ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji"

Transkrypt

1 ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania zasobami ludzkimi (zzl). Rola systemów informatycznych w zarz¹dzaniu w znacz¹cy sposób zmienia zasady zzl. Zmiany te s¹ w wiêkszoœci pozytywne, ale nie mo na zapominaæ, e nie zawsze jesteœmy zadowoleni z zastosowañ technologii informacyjnej (TI). TI daje nowe mo liwoœci pracownikom pionów/dzia³ów zzl, ale te stawia przed nimi nowe wyzwania. Ze wzglêdu na obecne trendy w rozwoju nowych form organizacyjnych, które dokona³y siê pod wp³ywem TI, a w tym internetu, szerzej przedstawiono problemy zarz¹dzania wiedz¹ i wirtualizacji oraz konsekwencje, jakie one ze sob¹ wnosz¹. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji Analizuj¹c rolê technologii informacyjnej w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi nale y problem ten przedstawiæ w szerszym kontekœcie, a mianowicie w aspekcie jej u ytecznoœci, jak i nowych wyzwañ, które niesie w tej dziedzinie. We wspó³czesnej TI kluczow¹ pozycjê stanowi¹ systemy informatyczne i dlatego te obu terminów u ywamy równorzêdnie. W systemach informatycznych, stosuj¹c odpowiednie technologie, przetwarzamy informacje. W konsekwencji prowadzi to do zastosowañ w zarz¹dzaniu metod okreœlanych mianem zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. Relacje, które zachodz¹ miêdzy TI a zzl, s¹ wieloaspektowe i mo na je analizowaæ w ró nych kontekstach. Nas, z punktu widzenia tematyki artyku³u, interesuj¹ problemy u ytecznoœci systemów informatycznych i stosowania nowych form organizacyjnych w aspekcie konsekwencji, jakie one ze sob¹ wnosz¹ w zzl. * prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki jest kierownikiem Katedry Systemów Informatycznych Zarz¹dzania Wydz. Zarz¹dzania UW i kierownikiem Katedry Organizacji i Zarz¹dzania WSHiP

2 10 Jerzy Kisielnicki Podstaw¹ funkcjonowania ka dej organizacji jest posiadanie okreœlonych informacji, które stanowi¹ jej niematerialne zasoby. Coraz czêœciej mówimy o kapitale informacyjnym organizacji lub te o kapitale intelektualnym. Informacja dla zarz¹dzania, która jest przetwarzana w systemie informatycznym, jest jej szczególnym rodzajem. Skuteczne i efektywne zarz¹dzanie przejawiaj¹ce siê w podejmowaniu w³aœciwych decyzji jest mo liwe tylko wtedy, kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu, które wyodrêbniamy z ca³ego zbioru danych ze wzglêdu na to, e na skutek ich posiadania zmniejsza siê nieokreœlonoœæ podjêcia decyzji wyboru lub te mo emy w pe³ni oceniæ podejmowane dzia³ania. Dlatego pe³noprawne jest stwierdzenie, e informacja dla zarz¹dzania ma bezpoœredni i poœredni wp³yw na proces decyzyjny. Tworzy siê ca³y ³añcuch zale noœci. I tak przyk³adowo, decyzje w zakresie rekrutacji i selekcji odpowiednich ludzi w sferze produkcji s¹ mocno powi¹zane z decyzjami produkcyjnymi, a te z kolei z kosztowymi procesu produkcyjnego, st¹d ju krok do informacji pozwalaj¹cej na analizy wyników ca³ej organizacji. Informacjê dla zarz¹dzania spoœród innych typów informacji wyró nia to, e zawsze jest ona zwi¹zana z realizacj¹ podstawowych funkcji zarz¹dzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) oraz e pozwala na podjêcie decyzji na ró nych szczeblach zarz¹dzania (strategicznym, taktycznym, operacyjnym). Pisz¹c o bezpoœrednim i poœrednim wp³ywie na proces podejmowania decyzji, pragniemy zwróciæ uwagê na istnienie pêtli informacyjnych w organizacji. Przyk³adowo informacja o wzroœcie zysku dziêki kampanii marketingowej powoduje, e ³owcy g³ów pragn¹ pozyskaæ twórców tej kampanii dla swoich klientów. Mamy do czynienia z pewnym specyficznym ³añcuchem wartoœci. Informacja dla zarz¹dzania pozwala na uczenie siê organizacji i dostosowanie do stale zmieniaj¹cego siê otoczenia. O wartoœci informacji dla zarz¹dzania, a wiêc o jej u ytecznoœci, mo emy s¹dziæ na podstawie decyzji podejmowanych przez ich posiadacza. System informacyjny okreœla siê jako specyficzny uk³ad nerwowy organizacji, który ³¹czy w jedn¹ ca³oœæ elementy systemu zarz¹dzania [Morgan, 1999]. unkcjonowanie systemu jest w bezpoœrednim zwi¹zku przyczynowym ze sprawnoœci¹ ca³ej organizacji. Dlatego te uzasadnione jest przyk³adanie wagi do zbudowania sprawnego systemu informacyjnego. Jak wielka jest waga systemów informacyjnych, œwiadczy stwierdzenie J.A. Senna [1995], który uwa a, e obecnie wchodzimy w informacyjny wiek, w którym najbardziej istotnym elementem bêd¹ w³aœnie tego typu systemy. System informacyjny powoduje, e u ytkownik dysponuje narzêdziem do podejmowania celowego dzia³ania. Jakoœæ systemu informacyjnego decyduje o jakoœci procesu zarz¹dzania. Dlatego kto ma za zadanie prowadzenie polityki kadrowej, powinien mieæ wspomagaj¹cy jego dzia³anie system informacyjny.

3 Technologia informacyjna w organizacji 11 Interesuj¹cy nas system dla wspomagania zzl sk³adaæ siê bêdzie z nastêpuj¹cych elementów: u ytkowników, czyli wszystkich osób pracuj¹cych w danej organizacji, niezale- nie od formy zatrudnienia posiadanych zasobów informacyjnych dotycz¹cych zarówno bezpoœrednio tych osób, jak i aktów prawnych ich dotycz¹cych metainformacji, czyli informacji o posiadanych zasobach informacyjnych, o ich wiarygodnoœci i mo liwoœci ich przetwarzania œrodkach technicznych u ytych w procesie zbierania informacji, ich przesy³ania, przetwarzania i przechowywania systemie zarz¹dzania poniewa zupe³nie inaczej bêdzie funkcjonowa³ system w warunkach decentralizacji zarz¹dzania, a inaczej w warunkach centralizacji. Analizuj¹c system informacyjny z punktu widzenia jego struktury, rozpatruje siê przede wszystkim samo jego zachowanie niezale nie od zadañ, dla których zosta³ on zbudowany. Jest to wiêc techniczna i technologiczna analiza systemu informacji. System informacyjny mo emy wyró niæ z otoczenia w trzech wymiarach: czasowym, przestrzennym i problemowym. W praktyce wszystkie wspó³czesne, nawet w ma³ych organizacjach, systemy informacyjne zbudowane s¹ z u yciem informatyki. U ytecznoœæ technologii informacyjnej w zzl Mo na postawiæ hipotezê, e w dobie tworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego i globalnego, systemy informatyczne s¹ niezbêdne do sprawnego funkcjonowania zzl. Natomiast, gdy padnie pytanie, czy posiadane komputery s¹ w odpowiedni sposób wykorzystane, to mamy du e trudnoœci z jednoznaczn¹ odpowiedzi¹. Wiele decyzji w tym zakresie dalekie jest od optymalnoœci. Przed podjêciem decyzji o zastosowaniu systemu informatycznego konieczne jest przeprowadzenie analizy organizacji pod k¹tem potrzeb informacyjnych pracowników odpowiedzialnych za politykê personaln¹ w firmie oraz zakresu systemu informatycznego pomocnego dla pracy pionu/komórki zzl? Dla precyzyjnej odpowiedzi dotycz¹cej u ytecznoœci pos³ugiwania siê systemem informatycznym w pionie zzl nale y przeprowadziæ rzetelny i konkretny rachunek ekonomiczny. Dotychczasowa wiedza z zakresu efektywnoœci zastosowañ technologii informacyjnej w zzl [Nowak, 2002] pozwala na postawienie hipotezy o jej u ytecznoœci w zastosowaniach zwi¹zanych ze wspomaganiem zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W zale noœci od potrzeb i dysponowanych œrodków kadrowych i finansowych istniej¹ cztery typy systemów informatycznych, które wspomagaj¹ zzl w realizacji jego zadañ:

4 12 Jerzy Kisielnicki systemy automatyzacji pracy biurowej, które usprawniaj¹ rutynowe prace biurowe; jest to najbardziej popularne zastosowanie systemów informatycznych. Prawie ka da osoba zaanga owana w organizacji korzysta z tej klasy systemów; systemy informatyczne transakcyjne, które s¹ najprostsz¹ i najpowszechniejsz¹ w u yciu generacj¹ systemów informatycznych. W zasadzie ka da organizacja, która posiada zainstalowany kompleksowy system informatyczny, nie musi rozbudowywaæ tego systemu o podsystemy/modu³y zwi¹zane z zzl. Systemy takie posiadaj¹ ju zainstalowane odpowiednie modu³y wspieraj¹ce rutynowe dzia³ania pionu zzl. Jednak dotyczy to du ych organizacji. W ma³ych i œrednich organizacjach sytuacja jest bardzo ró na i zwi¹zana jest z ich kondycj¹ ekonomiczn¹. Efektem zastosowañ tego typu systemu jest miêdzy innymi mo liwoœæ wykonania ró norodnej analizy porównawczej, czyli tak zwanego benchmarkingu personalnego; systemy informowania kierownictwa, zwane te artobliwie policjantem lub systemem monitorowania pracy dzia³u zzl. W porównaniu z systemami transakcyjnymi s¹ bardziej z³o one. Posiadaj¹ specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na pracê w trybie konwersacyjnym, czyli pytanie-odpowiedÿ. Dla u ytkownika mo e byæ równie pomocny system informowania kierownictwa, czyli tzw. SMOK (System Monitorowania Kierownictwa); przyk³adowo, je eli wprowadzimy czasy normatywne na realizacjê odpowiednich zadañ, to mo emy na bie ¹co œledziæ postêp w ich wykonaniu; systemy doradcze, które zwi¹zane s¹ z najbardziej zaawansowan¹ TI. Systemy tej generacji nosz¹ nazwê systemów doradczych lub eksperckich, a niekiedy nazywa siê je systemami ze sztuczn¹ inteligencj¹. Zgodnie z definicj¹ jednego z twórców zasad funkcjonowania tego typu systemów E. Turbana [1999] system ekspercki to inteligentny program komputerowy korzystaj¹cy z wiedzy i procedur wnioskowania na tyle trudnych, e wymagaj¹cych znacznej wiedzy specjalistów (ekspertów). Najczêœciej u podstaw zastosowania systemów eksperckich istnieje przekonanie, e wielu problemów z zakresu zarz¹dzania nie mo na rozwi¹zaæ w sposób rutynowy (czyli algorytmiczny, co oznacza, e istnieje œciœle okreœlona metoda rozwi¹zania). Je eli nie mo na problemu rozwi¹zaæ w sposób jednoznaczny, wtedy siêgamy do metod heurystycznych. Mo emy przy pomocy systemu informatycznego tej klasy zastosowaæ tak zwan¹ analizê ryzyka w zzl, czyli Risk Management. Za pomoc¹ systemu doradczego mo na okreœliæ przypuszczalny przebieg kariery zawodowej pracownika. W sytuacji poszukiwania wielu pracowników mo emy przypisaæ konkretn¹ osobê do okreœlonego stanowiska. Natomiast w razie d³u szej nieobecnoœci pracownika w pracy mo emy dobraæ na zastêpstwo takiego pracownika, który najbardziej odpowiada cechami charakteru osobie nieobecnej. Systemy doradcze s¹ bardzo pomocne i tañsze ni eksperyment w realnej organizacji. Dziêki nim stosunkowo wczeœnie mo na do-

5 Technologia informacyjna w organizacji 13 strzec wady i zalety kandydata do pracy, a tym samym zminimalizowaæ koszty podjêcia nietrafnej decyzji personalnej. Wirtualizacja i jej rola w zzl Innym i zupe³nie nowym kierunkiem zastosowañ TI w zzl jest proces wirtualizacji oraz tworzenie wirtualnych zespo³ów i organizacji. Wirtualizacja jest zwiastunem nowego kierunku w naukach organizacji i zarz¹dzania, maj¹cym teoretyczny i praktyczny wymiar. Rozumiemy j¹ tu jako proces ci¹g³ej transformacji. Jest to te proces, dziêki któremu organizacje, niezale nie od wielkoœci, mog¹ przybraæ postaæ, która pozwoli im na stanie siê w pe³ni konkurencyjnymi na stale zmieniaj¹cym siê globalnym rynku. Proces wirtualizacji polega na bardzo szybkim dostosowaniu siê organizacji do nowych wymagañ otoczenia. Dokonuje siê to poprzez zmiany zarówno struktury organizacyjnej, jak i profilu produkcji lub us³ug. Zmiany te s¹ mo liwe dziêki zastosowaniu systemów komputerowych, a zw³aszcza globalnych sieci komputerowych, takich jak internet. W praktyce [Kisielnicki, 2002] mo emy wydzieliæ trzy podstawowe formy wirtualizacji. Pierwsza forma to rozszerzenie funkcji dzia³alnoœci organizacji, czyli jej rozwój pionowy. Dzieje siê to, kiedy organizacja pragnie byæ bli ej klienta, a nie ma odpowiednich zasobów lub te rachunek ekonomiczny wskazuje, e tworzenie tradycyjnego oddzia³u jest nieop³acalne. Organizacja w tym celu tworzy wirtualne oddzia³y lub kioski. Niekiedy umo liwia klientom korzystanie ze swoich us³ug poprzez komputer lub mobilny telefon (banki). Taki sposób uwzglêdniany jest miêdzy innymi w strategii rozwoju banków, ksiêgarni, domów towarowych, biur podró y. Chyba najbardziej znanym przyk³adem jest jedna z najwiêkszych ksiêgarni amazon.com, która jest klasyczn¹ organizacj¹ wirtualn¹. Rozszerzenie zakresu dzia³añ przez rozwój pionowy jest coraz powszechniej stosowane przez du e firmy. Taki sposób rozwoju zapewnia wzrost konkurencyjnoœci przy jednoznacznej kontroli nad ca³oœci¹ organizacji. Problemem otwartym jest, jak zorganizowaæ dzia³alnoœæ pionu zzl w tego typu organizacji. Rozwi¹zania tradycyjne nie zawsze zdaj¹ w tym zakresie egzamin. Badania, które zosta³y przeze mnie przeprowadzone, wykaza³y, e pracownicy pracuj¹cy w takich organizacjach maj¹ du e obawy co do swojej przysz³oœci. Obawy te wi¹ ¹ siê z pewnym konserwatyzmem pracowników nie przygotowanych do pracy w tego typu organizacjach i brakiem stabilnoœci zatrudnienia. Druga forma to tworzenie organizacji wirtualnej, czyli rozwój poziomy. Taki rozwój dokonuje siê poprzez p¹czkowanie organizacji, którym jest wirtualne przy³¹czanie do danego przedsiêbiorstwa innych organizacji. Wirtualna organizacja jest to taka organizacja, która jest tworzona na zasadzie dobrowolnoœci, a jej uczestnicy wchodz¹ ze sob¹ w ró ne-

6 14 Jerzy Kisielnicki go typu zwi¹zki dla realizacji wspólnego celu. Czas trwania zwi¹zku ustalany jest przez ka dego z uczestników tworz¹cych tê organizacjê. Decyzjê o jej likwidacji mo e podj¹æ ten z uczestników, który pierwszy uzna, e istnienie tego zwi¹zku jest dla niego niekorzystne, i pierwszy z niej wystêpuje. Organizacja wirtualna dzia³a w tak zwanej cyberprzestrzeni, a jej funkcjonowanie wymaga istnienia zawansowanych technologii i technik informatycznych. W³aœnie dziêki funkcjonowaniu takich rozwi¹zañ jak internet mo liwe jest dzia³anie wirtualnej organizacji na globalnym rynku. Tê formê rozwoju stosuj¹ ju coraz powszechniej ma³e i œrednie organizacje. Du e organizacje rozwijaj¹ siê wewnêtrznie, czyli w sposób przedstawiony w poprzednim punkcie. TI stosowana jest w nich do wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej wzglêdem innych organizacji. Jak s³usznie zauwa a M. Hammer [2001], systemy informatyczne staj¹ siê dla pewnej klasy organizacji murem, który oddziela je od innych organizacji. Mo emy stwierdziæ, e du e organizacje s¹ w³aœnie takimi zamkami, o których pisze w swoim artykule przywo³any ju M. Hammer. Buduj¹ one te zamki po to, aby chroniæ przed konkurencj¹ takie swoje zasoby, jak wiedza i doœwiadczenie. Ma³e i œrednie organizacje takiej otoczki nie maj¹. W konsekwencji s¹ one bardziej elastyczne ni du e organizacje, ale te bardziej podatne na infiltracjê. Trzecia forma, bardziej zró nicowana ni dwie poprzednie, to tworzenie ró nych specjalistycznych struktur dla rekrutowania, szkolenia i doskonalenie przysz³ych i obecnych pracowników. Ta forma wirtualizacji stosowana jest zarówno przez organizacje du e, jak i ma³e po to, by: podwy szaæ kwalifikacje personelu i przeprowadziæ jego szkolenie, np. stosuj¹c metody e-learningowe pozyskaæ nowych pracowników, na przyk³ad wed³ug opisanych dalej wirtualnych targów pracy stworzyæ wirtualne zespo³y zadaniowe, których cz³onkowie, w odró nieniu od zespo³ów tradycyjnych, dzia³aj¹ w ró nych, nawet bardzo odleg³ych miejscach, a kontaktuj¹ siê ze sob¹ przy pomocy sieci komputerowej, najczêœciej internetu. Ta ostatnia forma jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê kierunków systemów informatycznych, który ma bezpoœredni wp³yw na zzl. izycznie jest ona tworzona przez komputer lub sieæ komputerów. Zadaniem takiego tworu wirtualnego zaprojektowanego na przyk³ad dla pracowników organizacji i jej mened erów jest szkolenie i doskonalenie w ró nym zakresie. W poszukiwaniu ciekawych form szkoleñ organizacje coraz czêœciej siêgaj¹ po gry decyzyjne, takie jak symulacje biznesowe. Prowadzenie organizacji wirtualnej pod okiem trenera pozwala zrozumieæ zale noœci zachodz¹ce pomiêdzy ró nymi formami dzia³ania organizacji. Symulacje biznesowe anga uj¹ uczestników przez ca³y czas szkolenia. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespo³y-firmy konkuruj¹ ze sob¹. Na wy szym stopniu podnoszenia kwalifikacji mo na umieœciæ tworzone na

7 Technologia informacyjna w organizacji 15 ca³ym œwiecie, w tym tak e i w Polsce, wirtualne uczelnie. Jedn¹ z pierwszych uczelni tego typu jest Polski Uniwersytet Wirtualny, który rozpocz¹³ zajêcia w paÿdzierniku 2004 roku. Jest to wspólne przedsiêwziêcie Uniwersytetu Marii Curii-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi. Uczelnie podobnego typu funkcjonuj¹ w ró nych krajach. Pracownicy Uniwersytetu mówi¹, e w swojej pracy korzystaj¹ z doœwiadczeñ uniwersytetów: brytyjskiego Open University i amerykañskiego Washington University. Dla pracowników pionów zzl atrakcyjne s¹ równie takie formy funkcjonowania, jak Wirtualne Targi Pracy i Wirtualne Targi Edukacji. Te pierwsze s¹ szczególnie atrakcyjne dla absolwentów koñcz¹cych naukê oraz pracodawców chc¹cych ich zatrudniæ. Wirtualne targi funkcjonuj¹ w cyberprzestrzeni. W niej to pracodawcy maj¹ stoiska jak na tradycyjnych targach. Mog¹ tu przedstawiæ swoj¹ firmê i jej programy kariery, porozmawiaæ z odwiedzaj¹cymi targi, otrzymaæ od kandydatów CV lub wype³nion¹ elektroniczn¹ aplikacjê. Kandydaci zwiedzaj¹ targi myszk¹, sami decyduj¹, które organizacje odwiedz¹, natomiast pracodawcy siedz¹ za klawiatur¹ swojego komputera. Dla u³atwienia i wygody kandydatów przestrzeñ targowa podzielona jest na tzw. pokoje. Te pokoje to przyk³adowo 1 : Doradztwo ksiêgowe i Audyt, armaceutyka, inanse i Bankowoœæ, IT i Nowe Technologie, Media, Agencje Doradztwa Personalnego, Handel i sprzeda, Przemys³, Wyjazdy zagraniczne. Efektem udzia³u w Wirtualnych Targach Pracy jest miêdzy innymi: mo liwoœæ dotarcia do szerokiej grupy studentów i absolwentów, studiuj¹cych w Polsce oraz Polaków studiuj¹cych za granic¹, wykorzystuj¹cych internet w codziennej pracy mo liwoœæ dotarcia do osób z doœwiadczeniem, które ukoñczy³y studia kilka lat temu, ju pracuj¹ i nie odwiedzaj¹ targów pracy na uczelniach brak kosztów zwi¹zanych z fizycznym uczestnictwem przedstawicieli firmy podczas wydarzenia rekrutacyjnego oraz zwi¹zanych z produkcj¹ materia³ów reklamowych oszczêdnoœæ czasu poœwiêconego na dojazdy do miast, gdzie odbywaj¹ siê tradycyjne Targi Pracy obs³uga z w³asnego komputera w miejscu pracy przez 2 dni budowanie wizerunku pracodawcy jako organizacji wykorzystuj¹cej nowoczesne technologie w komunikacji z potencjalnymi pracownikami. Dla dzia³ów zzl prowadz¹cych politykê szkoleniow¹ równie interesuj¹c¹ ofert¹ s¹ wspomniane wczeœniej Wirtualne Targi Edukacyjne. Jest to tak e, jak w Wirtualnych Targach Pracy, internetowa przestrzeñ targowa, na której uczelnie, szko³y jêzykowe, 1 Na podstawie materia³ów IV Wirtualnych Targów Pracy marzec 2005 w Warszawie.

8 16 Jerzy Kisielnicki firmy szkoleniowe prezentuj¹ swoj¹ ofertê: kursy jêzykowe, programy MBA, studia uzupe³niaj¹ce, szko³y policealne, szkolenia, wyjazdy zagraniczne. Przysz³oœæ rola internetu dla wspomagania funkcjonowania zzl Z przegl¹du mo liwoœci i przyk³adów zastosowañ TI wynika, e jej stosowanie zaspokaja znaczny zakres potrzeb u ytkownika pracownika komórki lub pionu zzl. TI jest i mo e staæ siê dla dzia³alnoœci personalnej bardzo u ytecznym narzêdziem. Ze swojej praktyki wiem, e najtrudniejsza do przezwyciê enia jest bariera psychologiczna, a wiêc koniecznoœæ traktowania komputera, jako swojego pomocnika. Stosuj¹c pewn¹ metaforê, mo emy powiedzieæ: komputer trzeba polubiæ, a wtedy on siê nam odwzajemni i pozwoli na to, e nasza praca bêdzie ³atwiejsza. Zastosowanie TI, o czym pisano na pocz¹tku, niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwo petryfikacji starych struktur i procedur. Trzeba zdawaæ sobie sprawê z takich niebezpieczeñstw. Jednak uwa am, e przysz³oœæ nale y do takich zastosowañ TI, aby mo na by³o zatrudniaæ w³aœciwych ludzi we w³aœciwym czasie i na w³aœciwe stanowisko. System informatyczny przysz³oœci to system przyjacielski oparty na internecie. Globalizacja i tworzenie ponadnarodowych organizacji powoduj¹ coraz wiêksze zapotrzebowanie na internet i na korzystanie z mo liwoœci, jakie daje on w prowadzeniu polityki zzl. Coraz czêœciej tworzone s¹ w organizacjach, szczególnie du ych i miêdzynarodowych, tzw. mapy wiedzy (Knowledge Maps), zwane te ksi¹ kami telefonicznymi wiedzy (Knowledge Yellow Pages). Mapy te s³u ¹ miedzy innymi wskazaniu Ÿróde³ wiedzy o ludziach ju pracuj¹cych lub bêd¹cych w obszarze zainteresowania organizacji. Wspó³czesny pracownik coraz czêœciej korzysta z internetu jako Ÿród³a informacji. Dla wyszukiwania potrzebnych informacji nale y pos³ugiwaæ siê takimi narzêdziami informatycznymi, które u³atwiaj¹ nawigacjê w oceanie informacji. Takimi wspó³czesnymi narzêdziami s¹ tak zwane portale. Portal (drzwi) to narzêdzie przedstawiaj¹ce skatalogowane informacje i u³atwiaj¹ce u ytkownikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji. Ze wzglêdów na analizowane problemy zwi¹zane z zzl interesuj¹ nas szczególnie portale tematyczne. Taki typ portali nazywany jest inaczej wortalem (Vertical Portal). Pracownicy dzia³ów zzl interesuj¹ siê te zbiorami informacji dostêpnymi przez: portale ogólne, które pozwalaj¹ na dostêp do ró nych stron WWW (np. Wirtualna Polska, Onet, Gazeta) portale intranetowe, które przeznaczone s¹ tylko dla pracowników danej organizacji; portale informuj¹ np. o wolnych stanowiskach czy szkoleniach portale ekstranetowe, które umo liwiaj¹ udostêpnienie zasobów informacyjnych równie tak zwanym partnerom biznesowym; stworzenie portalu ekstranetowego u³atwia proces wymiany informacji i pozwala na prowadzenie wspólnej polityki per-

9 Technologia informacyjna w organizacji 17 sonalnej w organizacji; dostêp podobnie jak w portalu internetowym ograniczony jest do œciœle okreœlonej grupy osób. Na zakoñczenie pragnê zwróciæ uwagê na to, e w krajach Unii Europejskiej na TI wydaje siê ponad 2 procent produktu narodowego brutto (GPN). Mimo e w Polsce jeszcze nie osi¹gnêliœmy takiego poziomu, to jednak corocznie wydajemy na TI ponad jeden miliard dolarów. W roku 2004 w Polsce zainstalowano 1,30 mln pecetów (personalnych komputerów) oraz oko³o 31 tys. serwerów, natomiast firmy analityczne prognozuj¹, e w roku 2005 sprzedano 1,54 mln sztuk pecetów i 34 tys. serwerów (serwery.computerworld.pl/news - maj 2006). Nie dysponujemy jednak danymi, jaka czêœæ tych nak³adów jest przeznaczona zzl. Mo emy jednak z przekonaniem uznaæ, e inwestowanie w tym kierunku jest na pewno op³acalne. Literatura Biniasz D. (2005), Wirtualizacja dzia³alnoœci przedsiêbiorstw meblarskich z wykorzystaniem technologii multimedialnej,wip Politechnika Warszawska. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa. Hammer M. (2001), Materia³y seminarium Polkomtel, Warszawa. Kie un J. ( 1997), Sprawne zarz¹dzanie organizacj¹, SGH, Warszawa. Kisielnicki J. (2002), Infrastruktura Zarz¹dzania-Polska w Europie, MBA, nr 1, Warszawa. Kisielnicki J., red. (2002), Modern Organizations in Virtual Communities, IRM Press, Hershey, London. Kisielnicki J., red. (2004), Informatyka narzêdziem wspó³czesnego zarz¹dzania, PJWSTK, Warszawa. Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy Informacyjne biznesu informatyka dla zarz¹dzania, Placet, Warszawa. Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa. Nowak J., red. (2002), Efektywnoœæ zastosowañ systemów informatycznych, tom I i II,. WNT, Warszawa. Senn J.A (1995), Information Technology in Business, Prentice Hall. Turban E. (1990), Decision Support and Export Systems, Management Support Systems, Macmillan Publishing Company, New York.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisielnicki* IT jako narzêdzie wspomagaj¹ce zzl

Jerzy Kisielnicki* IT jako narzêdzie wspomagaj¹ce zzl Jerzy Kisielnicki* IT jako narzêdzie wspomagaj¹ce zzl Jerzy IT jako Kisielnicki narzêdzie Zadaniem wspomagaj¹ce autora jest zzluzasadnienia tezy, e IT rozumiana jako systemy informatyczne jest u yteczna

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy wspomagania ZZL IWONA KROPLEWSKA

Informatyczne systemy wspomagania ZZL IWONA KROPLEWSKA Informatyczne systemy wspomagania ZZL IWONA KROPLEWSKA Zbiór działań obejmujących pełen cykl procesu zarządzania w organizacji nazywamy systemem zarządzania. W skład pełnego cyklu zarządzania wchodzą:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 15 00 fax.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA.

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. ROZDZIA I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo