BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE"

Transkrypt

1 O stanie finansów ZHP, dzia³aniach G³ównej Kwatery w celu zmiany sytuacji finansowej oraz naszych perspektywach na nape³nienie kasy Zwi¹zku z hm. Przemys³awem Marchlewiczem, skarbnikiem ZHP, rozmawia hm. Grzegorz Ca³ek. BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE Hm. Przemys³aw Marchlewicz ma 31 lat, w ZHP od 1988 r., instruktor Hufca ZHP Sopot, od 1994 r. dru ynowy, a w latach komendant hufca. W latach cz³onek CKR ZHP. Z wykszta³cenia magister prawa z dyplomem MBA. Od kilku lat zajmuje siê zarz¹dzaniem (m.in. kierowa³ Agencj¹ Rozwoju Pomorza SA, Zarz¹dem Morskiego Portu Gdynia SA, Epigon SA). Dziœ zawodowo menad er w firmie farmaceutycznej i przedsiêbiorca (armator szybkich ³odzi hybrydowych). Prywatnie mi³oœnik wszystkiego, co szybko jeÿdzi i p³ywa. Sopocianin, tata ma³ego Jasia. Zanim zosta³eœ skarbnikiem ZHP, by³eœ d³ugi czas cz³onkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej. Wiêc chyba nic Ciê nie powinno zaskoczyæ po objêciu tej funkcji. Czy tak by³o rzeczywiœcie? Ju wczeœniej wiedzia³em sporo o maj¹tku i finansach ZHP oraz problemach z tym zwi¹zanych, ale i tak sporo rzeczy mnie zaskoczy³o, jak choæby ci¹g³e k³opoty z p³ynnoœci¹ finansow¹. W ka dym razie, dopiero gdy zosta³em skarbnikiem, zobaczy³em ca³y obraz sytuacji maj¹tkowej organizacji, który niestety optymizmem nie napawa Co z problemów, z którymi siê dot¹d zetkn¹³eœ, by³o dla Ciebie najtrudniejsze, wymaga³o najwiêcej czasu, energii? Funkcja skarbnika w organizacji, która ma problemy finansowe, a to nie jest przecie tajemnic¹, jest chyba najbardziej niewdziêczna i niestety z tym, co rozumiemy pod pojêciem harcerstwo, ma niewiele wspólnego. Skarbnik obrywa od wszystkich, taka jego rola. Zawodowo pracujê poza ZHP i staram siê zachowaæ pewien dystans do mojej pasji, ale to nie jest ³atwe, a problemów by³o bardzo du o od samego pocz¹tku. Najtrudniejsz¹ spraw¹ jest niezmiennie zarz¹dzanie d³ugiem ZHP i utrzymanie tzw. bie ¹cej p³ynnoœci finansowej, czyli mówi¹c proœciej p³acenie za wszystkie podejmowane zobowi¹zania. Decyzja o koniecznoœci pozyskania finansowania z zewn¹trz ju na samym pocz¹tku mojej dzia³alnoœci wydawa³a siê byæ najtrudniejsza. Jednak jeszcze trudniejsze okaza³o siê znalezienie partnera, który chcia³by i móg³by nam pomóc Jakie by³y Twoje pierwsze decyzje po objêciu funkcji? Dalsze oszczêdnoœci w dzia³alnoœci G³ównej Kwatery, pracowanie na tej funkcji spo³ecznie, rozpoczêcie przygotowywania programu restrukturyzacji maj¹tkowej organizacji, dopilnowanie 2

2 z³o enia wniosków o zasiedzenie Centrum Wychowania Morskiego, G³odówki, codziennie nowe, drobne z pozoru rzeczy, sporo tego Jak byœ okreœli³ stan finansów ZHP? Niektórzy twierdz¹, e jednak jesteœmy bankrutem Mamy bardzo powa ne problemy, z których uda nam siê wyjœæ, jeœli podejmiemy radykalne decyzje w skali ca³ego Zwi¹zku. Je- eli nadal bêdziemy rolowaæ nasze d³ugi i tworzyæ nowe, udaj¹c, e wszystko jest w porz¹dku skoñczy siê to dla naszej organizacji fatalnie. Prawd¹ jest, e G³ówna Kwatera nie jest i nie bêdzie w stanie sp³aciæ swoich zaleg³ych zobowi¹zañ bez pomocy z wewn¹trz organizacji i z zewn¹trz. Nikt nie powinien udawaæ, e jest inaczej My w ka dym razie udawaæ nie bêdziemy. Z wewn¹trz organizacji rozumiem, bo to powinien byæ nasz wspólny problem, aby wyjœæ na prost¹, ale co masz na myœli, mówi¹c o pomocy z zewn¹trz? Po pierwsze liczymy na pomoc instytucji publicznych, np. ZUS. Po wtóre musimy zabiegaæ o pomoc zewnêtrznych firm i instytucji, które w ró ny sposób mog¹ nam pomagaæ, g³ównie po yczaj¹c lub daruj¹c œrodki pieniê ne to bardzo trudne, ale mo liwe, co pokazuje przyk³ad SKOK: to bardzo wymagaj¹cy partner, traktuj¹cy wspó³pracê z nami jako odpowiedzialny i etyczny, korzystny dla obu stron biznes, partner, który ma swoje okreœlone wymagania. W ka dym razie SKOK zarówno po yczy³ nam œrodki, jak i sponsoruje nasze dzia³ania. Planujemy tak- e wspólnie zarabiaæ pieni¹dze. Poszukujemy innych partnerów i sposobów pozyskiwania œrodków. Zabiegamy równie o pomoc z miêdzynarodowych organizacji skautowych wiemy, e to bêdzie bardzo trudne, ale chc¹c utrzymaæ cz³onkostwo w WOSM i WAGGGS musimy zabiegaæ o umorzenie przynajmniej czêœci zobowi¹zañ. Kto mo e pomóc w tych dzia³aniach? Oczywiœcie liczymy na pomoc naszych instruktorów: s¹ wœród nich osoby blisko zwi¹zane z w³adzami pañstwowymi ich lobbing i wsparcie ma tu kluczowe znaczenie, choæby w kontaktach z ZUS. Liczymy równie na tych z nas, którzy, jak ja, siedz¹ w biznesie i dziêki swoim kontaktom mog¹ pomóc, tak jak to siê sta³o w przypadku SKOK. To nie s¹ dzia³ania, o których nale- y du o mówiæ, ale dobrze pojêty lobbing na rzecz naszej organizacji nie zaszkodzi nikomu. Dziœ tej pomocy potrzebujemy szczególnie Zazwyczaj w rozmowie ze skarbnikami ZHP (a przeprowadzi³em ju trzy takie rozmowy) d¹ ê do tego, aby otwarcie, szczerze przedstawiæ instruktorom obraz finansów ZHP, czy mówi¹c wprost stanu naszego zad³u enia. Zajmijmy siê wiêc kolejno sk³adnikami naszego d³ugu. Zacznijmy mo e od zad³u enia w organizacjach skautowych Otwartoœæ i transparentnoœæ dzia³ania dla obecnej G³ównej Kwatery s¹ wartoœciami cenionymi bardzo wysoko i oczywiœcie nie bêdê niczego ukrywa³. Pewnie wola³bym zacz¹æ od tego, co zrobiæ, aby nie by³o w przysz³oœci d³ugów, ale dobrze, zacznijmy od sk³adek miêdzynarodowych. Niestety zad³u enie w organizacjach skautowych jest du e i obecnie ZHP nie jest w stanie regulowaæ go na bie ¹co. Jesteœmy po spotkaniu z WAGGGS, spotykamy siê równie z WOSM. Nasz¹ intencj¹ jest doprowadzenie do umorzenia przynajmniej czêœci tych zobowi¹zañ i p³acenia bie ¹cych sk³adek, choæ wiemy, e to bêdzie bardzo trudne. Na dziœ zalegamy w organizacjach skautowych kwotê 1,59 mln z³. Zaleg³oœci skutkuj¹ zawieszeniem nas w prawach cz³onkowskich. A jak wygl¹da zad³u enie ZHP wobec ZUS? Zobowi¹zania wobec ZUS to nadal ponad 1,14 mln z³. Wyst¹piliœmy o umorzenie tego zobowi¹zania do Skarbu Pañstwa. Bêdziemy jednak potrzebowali do tego poparcia, nazwa³bym to politycznego, i bêdzie to bardzo trudne. Zarówno Naczelnik, jak i ca³a G³ówna Kwatera bardzo licz¹ tu na pomoc i wsparcie naszych instruktorów. Faktem jest, e gdyby GK nie musia³a sp³acaæ zobowi¹zañ wobec ZUS, mo liwe by³oby finansowanie dzia³alnoœci z bie ¹cych wp³ywów. Jednoczeœnie ka da zw³oka w zap³acie raty powoduje lawinowe odsetki, które w takich wypadkach s¹ liczone inaczej ni przy zwyk³ych zobowi¹zaniach. Mamy nadziejê, e efektem naszego wniosku bêdzie jeœli nie umorzenie, to choæ roz³o enie na raty na d³u szy okres, dziêki czemu miesiêczne obci¹ enia by³yby ni sze. Trudno tu jednak wyrokowaæ. Kolejny stary problem Zawisza Czarny. W marcu 2009 r. uda³o siê zap³aciæ ostatni¹ ratê za remont Zawiszy przeprowadzony pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych! Tego problemu wiêc teoretycznie nie ma, ale warto wiedzieæ, e to zobowi¹zanie oraz zobowi¹zania publicznoprawne (czyli niep³acony ZUS za pracowników ZHP) 3

3 jest w mojej ocenie g³ównym winowajc¹ naszej obecnej sytuacji finansowej. W roku 2010 czeka nas kolejny remont klasowy SY Zawisza Czarny, którego koszt bêdzie prawdopodobnie bliski 1 mln z³. Druhna Naczelnik jest autorem pomys³u przeprowadzenia na ten cel zbiórki publicznej. Ja chcia³bym doprowadziæ ten projekt do koñca. Wiêcej informacji o projekcie bêdzie mo na przeczytaæ w kolejnym numerze Czuwaj. W ka dym razie sytuacja z roku 1999 na pewno siê nie powtórzy. A czy pojawi³y siê jakieœ nowe d³ugi w ostatnich dwóch latach? Intencj¹ G³ównej Kwatery by³o niegenerowanie nowych zobowi¹zañ i doprowadzenie do sytuacji, kiedy d³ugów w ZHP nie bêdzie. Jest to proces, który przy realizacji pewnych za³o eñ bêdzie trwa³ jeszcze oko³o dwóch lat. Nie mogê jednak powiedzieæ, e nie powsta³y adne d³ugi: aby sp³aciæ czêœæ starych zobowi¹zañ, dokonaliœmy emisji komercyjnych weksli inwestycyjno-terminowych, które zosta³y wykupione przez system SKOK, który jako jedyna instytucja finansowa poda³ rêkê ZHP. Inne instytucje finansowe ze wzglêdu na nasze wyniki finansowe odmówi³y nam wsparcia (czyli kredytu lub po yczki). Na poczet sp³aty zobowi¹zañ zewnêtrznych zaci¹gnêliœmy równie kilka po yczek wewn¹trz organizacji. Jednak ca³kowita kwota zobowi¹zañ zewnêtrznych, gdyby nie przejêcie d³ugu Chor¹gwi Opolskiej, by- ³aby ni sza. Przyczyni³y siê do tego ogromne oszczêdnoœci wprowadzone przez obecne w³adze. Wiemy jednak, e to nie wystarczy, a bez pomocy z zewn¹trz nie damy rady Podsumujmy ile jest tych d³ugów razem? Wkraczamy wiêc w mój œwiat tabelek i cyferek. Na dzieñ 10 sierpnia 2009 r. to w sumie kwota 5,88 mln z³, w tym ponad 950 tysiêcy wobec jednostek ZHP. Jednak nie wszystkie zobowi¹zania s¹ faktycznymi d³ugami, które musimy sp³aciæ, poza tym na bie ¹co, niemal ka dego dnia, dokonujemy jakichœ p³atnoœci. W ka dym razie to bardzo wysoka kwota. Teraz zajmijmy siê drug¹ stron¹ ile G³ównej Kwaterze s¹ winne chor¹gwie? Z samych zaleg³ych sk³adek to oko³o 1 mln z³. Do tego dochodz¹ inne zobowi¹zania na kolejne 4 mln z³. ZOBOWI ZANIA CHOR GWI Z TYTU U SK ADEK CZ ONKOWSKICH (STAN NA DZIEÑ 24 SIERPNIA 2009) za 2002 r. za 2003 r. za 2004 r. za 2005 r. Chor¹giew Bia³ostocka Chor¹giew Dolnoœl¹ska Chor¹giew Gdañska 0 0 4, , Chor¹giew Kujawsko-Pomorska Chor¹giew Kielecka Chor¹giew Krakowska 0 10, , Chor¹giew Lubelska 41, , , , Chor¹giew ódzka Chor¹giew Mazowiecka Chor¹giew Opolska Chor¹giew Podkarpacka Chor¹giew Sto³eczna Chor¹giew Œl¹ska Chor¹giew Warmiñsko-Mazurska Chor¹giew Wielkopolska Chor¹giew Zachodniopomorska Chor¹giew Ziemi Lubuskiej RAZEM 41, , , ,

4 czyli ich sp³ata spowodowa³aby sp³atê wiêkszoœci d³ugów ZHP! W³aœnie! Niestety, nie jest to takie proste, poniewa chor¹gwie same nie s¹ w stanie sp³acaæ na bie ¹co zaleg³oœci. Muszê jednak odnotowaæ, e œci¹galnoœæ sk³adek w ostatnim czasie poprawi³a siê. Niestety, wobec najciê szych przypadków bêdziemy musieli w najbli szej przysz³oœci przedsiêwzi¹æ kroki maj¹ce na celu sprzeda aktywów (g³ównie nieruchomoœci) bêd¹cych w gestii chor¹gwi (które nie zosta³y im dotychczas przekazane). To smutna koniecznoœæ. Dalsze utrzymywanie salda zad³u enia na tak wysokim poziomie pog³êbia nasze problemy i mo e doprowadziæ do katastrofy. Podsumujmy, co chcecie zrobiæ z tymi naszymi d³ugami? Nasz plan ma charakter systemowy i sk³ada siê z wielu konkretnych dzia³añ. Sporo ju o tym mówi³em, ale podsumowuj¹c jest on nastêpuj¹cy: prowadzimy rozmowy z organizacjami skautowymi na temat umorzenia zaleg³oœci, podobnie rozmawiamy z ZUS. Poprawiamy œci¹galnoœæ sk³adek i szukamy mechanizmów, aby pomóc sp³aciæ zaleg³oœci chor¹gwiom (np. sprzeda czêœci aktywów). Oszczêdzamy w sposób bardzo bolesny i œciœle kontrolujemy koszty. Prowadzimy dialog z wierzycielami. Naciskamy na poprawê efektywnoœci naszych oœrodków centralnych i spó³ek (np. trwa konkurs na koncepcjê zarz¹dzania CWM, realizowane s¹ projekty inwestycyjne dla Perkoza, pracujemy nad kontraktami dla szefów oœrodków, które bêd¹ premiowaæ ich efektywnoœæ ekonomiczn¹). Porz¹dkujemy stan prawny nieruchomoœci (zasiedzenia CWM, G³odówki, zabezpieczenie naszych praw do budynku przy Konopnickiej 6). Koñczymy program restrukturyzacji GK ZHP, z którego wynika szereg informacji: choæby ile pieniêdzy potrzebuje ZHP, aby prawid³owo realizowaæ swoje zadania statutowe i co nale y zrobiæ, aby uzyskaæ trwa³¹ rentownoœæ. Faktem pozostaje, e mo emy nie zad³u aæ dalej organizacji i finansowaæ jej podstawow¹, w¹sko rozumian¹ dzia³alnoœæ ze sk³adek cz³onkowskich, o ile ich œci¹galnoœæ bêdzie na poziomie oko³o 80%. Na dziœ to oko³o 60-70%, a wiêc sporo, ale ci¹gle jeszcze za ma³o. Dodatkowo œrodki pozyskiwane ze Ÿróde³ zewnêtrznych mog¹ zapewniæ realizacjê wszystkich zadañ statutowych. Oczywiœcie kluczem jest tu d³ugookresowe planowanie finansowe i dba³oœæ o stabilne przychody. St¹d te nasz pomys³ nowego systemu œci¹gania sk³adek, które mia³yby byæ p³acone od jednostki, a nie od cz³onka organizacji. To znów nie jest proste, ale z jednej strony powinno zwiêkszyæ œci¹galnoœæ, a z drugiej spowodowaæ ujawnienie szarej strefy, czyli faktycznej wielkoœci naszego Zwi¹zku. Zdaniem komendantów choza 2006 r. za 2007 r. za 2008 r. za I III 2009 r. za IV VI 2009 r. w sumie 0 59, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 r¹gwi nasza liczebnoœæ jest zani ona o oko³o 15 20%. Szukamy te nowych Ÿróde³ dochodów st¹d wspó³praca ze SKOK i pomys³ na now¹ kartê VISA- SKOK-ZHP, z której u ywania ZHP bêdzie osi¹ga³ przychody. Jeœli wygenerujemy kont, miesiêczne przychody dla ZHP z tego tytu³u powinny wynieœæ oko³o 12 tysiêcy z³otych. Ja na pewno za- ³o ê sobie takie konto, jeszcze tego nie zrobi³em czekam, a karta bêdzie dostêpna (co nast¹pi pewnie we wrzeœniu paÿdzierniku tego roku). I bêdê wszystkich do tego zachêca³, w imiê harcerskiej solidarnoœci. Sam program restrukturyzacji bêdzie poddany dyskusji wewn¹trz w³adz ZHP ju w nied³ugim czasie. Wspomnia³eœ o oœrodkach i spó³kach, jaka jest dziœ ich faktyczna kondycja? W³aœciwie ka dy z przypadków trzeba rozpatrywaæ z osobna. W pe³ni usatysfakcjonowany jestem wynikami finansowymi dzia³ania nieruchomoœci na Konopnickiej 6, ale tu z kolei nasz tytu³ prawny jest s³aby. Jeœli chodzi o G³odówkê system fundacyjny sprawdza siê, ale oœrodek wychodzi³ przez ostatnie kilka lat z k³opotów. Mam nadziejê, e od wrzeœnia, mo e paÿdziernika, przychody z G³odówki bêd¹ stabilne i comiesiêczne. Perkoz wymaga doinwestowania, które uda siê zapewne zrealizowaæ dziêki planowanym inwestycjom w³asnym oraz dziêki wspó³pracy z partnerami zewnêtrznymi, którzy planuj¹ na terenie oœrodka zbudowaæ Europejskie Centrum eglarstwa, ale na dziœ przychody z tego oœrodka dla ZHP s¹ jeszcze zbyt niskie. CWM czeka zmiana formu³y funkcjonowania jak wspomina- ³em, og³osiliœmy konkurs na koncepcjê zarz¹dzania tym oœrodkiem, który spotka³ siê ze sporym zainteresowaniem, czeka nas jednak remont klasowy Zawiszy. Reasumuj¹c: du o ju zosta³o zrobione, oœrodki nie s¹ zad³u one i s¹ rentowne, ale na efekty dla finansów ZHP musimy jeszcze chwilê poczekaæ. Co do spó³ek: 4 ywio³y dzia³aj¹ poprawnie ich rentownoœæ nie jest jeszcze na satysfakcjonuj¹cym nas poziomie i motywujemy nowego prezesa do wiêkszej aktywnoœci, jednak nie da siê ukryæ, e ta spó³ka wspiera dzia³alnoœæ ZHP. Best Harctur jest nadal spó³k¹, której dzia³alnoœæ jest obarczona sporym ryzykiem, ale równie jej pomoc (w postaci np. wysokich po- yczek) jest dla nas odczuwalna i istotna. Bez w¹tpienia jednak tê spó³kê czeka koniecznoœæ wypracowania nowego modelu biznesowego. Nadzorowi i zachêcaniu do lepszej i efektywniejszej pracy oœrodków i spó³ek poœwiêcam sporo czasu. Pewnie nie przysparza mi to wielu przyjació³, ale mam nadziejê, e przyniesie efekty. Co chcia³byœ zrobiæ przez krótki czas, który pozosta³ do koñca kadencji? Chcia³bym do koñca oczyœciæ pole dla nastêpców i rozwi¹zaæ kilka bardzo trudnych problemów, których negatywne odium mogê wzi¹æ na siebie, byle pokazaæ szeroki, pozytywny obraz przysz³oœci. ZHP nie powinien determinowaæ swoich dzia³añ wy³¹cznie przez pryzmat problemów finansowych. Codziennie jednak przekonujê wszystkich, e nie ma rzeczy niemo liwych. Bardzo zale y mi na tym, aby œwiadomoœæ problemów i celów by³a powszechna, a dzia³ania by³y oparte na wizji przysz³oœci. Zmiany musz¹ nast¹piæ nie tylko w sferze faktów, ale i mentalnoœci, i nade wszystko byæ nieodwracalne. W ZHP jest sporo wewnêtrznej polityki, sporów, ró nic co do widzenia organizacji i to bardzo dobrze. Jednak problemy ekonomiczne powinny nas wszystkich jednoczyæ. Staram siê kupowaæ ka dy dobry pomys³ naszych instruktorów i przekonywaæ, e w tym zakresie nie mo e byæ miêdzy nami ró nic: razem musimy zrobiæ wszystko, aby poprawiæ nasz¹ sytuacjê, choæ zapewne ma³o kto z nas czuje siê winny obecnego stanu. I do tego bardzo chcia³bym wszystkich przekonaæ. Jeœli chodzi o konkrety: gdy rozwinie siê wspó³praca ze SKOK, ruszy zbiórka publiczna na remont Zawiszy, wy³oniony zostanie podmiot, który bêdzie wdra a³ now¹ koncepcjê funkcjonowania CWM ZHP i uda siê zrealizowaæ kilka mniejszych zadañ bêdê zadowolony ze swojej pracy. R E K L A M A 6

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Tekst jednolity z dnia 14.05.2004

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Tekst jednolity z dnia 14.05.2004 STATUT STOWARZYSZENIA AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Tekst jednolity z dnia 14.05.2004 Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA STATUT I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie. Statut

Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie. Statut Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie Statut I. Postanowienia Ogólne 1 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Wschodnie Stowarzyszenie Strzeleckie, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie działa

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kablowej Telewizji Satelitarnej "Aleksander - Sat " w Aleksandrowie Łódzkim. ( tekst ujednolicony)

STATUT. Stowarzyszenia Kablowej Telewizji Satelitarnej Aleksander - Sat  w Aleksandrowie Łódzkim. ( tekst ujednolicony) STATUT Stowarzyszenia Kablowej Telewizji Satelitarnej "Aleksander - Sat " w Aleksandrowie Łódzkim ( tekst ujednolicony) 1 Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej "Aleksander - Sat" jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r.

Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o Oświadczenie majątkowe - Zdzisław Edmund Plichta, złożone w 007 r. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR

STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR WARSZAWA 2009 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu jest dobrowolnym i samorządnym, trwałym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo