 Nie dotyczy 10) Ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. Nie dotyczy 5. PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA ROBÓT W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać postanowień zawartych w : a) Przepisy prawa budowlanego z dnia (Dz.U. Nr 207 poz.2016 z dnia ), b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690), d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 rok 2003), e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz rok 2003), 6. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRYKCYJNYCH Dokumentacja. Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny obejmujący opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, wstępne wykazy stali. Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji. Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. 7

8 Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót. Projekt montażu. Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych. Dokumentację kontroli jakości. Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: Deklarację zgodności wg PN-EN Materiały. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN i PN-H lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a w szczególności: Wyroby hutnicze wg PN-H Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 Śruby zwykła wg PN-M Śruby sprężające wg PN-M potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. Tolerancje wytwarzania. Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4. Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. Spawanie. Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M i PN-M Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M

9 Wymagane długości badanych odcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M Spoiny badać zgodnie z PN-87/M i PN-78/M Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza. W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -5 0 C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +5 0 C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). Połączenia śrubowe. Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt PN-B-06200:1997. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. Dostawa betonu. Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6 8 powinna być wiadomego pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie. Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalną należy uważać zawartość cementu 280 kg/m 3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4. Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być 9

10 pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się składać z materiałów krzemowych, posegregowanych i przepłukanych wodą, wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej. Dodatki do betonu stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do betonu uzgodnić z projektantami. Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty. Wylewanie betonu. Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych. Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzna. Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań przechowywać w identycznych warunkach, w jakim dojrzewa beton w konstrukcji. Na łączonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni. Dojrzewanie betonu. Przed rozebraniem szalowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich metod. polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od Powinna być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać W szczególności w porze podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą pielęgnację wylewek betonowych. Tolerancje. 10

11 Wymiar poprzeczny elementów pionowych Pion słupów na wysokości kondygnacji 5 mm. 2 mm. 7. UWAGI KOŃCOWE Konstrukcja zadaszenia nie może być obciążana dodatkowym obciążeniem nie przewidzianym w projekcie. Na podstawie projektu budowlanego należy opracować projekt wykonawczy zawierający niezbędne rysunki wykonawcze. Projekt wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez projektanta który opracował projekt budowlany. Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie montażu i wykonawstwie ustalone zostaną z kierownikiem budowy przy akceptacji Inwestora i uwidocznione w karcie zmian, oraz uzgodnione pisemnie z projektantem. Projektant zastrzega sobie prawa autorskie projektu. Gdy grubość pokrywy śnieżnej na dachu przekroczy 25cm dach należy bezwzględnie odśnieżyć. 11

12 7. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE PROJEKT BUDOWLANY Rama główna zadaszenia RAMA Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m f k d Obc. obl. kn/m 1. Płyta warstwowa (na płatwiach stalowych) o 0,80 1, ,04 grubości 0,55 mm szer.400 cm [0,200kN/m2 4,00m] 2. obciążenie technologiczne 0,40 1, ,44 3. Maksymalne obciążenie dachu niższego wg PN- 5,26 1,50 0,00 7,89 80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kn/m2, C4=1,460) szer.400 cm [1,314kN/m2 4,00m] : 6, ,37 Tablica 2. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m f k d Obc. obl. kn/m 1. Obciążenie wiatrem ściany nawietrznej wg PN-B- 1,06 1,50 0,00 1, :1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=h=4,0 m, -> Ce=0,70, budowla zamknięta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,6 m, L=17,0 m -> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) szer.4,00 m [0,265kN/m2 4,00m] 2. Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej -1,36 1,50 0,00-2,04 dachu jednospadowego wg PN-B :1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=h=4,0 m, -> Ce=0,70, budowla zamknięta, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,6 m, L=17,0 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) szer.400 cm [-0,340kN/m2 4,00m] : -0, ,45 Widok konstrukcji Dane - Profile Nazwa przekroju Lista prętów AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) IZ (cm4) 12

13 HEA 160 1do3 38,770 27,960 9,752 10, , ,573 Dane - Pręty Pręt Węzeł 1 Węzeł 2 Przekrój Materiał Długość (m) Gamm a (Deg) Typ HEA 160 STAL 4,80 0,0 Pręt ramy HEA 160 STAL 4,60 0,0 Pręt ramy HEA 160 STAL 5,00 0,0 Pręt ramy Przemieszczenia - Wartości - Przypadki: 1do7 Węzeł/Przypadek UX (cm) UZ (cm) RY (Rad) 1/ 1 0,0 0,0 0,0 1/ 2 0,0 0,0-0,000 1/ 3 0,0 0,0-0,001 1/ 4 0,0 0,0 0,008 1/ 5 (K) 0,0 0,0-0,002 1/ 6 (K) 0,0 0,0 0,009 1/ 7 (K) 0,0 0,0-0,001 2/ 1 0,0 0,0 0,0 2/ 2 0,0-0,0 0,001 2/ 3 0,1-0,0 0,003 2/ 4 2,5 0,0 0,000 2/ 5 (K) 0,1-0,0 0,005 2/ 6 (K) 3,3-0,0 0,005 2/ 7 (K) 0,1-0,0 0,003 3/ 1 0,0 0,0 0,0 3/ 2 0,0-0,0-0,001 3/ 3 0,1-0,0-0,003 3/ 4 2,5 0,0 0,002 3/ 5 (K) 0,1-0,0-0,004 3/ 6 (K) 3,3-0,0-0,001 3/ 7 (K) 0,1-0,0-0,003 4/ 1 0,0 0,0 0,0 4/ 2 0,0 0,0 0,000 4/ 3 0,0 0,0 0,001 4/ 4 0,0 0,0 0,006 4/ 5 (K) 0,0 0,0 0,003 4/ 6 (K) 0,0 0,0 0,011 4/ 7 (K) 0,0 0,0 0,002 Reakcje - Wartości w układzie globalnym - Przypadki: 1do7 Węzeł/Przypadek FX (kn) FZ (kn) MY (knm) 1/ 1 0,0 0,0 0,0 1/ 2 0,25 2,76 0,0 1/ 3 1,11 12,11-0,00 1/ 4-4,03-5,79-0,00 1/ 5 (K) 1,94 21,20-0,00 1/ 6 (K) -3,30 13,68-0,00 1/ 7 (K) 1,36 14,87-0,00 4/ 1 0,0 0,0 0,0 4/ 2-0,25 2,76-0,00 4/ 3-1,11 12,11 0,00 4/ 4-1,06-0,48-0,00 4/ 5 (K) -1,94 21,20 0,00 13

14 4/ 6 (K) -3,31 20,58-0,00 4/ 7 (K) -1,36 14,87 0,00 Przypadek 1 ciężar własny Suma całkowita 0,0 0,0 0,0 Suma reakcji 0,0 0,0 0,0 Suma sił 0,0 0,0 0,0 Weryfikacja 0,0 0,0 0,0 Precyzja 0,0 0,0 Przypadek 2 stałe Suma całkowita -0,00 5,53-0,00 Suma reakcji -0,00 5,53-12,71 Suma sił 0,00-5,53 12,71 Weryfikacja -0,00 0,0-0,00 Precyzja 0,0 1,00393e- 030 Przypadek 3 śnieg Suma całkowita -0,00 24,22 0,00 Suma reakcji -0,00 24,22-55,70 Suma sił 0,0-24,22 55,70 Weryfikacja -0,00-0,00-0,00 Precyzja 3,91859e ,09194e- 030 Przypadek 4 wiatr Suma całkowita -5,09-6,26-0,00 Suma reakcji -5,09-6,26 2,19 Suma sił 5,09 6,26-2,19 Weryfikacja -0,00-0,00-0,00 Precyzja 2,66558e ,83712e- 024 Przypadek 5 (K) KOMB1 Suma całkowita -0,00 42,41 0,00 Suma reakcji -0,00 42,41-97,53 Suma sił 0,00-42,41 97,53 Weryfikacja -0,00-0,00-0,00 Precyzja 5,87789e ,74222e- 030 Przypadek 6 (K) KOMB2 Suma całkowita -6,61 34,27-0,00 Suma reakcji -6,61 34,27-94,69 Suma sił 6,61-34,27 94,69 Weryfikacja -0,00-0,00-0,00 Precyzja 4,05304e ,38826e- 024 Przypadek 7 (K) KOMB3 Suma całkowita -0,00 29,74 0,00 Suma reakcji -0,00 29,74-68,41 Suma sił 0,00-29,74 68,41 Weryfikacja -0,00-0,00-0,00 Precyzja 3,91859e ,09586e- 030 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA1 ciężar własny ciężar własny Statyka liniowa 14

15 2 STA1 stałe stałe Statyka liniowa 3 STA3 śnieg śnieg Statyka liniowa 4 SN2 wiatr wiatr Statyka liniowa 5 KOMB1 ciężar własny Kombinacja liniowa 6 KOMB2 wiatr Kombinacja liniowa 7 KOMB3 wiatr Kombinacja liniowa Weryfikacja prętów stalowych PRĘT: 1 Pręt_1 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 4.80 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.50 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160 h=15.2 cm b=16.0 cm Ay= cm2 Az=9.120 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Nrc = kn Mry = kn*m Mry_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 0.00 La_L = 0.66 Nw = kn fi L = 0.95 Ld = 4.80 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 4.80 m Lambda_y = 0.87 Lz = 4.80 m Lambda_z = 1.43 Lwy = 4.80 m Ncr y = kn Lwz = 4.80 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.74 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = = 0.28 < Delta z = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.02 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.9 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 uz = 0.3 cm < uz max = L/ = 1.9 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Przemieszczenia vx = 0.1 cm < vx max = L/ = 3.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.2 cm Zweryfikowano Zweryfikowano Zweryfikowano Zweryfikowano 15

16 Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Profil poprawny!!! PRĘT: 2 Pręt ramy_2 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 2.30 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.50 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160 h=15.2 cm b=16.0 cm Ay= cm2 Az=9.120 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 1.94 kn My = kn*m Nrc = kn Mry = kn*m Mry_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 0.00 La_L = 0.86 Nw = kn fi L = 0.86 Ld = 4.60 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 4.60 m Lambda_y = 0.83 Lz = 4.60 m Lambda_z = 1.37 Lwy = 4.60 m Ncr y = kn Lwz = 4.60 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.76 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = = 0.37 < Delta z = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.8 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 uz = 0.6 cm < uz max = L/ = 1.8 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Zweryfikowano Zweryfikowano Przemieszczenia vx = 0.0 cm < vx max = L/ = 3.1 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.1 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Profil poprawny!!! PRĘT: 3 Pręt ramy_3 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: 16

17 Decydujący przypadek obciążenia: 6 KOMB2 (1+2)*1.10+3*1.50+4*1.30 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160 h=15.2 cm b=16.0 cm Ay= cm2 Az=9.120 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Nrc = kn Mry = kn*m Mry_v = kn*m Vz = 3.31 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 0.00 La_L = 0.68 Nw = kn fi L = 0.95 Ld = 5.00 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 5.00 m Lambda_y = 0.90 Lz = 5.00 m Lambda_z = 1.49 Lwy = 5.00 m Ncr y = kn Lwz = 5.00 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.71 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = = 0.44 < Delta z = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.03 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 2.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 uz = 0.3 cm < uz max = L/ = 2.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Zweryfikowano Zweryfikowano Przemieszczenia vx = 0.1 cm < vx max = L/ = 3.3 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.3 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 (1+2+3)*1.00 Profil poprawny!!! 17

18 Płatwie Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m f k d Obc. obl. kn/m 1. Blacha falista (na płatwiach stalowych) o grubości 0,31 1, ,34 0,55 mm szer.155 cm [0,200kN/m2 1,55m] 2. obciążenie technologiczne 0,15 1, ,17 3. Maksymalne obciążenie dachu niższego wg PN- 2,04 1,50 0,00 3,06 80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kn/m2, C4=1,460) szer.155 cm [1,314kN/m2 1,55m] : 2,50 1, ,57 SCHEMAT BELKI A B 5,25 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15) Schemat statyczny: 3,57 3,57 A B 5,25 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: A B 9,37 12,30 9,37 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIAROWANIE WG PN-90/B y x x y Przekrój: C 200 A v = 17,0 cm 2, m = 25,3 kg/m J x = 1910 cm 4, J y = 148 cm 4, J = 9400 cm 6, J = 12,5 cm 4, W x = 191 cm 3 Stal: 18G2 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 1 M R = 43,69 knm 18

19 - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 300,73 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 2,63 m Współczynnik zwichrzenia L = 0,359 Moment maksymalny M max = 12,30 knm (52) M max / ( L M R ) = 0,783 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 9,37 kn (53) V max / V R = 0,031 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = 9,37 kn < V o = 0,3 V R = 90,22 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 2,63 m Ugięcie maksymalne f k,max = 7,84 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 350 = 15,00 mm f k,max = 7,84 mm < f gr = 15,00 mm Belka policzkowa rampy stalowej SCHEMAT BELKI A B 5,30 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15) Schemat statyczny: 2,50 2,50 A B 5,30 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: A B 6,63 8,78 6,62 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIAROWANIE WG PN-90/B y x x y 19

20 Przekrój: C 180 A v = 14,4 cm 2, m = 22,0 kg/m J x = 1350 cm 4, J y = 114 cm 4, J = 5770 cm 6, J = 9,97 cm 4, W x = 150 cm 3 Stal: St3 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 1 M R = 24,19 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 179,57 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 2,65 m Współczynnik zwichrzenia L = 0,488 Moment maksymalny M max = 8,78 knm (52) M max / ( L M R ) = 0,743 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 6,63 kn (53) V max / V R = 0,037 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = 6,63 kn < V o = 0,3 V R = 53,87 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 2,65 m Ugięcie maksymalne f k,max = 8,07 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 350 = 15,14 mm f k,max = 8,07 mm < f gr = 15,14 mm Stopy fundamentowe 50x45x40cm DANE: H=0,40-0, ,13 0,25 L = 0,50 0,13 4 0,25 0,20 B = 0,45 3 V = 0,09 m 3 Opis fundamentu : Typ: stopa prostopadłościenna Wymiary: B = 0,45 m L = 0,50 m H = 0,40 m B s = 0,25 m L s = 0,25 m e B = -0,10 m e L = 0,00 m 20

21 Posadowienie fundamentu: D = 1,10 m D min = 1,10 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] -1,10 0,00 z Piaski średnie 2,00 N nazwa gruntu h [m] nawodn (n) o f,min f,max (r) u [ o ] (r) c u M 0 M [kpa] r iona [t/m 3 ] [kpa] [kpa] 1 Piaski średnie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,30 0, Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn] T B [kn] M B [knm] T L [kn] M L [knm] e [kpa] e [kpa/m] r 1 całkowite 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: C20/25 (B25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 85 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku ( =1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1,20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = 110,4 kn N r = 26,1 kn < m Q fn = 89,4 kn (29,19% ) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 21

22 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 12,5 kn T r = 0,0 kn < m Q ft = 9,0 kn (0,00% ) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje moment wywracający M ob,2-3 = 0,00 knm, moment utrzymujący M ub,2-3 = 7,64 knm M o = 0,00 knm < m M u = 5,5 knm (0,00% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtórne s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,03 cm s = 0,03 cm < s dop = 1,00 cm (2,73% ) Naprężenia: Nr typ 1 [kpa] 2 [kpa] 3 [kpa] 4 [kpa] C [m] C/C' a L [m] a P [m] 1 C 234, ,3 0,00 0,02 0,45 0,45 1*) C 231, ,2 0,02 0,08 0,43 0,43 Nośność pionowa podłoża: w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej Nr N [kn] Q fn [kn] m N [% ] z [m] N [kn] Q fn [kn] m N [% ] 1 26,1 110,4 0,24 29,2 0,00 26,1 110,4 0,24 29,2 Nośność pozioma podłoża: w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsłabszej Nr N [kn] T [kn] Q ft [kn] m T [% ] z [m] N [kn] T [kn] Q ft [kn] m T [% ] 1 25,0 0,0 12,5 0,00 0,0 0,00 25,0 0,0 12,5 0,00 0,0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku B: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne A s = 0,15 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 3 prętów 12 mm o A s = 3,39 cm 2 Wzdłuż boku L: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne A s = 0,12 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 3 prętów 12 mm o A s = 3,39 cm 2 Przyjęto zbrojenie krzyżowe 12 mm/200mm. Analogicznie należy zazbroić pozostałe stopy 22

23 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót - roboty ziemne prowadzone mechanicznie, - betonacja i zbrojenie fundamentów - montaż konstrukcji stalowej (scalanie na budowie przy użyciu dźwigu oraz z rusztowań montaż słupów, rygli, wiązarów). - montaż blachy trapezowej - prace malarskie - prace spawalnicze - prace mechanicznie Wykaz istniejących obiektów w rejonie prowadzonych robót - droga publiczna - zabudowa przemysłowa w niedalekiej odległości hale firmy Restyl Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie zdrowia pracowników - roboty ziemne - prace na wysokości montażu konstrukcji hali - prace mechaniczne (cięcie, spawanie) - prace prowadzone w pobliżu dźwigu Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: -szkolenia wstępne -szkolenia okresowe Szkolenie te przeprowadzane są w oparciu o program poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenie wstępne ogólne ( instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy,w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 23

24 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż 3lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowiązków. Wytyczne BHP prowadzenia robót (wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót) Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania, oraz instruktaż z podziałem czynności dla poszczególnych pracowników brygady ustali dozór wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. a) Transport, załadunek i wyładunek elementów konstrukcyjnych powinien być wykonywany za pomocą linek atestacyjnych oraz zawiesi jednocięgnowych i dwucięgnowych (wg PN-M i PN-M-84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu. b) Przed przystąpieniem do prac brygada musi być zapoznana z warunkami pracy i niniejszym projektem. Należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401). 24

25 c) Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieści tablice informacyjną, tablicę wjazdu na teren budowy d) na placu budowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracowników do szatni, ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umieścić apteczkę pierwszej pomocy. e) Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia (sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń f) miejsce pracy dźwigu samojezdnego powinno być oznakowane tablicami zakazującymi wstęp osobom nieupoważnionych, g) stanowiska dźwigu, potrzebne wysięgi, maksymalne ciężary elementów itp. Muszą być szczegółowo określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ciężar żadnego z elementów nie może być większy niż wyznaczony w projekcie technologii robót, h) Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokości muszą być wyposażeni w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linkę bezpieczeństwa należy zapinać do elementów znajdujących się powyżej osoby asekurowanej. i) Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Opracował: mgr inż. Tomasz Siekiera 25

26 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO + PRZYNALEŻNOŚĆ DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 26

27 Zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: SLK-G1D-D93-DBM * Pan Sebastian Pietras o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2824/01 adres zamieszkania ul. Kubiny 5a/16, Ruda Śląska jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu roku przez: Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) * Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 27

28 28

29 29

30 30

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW S t r o n a 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr.156 poz. 1118 2006r tekst jednolity z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 4 oświadczam o sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY opracowanie: nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast Schemat klatki schodowej Ciężar pokrycia dachu Obciążenie Obc. char. [kn/m 2 ] γ f (max.) γ f (min.) Obc. obl. max. [kn/m 2 ] Obc. obl. min. [kn/m 2 ] Folia dachowa (przyjęto ciężar 2,5 kg/m 2 ) 0,03 1,2

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v 3. WYMIAROWANIE SPIS TREŚCI 3. WYMIAROWANIE...1 SPIS TREŚCI...1 3.1. ZESTAWIENIE OBCIĄśEŃ NA RAMY STALOWE R-1 I R-2...2 3.2. RAMA R-1...3 3.2.1. SIŁY PRZEKROJOWE...3 3.2.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI 1. METRYKA PROJEKTU TEMAT: PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI OBIEKT: STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW PŁASZÓW ADRES:

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Zakres: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne OBIEKT: INWESTOR: Wojewódzka Stacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY

ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY KONSTRUKCJE ZADASZEŃ I PAWILONÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO PROJEKT ZAMIENNY INWESTOR: URZĄD GMINY WYSZKÓW ADRES: WYSZKÓW, ul. Dworcowa AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCJI: BIURO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ TEMAT: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ INWESTOR: REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ ADRES INWESTORA: ADRES BUDOWY: UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ UL. RYCERSKA

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3 SPIS TREŚCI 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU..... PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW.... 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.... 7. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.... 3 8. WYMIAROWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski

m. Czeremcha numer działki: 1207 Gmina CZEREMCHA ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha powiat hajnowski KOINSTAL ul. Mydlarska 1 21-560 Międzyrzec Podlaski PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: BUDOWA WIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZEREMCHA Technologia Separator aerozoli przykrycie reaktora Typ 14/24/H5,5 m. Czeremcha

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo