Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015"

Transkrypt

1 Krakowskie Sympozjum HTA/MA czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty

2 Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji publicznej Karolina Skóra: Przewidywalność decyzji refundacyjnych w Polsce wyniki najnowszych analiz Instytutu Arcana 3 4 Izabela Pieniążek: Główne powody negatywnych rekomendacji AOTMiT 5 Agnieszka Żyła: Overall survival (OS) vs progression-free survival (PFS) w onkologii 6 Barbara Jaworska-Łuczak: Nanotechnologia obecna pozycja w UE 7 Marcin Pieklak: Wykorzystanie danych z Early Access Program (EAP) w procesie refundacyjnym Mateusz Nikodem: MCDA jako metoda ewaluacji korzyści i ryzyka w stosowaniu technologii medycznych na podstawie rezultatów projektu PROTECT Krzysztof Kopeć: Analizy HTA - perspektywa uczestników procesu refundacyjnego. Planowane zmiany w zakresie analiz Norbert Wilk: Użyteczność obligatoryjnych analiz HTA w podejmowaniu decyzji refundacyjnych - propozycje zmian w kontekście wymagań krajów CEE Karina Jahnz-Różyk: Wykorzystanie danych rzeczywistych oraz stan rejestrów medycznych w Polsce Katarzyna Piotrowska: Tworzenie rejestrów medycznych aspekty prawne 15 Mariusz Olejniczak: Wykorzystanie danych z systemu opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych feasiblity jako przykład procesu Marcin Lenarczyk: Ustawa o SIM i konsekwencje jej wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i organizacji dla podmiotów leczniczych Jeff Stonadge: NICE MTEP process. Lessons learned from a successful submission 18 Wojciech Szefke: Ograniczenia w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań w medycynie możliwe rozwiązania problemów Paweł Nawara: Znaczenie zasad rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej dla działań MA po wprowadzeniu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej Zbigniew Siudak: Szkoły Serca jako nowatorski program prewencji wtórnej u pacjentów po zawale serca na podstawie współpracy polsko norweskiej Notki biograficzne autorów 22 2

3 Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji publicznej Jakub Adamski Nie ulega wątpliwości, iż przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, regulujące zasady prowadzenia spraw przez organy administracji publicznej i prawa osób biorących w nim udział, przestają odpowiadać potrzebom naszych czasów. Nie jest to również szczególnie zaskakujące, mając na uwadze, iż ustawa pochodzi z 1960 r. i jest zdecydowanie najrzadziej nowelizowanym kodeksem postępowania. Anachronizmy tej procedury ujawniają się najbardziej w sprawach przedsiębiorców, ze względu na ich złożoność i często znaczące skutki finansowe, zarówno dla uczestników, jak i dla państwa. Tak też jest w przypadku spraw o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobów medycznych (np. ograniczony rzeczywisty udział stron w postępowaniu, ograniczenia procedur w zakresie informowania wnioskodawców, brak pewności co do stosowania prawa). Obecnie jednak istnieje znacząca szansa, że wiatr zmian dotknie również postępowania administracyjnego za sprawą procedowanego przez rząd projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Projekt ten oprócz przepisów odnoszących się do samej działalności gospodarczej ma szansę wprowadzić małą rewolucję w relacjach przedsiębiorców i organów administracji publicznej. Kierunek wprowadzanych zmian inspirowany jest prawem Unii Europejskiej nakazującym Polsce upraszczać procedury administracyjne w stosunku do przedsiębiorców. Również dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska znowu poszukuje wzorców dla swoich przepisów w dobrych praktykach innych państw oraz Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjętym w 2001 r. przez Parlament Unii Europejskiej. Co jednak jeszcze bardziej interesujące, wiele z zawartych w projekcie zasad i postanowień szczególnych, zostało w nim zamieszczonych, nie jako zupełnie nowe pomysły, a raczej jak Minister Gospodarki sam podkreśla w uzasadnieniu do projektu jako konkretyzacja zasad konstytucyjnych, które już zostały wypracowane przez polską doktrynę i orzecznictwo. Powyższe uwagi skłaniają do postawienia pewnych pytań jak wygląda pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym, jak powinna wyglądać, i czemu tam jeszcze nie dotarliśmy? 3

4 Przewidywalność decyzji refundacyjnych w Polsce wyniki najnowszych analiz Instytutu Arcana Karolina Skóra Od 2013 roku w ramach cyklicznych analiz typu PREDECIZER TM Instytut Arcana szczegółowo przygląda się działaniom decydenta w zakresie podejmowania decyzji refundacyjnych. W ramach projektu zidentyfikowano wszystkie procesy refundacyjne od 1 stycznia 2012 roku (wejście w życie ustawy refundacyjnej). Cyklicznie porównujemy stanowiska Rady Przejrzystości z rekomendacjami Prezesa AOTMiT oraz rekomendacje Prezesa AOTMiT z decyzjami Ministra Zdrowia. Jednym z ciekawszych wątków niniejszych analiz jest wartość współczynnika korelacji pomiędzy opiniami organów doradczych na poszczególnych etapach oceny wniosku z decyzją refundacyjną Ministra Zdrowia. Ponadto w ramach projektu pokazujemy zmiany w czasie, a więc jak zmieniają się powyższe zależności w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia refundacyjnego. Na tym etapie PREDECIZER TM jest spojrzeniem na zasadzie pewnego przesiewu, polegającego na monitorowaniu procesów decyzyjnych i ich ograniczonej analizy pod kątem czasu trwania poszczególnych etapów oraz charakteru rekomendacji i decyzji refundacyjnych. Drugi poziom to szczegółowa analiza dokumentacji procesów decyzyjnych dla wybranych parametrów, które w danej sytuacji zostały uznane za szczególnie istotne. W ten sposób opracowywane jest uzasadnione oczekiwanie, czyli wynikające z dotychczasowej praktyki decydenta rozstrzygnięcie danego wniosku. Doświadczenie pokazuje, że samo spełnienie kryteriów refundacyjnych nie gwarantuje przewidywalności decyzji jak również ich wewnętrznej spójności, czyli zgodności tych decyzji miedzy sobą pod względem kryteriów. Dopiero założenie, że na takich samych danych powinna zostać podjęta taka sama decyzja daje przewidywalność. Teoretycznie z tych samych lub bardzo podobnych przesłanek nie powinna wynikać odmienna decyzja, a jeśli już tak się zdarzy powinno to być pieczołowicie uzasadnione. Dlaczego tak powinno być? - z czystej chęci uniknięcia potencjalnych zarzutów. Na ten moment rozpoznanie praktyki decyzyjnej w zakresie refundacji jest narzędziem, które daje najlepszą możliwą przewidywalność i wspiera proces ubiegania się o finansowanie ze środków publicznych. 4

5 Główne powody negatywnych rekomendacji Izabela Pieniążek Rekomendacje wydawane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej Agencja) to jeden z kamieni milowych w drodze technologii medycznej do uzyskania refundacji ze środków publicznych. Nie tylko charakter rekomendacji pozytywny bądź negatywny, ale również słabe i mocne strony związane z zastosowaniem technologii medycznej poruszane w rekomendacjach Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji stają się podstawą do dalszych negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną oraz ustalenia warunków finasowania, ostatecznie wpływając na decyzję Ministra Zdrowia o finansowaniu ocenianej interwencji medycznej. Patrząc na rekomendacje Prezesa Agencji dotyczące wniosków o refundację złożonych w 2015 roku i wydanych w związku ze zleceniem MZ zgodnym z art. 35 ust. 1 ust. ref., opublikowanych przed r., w 59% mają one charakter pozytywny. Jest to o 24% mniej rekomendacji pozytywnych wydanych przez Prezesa Agencji niż w całym 2014 roku. Trzeba jednak zauważyć, że spośród rekomendacji pozytywnych aż 75% stanowiły rekomendacje negatywne dla wnioskowanych warunków refundacyjnych, a ich pozytywny charakter wiązał się z dodatkowymi warunkami, które zapewnić powinien wnioskodawca. W celu identyfikacji powodów negatywnych rekomendacji wstępnie przeanalizowano najnowsze (dotyczące wniosków złożonych w 2015 r.) rekomendacje Prezesa Agencji o negatywnych charakterze. Wśród zasadniczych argumentów przemawiających za niefinansowaniem ocenianych technologii medycznych wskazywano: brak wystarczających dowodów naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo we wnioskowanej populacji docelowej, brak kosztowej efektywności, niewielką lub brak dodatkowej korzyści zdrowotnej w stosunku do technologii alternatywnych, znaczący wzrost wydatków płatnika publicznego. W kontekście oceny przedłożonych analiz HTA zgłaszano szereg uwag, które miały wpływ na ogólny charakter rekomendacji. Istotne znaczenie ma zatem analiza negatywnych rekomendacji i płynących z nich zastrzeżeń Agencji do przedstawionych przez wnioskodawcę analiz HTA oraz wniosków wynikających z rekomendacji, gdyż może ona stanowić cenny zbiór przesłanek dla wnioskodawców do wykorzystania w kolejnych submisjach refundacyjnych. 5

6 Overall survival (OS) vs progression-free survival (PFS) w onkologii Agnieszka Żyła Przeżycie całkowite (overall survival, OS) i czas wolny od progresji choroby (progression free survival, PFS) wymieniane są jako klinicznie najistotniejsze punkty końcowe. Z uwagi na specyfikę badań klinicznych ocena skuteczności leczenia w oparciu o każdy z tych punktów niesie ze sobą liczne trudności. W przypadku PFS możemy tu wymienić problemy z różnorodnymi definicjami punktu końcowego (różnice między badaniami), czy też niejednoznacznymi kryteriami stwierdzenia progresji (z poziomu poszczególnych pacjentów). W przypadku OS problemem jest m.in. interpretacja wyników pacjentów zmieniających leczenie po progresji choroby, dłuższy czas trwania badań, czy też mało liczne próby pacjentów (a więc i słaba istotność statystyczna). Będąc świadomym, że nie ma idealnego punktu końcowego, w praktyce do dyspozycji mamy trzy podejścia: analiza w oparciu o OS, analiza w oparciu o PFS, analiza w oparciu o dane dotyczące PFS wraz z wykazaniem, że w danej jednostce chorobowej PFS jest wiarygodnym surogatem dla OS (tzn. daje nam odpowiednią wartość predykcyjną). Przedstawione zostaną rozważania dotyczące wiarygodności poszczególnych podejść wraz z odniesieniami do aktualnych wytycznych oraz praktyki decyzyjnej. 6

7 Nanotechnologia obecna pozycja w UE Barbara Jaworska-Łuczak Nanotechnologia jest stosunkowo młodą dziedziną badań naukowych prowadzonych z wyraźnie zarysowanym celem praktycznym: zastosowania wyników badań do wytwarzania nowych materiałów i urządzeń o nadzwyczajnych, z dzisiejszego punktu widzenia, właściwościach. Obecnie wydaje się jednak, że największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli. Nie istnieją środki techniczne do monitorowania środowiska, w tym środowiska pracy, co do obecności i oddziaływania nanocząstek i nanomateriałów. Brak także odpowiednich przepisów zarówno na szczeblach lokalnych jak i międzynarodowych regulujących kontrolę wytwarzania, użytkowania i utylizowania nanomateriałów. Tylko odpowiednia wiedza na temat nanomateriałów funkcjonalnych umożliwi ich właściwe wykorzystanie, gdyż bez niej wprowadzenie nanomateriałów do szeroko rozumianego środowiska może przynieść więcej szkód niż korzyści. 7

8 Wykorzystanie danych z Early Access Program (EAP) w procesie refundacyjnym Marcin Pieklak Postępowanie refundacyjne w zakresie nowych cząsteczek w ostatnim czasie charakteryzuje się znaczną presją cenową na poszczególnych wnioskodawców. Wiele nowych, potrzebnych z perspektywy polskiego pacjenta terapii rozbija się o ścianę związaną z wpływem na budżet płatnika publicznego. Zjawisko to po części wynika z ograniczonych możliwości finansowych budżetu płatnika publicznego na refundację, który w roku 2015 nie uległ zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych, ale również z braku realizacji postulatów związanych z mierzeniem realnego efektu zdrowotnego, uzyskiwanego dzięki danej terapii. Do tej pory nie zostały uruchomione instrumenty dzielenia ryzyka, które miały uzależniać refundację od ich wykazania. Odpowiedzią na drugą z wspomnianych niewiadomych wydają się być coraz bardziej popularne programy wczesnego dostępu do terapii (Early Access Program, EAP). Ideą tych programów jest objęcie terapią grupy pacjentów przy użyciu produktów będących dopiero w fazie badań klinicznych, bądź na etapie postępowania rejestracyjnego przed EMA, bądź FDA. W praktyce funkcjonowanie tych programów możliwe jest przy wykorzystaniu europejskich oraz krajowych regulacji prawnych, w trybie opisywanym ostatnimi czasy przez Ministra Radziewicza-Winnickiego w Senacie. Jego istotą jest wydanie zgody na wprowadzenie konkretnej ilości opakowań danego produktu leczniczego w ramach realizacji eksperymentu medycznego o charakterze leczniczym. Co istotne opakowania te mogą pochodzić na przykład z zakończonych badań klinicznych. Otwartym pozostaje pytanie co dzięki temu zyskamy? W pierwszej kolejności należałoby wskazać na umożliwienie poszczególnym lekarzom najczęściej opiniom leaderom w danej dziedzinie na poznanie korzyści związanych ze stosowaniem danej technologii. W ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć poparcie środowiska lekarskiego, jak i organizacji zrzeszających pacjentów, dla których nowa technologia rozszerza dostępne opcje terapeutyczne. W drugiej kolejności możemy na bazie danych pochodzących z EAP wykazać skuteczność praktyczną danego leku oraz udowodnić, iż lek ten posiada realną (potwierdzoną w polskiej populacji pacjentów) przewagę terapeutyczną nad refundowanymi komparatorami. W tym miejscu warto przypomnieć, iż skuteczność praktyczna oraz porównanie jej z innymi opcjonalnymi technologiami lekowymi należy do grupy kryteriów refundacyjnych, branych pod 8

9 uwagę przez Ministra Zdrowia w decyzji refundacyjnej. Uzyskując te dane możemy dalej zastosować proste porównanie z wynikami leczenia uzyskiwanymi przez terapie finansowane we włączonych do EAP ośrodków. Taki sposób budowania aplikacji refundacyjnej daje nam nie tylko realną możliwość przekonania decydentów, co do konkretnej terapii, ale również może być podstawą do dowodzenia, że zastąpienie dostępnych technologii opcjonalnych będzie prowadziło do spadku aktualnych wydatków w danej grupie terapeutycznej. 9

10 MCDA jako metoda ewaluacji korzyści i ryzyka w stosowaniu technologii medycznych na podstawie rezultatów projektu PROTECT Mateusz Nikodem Stosowanie technologii medycznych oprócz oczekiwanych korzyści, może wiązać się również z pewnymi niedogodnościami a także z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ewaluacja korzyści i ryzyka jest więc niezbędna do całościowej oceny technologii medycznych. Jedną ze składowych projektu PROTECT (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European ConsorTium) koordynowanego przez European Medicines Agency jest podjęcie tematu wielokryterialnej analizy decyzyjnej narzędzia pomocnego przy jednoczesnej ocenie kilku aspektów technologii medycznych. Celem jest tu w szczególności sprawdzenie jak tego typu podejście może funkcjonować w warunkach rzeczywistych, tj. z całym bagażem różnorodności dostępnych danych klinicznych czy też subiektywnym i niejednorodnym podejściu do doboru wag dla poszczególnych kryteriów. Zastosowana metodyka by działała w praktyce - powinna uwzględniać także pewnego rodzaju przeskalowanie mierzonych efektów leczenia na jeden wspólny mianownik. Przedstawione zostaną dwa odmienne metodycznie przykłady względnej oceny korzyści/ryzyka opracowane w ramach projektu PROTECT. W obu przypadkach (łuszczyca plackowata, otyłość) istotnym elementem analizy jest jednoczesna ocena kilku konkurujących metod leczenia. 10

11 Analizy HTA - perspektywa uczestników procesu refundacyjnego. Planowane zmiany w zakresie analiz Krzysztof Kopeć Celem wykładu jest analiza i przybliżenie praktycznego ujęcia analiz HTA w postępowaniu refundacyjnym. Nie tylko z punktu widzenia formalnego jako wymogu uzasadnienia wniosku a raczej z perspektywy uczestników procesu, a także pacjentów. Jakie jest praktyczne znaczenie i wykorzystanie analiz HTA. Po co one powstają i jakie powinny być cechy analiz. Jak wpłynąć mogą na szanse refundacyjne wniosku. Dokonamy krótkiej analizy praktycznej przydatności analiz dla wnioskodawcy i dla Ministerstwa Zdrowia. Omówimy przyczyny leżące u podstaw korespondencji miedzy Ministerstwem Zdrowia a Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w kwestii stanowisk Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa AOTM. Zastanowimy się, co mogło być przyczyną takiego charakteru korespondencji i co może być skutkiem braku współpracy AOTM i MZ. Spróbujemy przewidzieć możliwe zmiany, jakie mogą mieć miejsce w zakresie analiz HTA. 11

12 Użyteczność obligatoryjnych analiz HTA w podejmowaniu decyzji refundacyjnych - propozycje zmian w kontekście wymagań krajów CEE Norbert Wilk Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) to grupa ponad dwudziestu państw, których regionalny potencjał ekonomiczny wciąż pozostaje w znacznym stopniu do uruchomienia. W ramach działalności doradczo-analitycznej w krajach CEE Instytut Arcana prowadzi zróżnicowane projekty: od refundacyjno-cenowego szkicu poszczególnych krajów, poprzez ocenę potencjału refundacyjnego danego leku z uwzględnieniem wymogów dla dossier HTA i wykorzystaniem Global Value Dossier, aż do przygotowania wniosków refundacyjnych z wymaganym zestawem analiz i wsparcie w negocjacjach z lokalnymi decydentami refundacyjnymi. W analizach obejmujących nawet kilkanaście krajów regionu Instytut Arcana posługuje się biznesowo użytecznymi parametrami związanymi z refundacyjno-cenową praktyką decyzyjną w danym kraju, np. ilorazem ceny danego typu leku/w danym wskazaniu do najniższej ceny tego leku w zestawie krajów. Takie podejście umożliwia tworzenie obiektywnych rankingów refundacyjnej atrakcyjności poszczególnych krajów dla danego leku, bez nadmiernej komponenty uznaniowości opartej na opiniach lokalnych ekspertów. Realizowane projekty związane z przygotowaniem analiz wymaganych przez poszczególne kraje przy wnioskach refundacyjnych ujawniły ogromne zróżnicowanie wymagań od krajów, gdzie nie trzeba dołączać żadnych analiz (m.in. Albania) przez kraje, gdzie wymagane są proste analizy wpływu na budżet (np. Chorwacja) po te państwa, w których wymagane są również analizy kosztów efektywności lub kosztów użyteczności (m.in. Węgry) a kończąc na państwach, które wymagają również przeglądu systematycznego badań klinicznych (np. Polska). Jak to możliwe, żeby na podstawie tak różnych analiz osoby odpowiedzialne za włączanie leków do refundacji w każdym z państw mogły podejmować równie gospodarne, celowe i rzetelne decyzje refundacyjne? Weryfikując jakość stanowisk i rekomendacji refundacyjnych nie sposób oprzeć się wrażeniu, że analizy HTA i ich wyniki w nie dość dużym stopniu wpływają na decyzje refundacyjne. To wrażenie pogłębia przyjrzenie się związkowi pomiędzy wartością ICER a charakterem decyzji refundacyjnej. Przykłady można byłoby mnożyć. 12

13 Te spostrzeżenia powinny nas skłonić do odważnej refleksji: a może te analizy HTA, które przygotowujemy, finansujemy lub weryfikujemy od ponad 15 lat w Polsce, powinny wyglądać nieco inaczej? Oznaką samodzielnego myślenia osób odpowiedzialnych za politykę lekową w Polsce było już wprowadzenie w ustawie refundacyjnej wymogu analizy racjonalizacyjnej prezentującej sposób uwolnienia w obrębie refundacji funduszy w wysokości równej dodatkowym wydatkom w analizie wpływu na budżet. Warto pójść dalej i rozpocząć ekspercką dyskusję o tym, jakie strategiczne zmiany konstrukcji analiz wymaganych w ramach dossier refundacyjnego powinny zostać wprowadzone, żeby wyniki tych analiz były w naturalny sposób zdecydowanie bardziej użyteczne dla decydentów refundacyjnych na każdym etapie tego skomplikowanego procesu decyzyjnego. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane propozycje zmian dotyczące każdego typu analiz z klasycznej triady HTA, a także sposoby poprawy użyteczności analizy racjonalizacyjnej. 13

14 Wykorzystanie danych rzeczywistych oraz stan rejestrów medycznych w Polsce Karina Jahnz-Różyk W Polsce rejestr medyczny jest definiowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, jako tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych. W aktualnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, formułowanie rejestrów medycznych musi być poprzedzone pracami legislacyjnego. Nie zmienia to faktu, że istnieje konieczność funkcjonowania rejestrów medycznych w Polsce, co jest bezsporne i akceptowane przez wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Dokonanie zmian legislacyjnych umożliwi wdrożenie prac nad tworzeniem rejestrów. Dopiero na tym etapie racjonalna stanie się szeroka dyskusja nad definicją i charakterystyką rejestrów, ich tworzeniem, rozwojem oraz implementacją, analizą i raportowaniem danych, jak też analizą ekonomiczną wyłaniających się problemów. Rozwinięcie powyższych problemów zostanie przedstawione w wykładzie. 14

15 Tworzenie rejestrów medycznych aspekty prawne Katarzyna Piotrowska Wystąpienie będzie dotyczyło omówienia aspektów prawnych, które wiążą się z rejestrami medycznymi. Na wstępie zostaną przedstawione podstawy prawne, które leżą u podstaw rejestrów. Podczas wystąpienia szczególnie dogłębnie zostanie omówiony aspekt ochrony danych osobowych pacjentów, których dane medyczne znajdują się w rejestrach. Następnie zostaną omówione przesłanki tworzenia rejestrów, które Minister Zdrowia bierze pod uwagę a także przesłanki leżące u podstaw ich likwidacji. W dalszej kolejności zostaną omówione szczegółowo rejestry przedmiotowe Ministra Zdrowia. Podczas prezentacji zostanie wskazane jakie instytuty je prowadzą, w jakim celu się je tworzy, jakie dane są w nich przetwarzane oraz jakie są ich zadania. Po omówieniu rejestrów przedmiotowych zostanie przeanalizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 33/13 na skutek, którego nie jest dopuszczalne tworzenie nowych rejestrów medycznych przez ministra na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a następnie zostanie omówiona nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która wprowadza zmiany do powyższych przepisów zgodnie z dyrektywami Trybunału Konstytucyjnego. Na zakończenie prezentacji zostanie omówione przyszłościowe podejście do zagadnienia rejestrów medycznych polegające m.in. na możliwości tworzenia rejestrów współpłaconych przez podmioty prywatne. 15

16 Wykorzystanie danych z systemu opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych feasiblity jako przykład procesu Mariusz Olejniczak Wraz z rozwojem techniki komputerowej możliwe jest pozyskiwanie oraz obróbka coraz większej ilości danych, w tym danych publicznie dostępnych. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony proces feasiblity w badaniu klinicznym oraz przykłady wykorzystania danych dostępnych w domenie publicznej w tym procesie. Omówione będą także nowe inicjatywy dotyczące wykorzystania danych w badaniach klinicznych, w tym risk-based monitoring. 16

17 Ustawa o SIM i konsekwencje jej wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i organizacji dla podmiotów leczniczych Marcin Lenarczyk W wystąpieniu autor przedstawia wymagania, którym muszą sprostać podmioty medyczne w związku z wprowadzeniem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku. W rekomendacjach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znalazły się szczegółowe wymagania dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione przez podmioty medyczne przetwarzające dane medyczne. Wymagania te dotyczą nie tylko podmiotów dużych: szpitale, przychodnie ale także pojedynczych gabinetów lekarskich, w których lekarz przyjmuje np. raz w miesiącu przez 2 godziny. Rekomendacje dotyczą rygorystycznych zasad bezpiecznego przetwarzania danych a co za tym idzie wymaga od podmiotów leczniczych zmian organizacyjnych oraz ponoszenia znacznych kosztów na działania zgodne z prawem. W referacie zostanie zaproponowany model przetwarzania danych w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych, które są przygotowane organizacyjnie, technologicznie i zabezpieczonych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dokumentacji medycznej. 17

18 NICE MTEP process. Lessons learned from a successful submission Jeff Stonadge The NICE medical technologies evaluation programme (MTEP) selects and evaluates new or innovative medical technologies (including devices and diagnostics). MTEP helps the National Health Service adopt efficient and cost effective medical devices and diagnostics more rapidly and consistently. Technologies evaluated by the programme are those which have the potential to offer substantial benefit to patients and/or the NHS compared with current practice and have the potential to be adopted more consistently and more rapidly if NICE develops guidance on them. The advantages which they offer over current practice need to be clearly described, easily understood and immediately plausible. High-quality scientific evidence supporting these advantages will increase the likelihood of a technology being selected for evaluation. Information about costs is also required in judgements about selection. The MTEP process is clear, transparent and has been undertaken by twenty four technologies since its inception. MTG 12 was published in January 2013 and delivers guidance on the use of EXOGEN ultrasound bone healing system for long bone fractures with non-union or delayed healing. Positive guidance was issued for the use of EXOGEN to treat long bone fractures with non-union. Many lessons can be learned from undertaking the MTEP process that are applicable to all HTA processes, answering the ultimate question, is it worth the effort and investment? How can and how should evidence be presented? What practical advice can be derived from companies that have undertaken the process? What is the role of the clinical expert and the patient group? What does a manufacturer do in the absence of data? Personal experience of the NICE MTEP process will be presented and how that has guided and informed subsequent HTA applications. 18

19 Ograniczenia w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań w medycynie możliwe rozwiązania problemów Wojciech Szefke Jednym z podstawowych problemów, jakie napotyka przemysł medyczny w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia, jest czas w jakim podejmowana jest przez Ministra Zdrowia decyzja o objęcie refundacją nowoczesnych procedur medycznych. Przemysł technologii medycznych jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż na świecie i obejmuje ponad produktów stosowanych w diagnostyce, prewencji i leczeniu chorób oraz kompensacji niepełnosprawności. Postęp techniczny i innowacyjność przynosi natychmiastowe korzyści pacjentom - każda kolejna generacja wyrobów jest mniej inwazyjna, ma lepsze wyniki kliniczne, przyczynia się do skrócenia czasu rekonwalescencji. Średnio po 18 miesiącach dany produkt medyczny/technologia zastępowana jest ulepszoną wersją. Niestety, nie oznacza to, że polscy pacjenci mogą korzystać z tych osiągnięć i cieszyć się z leczenia na możliwie najlepszym i najnowocześniejszym poziomie. Aby dana procedura mogła być powszechnie dostępna dla pacjenta tj. finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, musi znaleźć się w wykazie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Minister Zdrowia. Jednym z elementów wpływających na decyzję Ministra Zdrowia o finansowaniu określonej procedury/technologii medycznej ze środków publicznych jest rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Niestety przepisy prawa nie określają terminu w jakim Prezes Agencji powinien zająć stanowisko i wydać rekomendację. Trwa to więc latami. Optymalnym rozwiązaniem obecnej sytuacji byłaby więc nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zapisanym 180 dniowym terminem przekazania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji Ministrowi Zdrowia. 19

20 Znaczenie zasad rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej dla działań MA po wprowadzeniu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej Paweł Nawara Działania regulacyjne w rynku opieki zdrowotnej są z jednej strony niezbędne, gdy dotyczą oczywistych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego państwa, z drugiej mogą powodować przeregulowanie rynku. Niepewne, niejasne procedury postępowania, coraz bardziej skomplikowany proces rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej wymagają szczególnej wiedzy, która pozwoli na bezkolizyjne i jednocześnie najefektywniejsze gospodarowanie środkami publicznymi, przeznaczanymi na leczenie. Wiedza ta najbardziej potrzebna jest średniej kadrze zarządzającej podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Aktywności Market Access skierowane są w zależności od specyfiki firmy w kierunku różnych grup nacisku oraz interesariuszy z bliższego i dalszego otoczenia firmy. Na zasadzie case-study autor pokazuje, jak ważne jest kierowanie wiedzy i właściwej interpretacji regulacji prawnych i zwyczajowych właśnie do średniej kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Pierwszym przykładem jest realizacja tzw. pakietu onkologicznego Szybkiej Ścieżki Onkologicznej: jak przygotowanie właściwej, skrojonej na miarę procedury postępowania wpływa na finansowanie świadczeń, jak nie narazić się na skargi pacjentów czy kontrolę NFZ. Właściwe kierowanie pacjentem ma ewidentny wpływ na prowadzenie terapii zabiegowej oraz terapii lekami przeciwnowotworowymi. Drugi przykład to działania administracyjne: czy w korespondencji z Ministerstwem Zdrowia przydaje się znajomość zasad kodowania chorób i problemów zdrowotnych? Jak zakres wskazań objętych rejestracją przełożony na klasyfikację ICD-10 może wpłynąć na kontrolę NFZ? Trzeci przykład: zwyczajowo przyjmowana interpretacja procedur medycznych nie wskazuje jednoznacznie, kiedy można użyć konkretnego rodzaju sprzętu medycznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku intensywnej terapii, gdzie do rozliczania stosowana jest skala TISS-28. Trzy przykłady z praktyki mają wskazać podstawowe przesłanie autora: działania MA, szczególnie wsparcie wiedzą, należy kierować do średniej kadry zarządzającej przychodniami, szpitalami czy centrami medycznymi. 20

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 5 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2012 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo