Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015"

Transkrypt

1 Krakowskie Sympozjum HTA/MA czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty

2 Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji publicznej Karolina Skóra: Przewidywalność decyzji refundacyjnych w Polsce wyniki najnowszych analiz Instytutu Arcana 3 4 Izabela Pieniążek: Główne powody negatywnych rekomendacji AOTMiT 5 Agnieszka Żyła: Overall survival (OS) vs progression-free survival (PFS) w onkologii 6 Barbara Jaworska-Łuczak: Nanotechnologia obecna pozycja w UE 7 Marcin Pieklak: Wykorzystanie danych z Early Access Program (EAP) w procesie refundacyjnym Mateusz Nikodem: MCDA jako metoda ewaluacji korzyści i ryzyka w stosowaniu technologii medycznych na podstawie rezultatów projektu PROTECT Krzysztof Kopeć: Analizy HTA - perspektywa uczestników procesu refundacyjnego. Planowane zmiany w zakresie analiz Norbert Wilk: Użyteczność obligatoryjnych analiz HTA w podejmowaniu decyzji refundacyjnych - propozycje zmian w kontekście wymagań krajów CEE Karina Jahnz-Różyk: Wykorzystanie danych rzeczywistych oraz stan rejestrów medycznych w Polsce Katarzyna Piotrowska: Tworzenie rejestrów medycznych aspekty prawne 15 Mariusz Olejniczak: Wykorzystanie danych z systemu opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych feasiblity jako przykład procesu Marcin Lenarczyk: Ustawa o SIM i konsekwencje jej wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i organizacji dla podmiotów leczniczych Jeff Stonadge: NICE MTEP process. Lessons learned from a successful submission 18 Wojciech Szefke: Ograniczenia w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań w medycynie możliwe rozwiązania problemów Paweł Nawara: Znaczenie zasad rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej dla działań MA po wprowadzeniu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej Zbigniew Siudak: Szkoły Serca jako nowatorski program prewencji wtórnej u pacjentów po zawale serca na podstawie współpracy polsko norweskiej Notki biograficzne autorów 22 2

3 Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji publicznej Jakub Adamski Nie ulega wątpliwości, iż przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, regulujące zasady prowadzenia spraw przez organy administracji publicznej i prawa osób biorących w nim udział, przestają odpowiadać potrzebom naszych czasów. Nie jest to również szczególnie zaskakujące, mając na uwadze, iż ustawa pochodzi z 1960 r. i jest zdecydowanie najrzadziej nowelizowanym kodeksem postępowania. Anachronizmy tej procedury ujawniają się najbardziej w sprawach przedsiębiorców, ze względu na ich złożoność i często znaczące skutki finansowe, zarówno dla uczestników, jak i dla państwa. Tak też jest w przypadku spraw o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobów medycznych (np. ograniczony rzeczywisty udział stron w postępowaniu, ograniczenia procedur w zakresie informowania wnioskodawców, brak pewności co do stosowania prawa). Obecnie jednak istnieje znacząca szansa, że wiatr zmian dotknie również postępowania administracyjnego za sprawą procedowanego przez rząd projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Projekt ten oprócz przepisów odnoszących się do samej działalności gospodarczej ma szansę wprowadzić małą rewolucję w relacjach przedsiębiorców i organów administracji publicznej. Kierunek wprowadzanych zmian inspirowany jest prawem Unii Europejskiej nakazującym Polsce upraszczać procedury administracyjne w stosunku do przedsiębiorców. Również dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska znowu poszukuje wzorców dla swoich przepisów w dobrych praktykach innych państw oraz Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjętym w 2001 r. przez Parlament Unii Europejskiej. Co jednak jeszcze bardziej interesujące, wiele z zawartych w projekcie zasad i postanowień szczególnych, zostało w nim zamieszczonych, nie jako zupełnie nowe pomysły, a raczej jak Minister Gospodarki sam podkreśla w uzasadnieniu do projektu jako konkretyzacja zasad konstytucyjnych, które już zostały wypracowane przez polską doktrynę i orzecznictwo. Powyższe uwagi skłaniają do postawienia pewnych pytań jak wygląda pozycja przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym, jak powinna wyglądać, i czemu tam jeszcze nie dotarliśmy? 3

4 Przewidywalność decyzji refundacyjnych w Polsce wyniki najnowszych analiz Instytutu Arcana Karolina Skóra Od 2013 roku w ramach cyklicznych analiz typu PREDECIZER TM Instytut Arcana szczegółowo przygląda się działaniom decydenta w zakresie podejmowania decyzji refundacyjnych. W ramach projektu zidentyfikowano wszystkie procesy refundacyjne od 1 stycznia 2012 roku (wejście w życie ustawy refundacyjnej). Cyklicznie porównujemy stanowiska Rady Przejrzystości z rekomendacjami Prezesa AOTMiT oraz rekomendacje Prezesa AOTMiT z decyzjami Ministra Zdrowia. Jednym z ciekawszych wątków niniejszych analiz jest wartość współczynnika korelacji pomiędzy opiniami organów doradczych na poszczególnych etapach oceny wniosku z decyzją refundacyjną Ministra Zdrowia. Ponadto w ramach projektu pokazujemy zmiany w czasie, a więc jak zmieniają się powyższe zależności w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia refundacyjnego. Na tym etapie PREDECIZER TM jest spojrzeniem na zasadzie pewnego przesiewu, polegającego na monitorowaniu procesów decyzyjnych i ich ograniczonej analizy pod kątem czasu trwania poszczególnych etapów oraz charakteru rekomendacji i decyzji refundacyjnych. Drugi poziom to szczegółowa analiza dokumentacji procesów decyzyjnych dla wybranych parametrów, które w danej sytuacji zostały uznane za szczególnie istotne. W ten sposób opracowywane jest uzasadnione oczekiwanie, czyli wynikające z dotychczasowej praktyki decydenta rozstrzygnięcie danego wniosku. Doświadczenie pokazuje, że samo spełnienie kryteriów refundacyjnych nie gwarantuje przewidywalności decyzji jak również ich wewnętrznej spójności, czyli zgodności tych decyzji miedzy sobą pod względem kryteriów. Dopiero założenie, że na takich samych danych powinna zostać podjęta taka sama decyzja daje przewidywalność. Teoretycznie z tych samych lub bardzo podobnych przesłanek nie powinna wynikać odmienna decyzja, a jeśli już tak się zdarzy powinno to być pieczołowicie uzasadnione. Dlaczego tak powinno być? - z czystej chęci uniknięcia potencjalnych zarzutów. Na ten moment rozpoznanie praktyki decyzyjnej w zakresie refundacji jest narzędziem, które daje najlepszą możliwą przewidywalność i wspiera proces ubiegania się o finansowanie ze środków publicznych. 4

5 Główne powody negatywnych rekomendacji Izabela Pieniążek Rekomendacje wydawane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej Agencja) to jeden z kamieni milowych w drodze technologii medycznej do uzyskania refundacji ze środków publicznych. Nie tylko charakter rekomendacji pozytywny bądź negatywny, ale również słabe i mocne strony związane z zastosowaniem technologii medycznej poruszane w rekomendacjach Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji stają się podstawą do dalszych negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną oraz ustalenia warunków finasowania, ostatecznie wpływając na decyzję Ministra Zdrowia o finansowaniu ocenianej interwencji medycznej. Patrząc na rekomendacje Prezesa Agencji dotyczące wniosków o refundację złożonych w 2015 roku i wydanych w związku ze zleceniem MZ zgodnym z art. 35 ust. 1 ust. ref., opublikowanych przed r., w 59% mają one charakter pozytywny. Jest to o 24% mniej rekomendacji pozytywnych wydanych przez Prezesa Agencji niż w całym 2014 roku. Trzeba jednak zauważyć, że spośród rekomendacji pozytywnych aż 75% stanowiły rekomendacje negatywne dla wnioskowanych warunków refundacyjnych, a ich pozytywny charakter wiązał się z dodatkowymi warunkami, które zapewnić powinien wnioskodawca. W celu identyfikacji powodów negatywnych rekomendacji wstępnie przeanalizowano najnowsze (dotyczące wniosków złożonych w 2015 r.) rekomendacje Prezesa Agencji o negatywnych charakterze. Wśród zasadniczych argumentów przemawiających za niefinansowaniem ocenianych technologii medycznych wskazywano: brak wystarczających dowodów naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo we wnioskowanej populacji docelowej, brak kosztowej efektywności, niewielką lub brak dodatkowej korzyści zdrowotnej w stosunku do technologii alternatywnych, znaczący wzrost wydatków płatnika publicznego. W kontekście oceny przedłożonych analiz HTA zgłaszano szereg uwag, które miały wpływ na ogólny charakter rekomendacji. Istotne znaczenie ma zatem analiza negatywnych rekomendacji i płynących z nich zastrzeżeń Agencji do przedstawionych przez wnioskodawcę analiz HTA oraz wniosków wynikających z rekomendacji, gdyż może ona stanowić cenny zbiór przesłanek dla wnioskodawców do wykorzystania w kolejnych submisjach refundacyjnych. 5

6 Overall survival (OS) vs progression-free survival (PFS) w onkologii Agnieszka Żyła Przeżycie całkowite (overall survival, OS) i czas wolny od progresji choroby (progression free survival, PFS) wymieniane są jako klinicznie najistotniejsze punkty końcowe. Z uwagi na specyfikę badań klinicznych ocena skuteczności leczenia w oparciu o każdy z tych punktów niesie ze sobą liczne trudności. W przypadku PFS możemy tu wymienić problemy z różnorodnymi definicjami punktu końcowego (różnice między badaniami), czy też niejednoznacznymi kryteriami stwierdzenia progresji (z poziomu poszczególnych pacjentów). W przypadku OS problemem jest m.in. interpretacja wyników pacjentów zmieniających leczenie po progresji choroby, dłuższy czas trwania badań, czy też mało liczne próby pacjentów (a więc i słaba istotność statystyczna). Będąc świadomym, że nie ma idealnego punktu końcowego, w praktyce do dyspozycji mamy trzy podejścia: analiza w oparciu o OS, analiza w oparciu o PFS, analiza w oparciu o dane dotyczące PFS wraz z wykazaniem, że w danej jednostce chorobowej PFS jest wiarygodnym surogatem dla OS (tzn. daje nam odpowiednią wartość predykcyjną). Przedstawione zostaną rozważania dotyczące wiarygodności poszczególnych podejść wraz z odniesieniami do aktualnych wytycznych oraz praktyki decyzyjnej. 6

7 Nanotechnologia obecna pozycja w UE Barbara Jaworska-Łuczak Nanotechnologia jest stosunkowo młodą dziedziną badań naukowych prowadzonych z wyraźnie zarysowanym celem praktycznym: zastosowania wyników badań do wytwarzania nowych materiałów i urządzeń o nadzwyczajnych, z dzisiejszego punktu widzenia, właściwościach. Obecnie wydaje się jednak, że największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli. Nie istnieją środki techniczne do monitorowania środowiska, w tym środowiska pracy, co do obecności i oddziaływania nanocząstek i nanomateriałów. Brak także odpowiednich przepisów zarówno na szczeblach lokalnych jak i międzynarodowych regulujących kontrolę wytwarzania, użytkowania i utylizowania nanomateriałów. Tylko odpowiednia wiedza na temat nanomateriałów funkcjonalnych umożliwi ich właściwe wykorzystanie, gdyż bez niej wprowadzenie nanomateriałów do szeroko rozumianego środowiska może przynieść więcej szkód niż korzyści. 7

8 Wykorzystanie danych z Early Access Program (EAP) w procesie refundacyjnym Marcin Pieklak Postępowanie refundacyjne w zakresie nowych cząsteczek w ostatnim czasie charakteryzuje się znaczną presją cenową na poszczególnych wnioskodawców. Wiele nowych, potrzebnych z perspektywy polskiego pacjenta terapii rozbija się o ścianę związaną z wpływem na budżet płatnika publicznego. Zjawisko to po części wynika z ograniczonych możliwości finansowych budżetu płatnika publicznego na refundację, który w roku 2015 nie uległ zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych, ale również z braku realizacji postulatów związanych z mierzeniem realnego efektu zdrowotnego, uzyskiwanego dzięki danej terapii. Do tej pory nie zostały uruchomione instrumenty dzielenia ryzyka, które miały uzależniać refundację od ich wykazania. Odpowiedzią na drugą z wspomnianych niewiadomych wydają się być coraz bardziej popularne programy wczesnego dostępu do terapii (Early Access Program, EAP). Ideą tych programów jest objęcie terapią grupy pacjentów przy użyciu produktów będących dopiero w fazie badań klinicznych, bądź na etapie postępowania rejestracyjnego przed EMA, bądź FDA. W praktyce funkcjonowanie tych programów możliwe jest przy wykorzystaniu europejskich oraz krajowych regulacji prawnych, w trybie opisywanym ostatnimi czasy przez Ministra Radziewicza-Winnickiego w Senacie. Jego istotą jest wydanie zgody na wprowadzenie konkretnej ilości opakowań danego produktu leczniczego w ramach realizacji eksperymentu medycznego o charakterze leczniczym. Co istotne opakowania te mogą pochodzić na przykład z zakończonych badań klinicznych. Otwartym pozostaje pytanie co dzięki temu zyskamy? W pierwszej kolejności należałoby wskazać na umożliwienie poszczególnym lekarzom najczęściej opiniom leaderom w danej dziedzinie na poznanie korzyści związanych ze stosowaniem danej technologii. W ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć poparcie środowiska lekarskiego, jak i organizacji zrzeszających pacjentów, dla których nowa technologia rozszerza dostępne opcje terapeutyczne. W drugiej kolejności możemy na bazie danych pochodzących z EAP wykazać skuteczność praktyczną danego leku oraz udowodnić, iż lek ten posiada realną (potwierdzoną w polskiej populacji pacjentów) przewagę terapeutyczną nad refundowanymi komparatorami. W tym miejscu warto przypomnieć, iż skuteczność praktyczna oraz porównanie jej z innymi opcjonalnymi technologiami lekowymi należy do grupy kryteriów refundacyjnych, branych pod 8

9 uwagę przez Ministra Zdrowia w decyzji refundacyjnej. Uzyskując te dane możemy dalej zastosować proste porównanie z wynikami leczenia uzyskiwanymi przez terapie finansowane we włączonych do EAP ośrodków. Taki sposób budowania aplikacji refundacyjnej daje nam nie tylko realną możliwość przekonania decydentów, co do konkretnej terapii, ale również może być podstawą do dowodzenia, że zastąpienie dostępnych technologii opcjonalnych będzie prowadziło do spadku aktualnych wydatków w danej grupie terapeutycznej. 9

10 MCDA jako metoda ewaluacji korzyści i ryzyka w stosowaniu technologii medycznych na podstawie rezultatów projektu PROTECT Mateusz Nikodem Stosowanie technologii medycznych oprócz oczekiwanych korzyści, może wiązać się również z pewnymi niedogodnościami a także z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ewaluacja korzyści i ryzyka jest więc niezbędna do całościowej oceny technologii medycznych. Jedną ze składowych projektu PROTECT (Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European ConsorTium) koordynowanego przez European Medicines Agency jest podjęcie tematu wielokryterialnej analizy decyzyjnej narzędzia pomocnego przy jednoczesnej ocenie kilku aspektów technologii medycznych. Celem jest tu w szczególności sprawdzenie jak tego typu podejście może funkcjonować w warunkach rzeczywistych, tj. z całym bagażem różnorodności dostępnych danych klinicznych czy też subiektywnym i niejednorodnym podejściu do doboru wag dla poszczególnych kryteriów. Zastosowana metodyka by działała w praktyce - powinna uwzględniać także pewnego rodzaju przeskalowanie mierzonych efektów leczenia na jeden wspólny mianownik. Przedstawione zostaną dwa odmienne metodycznie przykłady względnej oceny korzyści/ryzyka opracowane w ramach projektu PROTECT. W obu przypadkach (łuszczyca plackowata, otyłość) istotnym elementem analizy jest jednoczesna ocena kilku konkurujących metod leczenia. 10

11 Analizy HTA - perspektywa uczestników procesu refundacyjnego. Planowane zmiany w zakresie analiz Krzysztof Kopeć Celem wykładu jest analiza i przybliżenie praktycznego ujęcia analiz HTA w postępowaniu refundacyjnym. Nie tylko z punktu widzenia formalnego jako wymogu uzasadnienia wniosku a raczej z perspektywy uczestników procesu, a także pacjentów. Jakie jest praktyczne znaczenie i wykorzystanie analiz HTA. Po co one powstają i jakie powinny być cechy analiz. Jak wpłynąć mogą na szanse refundacyjne wniosku. Dokonamy krótkiej analizy praktycznej przydatności analiz dla wnioskodawcy i dla Ministerstwa Zdrowia. Omówimy przyczyny leżące u podstaw korespondencji miedzy Ministerstwem Zdrowia a Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w kwestii stanowisk Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa AOTM. Zastanowimy się, co mogło być przyczyną takiego charakteru korespondencji i co może być skutkiem braku współpracy AOTM i MZ. Spróbujemy przewidzieć możliwe zmiany, jakie mogą mieć miejsce w zakresie analiz HTA. 11

12 Użyteczność obligatoryjnych analiz HTA w podejmowaniu decyzji refundacyjnych - propozycje zmian w kontekście wymagań krajów CEE Norbert Wilk Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) to grupa ponad dwudziestu państw, których regionalny potencjał ekonomiczny wciąż pozostaje w znacznym stopniu do uruchomienia. W ramach działalności doradczo-analitycznej w krajach CEE Instytut Arcana prowadzi zróżnicowane projekty: od refundacyjno-cenowego szkicu poszczególnych krajów, poprzez ocenę potencjału refundacyjnego danego leku z uwzględnieniem wymogów dla dossier HTA i wykorzystaniem Global Value Dossier, aż do przygotowania wniosków refundacyjnych z wymaganym zestawem analiz i wsparcie w negocjacjach z lokalnymi decydentami refundacyjnymi. W analizach obejmujących nawet kilkanaście krajów regionu Instytut Arcana posługuje się biznesowo użytecznymi parametrami związanymi z refundacyjno-cenową praktyką decyzyjną w danym kraju, np. ilorazem ceny danego typu leku/w danym wskazaniu do najniższej ceny tego leku w zestawie krajów. Takie podejście umożliwia tworzenie obiektywnych rankingów refundacyjnej atrakcyjności poszczególnych krajów dla danego leku, bez nadmiernej komponenty uznaniowości opartej na opiniach lokalnych ekspertów. Realizowane projekty związane z przygotowaniem analiz wymaganych przez poszczególne kraje przy wnioskach refundacyjnych ujawniły ogromne zróżnicowanie wymagań od krajów, gdzie nie trzeba dołączać żadnych analiz (m.in. Albania) przez kraje, gdzie wymagane są proste analizy wpływu na budżet (np. Chorwacja) po te państwa, w których wymagane są również analizy kosztów efektywności lub kosztów użyteczności (m.in. Węgry) a kończąc na państwach, które wymagają również przeglądu systematycznego badań klinicznych (np. Polska). Jak to możliwe, żeby na podstawie tak różnych analiz osoby odpowiedzialne za włączanie leków do refundacji w każdym z państw mogły podejmować równie gospodarne, celowe i rzetelne decyzje refundacyjne? Weryfikując jakość stanowisk i rekomendacji refundacyjnych nie sposób oprzeć się wrażeniu, że analizy HTA i ich wyniki w nie dość dużym stopniu wpływają na decyzje refundacyjne. To wrażenie pogłębia przyjrzenie się związkowi pomiędzy wartością ICER a charakterem decyzji refundacyjnej. Przykłady można byłoby mnożyć. 12

13 Te spostrzeżenia powinny nas skłonić do odważnej refleksji: a może te analizy HTA, które przygotowujemy, finansujemy lub weryfikujemy od ponad 15 lat w Polsce, powinny wyglądać nieco inaczej? Oznaką samodzielnego myślenia osób odpowiedzialnych za politykę lekową w Polsce było już wprowadzenie w ustawie refundacyjnej wymogu analizy racjonalizacyjnej prezentującej sposób uwolnienia w obrębie refundacji funduszy w wysokości równej dodatkowym wydatkom w analizie wpływu na budżet. Warto pójść dalej i rozpocząć ekspercką dyskusję o tym, jakie strategiczne zmiany konstrukcji analiz wymaganych w ramach dossier refundacyjnego powinny zostać wprowadzone, żeby wyniki tych analiz były w naturalny sposób zdecydowanie bardziej użyteczne dla decydentów refundacyjnych na każdym etapie tego skomplikowanego procesu decyzyjnego. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane propozycje zmian dotyczące każdego typu analiz z klasycznej triady HTA, a także sposoby poprawy użyteczności analizy racjonalizacyjnej. 13

14 Wykorzystanie danych rzeczywistych oraz stan rejestrów medycznych w Polsce Karina Jahnz-Różyk W Polsce rejestr medyczny jest definiowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, jako tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych. W aktualnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, formułowanie rejestrów medycznych musi być poprzedzone pracami legislacyjnego. Nie zmienia to faktu, że istnieje konieczność funkcjonowania rejestrów medycznych w Polsce, co jest bezsporne i akceptowane przez wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Dokonanie zmian legislacyjnych umożliwi wdrożenie prac nad tworzeniem rejestrów. Dopiero na tym etapie racjonalna stanie się szeroka dyskusja nad definicją i charakterystyką rejestrów, ich tworzeniem, rozwojem oraz implementacją, analizą i raportowaniem danych, jak też analizą ekonomiczną wyłaniających się problemów. Rozwinięcie powyższych problemów zostanie przedstawione w wykładzie. 14

15 Tworzenie rejestrów medycznych aspekty prawne Katarzyna Piotrowska Wystąpienie będzie dotyczyło omówienia aspektów prawnych, które wiążą się z rejestrami medycznymi. Na wstępie zostaną przedstawione podstawy prawne, które leżą u podstaw rejestrów. Podczas wystąpienia szczególnie dogłębnie zostanie omówiony aspekt ochrony danych osobowych pacjentów, których dane medyczne znajdują się w rejestrach. Następnie zostaną omówione przesłanki tworzenia rejestrów, które Minister Zdrowia bierze pod uwagę a także przesłanki leżące u podstaw ich likwidacji. W dalszej kolejności zostaną omówione szczegółowo rejestry przedmiotowe Ministra Zdrowia. Podczas prezentacji zostanie wskazane jakie instytuty je prowadzą, w jakim celu się je tworzy, jakie dane są w nich przetwarzane oraz jakie są ich zadania. Po omówieniu rejestrów przedmiotowych zostanie przeanalizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 33/13 na skutek, którego nie jest dopuszczalne tworzenie nowych rejestrów medycznych przez ministra na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a następnie zostanie omówiona nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która wprowadza zmiany do powyższych przepisów zgodnie z dyrektywami Trybunału Konstytucyjnego. Na zakończenie prezentacji zostanie omówione przyszłościowe podejście do zagadnienia rejestrów medycznych polegające m.in. na możliwości tworzenia rejestrów współpłaconych przez podmioty prywatne. 15

16 Wykorzystanie danych z systemu opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych feasiblity jako przykład procesu Mariusz Olejniczak Wraz z rozwojem techniki komputerowej możliwe jest pozyskiwanie oraz obróbka coraz większej ilości danych, w tym danych publicznie dostępnych. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony proces feasiblity w badaniu klinicznym oraz przykłady wykorzystania danych dostępnych w domenie publicznej w tym procesie. Omówione będą także nowe inicjatywy dotyczące wykorzystania danych w badaniach klinicznych, w tym risk-based monitoring. 16

17 Ustawa o SIM i konsekwencje jej wdrożenia w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i organizacji dla podmiotów leczniczych Marcin Lenarczyk W wystąpieniu autor przedstawia wymagania, którym muszą sprostać podmioty medyczne w związku z wprowadzeniem ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku. W rekomendacjach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znalazły się szczegółowe wymagania dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione przez podmioty medyczne przetwarzające dane medyczne. Wymagania te dotyczą nie tylko podmiotów dużych: szpitale, przychodnie ale także pojedynczych gabinetów lekarskich, w których lekarz przyjmuje np. raz w miesiącu przez 2 godziny. Rekomendacje dotyczą rygorystycznych zasad bezpiecznego przetwarzania danych a co za tym idzie wymaga od podmiotów leczniczych zmian organizacyjnych oraz ponoszenia znacznych kosztów na działania zgodne z prawem. W referacie zostanie zaproponowany model przetwarzania danych w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych, które są przygotowane organizacyjnie, technologicznie i zabezpieczonych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dokumentacji medycznej. 17

18 NICE MTEP process. Lessons learned from a successful submission Jeff Stonadge The NICE medical technologies evaluation programme (MTEP) selects and evaluates new or innovative medical technologies (including devices and diagnostics). MTEP helps the National Health Service adopt efficient and cost effective medical devices and diagnostics more rapidly and consistently. Technologies evaluated by the programme are those which have the potential to offer substantial benefit to patients and/or the NHS compared with current practice and have the potential to be adopted more consistently and more rapidly if NICE develops guidance on them. The advantages which they offer over current practice need to be clearly described, easily understood and immediately plausible. High-quality scientific evidence supporting these advantages will increase the likelihood of a technology being selected for evaluation. Information about costs is also required in judgements about selection. The MTEP process is clear, transparent and has been undertaken by twenty four technologies since its inception. MTG 12 was published in January 2013 and delivers guidance on the use of EXOGEN ultrasound bone healing system for long bone fractures with non-union or delayed healing. Positive guidance was issued for the use of EXOGEN to treat long bone fractures with non-union. Many lessons can be learned from undertaking the MTEP process that are applicable to all HTA processes, answering the ultimate question, is it worth the effort and investment? How can and how should evidence be presented? What practical advice can be derived from companies that have undertaken the process? What is the role of the clinical expert and the patient group? What does a manufacturer do in the absence of data? Personal experience of the NICE MTEP process will be presented and how that has guided and informed subsequent HTA applications. 18

19 Ograniczenia w dostępie polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań w medycynie możliwe rozwiązania problemów Wojciech Szefke Jednym z podstawowych problemów, jakie napotyka przemysł medyczny w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia, jest czas w jakim podejmowana jest przez Ministra Zdrowia decyzja o objęcie refundacją nowoczesnych procedur medycznych. Przemysł technologii medycznych jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż na świecie i obejmuje ponad produktów stosowanych w diagnostyce, prewencji i leczeniu chorób oraz kompensacji niepełnosprawności. Postęp techniczny i innowacyjność przynosi natychmiastowe korzyści pacjentom - każda kolejna generacja wyrobów jest mniej inwazyjna, ma lepsze wyniki kliniczne, przyczynia się do skrócenia czasu rekonwalescencji. Średnio po 18 miesiącach dany produkt medyczny/technologia zastępowana jest ulepszoną wersją. Niestety, nie oznacza to, że polscy pacjenci mogą korzystać z tych osiągnięć i cieszyć się z leczenia na możliwie najlepszym i najnowocześniejszym poziomie. Aby dana procedura mogła być powszechnie dostępna dla pacjenta tj. finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, musi znaleźć się w wykazie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Minister Zdrowia. Jednym z elementów wpływających na decyzję Ministra Zdrowia o finansowaniu określonej procedury/technologii medycznej ze środków publicznych jest rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Niestety przepisy prawa nie określają terminu w jakim Prezes Agencji powinien zająć stanowisko i wydać rekomendację. Trwa to więc latami. Optymalnym rozwiązaniem obecnej sytuacji byłaby więc nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z zapisanym 180 dniowym terminem przekazania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji Ministrowi Zdrowia. 19

20 Znaczenie zasad rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej dla działań MA po wprowadzeniu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej Paweł Nawara Działania regulacyjne w rynku opieki zdrowotnej są z jednej strony niezbędne, gdy dotyczą oczywistych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego państwa, z drugiej mogą powodować przeregulowanie rynku. Niepewne, niejasne procedury postępowania, coraz bardziej skomplikowany proces rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej wymagają szczególnej wiedzy, która pozwoli na bezkolizyjne i jednocześnie najefektywniejsze gospodarowanie środkami publicznymi, przeznaczanymi na leczenie. Wiedza ta najbardziej potrzebna jest średniej kadrze zarządzającej podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Aktywności Market Access skierowane są w zależności od specyfiki firmy w kierunku różnych grup nacisku oraz interesariuszy z bliższego i dalszego otoczenia firmy. Na zasadzie case-study autor pokazuje, jak ważne jest kierowanie wiedzy i właściwej interpretacji regulacji prawnych i zwyczajowych właśnie do średniej kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Pierwszym przykładem jest realizacja tzw. pakietu onkologicznego Szybkiej Ścieżki Onkologicznej: jak przygotowanie właściwej, skrojonej na miarę procedury postępowania wpływa na finansowanie świadczeń, jak nie narazić się na skargi pacjentów czy kontrolę NFZ. Właściwe kierowanie pacjentem ma ewidentny wpływ na prowadzenie terapii zabiegowej oraz terapii lekami przeciwnowotworowymi. Drugi przykład to działania administracyjne: czy w korespondencji z Ministerstwem Zdrowia przydaje się znajomość zasad kodowania chorób i problemów zdrowotnych? Jak zakres wskazań objętych rejestracją przełożony na klasyfikację ICD-10 może wpłynąć na kontrolę NFZ? Trzeci przykład: zwyczajowo przyjmowana interpretacja procedur medycznych nie wskazuje jednoznacznie, kiedy można użyć konkretnego rodzaju sprzętu medycznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku intensywnej terapii, gdzie do rozliczania stosowana jest skala TISS-28. Trzy przykłady z praktyki mają wskazać podstawowe przesłanie autora: działania MA, szczególnie wsparcie wiedzą, należy kierować do średniej kadry zarządzającej przychodniami, szpitalami czy centrami medycznymi. 20

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED.

POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED. POZA KLASYCZNYM DOSSIER I SPEŁNIANIEM WYMOGÓW FORMALNYCH WYKORZYSTANIE REAL WORLD DATA, PRZEGLĄDY BURDEN OF ILLNESS I UNMET NEED Izabela Pieniążek Klasyczne dossier? Rozporządzenie MZ w sprawie MINIMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy

Bardziej szczegółowo

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, 24.04.2008 Rada Konsultacyjna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji

Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Gabriela Ofierska-Sujkowska Agencja Oceny Technologii Medycznych Warszawa, 12.04.2013 r. Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić Warszawa, 27.10.2015 Kryteria podejmowania decyzji Art. 12 Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na

Bardziej szczegółowo

Sens oceny wartościującej względem progu opłacalności w onkologii. Lek. med. Krzysztof Łanda

Sens oceny wartościującej względem progu opłacalności w onkologii. Lek. med. Krzysztof Łanda Sens oceny wartościującej względem progu opłacalności w onkologii Lek. med. Krzysztof Łanda Refundacja: co chce wiedzieć decydent? 1. Czy jest to technologia o udowodnionej efektywności? 2. Jaka jest siła

Bardziej szczegółowo

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa,14 lutego 2017r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 9087 Posłów na Sejm RP: Krystyny Sibińskiej, Marii Janyska,

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy

Kardiologia Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem. Punkt widzenia lekarzy Kardiologia 2017+ Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem Punkt widzenia lekarzy I. Reforma w zakresie świadczeń medycznych w kardiologii powinna być rozdzielone

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce

Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej

Podstawowe założenia i zmiany. wprowadzane przez projekt. ustawy refundacyjnej Podstawowe założenia i zmiany wprowadzane przez projekt ustawy refundacyjnej 1. Geneza zmian 2. Sposób dojścia do proponowanych rozwiązań 3. Wprowadzone zmiany organizacyjne 4. Podstawowe różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

2 grudnia 2015 - środa

2 grudnia 2015 - środa 2 grudnia 2015 - środa od 9:30 Rejestracja uczestników warsztatu Część I - Porównania pośrednie, czyli szacowanie efektu zdrowotnego z danych nie wprost : Metodyka wraz z weryfikacją wiarygodności modelu

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Od sierpnia 2012 r. Alivia jest organizacją pożytku publicznego. PROGRAM SKARBONKA PROGRAM CZERWONA SKRZYNKA

Kim jesteśmy? Od sierpnia 2012 r. Alivia jest organizacją pożytku publicznego. PROGRAM SKARBONKA PROGRAM CZERWONA SKRZYNKA Kim jesteśmy? Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała w 2010 r. na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej (obecnie wiceprezes fundacji), która w wieku 28 lat zachorowała na raka piersi. Alivia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce Barometr WHC; działalność Fundacji WHC, PATtube Warszawa, 18 listopada 2015 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu

Pozytywne skutki wdrożenia ustawy refundacyjnej - stanowisko rządu Warszawa, 23 marca 2017 r. Stanowisko organizacji wspierających pacjentów onkologicznych do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

BADANIA PASS ROLA CRO W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU

BADANIA PASS ROLA CRO W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU BADANIA PASS ROLA CRO W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU Agnieszka Almgren- Rachtan MD PhD BADANIEM Post- authorisajon safety study Porejestracyjne badanie farmakoepidemiologiczne lub próba kliniczna przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Magdalena Władysiuk 1. Pharmacovigilance: Co to jest pharmacovigilance? Podstawowe założenia systemu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce

www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce Działalność Fundacji Watch Health Care im. Prof. Jacka Ruszkowskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty HTA. W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC zapraszamy do udziału w czterech warsztatach HTA organizowanych w ramach

Warsztaty HTA. W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC zapraszamy do udziału w czterech warsztatach HTA organizowanych w ramach Warsztaty HTA W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC zapraszamy do udziału w czterech warsztatach HTA organizowanych w ramach XI Międzynarodowego Sympozjum EBHC Interactions between HTA, coverage and regulatory

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się (BIA) komu i po co Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted A.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Badania kliniczne metodologia, organizacja i zarządzanie Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność Ograniczenia Wyzwania

Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność Ograniczenia Wyzwania Warszawa, 20 kwietnia - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność Ograniczenia Wyzwania Rzadka choroba - Rozporządzenie UE 141/2000 art. 3 : za rzadką chorobę uważa się stan chorobowy występujący nie

Bardziej szczegółowo

RODO - Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia

RODO - Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia RODO - Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia Piotr Najbuk Associate, DZP 660440357 piotr.najbuk@dzp.pl Warszawa, 26 lipca 2017 r. Agenda spotkania 10:00 Otwarcie spotkania przez przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych

Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych Rola AOTM w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych experience makes the difference Robert Plisko Świadczenie gwarantowane Świadczenie gwarantowane - świadczenie opieki zdrowotnej finansowane

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Piotr Fiedor VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy Opracowano na podstawie źródeł udostępnionych w systemie informacji publicznej 11.08.2016

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele

Krajowa Izba Fizjoterapeutów. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Krajowa Izba Fizjoterapeutów I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wizja, zadania, cele Naszawizja Fizjoterapia to nowoczesny, oparty na faktach (EBM) zawód medyczny. Zawód fizjoterapeuty uznawany jest za prestiżowy,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pana Czesława Hoca, posła na Sejm RP, przesłane przy piśmie z dnia 17 września 2014 r., znak: SPS-024-7311/14, w sprawie potrzeby zapewnienia terapii

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE

Warszawa, 22 marca Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE. Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność w Polsce i innych krajach UE Warszawa, 22 marca 2016 - Mirosław Zieliński LEKI SIEROCE Dostępność, ograniczenia i wyzwania dla Polski

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Krótko na temat obowiązujących aktów prawnych, które regulują HTA. Co nowego wprowadziły minimalne wymagania i ustawa refundacyjna?

Krótko na temat obowiązujących aktów prawnych, które regulują HTA. Co nowego wprowadziły minimalne wymagania i ustawa refundacyjna? KRYTYCZNE ETAPY OPRACOWYWANIA HTA DOSSIER - CZYLI JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA Z PRZYCZYN METODOLOGICZNYCH? FORMALNE WYMOGI ANALITYCZNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW REFUNDACYJNYCH KUCHNIA ANALIZ ; WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyzwania telemedycyny w Polsce

Wyzwania telemedycyny w Polsce Wyzwania telemedycyny w Polsce Michał Czarnuch Partner DZP, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza Forum ezdrowie panel mzdrowie i telemedycyna Gdańsk, 15 września 2017 r. AGENDA 1. Czynniki rozwoju jakość

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Badania kliniczne produktów leczniczych Typ studiów: doskonalące

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna

GOSPODARKA I ENERGETYKA. Działalność komercyjna i misyjna GOSPODARKA I ENERGETYKA Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu jest

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego (wątroba

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Ankieta

Załącznik 1. Ankieta Metodyka Przeprowadzono badanie pilotażowe dotyczące poziomu świadomości klinicystów na temat farmakoekonomiki. Badanie prowadzone było od początku października do kooca grudnia 2011 na terenie Poznania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012

Rynek leków. generycznych. w Polsce i innowacyjnych. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: II kwartał 2012 Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Ustawa refundacyjna, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosława Belowska

mgr Jarosława Belowska mgr Jarosława Belowska BADANIA NAUKOWE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ - OCENA WPŁYWU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WIEDZĘ I POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Standardy edukacyjne Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Grupa Robocza ds. Edukacji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Wersja: 6.0 F Autorzy- członkowie grupy (w kolejności alfabetycznej):

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 8 ekspertów: 2 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Walki z Rakiem w Polsce:

Strategia Walki z Rakiem w Polsce: Strategia Walki z Rakiem w Polsce: gdzie jesteśmy? Jacek Jassem Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2017 Prognoza zachorowań na nowotwory w Polsce 175,000 5-letnie przeżycia w onkologii: Polska

Bardziej szczegółowo

System zapewnienia jakości w onkologii

System zapewnienia jakości w onkologii www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu System zapewnienia jakości w onkologii Lek. med. Krzysztof Łanda Kilka słów o sobie M.in.: 2010-obecnie 2007-obecnie Prezes Watch Health Care Foundation Partner

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 r.

Warszawa, 10 listopada 2011 r. Warszawa, 10 listopada 2011 r. cele fundacji Ë ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii Ë wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii Ë wspieranie

Bardziej szczegółowo

TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji

TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji Konferencja Fundusze europejskie w Małopolsce Kraków, 11 stycznia 2013 TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji Łukasz Czekierda luke@agh.edu.pl Co to są zdalne konsultacje medyczne? Systemy

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiego Zjazdu Sieci Aptecznych

Program II Ogólnopolskiego Zjazdu Sieci Aptecznych Program II Ogólnopolskiego Zjazdu Sieci Aptecznych 3-4 grudnia 2015r. Warszawa 3 GRUDNIA (czwartek) 13:00 13:45 Rejestracja Uczestników i lunch 13:45 14:00 Otwarcie Konferencji 14:00 14:45 14:45 15:00

Bardziej szczegółowo

Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej

Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej Narzędzia promocji zdrowia w polityce Unii Europejskiej lek. dent Mariusz Geremek Zakład Zdrowia Publicznego Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ocena oddziaływania (Impact

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo