ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji"

Transkrypt

1 ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania zasobami ludzkimi (zzl). Rola systemów informatycznych w zarz¹dzaniu w znacz¹cy sposób zmienia zasady zzl. Zmiany te s¹ w wiêkszoœci pozytywne, ale nie mo na zapominaæ, e nie zawsze jesteœmy zadowoleni z zastosowañ technologii informacyjnej (TI). TI daje nowe mo liwoœci pracownikom pionów/dzia³ów zzl, ale te stawia przed nimi nowe wyzwania. Ze wzglêdu na obecne trendy w rozwoju nowych form organizacyjnych, które dokona³y siê pod wp³ywem TI, a w tym internetu, szerzej przedstawiono problemy zarz¹dzania wiedz¹ i wirtualizacji oraz konsekwencje, jakie one ze sob¹ wnosz¹. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji Analizuj¹c rolê technologii informacyjnej w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi nale y problem ten przedstawiæ w szerszym kontekœcie, a mianowicie w aspekcie jej u ytecznoœci, jak i nowych wyzwañ, które niesie w tej dziedzinie. We wspó³czesnej TI kluczow¹ pozycjê stanowi¹ systemy informatyczne i dlatego te obu terminów u ywamy równorzêdnie. W systemach informatycznych, stosuj¹c odpowiednie technologie, przetwarzamy informacje. W konsekwencji prowadzi to do zastosowañ w zarz¹dzaniu metod okreœlanych mianem zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. Relacje, które zachodz¹ miêdzy TI a zzl, s¹ wieloaspektowe i mo na je analizowaæ w ró nych kontekstach. Nas, z punktu widzenia tematyki artyku³u, interesuj¹ problemy u ytecznoœci systemów informatycznych i stosowania nowych form organizacyjnych w aspekcie konsekwencji, jakie one ze sob¹ wnosz¹ w zzl. * prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki jest kierownikiem Katedry Systemów Informatycznych Zarz¹dzania Wydz. Zarz¹dzania UW i kierownikiem Katedry Organizacji i Zarz¹dzania WSHiP

2 10 Jerzy Kisielnicki Podstaw¹ funkcjonowania ka dej organizacji jest posiadanie okreœlonych informacji, które stanowi¹ jej niematerialne zasoby. Coraz czêœciej mówimy o kapitale informacyjnym organizacji lub te o kapitale intelektualnym. Informacja dla zarz¹dzania, która jest przetwarzana w systemie informatycznym, jest jej szczególnym rodzajem. Skuteczne i efektywne zarz¹dzanie przejawiaj¹ce siê w podejmowaniu w³aœciwych decyzji jest mo liwe tylko wtedy, kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu, które wyodrêbniamy z ca³ego zbioru danych ze wzglêdu na to, e na skutek ich posiadania zmniejsza siê nieokreœlonoœæ podjêcia decyzji wyboru lub te mo emy w pe³ni oceniæ podejmowane dzia³ania. Dlatego pe³noprawne jest stwierdzenie, e informacja dla zarz¹dzania ma bezpoœredni i poœredni wp³yw na proces decyzyjny. Tworzy siê ca³y ³añcuch zale noœci. I tak przyk³adowo, decyzje w zakresie rekrutacji i selekcji odpowiednich ludzi w sferze produkcji s¹ mocno powi¹zane z decyzjami produkcyjnymi, a te z kolei z kosztowymi procesu produkcyjnego, st¹d ju krok do informacji pozwalaj¹cej na analizy wyników ca³ej organizacji. Informacjê dla zarz¹dzania spoœród innych typów informacji wyró nia to, e zawsze jest ona zwi¹zana z realizacj¹ podstawowych funkcji zarz¹dzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) oraz e pozwala na podjêcie decyzji na ró nych szczeblach zarz¹dzania (strategicznym, taktycznym, operacyjnym). Pisz¹c o bezpoœrednim i poœrednim wp³ywie na proces podejmowania decyzji, pragniemy zwróciæ uwagê na istnienie pêtli informacyjnych w organizacji. Przyk³adowo informacja o wzroœcie zysku dziêki kampanii marketingowej powoduje, e ³owcy g³ów pragn¹ pozyskaæ twórców tej kampanii dla swoich klientów. Mamy do czynienia z pewnym specyficznym ³añcuchem wartoœci. Informacja dla zarz¹dzania pozwala na uczenie siê organizacji i dostosowanie do stale zmieniaj¹cego siê otoczenia. O wartoœci informacji dla zarz¹dzania, a wiêc o jej u ytecznoœci, mo emy s¹dziæ na podstawie decyzji podejmowanych przez ich posiadacza. System informacyjny okreœla siê jako specyficzny uk³ad nerwowy organizacji, który ³¹czy w jedn¹ ca³oœæ elementy systemu zarz¹dzania [Morgan, 1999]. unkcjonowanie systemu jest w bezpoœrednim zwi¹zku przyczynowym ze sprawnoœci¹ ca³ej organizacji. Dlatego te uzasadnione jest przyk³adanie wagi do zbudowania sprawnego systemu informacyjnego. Jak wielka jest waga systemów informacyjnych, œwiadczy stwierdzenie J.A. Senna [1995], który uwa a, e obecnie wchodzimy w informacyjny wiek, w którym najbardziej istotnym elementem bêd¹ w³aœnie tego typu systemy. System informacyjny powoduje, e u ytkownik dysponuje narzêdziem do podejmowania celowego dzia³ania. Jakoœæ systemu informacyjnego decyduje o jakoœci procesu zarz¹dzania. Dlatego kto ma za zadanie prowadzenie polityki kadrowej, powinien mieæ wspomagaj¹cy jego dzia³anie system informacyjny.

3 Technologia informacyjna w organizacji 11 Interesuj¹cy nas system dla wspomagania zzl sk³adaæ siê bêdzie z nastêpuj¹cych elementów: u ytkowników, czyli wszystkich osób pracuj¹cych w danej organizacji, niezale- nie od formy zatrudnienia posiadanych zasobów informacyjnych dotycz¹cych zarówno bezpoœrednio tych osób, jak i aktów prawnych ich dotycz¹cych metainformacji, czyli informacji o posiadanych zasobach informacyjnych, o ich wiarygodnoœci i mo liwoœci ich przetwarzania œrodkach technicznych u ytych w procesie zbierania informacji, ich przesy³ania, przetwarzania i przechowywania systemie zarz¹dzania poniewa zupe³nie inaczej bêdzie funkcjonowa³ system w warunkach decentralizacji zarz¹dzania, a inaczej w warunkach centralizacji. Analizuj¹c system informacyjny z punktu widzenia jego struktury, rozpatruje siê przede wszystkim samo jego zachowanie niezale nie od zadañ, dla których zosta³ on zbudowany. Jest to wiêc techniczna i technologiczna analiza systemu informacji. System informacyjny mo emy wyró niæ z otoczenia w trzech wymiarach: czasowym, przestrzennym i problemowym. W praktyce wszystkie wspó³czesne, nawet w ma³ych organizacjach, systemy informacyjne zbudowane s¹ z u yciem informatyki. U ytecznoœæ technologii informacyjnej w zzl Mo na postawiæ hipotezê, e w dobie tworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego i globalnego, systemy informatyczne s¹ niezbêdne do sprawnego funkcjonowania zzl. Natomiast, gdy padnie pytanie, czy posiadane komputery s¹ w odpowiedni sposób wykorzystane, to mamy du e trudnoœci z jednoznaczn¹ odpowiedzi¹. Wiele decyzji w tym zakresie dalekie jest od optymalnoœci. Przed podjêciem decyzji o zastosowaniu systemu informatycznego konieczne jest przeprowadzenie analizy organizacji pod k¹tem potrzeb informacyjnych pracowników odpowiedzialnych za politykê personaln¹ w firmie oraz zakresu systemu informatycznego pomocnego dla pracy pionu/komórki zzl? Dla precyzyjnej odpowiedzi dotycz¹cej u ytecznoœci pos³ugiwania siê systemem informatycznym w pionie zzl nale y przeprowadziæ rzetelny i konkretny rachunek ekonomiczny. Dotychczasowa wiedza z zakresu efektywnoœci zastosowañ technologii informacyjnej w zzl [Nowak, 2002] pozwala na postawienie hipotezy o jej u ytecznoœci w zastosowaniach zwi¹zanych ze wspomaganiem zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W zale noœci od potrzeb i dysponowanych œrodków kadrowych i finansowych istniej¹ cztery typy systemów informatycznych, które wspomagaj¹ zzl w realizacji jego zadañ:

4 12 Jerzy Kisielnicki systemy automatyzacji pracy biurowej, które usprawniaj¹ rutynowe prace biurowe; jest to najbardziej popularne zastosowanie systemów informatycznych. Prawie ka da osoba zaanga owana w organizacji korzysta z tej klasy systemów; systemy informatyczne transakcyjne, które s¹ najprostsz¹ i najpowszechniejsz¹ w u yciu generacj¹ systemów informatycznych. W zasadzie ka da organizacja, która posiada zainstalowany kompleksowy system informatyczny, nie musi rozbudowywaæ tego systemu o podsystemy/modu³y zwi¹zane z zzl. Systemy takie posiadaj¹ ju zainstalowane odpowiednie modu³y wspieraj¹ce rutynowe dzia³ania pionu zzl. Jednak dotyczy to du ych organizacji. W ma³ych i œrednich organizacjach sytuacja jest bardzo ró na i zwi¹zana jest z ich kondycj¹ ekonomiczn¹. Efektem zastosowañ tego typu systemu jest miêdzy innymi mo liwoœæ wykonania ró norodnej analizy porównawczej, czyli tak zwanego benchmarkingu personalnego; systemy informowania kierownictwa, zwane te artobliwie policjantem lub systemem monitorowania pracy dzia³u zzl. W porównaniu z systemami transakcyjnymi s¹ bardziej z³o one. Posiadaj¹ specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na pracê w trybie konwersacyjnym, czyli pytanie-odpowiedÿ. Dla u ytkownika mo e byæ równie pomocny system informowania kierownictwa, czyli tzw. SMOK (System Monitorowania Kierownictwa); przyk³adowo, je eli wprowadzimy czasy normatywne na realizacjê odpowiednich zadañ, to mo emy na bie ¹co œledziæ postêp w ich wykonaniu; systemy doradcze, które zwi¹zane s¹ z najbardziej zaawansowan¹ TI. Systemy tej generacji nosz¹ nazwê systemów doradczych lub eksperckich, a niekiedy nazywa siê je systemami ze sztuczn¹ inteligencj¹. Zgodnie z definicj¹ jednego z twórców zasad funkcjonowania tego typu systemów E. Turbana [1999] system ekspercki to inteligentny program komputerowy korzystaj¹cy z wiedzy i procedur wnioskowania na tyle trudnych, e wymagaj¹cych znacznej wiedzy specjalistów (ekspertów). Najczêœciej u podstaw zastosowania systemów eksperckich istnieje przekonanie, e wielu problemów z zakresu zarz¹dzania nie mo na rozwi¹zaæ w sposób rutynowy (czyli algorytmiczny, co oznacza, e istnieje œciœle okreœlona metoda rozwi¹zania). Je eli nie mo na problemu rozwi¹zaæ w sposób jednoznaczny, wtedy siêgamy do metod heurystycznych. Mo emy przy pomocy systemu informatycznego tej klasy zastosowaæ tak zwan¹ analizê ryzyka w zzl, czyli Risk Management. Za pomoc¹ systemu doradczego mo na okreœliæ przypuszczalny przebieg kariery zawodowej pracownika. W sytuacji poszukiwania wielu pracowników mo emy przypisaæ konkretn¹ osobê do okreœlonego stanowiska. Natomiast w razie d³u szej nieobecnoœci pracownika w pracy mo emy dobraæ na zastêpstwo takiego pracownika, który najbardziej odpowiada cechami charakteru osobie nieobecnej. Systemy doradcze s¹ bardzo pomocne i tañsze ni eksperyment w realnej organizacji. Dziêki nim stosunkowo wczeœnie mo na do-

5 Technologia informacyjna w organizacji 13 strzec wady i zalety kandydata do pracy, a tym samym zminimalizowaæ koszty podjêcia nietrafnej decyzji personalnej. Wirtualizacja i jej rola w zzl Innym i zupe³nie nowym kierunkiem zastosowañ TI w zzl jest proces wirtualizacji oraz tworzenie wirtualnych zespo³ów i organizacji. Wirtualizacja jest zwiastunem nowego kierunku w naukach organizacji i zarz¹dzania, maj¹cym teoretyczny i praktyczny wymiar. Rozumiemy j¹ tu jako proces ci¹g³ej transformacji. Jest to te proces, dziêki któremu organizacje, niezale nie od wielkoœci, mog¹ przybraæ postaæ, która pozwoli im na stanie siê w pe³ni konkurencyjnymi na stale zmieniaj¹cym siê globalnym rynku. Proces wirtualizacji polega na bardzo szybkim dostosowaniu siê organizacji do nowych wymagañ otoczenia. Dokonuje siê to poprzez zmiany zarówno struktury organizacyjnej, jak i profilu produkcji lub us³ug. Zmiany te s¹ mo liwe dziêki zastosowaniu systemów komputerowych, a zw³aszcza globalnych sieci komputerowych, takich jak internet. W praktyce [Kisielnicki, 2002] mo emy wydzieliæ trzy podstawowe formy wirtualizacji. Pierwsza forma to rozszerzenie funkcji dzia³alnoœci organizacji, czyli jej rozwój pionowy. Dzieje siê to, kiedy organizacja pragnie byæ bli ej klienta, a nie ma odpowiednich zasobów lub te rachunek ekonomiczny wskazuje, e tworzenie tradycyjnego oddzia³u jest nieop³acalne. Organizacja w tym celu tworzy wirtualne oddzia³y lub kioski. Niekiedy umo liwia klientom korzystanie ze swoich us³ug poprzez komputer lub mobilny telefon (banki). Taki sposób uwzglêdniany jest miêdzy innymi w strategii rozwoju banków, ksiêgarni, domów towarowych, biur podró y. Chyba najbardziej znanym przyk³adem jest jedna z najwiêkszych ksiêgarni amazon.com, która jest klasyczn¹ organizacj¹ wirtualn¹. Rozszerzenie zakresu dzia³añ przez rozwój pionowy jest coraz powszechniej stosowane przez du e firmy. Taki sposób rozwoju zapewnia wzrost konkurencyjnoœci przy jednoznacznej kontroli nad ca³oœci¹ organizacji. Problemem otwartym jest, jak zorganizowaæ dzia³alnoœæ pionu zzl w tego typu organizacji. Rozwi¹zania tradycyjne nie zawsze zdaj¹ w tym zakresie egzamin. Badania, które zosta³y przeze mnie przeprowadzone, wykaza³y, e pracownicy pracuj¹cy w takich organizacjach maj¹ du e obawy co do swojej przysz³oœci. Obawy te wi¹ ¹ siê z pewnym konserwatyzmem pracowników nie przygotowanych do pracy w tego typu organizacjach i brakiem stabilnoœci zatrudnienia. Druga forma to tworzenie organizacji wirtualnej, czyli rozwój poziomy. Taki rozwój dokonuje siê poprzez p¹czkowanie organizacji, którym jest wirtualne przy³¹czanie do danego przedsiêbiorstwa innych organizacji. Wirtualna organizacja jest to taka organizacja, która jest tworzona na zasadzie dobrowolnoœci, a jej uczestnicy wchodz¹ ze sob¹ w ró ne-

6 14 Jerzy Kisielnicki go typu zwi¹zki dla realizacji wspólnego celu. Czas trwania zwi¹zku ustalany jest przez ka dego z uczestników tworz¹cych tê organizacjê. Decyzjê o jej likwidacji mo e podj¹æ ten z uczestników, który pierwszy uzna, e istnienie tego zwi¹zku jest dla niego niekorzystne, i pierwszy z niej wystêpuje. Organizacja wirtualna dzia³a w tak zwanej cyberprzestrzeni, a jej funkcjonowanie wymaga istnienia zawansowanych technologii i technik informatycznych. W³aœnie dziêki funkcjonowaniu takich rozwi¹zañ jak internet mo liwe jest dzia³anie wirtualnej organizacji na globalnym rynku. Tê formê rozwoju stosuj¹ ju coraz powszechniej ma³e i œrednie organizacje. Du e organizacje rozwijaj¹ siê wewnêtrznie, czyli w sposób przedstawiony w poprzednim punkcie. TI stosowana jest w nich do wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej wzglêdem innych organizacji. Jak s³usznie zauwa a M. Hammer [2001], systemy informatyczne staj¹ siê dla pewnej klasy organizacji murem, który oddziela je od innych organizacji. Mo emy stwierdziæ, e du e organizacje s¹ w³aœnie takimi zamkami, o których pisze w swoim artykule przywo³any ju M. Hammer. Buduj¹ one te zamki po to, aby chroniæ przed konkurencj¹ takie swoje zasoby, jak wiedza i doœwiadczenie. Ma³e i œrednie organizacje takiej otoczki nie maj¹. W konsekwencji s¹ one bardziej elastyczne ni du e organizacje, ale te bardziej podatne na infiltracjê. Trzecia forma, bardziej zró nicowana ni dwie poprzednie, to tworzenie ró nych specjalistycznych struktur dla rekrutowania, szkolenia i doskonalenie przysz³ych i obecnych pracowników. Ta forma wirtualizacji stosowana jest zarówno przez organizacje du e, jak i ma³e po to, by: podwy szaæ kwalifikacje personelu i przeprowadziæ jego szkolenie, np. stosuj¹c metody e-learningowe pozyskaæ nowych pracowników, na przyk³ad wed³ug opisanych dalej wirtualnych targów pracy stworzyæ wirtualne zespo³y zadaniowe, których cz³onkowie, w odró nieniu od zespo³ów tradycyjnych, dzia³aj¹ w ró nych, nawet bardzo odleg³ych miejscach, a kontaktuj¹ siê ze sob¹ przy pomocy sieci komputerowej, najczêœciej internetu. Ta ostatnia forma jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê kierunków systemów informatycznych, który ma bezpoœredni wp³yw na zzl. izycznie jest ona tworzona przez komputer lub sieæ komputerów. Zadaniem takiego tworu wirtualnego zaprojektowanego na przyk³ad dla pracowników organizacji i jej mened erów jest szkolenie i doskonalenie w ró nym zakresie. W poszukiwaniu ciekawych form szkoleñ organizacje coraz czêœciej siêgaj¹ po gry decyzyjne, takie jak symulacje biznesowe. Prowadzenie organizacji wirtualnej pod okiem trenera pozwala zrozumieæ zale noœci zachodz¹ce pomiêdzy ró nymi formami dzia³ania organizacji. Symulacje biznesowe anga uj¹ uczestników przez ca³y czas szkolenia. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespo³y-firmy konkuruj¹ ze sob¹. Na wy szym stopniu podnoszenia kwalifikacji mo na umieœciæ tworzone na

7 Technologia informacyjna w organizacji 15 ca³ym œwiecie, w tym tak e i w Polsce, wirtualne uczelnie. Jedn¹ z pierwszych uczelni tego typu jest Polski Uniwersytet Wirtualny, który rozpocz¹³ zajêcia w paÿdzierniku 2004 roku. Jest to wspólne przedsiêwziêcie Uniwersytetu Marii Curii-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi. Uczelnie podobnego typu funkcjonuj¹ w ró nych krajach. Pracownicy Uniwersytetu mówi¹, e w swojej pracy korzystaj¹ z doœwiadczeñ uniwersytetów: brytyjskiego Open University i amerykañskiego Washington University. Dla pracowników pionów zzl atrakcyjne s¹ równie takie formy funkcjonowania, jak Wirtualne Targi Pracy i Wirtualne Targi Edukacji. Te pierwsze s¹ szczególnie atrakcyjne dla absolwentów koñcz¹cych naukê oraz pracodawców chc¹cych ich zatrudniæ. Wirtualne targi funkcjonuj¹ w cyberprzestrzeni. W niej to pracodawcy maj¹ stoiska jak na tradycyjnych targach. Mog¹ tu przedstawiæ swoj¹ firmê i jej programy kariery, porozmawiaæ z odwiedzaj¹cymi targi, otrzymaæ od kandydatów CV lub wype³nion¹ elektroniczn¹ aplikacjê. Kandydaci zwiedzaj¹ targi myszk¹, sami decyduj¹, które organizacje odwiedz¹, natomiast pracodawcy siedz¹ za klawiatur¹ swojego komputera. Dla u³atwienia i wygody kandydatów przestrzeñ targowa podzielona jest na tzw. pokoje. Te pokoje to przyk³adowo 1 : Doradztwo ksiêgowe i Audyt, armaceutyka, inanse i Bankowoœæ, IT i Nowe Technologie, Media, Agencje Doradztwa Personalnego, Handel i sprzeda, Przemys³, Wyjazdy zagraniczne. Efektem udzia³u w Wirtualnych Targach Pracy jest miêdzy innymi: mo liwoœæ dotarcia do szerokiej grupy studentów i absolwentów, studiuj¹cych w Polsce oraz Polaków studiuj¹cych za granic¹, wykorzystuj¹cych internet w codziennej pracy mo liwoœæ dotarcia do osób z doœwiadczeniem, które ukoñczy³y studia kilka lat temu, ju pracuj¹ i nie odwiedzaj¹ targów pracy na uczelniach brak kosztów zwi¹zanych z fizycznym uczestnictwem przedstawicieli firmy podczas wydarzenia rekrutacyjnego oraz zwi¹zanych z produkcj¹ materia³ów reklamowych oszczêdnoœæ czasu poœwiêconego na dojazdy do miast, gdzie odbywaj¹ siê tradycyjne Targi Pracy obs³uga z w³asnego komputera w miejscu pracy przez 2 dni budowanie wizerunku pracodawcy jako organizacji wykorzystuj¹cej nowoczesne technologie w komunikacji z potencjalnymi pracownikami. Dla dzia³ów zzl prowadz¹cych politykê szkoleniow¹ równie interesuj¹c¹ ofert¹ s¹ wspomniane wczeœniej Wirtualne Targi Edukacyjne. Jest to tak e, jak w Wirtualnych Targach Pracy, internetowa przestrzeñ targowa, na której uczelnie, szko³y jêzykowe, 1 Na podstawie materia³ów IV Wirtualnych Targów Pracy marzec 2005 w Warszawie.

8 16 Jerzy Kisielnicki firmy szkoleniowe prezentuj¹ swoj¹ ofertê: kursy jêzykowe, programy MBA, studia uzupe³niaj¹ce, szko³y policealne, szkolenia, wyjazdy zagraniczne. Przysz³oœæ rola internetu dla wspomagania funkcjonowania zzl Z przegl¹du mo liwoœci i przyk³adów zastosowañ TI wynika, e jej stosowanie zaspokaja znaczny zakres potrzeb u ytkownika pracownika komórki lub pionu zzl. TI jest i mo e staæ siê dla dzia³alnoœci personalnej bardzo u ytecznym narzêdziem. Ze swojej praktyki wiem, e najtrudniejsza do przezwyciê enia jest bariera psychologiczna, a wiêc koniecznoœæ traktowania komputera, jako swojego pomocnika. Stosuj¹c pewn¹ metaforê, mo emy powiedzieæ: komputer trzeba polubiæ, a wtedy on siê nam odwzajemni i pozwoli na to, e nasza praca bêdzie ³atwiejsza. Zastosowanie TI, o czym pisano na pocz¹tku, niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo petryfikacji starych struktur i procedur. Trzeba zdawaæ sobie sprawê z takich niebezpieczeñstw. Jednak uwa am, e przysz³oœæ nale y do takich zastosowañ TI, aby mo na by³o zatrudniaæ w³aœciwych ludzi we w³aœciwym czasie i na w³aœciwe stanowisko. System informatyczny przysz³oœci to system przyjacielski oparty na internecie. Globalizacja i tworzenie ponadnarodowych organizacji powoduj¹ coraz wiêksze zapotrzebowanie na internet i na korzystanie z mo liwoœci, jakie daje on w prowadzeniu polityki zzl. Coraz czêœciej tworzone s¹ w organizacjach, szczególnie du ych i miêdzynarodowych, tzw. mapy wiedzy (Knowledge Maps), zwane te ksi¹ kami telefonicznymi wiedzy (Knowledge Yellow Pages). Mapy te s³u ¹ miedzy innymi wskazaniu Ÿróde³ wiedzy o ludziach ju pracuj¹cych lub bêd¹cych w obszarze zainteresowania organizacji. Wspó³czesny pracownik coraz czêœciej korzysta z internetu jako Ÿród³a informacji. Dla wyszukiwania potrzebnych informacji nale y pos³ugiwaæ siê takimi narzêdziami informatycznymi, które u³atwiaj¹ nawigacjê w oceanie informacji. Takimi wspó³czesnymi narzêdziami s¹ tak zwane portale. Portal (drzwi) to narzêdzie przedstawiaj¹ce skatalogowane informacje i u³atwiaj¹ce u ytkownikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji. Ze wzglêdów na analizowane problemy zwi¹zane z zzl interesuj¹ nas szczególnie portale tematyczne. Taki typ portali nazywany jest inaczej wortalem (Vertical Portal). Pracownicy dzia³ów zzl interesuj¹ siê te zbiorami informacji dostêpnymi przez: portale ogólne, które pozwalaj¹ na dostêp do ró nych stron WWW (np. Wirtualna Polska, Onet, Gazeta) portale intranetowe, które przeznaczone s¹ tylko dla pracowników danej organizacji; portale informuj¹ np. o wolnych stanowiskach czy szkoleniach portale ekstranetowe, które umo liwiaj¹ udostêpnienie zasobów informacyjnych równie tak zwanym partnerom biznesowym; stworzenie portalu ekstranetowego u³atwia proces wymiany informacji i pozwala na prowadzenie wspólnej polityki per-

9 Technologia informacyjna w organizacji 17 sonalnej w organizacji; dostêp podobnie jak w portalu internetowym ograniczony jest do œciœle okreœlonej grupy osób. Na zakoñczenie pragnê zwróciæ uwagê na to, e w krajach Unii Europejskiej na TI wydaje siê ponad 2 procent produktu narodowego brutto (GPN). Mimo e w Polsce jeszcze nie osi¹gnêliœmy takiego poziomu, to jednak corocznie wydajemy na TI ponad jeden miliard dolarów. W roku 2004 w Polsce zainstalowano 1,30 mln pecetów (personalnych komputerów) oraz oko³o 31 tys. serwerów, natomiast firmy analityczne prognozuj¹, e w roku 2005 sprzedano 1,54 mln sztuk pecetów i 34 tys. serwerów (serwery.computerworld.pl/news - maj 2006). Nie dysponujemy jednak danymi, jaka czêœæ tych nak³adów jest przeznaczona zzl. Mo emy jednak z przekonaniem uznaæ, e inwestowanie w tym kierunku jest na pewno op³acalne. Literatura Biniasz D. (2005), Wirtualizacja dzia³alnoœci przedsiêbiorstw meblarskich z wykorzystaniem technologii multimedialnej,wip Politechnika Warszawska. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa. Hammer M. (2001), Materia³y seminarium Polkomtel, Warszawa. Kie un J. ( 1997), Sprawne zarz¹dzanie organizacj¹, SGH, Warszawa. Kisielnicki J. (2002), Infrastruktura Zarz¹dzania-Polska w Europie, MBA, nr 1, Warszawa. Kisielnicki J., red. (2002), Modern Organizations in Virtual Communities, IRM Press, Hershey, London. Kisielnicki J., red. (2004), Informatyka narzêdziem wspó³czesnego zarz¹dzania, PJWSTK, Warszawa. Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy Informacyjne biznesu informatyka dla zarz¹dzania, Placet, Warszawa. Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa. Nowak J., red. (2002), Efektywnoœæ zastosowañ systemów informatycznych, tom I i II,. WNT, Warszawa. Senn J.A (1995), Information Technology in Business, Prentice Hall. Turban E. (1990), Decision Support and Export Systems, Management Support Systems, Macmillan Publishing Company, New York.

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej

Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej 11 Gra yna Piotrowicz Biblioteka Uniwersytecka Wroc³aw piotrowicz@bu.uni.wroc.pl Model hybrydowy jako optymalny wariant funkcjonowania i rozwoju wspó³czesnej biblioteki akademickiej Hybrid model as the

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo