VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW SEKCJA I: SYSTEMY MOTYWACYJNE FINANSOWE vs. POZAFINANSOWE ORAZ ELEMENTY REKRUTACJI ZESPOŁÓW WINDYKACYJNYCH SEKCJA II: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM WINDYKACJI NA PRZYKŁADZIE RÓŻNYCH BRANŻ Wypływ systemu motywacyjnego na efektywność działu windykacji. case study PZU S.A. Co pomaga skutecznie zarządzać działem windykacji? case study PZU S.A. Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników recepta na sukces organizacji? Skuteczne zarządzanie 2-osobowym Działem Kontroli Należności firmy z branży FMCG. Kapitał ludzki vs posiadane narzędzia case study Bacardi-Martini Polska Finansowe i pozafinansowe narzędzia wspierające realizację celów case study PROVIDENT POLSKA Windykacja czy restrukturyzacja na przykładzie doświadczeń banku - case study Raiffeisen Polbank Rekrutacja i motywacja pracowników na przykładzie telewindykacji - case study T-mobile Sp.z.o.o. Budowa skutecznej organizacji windykacyjnej na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej case study ENEA S.A. Utrzymaniu satysfakcji pracowników windykacji w dobie rosnących oczekiwań w zakresie osiąganych wyników i ograniczania kosztów przez pracodawców - case study Bank BPH Zarządzanie Działem Monitoringu i Windykacji Należności case studies Grupa MASPEX Właściwa komunikacja jako klucz do skutecznej organizacji windykacji międzynarodowej B2B - case studies DECORA Windykator skuteczny to windykator doświadczony co zrobić, by został jak najdłużej? - case study TF SKOK SA PATRONI:

2 roda, 26 listopada 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie Wyp yw systemu motywacyjnego na efektywno dzia u windykacji na przyk adzie rmy ubezpieczeniowej: Praktyczne pokazanie procesu odzyskiwania d ugów w aspekcie organizacyjnym oraz psychologicznym Motywacja i motywowanie w rozwoju dzia u windykacji Efektywno - co to oznacza? Kluczowe wska niki oceny Pracownik zadowolony = pracownik zmotywowany Bod ce nansowe i poza nansowe Czy jest trzecia droga Aneta Kaniewska, PZU S.A. Nawi zanie kontaktu z d u nikiem Analiza sytuacji d u nika (pozyskanie niezb dnych informacji dotycz cych klienta) Wybór metody dochodzenia nale no ci (rozmowa telefoniczna lub/i/czy spotkanie) Umiej tno ci interpersonalne cechy negocjatora/ windykatora które b d decydowa o efektywnej i skutecznej rozmowie z d u nikiem Katarzyna Misztal, ROVESE Przerwa na kaw Przerwa na kaw Rekrutacja i motywacja pracowników na przyk adzie telewindykacji Co pomaga skutecznie zarz dza dzia em windykacji? Aspekty nansowe system wynagrodze. Znaczenie i konstrukcja systemu zmiennego wynagrodzenia Aspekty nie nansowe cie ka kariery, struktura jednostki, podzia wykonywanych zada i ich znaczenie motywacyjne Rekrutacja pracowników telewindykacji i sekcji ponagle pro l kandydata czyli wymagane kompetencje, oraz proces szkole Strategia i jej elastyczno podstaw dzia ania Ludzie kapita em, o który warto dba By porównywanym to zaleta Innowacyjno niedoceniany klucz do bycia skutecznym Tomasz Wójcik, PZU S.A. J drzej Wegner, T-mobile "W dniach września 2013r uczestniczyłam w Kongresie Windykacyjnym 2013 III Edycja z zakresu dochodzenia należności. Jakość prowadzonych wykładów, jak uprzednio, była na wysokim poziomie. Merytoryczne przygotowanie wykładowców spełniło moje oczekiwania. Na pochwałę zasługuje również sama organizacja konferencji. Dużym atutem była możliwość uczestnictwa w dyskusji z uczestnikami oraz wykładowcami, wymiana doświadczeń z dziedziny dochodzenia należności. Polecam spotkania biznesowe organizowane przez firmę BMS Polska" anetta Radajewska, NEOBANK "Konferencja poświęcona outsourcingowi windykacyjnemu, która odbyła się w dniach września 2013 roku, okazała się bardzo interesującym wydarzeniem skupiającym wielu praktyków zagadnienia z wieloletnim doświadczeniem. Możliwość dyskusji i wymiana doświadczeń z nimi okazały się szczególnie cenne. Spółka Business Media Solutions i tym razem zadbała o wysoki poziom merytoryczny oraz dobrą organizację eventu. Sylwia Naumowicz, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa

3 roda, 26 listopada Lunch Utrzymanie satysfakcji i motywacji Pracowników Windykacji w dobie rosn cych oczekiwa w zakresie osi ganych wyników i ograniczania kosztów w organizacji Systemy motywacyjne dla pracowników windykacji vs. efektywno i spójno z celami organizacji. czyli to wszystko co pozornie wskazuje na marnotrawienie czasu dobrych windykatorów. Coaching czy/i Mentoring dzia ania mo liwe do skwanty kowania? Warsztaty, projekty, konkursy, inicjatywy Rafa Buchholc, Bank BPH Skuteczne zarz dzanie 2-osobowym Dzia em Kontroli Nale no ci rmy z bran y FMCG. Kapita ludzki vs posiadane narz dzia Umowa handlowa najwa niejsze ród o wiedzy na temat klientów Narz dzia i strategie wykorzystywane w procesie kontroli nale no ci Portfolio klientów jak dzieli i jak efektywnie nim zarz dza Rola wska ników monitoruj cych efektywno pracy - % przeterminowanych nale no ci oraz DSO Bart omiej Korbel, Bacardi-Martini Polska Przerwa na kaw Przerwa na kaw Windykator skuteczny to windykator do wiadczony co zrobi, by zosta jak najd u ej? Indywidualne plany rozwojowe Wzmacnianie mechanizmu samoregulacji grupy Rotacja wykonywanych us ug sposób na wypalenie Motywacja 2.0 grywalizacja Contact Center wewn trzn ku ni kadr Agnieszka Paluch, TF SKOK SA W a ciwa komunikacja jako klucz do skutecznej organizacji windykacji mi dzynarodowej B2B (elementy komunikacji zarówno z klientem wewn trznym jak i zewn trznym) Komunikacja wewn trzna: podzia zada mi dzy dzia em windykacji a handlowym Narz dzia pozwalaj ce na zaanga owanie w proces windykacji handlowca Sformalizowana procedura czy potrzebna; narz dzia komunikacji i nadzoru Komunikacja zewn trzna: wery kacja klienta kontrakt/ogólne warunki sprzeda y/dokument sprzeda owy jak ustalamy warunki sprzeda y; potwierdzenie odbioru towary/wykonania us ugi; specy ka rynku; j zyk komunikacji; outsourcing na jakim etapie; koszty windykacji i ich wp yw na polityk sprzeda ow Maciej Marcinkowski, Decora Zako czenie I dnia spotkania "W dniach września brałem udział w III edycji kongresu windykacyjnego w sekcji tematycznej: "Skuteczna strategie windykacji sektora B2B" organizowanej przez firmę Business Media Solutions. Kongres ten stanowił świetną mieszankę wiedzy teoretycznej, wymiany praktycznych rad pomiędzy różnymi firmami dotyczących zagadnienia windykacji oraz forum nawiązywania kontaktów w celu ulepszania windykacji poprzez współpracę po samym kongresie. Pod kątem organizacyjnym musze przyznać, że całość została przeprowadzona profesjonalnie i bez zarzutu." Krzysztof Trzaska, GE Medical Systems Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy uczestniczyła w roli Sponsora w organizowanych przez Business Media Solutions konferencjach "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze" oraz "Obrót Wierzytelnościami". Konferencje były doskonale przygotowane i zorganizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Warunki umowy zostały w całości zrealizowane. Pracownicy Spółki wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Polecamy współpracę z Business Media Solutions przy okazji kolejnych edycji spotkań. Zbigniew D bski, Kancelaria Maciej Pan l i Partnerzy

4 Czwarek, 27 listopada 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa Motywacja i budowanie zaanga owania pracowników recepta na sukces organizacji? 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa Budowa skutecznej organizacji windykacyjnej na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Obszar dzia ania Aspekt prawny prowadzenia windykacji klientów na rynku energii elektrycznej Zmiany organizacyjne i strukturalne kluczem do sukcesu Odpowiedzialno za prowadzone procesy Budowanie wiadomo ci pracowników i klientów jako Barbara Grze, GOTHAER TU S.A. element skutecznej windykacji Marcin Leopold, ENEA S.A Przerwa na kaw Przerwa na kaw Finansowe i poza nansowe narz dzia wspieraj ce realizacj celów System premiowy jako narz dzie wspieraj ce realizacj celów Promocja - narz dzie szybkiego reagowania Wewn trzne praktyki z zakresu systemów motywacyjnych D ugofalowe programy motywacyjne wpieraj ce zaanga owanie pracowników Budowanie relacji z pracownikiem - stosowane rozwi zania Windykacja czy restrukturyzacja na przyk adzie do wiadcze banku Kiedy Bank wybiera restrukturyzacj a kiedy windykacj? Ogólne zasady strategii restrukturyzacyjnych Windykacja zad u enia przez Bank Podsumowanie: Co Bank robi ze z ymi d ugami? Bogus aw Kaltenbek, Raiffeisen Polbank Dorota Miko ajczyk, PROVIDENT POLSKA S.A. W dniach lutego byłem uczestnikiem konferencji "Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez firmę BMS Polska w hotelu Sheraton w Warszawie. O samej konferencji mogę sie wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu "zebrano" praktyków zajmujących się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych - począwszy od branży spożywczej, budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów z ludźmi "z branży", przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym funkcjonującym w dość odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych ( np. Welcom pack) w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku. Konrad Burza, Whirpool

5 Czwarek, 27 listopada Lunch Idealny model systemu premiowomotywacyjnego - czyli jaki? TBC Zarz dzanie Dzia em Monitoringu i Windykacji Nale no ci w Grupie Maspex: Cele Dzia u w Grupie Planowanie dzia a Organizacja pracy Podejmowanie decyzji Kontrola Motywowanie Dariusz Gugulski, Grupa Maspex Przerwa na kaw Przerwa na kaw Panel podsumowuj cy warsztaty z udzia em prelegentów oraz uczestników Panel podsumowuj cy warsztaty z udzia em prelegentów oraz uczestników Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów DZIA SPONSORINGU Na warsztatach spotkanie Państwo przedstawicieli przeróżnych branż obejmujących stanowiska m.in.: Członków Zarządu Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Windykacji Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Monitoringu Należności Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Call Center Windykacyjnych Dyrektorów/Kierowniów/Managerów ds. obsługi należności Credit Managerów Managerów odpowiedzialnych za systemy motywacyjne zespoły windykacyjne Kamila Galon Sponsorship Manager tel Do zobaczenia na spotkaniu! Aleksandra Nowakowska Project Manager kom

6 SYLWETKI PRELEGENTÓW I SEKCJA TEMATYCZNA Rafa Buchholc Dyrektor Zarz dzaj cy Departamentem Windykacji.- Bank BPH S.A. Grupa GE Od 16 lat zwi zany z bran nansow. Posiada bogate do wiadczenie w bankowo ci (od 14 lat zwi zany z Grup GE), pracowa te dla jednej z najwi kszych rm windykacyjnych w kraju. Swoj prac zawodow rozwija zarz dzaj c procesami obiegu dokumentów, contact center, telesprzeda y i windykacji. Przeprowadzi kilka kluczowych projektów zwi zanych z fuzjami operacyjnymi Banków dla których pracowa. Ma bogate do wiadczenie w obszarze zarz dzania projektami i upraszczaniu procesów przy wykorzystaniu metodologii Six Sigma i Lean Management. Trener i coach. Aktualnie odpowiedzialny za zarz dzanie wewn trznym obszarem windykacji kredytów detalicznych oraz ma ych przedsi biorstw poprzez realizacj strategii i polityki ryzyka kredytowego. Wspó prac z rmami windykacyjnymi w zakresie outsourcingu czynno ci bankowych oraz sprzeda wierzytelno ci Aneta Kaniewska, Dyrektor ds. Nale no ci w Biurze Windykacji - PZU S.A Odpowiedzialna za obszar windykacji nale no ci w PZU SA, najwi kszego polskiego ubezpieczyciela. Z Grup PZU zwi zana od 2004 roku gdzie od pocz tku by a zaanga owana w tworzenie struktur windykacyjnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nale no ci Biura Windykacji PZU SA, gdzie zarz dza kilkudziesi ciu osobowym zespo em pracowników. Do wiadczenie zawodowe zdobywa a równie w agiel SA oraz innych spó kach sektora nansowego. Absolwentka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. Barbara Grze, Dyrektor Biura Windykacji/Niezale ny ekspert z dziedziny windykacji - GOTHAER TU S.A. Mened er z 15 letnim do wiadczeniem zawodowym, w tym ponad 10 lat do wiadczenia na stanowiskach kierowniczych redniego i wy szego szczebla, niezale ny konsultant i ekspert w dziedzinie windykacji i zarz dzania nale no ciami jak równie w obszarze restrukturyzacji i uelastyczniania struktur organizacyjnych. Od pocz tku swojej kariery zawodowej zwi zana z sektorem nansowym - w roku 1998 rozpocz a prac na stanowisku specjalistycznym w Banku Pekao S.A., w latach zwi za a si z mi dzynarodow rm windykacyjn Intrum Justitia, gdzie jako Manager Dzia u Operacyjnego zarz dza a portfelami wierzytelno ci zleconych oraz nabytych w drodze cesji, bra a udzia w wielu projektach wewn trznych i mi dzynarodowych. W latach jako Manager Pionu Ryzyka i Zarz dzania Wierzytelno ciami, wspó uczestniczy a w tworzeniu struktur organizacyjnych, procesów, procedur i systemów dla spó ki Tempo Finanse - instytucji nansowej o zasi gu ogólnopolskim. W 2009 roku jako Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Operacyjnym w Kancelarii Corpus Iuris zbudowa a i wdro y a strategi windykacji nale no ci detalicznych. W latach zajmowa a stanowisko Wiceprezesa Zarz du Centrum Finansowego Banku BPS S.A.. Jako niezale ny konsultant uczestniczy a w wielu projektach z obszaru optymalizacji procesów zarz dzania nale no ciami i windykacji oraz restrukturyzacji struktur organizacyjnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Windykacji w Gothaer TU S.A. Dorota Miko ajczyk, Kierownik Windykacji PROVIDENT POLSKA S.A. Absolwentka Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu oraz Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie. Karier zawodow, od pocz tku zwi zan z windykacj rozpocz a w jednym z najwi kszych polskich banków jako Inspektor w Dziale Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych. Od 2001 roku pracuje w Provident Polska, obecnie na stanowisku Kierownika Windykacji. Odpowiedzialna za zespó windykacji telefonicznej, procesy windykacyjne oraz jako obs ugi klienta. J drzej Wegner, Kierownik Dzia u Hotline P atno ci, Departament Contact Center - T-MOBILE POLSKA S.A. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Nottingham Trent University/Wielkopolskiej Szko y Biznesu (dyplom MBA). Z T-Mobile Polska S.A zwi zany od 1997 roku. Od pocz tku kariery zawodowej zwi zany z obszarem Customer Service i Contact Center. Od 1999 roku na stanowiskach mened erskich, obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Dzia u Hotline P atno ci w Departamencie Contact Center, gdzie odpowiada za zarz dzanie obs ug klientów w zakresie procesów p atno ciowych obs ug ruchu telefonicznego, systemy samoobs ugowe, wysy k korespondencji, procesy ponagleniowe oraz telewindykacj. Agnieszka Paluch, Kierownik Dzia u Obs ugi Telefonicznej - TF SKOK SA Absolwentka Wy szej Szko y Zarz dzania/polish Open University w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Posiada kilkunastoletnie do wiadczenie w pracy w Contact Center. Z TF SKOK S.A. zwi zana od 2005 roku. Od ponad 7 lat pe ni funkcj Kierownika, zarz dzaj c obecnie stu trzydziestoosobowym Dzia em Obs ugi Telefonicznej wiadcz cym us ugi w zakresie Infolinii, Telemarketingu, Windykacji Telefonicznej, Ankietowania oraz obs ugi leadów internetowych. Z sukcesem podejmuje dzia ania maj ce na celu utrzymanie wysokich standardów jako ci obs ugi w zarz dzanym przez siebie Contact Center.

7 SYLWETKI PRELEGENTÓW II SEKCJA TEMATYCZNA Tomasz Wójcik, Dyrektora Biura Windykacji PZU S.A Wspó organizator departamentu windykacji u najwi kszego polskiego ubezpieczyciela, gdzie od 7 lat wspó kieruje windykacj. Posiada bogate do wiadczenie w windykacji i zarz dzaniu, specjalizuje si w prawnych aspektach windykacji nale no ci handlowych i organizacji windykacji du ych portfeli nale no ci masowych. Uko czy Wydzia Prawa Uniwersytetu Szczeci skiego oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Katarzyna Misztal, Dept Collection Manager ROVESE S.A. (dawniej Cersanit, Opoczno Trade ) Dept Collection Manager w Dziale Kontroli Nale no ci i Ubezpiecze w rmie Rovese S.A. G ówne zadanie na zajmowanym stanowisku to koordynowanie procesu zarz dzania nale no ciami handlowymi w spó kach nale cych do Grupy Rovese zlokalizowanych w Polsce oraz za granic (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). Katarzyna Misztal zajmuje si przede wszystkim zarz dzaniem dzia u windykacji,monitoringiem p atno ci i sald klientów, bie cymi dzia aniami prewindykacyjnymi (kontakt telefoniczny, mailowy, pisemny), prowadzeniem windykacji (telefoniczna, pisemna, terenowa, inne), negocjacjami z klientami dotycz cymi uk adów windykacyjno-sprzeda owych, harmonogramów p atno ci w ramach uprawnie przyznanych przez prze o onych, nadzorowaniem transakcji handlowych z klientem w zakresie ryzyka handlowego (podejmowanie decyzji o blokowaniu/odblokowaniu dostaw do klienta), negocjowaniem z klientami ustanowienia zabezpiecze (warto, forma, termin, inne),wspó prac z Dzia em Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji zwi zanej z zabezpieczeniami nale no ci, monitoringiem poziomu i jako ci posiadanych zabezpiecze, zarz dzaniem danymi w zakresie kontroli nale no ci klientów, raportowaniem informacji z zakresu nale no ci zgodnie z potrzebami wewn trznymi Grupy, wspó prac z klientami wewn trznymi w zakresie zarz dzania nale no ciami handlowymi, ewidencj i archiwizacj dokumentów dotycz cych prowadzonych spraw, koordynowaniem pracy innych pracowników dzia u w zakresie zarz dzania nale no ciami handlowymi. Bart omiej Korbel, Kontroler Kredytowy - Bacardi-Martini Polska Sp.z.o.o Od wrze nia 2011 pracuj c na stanowisku Credit Controller odpowiada za proces zarz dania nale no ciami i limitami kredytowymi w BacardiMartini Polska. Wcze niej, przez blisko 2 lata zdobywa do wiadczenie na analogicznym stanowisku w Nutricia Polska. Posiada bogat wiedz w obszarze monitoringu nale no ci kluczowych klientów. Zdecydowany przeciwnik stereotypowego postrzegania procesu windykacji nale no ci oraz gor cy zwolennik strategii bazuj cych na dobrych relacjach interpersonalnych. Maciej Marcinkowski, Kierownik Dzia u Windykacji - GK Decora S.A. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji UAM. Od roku 2010 kieruje Dzia em Windykacji w GK Decora, miedzy narodowej grupie spó ek zajmuj cych si produkcj i sprzeda art. wyko czenia wn trz. Wcze niej w tym samym charakterze zatrudniony w jednej ze spó ek nale cych do Grupy Neuca. Do wiadczenie na obszarze windykacji zdobywa równie w pracy w Kancelarii Komorniczej. Swobodnie porusza si w obszarach windykacji mi dzynarodowej, w szczególno ci na obszarze Federacji Rosyjskiej, posiada równie bogate do wiadczenie w obszarze ubezpieczenia wierzytelno ci. Bogus aw Kaltenbek, Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Windykacji - Bank Raiffeisen Polbank SA Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowo. Swoj karier zawodow rozpoczyna w BG w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Rzeszowie. Od 2005 w Centrali BG w Warszawie w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji na stanowisku specjalista ds restrukturyzacji i windykacji. W roku 2008 zwi za si z Raiffeisen Bank Polska SA z Wydzia em Windykacji i Restrukturyzacji Przedsi biorstw. Od roku 2011 pe ni rol Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Windykacji Przedsi biorstw. Jest cz onkiem Komitetu Kredytów Trudnych, cz onek Zespo u ds. Programów Publicznych i rodowisk Gospodarczych przy Zwi zku Banków Polskich. Poprzednio równie cz onek Rad Wierzycieli, Rady Nadzorczej. Ponad 13 lat do wiadczenia w odzyskiwaniu nale no ci, ponad 5 lat do wiadczenia w zarz dzaniu. Specjalista, praktyk w zarz dzaniu, nadzorowaniu i procesach odzyskiwania d ugów korporacyjnych Marcin Leopold, Kierownik Biura Windykacji w Departamencie Finansowym - ENEA Centrum Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Pozna skiej. Uko czy równie studia podyplomowe z zakresu zarz dzania przedsi biorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz komunikacji i promocji w biznesie w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2000 roku do dzi pracuje w Grupie Kapita owej ENEA. Od 2011 roku kieruj c Biurem Obs ugi Posprzeda owej a nast pnie Biurem Windykacji odpowiedzialny mi dzy innymi za obni anie poziomu nale no ci przeterminowanych klientów masowych, biznesowych, kluczowych i strategicznych. Lider Obszaru Centrum Us ug Wspólnych Windykacja dla klientów Grupy Kapita owej ENEA. W latach pracowa m.in. na stanowisku Key Account Managera w Biurze Sprzeda y Klientów Strategicznych, Kierownika Biura Sprzeda y Klientom Indywidualnym, Kierownika Biura Obs ugi Klienta oraz Kierownika Biura Zarz dzania Strategi Sprzeda y. Dariuszu Gugulski, Z-ca Dyrektor Finansowego - Grupa Maspex Sp. z.o.o S.K.A. Z Grup Maspex zwi zany od 1994r. Aktualnie na stanowisku Zast pcy Dyrektora Finansowego.

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B

SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B KONGRES WINDYKACYJNY 2013 III EDYCJA Sekcja tematyczna: SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B - praktyczne rozwiązania 17-18 września 2013 r. Warszawa, Hotel Sheraton Skuteczność rozmowy z klientem

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków VII EDYCJA. 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton. dwie równoległe sekcje tematyczne

KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków VII EDYCJA. 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton. dwie równoległe sekcje tematyczne KONGRES WINDYKACYJNY platforma wymiany doświadczeń praktyków 18-19 Marca, Warszawa Hotel Sheraton VII EDYCJA dwie równoległe sekcje tematyczne Proces obsługi zewnętrznej - czy da się uszyć go na miarę?

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/06/5674/9075 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r.

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/19/7633/8287 Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013 ROK Warszawa, 13 marca 2014 roku SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI... 5 III. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław

Project Management Institute Poland Chapter. Oddział Wrocław Project Management Institute Poland Chapter Oddział Wrocław Dokument Sprawozdanie Zarządu Oddziału Wrocławskiego, PMI Poland Chapter 2008/09 Autorzy Dokumentu Zarząd PMI PC o/wrocław Właściciel Dokumentu:

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A.

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, urodzony w 1968 r. Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiebiorczości na Uniwersytecie Kraju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru Zastosowanie arkuszy Profesjonalne prezentacje - MS PowerPoint w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01.01-00-966/09 Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA OFERTA SZKOLENIOWA AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 30 32 w.62, 783 121 073. NIP: 821 21 02 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Mazovia to skierowana do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania!

Kierunek ZARZ DZANIE. Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kierunek ZARZ DZANIE Studiuj Zarz dzanie to praca z lud mi i ci gle nowe wyzwania! Kilka faktów o kierunku Zarz dzanie @ najstarszy kierunek studiów prowadzony na Wydziale Organizacji i Zarz dzania @ absolwenci

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Miejsce: Warszawa Termin: 26-27.12015, czwartek (09.00-16.00) piątek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:17:38 Numer KRS: 0000387526 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KCUS - 1410-8/08 TEMATYKA SZKOLENIA:

KCUS - 1410-8/08 TEMATYKA SZKOLENIA: KCUS - 1410-8/08 P R O G R A M SZKOLENIA DLA URZEDNIKÓW SĄDÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH ( adresaci: urzędnicy średniego szczebla, którzy dotychczas nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez KCSKSPiP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo