BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE"

Transkrypt

1 O stanie finansów ZHP, dzia³aniach G³ównej Kwatery w celu zmiany sytuacji finansowej oraz naszych perspektywach na nape³nienie kasy Zwi¹zku z hm. Przemys³awem Marchlewiczem, skarbnikiem ZHP, rozmawia hm. Grzegorz Ca³ek. BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE Hm. Przemys³aw Marchlewicz ma 31 lat, w ZHP od 1988 r., instruktor Hufca ZHP Sopot, od 1994 r. dru ynowy, a w latach komendant hufca. W latach cz³onek CKR ZHP. Z wykszta³cenia magister prawa z dyplomem MBA. Od kilku lat zajmuje siê zarz¹dzaniem (m.in. kierowa³ Agencj¹ Rozwoju Pomorza SA, Zarz¹dem Morskiego Portu Gdynia SA, Epigon SA). Dziœ zawodowo menad er w firmie farmaceutycznej i przedsiêbiorca (armator szybkich ³odzi hybrydowych). Prywatnie mi³oœnik wszystkiego, co szybko jeÿdzi i p³ywa. Sopocianin, tata ma³ego Jasia. Zanim zosta³eœ skarbnikiem ZHP, by³eœ d³ugi czas cz³onkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej. Wiêc chyba nic Ciê nie powinno zaskoczyæ po objêciu tej funkcji. Czy tak by³o rzeczywiœcie? Ju wczeœniej wiedzia³em sporo o maj¹tku i finansach ZHP oraz problemach z tym zwi¹zanych, ale i tak sporo rzeczy mnie zaskoczy³o, jak choæby ci¹g³e k³opoty z p³ynnoœci¹ finansow¹. W ka dym razie, dopiero gdy zosta³em skarbnikiem, zobaczy³em ca³y obraz sytuacji maj¹tkowej organizacji, który niestety optymizmem nie napawa Co z problemów, z którymi siê dot¹d zetkn¹³eœ, by³o dla Ciebie najtrudniejsze, wymaga³o najwiêcej czasu, energii? Funkcja skarbnika w organizacji, która ma problemy finansowe, a to nie jest przecie tajemnic¹, jest chyba najbardziej niewdziêczna i niestety z tym, co rozumiemy pod pojêciem harcerstwo, ma niewiele wspólnego. Skarbnik obrywa od wszystkich, taka jego rola. Zawodowo pracujê poza ZHP i staram siê zachowaæ pewien dystans do mojej pasji, ale to nie jest ³atwe, a problemów by³o bardzo du o od samego pocz¹tku. Najtrudniejsz¹ spraw¹ jest niezmiennie zarz¹dzanie d³ugiem ZHP i utrzymanie tzw. bie ¹cej p³ynnoœci finansowej, czyli mówi¹c proœciej p³acenie za wszystkie podejmowane zobowi¹zania. Decyzja o koniecznoœci pozyskania finansowania z zewn¹trz ju na samym pocz¹tku mojej dzia³alnoœci wydawa³a siê byæ najtrudniejsza. Jednak jeszcze trudniejsze okaza³o siê znalezienie partnera, który chcia³by i móg³by nam pomóc Jakie by³y Twoje pierwsze decyzje po objêciu funkcji? Dalsze oszczêdnoœci w dzia³alnoœci G³ównej Kwatery, pracowanie na tej funkcji spo³ecznie, rozpoczêcie przygotowywania programu restrukturyzacji maj¹tkowej organizacji, dopilnowanie 2

2 z³o enia wniosków o zasiedzenie Centrum Wychowania Morskiego, G³odówki, codziennie nowe, drobne z pozoru rzeczy, sporo tego Jak byœ okreœli³ stan finansów ZHP? Niektórzy twierdz¹, e jednak jesteœmy bankrutem Mamy bardzo powa ne problemy, z których uda nam siê wyjœæ, jeœli podejmiemy radykalne decyzje w skali ca³ego Zwi¹zku. Je- eli nadal bêdziemy rolowaæ nasze d³ugi i tworzyæ nowe, udaj¹c, e wszystko jest w porz¹dku skoñczy siê to dla naszej organizacji fatalnie. Prawd¹ jest, e G³ówna Kwatera nie jest i nie bêdzie w stanie sp³aciæ swoich zaleg³ych zobowi¹zañ bez pomocy z wewn¹trz organizacji i z zewn¹trz. Nikt nie powinien udawaæ, e jest inaczej My w ka dym razie udawaæ nie bêdziemy. Z wewn¹trz organizacji rozumiem, bo to powinien byæ nasz wspólny problem, aby wyjœæ na prost¹, ale co masz na myœli, mówi¹c o pomocy z zewn¹trz? Po pierwsze liczymy na pomoc instytucji publicznych, np. ZUS. Po wtóre musimy zabiegaæ o pomoc zewnêtrznych firm i instytucji, które w ró ny sposób mog¹ nam pomagaæ, g³ównie po yczaj¹c lub daruj¹c œrodki pieniê ne to bardzo trudne, ale mo liwe, co pokazuje przyk³ad SKOK: to bardzo wymagaj¹cy partner, traktuj¹cy wspó³pracê z nami jako odpowiedzialny i etyczny, korzystny dla obu stron biznes, partner, który ma swoje okreœlone wymagania. W ka dym razie SKOK zarówno po yczy³ nam œrodki, jak i sponsoruje nasze dzia³ania. Planujemy tak- e wspólnie zarabiaæ pieni¹dze. Poszukujemy innych partnerów i sposobów pozyskiwania œrodków. Zabiegamy równie o pomoc z miêdzynarodowych organizacji skautowych wiemy, e to bêdzie bardzo trudne, ale chc¹c utrzymaæ cz³onkostwo w WOSM i WAGGGS musimy zabiegaæ o umorzenie przynajmniej czêœci zobowi¹zañ. Kto mo e pomóc w tych dzia³aniach? Oczywiœcie liczymy na pomoc naszych instruktorów: s¹ wœród nich osoby blisko zwi¹zane z w³adzami pañstwowymi ich lobbing i wsparcie ma tu kluczowe znaczenie, choæby w kontaktach z ZUS. Liczymy równie na tych z nas, którzy, jak ja, siedz¹ w biznesie i dziêki swoim kontaktom mog¹ pomóc, tak jak to siê sta³o w przypadku SKOK. To nie s¹ dzia³ania, o których nale- y du o mówiæ, ale dobrze pojêty lobbing na rzecz naszej organizacji nie zaszkodzi nikomu. Dziœ tej pomocy potrzebujemy szczególnie Zazwyczaj w rozmowie ze skarbnikami ZHP (a przeprowadzi³em ju trzy takie rozmowy) d¹ ê do tego, aby otwarcie, szczerze przedstawiæ instruktorom obraz finansów ZHP, czy mówi¹c wprost stanu naszego zad³u enia. Zajmijmy siê wiêc kolejno sk³adnikami naszego d³ugu. Zacznijmy mo e od zad³u enia w organizacjach skautowych Otwartoœæ i transparentnoœæ dzia³ania dla obecnej G³ównej Kwatery s¹ wartoœciami cenionymi bardzo wysoko i oczywiœcie nie bêdê niczego ukrywa³. Pewnie wola³bym zacz¹æ od tego, co zrobiæ, aby nie by³o w przysz³oœci d³ugów, ale dobrze, zacznijmy od sk³adek miêdzynarodowych. Niestety zad³u enie w organizacjach skautowych jest du e i obecnie ZHP nie jest w stanie regulowaæ go na bie ¹co. Jesteœmy po spotkaniu z WAGGGS, spotykamy siê równie z WOSM. Nasz¹ intencj¹ jest doprowadzenie do umorzenia przynajmniej czêœci tych zobowi¹zañ i p³acenia bie ¹cych sk³adek, choæ wiemy, e to bêdzie bardzo trudne. Na dziœ zalegamy w organizacjach skautowych kwotê 1,59 mln z³. Zaleg³oœci skutkuj¹ zawieszeniem nas w prawach cz³onkowskich. A jak wygl¹da zad³u enie ZHP wobec ZUS? Zobowi¹zania wobec ZUS to nadal ponad 1,14 mln z³. Wyst¹piliœmy o umorzenie tego zobowi¹zania do Skarbu Pañstwa. Bêdziemy jednak potrzebowali do tego poparcia, nazwa³bym to politycznego, i bêdzie to bardzo trudne. Zarówno Naczelnik, jak i ca³a G³ówna Kwatera bardzo licz¹ tu na pomoc i wsparcie naszych instruktorów. Faktem jest, e gdyby GK nie musia³a sp³acaæ zobowi¹zañ wobec ZUS, mo liwe by³oby finansowanie dzia³alnoœci z bie ¹cych wp³ywów. Jednoczeœnie ka da zw³oka w zap³acie raty powoduje lawinowe odsetki, które w takich wypadkach s¹ liczone inaczej ni przy zwyk³ych zobowi¹zaniach. Mamy nadziejê, e efektem naszego wniosku bêdzie jeœli nie umorzenie, to choæ roz³o enie na raty na d³u szy okres, dziêki czemu miesiêczne obci¹ enia by³yby ni sze. Trudno tu jednak wyrokowaæ. Kolejny stary problem Zawisza Czarny. W marcu 2009 r. uda³o siê zap³aciæ ostatni¹ ratê za remont Zawiszy przeprowadzony pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych! Tego problemu wiêc teoretycznie nie ma, ale warto wiedzieæ, e to zobowi¹zanie oraz zobowi¹zania publicznoprawne (czyli niep³acony ZUS za pracowników ZHP) 3

3 jest w mojej ocenie g³ównym winowajc¹ naszej obecnej sytuacji finansowej. W roku 2010 czeka nas kolejny remont klasowy SY Zawisza Czarny, którego koszt bêdzie prawdopodobnie bliski 1 mln z³. Druhna Naczelnik jest autorem pomys³u przeprowadzenia na ten cel zbiórki publicznej. Ja chcia³bym doprowadziæ ten projekt do koñca. Wiêcej informacji o projekcie bêdzie mo na przeczytaæ w kolejnym numerze Czuwaj. W ka dym razie sytuacja z roku 1999 na pewno siê nie powtórzy. A czy pojawi³y siê jakieœ nowe d³ugi w ostatnich dwóch latach? Intencj¹ G³ównej Kwatery by³o niegenerowanie nowych zobowi¹zañ i doprowadzenie do sytuacji, kiedy d³ugów w ZHP nie bêdzie. Jest to proces, który przy realizacji pewnych za³o eñ bêdzie trwa³ jeszcze oko³o dwóch lat. Nie mogê jednak powiedzieæ, e nie powsta³y adne d³ugi: aby sp³aciæ czêœæ starych zobowi¹zañ, dokonaliœmy emisji komercyjnych weksli inwestycyjno-terminowych, które zosta³y wykupione przez system SKOK, który jako jedyna instytucja finansowa poda³ rêkê ZHP. Inne instytucje finansowe ze wzglêdu na nasze wyniki finansowe odmówi³y nam wsparcia (czyli kredytu lub po yczki). Na poczet sp³aty zobowi¹zañ zewnêtrznych zaci¹gnêliœmy równie kilka po yczek wewn¹trz organizacji. Jednak ca³kowita kwota zobowi¹zañ zewnêtrznych, gdyby nie przejêcie d³ugu Chor¹gwi Opolskiej, by- ³aby ni sza. Przyczyni³y siê do tego ogromne oszczêdnoœci wprowadzone przez obecne w³adze. Wiemy jednak, e to nie wystarczy, a bez pomocy z zewn¹trz nie damy rady Podsumujmy ile jest tych d³ugów razem? Wkraczamy wiêc w mój œwiat tabelek i cyferek. Na dzieñ 10 sierpnia 2009 r. to w sumie kwota 5,88 mln z³, w tym ponad 950 tysiêcy wobec jednostek ZHP. Jednak nie wszystkie zobowi¹zania s¹ faktycznymi d³ugami, które musimy sp³aciæ, poza tym na bie ¹co, niemal ka dego dnia, dokonujemy jakichœ p³atnoœci. W ka dym razie to bardzo wysoka kwota. Teraz zajmijmy siê drug¹ stron¹ ile G³ównej Kwaterze s¹ winne chor¹gwie? Z samych zaleg³ych sk³adek to oko³o 1 mln z³. Do tego dochodz¹ inne zobowi¹zania na kolejne 4 mln z³. ZOBOWI ZANIA CHOR GWI Z TYTU U SK ADEK CZ ONKOWSKICH (STAN NA DZIEÑ 24 SIERPNIA 2009) za 2002 r. za 2003 r. za 2004 r. za 2005 r. Chor¹giew Bia³ostocka Chor¹giew Dolnoœl¹ska Chor¹giew Gdañska 0 0 4, , Chor¹giew Kujawsko-Pomorska Chor¹giew Kielecka Chor¹giew Krakowska 0 10, , Chor¹giew Lubelska 41, , , , Chor¹giew ódzka Chor¹giew Mazowiecka Chor¹giew Opolska Chor¹giew Podkarpacka Chor¹giew Sto³eczna Chor¹giew Œl¹ska Chor¹giew Warmiñsko-Mazurska Chor¹giew Wielkopolska Chor¹giew Zachodniopomorska Chor¹giew Ziemi Lubuskiej RAZEM 41, , , ,

4 czyli ich sp³ata spowodowa³aby sp³atê wiêkszoœci d³ugów ZHP! W³aœnie! Niestety, nie jest to takie proste, poniewa chor¹gwie same nie s¹ w stanie sp³acaæ na bie ¹co zaleg³oœci. Muszê jednak odnotowaæ, e œci¹galnoœæ sk³adek w ostatnim czasie poprawi³a siê. Niestety, wobec najciê szych przypadków bêdziemy musieli w najbli szej przysz³oœci przedsiêwzi¹æ kroki maj¹ce na celu sprzeda aktywów (g³ównie nieruchomoœci) bêd¹cych w gestii chor¹gwi (które nie zosta³y im dotychczas przekazane). To smutna koniecznoœæ. Dalsze utrzymywanie salda zad³u enia na tak wysokim poziomie pog³êbia nasze problemy i mo e doprowadziæ do katastrofy. Podsumujmy, co chcecie zrobiæ z tymi naszymi d³ugami? Nasz plan ma charakter systemowy i sk³ada siê z wielu konkretnych dzia³añ. Sporo ju o tym mówi³em, ale podsumowuj¹c jest on nastêpuj¹cy: prowadzimy rozmowy z organizacjami skautowymi na temat umorzenia zaleg³oœci, podobnie rozmawiamy z ZUS. Poprawiamy œci¹galnoœæ sk³adek i szukamy mechanizmów, aby pomóc sp³aciæ zaleg³oœci chor¹gwiom (np. sprzeda czêœci aktywów). Oszczêdzamy w sposób bardzo bolesny i œciœle kontrolujemy koszty. Prowadzimy dialog z wierzycielami. Naciskamy na poprawê efektywnoœci naszych oœrodków centralnych i spó³ek (np. trwa konkurs na koncepcjê zarz¹dzania CWM, realizowane s¹ projekty inwestycyjne dla Perkoza, pracujemy nad kontraktami dla szefów oœrodków, które bêd¹ premiowaæ ich efektywnoœæ ekonomiczn¹). Porz¹dkujemy stan prawny nieruchomoœci (zasiedzenia CWM, G³odówki, zabezpieczenie naszych praw do budynku przy Konopnickiej 6). Koñczymy program restrukturyzacji GK ZHP, z którego wynika szereg informacji: choæby ile pieniêdzy potrzebuje ZHP, aby prawid³owo realizowaæ swoje zadania statutowe i co nale y zrobiæ, aby uzyskaæ trwa³¹ rentownoœæ. Faktem pozostaje, e mo emy nie zad³u aæ dalej organizacji i finansowaæ jej podstawow¹, w¹sko rozumian¹ dzia³alnoœæ ze sk³adek cz³onkowskich, o ile ich œci¹galnoœæ bêdzie na poziomie oko³o 80%. Na dziœ to oko³o 60-70%, a wiêc sporo, ale ci¹gle jeszcze za ma³o. Dodatkowo œrodki pozyskiwane ze Ÿróde³ zewnêtrznych mog¹ zapewniæ realizacjê wszystkich zadañ statutowych. Oczywiœcie kluczem jest tu d³ugookresowe planowanie finansowe i dba³oœæ o stabilne przychody. St¹d te nasz pomys³ nowego systemu œci¹gania sk³adek, które mia³yby byæ p³acone od jednostki, a nie od cz³onka organizacji. To znów nie jest proste, ale z jednej strony powinno zwiêkszyæ œci¹galnoœæ, a z drugiej spowodowaæ ujawnienie szarej strefy, czyli faktycznej wielkoœci naszego Zwi¹zku. Zdaniem komendantów choza 2006 r. za 2007 r. za 2008 r. za I III 2009 r. za IV VI 2009 r. w sumie 0 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 r¹gwi nasza liczebnoœæ jest zani ona o oko³o 15 20%. Szukamy te nowych Ÿróde³ dochodów st¹d wspó³praca ze SKOK i pomys³ na now¹ kartê VISA- SKOK-ZHP, z której u ywania ZHP bêdzie osi¹ga³ przychody. Jeœli wygenerujemy kont, miesiêczne przychody dla ZHP z tego tytu³u powinny wynieœæ oko³o 12 tysiêcy z³otych. Ja na pewno za- ³o ê sobie takie konto, jeszcze tego nie zrobi³em czekam, a karta bêdzie dostêpna (co nast¹pi pewnie we wrzeœniu paÿdzierniku tego roku). I bêdê wszystkich do tego zachêca³, w imiê harcerskiej solidarnoœci. Sam program restrukturyzacji bêdzie poddany dyskusji wewn¹trz w³adz ZHP ju w nied³ugim czasie. Wspomnia³eœ o oœrodkach i spó³kach, jaka jest dziœ ich faktyczna kondycja? W³aœciwie ka dy z przypadków trzeba rozpatrywaæ z osobna. W pe³ni usatysfakcjonowany jestem wynikami finansowymi dzia³ania nieruchomoœci na Konopnickiej 6, ale tu z kolei nasz tytu³ prawny jest s³aby. Jeœli chodzi o G³odówkê system fundacyjny sprawdza siê, ale oœrodek wychodzi³ przez ostatnie kilka lat z k³opotów. Mam nadziejê, e od wrzeœnia, mo e paÿdziernika, przychody z G³odówki bêd¹ stabilne i comiesiêczne. Perkoz wymaga doinwestowania, które uda siê zapewne zrealizowaæ dziêki planowanym inwestycjom w³asnym oraz dziêki wspó³pracy z partnerami zewnêtrznymi, którzy planuj¹ na terenie oœrodka zbudowaæ Europejskie Centrum eglarstwa, ale na dziœ przychody z tego oœrodka dla ZHP s¹ jeszcze zbyt niskie. CWM czeka zmiana formu³y funkcjonowania jak wspomina- ³em, og³osiliœmy konkurs na koncepcjê zarz¹dzania tym oœrodkiem, który spotka³ siê ze sporym zainteresowaniem, czeka nas jednak remont klasowy Zawiszy. Reasumuj¹c: du o ju zosta³o zrobione, oœrodki nie s¹ zad³u one i s¹ rentowne, ale na efekty dla finansów ZHP musimy jeszcze chwilê poczekaæ. Co do spó³ek: 4 ywio³y dzia³aj¹ poprawnie ich rentownoœæ nie jest jeszcze na satysfakcjonuj¹cym nas poziomie i motywujemy nowego prezesa do wiêkszej aktywnoœci, jednak nie da siê ukryæ, e ta spó³ka wspiera dzia³alnoœæ ZHP. Best Harctur jest nadal spó³k¹, której dzia³alnoœæ jest obarczona sporym ryzykiem, ale równie jej pomoc (w postaci np. wysokich po- yczek) jest dla nas odczuwalna i istotna. Bez w¹tpienia jednak tê spó³kê czeka koniecznoœæ wypracowania nowego modelu biznesowego. Nadzorowi i zachêcaniu do lepszej i efektywniejszej pracy oœrodków i spó³ek poœwiêcam sporo czasu. Pewnie nie przysparza mi to wielu przyjació³, ale mam nadziejê, e przyniesie efekty. Co chcia³byœ zrobiæ przez krótki czas, który pozosta³ do koñca kadencji? Chcia³bym do koñca oczyœciæ pole dla nastêpców i rozwi¹zaæ kilka bardzo trudnych problemów, których negatywne odium mogê wzi¹æ na siebie, byle pokazaæ szeroki, pozytywny obraz przysz³oœci. ZHP nie powinien determinowaæ swoich dzia³añ wy³¹cznie przez pryzmat problemów finansowych. Codziennie jednak przekonujê wszystkich, e nie ma rzeczy niemo liwych. Bardzo zale y mi na tym, aby œwiadomoœæ problemów i celów by³a powszechna, a dzia³ania by³y oparte na wizji przysz³oœci. Zmiany musz¹ nast¹piæ nie tylko w sferze faktów, ale i mentalnoœci, i nade wszystko byæ nieodwracalne. W ZHP jest sporo wewnêtrznej polityki, sporów, ró nic co do widzenia organizacji i to bardzo dobrze. Jednak problemy ekonomiczne powinny nas wszystkich jednoczyæ. Staram siê kupowaæ ka dy dobry pomys³ naszych instruktorów i przekonywaæ, e w tym zakresie nie mo e byæ miêdzy nami ró nic: razem musimy zrobiæ wszystko, aby poprawiæ nasz¹ sytuacjê, choæ zapewne ma³o kto z nas czuje siê winny obecnego stanu. I do tego bardzo chcia³bym wszystkich przekonaæ. Jeœli chodzi o konkrety: gdy rozwinie siê wspó³praca ze SKOK, ruszy zbiórka publiczna na remont Zawiszy, wy³oniony zostanie podmiot, który bêdzie wdra a³ now¹ koncepcjê funkcjonowania CWM ZHP i uda siê zrealizowaæ kilka mniejszych zadañ bêdê zadowolony ze swojej pracy. R E K L A M A 6

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek MASTER OF ECONOMY Andrzej Kurek Blue Eyes Enterprise irma za³o ona przez Annê Bruthansow¹ ze S³owacji. Pocz¹tkowo by³a to jedna z wielu agencji modelek Fi hostess obs³uguj¹ca niewielkie imprezy i promocje

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo