VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW SEKCJA I: SYSTEMY MOTYWACYJNE FINANSOWE vs. POZAFINANSOWE ORAZ ELEMENTY REKRUTACJI ZESPOŁÓW WINDYKACYJNYCH SEKCJA II: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DZIAŁEM WINDYKACJI NA PRZYKŁADZIE RÓŻNYCH BRANŻ Wypływ systemu motywacyjnego na efektywność działu windykacji. case study PZU S.A. Co pomaga skutecznie zarządzać działem windykacji? case study PZU S.A. Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników recepta na sukces organizacji? Skuteczne zarządzanie 2-osobowym Działem Kontroli Należności firmy z branży FMCG. Kapitał ludzki vs posiadane narzędzia case study Bacardi-Martini Polska Finansowe i pozafinansowe narzędzia wspierające realizację celów case study PROVIDENT POLSKA Windykacja czy restrukturyzacja na przykładzie doświadczeń banku - case study Raiffeisen Polbank Rekrutacja i motywacja pracowników na przykładzie telewindykacji - case study T-mobile Sp.z.o.o. Budowa skutecznej organizacji windykacyjnej na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej case study ENEA S.A. Utrzymaniu satysfakcji pracowników windykacji w dobie rosnących oczekiwań w zakresie osiąganych wyników i ograniczania kosztów przez pracodawców - case study Bank BPH Zarządzanie Działem Monitoringu i Windykacji Należności case studies Grupa MASPEX Właściwa komunikacja jako klucz do skutecznej organizacji windykacji międzynarodowej B2B - case studies DECORA Windykator skuteczny to windykator doświadczony co zrobić, by został jak najdłużej? - case study TF SKOK SA PATRONI:

2 roda, 26 listopada 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie Wyp yw systemu motywacyjnego na efektywno dzia u windykacji na przyk adzie rmy ubezpieczeniowej: Praktyczne pokazanie procesu odzyskiwania d ugów w aspekcie organizacyjnym oraz psychologicznym Motywacja i motywowanie w rozwoju dzia u windykacji Efektywno - co to oznacza? Kluczowe wska niki oceny Pracownik zadowolony = pracownik zmotywowany Bod ce nansowe i poza nansowe Czy jest trzecia droga Aneta Kaniewska, PZU S.A. Nawi zanie kontaktu z d u nikiem Analiza sytuacji d u nika (pozyskanie niezb dnych informacji dotycz cych klienta) Wybór metody dochodzenia nale no ci (rozmowa telefoniczna lub/i/czy spotkanie) Umiej tno ci interpersonalne cechy negocjatora/ windykatora które b d decydowa o efektywnej i skutecznej rozmowie z d u nikiem Katarzyna Misztal, ROVESE Przerwa na kaw Przerwa na kaw Rekrutacja i motywacja pracowników na przyk adzie telewindykacji Co pomaga skutecznie zarz dza dzia em windykacji? Aspekty nansowe system wynagrodze. Znaczenie i konstrukcja systemu zmiennego wynagrodzenia Aspekty nie nansowe cie ka kariery, struktura jednostki, podzia wykonywanych zada i ich znaczenie motywacyjne Rekrutacja pracowników telewindykacji i sekcji ponagle pro l kandydata czyli wymagane kompetencje, oraz proces szkole Strategia i jej elastyczno podstaw dzia ania Ludzie kapita em, o który warto dba By porównywanym to zaleta Innowacyjno niedoceniany klucz do bycia skutecznym Tomasz Wójcik, PZU S.A. J drzej Wegner, T-mobile "W dniach września 2013r uczestniczyłam w Kongresie Windykacyjnym 2013 III Edycja z zakresu dochodzenia należności. Jakość prowadzonych wykładów, jak uprzednio, była na wysokim poziomie. Merytoryczne przygotowanie wykładowców spełniło moje oczekiwania. Na pochwałę zasługuje również sama organizacja konferencji. Dużym atutem była możliwość uczestnictwa w dyskusji z uczestnikami oraz wykładowcami, wymiana doświadczeń z dziedziny dochodzenia należności. Polecam spotkania biznesowe organizowane przez firmę BMS Polska" anetta Radajewska, NEOBANK "Konferencja poświęcona outsourcingowi windykacyjnemu, która odbyła się w dniach września 2013 roku, okazała się bardzo interesującym wydarzeniem skupiającym wielu praktyków zagadnienia z wieloletnim doświadczeniem. Możliwość dyskusji i wymiana doświadczeń z nimi okazały się szczególnie cenne. Spółka Business Media Solutions i tym razem zadbała o wysoki poziom merytoryczny oraz dobrą organizację eventu. Sylwia Naumowicz, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa

3 roda, 26 listopada Lunch Utrzymanie satysfakcji i motywacji Pracowników Windykacji w dobie rosn cych oczekiwa w zakresie osi ganych wyników i ograniczania kosztów w organizacji Systemy motywacyjne dla pracowników windykacji vs. efektywno i spójno z celami organizacji. czyli to wszystko co pozornie wskazuje na marnotrawienie czasu dobrych windykatorów. Coaching czy/i Mentoring dzia ania mo liwe do skwanty kowania? Warsztaty, projekty, konkursy, inicjatywy Rafa Buchholc, Bank BPH Skuteczne zarz dzanie 2-osobowym Dzia em Kontroli Nale no ci rmy z bran y FMCG. Kapita ludzki vs posiadane narz dzia Umowa handlowa najwa niejsze ród o wiedzy na temat klientów Narz dzia i strategie wykorzystywane w procesie kontroli nale no ci Portfolio klientów jak dzieli i jak efektywnie nim zarz dza Rola wska ników monitoruj cych efektywno pracy - % przeterminowanych nale no ci oraz DSO Bart omiej Korbel, Bacardi-Martini Polska Przerwa na kaw Przerwa na kaw Windykator skuteczny to windykator do wiadczony co zrobi, by zosta jak najd u ej? Indywidualne plany rozwojowe Wzmacnianie mechanizmu samoregulacji grupy Rotacja wykonywanych us ug sposób na wypalenie Motywacja 2.0 grywalizacja Contact Center wewn trzn ku ni kadr Agnieszka Paluch, TF SKOK SA W a ciwa komunikacja jako klucz do skutecznej organizacji windykacji mi dzynarodowej B2B (elementy komunikacji zarówno z klientem wewn trznym jak i zewn trznym) Komunikacja wewn trzna: podzia zada mi dzy dzia em windykacji a handlowym Narz dzia pozwalaj ce na zaanga owanie w proces windykacji handlowca Sformalizowana procedura czy potrzebna; narz dzia komunikacji i nadzoru Komunikacja zewn trzna: wery kacja klienta kontrakt/ogólne warunki sprzeda y/dokument sprzeda owy jak ustalamy warunki sprzeda y; potwierdzenie odbioru towary/wykonania us ugi; specy ka rynku; j zyk komunikacji; outsourcing na jakim etapie; koszty windykacji i ich wp yw na polityk sprzeda ow Maciej Marcinkowski, Decora Zako czenie I dnia spotkania "W dniach września brałem udział w III edycji kongresu windykacyjnego w sekcji tematycznej: "Skuteczna strategie windykacji sektora B2B" organizowanej przez firmę Business Media Solutions. Kongres ten stanowił świetną mieszankę wiedzy teoretycznej, wymiany praktycznych rad pomiędzy różnymi firmami dotyczących zagadnienia windykacji oraz forum nawiązywania kontaktów w celu ulepszania windykacji poprzez współpracę po samym kongresie. Pod kątem organizacyjnym musze przyznać, że całość została przeprowadzona profesjonalnie i bez zarzutu." Krzysztof Trzaska, GE Medical Systems Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy uczestniczyła w roli Sponsora w organizowanych przez Business Media Solutions konferencjach "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze" oraz "Obrót Wierzytelnościami". Konferencje były doskonale przygotowane i zorganizowane zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Warunki umowy zostały w całości zrealizowane. Pracownicy Spółki wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Polecamy współpracę z Business Media Solutions przy okazji kolejnych edycji spotkań. Zbigniew D bski, Kancelaria Maciej Pan l i Partnerzy

4 Czwarek, 27 listopada 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa Motywacja i budowanie zaanga owania pracowników recepta na sukces organizacji? 9.30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa Budowa skutecznej organizacji windykacyjnej na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Obszar dzia ania Aspekt prawny prowadzenia windykacji klientów na rynku energii elektrycznej Zmiany organizacyjne i strukturalne kluczem do sukcesu Odpowiedzialno za prowadzone procesy Budowanie wiadomo ci pracowników i klientów jako Barbara Grze, GOTHAER TU S.A. element skutecznej windykacji Marcin Leopold, ENEA S.A Przerwa na kaw Przerwa na kaw Finansowe i poza nansowe narz dzia wspieraj ce realizacj celów System premiowy jako narz dzie wspieraj ce realizacj celów Promocja - narz dzie szybkiego reagowania Wewn trzne praktyki z zakresu systemów motywacyjnych D ugofalowe programy motywacyjne wpieraj ce zaanga owanie pracowników Budowanie relacji z pracownikiem - stosowane rozwi zania Windykacja czy restrukturyzacja na przyk adzie do wiadcze banku Kiedy Bank wybiera restrukturyzacj a kiedy windykacj? Ogólne zasady strategii restrukturyzacyjnych Windykacja zad u enia przez Bank Podsumowanie: Co Bank robi ze z ymi d ugami? Bogus aw Kaltenbek, Raiffeisen Polbank Dorota Miko ajczyk, PROVIDENT POLSKA S.A. W dniach lutego byłem uczestnikiem konferencji "Skuteczna windykacja w sektorze B2B zorganizowanej przez firmę BMS Polska w hotelu Sheraton w Warszawie. O samej konferencji mogę sie wypowiadać w samych superlatywach, zarówno jeżeli chodzi o jej sprawna i profesjonalną organizację jak i poziom biorących w niej udział uczestników, prelegentów i zwłaszcza moderatorów tej dyskusji. Na szczególna pochwałę i uznanie zasługuję fakt iż w jednym miejscu "zebrano" praktyków zajmujących się na co dzień problematyka windykacyjną z różnych dziedzin biznesowych - począwszy od branży spożywczej, budowlanej, dystrybucyjnej i na wielu innych skończywszy, dzięki czemu to spotkanie nie ograniczyło się tylko uczestnictwa w czysto akademickiej dyskusji. Powyższe zapewniło mi możliwość wymiany praktycznych poglądów z ludźmi "z branży", przyjrzeć się z bliska procesom i rozwiązaniom windykacyjno- prawnym funkcjonującym w dość odległych biznesowo od siebie branżach i co jest szczególnie bezcenne pozwoliło mi już wdrożyć cześć prostych rozwiązań windykacyjnych ( np. Welcom pack) w mojej codziennej pracy na obecnym stanowisku. Konrad Burza, Whirpool

5 Czwarek, 27 listopada Lunch Idealny model systemu premiowomotywacyjnego - czyli jaki? TBC Zarz dzanie Dzia em Monitoringu i Windykacji Nale no ci w Grupie Maspex: Cele Dzia u w Grupie Planowanie dzia a Organizacja pracy Podejmowanie decyzji Kontrola Motywowanie Dariusz Gugulski, Grupa Maspex Przerwa na kaw Przerwa na kaw Panel podsumowuj cy warsztaty z udzia em prelegentów oraz uczestników Panel podsumowuj cy warsztaty z udzia em prelegentów oraz uczestników Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów DZIA SPONSORINGU Na warsztatach spotkanie Państwo przedstawicieli przeróżnych branż obejmujących stanowiska m.in.: Członków Zarządu Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Windykacji Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Monitoringu Należności Dyrektorów/Kierowniów/Managerów Departamentów Call Center Windykacyjnych Dyrektorów/Kierowniów/Managerów ds. obsługi należności Credit Managerów Managerów odpowiedzialnych za systemy motywacyjne zespoły windykacyjne Kamila Galon Sponsorship Manager tel Do zobaczenia na spotkaniu! Aleksandra Nowakowska Project Manager kom

6 SYLWETKI PRELEGENTÓW I SEKCJA TEMATYCZNA Rafa Buchholc Dyrektor Zarz dzaj cy Departamentem Windykacji.- Bank BPH S.A. Grupa GE Od 16 lat zwi zany z bran nansow. Posiada bogate do wiadczenie w bankowo ci (od 14 lat zwi zany z Grup GE), pracowa te dla jednej z najwi kszych rm windykacyjnych w kraju. Swoj prac zawodow rozwija zarz dzaj c procesami obiegu dokumentów, contact center, telesprzeda y i windykacji. Przeprowadzi kilka kluczowych projektów zwi zanych z fuzjami operacyjnymi Banków dla których pracowa. Ma bogate do wiadczenie w obszarze zarz dzania projektami i upraszczaniu procesów przy wykorzystaniu metodologii Six Sigma i Lean Management. Trener i coach. Aktualnie odpowiedzialny za zarz dzanie wewn trznym obszarem windykacji kredytów detalicznych oraz ma ych przedsi biorstw poprzez realizacj strategii i polityki ryzyka kredytowego. Wspó prac z rmami windykacyjnymi w zakresie outsourcingu czynno ci bankowych oraz sprzeda wierzytelno ci Aneta Kaniewska, Dyrektor ds. Nale no ci w Biurze Windykacji - PZU S.A Odpowiedzialna za obszar windykacji nale no ci w PZU SA, najwi kszego polskiego ubezpieczyciela. Z Grup PZU zwi zana od 2004 roku gdzie od pocz tku by a zaanga owana w tworzenie struktur windykacyjnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nale no ci Biura Windykacji PZU SA, gdzie zarz dza kilkudziesi ciu osobowym zespo em pracowników. Do wiadczenie zawodowe zdobywa a równie w agiel SA oraz innych spó kach sektora nansowego. Absolwentka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. Barbara Grze, Dyrektor Biura Windykacji/Niezale ny ekspert z dziedziny windykacji - GOTHAER TU S.A. Mened er z 15 letnim do wiadczeniem zawodowym, w tym ponad 10 lat do wiadczenia na stanowiskach kierowniczych redniego i wy szego szczebla, niezale ny konsultant i ekspert w dziedzinie windykacji i zarz dzania nale no ciami jak równie w obszarze restrukturyzacji i uelastyczniania struktur organizacyjnych. Od pocz tku swojej kariery zawodowej zwi zana z sektorem nansowym - w roku 1998 rozpocz a prac na stanowisku specjalistycznym w Banku Pekao S.A., w latach zwi za a si z mi dzynarodow rm windykacyjn Intrum Justitia, gdzie jako Manager Dzia u Operacyjnego zarz dza a portfelami wierzytelno ci zleconych oraz nabytych w drodze cesji, bra a udzia w wielu projektach wewn trznych i mi dzynarodowych. W latach jako Manager Pionu Ryzyka i Zarz dzania Wierzytelno ciami, wspó uczestniczy a w tworzeniu struktur organizacyjnych, procesów, procedur i systemów dla spó ki Tempo Finanse - instytucji nansowej o zasi gu ogólnopolskim. W 2009 roku jako Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Operacyjnym w Kancelarii Corpus Iuris zbudowa a i wdro y a strategi windykacji nale no ci detalicznych. W latach zajmowa a stanowisko Wiceprezesa Zarz du Centrum Finansowego Banku BPS S.A.. Jako niezale ny konsultant uczestniczy a w wielu projektach z obszaru optymalizacji procesów zarz dzania nale no ciami i windykacji oraz restrukturyzacji struktur organizacyjnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Windykacji w Gothaer TU S.A. Dorota Miko ajczyk, Kierownik Windykacji PROVIDENT POLSKA S.A. Absolwentka Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu oraz Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko mi skiego w Warszawie. Karier zawodow, od pocz tku zwi zan z windykacj rozpocz a w jednym z najwi kszych polskich banków jako Inspektor w Dziale Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych. Od 2001 roku pracuje w Provident Polska, obecnie na stanowisku Kierownika Windykacji. Odpowiedzialna za zespó windykacji telefonicznej, procesy windykacyjne oraz jako obs ugi klienta. J drzej Wegner, Kierownik Dzia u Hotline P atno ci, Departament Contact Center - T-MOBILE POLSKA S.A. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Nottingham Trent University/Wielkopolskiej Szko y Biznesu (dyplom MBA). Z T-Mobile Polska S.A zwi zany od 1997 roku. Od pocz tku kariery zawodowej zwi zany z obszarem Customer Service i Contact Center. Od 1999 roku na stanowiskach mened erskich, obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Dzia u Hotline P atno ci w Departamencie Contact Center, gdzie odpowiada za zarz dzanie obs ug klientów w zakresie procesów p atno ciowych obs ug ruchu telefonicznego, systemy samoobs ugowe, wysy k korespondencji, procesy ponagleniowe oraz telewindykacj. Agnieszka Paluch, Kierownik Dzia u Obs ugi Telefonicznej - TF SKOK SA Absolwentka Wy szej Szko y Zarz dzania/polish Open University w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Posiada kilkunastoletnie do wiadczenie w pracy w Contact Center. Z TF SKOK S.A. zwi zana od 2005 roku. Od ponad 7 lat pe ni funkcj Kierownika, zarz dzaj c obecnie stu trzydziestoosobowym Dzia em Obs ugi Telefonicznej wiadcz cym us ugi w zakresie Infolinii, Telemarketingu, Windykacji Telefonicznej, Ankietowania oraz obs ugi leadów internetowych. Z sukcesem podejmuje dzia ania maj ce na celu utrzymanie wysokich standardów jako ci obs ugi w zarz dzanym przez siebie Contact Center.

7 SYLWETKI PRELEGENTÓW II SEKCJA TEMATYCZNA Tomasz Wójcik, Dyrektora Biura Windykacji PZU S.A Wspó organizator departamentu windykacji u najwi kszego polskiego ubezpieczyciela, gdzie od 7 lat wspó kieruje windykacj. Posiada bogate do wiadczenie w windykacji i zarz dzaniu, specjalizuje si w prawnych aspektach windykacji nale no ci handlowych i organizacji windykacji du ych portfeli nale no ci masowych. Uko czy Wydzia Prawa Uniwersytetu Szczeci skiego oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Katarzyna Misztal, Dept Collection Manager ROVESE S.A. (dawniej Cersanit, Opoczno Trade ) Dept Collection Manager w Dziale Kontroli Nale no ci i Ubezpiecze w rmie Rovese S.A. G ówne zadanie na zajmowanym stanowisku to koordynowanie procesu zarz dzania nale no ciami handlowymi w spó kach nale cych do Grupy Rovese zlokalizowanych w Polsce oraz za granic (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). Katarzyna Misztal zajmuje si przede wszystkim zarz dzaniem dzia u windykacji,monitoringiem p atno ci i sald klientów, bie cymi dzia aniami prewindykacyjnymi (kontakt telefoniczny, mailowy, pisemny), prowadzeniem windykacji (telefoniczna, pisemna, terenowa, inne), negocjacjami z klientami dotycz cymi uk adów windykacyjno-sprzeda owych, harmonogramów p atno ci w ramach uprawnie przyznanych przez prze o onych, nadzorowaniem transakcji handlowych z klientem w zakresie ryzyka handlowego (podejmowanie decyzji o blokowaniu/odblokowaniu dostaw do klienta), negocjowaniem z klientami ustanowienia zabezpiecze (warto, forma, termin, inne),wspó prac z Dzia em Prawnym w zakresie przygotowania dokumentacji zwi zanej z zabezpieczeniami nale no ci, monitoringiem poziomu i jako ci posiadanych zabezpiecze, zarz dzaniem danymi w zakresie kontroli nale no ci klientów, raportowaniem informacji z zakresu nale no ci zgodnie z potrzebami wewn trznymi Grupy, wspó prac z klientami wewn trznymi w zakresie zarz dzania nale no ciami handlowymi, ewidencj i archiwizacj dokumentów dotycz cych prowadzonych spraw, koordynowaniem pracy innych pracowników dzia u w zakresie zarz dzania nale no ciami handlowymi. Bart omiej Korbel, Kontroler Kredytowy - Bacardi-Martini Polska Sp.z.o.o Od wrze nia 2011 pracuj c na stanowisku Credit Controller odpowiada za proces zarz dania nale no ciami i limitami kredytowymi w BacardiMartini Polska. Wcze niej, przez blisko 2 lata zdobywa do wiadczenie na analogicznym stanowisku w Nutricia Polska. Posiada bogat wiedz w obszarze monitoringu nale no ci kluczowych klientów. Zdecydowany przeciwnik stereotypowego postrzegania procesu windykacji nale no ci oraz gor cy zwolennik strategii bazuj cych na dobrych relacjach interpersonalnych. Maciej Marcinkowski, Kierownik Dzia u Windykacji - GK Decora S.A. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji UAM. Od roku 2010 kieruje Dzia em Windykacji w GK Decora, miedzy narodowej grupie spó ek zajmuj cych si produkcj i sprzeda art. wyko czenia wn trz. Wcze niej w tym samym charakterze zatrudniony w jednej ze spó ek nale cych do Grupy Neuca. Do wiadczenie na obszarze windykacji zdobywa równie w pracy w Kancelarii Komorniczej. Swobodnie porusza si w obszarach windykacji mi dzynarodowej, w szczególno ci na obszarze Federacji Rosyjskiej, posiada równie bogate do wiadczenie w obszarze ubezpieczenia wierzytelno ci. Bogus aw Kaltenbek, Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Windykacji - Bank Raiffeisen Polbank SA Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowo. Swoj karier zawodow rozpoczyna w BG w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Rzeszowie. Od 2005 w Centrali BG w Warszawie w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji na stanowisku specjalista ds restrukturyzacji i windykacji. W roku 2008 zwi za si z Raiffeisen Bank Polska SA z Wydzia em Windykacji i Restrukturyzacji Przedsi biorstw. Od roku 2011 pe ni rol Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Windykacji Przedsi biorstw. Jest cz onkiem Komitetu Kredytów Trudnych, cz onek Zespo u ds. Programów Publicznych i rodowisk Gospodarczych przy Zwi zku Banków Polskich. Poprzednio równie cz onek Rad Wierzycieli, Rady Nadzorczej. Ponad 13 lat do wiadczenia w odzyskiwaniu nale no ci, ponad 5 lat do wiadczenia w zarz dzaniu. Specjalista, praktyk w zarz dzaniu, nadzorowaniu i procesach odzyskiwania d ugów korporacyjnych Marcin Leopold, Kierownik Biura Windykacji w Departamencie Finansowym - ENEA Centrum Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Pozna skiej. Uko czy równie studia podyplomowe z zakresu zarz dzania przedsi biorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz komunikacji i promocji w biznesie w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2000 roku do dzi pracuje w Grupie Kapita owej ENEA. Od 2011 roku kieruj c Biurem Obs ugi Posprzeda owej a nast pnie Biurem Windykacji odpowiedzialny mi dzy innymi za obni anie poziomu nale no ci przeterminowanych klientów masowych, biznesowych, kluczowych i strategicznych. Lider Obszaru Centrum Us ug Wspólnych Windykacja dla klientów Grupy Kapita owej ENEA. W latach pracowa m.in. na stanowisku Key Account Managera w Biurze Sprzeda y Klientów Strategicznych, Kierownika Biura Sprzeda y Klientom Indywidualnym, Kierownika Biura Obs ugi Klienta oraz Kierownika Biura Zarz dzania Strategi Sprzeda y. Dariuszu Gugulski, Z-ca Dyrektor Finansowego - Grupa Maspex Sp. z.o.o S.K.A. Z Grup Maspex zwi zany od 1994r. Aktualnie na stanowisku Zast pcy Dyrektora Finansowego.

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo