Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym"

Transkrypt

1 Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew K¹dzielski Instytut ¹cznoœci Wac³aw Knopkiewicz Kancelaria Grynhoff, WoŸny i Wspólnicy Xawery Konarski Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki Antoni Mê yd³o Sejm RP Jacek Niewêg³owski P4 Stanis³aw Pi¹tek Uniwersytet Warszawski Jacek Wilczewski Kancelaria Grynhoff, WoŸny i Wspólnicy 7-8 listopada 2007 Hotel Sheraton***** Konferencja Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Konsekwencje dla rynku Budowa infrastruktury Ochrona praw konsumentów Walka ze spamem Pozycja i uprawnienia Prezesa UKE Prawo a rynek telekomunikacyjny - wyzwania dla nowego Parlamentu Patroni medialni:

2 Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Œroda, 7 listopada 2007 Czwartek, 8 listopada :30 Poranna kawa, rejestracja i powitanie uczestników Prawo a rynek telekomunikacyjny. Wyzwania dla nowego Parlamentu. 10:00 Otwarcie konferencji i wyk³ad inauguracyjny: Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne - kierunki najwa niejszych zmian, przes³anki ich wprowadzenia, harmonogram prac Antoni Mê yd³o, Pose³ na Sejm 10:45 Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego w œwietle dyrektyw UE o ³¹cznoœci elektronicznej Prof. Stanis³aw Pi¹tek, UW 11:30 Przerwa na kawê 11:45 Panel dyskusyjny: Jakie konsekwencje dla rynku telekomunikacyjnego niesie projekt zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne z lipca 2007? Jakie zmiany przyspiesz¹ rozwój? Które ustawy nale y jeszcze zmieniæ i jak, aby powsta³y nowe inwestycje w telekomunikacji? Moderator: mec. Wac³aw Knopkiewicz, Kancelaria Grynhoff, WoŸny i Wspólnicy Uczestnicy dyskusji: Wojciech Ha³ka, I Prof. Stanis³aw Pi¹tek, UW Dr hab. Maciej Rogalski, PIIT i g³osy Audytorium 13:15 Lunch Koniec spamu? 14:15 Zwalczanie niezamówionych informacji handlowych mec. Xawery Konarski, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki 15:00 Przerwa na kawê Regulacje prokonsumenckie - ile bêd¹ kosztowaæ operatorów? 15:15 Uprawienia klientów us³ug telekomunikacyjnych w noweli prawa telekomunikacyjnego Konsekwencje prawne i finansowe rozwi¹zania umów terminowych Obowi¹zki informacyjne w zakresie œwiadczenia us³ug o podwy szonej op³acie Odpowiedzialnoœæ operatora za wykonanie us³ug telekomunikacyjnych Ograniczenia w egzekwowaniu odpowiedzialnoœci klienta Obowi¹zki operatorów w zakresie przesy³ania informacji niezamówionych dr hab. Maciej Rogalski, PIIT Zmiany w kompetencjach Prezesa UKE 16:00 Pozycja i uprawnienia Prezesa UKE Procedura powo³ywania Udzia³ w rozstrzyganiu sporów pomiêdzy przedsiêbiorcami i abonentami Kompetencje w zakresie egzekwowania obowi¹zków spoczywaj¹cych na przedsiêbiorcach telekomunikacyjnych mec. Wac³aw Knopkiewicz, Kancelaria 16:45 Pytania/odpowiedzi. Poczêstunek. Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji. 9:00 Poranna kawa, rejestracja i powitanie uczestników Jak przyspieszyæ rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej? 9:30 Otwarcie konferencji i wyk³ad inauguracyjny: Inwestycje w telekomunikacji Tadeusz Jarmuziewicz, Pose³ na Sejm 10:15 Ograniczenia prawne w dzia³alnoœci telekomunikacyjnej w Polsce Zbigniew K¹dzielski, Instytut ¹cznoœci 11:00 Przerwa na kawê 11:15 Jak zmieniæ prawo, aby uruchomiæ naziemn¹ telewizjê cyfrow¹? mec. Wojciech Dziomdziora, Kancelaria Cottyn - Lecoutre 12:00 Pokonanie barier w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej 12:45 Case study: Rozwój inwestycji telekomunikacyjnych na przyk³adzie P4 13:30 Lunch Informedia Polska Sp. z o.o. jest czêœci¹ Informedia Group (UK) z siedzib¹ w Londynie oraz oddzia³ami w Europie, Azji i Pó³nocnej Afryce. Si³a Informedia Group to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. O NAS 14:30 Zmiany prawa dotycz¹ce inwestycji w infrastrukturê bezprzewodow¹ Zmiany w rozporz¹dzeniu o przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko i jego konsekwencji dla procesu inwestycyjnego Planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony œrodowiska Planowane zmiany w przepisach prawa budowlanego Planowane zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym mec. Jacek Wilczewski, Kancelaria 15:15 Podsumowanie konferencji. Dyskusja panelowa z udzia³em zaproszonych prelegentów oraz Audytorium. Czy konieczne jest dalsze modyfikowanie prawa w œwietle organizacji mistrzostw Euro 2012? Moderator: Zbigniew K¹dzielski, I Uczestnicy dyskusji: Tadeusz Jarmuziewicz, Pose³ na Sejm mec. Jacek Wilczewski, Kancelaria 16:30 Poczêstunek, rozdanie certyfikatów, Informedia Group jest czêœci¹ Expomedia Group plc, grupy medialnej B2B specjalizuj¹cej siê w organizowaniu wysokiej klasy wystaw, targów, konferencji, zarz¹dzaj¹cej centrami targowymi na ca³ym œwiecie oraz wydaj¹cej specjalistyczne publikacje. Expomedia Group plc od 2001 r. jest spó³k¹ notowan¹ na londyñskiej gie³dzie papierów wartoœciowych. Expomedia wspó³pracuje z wieloma miêdzynarodowymi organizacjami i partnerami medialnymi, w tym m.in. z: Telegraaf Media Group, Montgomery International, dmg world media, Gruner+Jahr, Gazprom Media oraz Axel Springer.

3 7-8 listopada 2007 Hotel Sheraton***** Rynek oczekuje zmian w prawie telekomunikacyjnym. Debata na ten temat jest szczególnie wa na u progu nowej kadencji parlamentu. Konferencja bêdzie idealnym forum do wymiany pogl¹dów pomiêdzy przedsiêbiorcami, ekspertami i politykami. Wojciech Z. Dziomdziora Senior associate Cottyn-Lecoutre Group of Law Firms Argumenty - dlaczego warto wzi¹æ udzia³ w konferencji Obecnie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ Najwybitniejsi eksperci prawa prawa telekomunikacyjnego. Zmiana telekomunikacyjnego - prof. Stanis³aw przepisów bêdzie mia³a istotne Pi¹tek, Maciej Rogalski, Wojciech konsekwencje dla Pañstwa firmy i ca³ego Dziomdziora, Antoni Mê yd³o, Xawery rynku telekomunikacyjnego. Konarski, Eugeniusz Gaca - pozwol¹ Pañstwu zrozumieæ nowe definicje i Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej regulacje, na których po uchwaleniu ustawy zobowi¹zuje do natychmiastowej bêdzie siê opiera³a Pañstwa dzia³alnoœæ. implementacji dyrektyw, dlatego te nowelizacja prawa bêdzie jednym z Serdecznie zapraszam do udzia³u w pierwszych kroków, które podejmie Sejm. dwudniowej konferencji. Niezw³oczne Pañstwa g³osu nie mo e zabrakn¹æ w zg³oszenie siê Pañstwa zagwarantuje debacie ca³ej bran y telekomunikacyjnej na udzia³ w wyj¹tkowej dyskusji nad temat nadchodz¹cych zmian! nowelizacj¹ prawa telekomunikacyjnego! Regulacje prokonsumenckie, walka ze spamem, retencja danych, przetargi na czêstotliwoœci, budowa infrastruktury - ile to bêdzie kosztowa³o Pañstwa firmê? Czy ustawodawca rozumie konsekwencje zmian w prawie? Na te i inne kontrowersyjne pytania odpowiedz¹ eksperci nie tylko w trakcie konferencji, ale równie podczas rozmów kuluarowych. Kto powinien wzi¹æ udzia³ w konferencji: Prezesi, Cz³onkowie Zarz¹du Dyrektorzy ds. Regulacji Dyrektorzy ds. Relacji Miêdzyoperatorskich, ds. Wspó³pracy Miêdzyoperatorskiej Rzecznicy Prawnicy zewnêtrzni i wewnêtrzni Konsultanci Ka dy uczestnik otrzyma imienny certyfikat poœwiadczaj¹cy udzia³ w Konferencji

4 Zaproszeni Prelegenci: Antoni Mê yd³o - Pose³ na Sejm RP i Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury W wykszta³cenia elektronik, specjalnoœæ: informatyka. Przez wiele pracowa³ jako radiowiec. Pose³ na Sejm IV i V kadencji. Podczas IV kadencji Sejmu uczestniczy³ w pracach nad prawem telekomunikacyjnym i przyczyni³ siê znacz¹co do jego nowelizacji. W 2005 r. uhonorowany zosta³ tytu³em Cz³owieka Roku Œwiata Telekomunikacji. W V kadencji Sejmu zaj¹³ siê pracami nad funkcjonowaniem KRRiT oraz UKE w celu zreformowania ich zgodnie ze œwiatowymi tendencjami konwergencji. Eugeniusz Gaca - Cz³onek zarz¹du, KIGEiT Przewodnicz¹cy Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych przy KIGEiT, Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Teleinformatyki, Technik Komunikacyjnych i Strategii Biznesowej KIG. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w realizacji szeregu projektów w sektorze telekomunikacyjnym. Jacek Wilczewski - Wspólnik, radca prawny, Kancelaria Prawna Sp.k. Specjalizuje siê w prawie telekomunikacyjnym, autorskim i budowlanym, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ zwi¹zanych z obronnoœci¹, tajemnic¹ telekomunikacyjn¹, bankowoœci¹ elektroniczn¹ oraz procesem inwestycyjnym dotycz¹cym infrastruktury telekomunikacyjnej. Radca prawny od 2005 r. Od 2004 r., doktorant w Centrum Badañ Komunikacji Elektronicznej Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego. Publikowa³ w "Monitorze Prawniczym" oraz "Prawie i Ekonomii w Telekomunikacji". Obs³ugê prawn¹ przedsiêbiorców telekomunikacyjnych wykonuje od 2002 r. Xawery Konarski - Adwokat i wspólnik, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki Specjalizuje siê w prawie cywilnym, prawie nowych technologii i ochrony informacji oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiaj¹ siê tak e wokó³ prawa w³asnoœci intelektualnej. Jest autorem szeregu publikacji z tego zakresu. Jako ekspert prawny doradza Stowarzyszeniu Marketingu Bezpoœredniego oraz Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Bra³ udzia³ w pracach parlamentarnych nad ustaw¹ o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ oraz nowelizacj¹ ustawy o ochronie danych osobowych. Jest arbitrem S¹du Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT oraz Cz³onkiem Ma³opolskiej Rady ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego, utworzonej przy Marsza³ku Województwa Ma³opolskiego. Tadeusz Jarmuziewicz - Pose³ na Sejm V kadencji, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury, Cz³onek Platformy Obywatelskiej. Z wykszta³cenia in ynier elektryk.od 1997 Pose³ na Sejm III, IV i V kadencji. Pe³ni funkcje Cz³onka Krajowej Rady PO, Cz³onka Zarz¹dy Regionu oraz Cz³onka Rady Regionu. Wac³aw Knopkiewicz - Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Sp.k. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje siê w prawie ³¹cznoœci elektronicznej, w szczególnoœci w zakresie regulacji i wykonywania dzia³alnoœci telekomunikacyjnej, oraz prawie pocztowym. Uczestniczy³ jako doradca Ministra ¹cznoœci, a nastêpnie Ministra Infrastruktury w pracach nad projektem ustawy - Prawo pocztowe. Jako doradca izb gospodarczych zrzeszaj¹cych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych bra³ udzia³ w pracach legislacyjnych dotycz¹cych aktów normatywnych z zakresu telekomunikacji, m.in. ustawy o restrukturyzacji zobowi¹zañ koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, kolejnych ustaw - Prawo telekomunikacyjne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Jacek Niewêg³owski - Cz³onka Zarz¹du ds. Rozwoju Strategii i Biznesu, P4 Sp. z o.o. Posiada tytu³ magistra oraz doktora Tampere University of Technology w Finlandii, a tak e dyplom MBA London Business School. Jacek Niewêg³owski ma ponad 13-letnie doœwiadczenie w bran y telekomunikacyjnej. Jako manager firmy Nokia Oy w Finlandii prowadzi³ projekty R&D w obszarze multimedialnych us³ug mobilnych oraz reprezentowa³ Nokiê przed organami regulacyjnymi (ITI, ISO/MPEG). Po przyjeÿdzie do Polski pracowa³ w Polskiej Telefonii Cyfrowej na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za rozbudowê sieci. Piastowa³ równie kierownicze stanowiska w firmach nale ¹cych do grupy Elektrim Telekomunikacja. Od grudnia 2005 r. Jacek Niewêg³owski piastuje stanowisko Cz³onka Zarz¹du ds. Rozwoju Strategii i Biznesu w firmie P4 Sp. z o.o. Jacek Niewêg³owski jest wspó³autorem ponad 20 publikacji naukowych oraz patentów zwi¹zanych z technologiami multimedialnymi. Stanis³aw Pi¹tek - profesor Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego Wyk³ada publiczne prawo gospodarcze i prawo administracyjne. Specjalizuje siê w prawie telekomunikacyjnym i mediów elektronicznych. Uczestniczy³ w pracach administracji centralnej oraz jako ekspert Sejmu nad przygotowaniem ustaw w tych dziedzinach. Wspó³pracowa³ z Krajow¹ Rad¹ Radiofonii i Telewizji oraz Urzêdem Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Cz³onek Krajowej Komisji Uw³aszczeniowej ( ) oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów( ). Opublikowa³ ponad 130 artyku³ów i ksi¹ ek w Polsce i za granic¹ w zakresie prawa gospodarczego, w tym komentarze dotycz¹ce prawa telekomunikacyjnego i prawa radiofonii i telewizji. Ostatnie publikacje ksi¹ kowe to: Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wyd. C.H. Beck 2005, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Wyd. C.H. Beck Wojciech Z. Dziomdziora - Senior associate, Cottyn- Lecoutre Group of Law Firms Aplikant radcowski, specjalista prawa autorskiego, medialnego i szeroko pojêtego prawa kultury. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagielloñskim. Wspó³pracuje z kancelari¹ adwokack¹ Barbasiewicz i yœ-gorzkowska, bêd¹c¹ czêœci¹ grupy kancelarii prawnych Cottyn-Lecoutre. Jest tak e cz³onkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach by³ cz³onkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w latach by³ prawnikiem TVN-24 odpowiedzialnym tak e za obs³ugê prawn¹ innych kana³ów tematycznych Grupy ITI. Wczeœniej przez kilka lat pracowa³ w Ministerstwie Kultury na ró nych stanowiskach, zajmuj¹c siê prawem autorskim, prawem mediów, prawem kultury oraz rynkiem audiowizualnym a tak e przemys³ami czasu wolnego. Reprezentowa³ Polskê na forum miêdzynarodowym (Rada UE, WIPO, TRIPS, Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych), bra³ udzia³ w negocjacjach akcesyjnych do UE, kierowa³ projektami przedakcesyjnymi. W latach pracowa³ w zespole prof. Micha³a Kuleszy wprowadzaj¹cym reformê ustrojow¹

5 FORMULARZ ZG OSZENIOWY W przypadku wiêkszej iloœci zg³oszeñ prosimy o powielenie formularza zg³oszeniowego Imiê i nazwisko: Wyœlij dziœ na nr faksu Stanowisko: Departament: Firma: Ulica: Konferencja Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Kod: Telefon: Miasto: Fax: 7-8 listopada 2007 hotel Sheraton***** TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. Termin: 6-7 listopada 2007 r. Cena 3695 PLN + 22% VAT do 6 paÿdziernika 2007 r., Cena 3995 PLN + 22% VAT po 6 paÿdziernika 2007 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez Informedia Polska. Proszê o wystawienie faktury VAT W przypadku koniecznoœci wystawienia faktury VAT proszê podpisaæ niniejsze oœwiadczenie: Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz. Ust. 39/93 poz. 176) firma pe³na nazwa firmy: z siedzib¹: przy ul. oœwiadcza, e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT i posiada numer NIP Upowa niamy firmê Informedia Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP: , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3695 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 6 paÿdziernika 2007 r., 3995 PLN +22% VAT przy rejestracji po 6 paÿdziernika 2007 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê pro forma. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: DZ BANK POLSKA S.A., pl. Pi³sudskiego 3, Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 6 paÿdziernika obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 400 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 6 paÿdziernika pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. podpis i piecz¹tka Zgodnie ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Moskwa Londyn New Delhi Mumbai Amsterdam Malaga Hamburg Kolonia Budapeszt Belgrad Casablanca Zagrzeb Kraków Pary Madryt

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo