BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r"

Transkrypt

1 y Walter, Wiesław Gołębiewski. MBA Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią 5340 Merkin Pl, New Port Richey, Florida , USA BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE ŚRBNP DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Walter W. Gołębiewski Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią Do Członków i Sympatyków Rady w Polsce i w Świecie Drogie Koleżanki i Koledzy, Pragnę Państwu oraz Waszym Najbliższym złożyć najserdeczniejsze życzenia ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI w związku ze zbliżającymi się Świętami BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU Niniejszy Biuletyn obejmuje również: moje roczne Sprawozdanie z działalności Rady w 2013r, przygotowania do zbliżających się Konferencji w 2014r oraz szereg spraw organizacyjnych.

2 -2- Roczne sprawozdanie dotyczące działalności ŚRBnP w 2013r. Z wielka przyjemnością witam wszystkich Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia na kolejnym podsumowaniu naszego aktywnego działania w 2013r... W tym roku wiele zdarzeń zarówno w Polsce jak i w świecie się wydarzyło, ale z satysfakcją mogę podkreślić, ze mimo trudności finansowych z jakimi boryka się nasze Stowarzyszenie, udaje nam się kontynuować przyjęty kierunek badań naukowych związany z losami naszego Narodu. Nasze coroczne Konferencje naukowe są tego wyrazem. Bardzo żałuję, że zagadnienia historii i dziedzictwa narodowego Polaków, którymi zajmuje się nasze Stowarzyszenie Towarzystwo Naukowe, nie są obecnie dostrzegane w naszej rządowej, społeczno-politycznej rzeczywistości IIIRP a szkoda. Składamy wnioski i wysyłamy pisma do Agend Rządowych IIIRP z prośba o wsparcie finansowe naszych konferencji naukowych i wydawnictw pokonferencyjnych. Niestety bez pozytywnych rezultatów. Bez pomocy finansowej trudno jest planować i prawidłowo rozwijać działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Ciągle mamy jednak nadzieję, że ten trudny do zrozumienia dla nas okres, niebawem się skończy i rządzący w Polsce popierać będą działalność takich naukowych Stowarzyszeń jak nasza Rada. Niezależnie wiec od aktualnych trudności, musimy poszukiwać innych pozarządowych możliwości finansowego wsparcia, a osobisty wkład pracy i zaangażowanie naszych Członków Rady, niech będzie najlepszym świadectwem służenia słusznej sprawie szerzenia wiedzy o Polonii i Polakach w świecie. Tu serdeczne podziękowanie składam na ręce ks. prof. Waldemara Glińskiego, wiceprezesa naszej Rady za wielki wysiłek jaki wkłada w przygotowania posiedzeń Zarządu Rady, które odbywały się w każdym kwartale b.r., oraz dla Pani mgr.ewy Wysgi Sekretarza Generalnego Rady, za Jej olbrzymi wkład pracy w przygotowywanie i opracowywanie tych wszystkich wniosków i wystąpień o wsparcie finansowe naszej statutowej działalności, do agend rządowych IIIRP. Również serdeczne podziękowania za aktywna tegoroczną działalność na rzecz naszej Rady składam dla Pani mec. Marii Szonert Biniendy, prof. Wiesława Wysockiego, senatora mec. Piotra Andrzejewskiego, Pani mgr.anety Hoffmann. Naszym głównym celem, jak podkreślaliśmy wielokrotnie, jest stworzenie mocnych podstaw organizacyjnych Rady, tak by inicjatywa b. premiera rządu londyńskiego, śp. prof. Edwarda Szczepanika, podjęcia i rozwijania badań naukowych dziedzictwa Narodu Polskiego w Kraju i na Emigracji, przetrwała nas wszystkich i funkcjonowała sprawnie na wysokim poziomie naukowym i moralnym w następnych dziesięcioleciach.

3 -3- Tegoroczna konferencja naukowa Światowej Rady Badań nad Polonią pt. KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.. ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ORAZ MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE W DNIACH KWIETNIA 2013R. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego tej konferencji za tak sprawne i na tak wysokim poziomie merytorycznym przygotowanie i przeprowadzenie tej konferencji. Poniżej wymieniam pełny skład tego Komitetu: Przewodniczący prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Zastępca Przewodniczącego ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński Konsultant Generalny mec. Maria Szonert-Binienda Sekretarz Komitetu Organizacyjnego dr Grzegorz Wodziński Członkowie Komitetu Organizacyjnego: mec. Łukasz Piotr Andrzejewski, mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią), mgr Aneta Hoffmann, dr Roland Łukasiewicz, ks. prof. UW dr hab. Mieczysław Różański, prof. zw. dr hab. Barbara Topolska Piechowiak, dr Norbert Wójtowicz, mgr Ewa Wysga, prof. dr hab. Jan Żaryn.Moderatorzy główni: prof. zw. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki, mgr Aneta Hoffmann. Również serdeczne podziękowanie składamy na ręce gospodarzy Muzeum Niepodległości w Warszawie Pana dyrektora dr.tadeusza Skoczka oraz Pani dr.jolanty Załęczny za gościnność i użyczenie lokalu na przeprowadzenie tej konferencji. Celem konferencji było przedstawienie losów Polaków deportowanych z terytoriów zajętych przez wojska sowieckie po agresji na Polskę w 1939 r., zarówno tych, którym udało się w późniejszym okresie i w różnych okolicznościach opuścić Archipelag Gułag, jak i tych, którzy przez wiele lat musieli w nim pozostać. Wygłoszone referaty, prezentowy unikalne świadectwa historyczne Sybiraków, mówiące o losie całego ich pokolenia. Omawiano problemy represjonowanych Polaków wywożonych w latach tych XX w. z sowieckiej Ukrainy na zesłanie, masowo mordowanych polskich żołnierzach w Katyniu, Miednoje, Charkowie czy Bykowni, ludności cywilnej masowo deportowanej w latach , skazanych w latach na wieloletnie pobyty w łagrach za działalność w AK itd. Pokazano wielowątkowość losów rodzin kresowych represjonowanych przez Sowietów ich repatriacje do komunistycznej Polski, losy tych którzy ewakuowani z Armią Andersa z ZSRR na Zachodzie pozostali, problemy tych, którzy zmuszeni byli pozostać w Imperium zła. Omawiano również problemy repatriacji, analizując również wysiłki zmierzające do przywracania Ojczyźnie potomków deportowanych w okresie wojny Polaków, podejmowane w ostatnim dwudziestoleciu. Celem konferencji było również podjęcie refleksji nad możliwościami aktywizacji działań repatriacyjnych w warunkach III RP

4 -4- Jak już wspomniałem od 2013r staramy się organizować posiedzenia naszego Zarządu Rady w każdym kwartale. Od 2014r po dokonaniu modernizacji i rozbudowy naszej strony internetowej te ustalenia, plany i protokóły posiedzeń Zarządu będą publikowane na bieżąco, tak aby każdy Członek naszej Rady był informowany i mógł uczestniczyć w realizacji tych zamierzeń. Sprawy Organizacyjne ŚRBnP Poniżej podaje nasze ustalenia podejmowane podczas posiedzeń Zarządu naszej Rady w sprawach najbliższych konferencji: Stan przygotowań do konferencji w 2014 r. zatytułowanej Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populus. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński poinformował członków Zarządu, że przygotowaniem tej konferencji zajmą się prof. dr hab. Radosław Zenderowski oraz dr Janusz Kamocki. Konferencja odbędzie się w ramach Święta Gorola obchodzonego tradycyjnie na Zaolziu w pierwszy weekend sierpnia, czyli 2 sierpnia 2014 r. Tematyka konferencji oraz udział zaproszonych gości zostały zaplanowane według projektu opracowanego przez prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego. Zasadniczym celem tej konferencji jest dyskusja nad tożsamością zaolziańskich Polaków, nad jej obecnym kształtem i jej przemianami w ostatnich dekadach. Pan Poseł na Sejm RP dr Artur Górski zaproponował członkom Zarządu przeprowadzenie w roku 2014 konferencji naukowej połączonej z Walnym Zebraniem członków Światowej Rady Badań nad Polonią zatytułowanej Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej polskiej mniejszości. Po dyskusji, w której udział wzięli prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, mec. Maria Szonert-Binienda, mgr Walter Wiesław Gołębiewski i ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński uzgodniono, że konferencja ta odbędzie się w dniach lipca 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, po czym 1 sierpnia uczestniczący w niej członkowie Światowej Rady Badań nad Polonią przejadą do Jabłonkowa na obrady konferencji Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populus. Organizatorami konferencji Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej polskiej mniejszości będą Światowa Rada Badań nad Polonią, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Historycznych UKSW i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Mediatorem głównym tej konferencji będzie członek Zarządu ŚRBnP, Poseł na Sejm RP Pan dr Artur Górski.. Celem tej konferencji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę mediów w utrzymaniu polskości w polskich środowiskach na świecie, pokazanie zróżnicowania mediów, w tym w odniesieniu do realizowanych funkcji. Konferencja ma pokazać bogactwo polskich mediów na świecie, ale także ich

5 -5- trudności i zagrożenia dla ich istnienia. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o chorobie dr.a.górskiego, ale mamy nadzieję, ze niebawem wróci on do pełnego zdrowia czego Wszyscy Członkowie Rady serdecznie mu życzymy. Wreszcie w listopadzie 2014 Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanadyjsko Polski Instytut Badawczy zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt Kongres Polonii Kanadyjskiej 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii, która odbędzie się 7-8 listopada 2014r w Gmachu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Wa-wie. Promotorem i Moderatorem głównym tej konferencji jest ks.prof Waldemar Gliński, który w czasie wizyt w Kanadzie nawiązał wspaniała współprace z Kongresem Polonii Kanadyjskiej oraz innymi polonijnymi organizacjami w Kanadzie. Organizatorzy pragną przedstawić na tle dziejów polskiego wychodźstwa do Kraju Klonowego Liścia dorobek Kongresu Polonii Kanadyjskiej a także losy naszych rodaków, którzy zdecydowali się zamieszkać w tym kraju i uczestniczyć w jego rozwoju. Zaprezentowana zostanie aktywność Kongresu w okresie komunistycznego zniewolenia, zmierzająca do nagłaśniania sprawy wolnej Polski na arenie międzynarodowej, pomoc udzielana opozycji antykomunistycznej w Kraju, wspieranie aspiracji polskich w akcesji do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Konferencja będzie okazją do egzemplifikacji pomocy Kongresu Polonii Kanadyjskiej udzielanej Polakom w Kraju i w Kanadzie realizowanej przez United Polish Reliew Fund, Fundusz Wieczysty Millenium, Fundację im. A. Mickiewicza, Fundację Charytatywną KPK i inne instytucje, a także pomocy polskim wychodźcom przyjeżdżającym do Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców przyjeżdżających do Kraju Klonowego Liścia na fali imigracji postsolidarnościowej. Organizatorzy pragną zaprezentować działalność Kongresu w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej, a więc wspierania polskiego szkolnictwa (aktywność Komisji Szkolnej i Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Naukowego Polskiego w Kanadzie), kultury i nauki (dorobek Kanadyjsko Polskiego Instytutu Badawczego i innych instytucji) oraz w zakresie kultywowania polskich tradycji przez cykliczne organizowanie uroczystości rocznicowych, związanych z obchodami Święta 3-Maja, 11-Listopada, rocznicy mordu katyńskiego i in. Podkreślona zostanie aktywność Kongresu w zakresie obrony dobrego imienia Polski i Polaków (aktywność Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków) oraz promocji Polski w społeczeństwie kanadyjskim. Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji konferencyjnej. Organizatorzy poinformują uczestników w stosownym czasie. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

6 -6- Komitet Organizacyjny Konferencji: mgr Teresa Berezowska Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr Jan Cytowski Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej mgr Walter Gołębiewski- Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią mgr Maciej Jarota członek Światowej Rady Badań nad Polonią ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią dr Joanna Lustanski Prezes Kanadyjsko Polskiego Instytutu Badawczego mgr Robert Mieczkowski Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji ks. prof. dr hab. Jan Walkusz dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL, członek Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii mgr Ewa Wysga Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią. Moderatorzy konferencji: ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL Propozycje zmian w Statucie ŚRBnP Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków w Warszawie w 2013r wprowadziliśmy mój wniosek do porządku obrad rozpoczynający dyskusję dotyczącą ustanowienia przez Światową Radę Badań nad Polonią szczególnego odznaczenia w postaci Orderu Krzyż Polonia przyznawanego za wybitne osiągnięcia i zasługi w szerzeniu wiedzy w Polsce i w świecie na temat osiągnięć Polaków za granicą oraz obrony dobrego imienia Polaków i Polski w zakresie prawdy historycznej.. To szczególne odznaczenie przyznawane będzie decyzją Kapituły Orderu Krzyż Polonia ŚRBnP. Skład Kapituły i Regulamin przyznawania Orderu Krzyż Polonia dyskutowany będzie i mam nadzieje przyjęty na Walnym Zebraniu Rady w 2014r. Obecnie zgłaszam ten temat jako wstępny projekt do dyskusji na posiedzeniach Zarządu Rady oraz na Walnym Zebraniu ŚRBnP, tak aby wersje Regulaminu przyznawania tego Orderu Krzyż Polonia oraz skład Kapituły można było wprowadzić i zatwierdzić podczas Walnego Zebrania Członków Rady w 2014r. Taki sam proces dotyczy spraw zmian w Statucie w zakresie rozszerzenia zadań Rady, przyjmowania nowych członków, jak i w zakresie wyboru władz Rady. Ponizej podaje wstepne propozycj na temat proponowanych zmian i uzupełnień w naszym Statucie Rady. Liczę na szeroki udział w dyskusji nie tylko Członków Zarządu ale również pozostałych Członków. Propozycje i uwagi proszę zgłaszać bezpośrednio do naszego

7 -7- Sekretariatu Naukowego do Ks.prof Waldemara Glińskiego a mnie do wiadomości. Te zgłaszane propozycje będą dyskutowane na posiedzeniach Zarządu Rady i stanowić będą materiał na najbliższe Walne Zebranie ŚRBnP Proponowanie zmiany w Statucie ŚRBnP. Cele i zadania ŚRBnP &6. Ten paragraf wymaga rozwinięcia i dodania ; Celem Rady jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami polonijnymi i Polakami za granicą a Krajem ojczystym zmierzającej do budowania i umacniania polskiej jedności narodowej niezależnie od miejsca zamieszkania Polaków na świecie.. W sprawach przyjmowania nowych Członków. & 10. /obecna treść/ : Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Rady lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. /proponowana treść/: &10. Kandydatów na członków zwyczajnych i honorowych Rady mogą zgłaszać tylko członkowie Rady. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione Zarządowi z uzasadnieniem na piśmie. Zarząd, po rozpatrzeniu pisemnego uzasadnienia oraz danych z deklaracji członkowskiej kandydata, poprzez Sekretarza Generalnego Rady, przedstawia wniosek na Walnym Zebraniu. Nazwiska i dane o nowych kandydatach, którzy uzyskali aprobatę Zarządu, winny być podane do wiadomości wszystkim członkom Rady wraz z porządkiem dziennym Walnego Zebrania, które ma decydować o ich przyjęciu w procesie głosowana. Kandydat uzyskuje członkowstwo Rady po pozytywnym wyniku glosowania na Walnym Zebraniu Rady. W sprawach przyznawania i nadawania odznaczenia ŚRBnP pod nazwa Krzyż Polonia dla osób, które wyjątkowo zasłużyły się w rozwoju badań polonijnych w zakresie osiągnięć i losów Polaków w świecie. W obecnie obowiązującym Statucie ŚRBnP w Rozdziale II Cele i sposoby działania proponuje się uzupełnienie w &7 dodając p.7. następującej treści: &7 p.7. przyznawanie i nadawanie odznaczenia pod nazwą Krzyż Polonia dla osób, które wyjątkowo zasłużyły się w rozwoju szerzenia i rozwijania szeroko pojętej kultury polskiej za granicą oraz badań polonijny w zakresie wiedzy o osiągnięciach, losach i historii Polaków na świecie. Zasady i tryb występowania i przyznawania odznaczenia Krzyż Polonia określa Regulamin Rady dotyczący tego odznaczenia.

8 -8- W sprawach wyboru władz Rady Przedstawiciele władz Rady to: 15osobowy Zarząd /prezes, 2-ch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz generalny, oraz 10 osobowy skład - członków zarządu/ oraz Komisja Rewizyjna / 1 przewodniczący,oraz 2-ch członków/. & 19 p1 wymaga rozwinięcia np.: Przedstawiciele władz Rady /15osobowy Zarząd, oraz niezależna 3 osobowa Komisja Rewizyjna są wybierani na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Rady w glosowaniu tajnym po upływie ich 5-letniej kadencji. Ciągłość funkcjonowania władz Rady zachowana jest w ten sposób, że co 5 lat nie następuje całościowa wymiana wszystkich członków zarządu czy komisji rewizyjnej, a indywidualnie każdy przedstawiciel władz Rady po upływie swojej 5-letniej kadencji przechodzi proces wyborczy jak kandyduje na następna kadencje, lub zastępowany jest przez osobę, która osiągnęła większą ilość głosów. Ilość kadencji dla członków władz Rady nie jest ograniczona. Materiał roboczy dotyczący propozycji opracowania REGULAMINU ŚRBnP w sprawie przyznawania i nadawania Odznaczenia ŚRBnP pod nazwą Krzyż Polonia Notatka dotycząca opracowania Regulaminu i zasad przyznawania odznaczenia Orderu Krzyż Polonia, oraz powołania i funkcjonowania Kapituły tego Orderu. /materiał roboczy do dyskusji przed ustanowieniem ostatecznej wersji REGULAMINU/ W związku z podjętymi staraniami z naszej strony tj. Światowej Rady Badań nad Polonią ustanowienia Orderu Krzyż Polonia proponuje co następuje: Order Krzyż Polonia jest odznaczeniem nadawanym za działalność i szczególne zasługi w dziedzinie szerzenia i rozwijania szeroko pojętej nauki i kultury polskiej za granicą. Chodzi tu o zasługi w dziedzinie propagowania i obrony dobrego imienia Polaków i Polski na arenie międzynarodowej, głoszenia prawdy historycznej, obrony katolickich tradycji naszego Narodu z uszanowaniem innych wyznań, rozwoju wiedzy o naszych osiągnięciach w rozwoju nauki, literatury, sztuki, osiągnięć technicznych etc.. Krzyż Polonia nadawany jest przez prezesa Światowej Rady Badan nad Polonią na wniosek przewodniczącego Kapituły Orderu Krzyż Polonia.

9 -9- Kapituła Orderu składa się z pięciu Członków, których wybiera Walne Zebranie Członków ŚRBnP na pięcio- letnią kadencje. Przewodniczącego Kapituły wybierają Członkowie spośród siebie. Podstawowym zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie napływających wniosków osób przedstawianych do odznaczenia i przygotowanie Protokółów Kapituły za przyjęciem lub odrzuceniem wniosku. Wniosek przyjęty musi uzyskać wszystkie piec głosów za. Wnioski o nadanie Orderu Krzyż Polonia składać mogą na ręce przewodniczącego Kapituły Orderu : organizacje polonijne, kluby kultury, parafie kościelne, organizacje naukowe, kulturalne i społeczne, instytuty historii, osoby prywatne zaangażowane w polonijnej działalności naukowej, kulturalnej, społecznej, inne organizacje polonijne i Polaków za granicą. Order Krzyż Polonia może być nadany osobie bez względu na posiadane obywatelstwo, narodowość, czy miejsce zamieszkania w świecie o ile spełnia warunki określone w Zasadach i Regulaminie nadawania Orderu Krzyża Polonia. Z mojej osobistej działalności polonijnej w ostatnim roku, chciałbym wspomnieć o: prowadzeniu działu Historia Polonii i Polaków za granica w gazecie Echa Kolorado, wystąpieniach na Uroczystościach z okazji Konstytucji 3 maja czy 11listopadaodzyskania niepodległości w kilku Klubach Polskich na Florydzie, oraz wydaniu mojej książki p.t. Wspomnienia emigranta na tle powojennej polskiej rzeczywistości Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2013r. Również pragnę dodać, ze dn XI 2013r uczestniczyliśmy z Panią Mec. Maria Szonert-Binienda w bardzo ciekawej konferencji naukowej w Ottawie Kanada pt Dilemmas of the Post-Communist Societies in the Central-Eastern Europe Today. Konferncje zorganizował na Uniwersytecie Saint Paul w Ottawie Polski Instytut Naukowy w Kanadzie /PIASC/ prezes Alexander M. Jablonski. Bardzo ciekawe referaty oraz panelowa dyskusja. Miałem przyjemność być w składzie prezydium panelu wraz z Panią Mec. M.Szonert-Binienda, prof. A.Zybertowiczem, Pania minister A.Fotyga, Profesor A.Globe.

10 -10- Przypominam naszym Członkom i Sympatykom, że utrzymujemy (od 12 lat) stronę internetowa Strona ta pełni funkcje naszego informatora o sprawach Rady. Prosimy o bieżące śledzenie informacji tam zawartych, ponieważ w XXI wieku internet stał się powszechnym środkiem przepływu informacji (najszybszy, najtańszy i wygodny). Naszą stronę internetową prowadzi obecnie Pan redaktor Maciej Jarota. który jest członkiem naszej Rady i obiecał pomoc w przebudowie tej strony. Tak wiec od stycznia 2014r powinniśmy mieć nowoczesna stronę internetowa odpowiadająca technicznie naszym potrzebom. To oczywiście wiąże się z kosztami, a jak Państwo wiecie nasz budżet jest pusty. Dlatego przypominam równocześnie, ze ostateczny termin wpłaty składki Członkowskiej za 2013r w wysokości minimum 50zl /plus więcej wg własnego uznania i możliwości/ upływa z dniem 31grudnia 2013r. Brak wpłaty składki Członkowskiej w roku bieżącym powoduje skreślenie z listy Członkowskiej. Jedynie nasi Członkowie ŚRBnP - Polacy na Wschodzie są całkowicie zwolnieni z obowiązku płacenia tej składki. Myślę, ze wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ze z tych składek Członkowskich na pewno nie zbudujemy budżetu Rady, ale dla nas ta coroczna wplata tej składki jest najlepszym dowodem i potwierdzeniem, ze deklarujemy ciągłość pozostawania w Radzie i spełniamy ten nasz honorowy obowiązek Członkowski. Bardzo proszę tych wszystkich, którzy za 2013r nie zapłacili jeszcze składki członkowskiej, aby dokonali taką wpłatę najpóźniej do 31grudnia 2013r,. na konto naszego Stowarzyszenia: Światowa Rada Badań nad Polonią, Bank PKO BP SA, 5 Oddział w Warszawie, Warszawa, ul Grójecka 1/3. Nr konta: Zwracam się do Koleżanek i Kolegów z apelem o aktywny udział w rozwoju naszej Rady, ponieważ tylko wspólnym wysiłkiem osiągniemy zamierzony cel i dobrą przyszłość Rady, której misją jest utrwalanie polskiego dziedzictwa i wspieranie polskiego patriotyzmu tak w Polsce jak i na świecie. * * * W związku ze zbliżającymi się Świętami BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU Życzę Państwu, oraz Waszym Najbliższym jeszcze raz ZDROWIA, SZCZĘŚCIA i POMYŚLNOŚCI. Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami Walter Wiesław Gołębiewski. Prezes Rady, 16 grudzień 2013r.- Florida, USA

11

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN ROK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Co było najważniejsze w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego?

Wiadomosci KSN ROK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Co było najważniejsze w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego? Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 8 (65) sierpien 2001 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN Online pod adresem: http://www.soldarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo